Ficha docv

Ficha docv

Extracte de la Resolució de 20 de juny de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball, regulades en l'Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2019/6436]

(DOGV núm. 8577 de 25.06.2019) Ref. Base de dades 005938/2019
BDNS (identif.): 462989.

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans.Primer. Entitats beneficiàries

1. Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) les corporacions locals de la Comunitat Valenciana o les entitats subjectes a dret públic dependents o vinculades a aquestes que exercisquen competències en matèria d'ocupació.

b) les entitats sense ànim de lucre amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana, en els estatuts de les quals conste expressament el desenvolupament de programes d'ocupació amb suport dirigits a la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional.

2. En tot cas, les entitats a què fa referència l'apartat 1 hauran d'acreditar una experiència com a mínim de 2 anys en el desenvolupament de projectes d'ocupació amb suport dirigits a persones amb diversitat funcional en empreses del mercat ordinari de treball.Segon. Objecte

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions destinades a fomentar els projectes d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.Tercer. Bases reguladores

Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball (DOGV 25.10.2016), modificada per l'Ordre 14/2018, de 20 de setembre, de 2018 (DOGV 24.09.2018).Quart. Quantia

1. De conformitat amb el que es disposa en l'article 6.1 de l'Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, l'import de la subvenció no podrà superar els 90.000 euros.

2. L'import de la subvenció es calcularà en funció del període en què s'efectue el suport, a comptar des de l'inici de l'exercici del lloc de treball per la persona atesa:

a) Durant els 6 primers mesos: 500 euros mensuals per persona atesa.

b) Entre els mesos 7 a 12: 400 euros mensuals per persona atesa.

c) Entre els mesos 13 a 18: 200 euros mensuals per persona atesa.

d) Entre els mesos 19 a 24: 75 euros mensuals per persona atesa.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 20 de juny de 2019.– El director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació I Formació: Enric Nomdedéu i Biosca.

Mapa web