Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment d'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a les qualificacions professionals següents: SEA536-3, Gestió i Coordinació en Protecció Civil i Emergències, i SEA596-3, Coordinació d'Operacions en Incendis Forestals i Suport a Contingències en el Medi Natural i Rural. [2020/1748]

(DOGV núm. 8758 de 10.03.2020) Ref. Base de dades 002344/2020
El procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals és un dels instruments i accions del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, tal com estableix l'article 4, apartat 1, lletra b, de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional.

Mitjançant el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, es va establir el procediment i els requisits per a l'avaluació i l'acreditació de les competències professionals adquirides per les persones a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, així com els efectes d'aquesta avaluació i acreditació de competències.Sobre aquest tema l'Administració educativa va preveure, en l'article 40 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, que l'acreditació parcial d'unitats de competència obtinguda a través del procediment determinat pel Reial decret 1224/09, permeta, als qui desitgen cursar els ensenyaments de la formació professional del sistema educatiu, sol·licitar la convalidació o l'exempció dels mòduls professionals establits en la norma que regule cada títol o curs d'especialització, a fi de completar o finalitzar aquests ensenyaments.

I l'Administració laboral, en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, estableix en l'article 8 que un certificat de professionalitat es pot obtindre mitjançant els procediments per a l'avaluació i l'acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, així com mitjançant l'acumulació d'acreditacions parcials de les unitats de competència que comprenga el certificat de professionalitat.

A la Comunitat Valenciana s'han promogut des del 2009 diversos procediments de reconeixement de la competència professional adquirida per experiència laboral, que intenten donar resposta principalment a sectors subjectes a regulacions professionals.

Aquest és el cas dels serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, sector professional de molta importància en la nostra societat que va ser regulat per la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, amb l'objectiu, declarat en el preàmbul, de garantir una organització i un funcionament homogenis en el conjunt de la Comunitat Valenciana que facilite les labors de coordinació en matèria de gestió d'emergències, així com oferir un marc regulador a la professió dels bombers quant a condicions laborals, escales, categories, maneres d'accés, selecció i, fonamentalment, formació. És, precisament, sobre aquest últim aspecte que s'ha traslladat a aquesta administració les inquietuds del col·lectiu, en relació amb les necessitats d'aquest d'obtindre la qualificació professional que en possibilite l'accés a nivells superiors en l'escala de comandament, que reconeix l'esforç personal dedicat a la formació no formal i el bagatge d'experiència laboral de les persones que formen el col·lectiu.Tot això reforça l'oportunitat de convocar un procediment de reconeixement de la competència professional adquirida per experiència laboral i formació no formal per a professionals dels serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.

A la Comunitat Valenciana el Decret 3/2018, de 12 de gener, del Consell, ha establit una estructura organitzativa conjunta responsable del procediment d'avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiència laboral o formació no formal entre la conselleria competent en matèria d'educació i la conselleria competent en matèria d'ocupació i ha definit les característiques de les convocatòries.Aquest nou procediment de reconeixement de la competència professional adquirida per experiència laboral i/o formació no formal serà finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa operatiu pluriregional d'ocupació, formació i educació FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020.Finalment, el Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, va atribuir al Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, la funció de gestionar el procediment de reconeixement, avaluació i certificació de les competències professionals.

Per tot això, informat el Consell Valencià de Formació Professional i en virtut de les competències atribuïdes per l'article 16 l'esmentat Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, aquesta direcció general resol:Primer. Objecte

Aquesta resolució té per objecte dur a terme, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'avaluació i l'acreditació d'unitats de competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol; el Decret 3/2018, de 12 de gener, i les bases que es recullen en l'annex I d'aquesta resolució.Segon. Unitats de competència, seus i places convocades

Les unitats de competència objecte d'avaluació i acreditació, així com les places convocades i la seu en la qual està previst dur a terme el procediment, estan recollides en l'annex III, amb indicació, si escau, dels títols de Formació Professional i certificats de professionalitat en els quals estan incloses.Tercer. Destinataris

Dirigida amb caràcter preferent a professionals dels serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, sense perjudici que puguen presentar-se, a les places restants, els professionals del sector que complisquen els requisits d'accés previstos en la normativa vigent i que es recullen en la base 1 de l'annex I d'aquesta convocatòria.Quart. Execució

Es faculta el Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per a executar o aplicar el procediment d'avaluació i acreditació objecte d'aquesta resolució, conforme a les bases de la convocatòria i amb plena subjecció a les disposicions i la normativa vigent en aquesta matèria.

