Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades del Decret 203/2019, de 4 d'octubre, del Consell, de creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables. [2020/1966]

(DOGV núm. 8754 de 04.03.2020) Ref. Base de dades 002077/2020


 • Anàlisi jurídica

  Texto
  texto texto
  Data d'entrada en vigor: 19.10.2019
  Aquesta disposició afecta:
    Corregeix:
 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Transparència administrativa Urbanisme i ordenació del territori Medi ambient Impacte ambiental
  Descriptors:
    Temàtics: desenvolupament sostenible, gestió de recursos, pla d'urbanisme, política de construcció, cooperació mediambiental, impacte ambiental, política de medi ambient , monografiesAdvertides errades en el decret de referència, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8659, de 18.10.2019, pertoca la correcció en els termes següents:1. Article 2.3

On diu:

«3. De la mateixa forma, i d'acord amb el que es preveu en la legislació de règim local, i amb subjecció al procediment d'aquest decret, podran conformar-se pedanies o barris o altres entitats d'àmbit territorial al municipi que puguen ser considerades socialment responsables.»

Ha de dir:

«3. De la mateixa forma, i d'acord amb el que es preveu en la legislació de règim local, i amb subjecció al procediment d'aquest decret, podran conformar-se pedanies o barris o altres entitats d'àmbit territorial inferior al municipi que puguen ser considerades socialment responsables.»2. Article 3 (versió en castellà)

On diu:

«La Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables es un marco común de trabajo y apoyo para que los territorios que se integren, incluyendo los organismos definidos en el artículo 5, armonicen, compartan y posen en común sus experiencias en la implantación territorial de acciones de responsabilidad social. Los principios que inspiran la Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables son, entre otros:»Ha de dir:

«La Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables es un marco común de trabajo y apoyo para que los territorios que se integren, incluyendo los organismos definidos en el artículo 5, armonicen, compartan y pongan en común sus experiencias en la implantación territorial de acciones de responsabilidad social. Los principios que inspiran la Red Valenciana de Territorios Socialmente Responsables son, entre otros:»3. Article 6.2.c)

On diu:

«c) Certificat o acord dels òrgans de govern de les institucions referides en l'article 5.b, que determine la voluntat de participar en la Xarxa i els motius que en justifiquen l'adhesió»Ha de dir:

«c) Certificat o acord dels òrgans de govern de les institucions indicades en l'article 5.2, que determine la voluntat de participar en la Xarxa i els motius que en justifiquen l'adhesió.»4. Article 9.1.c)

On diu:

«c) Actualitzar amb una periodicitat, almenys, anual, el pla d'activitats a què es refereix l'article 6.d d'aquest decret, adjuntant una memòria d'activitats referent a cadascuna de les mesures que van definir en el pla d'actuació presentat i el seu nivell d'execució, incloent-hi si escau les accions i millores necessàries perquè acrediten la vigència del compromís subscrit en el moment de l'adhesió.»

Ha de dir:

«c) Actualitzar amb una periodicitat, almenys, anual, el pla d'activitats a què es refereix l'article 6.2.d d'aquest decret, adjuntant una memòria d'activitats referent a cadascuna de les mesures que van definir en el pla d'actuació presentat i el nivell d'execució, incloent-hi, si escau, les accions i millores necessàries perquè acrediten la vigència del compromís subscrit en el moment de l'adhesió.»

5. Disposició final primeraOn diu:

«Es faculta la direcció general competent en matèria de coordinació de la responsabilitat social, per a dictar totes les resolucions que escaiguen per al desenvolupament i l'aplicació del que disposa aquest decret. Així mateix, se la faculta per a establir tots els procediments o suports que corresponguen i per a modificar l'annex d'aquest decret, sense afectar el contingut normatiu d'aquest.»Ha de dir:

«Es faculta la direcció general competent en matèria de coordinació de la responsabilitat social, per a dictar totes les resolucions que escaiguen per al desenvolupament i l'aplicació del que disposa aquest decret. Així mateix, se la faculta per a establir tots els procediments o suports que corresponguen i per a modificar l'annex d'aquest decret, sense afectar el contingut normatiu d'aquest.»València, 25 de febrer de 2020.– El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer. La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: Rosa Pérez Garijo.

Mapa web