Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2019-2020. [2019/6051]

(DOGV núm. 8569 de 13.06.2019) Ref. Base de dades 005599/2019


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: centre d'ensenyamentL'Ordre d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, estableix els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, ensenyaments artístics i ensenyaments d'idiomes. L'esmentada disposició atribueix a la Direcció General de Centres Docents, hui Direcció General de Centres i Personal Docent, la competència per a dictar la resolució en què es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.D'altra banda, la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar. En aquest còmput s'inclouran els dies dedicats a efectuar les avaluacions previstes en els articles 20.3, 21, 29 i 30 bis establits en la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Fent ús de les competències atribuïdes per l'Ordre d'11 de juny de 1998 i les funcions assignades en el Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc:

U

Les activitats escolars del curs acadèmic 2019-2020 s'iniciaran i finalitzaran, en funció dels ensenyaments cursats, en les dates següents:1. En Educació Infantil i Educació Primària s'iniciaran el 9 de setembre de 2019 i finalitzaran el 18 de juny de 2020.

2. En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s'iniciaran el 9 de setembre de 2019 i finalitzaran el 16 de juny de 2020.

3. En Formació Professional s'iniciaran el 9 de setembre de 2019 i finalitzaran el 16 de juny de 2020.

Excepcionalment, l'alumnat que curse programes formatius de qualificació bàsica iniciarà les activitats escolars el 23 de setembre de 2019 i finalitzarà el 16 de juny de 2020.

L'alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat iniciarà les activitats escolars el 16 de setembre de 2019 i finalitzarà el 23 de juny de 2020.

4. En Formació de Persones Adultes s'iniciaran el 17 de setembre de 2019 i finalitzaran el 12 de juny de 2020.

5. En ensenyaments esportius i artístics de règim especial s'iniciaran el 23 de setembre de 2019 i finalitzaran el 16 de juny de 2020.

6. En ensenyaments d'idiomes s'iniciaran l'1 d'octubre de 2019 i finalitzaran el 24 de juny de 2020.Dos

1. L'alumnat s'incorporarà al centre en la data indicada segons els estudis cursats.

La incorporació de l'alumnat d'Educació Infantil s'efectuarà en la forma prevista en les resolucions per les quals es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament d'aquesta etapa.

2. Els ensenyaments de Formació Professional en règim semipresencial o a distància, així com en la modalitat d'oferta parcial, tant en règim presencial com en semipresencial o a distància, es regiran en tota la seua oferta pel calendari establit per als cicles formatius de Formació Professional en règim presencial i modalitat d'oferta completa, això sense perjudici que, quan un alumne o alumna, una vegada realitzada l'avaluació final, haja superat el cicle formatiu en la seua totalitat, s'aplique el que estableix el punt 5 de l'apartat tres d'aquesta resolució.

Tres

1. En el curs escolar 2019-2020, les activitats escolars lectives de l'alumnat d'Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 845 i 855 períodes lectius.

2. En els dos primers cursos d'Educació Secundària Obligatòria s'impartiran entre 1.010 i 1.022 períodes lectius.

3. En tercer i quart curs d'Educació Secundària Obligatòria s'afegiran dos períodes lectius setmanals més als previstos en l'apartat anterior.4. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran les seues hores lectives al que estableixen els corresponents reials decrets pels quals s'aproven els respectius títols i s'estableixen els currículums vigents.

5. Els centres docents programaran les seues activitats d'avaluació de l'alumnat segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les proves d'accés als estudis universitaris, pel que fa a l'alumnat de segon curs de Batxillerat, de segon curs de cicles formatius de grau superior de Formació Professional, de segon curs de grau superior dels ensenyaments esportius i de segon curs dels cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny.

S'entenen incloses aquelles activitats de l'alumnat que curse simultàniament ensenyaments professionals de música o de dansa i segon curs de Batxillerat.

6. Els conservatoris de música i de dansa, l'Escola Superior d'Art Dramàtic, les escoles d'art i superiors de disseny, les escoles oficials d'idiomes i les escoles superiors de ceràmica s'ajustaran al que estableix la normativa que regula els seus respectius plans d'estudi.

Quatre

Els períodes de vacacions del curs escolar 2019-2020 seran els següents:

1. Vacacions de Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020, ambdós inclosos.

2. Vacacions de Pasqua: del 9 al 20 d'abril de 2020, ambdós inclosos.Cinc

Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:

9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana

1 de novembre, Festa de Tots Sants

6 de desembre, Dia de la Constitució

19 de març, Sant Josep

1 de maig, Festa del TreballSis

Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Set

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà presentar, potestativament, recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

1. El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació.

2. El recurs contenciós administratiu haurà d'interposar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació.

Tot això d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 10 de juny de 2019.– El director general de Centres i Personal Docent: José Joaquín Carrión Candel.

Mapa web