Ficha docv

Ficha docv

DECRET 201/2019, de 4 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents al lloguer d'habitatge a les persones i unitats de convivència residents en els municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. [2019/9555]

(DOGV núm. 8653 de 09.10.2019) Ref. Base de dades 008819/2019
Els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre de 2019 la Comunitat Valenciana s'ha vist afectada per una Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA), que va comportar un temporal de pluges d'una intensitat i abast inusitats, amb precipitacions superiors als 250 litres per metre quadrat en 24 hores en moltes localitats.

Aquest temporal ha afectat milers de ciutadans i ciutadanes en múltiples aspectes de la vida, entre ells, en una cosa tan fonamental com els seus habitatges, moltes de les quals han sigut arrasades pel temporal o han quedat inhabitables.

Durant les dues setmanes posteriors s'ha dut a terme, mitjançant la Unitat d'avaluació de danys i recuperació d'edificacions, una avaluació de l'estat general dels habitatges. Alguns d'ells, a causa del deteriorament i en haver patit danys irreparables per les infiltracions de l'aigua s'han declarat com a inhabitables. Aquesta situació ha obligat un nombre elevat de persones a abandonar les seues cases de forma permanent.La Generalitat pretén destinar els recursos necessaris perquè les persones afectades puguen trobar una alternativa habitacional digna on continuar desenvolupant la seua vida amb total normalitat. Per això, per tal de fer possible l'accés a un habitatge digne, i donada l'excepcional realitat de les comarques més afectades per la DANA, decideix prendre mesures per a implantar ajudes al lloguer de forma directa que donen resposta als problemes habitacionals ocasionats.

Pel Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, i es declara zona afectada greument per una emergència de protecció civil les províncies d'Alacant i València, pels greus successos causats per una DANA.

Per Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell, es resol l'inici de les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019, mitjançant el qual el Consell posarà en marxa un pla de xoc per a la recuperació de la Vega Baixa i altres comarques afectades pel temporal, que contempla entre altres mesures les ajudes a particulars els habitatges de les quals o vehicles s'hagen vist danyats pel temporal a què es refereix l'acord.

Concorren, a més, circumstàncies singulars i raons d'interés públic, social, econòmic i humanitari que dificulten la convocatòria pública d'ajudes i justifiquen el seu atorgament en règim de concessió directa, d'acord amb el que es preveu en l'article 22, apartat 2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. D'altra banda, l'article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, regula el contingut mínim de les bases reguladores de les subvencions esmentades, així com alguns dels tràmits que han de seguir-se en el procediment d'elaboració.

D'acord amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Presidència l'impuls de l'acció interdepartamental del Consell, i a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtiques les competències en matèria d'habitatge i a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública les competències en matèria d'interior i de situacions d'emergència.

Per tot l'exposat, seguits els tràmits que es recullen en l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, i en virtut del que disposa l'article 28.c, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i a proposta conjunta del president de la Generalitat, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, prèvia deliberació del Consell en la reunió de 4 d'octubre de 2019DECRETEArticle 1. Objecte

L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases reguladores i establir el procediment per a la concessió directa d'ajudes per a lloguer d'habitatge a persones i unitats de convivència l'habitatge habitual de la qual i permanent es trobe en alguna de les zones dels municipis que es relacionen en l'annex I, i com a conseqüència del temporal de pluja, fenòmens costaners i vent produït per la DANA esdevinguda al Mediterrani entre l'11 i el 14 de setembre de 2019; i que aquest habitatge haja sigut destruït totalment, haja patit danys que afecten l'estructura de manera que no es garantisca la seguretat dels habitants de l'habitatge, o haja patit danys que impedisquen el normal desenvolupament de les activitats domèstiques ordinàries amb unes mínimes condicions d'habitabilitat.Per habitatge habitual s'entendrà exclusivament el que constitueix el domicili de residència efectiva, continuada i permanent de la unitat familiar o de convivència.Article 2. Raons d'interés públic que concorren en la seua concessió i impossibilitat de la seua convocatòria pública

1. Aquestes subvencions es concedeixen de forma directa, en aplicació del que es preveu en l'article 22.2.c en relació amb els apartats 2 i 3 de l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en aplicació del que s'estableix en l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, per concórrer raons d'interés econòmic, social i humanitari, en virtut de les circumstàncies de les quals s'ha deixat constància en l'Acord de 20 de setembre de 2019 , del Consell.

