Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2019-2020. [2019/8027]

(DOGV núm. 8611 de 12.08.2019) Ref. Base de dades 007461/2019


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: cursosLa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en l'article 102, disposa que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels mateixos centres.

La finalitat última de la formació permanent del professorat és la millora de la qualitat educativa i la consegüent repercussió en el procés d'aprenentatge de l'alumnat. Aquesta formació permanent ha d'orientar-se a la millora integral de l'ensenyament i l'assoliment de l'equitat educativa, així com a la millora dels resultats escolars i socials de l'alumnat, al desenvolupament de totes les seues potencialitats i al fet que aconseguisca l'èxit en l'àmbit escolar, personal i social.

L'Ordre 64/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual es desplega el Decret 231/1997, de 2 de setembre, pel qual es regula la creació, estructura i funcionament dels centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana, estableix el desenvolupament dels plans anuals d'actuació dels centres de formació, innovació i recursos (CEFIRE), així com l'assessorament als centres educatius en el desenvolupament de les activitats formatives.

L'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, estableix el Pla anual de formació permanent del professorat (PAF) com el document guia que definirà les línies estratègiques d'actuació, així com els processos d'avaluació de l'impacte de la formació permanent del professorat.

El Pla anual de formació és un document viu que s'ha d'adaptar tant a les necessitats de tots els centres educatius com a les necessitats del professorat.

L'anàlisi de les necessitats formatives del professorat, compartides a través de la figura de la coordinadora o del coordinador de formació, permet que l'administració tinga coneixement de la realitat dels centres. S'ha de potenciar la creació d'un coneixement professional de forma col·laborativa, a més d'institucionalitzar l'intercanvi d'experiències d'aula per tal d'apropar la formació del professorat a tots els centres que la requerisquen i permetre experimentar el canvi en la millora de la qualitat educativa de forma progressiva i conjunta.

La formació permanent, per tant, s'ha d'articular al voltant de la reflexió i del debat sobre quines pràctiques són les més adequades per a la millora del desenvolupament escolar i personal de l'alumnat. A més, les propostes d'actuació han d'estar fonamentades en la innovació en diferents contextos, en les aportacions realitzades pels centres els resultats de les quals han estat satisfactoris, atenent especialment a les propostes per a la millora de la mateixa pràctica educativa, i a aquelles adreçades a potenciar el treball en equip del professorat.

El Pla anual de formació ha de ser, per tant, una eina per a donar resposta a les necessitats que els centres educatius detecten, a partir de la seua autonomia, amb l'objecte de millorar la pràctica educativa, tant amb les propostes pròpies com amb les propostes realitzades des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Les accions de formació d'aquest pla, a més, tenen com a objectiu ampliar la vinculació amb la innovació i la investigació educativa, i són el punt de partida de xarxes de treball entre equips docents i, si és el cas, amb les universitats i amb els diferents membres de la comunitat educativa, com a base de la millora qualitativa de l'educació.L'any 2016 es va duplicar la xarxa dels CEFIRE, arribant a 18 centres: els generals d'Alacant, Castelló, Elda, Elx, Gandia, Orihuela, Sagunt, Torrent, València, Vinaròs i Xàtiva i els específics de Formació Professional i ensenyaments de règim especial, d'Educació Inclusiva, d'Educació Infantil, de Plurilingüisme, de l'àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic, de l'àmbit Humanístic i Social i de l'àmbit Artisticoexpressiu. Per la Resolució de 20 de febrer de 2019 s'ha creat el CEFIRE d'Alcoi, que començarà a funcionar durant aquest curs escolar. En conseqüència, es podrà incrementar la resposta a les demandes de formació que es detecten des dels CEFIRE distribuïts al llarg del territori. La coordinació del treball entre els equips de les assessories dels diferents àmbits permetrà atendre el professorat amb més proximitat assegurant la intervenció de persones expertes en les diferents àrees i matèries.Convé, per tant, dictar instruccions que concreten el Pla anual de formació, en el marc temporal del curs 2019-2020, que garantisquen l'elaboració dels plans anuals d'actuació dels CEFIRE i l'adequació dels programes anuals de formació dels centres educatius, amb l'objectiu d'avaluar i actualitzar el model de formació permanent per a millorar-ne l'impacte i la transformació educativa mitjançant la formació permanent del professorat.

En virtut de les competències establides en el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions i en el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell, resolc:Apartat únic

Aprovar les instruccions incloses en l'annex d'aquesta resolució, les quals estableixen i guien el Pla anual de formació permanent del professorat i a les quals s'hauran d'ajustar les actuacions de formació permanent del professorat durant el curs acadèmic 2019-2020.València, 31 de juliol de 2019.- El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.

