Ficha docv

Ficha docv

DECRET 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, d'establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana. [2019/7546]

(DOGV núm. 8597 de 23.07.2019) Ref. Base de dades 006871/2019
Índex

PREÀMBUL

TÍTOL I. Disposicions generals a les convocatòries

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

Article 2. Criteris i principis de les convocatòries.

Article 3. Publicitat de les convocatòries.

TÍTOL II. Selecció de policies locals i provisió de llocs

CAPÍTOL I. Sistemes d'accés i reserva de places

Article 4. Sistemes d'accés i reserva de places.

CAPÍTOL II. Accés per torn lliure per a la categoria d'agent

Secció primera. Fase prèvia

Article 5. Requisits.

Article 6. Proves d'aptitud física.

Article 7. Proves psicotècniques.

Secció segona. Curs de capacitació

Article 8. Convocatòria del curs.

Article 9. Contingut del curs.

Article 10. Qualificació del curs.

Article 11. Superació del curs.

Secció tercera. Requisits

Article 12. Accés. Escala bàsica.

Secció quarta. Exercicis i temaris

Article 13. Exercicis i temaris.

CAPÍTOL III. Accés per torn lliure per a la categoria d'inspector o inspectora

Secció primera. Requisits

Article 14. Accés. Escala tècnica categoria inspector o inspectora

Secció segona. Exercicis i temaris

Article 15. Exercicis i temaris.

CAPÍTOL IV. Disposicions comunes a l'accés per torn lliure

Article 16. Curs selectiu

Article 17. Duració del curs selectiu.

Article 18. Qualificació.

Article 19. Personal funcionari en pràctiques

Article 20. Nomenament.

CAPÍTOL V. Promoció interna

Article 21. Concepte i classes.

Article 22. Requisits.

Article 23. Fases del procés de selecció per promoció interna.

CAPÍTOL VI. Provisió de llocs

Secció primera. Mobilitat

Article 24. Concepte.

Article 25. Convocatòria.

Article 26. Requisits.

Article 27. Desenvolupament del curs.

Article 28. Nomenament i cessament.

Article 29. Efectes del cessament i presa de possessió.

Secció segona. Millora d'ocupació

Article 30. Règim de la millora d'ocupació en els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.

Secció tercera. Altres formes de provisió

Article 31. Permuta i comissió de serveis.

CAPÍTOL VII. Reingrés

Article 32. Reingrés al servei actiu.

TÍTOL III. Òrgans tècnics de selecció

Article 33. Òrgans tècnics de selecció.

Article 34. Composició.

Article 35. Designació de vocals a proposta de l'AVSRE.

Disposició addicional única. Incidència pressupostària.

Disposicions transitòries.

Primera. Convocatòria de llocs vacants.

Segona. Garantia d'un número mínim en la convocatòria del curs de capacitació.

Tercera. Requisits accés.

Quarta. Percentatges de reserva de places per a agents femenines

Disposició derogatòria única. Normativa derogada.

Disposicions finals.

Primera. Desenvolupament reglamentari.

Segona. Formació del personal proposat per l'AVSRE com a membre dels òrgans tècnics de selecció.

Tercera. Entrada en vigor.

Annex. Quadres de distribució de reserva de places per a torn lliure, mobilitat, promoció interna i promoció interadministrativa amb mobilitat

1. Escala bàsica, categoria agent

2. Escala executiva, categoria oficial

3. Escala tècnica, categoria inspector o inspectora

4. Escala tècnica, categoria intendent

5. Escala superior

PREÀMBULLa Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, estableix, en el desenvolupament de les competències autonòmiques en la matèria, un nou marc jurídic per a la configuració, composició i funcionament dels cossos de policia local dels municipis valencians, que substitueix el que durant quasi vint anys va estar presidit per la Llei 6/1999, de 19 d'abril.Entre els objectius fonamentals de la nova llei, destaquen, d'una banda, el de consolidar un nou model de seguretat pública, que potencie el paper preventiu i orientat a la resolució de conflictes de les policies locals, i, d'una altra, avançar cap a una professionalització cada vegada major dels qui integren el col·lectiu policial, posant un especial èmfasi en la plena igualtat entre homes i dones.

Per a aconseguir aquests objectius, la regulació dels principis, criteris i mètodes de selecció dels funcionaris i funcionàries que accedeixen als cossos de policia local, així com la promoció i mobilitat al llarg de la seua carrera funcionarial, tenen una importància decisiva. En aqueix sentit, la Llei 17/2017 ha introduït en el títol IV, dedicat a la selecció de policies locals i provisió de llocs, novetats significatives que, al costat del perfeccionament dels sistemes ja experimentats, permetran garantir als municipis la disponibilitat de les persones més aptes per a l'exercici de les funcions que la ciutadania demanda en relació amb la seguretat, el benestar i l'exercici lliure, pacífic i ordenat dels seus drets. I en tot això, la llei atribueix un paper essencial a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i, en particular, a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).Tot l'anterior suposa que l'actual Decret 88/2001, de 24 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les bases i criteris generals uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories de les policies locals i auxiliars de policia local de la Comunitat Valenciana, no és suficient per a regular les noves exigències previstes en la llei, la qual cosa fa convenient la seua substitució.Aquest decret té per objecte desenvolupar el títol IV de la Llei 17/2017, i regular els diversos aspectes per als quals aquesta reclama la col·laboració de la normativa reglamentària i substituir, per tant, el citat Decret 88/2001, que es deroga expressament.

Entre les novetats que aquest nou decret introdueix mereixen subratllar-se: la implantació d'un nou requisit, introduït per la Llei 17/2017, per a participar en els processos de selecció, consistent en la superació d'unes proves físiques i psicotècniques i un curs bàsic de capacitació que permetran assegurar les aptituds bàsiques de les persones aspirants a policies locals; la rebaixa en l'alçada que s'exigia a les dones per a poder accedir als cossos de policia local, la reserva per a dones d'un 30 % de les places que es convoquen per a l'accés a l'escala bàsica, amb la finalitat d'avançar cap a la igualtat efectiva entre homes i dones en la composició de les plantilles de policia local, i la nova regulació dels tribunals de selecció per a adequar-los a les exigències de publicitat i transparència.

