Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, de concessió de subvencions destinades a projectes i obres d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Recerca aplicada per a la Transició ecològica en l'Arquitectura. [2020/11327]

(DOGV núm. 8986 de 30.12.2020) Ref. Base de dades 010678/2020


Per la Resolució de 14 d'octubre de 2020, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció (DOGV 8930, 20.10.2020), es convoquen per al 2020 les subvencions per a projectes i obres d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA, d'impuls a la innovació i recerca aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura.

Consta acreditat que existeix consignació pressupostària suficient en l'aplicació 14.03.02.431.60.7, de la línia S1719000, «Foment de pràctiques innovadores mitjançant projectes pilot», del capítol VII del pressupost de la Generalitat per a 2020.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, acompanyades de la corresponent documentació, es reuneix l'òrgan de valoració previst en la base deu de l'Ordre 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (DOGV d8915, de 29.09.2020), per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït (pla IRTA, d'impuls a la innovació i recerca aplicada per a la transició ecològica en l'arquitectura), i es procedeix a la valoració de les sol·licituds seguint els criteris d'atorgament, selecció i valoració previstos en la base deu de l'esmentada ordre i a l'emissió de l'informe en el qual es concreta el resultat de la valoració, d'acord amb l'article 164, apartat f, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Vist l'informe de l'òrgan de valoració en el qual es concreten els resultats de l'avaluació de les sol·licituds, l'informe de l'òrgan instructor de data 14 de desembre de 2020, en el qual es constata que de la informació que té en el seu poder es desprén que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits per a accedir a les subvencions i la proposta definitiva de resolució, i tenint en compte tot el que antecedeix, en compliment del que es preceptua en l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com en el Decret 240/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i d'acord amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol del Consell, resolc:

Primer

Concedir les subvencions per l'import total d'1.322.081,34 d'euros, amb càrrec a la línia de subvenció S1719000, del capítol VII, del programa 431.60, d'ajudes a projectes i obres d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït, del pressupost de la Generalitat per a 2020, o el seu equivalent en els exercicis subsegüents 2021 i 2022, als quaranta-nou sol·licitants que s'assenyalen en l'annex I, amb el següent resum del desglossament de l'import total de les ajudes concedides:Ajudes corresponents a la resolució Import (en €)

2020 430.624,50

2021 476.965.21

2022 401.972.61

Import total 1.309.562.32Segon

Desestimar les sol·licituds que s'assenyalen en l'annex II pels motius que s'hi especifiquen en cada cas.Tercer

Incloure en l'annex II, de conformitat amb l'ordre de prelació establit per l'òrgan de valoració en el seu informe en el qual es concreta el resultat de l'avaluació efectuada, una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint les condicions administratives i tècniques establides en les bases reguladores per a adquirir la condició de beneficiari, no hagen sigut estimades per depassar-se la quantia màxima de crèdit fixat en la convocatòria.Quart

La publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana tindrà els efectes de notificació, d'acord amb el que es disposa en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.Cinqué

Conforme amb el que s'estableix en l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d'un any, ajudes de l'Administració autonòmica per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i la inversió o actuació subvencionada. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web.Sisé

Els beneficiaris d'aquestes subvencions hauran de complir les obligacions establides en la base setena de l'Ordre 6/2020, de 24 de setembre.Seté

La falta d'execució de l'actuació completa segons l'avantprojecte, memòria o projecte aportat, podrà donar lloc a la pèrdua de la subvenció o la minoració, si escau, de la part proporcional de l'obra executada segons l'informe del tècnic representant de l'Administració, amb l'audiència prèvia, en tots dos casos, de l'interessat.Huité

El pagament de les subvencions es farà efectiu una vegada realitzada i justificada l'actuació de conformitat amb la base dotzena de l'Ordre 6/2020, de 24 de setembre; l'apartat deu de la Resolució de 14 d'octubre de 2020, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions. Així mateix, hauran d'acreditar-se en la justificació, l'import, procedència i aplicació dels fons propis o altres subvencions o recursos amb els quals hagen sigut finançades les activitats subvencionades.Nové

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació; igualment, podrà interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 29/ 1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 22 de desembre de 2020.– La directora general d'Innovació Ecològica en la Construcció: Nuria Matarredona Desantes.

