Ficha docv

Ficha docv

DECRET 212/2020, de 18 de desembre, del Consell, d'aprovació de bases reguladores i concessió d'una subvenció directa a la Fira Mostrari Internacional de València-Fira Valencia, per la Covid-19. [2020/11103]

(DOGV núm. 8982 de 23.12.2020) Ref. Base de dades 010538/2020


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  Grup temàtic: Ajudes
  Matèries: ComerçLa Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana estableix que la Generalitat dinamitzarà l'activitat comercial i el conjunt del teixit empresarial valencià, impulsant la modernització de les estructures comercials, la incorporació de noves tecnologies, la creació d'entorns urbans atractius i adequats, la formació dels agents del sector, i la promoció de les fires, dels productes i del comerç valencià, contribuint així a la millora de la competitivitat de les empreses comercials i del conjunt del sistema de distribució comercial valencià, en el marc d'una economia equilibrada i responsable.La Fira Mostrari Internacional de València – Fira València desenvolupa un paper fonamental com a punt de trobada per a la promoció i venda dels productes i serveis de les empreses de la Comunitat Valenciana i de la resta de l'Estat, oferint al teixit industrial l'oportunitat de prospecció del mercat, d'entaular sòlides relacions comercials i de penetrar en mercats exteriors, així com en la promoció industrial i comercial de la Comunitat Valenciana, visibilitzant als expositors davant de potencials clients nacionals i internacionals, generant riquesa tant en forma de renda com d'ocupació i amb un gran impacte econòmic en tota la Comunitat Valenciana. Fira València suposa una plataforma comercial i d'internacionalització fonamental per al teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Fira Mostrari Internacional de València – Fira València, són conscients que l'organització de fires comercials i altres esdeveniments relacionats amb la promoció econòmica i empresarial, suposa un important factor de dinamització de l'entorn i de les empreses i sectors productius a què es dirigeix. La importància d'aquestes fires es va veure secundada amb la modificació de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, pel Decret llei 8/2017, de 29 de desembre, del Consell, per a declarar la promoció de fires comercials com a servei d'interés general autonòmic.El brot de Covid-19 és una greu emergència de salut pública a escala mundial, per a tota la ciutadania i les societats, ja que ha infectat a persones de tot el món i, està afectant negativament a totes les economies mundials i de la Unió Europea.

L'Organització Mundial de la Salut va declarar la pandèmia internacional l'11 de març de 2020 i, com a conseqüència de l'emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, el Govern d'Espanya va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les seues successives pròrrogues, que suposava la paràlisi de l'activitat pública i el tancament, entre altres, de les activitats de les institucions firals i els espectacles públics, ateses les restriccions decretades en la concentració de persones i limitacions d'aforaments en espais tancats.

Després de l'expiració de l'estat d'alarma que suposava la finalització de les mesures contingudes en el Reial decret 463/2020 i les successives pròrrogues i encara que pareixia que gràcies a les mesures de contenció adoptades els efectes de la pandèmia havien sigut controlats, la naturalesa de la malaltia i l'estat actual de la investigació científica exigeixen als poders públics insistir en les seues responsabilitats d'organització i tutela de la salut pública a través de mesures preventives.

A pesar de les mesures adoptades tant pel Govern de l'Estat, com per les diferents comunitats autònomes, si bé han pogut donar suport a la contenció del virus, no han sigut suficients per a frenar-ne l'expansió, per la qual cosa, torna a haver-hi una incidència acumulada alta i amb una tendència ascendent en el nombre de casos de coronavirus, no sols a la Comunitat Valenciana, sinó en tot l'Estat i en la majoria de països europeus, que s'han vist obligats a adoptar de nou mesures per a tractar de contindre l'expansió del virus.

La situació de la pandèmia obliga a adoptar noves mesures i a reforçar i intensificar les existents, per a una acció decidida que afronte la gravetat de la situació amb màximes garanties i la protecció de la salut i seguretat de la ciutadania.