En l'elaboració d'aquesta disposició s'han seguit els principis de bona regulació establits en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es tracta d'una norma necessària per a possibilitar la plena i adequada aplicació de la Llei 17/2017, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, que permet garantir l'homogeneïtat indispensable en els processos de selecció, promoció i mobilitat dels membres dels cossos de policia local dels municipis valencians, mitjançant una regulació proporcionada a les competències pròpies de les corporacions locals i a les exigències derivades de la legislació vigent en matèria de funció pública, sense que s'introduïsquen obligacions, restriccions de drets ni càrregues administratives que no deriven directament d'aquestes normes legals. D'aquesta manera, aquest decret contribueix a afirmar els principis de seguretat jurídica, transparència i eficiència, en establir i fer públiques unes regles comunes i objectives que, d'una banda, garanteixen la igualtat i l'eficaç exercici dels drets de les persones que aspiren a accedir als cossos de policia local i dels membres d'aquests que exerceixen les opcions de promoció professional i mobilitat que els corresponen, i, d'una altra, proporcionen als ajuntaments valencians un marc de coordinació clar, complet, estable i d'acord amb l'ordenament jurídic, dins del qual poden exercir amb la certitud necessària les seues competències en aquestes matèries.

En compliment del que s'estableix en l'article 10 de la Llei 17/2017, la present norma es va sotmetre a informe de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals, la qual es va pronunciar sobre aquesta en la reunió de 27 de setembre de 2018.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2019.

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, amb l'informe previ de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 12 de juliol de 2019,

DECRETETÍTOL I

Disposicions generals a les convocatòriesArticle 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Establir les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat dels membres de totes les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.Article 2. Criteris i principis de les convocatòries

Les convocatòries que les corporacions locals de la Comunitat Valenciana realitzen per a la selecció de membres dels cossos de la policia local, en totes les escales i categories, es regiran per les bases que s'aproven, les quals hauran de garantir el compliment dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat, i constaran de les proves selectives que s'establisquen, i la superació d'un curs selectiu, a realitzar en l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (d'ara en avant, IVASPE), de contingut teòric i pràctic.

Article 3. Publicitat de les convocatòries

Les convocatòries es publicaran íntegrament en el butlletí oficial de la província i, en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Boletín Oficial del Estado, en el qual apareixerà, en tot cas, l'ajuntament convocant, el nombre de places que es convoquen, l'escala i categoria a la qual pertanyen, el sistema d'accés i la menció dels butlletins oficials en els quals figuren les bases corresponents, que seran vinculants per a l'administració convocant, per als tribunals que avaluen les proves selectives i per a les persones participants.

TÍTOL II

Selecció de policies locals i provisió de llocsCAPÍTOL I

Sistemes d'accés i reserva de placesArticle 4. Sistemes d'accés i reserva de places

1. L'accés als diferents cossos de policia local s'efectuarà en funció de les diferents escales i categoria, de conformitat amb els procediments de selecció previstos en la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. En concret:

a) Per a l'escala bàsica, categoria d'agent: per torn lliure o per torn de mobilitat

b) Per a l'escala executiva, categoria d'oficial: per promoció interna o pel torn de mobilitat.

c) Per a l'escala tècnica, categoria d'inspector o inspectora: per torn lliure, promoció interna o per torn de mobilitat.

d) Per a l'escala tècnica, categoria d'intendent: Per promoció interna o per torn de mobilitat.

e) Per a l'escala superior, categories de comissari o comissària i comissari o comissària principal: Per promoció interna o torn de mobilitat.

2. En les convocatòries de selecció per a l'accés es respectaran les reserves que conté l'annex II d'aquest decret.

3. Prèviament a la realització, si escau, del procediment de torn lliure per a cobrir les vacants en les seues diferents categories, l'ajuntament corresponent haurà convocat i resolt les convocatòries corresponents al torn de mobilitat, i, si escau, les de promoció interadministrativa amb mobilitat i de promoció interna ordinària. Les places no cobertes s'acumularan al torn lliure, quan siga procedent.

CAPÍTOL II

Accés per torn lliure per a la categoria d'agentSecció primera

Fase prèviaArticle 5. Requisits

1. Per a poder participar en processos selectius, serà requisit tindre la titulació exigida per a l'accés i haver superat la fase prèvia, convocada per l'IVASPE, consistent en la realització de proves físiques i psicotècniques, així com el curs bàsic de capacitació.

2. L'IVASPE convocarà anualment les proves de la fase prèvia per resolució de la persona titular de l'òrgan amb competències en matèria de policies locals.

3. L'IVASPE certificarà cadascuna de les proves de forma separada, i aquests certificats tindran una validesa de dos anys, comptadors des de el dia de superació d'aquestes.Article 6. Proves d'aptitud física

1. Les proves d'aptitud física consistiran en la realització de quatre exercicis, la valoració dels quals es farà d'acord amb els barems establits a aquest efecte mitjançant disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat.

2. Els exercicis físics es realitzaran sota la responsabilitat exclusiva de les persones que hi prenguen part. Les persones aspirants que participen hauran de presentar-se amb la indumentària esportiva adequada. Abans del començament de la citada prova, s'aportarà certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria de què es tracte, així com que no hi haja impediment o incapacitat per a l'accés a la funció pública. El certificat tindrà una validesa de 90 dies, comptadors des de l'endemà de l'expedició.

3. Així mateix, es realitzaran les proves de mesurament d'alçada. Es requereix una mínima d'1,65 metres per als homes i 1,58 metres per a les dones. Aquesta prova tindrà caràcter excloent.Article 7. Proves psicotècniques

1. La prova psicotècnica constarà de dos exercicis de test de personalitat, un dirigit a avaluar trets de la personalitat general, així com indicadors de desajustament o inadaptació de la persona aspirant, i un altre dirigit al mesurament de les conductes relacionades amb l'activitat laboral.

2. Tots dos exercicis hauran d'estar relacionats directament amb el perfil del lloc convocat i podran ser utilitzats instrumentalment en proves posteriors del procés selectiu.