No obstant això, en tot el que no preveu expressament aquesta resolució serà d'aplicació el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, pel qual es regula el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.Cinqué. Designació del personal assessor i avaluador

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a proposta del Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional, designarà el personal assessor i avaluador, degudament habilitat, que actuarà a la seu establida per a dur a terme el procediment de reconeixement de la competència professional adquirida per experiència laboral.Sisé. Retribucions

El personal assessor i avaluador empleat públic designat per a participar en aquest procediment percebrà, una vegada finalitzat aquest, les compensacions econòmiques previstes en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris del personal al servei de la Generalitat Valenciana. L'import del pagament al personal assessor i components de la comissió d'avaluació quan siguen professionals o experts aliens a l'Administració serà el mateix però en concepte de prestació de serveis especials.

Per a les funcions d'avaluació, assessorament i admissió s'ha de determinar, mitjançant resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, el nombre màxim de sessions retribuïbles, en funció de les unitats de competència assignades al personal assessor i avaluador que participe en el procediment.Seté. Seguiment del procediment

S'ha d'informar el Consell Valencià de Formació Professional del desenvolupament i dels resultats del procediment convocat per aquesta resolució.Huité. Documentació del procés

L'expedient del procediment, en què es recullen tots els registres i els resultats produïts al llarg d'aquest, s'ha de custodiar al centre designat com a seu.

Transcorreguts dos mesos des de la publicació de les llistes definitives d'admesos, els candidats i candidates no admesos disposen d'un mes per a retirar la seua documentació en el centre en el qual l'han depositada.

D'altra banda, els candidats i candidates admesos que han participat en el procediment, transcorreguts dos mesos des del lliurament d'acreditacions, disposaran d'un mes per a retirar la seua documentació del centre assignat per a realitzar el procediment.

En els dos casos, transcorregut el període fixat per a recuperar la documentació, si no ha sigut retirada, aquesta pot ser destruïda per l'Administració.Nové. Permisos individuals de formació

Per a facilitar l'accés a aquest procediment de reconeixement de competències professionals es poden utilitzar els permisos individuals de formació, d'acord amb el que preveu l'article 21 de l'Ordre TAS/2307/2007, de 27 de juliol.Deu. Entrada en vigor i recursos

La resolució té efecte des de l'endemà de la publicació d'aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 121 i 122 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 20 de febrer de 2020.– El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Manuel Gomicia Giménez.ANNEX I

Bases de la convocatòriaBase 1. Requisits generals de participació

Les persones que desitgen participar en el procediment han de complir els requisits generals següents:

1.Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

2.Edat: tindre 20 anys complits en el moment de fer la inscripció, per a unitats de competència de qualificacions de nivell II i III, i 18 anys per a unitats de competència de qualificacions de nivell I.

3.Experiència laboral o formació no formal mínima relacionada amb les unitats de competències professionals que se sol·liciten:

a)Experiència laboral: justificar en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria, per a unitats de competència de nivell II i III, d'almenys 3 anys, amb un mínim de 2000 hores treballades en total. I per a unitats de competència de nivell I, almenys 2 anys, amb un mínim de 1200 hores treballades en total.

b)Formació no formal: justificar en els últims 10 anys transcorreguts abans de realitzar-se la convocatòria almenys 300 hores per a unitats de competència de nivell II i III, i 200 hores per a unitats de competència de nivell I. En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegen una duració inferior, s'han d'acreditar les hores establides en aquests mòduls. Vegeu l'annex III.

La justificació dels requisits generals de participació, així com de l'historial professional i/o formatiu, s'ha de fer a través de la documentació que s'estableix en l'annex IV.

Els candidats i candidates que reuneixen els requisits d'experiència laboral o formativa indicats anteriorment i que no poden justificar-los mitjançant els documents assenyalats en l'annex IV, si són majors de 25 anys, poden sol·licitar la inscripció provisional en el procediment. En aquest cas, han de presentar la justificació mitjançant alguna prova admesa en dret de l'experiència laboral o aprenentatges no formals que tenen. Les comissions d'admissió han d'estudiar la documentació i determinar, sense perjudici dels criteris de prioritat, si escau la inscripció definitiva d'aquests.

La falta d'acreditació, d'acord amb el que estableix l'annex IV, dels requisits participació, comporta l'exclusió de la convocatòria.Base 2. Seu per al procediment

Aquest procediment s'ha de dur a terme al centre o centres que s'indiquen en l'annex III.Base 3. Places convocades

El nombre de places convocades són les determinades en l'annex III.Base 4. Fases i actuacions del procediment

Aquest procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals consta de les actuacions i les fases següents:

1. Informació i orientació general. En aquesta actuació es proporciona informació general sobre el procediment convocat.

2. Preinscripció. Es fa de manera telemàtica sobre la base de la declaració responsable dels candidats i candidates. La preinscripció no pressuposa que es reconeix als interessats la possessió dels requisits exigits, que es comprovarà en la fase següent.