Aquesta situació ha motivat del Govern de la Nació la declaració d'un nou estat d'alarma amb el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

Aquest estat d'alarma s'ha prorrogat pel Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, des de les 00.00 hores del dia 9 de novembre de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021.

A la Comunitat Valenciana, aquestes mesures s'adopten en un primer moment, per Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19, que assimilen a aquests efectes les fires comercials als centres i parcs comercials i exigeixen la reducció al setanta-cinc per cent l'aforament total en aquests locals. Aquest Acord ha tingut diverses adaptacions a través de diferents resolucions de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

Recentment, la Resolució de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda mesures addicionals extraordinàries en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, recomana la realització telemàtica de congressos, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments. A més, la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments, que s'organitzen de manera presencial, promoguts per qualssevol entitats de naturalesa pública o privada, es durà a terme sense superar en cap cas 50 % de l'aforament en cadascun dels pavellons de congressos, sales de conferències o multiusos, i altres establiments i instal·lacions similars, incloent-hi les de les institucions firals de la Comunitat Valenciana. No s'autoritzen tampoc serveis d'hostaleria ni restauració en aquesta mena d'esdeveniments.

La celebració de les fires comercials es va detindre completament amb la declaració de l'estat d'alarma i el tancament de les fronteres i la restricció en els desplaçaments a escala mundial, amb l'important perjudici econòmic que això suposa per a la Fira Mostrari Internacional de València – Fira València que pot afectar fins i tot, a la seua viabilitat en el futur, per no poder fer front a les despeses corrents necessàries per al normal funcionament de la institució i el manteniment tant de la mateixa entitat com de la seua activitat empresarial. Aquestes restriccions de mobilitat i en els aforaments es mantenen després de la nova declaració de l'estat d'alarma en data 25 d'octubre de 2020.Aquesta situació ha suposat un greu perjudici per a la Fira Mostrari Internacional de València – Fira València amb l'obligada cancel·lació de les fires programades i altres esdeveniments prevists a celebrar en les seues instal·lacions per entitats públiques i privades, no només durant la vigència de l'estat d'alarma decretat en el mes de març, sinó al llarg de tot l'any 2020, i les perspectives per al pròxim any 2021 no són molt optimistes, almenys en la primera meitat de l'exercici. L'obligació de mantindre la distància social, les limitacions d'aforament exigides, les mesures de seguretat i higiene necessàries, les probables restriccions a la lliure circulació de persones tant dins del territori nacional com internacional amb el tancament de fronteres i l'obligació de realitzar quarantenes a l'arribar a un país diferent del de residència, plantegen un escenari amb moltes incerteses i un futur poc falaguer.Tota aquesta situació deriva en un greu perjuí econòmic per la significativa disminució d'ingressos tant en les dates del tancament obligatori, com en la resta de l'any 2020, fins a poder recuperar la completa normalitat. Aquesta falta de liquiditat suposa que la Fira Mostrari Internacional de València – Fira València no puga fer front a totes les despeses previstes per al normal funcionament i manteniment tant de la mateixa entitat com de la seua activitat empresarial, la qual cosa posa en perill, fins i tot, la viabilitat de la Fira.

L'impacte que està tenint aquesta situació d'excepcionalitat obliga al fet que les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat. La ràpida paràlisi de l'activitat que està afectant amplis sectors de la nostra economia fa necessària l'adopció de mesures que atenuen els efectes de la brusca disminució d'ingressos d'aquells subjectes econòmics més vulnerables.

Les restriccions imposades a la celebració de fires i esdeveniments multitudinaris fan inviable la recuperació de l'activitat empresarial i la xifra de negocis anterior a la crisi de la Covid-19 i l'obtenció dels recursos necessaris per al manteniment de la Fira Mostrari Internacional de València – Fira València. Aquest decret tracta de pal·liar els efectes negatius d'aquesta crisi sanitària i econòmica, i garantir la supervivència de Fira València, davant d'aquesta situació tan desfavorable i que era impossible de previndre només uns mesos abans del brot de la Covid-19 i de la ràpida propagació de la malaltia.