3. El desenvolupament d'aquestes proves serà fixat mitjançant disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat.Secció segona

Curs de capacitacióArticle 8. Convocatòria del curs

Anualment, per resolució de la persona titular de l'òrgan amb competències en matèria de policies locals, s'efectuarà la convocatòria del curs de capacitació i s'indicarà el nombre de places disponibles.

Article 9. Contingut del curs

1. El curs de capacitació tindrà una duració total de 700 hores i constarà d'una fase teòrica a realitzar en l'IVASPE, i una fase pràctica de tres mesos, a realitzar en les corporacions locals de la Comunitat Valenciana que així ho sol·liciten.

L'IVASPE convalidarà aquelles matèries incloses en el curs de capacitació que, amb idèntic contingut i càrrega lectiva, hagen sigut impartides amb anterioritat en algun dels seus cursos, als qui acrediten haver-les cursat i els eximirà de la seua realització.

2. La fase pràctica es realitzarà en col·laboració amb les corporacions locals. Mitjançant conveni per a la formació, es regularan les funcions a realitzar per l'alumnat, així com les retribucions a percebre per aquest.

L'IVASPE convalidarà la fase pràctica als qui acrediten haver tingut la condició d'interinitat com a agent o auxiliar de policia local durant més d'un any, ininterromput o no, i els eximirà de realitzar-la.

Article 10. Qualificació del curs

L'IVASPE qualificarà el curs de capacitació en les fases teòrica i pràctica. Serà necessari haver superat les dues fases per a obtindre el resultat d'apte. Aquesta qualificació d'apte tindrà una validesa permanent per a l'accés als processos selectius.Article 11. Superació del curs

1. La superació del curs de capacitació serà requisit, al costat de les proves de la fase prèvia, per a poder presentar-se als processos selectius d'oposició.

2. La no-superació del curs de capacitació implicarà la necessitat de tornar a realitzar-lo íntegrament.Secció tercera

RequisitsArticle 12. Accés. Escala bàsica

L'accés per torn lliure a la categoria d'agent de policia local es realitzarà per oposició, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 55 de la Llei 17/1017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, i les persones aspirants hauran de tindre els requisits següents, referits al dia en què finalitze el termini d'admissió de sol·licituds:

a) Tindre la nacionalitat espanyola.

b) Haver superat el curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s'accedeix i la fase prèvia, realitzats per l'IVASPE.

c) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.

d) Mancar d'antecedents penals.

e) Estar en possessió del títol de Batxiller o, si escau, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o complides les condicions per a obtindre'l, en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

f) Tindre almenys díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.

g) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.

h) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).

i) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.Secció quarta

Exercicis i temarisArticle 13. Exercicis i temaris

1. Les proves d'accés a l'escala bàsica del personal funcionari dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana constaran de les fases i exercicis següents a realitzar en aquest ordre:

a) Exercici escrit de preguntes amb respostes alternatives sobre els programes o temaris que s'establisquen per a aquesta categoria.

b) Exercici pràctic sobre els programes o temaris que s'establisca per a aquesta categoria.

c) Exercici sobre el coneixement del valencià en els municipis de predomini lingüístic valencià, que serà obligatori, però no eliminatori.

d) Entrevista personal semiestructurada, objectiva i desenvolupada sota un guió estandarditzat.

e) Reconeixement mèdic, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establit, elaborat d'acord amb el que es disposa en l'article anterior.

2. Mitjançant disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat es determinaran els exercicis i programes mínims de les proves selectives, així com, si escau, els criteris d'exclusió i valoració de les entrevistes i de reconeixement mèdic.

CAPÍTOL III

Accés per torn lliure per a la categoria d'inspector o inspectoraSecció primera

RequisitsArticle 14. Accés. Escala tècnica categoria inspector o inspectora

L'accés per torn lliure a la categoria d'inspector o inspectora de l'escala tècnica dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, sempre que no es tracte de la prefectura del cos, es realitzarà per concurs oposició, de conformitat amb el que estableix l'article 55 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre. Les persones aspirants hauran de tindre els requisits següents, referits al dia en què finalitze el termini d'admissió de sol·licituds:

a) Tindre la nacionalitat espanyola

b) No trobar-se inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma, ni estar separada del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.

c) Mancar d'antecedents penals

d) Estar en possessió del títol universitari de grau o llicenciatura o, si escau, de titulació equivalent d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o complides les condicions per a obtindre'l, en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

e) Tindre almenys díhuit anys d'edat i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.

f) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.

g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig)

h) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant disposició reglamentària de la persona titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.Secció segona

Exercicis i temarisArticle 15. Exercicis i temaris

1. Les proves d'accés a la categoria d'inspector o inspectora, per torn lliure, constaran de les fases i exercicis següents:

a) Mesurament i proves d'aptitud física. Abans del començament de la citada prova, s'aportarà certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria de què es tracte, així com que no hi haja impediment o incapacitat per a l'accés a la funció pública. Els exercicis físics es realitzaran sota l'exclusiva responsabilitat de les persones que hi prenguen part. Les persones aspirants que participen hauran de presentar-se amb la indumentària esportiva adequada. Així mateix, es realitzaran les proves de mesurament d'alçada. Es requereix una mínima d'1,65 metres per als homes i 1,58 metres per a les dones. Aquesta prova tindrà caràcter excloent.

b) Prova psicotècnica, que constarà de dos exercicis de test de personalitat, un dirigit a avaluar trets de la personalitat general, així com indicadors de desajustament o inadaptació de la persona aspirant, i un altre dirigit al mesurament de les conductes relacionades amb l'activitat laboral. Els dos exercicis hauran d'estar relacionats directament amb el perfil del lloc convocat i podran ser utilitzats instrumentalment en proves posteriors del procés selectiu.

c) Exercici escrit de preguntes amb respostes alternatives sobre els programes o temaris que s'establisquen per a cada categoria.

d) Exercici de caràcter pràctic.

e) Exercici sobre el coneixement del valencià en els municipis de predomini lingüístic valencià, que serà obligatori però no eliminatori.f) Entrevista personal semiestructurada, objectiva i desenvolupada sota un guió estandarditzat.

g) Reconeixement mèdic, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establit, elaborat d'acord amb el que es disposa en l'article anterior.2. Mitjançant disposició reglamentària de la persona titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat es determinaran els exercicis i programes mínims de les proves selectives, així com, si escau, els criteris d'exclusió i valoració de les proves psicotècniques, de les entrevistes i del reconeixement mèdic.