ANNEX I /ANEXO I

Pla Irta 2020. Llistat de sol·licituds per a les quals es resol l'adjudicació (per ordre de puntuació)

Plan Irta 2020. Listado de solicitudes para las cuales se resuelve la adjudicación (por orden de puntuación)NIF Nom del promotor

Nombre del promotor Títol del projecte d'actuació

Título del proyecto de actuación Puntuació total

Puntuación total Despesa total

Gasto total

(en euros) Despesa elegible

Gasto elegible

(en euros) % Import subvenció en euros

Importe subvención en euros Import total

Importe total

(en euros)

2020 2021 2022Programa 1. Projectes finalitzats / Programa 1. Proyectos finalizados****1600* Ayuntamiento de Salinas Construcción de gimnasio 80,50 13.322,63 13.322,63 85,00 11.324,24 0,00 0,00 11.324,24

****8500* Ayuntamiento de Carcaixent Intervención Ave Vieta TRAM 1 76,75 9.600,00 9.600,00 85,00 8.160,00 0,00 0,00 8.160,00

****1380* María Carmen Marza Segarra Rehabilitación y ampliación de vivienda rural sostenible 60,25 15.000,00 15.000,00 50,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00Programa 1. Projectes no finalitzats / Programa 1 Proyectos no finalizados****9100* Ayuntamiento de Casinos Adecuación y recuperación histórica de la plaza Mayor de Casinos 98,75 32.857,92 32.857,92 85,00 4.189,38 23.739,85 0,00 27.929,23

****8200* Ayuntamiento de Camporrobles Rehabilitación fábrica harinas para

Biblioteca, Museo y espacios co-working 94,50 46.994,51 46.994,51 95,00 6.696,72 37.948,06 0,00 44.644,78

****3600* Ayuntamiento de Canet Lo Roig Regeneració urbana de la Plaça Espanya: «Els bancals de Canet» 94,00 25.000,00 25.000,00 95,00 3.562,50 20.187,50 0,00 23.750,00

****5100* Ayuntamiento de Benaguasil Actuación en el entorno urbano y construido de las antiguas instalaciones ferroviarias de RENFE en Benaguasil 85,00 34.000,00 34.000,00 85,00 8.670,00 20.230,00 0,00 28.900,00

****2140* Paloma Ibarra Arias Ecoliving San Antón Viviendas singulares basadas en criterios de sostenibilidad 78,50 66.600,00 66.600,00 50,00 1.500,00 8.500,00 0,00 10.000,00

****7889* Ayem Consultores, S.L Anteproyecto de ecohotel paisajístico Murla (alacant) 75,25 76.200,00 76.200,00 60,00 6.000,00 34.000,00 0,00 40.000,00

****5355* Valentia Division Inmuebles Sociedad Edificio de 4 viviendas 72,00 23.800,00 23.800,00 50,00 1.500,00 8.500,00 0,00 10.000,00

****4100* Ayuntamiento de Aras De Los Olmos Proyecto RuralTEC 71,00 14.920,00 14.920,00 95,00 2.126,10 12.047,90 0,00 14.174,00

****2600* David Moreno Soler 3 viviendas agrupadas en entorno urbano 70,00 35.153,00 35.153,00 50,00 1.500,00 8.500,00 0,00 10.000,00

****4242* Boutique Student Housing, S.L Residencia estudiantes Alfara 68,50 287.277,00 287.277,00 60,00 6.000,00 34.000,00 0,00 40.000,00

****1800* Ayuntamiento de l'Eliana Ampliacion/reforma biblioteca municipal 67,75 14.800,00 14.800,00 85,00 1.887,00 10.693,00 0,00 12.580,00

****9000* Ayuntamiento de Casas Bajas Reforma integral del local social-bar del polideportivo municipal con criterios medioambientales y de sostenibilidad energética 67,50 13.153,69 13.153,69 95,00 1.874,40 10.621,61 0,00 12.496,01

****4300* Ayuntamiento de Titaguas Recuperación del espacio del antiguo

cementerio en Aula natura 67,25 5.200,00 5.200,00 95,00 741,00 4.199,00 0,00 4.940,00

****9685* The Talent 4 Business, S.L Colegio educación infantil y 66,50 72.015,46 72.015,46 60,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

****6944* Maria Mercè Molina Martinez Vivienda unifamiliar aislada en Alzira 64,50 12.375,00 12.375,00 50,00 928,13 5.259,37 0,00 6.187,50

****6547* Isabel Sanchez Sanchez Vivienda unifamiliar con piscina (El Verger-Alicante) 63,75 4.550,00 4.550,00 50,00 341,25 1.933,75 0,00 2.275,00

