Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 18 de desembre de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana. [2020/11205]

(DOGV núm. 8983 de 24.12.2020) Ref. Base de dades 010589/2020
BDNS: 540883

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/540883)Primer. Beneficiaris

Beneficiaris: 1. Podran sol·licitar les ajudes els beneficiaris i les beneficiàries definits en l'article 3 de l'Ordre 10/2020, de bases de l'ajuda.

2. En virtut del que s'estableix en l'article 3 del Reial decret 930/2017, podran ser objecte d'ajudes, les activitats o inversions que s'especifiquen en l'article 4 de l'Ordre 10/2020.Segon. Finalitat

Convocar, per a l'anualitat 2021, les ajudes de l'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana (DOGV 8798, 27.04.2020), dins del marc dels programes nacionals anuals, en concret al recentment aprovat per a les campanyes 2020, 2021 i 2022, segons la Decisió d'execució (UE) 2019/974, de la Comissió, de 12 de juny de 2019, per la qual s'aproven els programes nacionals de millora de la producció i comercialització de productes apícoles.

Tercer. Ordre de bases

L'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana.Quart. Import

Per a la convocatòria 2021, la dotació pressupostària per a la resolució d'expedients és de 980.000 euros, i correspon al 70 % de l'import de la línia pressupostària de l'exercici del 2021 destinada a aquesta ajuda, amb la distribució següent:

–560.000 € per a les actuacions contingudes en l'article 4 de l'ordre reguladora quant als apartats 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d, 4.2.a, 4.2.b, 4.2.c, 4.4.a, 4.4.b, 4.6.a, 4.6.b, 4.6.c, 4.7.a, 4.7.b, 4.7.c i 4.7.d.– 420.000 € per a les actuacions previstes en els apartats 4.3, 4.4.c, 4.5.a i 4.5.b de l'article 4 de l'ordre reguladora esmentada

Aquestes quantitats són susceptibles d'ampliació fins al 100% de l'import corresponent a la línia pressupostària del 2021.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

Del 15 de gener al 28 de febrer de 2021.València, 18 de desembre de 2020.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agraria: Rogelio Llanes Ribas.

Mapa web