CAPÍTOL IV

Disposicions comunes a l'accés per torn lliureArticle 16. Curs selectiu

1. Per a adquirir la condició de funcionari de carrera, les persones aspirants que superen les fases d'oposició o concurs-oposició hauran de superar, en l' IVASPE i Emergències, un curs de caràcter selectiu, de contingut teoricopràctic, tot això d'acord amb el que es disposa en l'article 16 de la Llei 17/2017.

2. Els tribunals formularan la proposta d'incorporació al curs selectiu d'un nombre d'aspirants que no podrà excedir del nombre de places convocades, al qual s'agregaran les vacants que s'hagueren produït fins a la seua realització, si així ho establiren les bases de la convocatòria, dins dels límits establits legalment.

3. Quan alguna de les persones aspirants proposades per a la realització del curs selectiu renunciara a continuar el procés de selecció o fóra exclosa d'aquest per mancar d'algun dels requisits exigits, no presentar la documentació o per falsedat d'aquesta, s'anul·laran les actuacions respecte d'aquesta. En aquest cas, el tribunal proposarà la inclusió de les persones aspirants que havent superat les fases d'oposició o concurs oposició no hagueren obtingut la puntuació suficient per a ser proposats a la realització del curs selectiu, si s'haguera donat aquesta circumstància, per la seua ordre de prelació i en el mateix número que el de persones que hagen sigut excloses. Aquestes s'incorporaran a la realització del curs selectiu en les mateixes condicions que les assenyalades en l'article següent, i sense perjudici de la responsabilitat en què, si escau, pogueren haver incorregut les persones excloses.4. En cada convocatòria, les persones aspirants que no superaren el curs de selecció i formació podran incorporar-se al curs immediatament posterior. Si no superen aquest segon curs, perdran definitivament el dret a participar en el procés de selecció sol·licitat i no adquiriran la condició de personal funcionari de carrera.

5. Els qui no pogueren realitzar el curs selectiu per qualsevol causa de força major, degudament justificada i estimada per l'administració, l'efectuaran, si no persisteixen aquestes circumstàncies, en la convocatòria immediata posterior.

6. Aquelles persones aspirants que hagueren realitzat amb anterioritat el curs selectiu per a l'accés a la mateixa escala de la policia local en els municipis de la Comunitat Valenciana quedaran exemptes de realitzar-lo, mitjançant resolució de la persona titular de l'òrgan amb competències en matèria de policies locals, a proposta de l'IVASPE, si no hagueren transcorregut més de quatre anys des de la data de superació d'aquest.Article 17. Duració del curs selectiu

El curs selectiu de formació per a l'accés a l'escala bàsica, categoria d'agent, es realitzarà en l'IVASPE i tindrà una duració de 200 hores lectives.

Per a l'accés a la categoria d'inspector o inspectora, el curs tindrà una duració de 400 hores lectives i un període de pràctiques de dos mesos en el municipi.Article 18. Qualificació

La qualificació del curs correspondrà a l'IVASPE i la seua valoració es realitzarà d'acord amb criteris objectius, que tindran en compte el model d'avaluació per competències, i tots els aspectes de l'actuació de la persona aspirant que siguen necessaris per a valorar la seua capacitat per a un adequat exercici professional.Article 19. Personal funcionari en pràctiques

1. Durant la realització del curs teoricopràctic les persones aspirants seran nomenades personal funcionari en pràctiques de les respectives corporacions locals, amb els drets inherents a tal situació i percebran, en tot cas, les retribucions íntegres del lloc al qual aspiren.2. El personal en pràctiques que ja estiga prestant serveis en la mateixa administració com a funcionària o funcionari de carrera o personal laboral fix, sense perjudici de la situació administrativa o laboral que li corresponga, podrà optar per percebre una remuneració pel mateix import de la que li corresponia fins al moment del seu nomenament o bé la que procedisca d'acord amb les normes assenyalades en l'apartat anterior.Article 20. Nomenament

1. Finalitzat el curs teoricopràctic, l'IVASPE comunicarà als ajuntaments la relació d'aspirants que l'hagen superat, amb indicació de la qualificació obtinguda, a l'efecte del seu nomenament com a personal funcionari de carrera.

2. Igualment comunicarà la relació de les persones que no hagen superat el curs teoricopràctic.

3. Els nomenaments s'hauran d'efectuar en el termini màxim de quinze dies, comptadors a partir la data de la notificació de la qualificació per l'IVASPE.CAPÍTOL V

Promoció internaArticle 21. Concepte i classes

1. La promoció interna en els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana consisteix en l'ascens a la categoria immediatament superior a l'exercida com a personal funcionari de carrera.

2. La promoció interna tindrà dues modalitats:

a) Promoció interna ordinària: quan l'ascens de categoria tinga lloc dins del mateix cos en el qual el personal funcionari preste els seus serveis.

b) Promoció interadministrativa amb mobilitat: quan l'ascens de categoria tinga lloc a un cos de policia local diferent del que pertanga com a personal funcionari de carrera.

3. Els concurs oposició de promoció interna per a la provisió de llocs vacants en els cossos de policia local, que convoquen els municipis de la Comunitat Valenciana es regiran per les bases de la convocatòria que aproven, i per la secció 2a del capítol 1, del títol IV de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, i s'adaptaran als criteris, programes i barems de mèrits mínims que es regularan mitjançant disposició reglamentària de la persona titular del departament del Consell amb competència en matèria de policies locals.Article 22. Requisits

Per a ser admés o admesa als concursos oposició per promoció interna, les persones aspirants hauran de tindre els requisits següents:a) Ser personal funcionari de carrera, integrat en la subescala de serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars. En el cas de la promoció interna ordinària, pertanyent al mateix cos de policia local, i en el cas de la promoció interadministrativa per mobilitat, d'un altre cos de policia local de la Comunitat Valenciana.

b) Haver prestat, almenys, dos anys com a personal funcionari en la categoria immediatament inferior.

c) Que no se li haja suspés ni inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

d) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).

e) Estar en possessió de la titulació exigida per a l'accés a l'escala a la qual concórrega o haver complit les condicions per a obtindre-la en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.Article 23. Fases del procés de selecció per promoció interna

El procés de selecció per promoció interna constarà, necessàriament, de les fases següents: oposició, concurs i curs selectiu.

