Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2020 , de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aprova el Pla d'Inspecció de Serveis Sanitaris per a l'any 2020. [2020/1252]

(DOGV núm. 8741 de 17.02.2020) Ref. Base de dades 001611/2020


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
    Grup temàtic: Autoritzacions administrativesL'article 85 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, estableix que «la Conselleria competent en matèria de sanitat comptarà amb plans d'inspecció, que s'hauran d'aprovar periòdicament i definir els programes d'actuació preferencials i la coordinació amb totes les inspeccions que incidisquen en l'àmbit sanitari i de la salut pública».

El Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, aprovat pel Decret 56/2006, de 28 d'abril, del Consell, disposa en l'article 34 que l'elaboració d'un pla d'inspecció de serveis sanitaris constitueix una eina fonamental per a aconseguir la planificació reglada de les activitats a desenvolupar per la Inspecció de Serveis Sanitaris, i estableix en l'apartat 9 d'aquest article que el pla d'inspecció serà aprovat per la consellera o conseller de Sanitat.

En l'elaboració d'aquest pla d'inspecció, s'ha comptat amb un grup de treball, i també amb els diferents òrgans directius de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, direccions generals, direccions territorials, gerències de departaments i seccions d'inspecció de serveis sanitaris de cadascun dels departaments de salut. En el Pla d'inspecció per a l'exercici 2020 s'integren els programes específics a desenvolupar i els objectius fixats en cadascun d'aquests.Les àrees que sustenten l'activitat inspectora per a l'any 2020 són:– Drets de la ciutadania en relació amb el sistema sanitari.

– Inspecció de concessions, concerts, centres i serveis sanitaris.– Inspecció de l'ús de les prestacions sanitàries.

– Responsabilitat sanitària.

– Inspecció i gestió de les prestacions de la Seguretat Social.

– Inspecció de la prestació farmacèutica.

– Compromís amb l'organització.

L'activitat dels serveis d'inspecció de serveis sanitaris suposa una garantia en el compliment dels drets de pacients i persones ateses en el sistema sanitari; una tutela i control de les prestacions i activitats sanitàries; un procediment en l'avaluació dels serveis sanitaris públics, concertats i privats, i en definitiva una garantia de l'eficiència, qualitat i seguretat en l'assistència sanitària dispensada a la ciutadania.Atés que s'han observat tots els tràmits legals i reglamentaris establits, i en virtut de les atribucions que em confereix l'article 34.9 del Decret 56/2006, de 28 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat, resolc:Primer

Aprovar el Pla d'inspecció de serveis sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a l'any 2020, que s'estructura en les àrees i els programes següents:Drets de la ciutadania en relació amb el sistema sanitari

1. Inspecció de normes de bona pràctica clínica en investigació clínica.

Objectius:

a) Garantir que, a la Comunitat Valenciana, els assajos clínics amb medicaments en éssers humans es realitzen d'acord amb les normes de bona pràctica clínica, respectant els drets de les persones incloses en projectes d'investigació, la seua integritat i la seua seguretat, i que els resultats d'aquestes investigacions siguen fiables i responguen al seu impacte en funció del gènere.

b) Inspecció del compliment de la normativa vigent en relació amb les bones pràctiques clíniques per part d'investigadors i investigadores i de les persones que componen els comités ètics d'investigació en medicaments (CEIm) de la Comunitat Valenciana i els comités d'investigació biomèdica.

c) Incrementar la formació en bones pràctiques clíniques del personal de la inspecció sanitària mèdica, per a la seua acreditació en les inspeccions de centres i assajos clínics.

d) Inspeccions d'acreditació d'assajos clínics en fase I.2. Violència de gènere.

Objectius:

a) Inspecció del compliment de la garantia de la no-coincidència de la dona en situació de violència de gènere i el seu agressor en el mateix contingent mèdic.

b) Inspecció del grau de coneixement del programa de detecció precoç de violència de gènere.

3. Drets del menor o de la menor.

Objectiu:

a) Inspecció del compliment dels drets del menor o la menor en els casos de desacord patern respecte a la seua derivació a salut mental, així com altres unitats de suport i serveis especialitzats. En el supòsit de derivació a salut mental, caldrà ajustar-se al que s'estableix en el Reial Decret llei 9/2018, pel qual es modifica l'article 156 del Codi Civil.

Inspecció de concessions, concerts, centres i serveis sanitaris4. Inspecció de la prestació sanitària i qualitat assistencial en departaments de salut gestionats mitjançant concessió administrativa.

