Ficha docv

Ficha docv

Bases específiques de la convocatòria per a proveir en propietat setze places d'auxiliar d'administració general. [2019/6515]

(DOGV núm. 8579 de 27.06.2019) Ref. Base de dades 006041/2019


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, D/C2
    Descriptors toponímics: EldaEn el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 106, de data 5 de juny de 2019

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/06/05_106/2019_004763.pdf

en la pàgina web

http://www.elda.es/recursos-humanos/convocatorias-acceso-libre/

i al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament, s'han publicat, íntegres, les bases específiques de la convocatòria per a la provisió en propietat de setze places d'auxiliar d'administració general, vacants en la plantilla de funcionaris d'aquest ajuntament, enquadrades en l'escala d'administració general, subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, dels establits en l'article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, corresponents a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2017 i 2018, i que inclouen les oferides després de l'aplicació de la taxa addicional d'estabilització d'ocupació temporal, en els termes previstos en les lleis de pressupostos generals de l'Estat de 2017 i 2018.Les setze places convocades són per torn lliure mitjançant el sistema de concurs oposició, i es reserva una plaça per a persones amb un grau de discapacitat física o psíquica reconeguda igual o superior al 33 %.El termini per a la presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.Elda, 25 de juny de 2019.– Signat digitalment. L'alcalde: Rubén Alfaro Bernabé.

Mapa web