ANNEX

Instruccions que estableixen i guien

el Pla anual de formació permanent del professoratPrimera. Pla anual de formació

1. Definició

El Pla anual de formació permanent del professorat (PAF) és l'instrument que estableix els objectius, defineix les línies estratègiques i la planificació de la formació permanent del professorat no universitari amb caràcter anual i, en concret, per al curs 2019-2020, per a tota la Comunitat Valenciana. Aquestes línies són impulsades des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a través de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, i gestionades i planificades per la Subdirecció General de Formació del Professorat a través del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat i del Servei de Registre i Acreditació Docent.

En el desenvolupament del Pla anual de formació permanent del professorat i de totes aquelles actuacions que se'n deriven, treballaran activament tant la Subdirecció General de Formació del Professorat, a través dels serveis adscrits, com la xarxa d'assessories de formació dels CEFIRE, en col·laboració directa amb les coordinadores i els coordinadors de formació dels centres sostinguts amb fons públics. Les accions desenvolupades estaran sostingudes pels pressupostos establits per a aquest efecte en la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional.2. Objectius del Pla anual de formació permanent del professoratEls objectius del PAF per al curs 2019-2020 es basen en la consolidació de les línies estratègiques d'actuació, en l'adaptació normativa i en el desenvolupament de les necessitats detectades en matèria de formació permanent del professorat.

Aquests objectius són els següents:

a) Partir de les necessitats de formació detectades en els centres educatius per a poder concretar les actuacions de la Subdirecció General de Formació del Professorat, així com les dels serveis adscrits, les dels CEFIRE i les dels centres educatius, en matèria de formació permanent del professorat.

b) Desenvolupar l'autonomia dels centres educatius i el treball intercentres com a eix vertebrador de la formació permanent.

c) Afavorir entre el professorat la innovació i la investigació dins de l'aula amb la finalitat d'elevar l'impacte en el rendiment acadèmic de l'alumnat.

d) Potenciar i diversificar l'oferta formativa en les modalitats a distància i semipresencial, per a facilitar l'accés a la formació permanent.e) Avaluar l'impacte de la formació permanent del professorat com a element de millora en el rendiment de l'alumnat i de la pràctica docent.

3. Concreció de les línies estratègiques

Les línies estratègiques d'actuació seran definides per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional a través de la Subdirecció General de Formació del Professorat i gestionades pels serveis adscrits en aquesta Subdirecció General. Les línies estratègiques, a més de donar continuïtat a les iniciades en cursos anteriors, donaran cabuda a noves tendències i concrecions dins del sistema educatiu i, per tant, constituiran el Pla anual de formació (PAF) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Aquestes línies s'indiquen a continuació:I. La formació del professorat com a factor clau per al desenvolupament d'una escola inclusiva, coeducativa i igualitària.

1. Escola inclusiva

Organització de centres per a la inclusió

Unitats i programes específics en centres ordinaris

Atenció als centres amb entorns d'aprenentatge específics

Convivència i ciberconvivència

Orientació i tutoria

2. Coeducació i igualtat

Marc afectivosexual

3. Inclusió social i interculturalitat

4. Transició entre etapesII. La formació del professorat com a impulsora del desenvolupament del currículum en les etapes d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació de Persones Adultes.

1. Actualització científica, curricular, didàctica i metodològica en les àrees, matèries i àmbits dels ensenyaments en E. Infantil, E. Primària, E. Secundària, Batxillerat i formació de persones adultes.

Accés i disseny universal

Projectes interdisciplinaris

Tallers de reforç i d'aprofundiment

Docència compartida

Lectura comprensiva guiada com a eina d'aprenentatge

Metodologies actives i participatives adaptades al context i a les necessitats de cada centre

2. Avaluació curricular

Competències clau en l'alumnat

Instruments de programació i d'avaluació

Avaluació per a l'aprenentatge

3. Investigació i innovació educatives integrades en el projecte curricular. Eines per al canvi. Intercanvi d'experiències educatives.4. Enfocament transversal del currículum. Inclusió en el currículum dels eixos transversals com ara: educació ambiental, desenvolupament sostenible, salut escolar, memòria històrica, foment de la participació social, desenvolupament de la ciutadania crítica i educació artística.

5. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a necessitat i compromís per a una educació de qualitat.III. La formació del professorat vinculada a la Formació Professional, els ensenyaments de règim especial, les escoles oficials d'idiomes i els centres de formació de persones adultes.