Les subvencions regulades en aquest decret tenen un caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic dels esdeveniments que el motiven. Donat l'objecte específic de les subvencions, es requereix concessió directa i no procedeix una convocatòria pública.

2. En concret, les raons d'interés públic que justifiquen l'atorgament directe de les subvencions radiquen en la urgència a atendre les necessitats de les persones físiques l'habitatge de les quals s'haja vist afectat pel temporal, bé per haver quedat destruït o bé per haver perdut les condicions d'habitabilitat com a conseqüència del temporal a què es refereix aquest decret.Article 3. Persones o unitats de convivència beneficiàries

Són beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques que tinguen la seua residència habitual i permanent en un habitatge situat en algun dels municipis que es relacionen en l'annex I, i que s'haja vist afecta pel temporal com a conseqüència directa de la DANA esdevinguda al setembre de 2019 , circumstància que obligue a la persona o unitat de convivència a l'arrendament d'un habitatge per a destinar-la a la seua residència habitual.Article 4. Concepte de les ajudes

Es concedirà una ajuda per habitatge afectat fins a un màxim conforme a la quantitat indicada en l'annex III, que podrà cobrir fins al 100% de la renda de lloguer, per un període inicial de sis mesos que podrà ser prorrogat per dos períodes de tres mesos consecutius.Article 5. Finançament

1. L'import global màxim de les ajudes a concedir derivades d'aquest decret ascendeix a 500.000 euros amb fons propis de la Generalitat amb el següent desglossament d'anualitats:

2019: 250.000 euros

2020: 250.000 euros

2. D'acord amb la previsió legal de l'últim paràgraf de l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, aquestes ajudes s'imputaran a la línia de subvenció que s'habilite mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària, en l'aplicació 08.02.01.43110.4 de l'estat de despeses del pressupost de la Generalitat per a 2019.Article 6. Termini de presentació i requisits

1. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest decret en Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Únicament es podrà presentar una sola sol·licitud d'ajuda per habitatge.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

a) Documentació acreditativa de la residència efectiva en l'habitatge afectat.

b) Declaració de conformitat amb les presents bases reguladores, tot això mitjançant l'emplenament del model que s'inclou en l'annex II d'aquest decret.Article 7. Lloc de presentació i procediment.

1. La documentació, degudament emplenada i signada, haurà de presentar-se en les oficines de coordinació de la postemergència habilitades per la Generalitat o, si escau, en les oficines habilitades per la Generalitat als ajuntaments, preferentment en el de la localitat en la qual se situa l'habitatge.

Aquestes oficines hauran de verificar, en primera instància, que l'habitatge afectat es troba en una zona afectada pel temporal a què es refereix aquest decret d'algun dels municipis recollits en l'annex I. En una segona fase de la instrucció es verificarà per part de l'administració que aquest habitatge haja sigut destruït totalment, haja patit danys que afecten l'estructura de manera que no es garantisca la seguretat dels habitants de l'habitatge, o haja patit danys que impedisquen el normal desenvolupament de les activitats domèstiques ordinàries amb unes mínimes condicions d'habitabilitat.

2. Si la sol·licitud i documentació presentada fora incompleta o defectuosa, es requerirà a la persona sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies, aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'advertiment que si així no es fera es tindrà per desistida de la seua sol·licitud, prèvia notificació de la resolució en els termes de l'article 21 de l'esmentada llei. Completada la documentació, s'elevarà a l'òrgan concedent a través de l'òrgan instructor, proposta sobre concessió o denegació de les ajudes.

3. Finalitzat el termini inicial del procediment d'instrucció, les unitats esmentades en el punt 1 d'aquest article donaran trasllat a la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de la proposta de les persones que han de ser beneficiàries de la subvenció juntament amb les actuacions i verificacions que s'hagen realitzat.Article 8. Òrgan gestor i òrgan competent per a l'atorgament de les subvencions

Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció social i Observatori de l'hàbitat dictar la resolució en la qual es reconega la condició de beneficiària de les subvencions regulades en aquest decret així com dictar les resolucions de proposta de pagament.Article 9. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries d'aquesta subvenció quedaran obligades a sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions , així com a facilitar tota la informació requerida per l'òrgan gestor de la subvenció.