3. Admissió. En aquesta s'aporta la documentació que acredita el compliment de requisits i els mèrits al·legats. Una comissió examina la documentació i selecciona les persones que passen a la fase d'assessorament. Si hi ha més persones inscrites que places oferides, seguint l'ordre establit en la convocatòria, se cita per a aportar la documentació el nombre necessari de candidats fins a completar les places. Els no convocats queden en llista d'espera.

4. Fase d'assessorament. En aquesta fase s'ajuden els candidats i candidates a recopilar i ordenar les evidències laborals i formatives que avalen el domini professional de les unitats de competència sol·licitades. Si és necessari, se'ls orienta sobre les possibles accions formatives que han de dur a terme per a obtindre les unitats de competència per a les quals no han pogut presentar evidències.

5. Sol·licitud d'avaluació de la competència professional. Una vegada finalitzada la fase d'assessorament, el candidat o candidata, a la vista de l'informe de l'assessor o assessora, que no és vinculant, sol·licita les unitats de competència en les quals vol que l'avaluen.

6. Fase d'avaluació. En aquesta fase es comprova, per a cadascuna de les unitats de competència sol·licitades, la competència professional adquirida pel candidat o candidata, i es prenen com a referents les realitzacions professionals corresponents.

7. Orientació final. Finalitzada l'avaluació, s'ha d'orientar individualment les persones participants sobre itineraris formatius que poden completar un perfil professional.

8. Fase d'acreditació i registre. En aquesta s'acrediten i es registren les unitats de competència demostrades pels candidats i candidates. El document d'acreditació l'ha d'emetre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i remetre'l en suport digital.Base 5. Informació i orientació general

Amb caràcter previ a l'inici del procediment de reconeixement de la competència professional, el Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional, a través dels punts d'informació referits en l'annex VIII, ha de facilitar informació general als possibles candidats i candidates sobre el procediment, a qui pot interessar, on i com participar-hi i aspectes relacionats amb les professions vinculades, de manera que puguen prendre una decisió fonamentada sobre la seua participació en aquest.

Aquesta informació s'ha de traslladar igualment, als efectes oportuns, als Espais Labora, a les agències de desenvolupament local i als diferents agents socials i econòmics representats en el Consell Valencià de la Formació Professional.Base 6. Preinscripció i termini de presentació

1. Preinscripció

Els qui desitgen participar en el procés d'acreditació han de presentar una instància telemàticament, segons el model establit en l'annex II.1. A més, han d'omplir, també telemàticament, el seu historial professional i formatiu, el contingut del qual apareix en l'annex II.2.El formulari per a la sol·licitud s'ha de publicar en el web de Qualificacions Professionals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/web/cualificaciones-profesionales.

Una vegada omplida la sol·licitud i remesa en línia, l'aspirant ha d'imprimir-la i conservar-la per a presentar-la posteriorment si se li requereix en la fase d'admissió.

2. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV. En aquest còmput no s'inclouen els dissabtes, els diumenges ni els festius.Base 7. Criteris de prioritat

En el cas que hi haja més sol·licituds que places, s'han d'aplicar els criteris de prioritat següents:

Criteri 1r: professionals dels serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.

Criteri 2n: la resta de persones que compleixen els requisits de participació.

Dins dels criteris de prioritat anteriors, les sol·licituds s'han d'ordenar per blocs, amb la prelació que es detalla a continuació. Per tant, els candidats i candidates, amb independència del criteri de prioritat que els correspon, han d'optar per la participació en un dels blocs a l'efecte d'ordenació. No obstant l'anterior, han d'omplir les dades sobre l'historial professional i el formatiu en qualsevol apartat en què consideren que tenen mèrits professionals o formatius relacionats amb les qualificacions convocades.

1r. Bloc de sol·licitants que tenen la formació no formal mínima exigida per a participar en el procediment, relacionada amb les unitats de competència en què es preinscriuen, justificada mitjançant certificat de l'entitat organitzadora.

Dins d'aquest bloc s'han d'ordenar, de manera decreixent, pel nombre més elevat d'hores de formació acreditades.

2n. Bloc de sol·licitants que tenen l'experiència laboral mínima exigida, relacionada amb les unitats de competència en què es preinscriuen, com a treballador assalariat, justificada mitjançant Informe de vida laboral, contractes o certificats d'empresa.

Dins d'aquest bloc s'han d'ordenar els candidats i candidates per l'experiència laboral, ordenades de manera decreixent pel nombre més elevat de dies acreditats.

3r. Bloc de sol·licitants que tenen l'experiència laboral mínima exigida, relacionada amb les unitats de competència en què es preinscriuen, com a voluntari o becari, justificada mitjançant certificats de l'organització o l'entitat corresponent.

Dins d'aquest bloc s'han d'ordenar els candidats i candidates per l'experiència laboral com a voluntari o becari, ordenades de manera decreixent pel nombre més elevat de dies acreditats.