Objectius:

a) Revisió dels fluxos interdepartamentals de pacients en les concessions, anàlisi dels seus continguts assistencials i repercussions econòmiques.

b) Anàlisi comparativa de la complexitat dels processos entre les concessions sanitàries i els hospitals de gestió directa, atenent els seus aspectes assistencials i econòmics.

c) Estudi de l'adequació de la facturació intercentres per les assistències prestades i de la seua documentació de suport, actualitzant, si escau, els informes i actuacions administratives ja efectuades sobre exercicis anteriors.

d) Anàlisi de la prestació farmacèutica dispensada en els centres sanitaris sota concessió, orientat principalment a la materialització de l'incentiu per estalvis produïts en la prestació farmacèutica mitjançant recepta, com a part essencial del preu del contracte.

e) Participació en la fixació i el monitoratge dels acords de gestió relatius a les concessions.

f) Seguiment dels plecs, contractes de gestió i plans de qualitat i gestió de les concessions, a l'efecte de verificar-ne el compliment.g) Coordinació i seguiment de les unitats de gestió del Comissionat. Verificació i monitoratge per aquestes dels serveis i contractes subscrits per les empreses concessionàries per a la derivació de la seua població protegida, d'acord amb les especificacions contractuals. Coordinació de les accions per a la integració de les diferents plataformes d'informació.h) Coordinació de la informació recaptada per altres dependències de la CSUiSP sobre diferents aspectes dels serveis sanitaris en règim de concessió encomanats en el Decret 93/2018.

5. Inspecció de l'assistència sanitària en centres de la xarxa sanitària de la Comunitat Valenciana.

Objectius:

a) Inspecció de l'activitat assistencial en els centres d'hemodiàlisi.b) Inspecció de l'activitat assistencial en els centres de logopèdia.

c) Inspecció dels centres autoritzats per a l'IVE (interrupció voluntària de l'embaràs).

d) Inspecció de centres i serveis de transfusió.

e) Avaluar l'adequació a la normativa vigent del funcionament dels centres i unitats de reproducció humana assistida i establiments de teixits de cèl·lules reproductores.

f) Inspecció de centres que presten assistència a trastorns de la conducta alimentària.

g) Inspecció de centres que presten assistència de neurorehabilitació en dany cerebral.

h) Inspecció de la prestació sanitària en els serveis d'urgència.

i) Manteniment dels protocols d'actuació i informes.

j) Anàlisi de les derivacions dels departaments cap a l'acció concertada i no concertada.

6. Inspecció en els procediments d'autorització sanitària de funcionament de centres i serveis sanitaris d'acord amb la normativa vigent.Objectius:

a) Realitzar accions coordinades amb les direccions generals competents en la matèria, a fi d'establir requisits mínims assistencials, per a l'autorització del funcionament de centres i serveis sanitaris.b) Inspecció prèvia a l'autorització de funcionament de centres i serveis sanitaris.

7. Inspecció de l'assistència sanitària en els centres sanitaris que participen en el Pla d'eliminació de llistes d'espera.

Objectius:

a) Inspecció dels processos assistencials de pacients que es remeten als centres que participen en el Pla d'eliminació de llistes d'espera des de les aplicacions informàtiques que registren l'activitat.

b) Inspecció dels centres participants en el Pla d'eliminació de llista d'espera quirúrgica.

c) Inspecció del compliment del Pla d'eliminació de llistes d'espera en aquests.Inspecció de l'ús de les prestacions sanitàries

8. Inspecció de les prestacions ortoprotètiques.

Objectius:

a) Inspeccionar els desviaments en funció de l'impacte, tant econòmic com qualitatiu, que es produïsquen en el procés de prescripció, dispensació i facturació de la prestació exoprotèsica.

b) Inspecció i seguiment dels tractaments ortoprotètics que necessiten control especial mitjançant visat.

c) Seguiment de la utilització de determinats articles amb elevat impacte econòmic i/o sanitari.

9. Inspecció de la prestació d'oxigenoteràpia i teràpies respiratòries domiciliàries.

Objectiu:

a) Inspeccionar el compliment de les clàusules del plec signat amb les empreses concessionàries de la prestació de les teràpies respiratòries domiciliàries i el seu seguiment i control per part dels departaments de salut, i detectar i inspeccionar possibles desviacions.

10. Inspecció i avaluació del transport sanitari en els diferents departaments de salut.

Objectiu:

a) Inspeccionar el compliment de les clàusules del plec signat amb les empreses concessionàries de la prestació de transport sanitari i el seu seguiment i control per part dels departaments de salut.Responsabilitat sanitària

11. Inspecció en procediments de responsabilitat patrimonial, valoració del mal corporal i mapa de riscos sanitaris.

Objectius:

a) Garantir l'emissió dels informes tecnicosanitaris d'inspecció i informes de valoració del mal en un temps i un nivell de qualitat tècnica adequats per a la resolució de les sol·licituds de reclamació patrimonial.b) Actualitzar el mapa de riscos sanitaris de la Comunitat Valenciana.

c) Implementar mesures per a millorar la capacitació del personal sanitari de la Inspecció de Serveis Sanitaris en matèria de responsabilitat patrimonial i valoració del mal corporal.

