Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de l'aprovació de la proposta del Pla general estructural que resulta de les modificacions introduïdes per la declaració ambiental i territorial estratègica i de nous informes sectorials. [2020/11183]

(DOGV núm. 8988 de 04.01.2021) Ref. Base de dades 000026/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: Castelló de la PlanaEl Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2020, va adoptar l'acord que, en la part dispositiva, indica el següent:«Primer. Sotmetre la nova proposta del Pla general estructural de Castelló de la Plana, resultat de les modificacions introduïdes per la declaració ambiental i territorial estratègica i de nous informes sectorials, a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'anunci indicarà l'adreça electrònica per a la consulta. Durant el termini suara esmentat, qualsevol persona podrà formular-hi al·legacions i observacions referides als canvis proposats i es podrà inadmetre les que reiteren arguments i redunden en aspectes prèviament informats.

L'anunci també serà inserit en el web de l'Ajuntament, acompanyat de la declaració ambiental i territorial estratègica i dels informes que sustenten les modificacions proposades, i s'hi indicaran els locals habilitats per a l'exposició pública de la nova proposta del Pla general estructural, així com l'horari per a la consulta.Segon. Notificar el present acord a les persones que han obtingut el reconeixement de la condició de públic interessat, i a les administracions públiques i entitats consultades en execució del Pla de participació pública i del procés d'avaluació ambiental.Tercer. Facultar el tinent d'alcaldia delegat de l'Àrea de Govern d'Ordenació del Territori perquè realitze totes les accions que calguen per a executar el procés de participació pública».

El període d'informació pública és de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en els termes indicats en l'acord transcrit.Addicionalment, es comunica que la documentació del Pla general estructural podrà ser consultada a través de les adreces electròniques www.castello.es i www.plageneralcastello.es, així mateix es trobarà a disposició del públic en els següents locals: edifici Menador, situat en la plaça Hort Sogueros, núm. 4, i en la Tinència d'Alcaldia del Grau, situada en el passeig Bonavista, núm. 28, en ambdós casos en horari de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h, de dilluns a divendres, i de 10.00 a 13.00 h, els dissabtes.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.Castelló de la Plana, 18 de desembre de 2020.– L'alcaldessa: María Amparo Marco Gual.

Mapa web