1. La Formació Professional

Actualització científica i curricular

Estratègies metodològiques i d'avaluació en la Formació Professional

Internacionalització de l'educació: programes europeus a l'FP2. Els ensenyaments de règim especial

Foment de l'organització i desenvolupament d'aquests ensenyaments

3. Les escoles oficials d'idiomes

Coordinació d'aquests ensenyaments amb els establits en els ensenyaments bàsics

4. Els centres de formació de persones adultes

Impuls de la formació al llarg de la vida, disseny d'estratègies i de metodologies que afavorisquen aquests ensenyaments

Disseny d'itineraris de formació personalitzats per a aquells sectors de la població en risc d'exclusió social que afavorisquen l'ocupabilitatIV. La formació del professorat i les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en els processos d'ensenyament i aprenentatge.1. Programació i robòtica

Robòtica educativa

Programació

2. Ús d'eines TIC corporatives

Eines corporatives per a la docència

Eines per a la coordinació TIC i funcions específiques

3. Metodologies i recursos digitals

Elaboració i ús de recursos digitals

TIC com a suport de metodologies actives

4. Ús responsable de les TIC

TIC, inclusió i convivència

Seguretat i privacitat

Ús ètic de la informació.V. La formació del professorat com a element condicionant per al desenvolupament de l'educació plurilingüe.

1. Metodologia TIL-TILC

2. Didàctica de la llengua en contextos multilingües

3. Foment lector

4. Actituds lingüístiques

5. Llengua i recursos digitals

6. Internacionalització de l'educació: els programes europeusVI. La formació del professorat com a factor clau per al desenvolupament professional del professorat.

1. Desenvolupament i implantació dels nous marcs normatius i modificacions en la normativa vigent i aplicació de programes educatius2. Desenvolupament de competències per al personal docent de nova incorporació

Formació del professorat en pràctiques i de nova incorporació a la docència

Formació per a la Inspecció d'Educació en la seua incorporació a aquest cos docent

Formació per al professorat de nova incorporació en centres, programes i unitats específiques

3. Desenvolupament de competències professionals al llarg de la vida

Competència didàctica, científica i metodològica. Gestió de l'aulaÚs de les tecnologies de la informació i de la comunicació

Habilitats socials i de comunicació

Treball col·laboratiu i participatiu

4. Desenvolupament de competències professionals per a funcions específiques

Actualització i acreditació docent per a la funció directiva

Formació dels equips directius en exercici

Actualització de les competències per a l'exercici de la funció inspectora

Formació bàsica per a les persones coordinadores de formació en centres, en igualtat i convivència i en TIC

Formació d'equips docents per a la internacionalització i investigació mitjançant els programes europeus

Formació bàsica i actualització en prevenció de riscos laboralsFormació per a l'actualització professional de col·lectius docents específics

Formació per a l'actualització professional d'orientadors, PT i AL com a personal especialitzat i de suport a la inclusió.Segona. Concreció del Pla anual de formació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2019-2020

El Pla anual de formació de la Conselleria es concretarà durant el curs 2019-2020 amb una oferta general per a tot el professorat de la Comunitat Valenciana que serà desenvolupada tant amb activitats centrals com amb activitats oferides als diferents CEFIRE de forma coordinada.

1. Educació inclusiva, coeducativa i igualitària

a) Curs: ABC de la Inclusió

b) Curs: ABC de l'Orientació

c) Curs de formació per a la Igualtat i Convivència. CIC I

d) Curs de formació per a la Igualtat i Convivència. CIC II2. Desenvolupament del currículum

2.1. Educació Infantil

a) Curs: Programant des d'un marc inclusiu i respectuós en Educació Infantil

b) Curs: Ensenyar i aprendre: les metodologies en l'etapa d'Educació Infantil

c) Curs: Transformant espais per a l'aprenentatge en l'Educació Infantil

2.2. Àmbit Artisticoexpressiu

a) Curs bàsic ABPA. Aprenentatge basat en projectes artístics

b) Jornada: L'Artèria, educació artisticoexpressiva

c) Curs: Transformació social i inclusió a través de les arts i l'expressió corporal: mediació artística