Davant d'aquesta crisi econòmica mundial, la Comissió Europea ha indicat que una resposta econòmica coordinada de les institucions de la Unió i els Estats membres és essencial per a mitigar aquestes repercussions negatives en les seues economies.

Per això, el passat 19 de març la Comissió Europea va aprovar el Marc Temporal Comunitari relatiu a les mesures d'ajuda estatal destinades a recolzar l'economia en l'actual context econòmic, a través del qual ha exposat les condicions de compatibilitat que aplicarà, en principi, a les ajudes concedides pels Estats membres en virtut de l'article 107.3.b TFUE, amb la modificació realitzada per la Comissió el 3 d'abril de 2020, per ampliar el citat marc perquè els Estats membres puguen accelerar la investigació, els assajos i la producció de productes relacionats amb el coronavirus, a fi de protegir l'ocupació i continuar donant suport a l'economia durant aquest brot. Aquest MTC ha sigut objecte de posteriors modificacions per part de la Comissió Europea amb l'objectiu de facilitar l'accés al capital i liquiditat per part de les empreses afectades per la crisi.

Tanmateix, les categories contemplades en el MTC no són d'aplicació directa per les administracions de les Comunitats Autònomes, per la qual cosa els centres gestors d'ajudes s'han d'acollir al Marc Nacional Temporal (MNT1) o a la seua posterior modificació (MNT2), tots dos notificats pel Govern d'Espanya i aprovats per la Comissió Europea mitjançant Decisió de compatibilitat SA.56851 (2020/N) – Espanya, de 2 d'abril i Decisió de compatibilitat SA.57019 (2020/N) – Espanya, de 24 d'abril, respectivament.

Concretament, el MNT1 permet a les autoritats espanyoles (tant en l'àmbit nacional, com regional o local), aportar liquiditat a autònoms, pimes i grans empreses, mitjançant subvencions directes, bestretes reembossables, avantatges fiscals i facilitats de pagament, garanties per a préstecs i tipus d'interés bonificats, tant per a cobrir necessitats de capital circulant com d'inversió durant un període de temps limitat. En el marc del MNT2, es podran concedir també ajudes en l'àmbit de la I+D vinculada a la Covid-19, ajudes a la inversió en infraestructures d'assaig i ampliació d'escala, o per a la fabricació de productes relacionats amb la Covid-19, així com ajudes en forma d'ajornament del pagament d'impostos o de cotitzacions a la Seguretat Social, o de subsidis salarials per a treballadors a fi d'evitar reduccions de plantilla durant el brot de Covid-19.

L'ajuda recollida en aquest decret s'enquadra en aquest Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajuda destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de Covid-19.

De conformitat amb l'article 107, apartat 3, lletra b TFUE, la Comissió pot declarar compatibles amb el mercat interior les ajudes destinades a «posar remei a una greu pertorbació en l'economia d'un Estat membre». La situació actual permet concloure que efectivament es tracta d'una pertorbació que afecta la totalitat d'un Estat membre i no sols a l'economia d'una de les regions o parts del seu territori.Atés que el brot de Covid-19 afecta a tots els Estats membres i que les mesures de contenció adoptades per aquests afecten les empreses, la Comissió considera que les ajudes estatals estan justificades i poden declarar-se compatibles amb el mercat interior en virtut de l'article 107, apartat 3, lletra b, TFUE, durant un període de temps limitat, per posar remei a l'escassetat de liquiditat a la qual s'enfronten les empreses i garantir que les pertorbacions ocasionades pel brot de Covid-19 no soscaven la seua viabilitat, especialment la de les pimes.En aquest context el procediment més adequat per a reforçar econòmicament a la Fira Mostrari Internacional de València – Fira València i dotar-la dels recursos econòmics suficients per a fer front a la paràlisi de l'activitat econòmica i a les despeses necessàries per a poder continuar amb la seua activitat econòmica i empresarial és la concessió directa de subvencions, segons allò que s'assenyala en l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda, del sector públic instrumental i de subvencions, que estableix que, amb caràcter excepcional, podran atorgar-se subvencions mitjançant concessió directa en aquells casos en què s'acrediten raons d'interés públic, social o econòmic o humanitari o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.

