Ficha docv

Ficha docv

Informació pública de l'aprovació de la proposta del Pla d'ordenació detallada, que introdueix les modificacions derivades de l'estimació total o parcial de part de les al·legacions presentades, i dels informes emesos per les administracions públiques i les entitats consultades. [2020/11042]

(DOGV núm. 8988 de 04.01.2021) Ref. Base de dades 000025/2021


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: Castelló de la PlanaEl Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària de 17 de desembre de 2020, va adoptar l'acord que, en la part dispositiva, indica el següent:«Primer. Estimar, per les raons que s'indiquen en els informes tècnics i jurídics emesos amb aquesta finalitat, les al·legacions presentades que s'assenyalen en l'annex 1 com a part d'aquest acord, i que comença amb la núm. de registre 36164, presentada per F. B. B., i acaba amb la núm. de registre 27619, presentada per FACSA.

Segon. Estimar parcialment, per les raons que s'indiquen en els informes tècnics i jurídics emesos amb aquesta finalitat, les al·legacions presentades que s'assenyalen en l'annex 2 com a part d'aquest acord, i que comença amb la núm. de registre 66249, presentada per Av Urbanització La Devesa, i acaba amb la núm. de registre 87940, presentada per ICE General Assets, SL.

Tercer. Desestimar, per les raons que s'indiquen en els informes tècnics i jurídics emesos amb aquesta finalitat, les al·legacions presentades que s'assenyalen en l'annex 3 com a part d'aquest acord, i que comença amb la núm. de registre 64984, presentada per E. G. R., i acaba amb la núm. de registre 78713, presentada per A. A. Aquest annex inclou dues al·legacions (núm. de registre SE1672 i SE1674) de les quals s'ha desistit tàcitament per la manifesta incompatibilitat amb unes altres presentades amb posterioritat.

Quart. Inadmetre, per les raons que s'indiquen en els informes tècnics i jurídics emesos amb aquesta finalitat, les al·legacions presentades que s'assenyalen en l'annex 4 com a part d'aquest acord, i que comença amb la núm. de registre 63517, presentada per M. T. R., i acaba amb la núm. de registre 39885, presentada per C. L. J.

Cinqué. Inadmetre i estimar, per les raons que s'indiquen en l'informe tècnic i jurídic emés amb aquesta finalitat, l'al·legació presentada que s'assenyala en l'annex 5 com a part d'aquest acord, amb núm. de registre 75869, presentada per Residencial Casalduch Coop V.

Sisé. Inadmetre i estimar parcialment, per les raons que s'indiquen en els informes tècnics i jurídics emesos amb aquesta finalitat, les al·legacions presentades que s'assenyalen en l'annex 6 com a part d'aquest acord, i que comença amb la núm. de registre 69467, presentada per Cantera La Torreta, SAU, i acaba amb la núm. de registre SE1621, presentada per Cambra de Comerç de Castelló.

Seté. Inadmetre i desestimar, per les raons que s'indiquen en els informes tècnics i jurídics emesos amb aquesta finalitat, les al·legacions presentades que s'assenyalen en l'annex 7 com a part d'aquest acord, i que comença amb la núm. de registre 70039, presentada per S. T. A. J., i acaba amb la núm. de registre SE1698, presentada per R. D. J.

Vuité. Acceptar, per les raons que s'indiquen en els informes jurídics emesos amb aquesta finalitat, la condició de públic interessat dels que l'han invocat: núm. de registre 63740, presentada per UP Gestión de Proyectos, SL.; núm. de registre 64161, presentada per Agrupación de Interés Urbanístico Gran Via de la Unidad de Actuación 10.UE.R.; núm. de registre 65206, presentada per Agrupación de Interés Urbanístico Estepar del Sector 01.SU.R.; núm. de registre 65563 i 65693, presentades per AV Sant Joan del Riu Sec; núm. de registre 61275, presentada per Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castelló; i totes les sol·licituds que consten en altres al·legacions.Nové. Aprovar la proposta del Pla d'ordenació detallada de Castelló de la Plana, introduir-hi les modificacions derivades de l'estimació total o parcial de part de les al·legacions presentades, i dels informes emesos per les administracions públiques i entitats consultades, i sotmetre-la a nova informació pública durant el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L'anunci indicarà l'adreça electrònica per a la consulta. Durant el mencionat termini, qualsevol persona podrà formular-hi al·legacions i observacions referides als canvis proposats; podran inadmetre's les que reiteren arguments i redunden en aspectes prèviament informats.L'anunci també serà inserit en el web de l'Ajuntament, i s'hi indicaran els locals habilitats per a l'exposició pública de la proposta del Pla d'ordenació detallada, així com l'horari per a la seua consulta.Desé. Notificar el present acord a les persones que han presentat al·legacions i sol·licitat el reconeixement de la condició de públic interessat, amb remissió d'una còpia dels informes emesos en relació amb aquestes, així com a totes les administracions públiques i entitats consultades en virtut del Pla de participació pública.»

El període d'informació pública és de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en els termes indicats en l'acord transcrit.Addicionalment, es comunica que la documentació del Pla d'ordenació detallada podrà ser consultada a través de les adreces electròniques www.castello.es i www.plageneralcastello.es; així mateix, estarà a disposició del públic en els següents locals: a Menador, situat a la plaça de l'Hort Sogueros, núm. 4, i en la Tinència d'Alcaldia del Grau, situada al passeig de Bonavista, núm. 28, en ambdós casos en horari de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 hores, de dilluns a divendres, i de 10.00 a 13.00 hores, els dissabtes.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.Castelló de la Plana, 18 de desembre de 2020.– L'alcaldessa: María Amparo Marco Gual.

Mapa web