Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució d'11 de desembre de 2020, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2021, de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania. [2020/10861]

(DOGV núm. 8977 de 17.12.2020) Ref. Base de dades 010357/2020
BDNS: 539144

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/indexPrimer: Beneficiàries

Podran sol·licitar i ser beneficiàries d'aquestes subvencions aquelles persones físiques i jurídiques a les quals fa referència cada ajuda en l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, d'entre les previstes en l'article 5 de la mateixa Ordre si compleixen els requisits que en el mateix article s'estableixen.Segon: Objecte i finançament

Convocar, per a 2021, les següents ajudes en matèria de comerç, consum i artesania i pels imports següents, d'entre les previstes en el títol II de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.

Capítol IV

– Línia S0135. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18, punt 1 (AVALEM ARTESANIA), per un import global màxim estimat de 200.000 euros. Expedient tipus: CMAPY4.

– Línia S0135. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 3, per un import global màxim estimat de 100.000 euros. Expedient tipus CMAAS4.

– Línia S0135. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 8, per un import global màxim estimat de 20.000 euros. Expedient tipus CMARTY.

– Línia S5799. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18, punt 2.a) (EMPRENEM COMERÇ), per un import global màxim estimat de 300.000 euros. Expedient tipus: CMIAPY.

– Línia S5799. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 2.a), per un import global màxim estimat de 75.000 euros. Expedient tipus: CMMOAS.

– Línia S8009. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 1, per un import global màxim estimat de 2.000.000 euros. Expedient tipus CMFAST.

– Línia S6913. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 2, per un import global màxim estimat d'1.200.000 euros. Expedient tipus: CMDAFC.

– Línia S0125. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol IV, per un import global màxim estimat de 260.000 euros. Expedient tipus: COMICC.

– Línia S0126. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol V, per un import global màxim estimat de 600.000 euros. Expedient tipus: COASOC.

Capítol VII

– Línia S7537 Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18, punt 2.b) (AVALEM COMERÇ), per un import global màxim estimat d'1.600.000 euros. Expedient tipus: CMMOPY.

– Línia S7537. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18, punt 2.c) (AVALEM COMERÇ RURAL), per un import global màxim estimat de 60.000 euros. Expedient tipus: CMRUPY.– Línia S7537. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18.3 (AVALEM MERCATS), per un import global màxim estimat de 40.000 euros. Expedient tipus: CMSEPY.

– Línia S0146. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 2.b), per un import global màxim estimat de 150.000 euros. Expedient tipus: CMCMEI.

– Línia S0146. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 4, per un import global màxim estimat de 80.000 euros. Expedient tipus: CMACC.

– Línia S0146 Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punts 3, 5 i 6, per un import global màxim estimat de 800.000 euros. Expedient tipus: CMMOAY.

– Línia S7538 Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 7, per un import global màxim estimat de 100.000 euros. Expedient tipus: CMAYES.Tercer. Bases reguladores

Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. Publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8433, de 28 de novembre de 2018.

Quart. Termini de presentació de sol·licituds

Des del dia 11 de gener fins al dia 1 de febrer de 2021, tots dos inclusivament.Cinqué. Altres dades

1. Sol·licituds i documentació: Les sol·licituds, segons model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic en funció de l'ajuda que es pretenga sol·licitar de les regulades en aquesta convocatòria es presentaran, únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es) accedint a GUIA PROP Tràmits i Serveis, d'acord amb el que preveu l'article 9 de les bases reguladores i en aplicació del que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant LPACAP). Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l'ací descrit, serà inadmesa.A la sol·licitud i a l'annex s'acompanyarà la documentació que procedisca, de la relacionada en l'article 9.3 de les bases reguladores, i de l'específica que puga exigir-se en les esmentades bases reguladores en cada una de les ajudes que es convoquen.

2. Criteris de valoració: els previstos en l'article 10 de les bases reguladores.

3. Pagaments: el pagament de l'ajuda es realitzarà en la forma prevista en els articles 14 i 15 de les bases reguladores, i se'n podrà originar la minoració, resolució o reintegrament previstos en l'article 16 de les esmentades bases reguladores.

La convocatòria a què fa referència aquest extracte pot consultar-se en aquest mateix diari http://www.dogv.gva.es/datos/2021València, 11 de desembre de 2020.– La directora general de Comerç, Artesania i Consum: Rosa Ana Seguí Sanmateu.

Mapa web