****6562* Beatriz Roman Ruiz Ampliación y acondicionamiento térmico de edificación existente 63,50 7.000,00 7.000,00 50,00 525,00 2.975,00 0,00 3.500,00

****6589* Antonio Castera Redal Vivienda unifamiliar entre medianeras 62,50 11.550,00 11.550,00 50,00 866,25 4.908,75 0,00 5.775,00Programa 2 Obres. Obres Executades/ Programa 2 Obras. Obras Ejecutadas****7312* Agrupacion Musical Amistat Construcción del Edificio Passivhaus para la nueva sede social de la Agrupación Musical L'Amistat de Quart de Poblet, 83,50 740.868,40 460.000,00 70,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

****6908* Zubi Real Estate, S.L Imagine Montessori School. 2 solicitudes de proyectos y obras 80,75 885.388,00 530.060,84 60,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

****1903* Ortega Escrig, José Pablo Vivienda unifamiliar 79,00 130.624,00 56.860,45 50,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

****2083* Fundación Cv Observatori Valencia Canvi Climatic Habilitación de local para oficina de energia 71,50 78.485,23 72.075,40 70,00 50.452,78 0,00 0,00 50.452,78

****8262* Antonio Costa Ballester Re-piensa el piso 70,00 10.693,36 9.372,52 50,00 4.686,26 0,00 0,00 4.686,26

****1902* Ortega Escrig, Rafael Vivienda unifamiliar 70,75 130.624,00 56.860,45 50,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

****6778* Luis Albadalejo Rodríguez Casa de aperos y vallado bio. Proyecto agrícola-educativo 63,50 13.931,62 13.931,62 50,00 6.965,81 0,00 0,00 6.965,81Programa 2 Obres. Obres No Executades / Programa 2 Obras. Obras No Ejecutadas****1500* Ayuntamiento de Argelita Urbanització i transformació de plaça municipal en un espai públic viu, autosuficient, sostenible i integrador social 107,75 55.559,41 42.000,00 95,00 5.985,00 0,00 33.915,00 39.900,00

****8002* Universidad Politécnica de Valencia Proyecto Escalà 94,50 252.140,90 116.648,20 75,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

****5300* Ayuntamiento de Castalla Rehabilitación de la casa consistorial 79,75 420.387,62 147.243,60 85,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

****9711* Maria Jesús Ciria López Rehabilitación integral con ampliación de edificio de una vivienda entre medianeras en El Cabanyal, València 79,75 120.994,49 51.985,98 50,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

****6400* Ayuntamiento de Dolores Cambio luminarias e inst solar fotovoltaica colegios CEIP cardenal belluga y CEIP San Francisco de Asís 76,75 55.517,96 55.517,96 85,00 7.078,54 0,00 40.111,73 47.190,27

****6056* Maria Teresa Sempere Rehabilitació Casa dels Ansarins 76,00 109.785,83 54.892,92 50,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

****6700* Ayuntamiento de Geldo Instalacion fotovoltaica autoconsumo 76,00 31.222,46 31.222,46 85,00 3.980,86 0,00 22.558,23 26.539,09

****6589* Sustainable Towns Sl Construcción de La Pinada Lab 75,75 161.964,45 97.178,67 60,00 9.000,00 18.500,00 30.807,20 58.307,20

****8501* Foster Richard Stephen Vivienda unifamiliar y almacén de paja Wyrdwood Acres 72,50 78.322,50 78.322,50 50,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

****7100* Ayuntamiento de Mislata Proyecto sistema de aparcamiento inteligente en la calle Padre Llansol 67,00 62.455,75 62.455,75 85,00 7.963,11 45.124,28 0,00 53.087,39

****0800* Ayuntamiento de Chelva Mejora de la instalación de calefacción del CEIP, Virgen del Remedio de Chelva 67,00 68.878,43 68.878,43 95,00 9.815,18 49.075,88 6.543,45 65.434,51

****1432* Ruben Largo Hernández Unifamiliar con estructura en madera tradicional y cerramiento de paja y barro 66,00 120.000,00 65.457,21 50,00 3.000,00 10.000,00 7.000,00 20.000,00

****4488* Bernardo Bernal Pelejero Casa unifamiliar aislada 65,25 77.554,95 65.146,15 50,00 7.000,00 13.000,00 0,00 20.000,00