La fase d'oposició consistirà:

Per a l'accés a l'escala executiva:

a) Proves d'aptitud física. Abans del començament de la citada prova, s'aportarà certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria de què es tracte, així com que no hi haja impediment o incapacitat per a l'accés a la funció pública. Els exercicis físics es realitzaran sota l'exclusiva responsabilitat de les persones que hi prenguen part. Les persones aspirants que participen hauran de presentar-se amb la indumentària esportiva adequada.

b) Prova psicotècnica, que constarà de dos exercicis de test de personalitat, un dirigit a avaluar trets de la personalitat general, així com indicadors de desajustament o inadaptació de la persona aspirant, i un altre dirigit al mesurament de les conductes relacionades amb l'activitat laboral. Els dos exercicis hauran d'estar relacionats directament amb el perfil del lloc convocat i podran ser utilitzats instrumentalment en proves posteriors del procés selectiu.

c) Exercici escrit de preguntes amb respostes alternatives sobre els programes o temaris que s'establisquen per a cada categoria.

d) Exercici de caràcter pràctic.

e) Exercici sobre el coneixement del valencià en els municipis de predomini lingüístic valencià, que serà obligatori però no eliminatori.f) Entrevista personal semiestructurada, objectiva i desenvolupada sota un guió estandarditzat.

g) Reconeixement mèdic, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establit mitjançant disposició reglamentària de la persona titular del departament del Consell amb competència en matèria de policies locals. En cap cas aquest quadre d'exclusions mèdiques podrà suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.

Per a l'accés a les escales tècnica i superior, només serà exigible el que es disposa en els apartats c), d),e) i f) anteriors.

Fase de concurs. La valoració dels mèrits aportats es durà a terme d'acord amb els barems establits mitjançant disposició reglamentària de la persona titular del departament del Consell amb competència en matèria de policies locals. A la puntuació obtinguda en la fase d'oposició s'afegirà la que s'obtinga en la fase de concurs.

Curs selectiu. Una vegada superat el concurs oposició, s'haurà de realitzar un curs de caràcter selectiu la duració del qual serà la següent:

– Escala executiva, categoria d'oficial: 350 hores.

– Escala tècnica, categoria d'inspector o inspectora: 300 hores.

– Escala tècnica, categoria d'intendent: 250 hores

– Escala superior, categoria comissari/comissària o comissari/comissària principal: 200 hores

CAPÍTOL VI

Provisió de llocsSecció primera

MobilitatArticle 24. Concepte

Les persones que integren els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana podran ocupar, amb caràcter voluntari, places vacants de la mateixa categoria a la qual pertanguen en altres cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, i quedaran en l'administració d'origen en la situació de serveis en altres administracions públiques.Article 25. Convocatòria

La totalitat dels llocs de treball adjudicats per concurs de mobilitat es consideraran de caràcter voluntari i, en conseqüència, no generaran dret a l'abonament d'indemnització per cap concepte.

Mitjançant disposició reglamentària de la persona titular del departament del Consell amb competència en matèria de policies locals, s'establirà el contingut dels barems aplicables als concursos de mobilitat. Així mateix, es regularà la prova psicomèdica que determine la idoneïtat de les persones aspirants al nou lloc de treball.Article 26. Requisits

Per a participar en els concursos de mobilitat s'hauran de tindre els requisits següents, referits al dia en què finalitze el termini d'admissió de sol·licituds:

a) Ser personal funcionari de carrera de la categoria que es convoca, integrat en la subescala de serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, de qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana.b) Haver prestat serveis efectius en llocs ocupats en propietat durant almenys dos anys, com a personal funcionari de carrera amb la categoria des de la qual es concursa.

c) Que no haja sigut suspesa en les seues funcions ni inhabilitada per resolució ferma per a l'exercici de funcions públiques. Si es produeix la suspensió o la inhabilitació amb posterioritat a la resolució del concurs de mobilitat, per un procediment iniciat amb anterioritat a la data de convocatòria del concurs, s'entendran anul·lades totes les actuacions respecte de la persona aspirant.

d) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).

e) Haver estat en situació de servei actiu, almenys, durant el període d'un any immediatament anterior a la data de finalització termini de la presentació de les sol·licituds.Article 27. Desenvolupament del concurs

La provisió de places pel torn de mobilitat, corresponents a les diferents escales i categories de la policia local de la Comunitat Valenciana, s'ajustaran als barems que s'establisquen d'acord amb l'article 25, conformement als criteris següents:

a) La totalitat dels mèrits al·legats, i qualssevol altres dades que s'aporten, hauran d'estar referits a la data d'acabament del termini de presentació de les sol·licituds.

b) Transcorregut el termini de presentació de les sol·licituds, aquesta serà vinculant per a la persona sol·licitant i les destinacions adjudicades seran irrenunciables, llevat que abans de finalitzar el termini de presa de possessió s'haguera obtingut una altra destinació per convocatòria pública, en aquest cas haurà de comunicar-se aquesta circumstància a l'ajuntament convocant de la plaça oferida i adjudicada.

c) En qualsevol moment del procés d'adjudicació podrà sol·licitar-se formalment a les persones interessades els aclariments o, si escau, la documentació addicional que s'estime necessària per a la comprovació dels mèrits, requisits o dades al·legades, així com aquells altres que es consideren necessaris per a una correcta valoració.

d) L'ordre de prioritat per a l'adjudicació de les places convocades el donarà la major puntuació total obtinguda, a la vista dels mèrits al·legats. En cas d'igualtat, es resoldrà en atenció a la major puntuació obtinguda en l'apartat de valoració de la formació. I si persisteix la igualtat, es tindrà en compte la data d'ingrés en els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, i s'adjudicarà el lloc a la persona sol·licitant de major antiguitat.

e) Prèviament a la valoració dels mèrits al·legats, les persones aspirants hauran de superar una prova psicomèdica.Article 28. Nomenament i cessament

1. El cessament i el consegüent nomenament, sense solució de continuïtat en la plaça obtinguda, hauran de produir-se dins dels cinc dia hàbils següents a la data de la publicació de la resolució del concurs.2. L'ajuntament de procedència podrà ajornar el cessament en aquest al funcionari o funcionària que haja obtingut plaça per mobilitat en un altre diferent, mitjançant resolució motivada, quan concórreguen necessitats del servei i per un període de temps no superior a vint dies hàbils, i haurà de comunicar aquesta pròrroga al convocant.