Per tot el que s'ha exposat, en virtut del que disposa l'article 28.c, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball prèvia deliberació del Consell en la reunió de 18 de desembre de 2020,

DECRETEArticle 1. Objecte i àmbit

1. Aquest decret té com a objecte regular la concessió directa d'una subvenció de caràcter excepcional i per raons d'interés públic, econòmic i social, a la Fira Mostrari Internacional de València – Fira València, per a donar suport al manteniment de l'estructura de personal i despeses de funcionament de la Fira Mostrari Internacional de València – Fira València com a conseqüència de la Covid-19.Article 2. Raons d'interés públic que concorren en la seua concessió i impossibilitat de la seua convocatòria pública

Aquesta subvenció es concedeix de forma directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquesta subvenció deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que la motiven, com és la declaració d'una pandèmia a escala mundial, l'emergència de salut pública i les dues declaracions de l'estat d'alarma pel Govern de l'Estat en tot el territori nacional, amb el consegüent impacte i pertorbació en l'economia que han suposat les mesures de contenció de la Covid-19 aplicades.

Article 3. Entitat beneficiària

L'entitat beneficiària de la subvenció és la Fira Mostrari Internacional de València – Fira València amb NIF Q4673004J.Article 4. Règim jurídic aplicable i compatibilitat amb la política de la competència de la UE

Aquesta subvenció es concedirà de manera directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que la motiven.

Com a subvenció pública es regirà per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament, i altra normativa concordant, i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Aquesta ajuda es considera compatible amb el mercat interior, de conformitat amb l'article 107.3.b TFUE, per tractar-se d'ajudes destinades a posar remei a una greu pertorbació en l'economia d'un Estat membre i els perjudicis significatius sofrits per les empreses afectades, que poden fins i tot amenaçar la seua viabilitat, com a conseqüència del brot de Covid-19. Així, aquesta ajuda s'enquadra dins del Marc Temporal Comunitari relatiu a les mesures d'ajuda destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19 i, concretament s'acullen al Marc Nacional Temporal (MNT1), Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reembossables, avantatges fiscals, garanties per a préstecs i bonificacions de tipus d'interés en préstecs destinats a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de Covid-19 i a la seua posterior modificació (MNT2), Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda per a la contenció sanitària de la Covid-19, a través del suport a la I+D, al desenvolupament d'infraestructures d'assaig i ampliació d'escala i a la fabricació de productes i materials mèdics necessaris, així com ajudes urgents en forma d'ajornaments del pagament d'impostos i cotitzacions a la Seguretat Social i subsidis salarials per a empleats per a evitar reduccions de plantilla en el context de l'actual brot de Covid-19. Tots dos han sigut notificats pel Govern d'Espanya i aprovats per la Comissió Europea mitjançant Decisió de compatibilitat SA.56851 (2020/N) – Espanya, de 2 d'abril i Decisió de compatibilitat SA.57019 (2020/N) – Espanya, de 24 d'abril, respectivament.Aquesta mesura es regirà per les disposicions recollides en el punt 3 del MNT 1, concessió d'ajudes en forma de subvencions directes, bestretes reembossables o avantatges fiscals.Article 5. Finançament de l'actuació

1. L'import de la subvenció ascendirà al 100 % de les actuacions subvencionables. La dotació d'aquesta ajuda ascendeix a un import global màxim estimat de 800.000 euros, amb càrrec a la línia habilitada a aquest efecte, dins del programa pressupostari 761.10, Ordenació i promoció comercial i artesana.

2. Per a donar cobertura a les obligacions econòmiques derivades d'aquest decret es tramitarà, d'acord amb el que disposa l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, el corresponent expedient de modificació pressupostària.Article 6. Procediment de concessió

1. L'entitat beneficiària haurà de manifestar, en el termini màxim de deu dies hàbils des de l'entrada en vigor d'aquest decret, en la seu electrònica de la Generalitat, dirigida a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, la seua conformitat amb la concessió i aquestes bases reguladores, acompanyada de la següent documentació:

– Memòria detallada de les actuacions susceptibles de ser recolzades amb indicació de les despeses incorregudes i els resultats obtinguts.