2.3. Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic (CTEM)

a) Recursos matemàtics per a les diferents etapes educatives

b) Activitats pràctiques de Ciències experimentals per a les diferents etapes educatives i especialitats

c) Programació i robòtica en STEM

d) Tecnologia 3D a l'aula

e) Projectes interdisciplinaris STEM

f) Espais i aules STEM

g) Explotació didàctica de recursos no formals: museus de ciència

h) L'hort escolar com a recurs didàctic

i) Formació bàsica en sostenibilitat i ODS aplicada en l'educació ambiental

2.4. Àmbit Humanístic i Social

a) Curs: Eines didàctiques per a treballar la memòria democràtica a les aules

b) Curs: Píndoles d'actualització didàctica en ciències socials i humanitats

c) Curs: El patrimoni com a recurs didàctic a l'aula3. Formació Professional i ensenyaments artístics i esportius i Formació de persones adultes

3.1. Formació Professional i ensenyaments artístics i esportius (FPEAE)

a) Curs: Realització i producció multimèdia en FPEAE

b) Curs: Programació per competències en CF i EAE

Curs: Programació per competències en cicles formatius

Curs: Elaboració de la programació didàctica en FP

c) Formació en metodologies didàctiques

Curs: Programa formatiu per a impulsar el canvi metodològic en l'FP - FASE 1

Curs: Programa formatiu per a impulsar el canvi metodològic en l'FP - FASE 2

Curs: Cap a un nou paradigma educatiu en FPEAE

Curs: Acompanyar i acompanyar-se a l'aula

d) Formació d'inclusió i orientació

Curs: ABC de la Formació Professional i ensenyaments de Règim Especial per a les persones orientadores.

Curs: ABC de la inclusió per al professorat de Formació Professional i ensenyaments de Règim Especial.

Taller: Educar la mirada solidària en les futures persones professionals

e) Formació transversal

Curs: Educació ambiental i ODS en els centres

Curs: Emprenedoria social

Curs: Plurilingüisme en FPEAE

Curs: Programes Europeus

Curs: Atenció inicial en situacions d'emergència a l'aula

f) Cursos específics per famílies professionals

3.2. Formació de persones adultes (FPA)

a) Curs: Formació inicial per a professorat de nova incorporació als centres d'FPA

b) Curs: Metodologies actives: projectes interdisciplinaris per àmbits en l'FPA

c) Curs: Diversitat a les aules d'FPA4. Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)

a) Curs: Robòtica educativa

b) Curs: Pensament computacional a l'aula amb Scratch

c) Jornada: TIC i educació

d) Curs: Kit d'administració docent de centre i d'aula

e) Curs: Gestors de cursos en línia: Aules nivell inicial

f) Curs: Gestors de cursos en línia: Aules nivell mitjà

g) Curs: PORTAL.EDU: allotjament de l'espai web de centre i blog docent

h) Curs: Formació inicial per a la coordinació TIC

i) Curs: Gestió de centre: ITACA

j) Curs: Multimèdia

k) Curs: Ciberconvivència i ús responsable d'Internet

l) Curs: Seguretat TIC, tractament de dades i propietat intel·lectual a l'aula5. Plurilingüisme

a) Curs: Capacitació en valencià

b) Curs: Capacitació en llengües estrangeres: anglés, francés

c) Curs: Diploma de Mestre

d) Curs: Biblioteca escolar: acompanyar la lectura i il·lustrar la mirada

e) Curs: Didàctica de la llengua en contextos multilingües

f) Curs: Elaboració de projectes de comunicació interdisciplinaris: TIL-TILC, CLIL, EMILE6. Desenvolupament de competències professionals

a) Desenvolupament del Pla de Formació per a la Inspecció d'Educació 2019-2020

b) Cursos per al desenvolupament de la funció directiva

Curs de formació de competències directives

Curs d'actualització de competències directives

Millora de les competències directives (direccions en exercici)

c) Cursos per a coordinadors i coordinadores de formació en centres, per a coordinadors i coordinadores d'igualtat i convivència i per a coordinadors i coordinadores TIC

d) Cursos per a personal funcionari en pràctiques

e) Cursos de prevenció de riscos laboralsTercera. Els CEFIRE. Pla Anual d'Actuació

Els CEFIRE, vista l'oferta general de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, realitzaran el seu pla anual d'actuació, que contindrà la concreció de l'oferta general establida per aquesta conselleria i incorporaran les actuacions formatives pròpies del seu entorn, detectades en la seua zona d'influència i demandades pels centres i pel personal docent.El pla anual d'actuació (PAA) de cadascun dels CEFIRE contindrà:a) Les accions del Pla anual de la conselleria que es desenvoluparan al CEFIRE.

b) Les accions específiques del CEFIRE per a donar resposta a les necessitats de formació de la zona. En aquestes accions s'incorporaran les jornades, els cursos, els seminaris o els grups de treball que es consideren escaients d'oferir per al conjunt dels centres de l'àmbit territorial corresponent.

c) L'assessorament, el suport i el seguiment dels projectes de formació en centres o altres activitats formatives que es desenvolupen des dels centres i que requerisquen aquesta col·laboració del CEFIRE.

d) El calendari de realització de totes les activitats formatives indicades.