****6354* JECAMA S.L. Proyecto y obra de Rehabilitación integral de edificio de viviendas en C/ Turia, 63 64,00 414.867,13 78.677,09 50,00 18.000,00 2.000,00 0,00 20.000,00

****1236* F..Gabriel Barreda Edo Vivienda unifamiliar entre medianeras, Catí, Castellón 63,00 66.115,00 40.421,86 50,00 3.000,00 8.000,00 9.000,00 20.000,00

****8742* Diana Cristina Miguélez González Vivienda unifamiliar en la calle Mestral 3, urb. La Masía, Bétera (Valencia 62,25 205.368,25 52.922,72 50,00 3.000,00 17.000,00 0,00 20.000,00

****1946* Tom Döderlein de Win Vivienda unifamiliar bioclimática en Vinaròs 61,25 190.775,90 57.710,63 50,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

****4456* Vive Godella Homes, S.L Proyecto de ejecución de edificio de 12 viviendas con aparcamientos en sotano 60,50 1.481.156,00 116.675,74 50,00 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00

****3481* Beatriz Vicent Ripoll Obres d'adaptació d'habitatge unifamiliar a la transició ecològica. 60,25 77.562,25 77.562,25 50,00 16.557,12 3.442,88 0,00 20.000,00

****7635* Asociación Padres Autismo Comunidad Valenciana Vivienda unifamiliar tutelada entre medianeras 60,00 210.000,00 60.052,85 70,00 0,00 10.000,00 32.037,00 42.037,00

****3076* María Carmen Estévez March Vivienda unifamiliar entre medianeras 60,00 141.501,47 21.652,49 50,00 3.247,87 7.578,38 0,00 10.826,25ANNEX II / ANEXO II

Llistat de subvencions denegades

Listado de subvenciones denegadas

NIF Nom del promotor

Nombre del promotor Títol del projecte d'actuació

Título del proyecto de actuación Motiu de denegació

Motivo de denegaciónPrograma 1. Projectes finalitzats / Programa 1. Proyectos finalizados****3638* Miguel Paya Bellod Vivienda unifamiliar Aislada E

****4483* Alexandra Ramirez Fayad Belkins Intervención en edificio protegido, uso vivienda paso a apartamentos uso turístico. CPrograma 1. Projectes no finalitzats / Programa 1. Proyectos no finalizados****7341* Alejandro Olmo Guillen Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar aislada en c/ San Jose San Antonio 23 D, de Requena A

****2900* Ayuntamiento de Font d'en Carrós Mejora de la sostenibi. del

Parque urba. Tirant i carmesi E

****6100F* Ayuntamiento de Manises Proyecto de habilitacion de la antigua estación de RENFE E

****2600* Ayuntamiento de Beniarbeig Rehabilitación del edificio del antiguo colegio público para centro de actividades E

****0447* Alba Conca Ferrero Vivienda en beneixama E

****0349* Alcoy Escala Proyectos. Representada Por Gabriel Sempere Ripoll Bio-aparcamiento A

****0070* Rafael Ramirez Salvador Vivienda unifamiliar entre medianeras E

****6923* Rosario Español Bisquert Recuperación de caseta temporera partida tarraula, jávea, alicante A

****2551* Anigma Vdb10 S.L. 3 unifamiliares adosadas passivhaus en muro de alcoi A

****0465* Joan Escrivà Avinyó Vivienda unifamiliar adosada en esquina con piscina en paiporta D

****6034* Pedro Meseguer Alcaraz Proyecto ejecución de vivienda sita c/mallorca 28 muchamiel (alicante) D

****7904* Albert Mas del Salto Vivienda unifamiliar entre medianeras con piscina en vilafamés D

****5800* Ayuntamiento de Vilamarxant Centro de innovación del Turia A

****6900* Ayuntamiento de Finestrat Mirador Fondo 23 A

****3900* Ayuntamiento de Vistabella Centre per a recollida selectiva i tractament de residus mitjançant l'agroc. Edifici us industrial B

****0174* Parroquia Ntra.Sra. de Los Angeles de Tuejar Recuperación cromática de las pinturas del cuerpo superior de la torre campanario de la Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles de Tuéjar APrograma 2 Obres. Obres executades / programa 2 Obras. Obras ejecutadas****6473* de Las Heras Román Ivan Reforma de Un Apartamento Con Criterios de Biohabitabilidad Y Passivehouse. E