4t. Bloc de sol·licitants majors de 25 anys, que tenen l'experiència laboral mínima exigida, relacionada amb la qualificació professional, com a treballador assalariat, voluntari o becari i no poden acreditar-ho amb la documentació assenyalada en els blocs 1r i 2n, però poden presentar proves admeses en dret per a justificar-la.

Dins d'aquest bloc s'han d'ordenar els candidats i candidates per l'experiència laboral, ordenades de manera decreixent pel nombre més elevat de dies acreditats.

5é. Bloc de sol·licitants majors de 25 anys que no tenen l'experiència laboral mínima exigida i encara que tenen formació no formal suficient relacionada amb les unitats de competència en què es preinscriuen, no disposen de certificat de l'entitat organitzadora, però poden presentar proves admeses en dret per a justificar-la.

Dins d'aquest bloc s'han d'ordenar, de manera decreixent, pel nombre més elevat d'hores de formació acreditades.

En cas d'empat en algun apartat, els candidats i candidates s'han d'ordenar, de manera decreixent, per ordre d'arribada de la sol·licitud.Base 8. Llistes de persones preinscrites que passen a la fase d'admissió

1. En el cas que hi haja més sol·licituds que places oferides:

a) Llistes provisionals de persones preinscrites.

En el web de qualificacions professionals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales s'han de fer públiques:

a)Les llistes provisionals de persones preinscrites, ordenades segons els criteris de la base 7, amb indicació del centre o la seu adjudicada, si escau, que distingisquen:

1.Llista provisional de persones preinscrites que passen a la fase d'admissió.

2.Llista provisional de persones preinscrites en llista d'espera per a passar a la fase d'admissió.

b)Les llistes provisionals de persones excloses amb indicació del motiu d'exclusió.

Amb la publicació de les llistes provisionals de preinscrits i exclosos, es considera efectuada la notificació corresponent als interessats.b) Reclamació i esmena de les llistes provisionals de persones preinscrites.

Els aspirants exclosos disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de les llistes, per a poder reclamar o esmenar el defecte que n'ha motivat l'exclusió. Així mateix, els aspirants que han detectat errors en la consignació de les seues dades personals o relacionades amb l'historial formatiu o professional poden manifestar-ho en el mateix termini.

Les reclamacions i les correccions d'errors s'han de presentar a través del procediment telemàtic que s'indique junt amb la llista provisional.

c) Llistes definitives de les persones preinscrites.

La comunicació sobre les reclamacions estimades o desestimades s'ha de fer a través de la llista definitiva de preinscrits i exclosos, que es fan públiques en el web de qualificacions professionals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales:

c)Llistes definitives de persones preinscrites, ordenades segons els criteris de la base 7, amb indicació del centre o la seu adjudicada, si escau, que distingisquen:

1.Llista definitiva de persones preinscrites que passen a la fase d'admissió.

2.Llista definitiva de persones preinscrites en llista d'espera per a passar a la fase d'admissió.

d)Llistes definitives de persones excloses amb indicació del motiu d'exclusió.

Contra aquest acte, que no esgota la via administrativa, pot interposar-se, en el termini d'un mes, recurs d'alçada davant de la persona titular de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Junt amb la publicació de les llistes definitives de persones preinscrites que passen a la fase d'admissió s'ha d'indicar la data, el lloc i l'hora en què han de presentar la documentació, que indica l'annex IV, que justifique el compliment dels requisits i els mèrits al·legats. Seguint estrictament l'ordre ocupat en les llistes d'espera definitives de preinscrits, pot citar-se un nombre de persones més elevat al de places oferides, per a evitar que després de l'examen de la documentació queden places sense ocupar.

2. En el cas que hi haja menys sol·licituds que places oferides.

S'ha de publicar, en el web de qualificacions professionals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es/va/web/cualificaciones-profesionales, la llista de persones preinscrites i s'hi ha d'indicar la data i el lloc en què han de presentar la documentació, indicada en l'annex IV, que justifique el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

Tant en el supòsit del punt 1 com en el del punt 2 d'aquesta base, el fet de figurar en la relació de preinscrits no pressuposa que es reconega als interessats la possessió dels requisits exigits en aquesta convocatòria. Quan de l'examen de la documentació es dedueix que no tenen algun dels requisits de participació, pertinença a bloc triat o criteri de prioritat assenyalat, els interessats decauen en tots els drets que poden derivar-se de la participació en aquest procediment.