Igualment quedaran, en tot cas, subjectes a les obligacions i control imposats per l'articule 14 i concordants de la Llei 38/2003, i de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

Article 10. Forma de pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció s'efectuarà , per mitjà de transferència al compte bancari que la persona beneficiària determine, una vegada dictada la resolució de proposta de pagament per sis mesos per l'import màxim assenyalat en l'annex III.Article 11. Justificació de l'ajuda

Finalitzat el termini per al qual s'ha concedit l'ajuda inicial de sis mesos o qualsevol de les pròrrogues, en el mes següent es procedirà a la justificació de la destinació de la mateixa mitjançant aportació de la documentació que acredite el pagament del lloguer.Article 12. Pròrrogues de la subvenció

En l'últim mes del període inicial o, si escau de la primera pròrroga, la persona beneficiària podrà presentar sol·licitud de pròrroga davant les dependències de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, acompanyada d'una declaració responsable en la qual justifique que es mantenen les circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de la concessió i que aqueixa situació no obeeix a causes imputables a la persona beneficiària. L'estat de l'habitatge serà objecte de comprovació per personal tècnic de la conselleria referida.Article 13. Minoració, anul·lació i reintegrament de les subvencions

1. En els casos previstos en l'article 37 de la Llei general de subvencions, les beneficiàries hauran de reintegrar la quantitat percebuda més els corresponents interessos de demora. En aquests casos es procedirà a la incoació de l'oportú expedient que, amb audiència prèvia de la persona interessada, serà resolt per la persona titular de l'òrgan gestor de la subvenció.

2. Les ajudes que es recullen en aquest decret seran compatibles amb qualssevol altres ajudes o subvencions que reben les persones afectades, procedents d'altres entitats públiques o privades, fins al límit de la renda de lloguer que conste en el contracte d'arrendament.

3. El falsejament o l'ocultació de dades i documents que afecten substancialment la concessió i lliurament de fons públics, donarà lloc a l'exigència de responsabilitats tant en l'ordre administratiu com en el jurisdiccional competent.

4. La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica podrà realitzar quantes inspeccions tècniques i administratives es consideren necessàries a fi de confirmar la correcta execució d'aquesta ajuda.Article 14. Règim jurídic aplicable

Aquestes subvencions es regiran , a més de pel que es disposa en aquest decret, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Reglament de l'esmentada llei, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, excepte en allò que afecte els principis de publicitat i concurrència, així com pel que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per les restants normes que siguen aplicables.Article 15. Compatibilitat amb la normativa europea sobre ajudes públiques

Les ajudes regulades en aquest decret són compatibles amb el mercat interior perquè no reuneixen els requisits acumulatius exigits en l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que les persones beneficiàries no són empreses productores de béns o prestadores de serveis en el mercat, sinó persones físiques.

Atés que es tracta d'ajudes no subjectes a l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea , i d'acord amb el que s'estableix en l'article 3.4 del Decret 128/2017, de 7 de setembre del Consell, regulador del procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, les subvencions establides per mitjà d'aquest decret no requereixen notificació o comunicació a la Comissió Europea.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació per al desenvolupament del decret

Es faculta a la persona titular de la Vicepresidència Segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a desenvolupar el que es disposa en aquest decret.Segona. Efectes

Aquest decret produirà efectes a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà potestativament, interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes des de la publicació del present decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 44 i 46 de l'esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 4 d'octubre de 2019El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl vicepresident segon i conseller

d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

RUBÉN MARTÍNEZ DALMAULa consellera de Justícia, Interior

i Administració Pública

GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

ANNEX I

Província AlacantComarca: el Baix Segura

Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar Benferri, Benijòfar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura,Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Torrevieja.Comarca: el Baix Vinalopó

Crevillent, Elx, Santa PolaComarca: l'Alt Vinalopó

Villena

Comarca: el Comtat

Alcocer de Planes. Alfafara, Agres, Almudaina, Beniarrés, Benillup, Gaianes, l'Orxa, Planes

Província ValènciaComarca: la Costera

Canals La Font de la Figuera, Moixent, ValladaComarca: la Vall d'Albaida

Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Atzeneta d'Albaida, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benigànim, Benissoda, Bocairent, Carrícola, Castelló de Rugat, El Palomar, Fontanars dels Alforins, La Pobla del Duc, Llutxent, L'Olleria, Ontinyent, Sempere

ANNEX II

Model de sol·licitud de subvenció i declaració responsableAjudes urgents al lloguer d'habitatge a les persones i unitats de convivència residents en els municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.1. Dades de la persona beneficiària.

– Nom i cognoms:

– DNI:

– Adreça:

– Localitat:

– Província:

– Telèfon:

– Correu electrònic:

2. Dades de l'habitatge afectat:

– Província

– Municipi

– Localitat

– Codi postal

– Adreça exacta (ha d'indicar-se el nom del carrer/plaça/avinguda, el número de policia, l'escala, la planta, i el número de porta, o qualsevol altra precisió que es considere necessària per a individualitzar completament l'habitatge).