– Certificats acreditatius d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o autorització per a la seua obtenció de forma telemàtica per aquesta Conselleria.

– Declaració responsable que acredite que la Fira Mostrari Internacional de València– Fira València no és deutora per resolució de procedència de reintegrament, de conformitat amb el que disposen l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.– Declaració responsable de no estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003.

– Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de les persones amb discapacitat, o si és el cas, acreditació d'estar exempta.

– Declaració responsable relativa a qualsevol altra ajuda pública que haja obtingut o sol·licitat per a les mateixes despeses subvencionables, o qualssevol altres «ajudes temporals» relatives a les mateixes despeses subvencionables en aplicació del règim del Marc Nacional Temporal o en aplicació de la Comunicació de la Comissió Marco Temporal relatiu a les mesures d'ajuda estatal destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de Covid-19, haja rebut durant l'exercici fiscal en curs.

– Declaració responsable de què l'empresa no es trobava en dificultats (en el sentit contemplat en el Reglament de la Comissió (EU) 651/2014, Reglament de la Comissió (EU) 702/2014 i Reglament de la Comissió (EU) 1388/2014) a data 31 de desembre de 2019.– Model de domiciliació bancària.

– Justificació de la subvenció, de conformitat amb els següents apartats.

2. Totes les xifres utilitzades són brutes, és a dir, abans de qualsevol deducció d'impostos o altres càrrecs.

3. Correspon la tramitació i la gestió de la subvenció regulada en aquest decret a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum.4. La justificació de les despeses efectuades i efectivament pagades es presentarà juntament amb la sol·licitud.

5. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos, es realitzarà per mitjà de la presentació d'un únic compte justificatiu subscrit per la Fira Mostrari Internacional de València – Fira València, que contindrà la documentació a continuació s'esmenta, acompanyada de l'informe d'una persona auditora de comptes inscrita com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependents de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

– Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, que incloga una referència a l'estructura i organització del personal inclòs en la justificació de l'ajuda, i les funcions que desenvolupen.

– Una memòria econòmica abreviada justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà la relació detallada de les despeses realitzades per al manteniment de l'estructura de personal i despeses de funcionament de l'entitat, amb identificació de l'empresa creditora i del document, el seu import (indicant l'import total IVA exclòs, l'import imputat a la subvenció IVA exclòs, l'IVA corresponent a la quantitat imputada a la subvenció, i la suma total de l'import imputat més IVA), data d'emissió i, si és el cas, data de pagament.D'acord amb el que preveu l'article 31.2 de la LGS, es considerarà despesa realitzada, la que haja sigut efectivament pagada. Sense perjuí de l'anterior, quan es tracte de tributs i Seguretat Social a càrrec de la beneficiària, s'entendrà també despesa realitzada la que haja sigut meritada abans de finalitzar el termini de justificació i es trobe en període d'ingrés voluntari no vençut a la mateixa data, i haurà d'acreditar el pagament efectiu quan es produïsca.

L'entitat beneficiària haurà de posar a disposició de l'auditoria tots els llibres, registres i documents que li siguen sol·licitats per a efectuar la revisió, així com a conservar-los a fi de les actuacions de comprovació i control previstes en la legislació vigent. Si és el cas, haurà de confeccionar i facilitar-li, a més de les declaracions ja mencionades, una declaració que continga una relació detallada d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació del seu import, procedència i aplicació.

Article 7. Despeses subvencionables

Les actuacions objecte de subvenció hauran de realitzar-se dins del període comprés entre el 14 de març de 2020, data de la declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins al 31 de desembre de 2020 i podran ser ateses a càrrec d'aquesta ajuda, les següents despeses de la Fira Mostrari Internacional de València – Fira València, sempre que responguen de manera indubtable a l'objecte d'aquesta:

a) Despeses de personal: retribucions salarials i cost empresarial de Seguretat Social.