Base 9. Admissió

1. Sessió per a aportació de documents

a) Tots els candidats i candidates que s'han preinscrit o convocat segons el nombre de places i els criteris d'ordenació, si hi ha més sol·licituds que places, han d'assistir personalment o autoritzar alguna persona per a aportar els documents que acrediten els requisits de participació, així com el seu historial professional i formatiu.

b) La sessió té per objecte recollir la documentació que ha de presentar-se segons indica l'annex IV i confrontar amb els originals les còpies presentades. La persona interessada ha de presentar originals o original i còpia per a acarar quan vulga conservar l'original.

c) Els documents que cal presentar poden estar redactats en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Si no és així, han de ser acompanyats per la traducció oficial en alguna d'aquestes llengües.

d) La falta d'assistència a la sessió, personal o autoritzada, no justificada, s'entén com a renúncia a la convocatòria. Es considera causa justificada la no-assistència motivada per malaltia pròpia o per esdevindre qualsevol altra situació que n'impossibilite l'assistència. En aquests supòsits, ha de justificar-se prèviament o l'endemà de la reunió davant de la comissió d'admissió la circumstància esdevinguda, aportant la documentació justificativa. Per a facilitar la comunicació, les comissions d'admissió han de crear un compte de correu electrònic que s'ha de comunicar als participants junt amb la convocatòria de la sessió. En cas de justificar l'absència, el president de la comissió d'admissió, en el termini de dos dies hàbils següents a la justificació, ha de notificar per correu electrònic a la persona candidata una nova data per a la sessió d'aportació de documents.

2. Revisió de la documentació aportada

La comissió d'admissió constituïda a la seu ha de revisar la documentació aportada pels candidats i candidates i comprovar que està relacionada amb la qualificació objecte del procediment, que compleix els requisits de la convocatòria i que confirma tot el que indica la sol·licitud.

La falsedat en les dades aportades o declarades, l'incompliment dels requisits de participació i la no-acreditació del requisit de prioritat assenyalat en la sol·licitud comporta la pèrdua del dret a participar en aquesta convocatòria, sense perjudici de la possible reclamació a les llistes provisionals.

En el cas que hi haja més sol·licituds que places, i abans de la publicació de la llista provisional de persones admeses es genera alguna vacant, s'ha de procedir a convocar nous candidats per a aportar la documentació, seguint l'ordre de la llista de preinscrits.

3. Llistes provisionals de persones admeses

Una vegada examinada la documentació, la comissió d'admissió ha de fer pública en el web de qualificacions professionals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la llista provisional de persones admeses, no admeses (en el cas d'haver citat més candidats que places) i excloses, amb expressió dels motius de l'exclusió.

Les persones interessades disposen de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals, per a presentar davant de la comissió al·legacions contra aquestes. En aquestes al·legacions ha d'adjuntar-se, si escau, documentació necessària que justifique les seues al·legacions. En el cas que hi haja més sol·licituds que places no es poden presentar documents relatius a experiències diferents de les declarades en la preinscripció.

4. Llistes definitives de persones admeses

La comissió d'admissió ha d'analitzar les al·legacions presentades per les persones interessades i elaborar la llista definitiva de persones admeses, no admeses (en el cas d'haver citat més candidats que places) i excloses, que s'ha d'exposar per part de l'Administració en el web de qualificacions professionals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el termini màxim de 5 dies hàbils posteriors a la finalització del termini de presentació de reclamacions.

S'entenen respostes les reclamacions a través de la publicació de les llistes definitives, de manera que resulten desestimades totes les reclamacions interposades a les llistes provisionals que no s'han tingut en consideració en les llistes definitives.

Contra aquest acte, que no esgota la via administrativa, pot interposar-se en el termini d'un mes recurs d'alçada davant del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

5. Duració de la fase d'admissió

Aquesta fase té una duració màxima de 25 dies hàbils, i no es computen els dissabtes, els diumenges ni els festius. En casos excepcionals i degudament acreditats el Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional pot ampliar aquest termini.Base 10. Assessorament

1. En funció del nombre de places oferides i/o sol·licituds admeses, el director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a proposta del Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional, ha de designar el personal assessor adscrit per seus en aquest procediment, d'acord amb els criteris de proximitat del domicili laboral o particular a la seu, disponibilitat, heterogeneïtat de la procedència professional i requisits del Reial decret 1224/09.2. La citació per a accedir a aquesta fase s'ha de fer a través del web de qualificacions professionals. L'assessorament és obligatori i té caràcter individualitzat o col·lectiu, en funció de les necessitats dels candidats i candidates. Per a poder iniciar fase, cal acreditar el pagament de la taxa corresponent i presentar la sol·licitud d'inscripció en la fase d'assessorament, els dos documents es poden trobar en el web esmentat junt amb les instruccions per a omplir-los. L'abandó o la renúncia a aquesta fase per part del candidat o candidata, que ha de fer-se per escrit dirigit a la persona coordinadora de l'equip d'assessors, no comporta el reintegrament de la taxa corresponent.