3. Documentació acreditativa de la residència efectiva en l'habitatge afectat.

4. Declaració responsable.

a) Conforme al que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, done la meua autorització perquè l'administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.Sí No

En cas de no subscriure la corresponent autorització, la persona interessada estarà obligada a presentar els documents corresponents juntament amb aquesta conformitat.

b) Declare, a la vista de les bases que regeixen aquesta convocatòria, que les accepte íntegrament i accepte la subvenció.

c) Declare que no incórrec en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que determina la prohibició d'obtindre la condició de beneficiari/a de subvencions, ressaltant especialment la de no ser deutora per reintegrament de subvencions.

d) Declare que totes les dades que figuren en aquest document són certs.

e) Declare, sota la meua responsabilitat, que els documents que aporte són còpia fidel dels originals, els quals seran aportats a requeriment de l'Administració. Informació i consentiment.

5. Informació i consentiment.

Informació sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades:

Als efectes previstos en l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa que les dades consignades en el present document seran incorporats a un fitxer del qual és titular la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Les dades seran emprades únicament per a la gestió d'ajudes i subvencions, i no seran cedits ni usats per a una altra fi diferent.

Respecte de les esmentades dades, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que preveu la citada Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, davant la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Sí No

Per tant, i atés que l'habitatge que constitueix la meua residència habitual i permanent ha sigut destruït totalment, ha patit danys que afecten l'estructura de l'habitatge de manera que no es garanteix la seguretat dels habitants de l'habitatge, o ha patit danys que impedeixen el normal desenvolupament de les activitats domèstiques ordinàries amb unes mínimes condicions d'habitabilitat pels efectes dels fenòmens costaners i vent produït per la DANA esdevinguda en el mar Mediterrani entre els dies 11 i 14 de setembre de 2019 , sol·licite l'abonament de l'ajuda urgent al lloguer d'habitatge per a persones i unitats de convivència residents en els municipis afectats.Data i signatura de la persona beneficiària de la subvenció.

ANNEX IIIPROVÍNCIA COMARCA MUNICIPI LÍMIT RENDA MENSUAL

Alacant El Baix Segura Albatera 420,00 €

Algorfa 420,00 €

Almoradí 480,00 €

Benejúzar 420,00 €

Benferri 420,00 €

Benijòfar 420,00 €

Bigastro 420,00 €

Callosa de Segura 420,00 €

Catral 420,00 €

Cox 420,00 €

Daya Nueva 420,00 €

Daya Vieja 420,00 €

Dolores 420,00 €

Formentera del Segura 420,00 €

la Granja de Rocamora 420,00 €

Guardamar del Segura 480,00 €

Jacarilla 420,00 €

Los Montesinos 420,00 €

Orihuela 480,00 €

Pilar de la Horadada 420,00 €

Rafal 420,00 €

Redován 420,00 €

Rojales 420,00 €

San Fulgencio 420,00 €

San Isidro 420,00 €

San Miguel de las Salinas 420,00 €

Torrevieja 480,00 €

El Baix

Vinalopó Crevillent 480,00 €

Elx 500,00 €

Santa Pola 480,00 €

L'Alt Vinalopó Villena 480,00 €

El Comtat Alcocer de Planes 420,00 €

Alfafara 420,00 €

Agres 420,00 €

Almudaina 420,00 €

Beniarrés 420,00 €

Benillup 420,00 €

Gaianes 420,00 €

Orxa, l' 420,00 €

Planes 420,00 €

València La Costera Canals 420,00 €

La Font de la Figuera 420,00 €

Moixent 420,00 €

Vallada 420,00 €

La Vall

d'Albaida Agullent 420,00 €

Aielo de Malferit 420,00 €

Albaida 420,00 €

Atzeneta d'Albaida 420,00 €

Bèlgida 420,00 €

Bellús 420,00 €

Beniatjar 420,00 €

Benigànim 420,00 €

Benissoda 420,00 €

Bocairent 420,00 €

Carrícola 420,00 €

Castelló de Rugat 420,00 €

El Palomar 420,00 €

Fontanars dels Alforins 420,00 €

La Pobla del Duc 420,00 €

Llutxent 420,00 €

L'Olleria 420,00 €

Ontinyent 480,00 €

Sempere 420,00 €Mapa web