3. Els qui hagen obtingut la plaça i es troben gaudint de permisos o llicències concedits per l'ajuntament de procedència hauran de comunicar-ho a l'ajuntament al qual accedisquen en el moment de la presa de possessió. L'ajuntament convocant podrà acordar, mitjançant resolució motivada, la suspensió del gaudi d'aquests, en aquells supòsits legalment possible.Article 29. Efectes del cessament i presa de possessió

Les persones nomenades s'integraran plenament a l'ajuntament de destinació. En qualsevol cas, l'ajuntament quedarà subrogat respecte dels drets que tingueren reconeguts de grau i antiguitat. El personal nomenat se sotmetrà al règim estatutari vigent en la corporació local a la qual accedeix, en situació administrativa de servei actiu.

Secció segona

Millora d'ocupacióArticle 30. Règim de la millora d'ocupació en els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana

1. La utilització de la modalitat del nomenament provisional per millora d'ocupació com a sistema de provisió de llocs de treball vacants en els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana s'ajustarà al que es disposa en la normativa de funció pública valenciana, i pel que es disposa en aquest reglament.

2. La utilització d'aquesta modalitat s'ajustarà als supòsits previstos reglamentàriament per a la funció pública valenciana i la selecció del personal es realitzarà obligatòriament a través de les borses d'ocupació temporal constituïdes per l'entitat local respectiva, vinculades al desenvolupament de les corresponents ofertes d'ocupació pública.

3. De conformitat amb el que disposen els articles 34 i 37 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, la constitució de les borses d'ocupació temporal es regirà per les normes de constitució i funcionament que dicte l'òrgan competent de la respectiva entitat local, amb la negociació prèvia en la corresponent mesa general, respectant els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i garantint en tot cas la realització d'una prova específica de coneixements.

4. El lloc a cobrir en millora d'ocupació haurà d'estar inclòs en una oferta d'ocupació en vigor. Així mateix, el nomenament s'haurà de realitzar des de la categoria immediatament inferior a la qual es pretén accedir.

5. El nomenament per millora d'ocupació es podrà utilitzar només excepcionalment, quan per especificitat de les funcions o dèficit d'efectius de personal en la categoria funcionarial de què es tracte, s'acredite documentalment en l'expedient, la impossibilitat de cobrir-lo amb personal funcionari de carrera mitjançant algun dels sistemes de provisió voluntària previstos en la normativa vigent.

6. La provisió del lloc mitjançant el nomenament de millora d'ocupació, quan el lloc a ocupar no tinga reserva legal, haurà de contindre les bases per al procediment de cobertura definitiva, així com les publicacions necessàries per a la seua posada en marxa i no es podrà demorar tot això més d'un any.Secció tercera

Altres formes de provisióArticle 31. Permuta i comissió de serveis

1. D'acord amb el que estableixen els articles 68 i 69 de la Llei 17/2017, constitueixen altres formes de provisió de llocs en els cossos de policia local, la permuta i la comissió de serveis.

2. Quant a la comissió de serveis, l'entitat local haurà de garantir l'oportuna publicitat del procediment.

CAPÍTOL VII

ReingrésArticle 32. Reingrés al servei actiu

Sol·licitat el reingrés al servei actiu del personal funcionari que es troba en una altra situació administrativa, d'acord amb les normes d'aplicació en cada cas, aquest es realitzarà, si escau, a càrrec de les vacants existents sense perjudici dels supòsits de reserva de llocs.

TÍTOL III

Òrgans tècnics de seleccióArticle 33. Òrgans tècnics de selecció

En cada convocatòria, l'òrgan de selecció que jutge les proves de les oposicions lliures o concurs-oposició, així com els torns de mobilitat i promoció interna (ordinària i interadministrativa per mobilitat), serà el mateix, excepte el que s'establisca, si escau, per a la realització de proves selectives unificades a través de l'IVASPE.Article 34. Composició

1. Els òrgans tècnics de selecció estaran integrats per cinc components, nomenats pel titular de l'alcaldia:

a) Presidència: qui exercisca la prefectura del cos de policia local convocant o de qualsevol altre cos de policia local de la Comunitat Valenciana.

b) Secretaria: qui exercisca la de la corporació o persona en qui delegue

c) Dos vocals, a proposta de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

d) Un vocal pertanyent a qualsevol cos de policia local de la Comunitat Valenciana.

2. La composició del òrgan tècnic de selecció inclourà la dels respectius suplents.

3. Podrà nomenar-se personal assessor del òrgan tècnic de selecció per a les proves psicotècniques, mèdiques i d'aptitud física. El seu nomenament s'haurà de fer públic juntament amb el del òrgan tècnic de selecció i aquest personal estarà sotmés a les mateixes causes d'abstenció que els membres del òrgan tècnic de selecció.

4. La persona titular de la direcció de l'AVSRE, dins de les funcions de coordinació de la policia local que té assignades, impulsarà que la composició dels òrgans tècnics de selecció de selecció siga paritària.