12. Inspecció en procediments de responsabilitat disciplinària del personal estatutari.

Objectius:

a) Designar a instructors/instructores, i secretaris/secretàries d'expedients, amb criteris d'eficàcia i igualtat en el repartiment de tasques.

b) Reduir el termini de tramitació dels expedients adequant-los als estàndards previstos en el quadre d'indicadors de la direcció general.c) Coordinació amb els departaments de salut per a la gestió adequada de situacions susceptibles d'actuacions disciplinàries.

Inspecció i gestió de les prestacions de la seguretat social

13. Seguiment del Pla d'actuacions del conveni 2017-2020 amb l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) i desenvolupament de programes per al seu compliment.

Objectius:

a) Seguiment i valoració de les clàusules del conveni 2017-2020 i objectius establits per a l'any 2020.

b) Realitzar actuacions tendents al compliment màxim dels objectius fixats en el conveni subscrit per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l'Institut Nacional de la Seguretat Social tendent a la millora de la gestió de la incapacitat temporal amb impuls de les actualitzacions dels programes informàtics corporatius per a la millora de la gestió de la IT.

14. Inspecció i gestió de la prestació per incapacitat temporal del personal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública i del personal de l'administració del Consell.

Objectius:

a) Ajustar els índexs d'absència del personal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i de l'Administració del Consell.

b) Elaboració, estudi i difusió dels indicadors relatius a la incapacitat temporal corresponents a aquest personal, per a facilitar la gestió dels recursos per part dels corresponents departaments, tenint en compte la perspectiva de gènere.

15. Desenvolupament d'activitats per a la millora de la gestió sanitària de la incapacitat temporal.

Objectius:

a) Desenvolupament d'alertes en el mòdul d'incapacitat temporal de SIA-Abucasis per als metges d'Atenció Primària sobre processos que superen els temps òptims.

b) Implementar programes encaminats a detectar processos de curta durada, processos que hagen superat els temps òptims i processos de patologia psiquiàtrica menor.

c) Impuls de la col·laboració amb les MCOSS (mútues col·laboradores amb la Seguretat Social) en matèria d'incapacitat temporal. Revisió dels convenis, unificació de criteris i millora de la qualitat de les actuacions.

d) Formació a professionals sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la gestió sanitària de la incapacitat temporal.

e) Potenciar la participació en el programa de les rotacions de residents per a la seua formació en matèria d'incapacitat temporal.

f) Impuls dels expedients de determinació de contingència comuna professional i de la revisió clínica dels expedients de facturació/reintegrament de despeses derivades d'aquests, i les actuacions amb les mútues col·laboradores de la Seguretat Social.

g) Propostes de millora del mòdul de gestió d'incapacitat temporal en SIA.Inspecció de la prestació farmacèutica

16. Vigilància del compliment de la normativa sobre prestació farmacèutica

Objectius:

a) Avaluació de l'atenció farmacèutica en centres sociosanitaris.b) Inspecció de la dispensació de medicaments i productes sanitaris, facturació de receptes oficials.

c) Inspecció de l'atenció farmacèutica als hospitals de la Comunitat Valenciana, incloent-hi el compliment dels criteris corporatius que emanen de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.d) Actualització i avaluació del compliment del Decret 118/2010, sobre unitats de suport per a l'ús racional del medicament a la Comunitat Valenciana.

e) Inspecció de la prescripció i dispensació de medicaments susceptibles d'ús il·lícit (estupefaents, psicòtrops, anabolitzants) i receptes robades i falsificades.

f) Control de la prescripció i dispensació de receptes manuals.

g) Seguiment i gestió dels tractaments que necessiten control especial mitjançant visat.Compromís amb l'organització

17. Participació en l'estructura sanitària i formació.

Objectius:

a) Fomentar acords de col·laboració específics de la inspecció amb els departaments de salut.

b) Fomentar la participació del personal d'Inspecció de Serveis Sanitaris en òrgans col·legiats de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (comissions de docència, juntes de departament, òrgans de direcció, comissions clíniques...) i altres institucions.

c) Promoure l'intercanvi de coneixement entre professionals de la Inspecció de Serveis Sanitaris i altres professionals.

d) Estimular l'assistència a activitats científiques i formatives.

e) Formació de residents en matèria d'inspecció de serveis sanitaris.f) Capacitació a professionals d'inspecció mitjançant actuacions de formació continuada en matèries específiques d'inspecció de serveis sanitaris.Segon

Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l'advertiment que esgota la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en el termini d'un mes, o ser impugnada directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

València, 5 de febrer de 2020.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico..

Mapa web