3. La falta d'assistència no justificada a les reunions grupals o individuals provoca la pèrdua de la condició del candidat o candidata per al procediment. Es considera causa justificada la noassistència motivada per malaltia pròpia o per esdevindre qualsevol altra situació que la impossibilite. En aquests supòsits, ha de justificar-se la circumstància esdevinguda, prèviament o com a màxim el dia hàbil següent a l'absència, davant de la persona coordinadora de l'equip d'assessors i assessores, mitjançant document acreditatiu. Per a facilitar la comunicació, l'equip d'assessors ha de crear un compte de correu electrònic que s'ha de comunicar als participants junt amb la convocatòria de la primera sessió grupal. En cas de justificar l'absència, el personal assessor en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la justificació, ha de notificar per correu electrònic als candidats una nova data per a la sessió d'assessorament.

4. Aquesta fase té una duració màxima de 35 dies hàbils, i no es computen els dissabtes, els diumenges ni els festius. En casos excepcionals i degudament acreditats el Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional pot ampliar aquest termini.

5. Quan siga necessari, s'ha de citar l'aspirant per a ajudar-lo a autoavaluar la competència que té, completar el seu historial personal i/o formatiu o a presentar noves evidències que ho justifiquen.

6. L'assessor o assessora, atesa la documentació aportada, ha de realitzar un informe per a la comissió d'avaluació que indique les unitats de competència en les quals l'aspirant ha d'accedir a la fase d'avaluació i aquelles en les quals no ho considera justificat.

7. S'ha d'informar per escrit el candidat o candidata de les conclusions de l'assessor i, quan no es considere justificat el pas a la fase següent en alguna unitat de competència, se l'ha d'orientar sobre quina formació hauria de realitzar per a obtindre-la.

8. No obstant això, atés que el contingut de l'informe de l'assessor o assessora no és vinculant, el candidat o candidata pot decidir passar a la fase d'avaluació.

9. En previsió de possible cofinançament, al llarg d'aquesta fase, amb ajuda de l'assessor o assessora, si és necessari, d'acord amb el Reglament 1304/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu, el candidat o candidata ha de facilitar la informació que permet donar compliment als requisits d'informació a través d'indicadors d'execució, referits al moment previ a l'inici de la seua admissió al procediment d'acreditació de competències. Sense perjudici que en el cas de ser necessari aquesta informació es recapte en la fase d'avaluació a través dels avaluadors. Amb aquesta mateixa finalitat s'ha de sol·licitar al personal assessor i avaluador el seu coneixement d'aquesta possibilitat, mitjançant la signatura de presa de coneixement del cofinançament del Fons Social Europeu. En aquest mateix sentit, en previsió de possible cofinançament futur, s'ha d'enviar la presa de coneixement al personal assessor i avaluador que participe en aquest procediment per al seu emplenament.Base 11. Avaluació

1. La citació per a accedir a aquesta fase s'ha de fer a través del web de qualificacions professionals. Per a això cal acreditar el pagament de la taxa corresponent i presentar la sol·licitud d'inscripció en la fase d'avaluació. Els dos documents es poden trobar en el web esmentat junt amb les instruccions per a omplir-los, quan es faça la convocatòria per a la reunió grupal d'avaluació.

2. En funció del nombre de places oferides i/o sol·licituds admeses, el director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a proposta del Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional, designarà els avaluadors i avaluadores que conformaran la comissió d'avaluació, adscrits per seus, d'aquest procediment, d'acord amb els criteris de proximitat del domicili laboral o particular a la seu, disponibilitat, heterogeneïtat de la procedència professional i requisits del Reial decret 1224/09.

3. L'abandó o la renúncia a aquesta fase per part del candidat o candidata, que ha de fer-se per escrit dirigit al president de la comissió, no comporta el reintegrament de la taxa corresponent.

4. L'assistència a les entrevistes, els contrastos directes i les proves d'avaluació, individuals o col·lectives, són de caràcter obligatori. En cas que el candidat o candidata no puga assistir-hi, ha de justificar la seua absència prèviament o com a màxim el dia hàbil següent a l'absència, davant de la comissió d'avaluació o perdrà la condició de candidat per al procediment, circumstància que s'ha de fer constar en el seu expedient, que figura en l'acta d'avaluació, com a no presentat. Es considera causa justificada la no-assistència motivada per malaltia pròpia o per esdevindre qualsevol altra situació que la impossibilite. En aquests supòsits, s'ha de justificar la circumstància esdevinguda mitjançant un document acreditatiu d'aquesta. Per a facilitar la comunicació, la comissió d'avaluació crearà un compte de correu electrònic que s'ha de comunicar als participants junt amb la convocatòria de la primera sessió grupal. En cas de justificar l'absència, la comissió d'avaluació en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la justificació ha de notificar per correu electrònic al candidat o candidata una nova data per a l'entrevista, contrast o prova d'avaluació. D'altra banda, durant el desenvolupament del procés d'avaluació, l'incompliment greu per part del candidat o candidata de les normes de prevenció de riscos laborals que s'han d'aplicar en les activitats d'avaluació, pot provocar la seua interrupció i la valoració negativa de la competència corresponent.5. Aquesta fase té una duració màxima de 35 dies hàbils, i no es computen els dissabtes, els diumenges ni els festius. En casos excepcionals i degudament acreditats el Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional pot ampliar aquest termini.