5. Per a poder ser nomenats membres dels òrgans tècnics de selecció, en base del principi d'especialitat previst en la legislació, les persones components d'aquests que siguen membres dels cossos de policia local, hauran de tindre els requisits següents:

a) Ser personal funcionari de carrera, de qualsevol cos de la policia local de la Comunitat Valenciana, estar en possessió de la titulació universitària de grau o llicenciatura o de tècnic superior en formació professional, i tindre una antiguitat d'almenys tres anys.

b) Posseir la mateixa o superior categoria professional que la de la plaça que es convoca.Article 35. Designació de vocals a proposta de l'AVSRE

1. Per a la selecció de les persones que hagen de formar part dels òrgans tècnics de selecció a proposta de l'AVSRE, se seguirà el procediment següent:

a) Mitjançant resolució de la persona titular de l'òrgan de direcció de l'AVSRE, es convocarà públicament la constitució d'una borsa de personal de la policia local que vulga ser proposada per a formar part dels òrgans tècnics de selecció als quals es refereix l'article 34.1 En aquesta convocatòria de concurrència pública s'establiran criteris objectius per a la inscripció dels aspirants en aquesta. La borsa tindrà una duració mínima de 2 anys. Igualment haurà d'actualitzar-se, com a mínim, cada dos anys.

b) Podran participar en la convocatòria els membres en actiu dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana que complisquen els següents requisits:

– Ser personal funcionari de carrera, de qualsevol cos de la policia local de la Comunitat Valenciana i posseir, com a mínim, la titulació universitària de grau o llicenciatura, o de tècnic superior de formació professional.

– Posseir la mateixa o superior categoria professional que la de la plaça que es convoca.

– No estar incurs en cap procediment disciplinari i, si ho ha estat, s'haurà de complir el que estableixen els articles 194 i 105 de la Llei 17/2017 on es regula les prescripcions en matèria de faltes i sancions. A aquest efecte, juntament amb la sol·licitud de participació, les persones que aspiren a formar part de la borsa hauran de presentar una declaració responsable que no han sigut sancionades en aquests termes.– Haver rebut la formació específica necessària per a l'adequat exercici de les seues funcions, impartida o homologada per l'IVASPE.

– No haver fet tasques de preparació d'aspirants en els tres anys anteriors a la publicació de la corresponent convocatòria.

c) Una vegada constituïda la borsa, els i les vocals dels òrgans de selecció que hagen de ser proposats per l'AVSRE seran elegits per sorteig entre les persones integrants d'aquesta, d'acord amb el que s'establisca en la resolució que haja convocat la seua constitució, que, en tot cas, haurà de tindre en compte la distància existent entre el lloc de prestació del servei i el de les proves selectives en qüestió.

2. En cas que la borsa constituïda conformement al que es disposa en l'apartat anterior no dispose de personal suficient per a cobrir de manera adequada les obligacions de participació de l'AVSRE en òrgans tècnics de selecció, o mentre no estiga constituïda, la persona titular de la direcció de l'AVSRE podrà proposar la designació d'aquells membres de la policia local que complisquen els requisits que ha de tindre qualsevol dels membres de la borsa.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència pressupostària

L'aplicació i desenvolupament d'aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a l'organisme competent per raó de la matèria i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Convocatòries de llocs vacants

Les convocatòries de llocs vacants en els cossos de policia local que hagen sigut aprovades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret es regiran pel que es disposa en aquestes.Segona. Garantia d'un nombre mínim en la convocatòria del curs de capacitació

Durant els primers cinc anys d'implantació de la fase prèvia, la convocatòria del curs de capacitació previst en la secció segona del capítol II títol II, garantirà, com a mínim, un nombre equivalent al total de les places convocades en les ofertes públiques d'ocupació dels municipis de la Comunitat Valenciana que hagen sigut comunicades a l'òrgan amb competències en matèria de policies locals, fins un mes abans de la resolució.Tercera. Requisits d'accés

Mentre no s'implemente la fase prèvia i el curs de capacitació previstos en els articles 5 a 11 d'aquest decret, entre els requisits d'accés a l'escala bàsica categoria d'agent s'exigirà l'alçada mínima prevista en l'article 6, i el curs selectiu es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 10.1 del Decret 88/2001, de 24 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les bases i criteris generals uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories de les policies locals i auxiliars de policia local de la Comunitat Valenciana.

Quarta. Percentatges de reserva de places per a agents femenines

1. D'acord amb el que es preveu en la disposició transitòria setena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, en els municipis en els quals el nombre de dones no arribe al 40 % de la plantilla de policia local i fins que no s'arribe al percentatge esmentat, en les convocatòries per a l'escala bàsica s'estableix una reserva del 30 % de les places per a dones.2. En els procediments selectius als quals es refereix l'apartat anterior, l'adjudicació de les vacants convocades es realitzarà seguint una llista única final d'aspirants, en la qual figuraran per ordre de puntuació obtinguda tot el conjunt d'aspirants.

En primer lloc, s'adjudicaran les places objecte de reserva en la convocatòria començant per l'aspirant que haja obtingut major puntuació i en ordre decreixent.

Una vegada efectuada l'adjudicació de les places objecte de reserva, es procedirà a adjudicar la resta de places oferides, en ordre de major a menor puntuació de la llista única final d'aspirants.

3. La llista final quedarà formada per la puntuació obtinguda en el procés selectiu, independentment que s'hagen aplicat els mecanismes de reserva.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Normativa derogada

Queda derogat el Decret 88/2001, de 24 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les bases i criteris generals uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories de les policies locals i auxiliars de policia local de la Comunitat Valenciana, excepte el que s'estableix en la disposició transitòria tercera.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació

La persona titular del departament o entitat del sector públic instrumental competent en matèria de policia local dictarà les disposicions necessàries per al desenvolupament d'aquest decret.Segona

Formació del personal proposat per l'AVSRE com a membre dels òrgans tècnics de selecció

La formació a què fa referència l'article 35.1.b) com a requisit per a poder formar part de la borsa de personal disponible per a ser nomenat membre dels òrgans tècnics de selecció a proposta de l'AVSRE, serà organitzada per l'IVASPE que convocarà l'oportú curs de capacitació, d'almenys trenta hores de duració, que contemplarà de manera suficient els aspectes tècnics, jurídics i ètics de l'accés a la funció pública.Tercera. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Borriana, 12 de juliol, de 2019El president de la Generalitat,

Ximo Puig i FerrerLa consellera de Justícia,

Interior i Administració Pública,

Gabriela Bravo SanestanislaoANNEX

QUADRES DE DISTRIBUCIÓ DE RESERVA DE PLACES PER A TORN LLIURE, MOBILITAT, PROMOCIÓ INTERNA I PROMOCIÓ INTERADMINISTRATIVA AMB MOBILITATEn aquest annex s'estableixen els criteris de distribució de reserva de places per als torns lliure, de mobilitat, de promoció interna ordinària, i de promoció interadministrativa amb mobilitat en cadascuna de les escales i categories dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.

