Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2019, de la directora general d'Indústria i Energia, per la qual resol la concessió de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria de 27 de desembre de 2018, d'ajudes en matèria d'industrialització, destinades a associacions empresarials dels sectors del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. [2019/5193]

(DOGV núm. 8553 de 22.05.2019) Ref. Base de dades 2019/5193
Atesa la Resolució de 27 de desembre de 2018 (DOGV 10.01.2019) de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, de les ajudes en matèria d'industrialització, destinades a associacions empresarials industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.Considerant la Resolució de 18 d'abril de 2019 (DOGV 26.04.2019) de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'acorda la redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la resolució de convocatòria abans referenciada.Considerant que aquesta convocatòria queda sotmesa a més a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament sobre el procediment per a la concessió de subvencions.

Tenint en compte que les ajudes que es concedeixen a través de la present Resolució tenen la consideració d'ajudes de minimis regulades en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1, de 24 de desembre), de manera que, en tot cas, l'import de les esmentades ajudes no podrà fer que l'import total de les ajudes de minimis que reba la mateixa empresa durant un període de tres exercicis fiscals siga superior al límit de 200.000 euros.Vista la proposta de resolució de concessió d'ajudes, formulada per la Comissió Tècnica Instructora, de conformitat amb el que es disposa en el resolc catorzé de la resolució de convocatòria.

En aplicació de el que es disposa en l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització, en l'article de la qual 12 es delega en la persona titular de la Direcció General d'Indústria i Energia la competència per a resoldre la concessió o denegació de les ajudes a què es refereix la convocatòria a dalt referenciada, així com el que s'estableix en el resolc quinzé primer de la convocatòria, resolc:

Primer

Concedir les subvencions, amb càrrec a la línia de subvenció S0360 del capítol VII, del programa 722.20, Política industrial, del pressupost de la Generalitat per a 2019, a les entitats sol·licitants que es relacionen en l'annex d'aquesta resolució, per les quanties d'ajuda detallades, per a les actuacions especificades en les seues memòries, conforme a la despesa total a justificar que s'indica en aquesta resolució i al desglossament que es notificarà individualment, i amb les condicions que s'estableixen en la present resolució de concessió, en la convocatòria respectiva i en les bases reguladores d'aquestes.

Segon

Les entitats beneficiaries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en la Llei 38/2003, general de subvencions, així com en l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes en matèria d'industrialització.

En qualsevol moment de la vigència de l'expedient, les entitats sol·licitants deuran actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació. Especialment hauran de comunicar els canvis en la representació, raó social o adreça de correu electrònic de l'entitat com as produïsquen. Es consideraran correctament practicades les notificacions anteriors a la data de comunicació d'aquestes variacions a l'Administració, que s'hagen dirigit a la persona representant o adreça de correu electrònic que figure inicialment en l'expedient.

Tercer

1. Tindran la consideració de despeses subvencionables els que satisfacen el que s'estableix en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que hagen sigut efectivament pagats entre l'1 de gener de 2019 i la data de justificació, i s'enquadren en alguna de les següents categories:

1) Col·laboracions externes: contractació de serveis tècnics, professionals, d'informació i difusió que s'acredite que estan directament vinculats i són necessaris per al desenvolupament de les actuacions aprovades.

2) Despeses de personal propi de l'entitat vinculat directament al pla d'actuació: import efectivament pagat en la data de la justificació de l'ajuda dels costos de personal propi de l'entitat emprat en centres de la Comunitat Valenciana (retribucions brutes en nòmina i Seguretat Social a càrrec de l'entitat), en el percentatge de temps que es justifique es puga imputar al desenvolupament de les actuacions subvencionables.3) Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció per empresa auditora externa, inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.