6. Únicament s'ha de fer l'avaluació de les unitats de competència a les quals el candidat o candidata s'ha inscrit en aquesta fase i han sigut prèviament assessorades.

7. L'avaluació té per objecte comprovar si es demostra la competència professional requerida en les realitzacions professionals, en els nivells establits en els criteris de realització, a través de les evidències indirectes presentades i informades pel personal assessor o de les evidències directes generades a partir dels mètodes i instruments d'avaluació que la comissió considere oportuns.

8. L'avaluació s'ha de desenvolupar seguint una planificació prèvia, en la qual constaran, almenys, les activitats i els mètodes d'avaluació, així com els llocs i les dates previstos. De cada activitat queda un registre signat per l'aspirant i l'avaluador.

9. El personal avaluador ha de fer un informe per a la comissió d'avaluació, amb la seua proposta de judici de competència de cada unitat de competència dels candidats i candidates que tinga assignats. El resultat de l'avaluació s'ha d'expressar en termes de demostrada o no demostrada.

10. S'ha d'informar el candidat o candidata que s'avalua dels resultats de l'avaluació i té dret a reclamar davant de la comissió d'avaluació.

Base 12. Comissió avaluadora

1. La comissió avaluadora ha d'estar integrada per un mínim de cinc persones habilitades, almenys dues d'elles personal al servei de l'Administració. Una d'aquestes ha d'actuar de president o presidenta i una altra de secretari o secretària, i és requisit que siga personal al servei de l'Administració. Es garanteix, sempre que siga possible, la presència d'avaluadors tant del sector formatiu com del productiu. El seu funcionament i actuació està subjecte als preceptes continguts en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.D'altra banda, segons el que preveu l'article 27.5 del Reial decret 1224/2009, per a poder participar com a avaluador o avaluadora és necessari no trobar-se incurs en les circumstàncies d'abstenció previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

2. La comissió avaluadora pot recaptar la col·laboració puntual de persones expertes, la participació de les quals ha de ser autoritzada pel Servei de Gestió de la Formació i la Qualificació Professional.

3. En el procés d'avaluació no poden intervindre persones que han participat com a assessors en aquesta mateixa convocatòria.

4. Funcions de la comissió avaluadora:

a) Organitzar el procés d'avaluació a través d'un pla que incloga les activitats o les proves necessàries i la gestió derivada de la seua actuació.

b) Valorar la documentació aportada pels candidats i candidates i per l'informe de l'assessor o assessora. Es pot requerir al candidat o candidata, si això és necessari, l'aportació d'una altra documentació complementària que evidencie l'adquisició de la competència professional que sol·licita que li siga reconeguda.

c) Determinar el mètode i els instruments d'avaluació de la competència professional.

d) Avaluar la competència professional a partir de la informació recopilada i les evidències generades i registrades al llarg de tot el procediment, prenent com a referent les realitzacions professionals i els criteris de realització de cadascuna de les unitats de competència.

e) Recollir els resultats en una acta d'avaluació que junt amb tot l'expedient s'ha d'arxivar en el mateix centre que actue de seu.

f) Resoldre les reclamacions que poden presentar els candidats i candidates durant el procés d'avaluació.

g) Documentar el procés d'avaluació per al seguiment, el control i la garantia de qualitat.

h) Informar el candidat o candidata dels resultats de l'avaluació, així com sobre les oportunitats per a completar la seua formació i obtindre l'acreditació completa de títols de Formació Professional o certificats de professionalitat.

i) Actuar en la fase d'admissió, revisant la documentació aportada pels candidats i candidates que s'han admés en la fase de preinscripció, publicant les llistes corresponents i atenent les possibles reclamacions.j) Una vegada s'ha informat el candidat o candidata, i en el termini màxim de 4 setmanes des de l'acreditació de la competència, obtindre de les persones admeses que han acreditat la competència professional en el procediment, els indicadors de resultat immediat, de conformitat amb el que disposa l'article 5 del Reglament 1304/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu, en previsió de possibles cofinançaments.

k) Totes les altres vinculades a les seues funcions que li són assignades pel Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional.

5. Funcions del president o presidenta de la comissió:

a) Representar i mantindre la interlocució amb el Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional.

b) Convocar i presidir les reunions de la comissió.

c) Dirigir i coordinar les actuacions de la comissió.

d) Supervisar i coordinar l'elaboració i el desenvolupament de les proves i les actuacions dels equips d'avaluació.

e) Vetlar pel compliment de les normes establides en aquesta resolució.