Aquests criteris seran aplicable, en tot cas, i en virtut del que es preveu en l'article 64 punt 2, de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, per al conjunt del total de la convocatòria de l'oferta d'ocupació pública de cada any natural, sense que puguen fraccionar-se en el temps, amb el resultat de desvirtuar la distribució prevista i que es fixa a continuació.

No obstant això, per a la provisió dels llocs de prefectura, els ajuntaments podran decidir lliurement el sistema de selecció, bé per promoció interna, en qualsevol de les seues dues modalitats, ordinària o interadministrativa, bé per mobilitat.1. Escala bàsica, categoria d'agent

Places reservades per a mobilitat del personal funcionari de carrera de cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, escala bàsica, categoria d'agent.Nombre total de places oferides Places reservades a mobilitat

1 -

2 1

3 1

4 2

5 2

De 6 a 10 3

D'11 a 15 5

De 16 a 20 7

De 21 a 25 9

De 26 a 30 10

De 31 a 35 12

De 36 a 40 14

De 41 a 50 16A partir de 51 places oferides, la quantitat de places reservades a mobilitat s'incrementarà, com a mínim, en 2 places per cada 20 places oferides.2. ESCALA EXECUTIVA, CATEGORIA D'OFICIAL

Distribució de places vacants en atenció a la forma de provisió, per a l'escala executiva, categoria d'oficial, de les policies locals de la Comunitat Valenciana, en el supòsit que no es tracta de la màxima categoria existent en la plantilla.Nombre total de places oferides Places reservades a promoció interna ordinària Places reservades a promoció interna interadministrativa Places reservades a mobilitat

1 1 - -

2 1 1 -

3 1 1 1

4 2 1 1

5 3 1 1

6 3 2 1

7 4 2 1

8 5 2 1

9 5 3 1

10 6 3 1

11 6 3 2

12 7 3 2

13 7 4 2

14 8 4 2

15 8 4 3

16 9 4 3

17 9 5 3

18 10 5 3

19 10 5 4

20 11 5 4

En les convocatòries per a la provisió de més de 20 vacants es mantindrà la relació 50 % promoció interna ordinària, 30 % promoció interna interadministrativa i 20 % mobilitat, arredonint el numeral enter a favor de les columnes de l'esquerra.3. ESCALA TÈCNICA, CATEGORIA D'INSPECTOR O INSPECTORA

Distribució de places vacants en atenció a la forma de provisió, per a l'escala tècnica, categoria d'inspector o inspectora de les policies locals de la Comunitat Valenciana, en el supòsit que no es tracte de la màxima categoria existent en la plantilla.Nombre total de places oferides Places oferides torn lliure Places reservades a promoció interna ordinària Places reservades a promoció interna interadministrativa Places reservades a mobilitat

1 1 - -

2 1 1 - -

3 1 1 1 -

4 2 1 1 -

5 2 1 1 1

6 3 1 1 1

7 3 2 1 1

8 4 2 1 1

9 4 2 2 1

10 5 2 2 1

11 5 3 2 1

12 6 3 2 1

13 6 3 3 1

14 7 3 3 1

15 7 3 3 2

16 8 3 3 2

17 8 4 3 2

18 9 4 3 2

19 9 4 4 2

20 10 4 4 2

En les convocatòries per a la provisió de més de 20 vacants, es mantindrà la relació 50 % lliures, 20 % promoció interna ordinària, 20 % promoció interna interadministrativa i 10 % mobilitat arredonint el numeral enter a favor de les columnes de la promoció interna ordinària.

No obstant això, quan la plaça oferida, no tractant-se de la màxima categoria siga l'única existent en la plantilla, fins a la completa adequació de l'estructura d'aquesta a la llei, s'oferirà per promoció interna per a garantir la carrera professional.4. ESCALA TÈCNICA, CATEGORIA D'INTENDENT

Distribució de places vacants en atenció a la forma de provisió, per a la categoria d'intendent de les policies locals de la Comunitat Valenciana, en el supòsit que no es tracte de la màxima categoria existent en la plantilla.Nombre total de places oferides Places reservades a promoció interna ordinària Places reservades a promoció interna interadministrativa Places reservades a mobilitat

1 1 - -

2 1 1 -

3 2 1 -

4 2 1 1

5 3 1 1

6 3 2 1

7 4 2 1

8 4 3 1

9 4 3 2

10 5 3 2

11 5 4 2

12 6 4 2

13 6 5 2

14 7 5 2

15 7 5 3

16 8 5 3

17 8 6 3

18 9 6 3

19 9 7 3

20 10 7 3

En les convocatòries per a la provisió de més de 20 vacants, es mantindrà la relació 50 % promoció interna ordinària, 30 % promoció interna interadministrativa i 20 % mobilitat, arredonint el numeral enter a favor de les columnes de l'esquerra.

5. ESCALA SUPERIOR

Distribució de places vacants en atenció a la forma de provisió, per a la categoria de comissari/comissària i comissari/comissària principal de les policies locals de la Comunitat Valenciana, en el supòsit que no es tracte de la màxima categoria existent en la plantilla.Nombre total de places oferides Places reservades a promoció interna ordinària Places reservades a promoció interna interadministrativa Places reservades a mobilitat

1 1 - -

2 1 1 -

3 2 1 -

4 2 2 -

5 2 2 1

6 3 2 1

7 3 3 1

8 4 3 1

9 4 4 1

10 5 4 1

11 5 4 2

12 5 5 2

13 6 5 2

14 6 6 2

15 7 6 2

16 7 7 2

17 7 7 3

18 8 7 3

19 8 8 3

20 9 8 3

En les convocatòries per a la provisió de més de 20 vacants, es mantindrà la relació 40 % promoció interna ordinària, 40 % promoció interna interadministrativa i 20 % mobilitat, arredonint el numeral enter a favor de les columnes de l'esquerra.

Mapa web