Cada CEFIRE planificarà tota l'oferta formativa corresponent al curs 2019-2020, tant l'oferta general com l'oferta pròpia. Aquesta planificació es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en la pàgina web de cada CEFIRE, durant el mes de setembre.Quarta. Els centres educatius. Programa anual de formació de centre.

Els centres educatius, vista l'oferta general de la conselleria i l'oferta pròpia dels CEFIRE, podran sol·licitar la realització de projectes de formació en centres, de seminaris i de grups de treball, mitjançant la corresponent convocatòria, així com fer altres actuacions formatives que consideren necessàries, coordinades pels CEFIRE, amb la finalitat de cobrir les necessitats formatives del professorat.El centre educatiu és el primer nucli de formació permanent del professorat i el programa anual de formació és l'eina del centre per a establir les activitats de formació permanent que es desenvoluparan durant el curs escolar. El programa anual de formació del centre serà el resultat de l'anàlisi i de la detecció de les seues necessitats, arreplegarà les millores i propostes incorporades en el Pla d'actuació per a la millora (PAM), involucrarà tot el claustre en la recerca de solucions i reforçarà les carències formatives detectades per tal d'assolir els objectius establits en el projecte educatiu de centre (PAC). A més, formarà part de la programació general anual (PGA) i s'avaluarà a través de la memòria final de curs.

Totes les actuacions incloses en el programa anual de formació del centre seran susceptibles de ser reconegudes com a formació permanent sempre que estiguen adreçades directament a la millora de la qualitat educativa, a la participació i a l'èxit de l'alumnat en l'àmbit escolar, personal i social, i/o a la reducció de l'abandonament primerenc del sistema educatiu. El Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat comunicarà als centres aquelles activitats que seran reconegudes com a formació permanent a través de la corresponent assessoria de referència, per a la qual cosa hauran de complir la normativa vigent.

La direcció de tots els centres educatius públics designarà un/a coordinador/a de formació, d'entre els membres del claustre. El/la coordinador/a de formació del centre recopilarà les necessitats del claustre i elaborarà i gestionarà el programa anual de formació per al curs 2019-2020 en funció de les necessitats detectades en el claustre i en els diferents departaments o equips.

La tasca d'aquesta coordinació és fonamental per a l'èxit de les activitats formatives. Es desenvoluparà una formació específica per a les persones que exerceixen la coordinació de formació en els centres educatius. Aquesta formació serà comuna per a tots els CEFIRE i a més, s'establirà una actuació conjunta que permeta la creació de xarxes de formació i que facilite el treball col·laboratiu entre els coordinadors i les coordinadores.

S'incidirà especialment en la comunicació i en la retroalimentació entre els coordinadors, les coordinadores i el CEFIRE a través de la corresponent assessoria de referència per a maximitzar el benefici de les activitats de formació proposades i per a avaluar tant el procés com la incidència de la formació en l'alumnat dels centres.Cinquena. Avaluació de la formació permanent

L'avaluació de les actuacions en matèria de formació permanent del professorat ha d'atendre una doble finalitat: d'una banda ha de permetre la valoració dels plans d'actuació i de l'altra ha de valorar la incidència de la formació permanent en el procés d'ensenyament i aprenentatge adreçat a la millora del conjunt del sistema educatiu.La Subdirecció General de Formació del Professorat a través del Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat i dels CEFIRE, avaluarà de forma conjunta el pla anual de formació de la conselleria, els plans d'actuació de cada CEFIRE, els projectes de formació en centres, els grups de treball, els seminaris i qualsevol actuació realitzada en els centres docents, amb la finalitat d'introduir les millores necessàries en els cursos següents.

Els centres educatius avaluaran internament el seu programa anual de formació a través de la memòria final i podran ser avaluats externament pel Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat.

Les activitats formatives individuals seran avaluades, dins de l'entorn de cada activitat, per totes les persones que hi participen (assistents, professors/es, tutors/es i coordinadors/es), mitjançant les eines establides pel Servei de Gestió i Planificació de la Formació Permanent del Professorat per a valorar-ne el grau de satisfacció, l'ajust a les necessitats formatives, la utilitat pràctica, la metodologia, la temporalització i la difusió de les activitats, entre altres.

Mapa web