6. Funcions del secretari o secretària de la comissió:

a) Redactar les actes i, si escau, donar fe dels acords adoptats en les reunions de la comissió.

b) Rebre les propostes de judici de competència per a traslladar-les a la comissió.

c) Expedir les certificacions de caràcter no acadèmic que sol·liciten els candidats i candidates o l'Administració.

d) Remetre les actes d'avaluació al Servei de Gestió de la Formació i la Qualificació Professional i arxivar còpia d'aquestes, junt amb la resta de l'expedient del procediment, en el centre de referència.e) Omplir la documentació requerida a l'efecte de la indemnització econòmica corresponent que pot correspondre per les actuacions de la comissió.

f) Redactar i publicar les llistes corresponents en el procés d'admissió i inscripció.

7. Funcions del conjunt d'avaluadors i avaluadores:

a)Elaborar els plans individuals d'avaluació.

b)Analitzar les evidències indirectes i els informes del personal assessor.

c)Realitzar les proves d'avaluació i controlar-ne el desenvolupament.

d)Registrar totes les activitats d'avaluació, que han de signar els avaluadors i el candidat.

e)Proposar els judicis de competència.

f)Redactar els informes d'avaluació.

g)Participar en el procés d'admissió i inscripció, quan corresponga.

Base 13. Resultats de l'avaluació

1. La comissió, a partir dels informes d'avaluació i de les actuacions desenvolupades, ha d'emetre un judici de competència en relació amb les evidències directes o indirectes aportades per cada aspirant. El judici de competència s'ha d'expressar de manera dicotòmica, en termes de competència demostrada o competència no demostrada.

2. El document en el qual s'expressa el judici de competència s'ha d'entregar personalment al candidat o candidata a fi de garantir la confidencialitat necessària.Base 14. Reclamacions

Les persones interessades, contra les resolucions i els actes de tràmit de la comissió avaluadora, poden interposar reclamació davant del president o presidenta d'aquesta, en els cinc dies hàbils següents a la comunicació. La comissió ha de resoldre en el termini de cinc dies hàbils.

Contra aquest acte, que no esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs d'alçada davant del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, en el termini d'un mes.Base 15. Orientació final

Una vegada finalitzat el procés d'avaluació el candidat o candidata rebrà de la comissió avaluadora un escrit en el qual es farà constar, segons siga procedent:

1. Possibilitats de formació, amb les orientacions pertinents, perquè puga acreditar en convocatòries posteriors les unitats de competència per a les quals havia sol·licitat acreditació.

2. Possibilitats de formació, amb les orientacions pertinents, per a completar un títol de Formació Professional o certificat de professionalitat.

D'altra banda, quan el candidat o candidata complete els requisits per a l'obtenció d'un certificat de professionalitat, la comissió avaluadora li ha d'indicar els tràmits necessaris per a l'obtenció d'aquest.

Base 16. Acreditació de les unitats de competència

1. S'ha d'entregar a les persones avaluades positivament un document oficial de l'administració competent, d'acreditació de la unitat o unitats de competència corresponents.

2. Les unitats de competència acreditades tenen valor en tot l'Estat i s'han de reconéixer a l'efecte d'acreditació parcial acumulable per a l'obtenció del títol de formació professional o certificat de professionalitat corresponent.

3. En tot cas, l'obtenció del títol de tècnic o de tècnic superior requereix complir els requisits d'accés previstos en els ensenyaments corresponents, segons el que preveu la Llei orgànica 2/2006, d'educació, de 3 de maig.

4. En el termini de 6 mesos des de l'acreditació de la competència professional, l'Administració pot sol·licitar als candidats i candidates avaluats l'actualització de les dades dels indicadors de resultat immediat recaptats per la comissió d'avaluació, amb la finalitat de formalitzar els indicadors de resultat a llarg termini.Base 17. Registre

Les comissions d'avaluació han de traslladar l'original de l'acta final al Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional perquè aquest emeta les acreditacions i les incorpore al registre oficial corresponent, i guardar una còpia de l'acta amb la resta de l'expedient.

Base 18. Drets d'inscripció. Taxes

Per a accedir a la fase d'assessorament, cal abonar una taxa única, i per a accedir a la fase d'avaluació, cal abonar una taxa per cada unitat de competència sol·licitada.

Les taxes esmentades s'han de fixar a l'empara del que disposa l'article 14.4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes.

Les exempcions o les minoracions en l'import de les taxes són les previstes en l'article 14.4-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes:

Es troben exempts del pagament de taxes «els subjectes passius que es troben inscrits com a demandants legals d'ocupació, amb una antiguitat mínima de 3 mesos, referida a la data de la respectiva inscripció».Tenen dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota «les persones discapacitades amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100».

La informació sobre l'imprés per a abonar les taxes, així com la quantitat d'aquestes, s'ha de facilitar oportunament en el web de qualificacions professionals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Mapa web