****0600* Ayuntamiento del Puig de Santa María Sustitución de las luminarias en Sp2 Urbanización “El Pinar” de la Playa del Puig de Santa María E

****1700* Ayuntamiento de Alzira Fase Vi Edifici Polcia Local E

Programa 2 Obres. Obres No Executades / Programa 2 Obras. Obras No Ejecutadas

****3000* Ayuntamiento de Benidoleig Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo E

****0600* Ayuntamiento de Albaida Reforma i Adecuació de la Casa «El Clau” E

****9700* Ayuntamiento de Piles Sustitución de Carpinterías En La Casa de La Cultura E

****7018* Rabasa Comunidad Colaborativa Cohousing Intergen.Viviendas+Servicios Suelo Público G.Val A

****1100* Ayuntamiento de Almenara Rehabilitación del Mercado Municipal de Almenara A

****1512* Xavier Luján Estellés Proyecto Caseta de Aperos La Mosquitera B

****0402* La Llibreta Sl Rehabilitación Local Comercial Como Academia de Formación E

****1082* Sensal Parc 2, Coop. Valenciana Proyecto Aerotermia E

****1235* Fundación Asindown La mare que va. Centro de Formación de Hostelería Con Servicio de Bar/Cafetería A

****0360* Juan Antonio Molina Barcelo Instalacion Fotovoltaica Vvda Unifamiliar E

****5501* Alexis Celades Albert Instalacion Fotovoltaica E

****2000* Ayuntamiento L'alcudia de Crespins Proyecto de Cubierta Verde Y Mejora del Comportamiento Climático. Biblioteca AActuacions no assignades a un Programa concret en la seua sol·licitud /Actuaciones no asignadas a un Programa concreto en su solicitud****1600* Ayuntamiento de Ribarroja del Túria Instalación de una estación de recarga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables A

****0000*

Ayuntamiento de Parcent - A

****0601* Entidad Local Menor Llosa de Camacho - A

****4000* Ayuntamiento de Castellón Rehabilitación de los dos edificios existentes en el Molino de la Fuente de la Reina A

****7771* Efficiency Management Solutions Ingeniería Diseño de instalación fotovoltaica de 6kw para autoconsumo A

****8100* Ayuntamiento de Xaló - A

****1300* Ayuntamiento Real de Gandía Recuperación de espacios degradados “Ginjoler fase 2, riu Serpis” A

****6900* Ayuntamiento de Finestrat - ALegenda de motius de denegació / Leyenda de motivos de denegació

Els motius de denegació es relacionen a continuació, indicant-se la base de l'Ordre 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'impuls a la innovació i recerca aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura.

Los motivos de denegación se relacionan a continuación, indicándose la base de la Orden 6/2020, de 24 de septiembre, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a proyectos, obras e investigación aplicada y desarrollo de producto, de impulso a la transición ecológica e innovación en el entorno construido. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Recerca aplicada per a la Transició ecològica en la Arquitectura.A Falta d'esmena o esmena fora del termini concedit per a això, d'acord amb el que es disposa en la base onzena de l'Ordre 6/2020. / Falta de subsanación o subsanación fuera del plazo concedido para ello, de acuerdo con lo que se dispone en la base decimoprimera de la Orden 6/2020.

B El projecte presentat es troba fora de l'àmbit d'aplicació de la convocatòria, d'acord amb el que disposa la base primera, apartat 4, de l'Ordre 6/2020. / El proyecto presentado se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la convocatoria, de acuerdo con lo que dispone la base primera, apartado 4, de la Orden 6/2020.

C Incompliment de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries, d'acord amb el que disposa la base tretzena de l'Ordre 6/2020 / Incumplimiento de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, de acuerdo con lo que dispone la base decimotercera de la Orden 6/2020.

D Posicionament d'aquesta sol·licitud després de les sol·licituds que han esgotat el pressupost destinat a les ajudes, d'acord amb el que disposa la base onzena, apartat 6, de l'Ordre 6/2020. / Posicionamiento de esta solicitud tras las solicitudes que han agotado el presupuesto destinado a las ayudas, de acuerdo con lo que dispone la base decimoprimera, apartado 6, de la Orden 6/2020.

E Projecte o actuació que no aconsegueix la qualificació mínima de valoració, d'acord amb la base dècima, apartat 5, de l'Ordre 6/2020. / Proyecto o actuación que no alcanza la calificación mínima de valoración, de acuerdo a la base décima, apartado 5, de la Orden 6/2020.

Mapa web