Quan aquest personal haja de realitzar desplaçaments amb motiu de les activitats d'aquesta ajuda, les indemnitzacions que perceba amb motiu d'aquests desplaçaments i, si és el cas, manutenció i allotjament, no podran superar els mòduls establits en el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificació per serveis extraordinaris, i haurà d'aportar en tot cas memòria justificativa del desplaçament efectuat.

El conjunt de despeses de personal no podrà superar el 80 % de la totalitat de l'import subvencionat.

b) Aprovisionament i serveis externs: subministraments consumibles, despeses derivades de l'adquisició de béns que no suposen una inversió, serveis externs per al funcionament, viatges i estades del personal, serveis professionals, publicitat i promoció, publicacions, material d'oficina i serveis de telecomunicacions.

c) Despeses de manteniment de les instal·lacions: lloguers, subministraments consumibles, manteniment i neteja, assegurances, despeses derivades de la propietat d'immobles.

d) Despeses derivades de serveis externs contractats per a garantir el normal funcionament i manteniment de la Fira Mostrari Internacional de València – Fira València inclosos els d'auditoria per a la revisió del compte justificatiu.

e) Els costos indirectes els imputarà la beneficiària a l'activitat subvencionada en la part que raonablement corresponga d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses.

Els tributs seran despeses subvencionables quan la beneficiària els haja abonat efectivament.

No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns o serveis, llevat que s'acredite documentalment que forma part del cost de l'activitat a desenvolupar per la beneficiària, i que no és susceptible de recuperació o compensació. En el cas que s'haguera repercutit o compensat parcialment, s'aportarà documentació acreditativa del percentatge o la part de l'impost susceptible de ser repercutit o compensat.Quan l'import de la despesa subvencionable supere la quantia de 15.000,00 euros en el supòsit de contractes de subministrament o de serveis, s'haurà de sol·licitar almenys tres ofertes, amb caràcter previ a la contractació, segons el que disposa l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el presten o executen, o llevat que la despesa s'haguera realitzat amb antelació a la concessió de l'ajuda.Article 8. Subcontractació de les activitats subvencionades

Es podran subcontractar aquelles activitats que responguen a l'objecte d'aquesta ajuda, corresponents a despeses incloses en l'article 7, que no puguen ser realitzades per l'entitat beneficiària, per si mateixa, amb el seu personal i mitjans, fins al 50 % de l'import total previst en aquesta ajuda. En cap cas podran subcontractar-se activitats que, augmentant el cost de l'activitat subvencionada, no aporten un valor afegit al contingut d'aquesta.

En tot cas, les subcontractacions efectuades hauran de respectar la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajudes d'Estat, ajustar-se als preus de mercat, aportant en cadascun dels casos memòria justificativa de què aquesta s'ha realitzat en les esmentades condicions i respectant la normativa que se li aplique en matèria de contractació.

Article 9. Compatibilitat amb altres subvencions i regles d'acumulacióAquesta ajuda seguirà les regles d'acumulació previstes en els apartats 2.8 de les Decisions de compatibilitat SA.56851 (2020/N) – Espanya i SA.57019 (2020/N) – Espanya, aprovades per la Comissió Europea, en data 2 d'abril i 24 d'abril respectivament.

Amb caràcter general totes les ajudes contemplades en aquestes Decisions podran acumular-se entre si, sempre que es respecten els imports màxims i els llindars d'intensitat màxima establits per a cada tipus d'ajuda en la Decisió SA.57019 i en la Comunicació de la Comissió Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajuda estatal destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de Covid-19. Es podrà acumular amb les ajudes exemptes en virtut del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, sempre que les regles d'acumulació previstes en aquest últim Reglament siguen respectades.Aquesta subvenció podrà acumular-se amb les ajudes de minimis relatives als mateixos costos subvencionables, sempre que es respecten les regles d'acumulació previstes en els Reglaments de minimis.

L'entitat beneficiària comunicarà, en qualsevol moment de la vigència de l'ajuda, i en tot cas junt amb la justificació de l'actuació subvencionada, altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut o sol·licitat per a la mateixa finalitat i objecte.Article 10. Informe d'auditoria

La persona auditora de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu s'ajustarà al que disposa l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En aquells casos en què la beneficiària estiga obligada a auditar els seus comptes anuals per una persona auditora sotmesa a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d'auditoria de comptes, la revisió del compte justificatiu es durà a terme per la mateixa auditora. En el cas que la beneficiària no estiga obligada a auditar els seus comptes anuals, la designació de la persona auditora de comptes serà realitzada per aquesta.

La persona auditora emetrà un informe en què detallarà les comprovacions realitzades i farà constar tots aquells fets o excepcions que pogueren suposar un incompliment per part de la beneficiària de la normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció, i haurà de proporcionar la informació amb suficient detall i precisió perquè l'òrgan gestor puga concloure respecte d'això. L'informe contindrà els aspectes i estructura establits en l'article 7 de l'esmentada Ordre EHA/1434/2007.

Per a emetre l'informe, la persona auditora haurà de comprovar en la justificació final:

1. L'adequació del compte justificatiu de la subvenció presentada per la beneficiària i que aquesta haja sigut subscrita per una persona amb poders suficients per a això.

2. El contingut de la memòria d'actuació, estant alerta davant de la possible falta de concordança entre la informació continguda en aquesta memòria i els documents que hagen servit de base per a realitzar la revisió de la justificació econòmica.

3. Que la informació econòmica continguda en la memòria està suportada per una relació classificada de despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació de la creditora i del document -factures, nòmines i butlletins de cotització a la seguretat social-, el seu import total i l'imputat a la subvenció, data d'emissió i, si és el cas, data de pagament.

4. Que l'entitat disposa de documents originals acreditatius de les despeses justificades, d'acord amb el que preveu l'article 30.3 de la Llei general de subvencions i que els esmentats documents han sigut reflectits en els registres comptables.

5. Que les despeses que integren la relació compleixen els requisits per a tindre la consideració de despesa subvencionable, d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei general de subvencions i la clàusula cinquena d'aquestes bases; que s'han classificat correctament, d'acord amb el contingut d'aquestes bases reguladores, i que es produeix la necessària coherència entre les despeses justificades i la naturalesa de les activitats subvencionades.

6. Que les indemnitzacions que perceba el personal quan haja de realitzar desplaçaments amb motiu de les activitats incloses en aquesta ajuda, i si és el cas, manutenció i allotjament, no podran superar els mòduls establits en el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificació per serveis extraordinaris, i haurà d'aportar en tot cas memòria justificativa del desplaçament efectuat.7. Que els costos indirectes els imputa la beneficiària a l'activitat subvencionada en la part que raonablement corresponga d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses. També es comprovarà que el seu import es troba desglossat adequadament en el compte justificatiu.

8. Que l'entitat disposa d'ofertes de diferents empreses proveïdores, en els supòsits previstos en l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, i d'una memòria que justifique raonablement l'elecció d'una d'aquestes, en aquells casos en què no haja correspost a la proposta econòmica més avantatjosa.

9. Que la quantia de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos totals per a finançar les activitats incloses en aquesta ajuda, procedents de la Generalitat i de qualssevol altres administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, no superen els costos de l'activitat subvencionada.

10. Que s'han complit les obligacions de difusió contingudes en l'article 12 d'aquest decret.

Una vegada finalitzat el seu treball la persona auditora sol·licitarà a l'entitat beneficiària una carta, firmada per qui va subscriure el compte justificatiu, en la qual s'indicarà que s'ha informat l'auditora sobre totes les circumstàncies que puguen afectar la correcta percepció, aplicació i justificació de la subvenció. També s'inclouran les manifestacions que siguen rellevants i que servisquen d'evidència addicional a l'auditora sobre els procediments realitzats.Article 11. Comprovació i pagament de la subvenció

La liquidació i pagament de l'ajuda s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud.

L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada a favor de la Fira Mostrari Internacional de València– Fira València, després de la comprovació, pels serveis competents de la Conselleria, del compte justificatiu acompanyat de l'informe de l'auditora.

En el cas que l'import justificat fora inferior a la subvenció prevista en aquestes bases, o es produïra la concurrència d'altres ajudes que pogueren superar el cost de les actuacions, l'aportació de la Conselleria es minorarà en la quantia corresponent, i la beneficiària, si és el cas, haurà de reintegrar les quantitats corresponents i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció.Article 12. Obligacions de la beneficiària

1. Complir amb el que disposa l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o activitat subvencionada.

2. Incloure el logotip de la Generalitat de forma rellevant en tota la publicitat, documentació i suports que es realitzen, amb la informació prèvia a la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i a la Direcció General de Promoció Institucional.Article 13. Pla de control

1. Es durà a terme el control de la realització de les actuacions subvencionades mitjançant la comprovació i el control material de la documentació administrativa i de caràcter justificativa de l'import concedit i de la resta de documentació aportada.

El control administratiu es realitzarà sobre el 100 % del total del pagament que es propose.

2. L'òrgan concedent podrà realitzar visites d'inspecció i sol·licitar tota la documentació i informació que considere necessària tant per a l'avaluació de l'actuació com per a verificar l'adequació a la finalitat de la despesa efectuada.Article 14. Reintegrament de la subvenció i règim sancionador

1. Sense perjudici del que preveu la base desena, s'exigirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent quan concórreguen les causes legalment establides en els articles 36 i 37 de la Llei general de subvencions, de 17 de novembre, i en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

2. El règim sancionador serà aplicat per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que siguen responsables d'aquestes i estarà regit pel que disposa el capítol IV, del títol X de la LHPS.

3. Serà procedent la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta, la comprovació que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.Article 15. Tractament de dades de caràcter personal

La participació en aquesta convocatòria comportarà el tractament de les dades de caràcter personal, facilitades per l'entitat, per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Així mateix se l'informa de:

1. Identitat del responsable del tractament: la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

2. Finalitat del tractament i tractament/s afectat/s: atendre la sol·licitud presentada conforme al que s'estableix en la convocatòria, en les bases reguladores, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la seua normativa de desenvolupament i supletòriament en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (veure Registre de les Activitats del Tractament).

3. Origen de les dades.

Les dades personals recollides procedeixen de les sol·licituds presentades per la persona interessada o el seu representant.

4. Registre d'Activitats de Tractament.

http://www.indi.gva.es/documents/161328120/167503914/RATGEN004_va.pdf

5. Drets de les persones sol·licitants.

a) Drets de les persones interessades.

Les persones interessades tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquestes, la limitació del seu tractament o a oposar-se a aquest. Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació. També podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/va/proc19970

b) Reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament de les seues dades o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible a través de la pàgina web https://www.aepd.es/

6. Delegat/ada de Protecció de Dades.

En tot cas, les persones sol·licitants podran contactar amb el Delegat/delegada de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana a través de:

Adreça electrònica: dpd@gva.es Adreça postal: Passeig Albereda, 16 – 46010 València

7. Més informació de protecció de Dades.

https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdfArticle 16. Verificació de dades

D'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i en l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades per les persones interessades amb la finalitat de comprovar l'exactitud d'aquests.

La potestat de verificació inclou verificar la identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal i consultar les següents dades que consten en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS): les subvencions i ajudes que li han sigut concedides, incloses aquelles a les quals se'ls aplica la regla de minimis, i que la persona sol·licitant no està inhabilitada per a percebre subvencions.Article 17. Efectes

Aquest decret produirà efectes a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Article 18. Habilitació

S'habilita la persona titular de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per a l'aplicació i execució d'aquest decret.Article 19. Recursos

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 44 i 46 de l'esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 18 de desembre de 2020El president de la Generalitat,

XIMO PUIG i FERREREl conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Mapa web