2. Són regles aplicables als conceptes de despesa subvencionable les següents:

a) Només seran subvencionables les despeses de les actuacions que beneficien a empreses amb centre productiu en la Comunitat Valenciana vinculades als sectors convocats. Quan les actuacions beneficien a més a empreses amb centre productiu fora de la Comunitat Valenciana, només es consideraran subvencionables els costos que puguen imputar-se proporcionalment a empreses en la Comunitat Valenciana, devent l'entitat beneficiària justificar i acreditar la proporció imputable a aqueixes empreses.

b) No seran subvencionables les despeses que s'hagen repercutit totalment o parcialment a les empreses beneficiades per l'actuació subvencionable, devent l'entitat sol·licitant presentar una declaració responsable en aquest sentit.

c) Només seran subvencionables les despeses d'actuacions que hagen sigut executades entre l'1 de gener de 2019 i la data de justificació.

d) La partida de cost de personal propi màxima subvencionable no podrà superar el 15 % del pressupost total admés. El topall màxim subvencionable de retribució mensual bruta en nòmina és de 4.500 euros, sense comptar la part a càrrec de l'entitat en concepte de la Seguretat Social.

e) Els costos subvencionats per la present convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes públiques d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració.

f) Només podran considerar-se subvencionables aquelles despeses que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de l'actuació a subvencionar i resulten estrictament necessaris, amb base en la descripció de les actuacions aportades en la memòria descriptiva, no admetent-se costos com a servei d'àpats, begudes, cafés, esmorzars, decoració, regals o similars. Els costos hauran de tindre un nivell de desglossament suficient per a valorar la seua adequació a l'activitat a la qual s'associen. Els conceptes amb un desglossament deficient podran ser considerats com no subvencionables sense necessitat de requeriment previ d'esmena.

g) No s'acceptaran operacions amb persones o entitats vinculades a l'entitat beneficiària, entenent-se com a tals aquelles en les quals concórrega alguna de les circumstàncies relacionades en el punt 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

h) Quan l'import de contractació d'un servei extern supere les quanties establides en la legislació vigent de contractació per al contracte menor (15.000 euros, IVA exclòs), l'entitat beneficiària haurà de disposar de, almenys, tres ofertes de diferents proveïdors, formulades amb caràcter previ a la contracció del compromís ferm per a la realització del servei. L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i quan no recaiga en la proposta econòmicament més avantatjosa, haurà de justificar-se expressament aqueixa elecció menys econòmica en una declaració responsable motivada. No obstant l'anterior, no serà necessari disposar de tres ofertes diferents quan la despesa s'haguera contractat amb anterioritat a la publicació d'aquesta resolució de concessió de l'ajuda, o quan per les especials característiques del servei es justifique en una declaració responsable motivada que no existeix en el mercat suficient nombre d'empreses que el preste. Les tres ofertes, i si escau, les declaracions responsables motivant l'elecció d'una oferta menys econòmica o justificant la inexistència en el mercat d'altres empreses que presten el servei, deuran obligatòriament presentar-se davant l'empresa auditora per a la seua comprovació, devent la mateixa fer expressa constància en el seu informe.i) En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.3. La justificació a l'empresa auditora dels costos subvencionables es farà mitjançant la presentació de les factures o documents comptables de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i l'acreditació del seu pagament. L'acreditació del pagament es realitzarà amb la següent documentació:

a) Transferència bancària: còpia del resguard de la transferència en el qual figure el número de factura o, en defecte d'això, el concepte abonat i còpia del càrrec en compte corresponent.

b) Xecs i pagarés: còpia del xec o pagaré signat i còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent. No s'admeten xecs al portador.

c) Efectes o altres instruments mercantils garantits: còpia del document o contracte i l'acreditació del pagament al proveïdor per l'entitat que l'haguera realitzat.

No s'admetran pagaments en metàl·lic ni pagaments per finestreta d'entitats de crèdit.

S'admetrà la substitució de les persones treballadores indicades en la taula normalitzada de costos presentada amb la sol·licitud per unes altres que siguen personal propi de l'entitat beneficiària, així com la modificació de la imputació inicial d'hores conforme a la realitat finalment executada, sense que en cap cas l'import d'ajuda corresponent als costos de personal propi es puga incrementar respecte de l'import subvencionable aprovat i notificat per a aquesta categoria de despesa. L'entitat haurà de justificar davant l'empresa auditora el pagament de l'import total de les nòmines i Seguretat Social a càrrec de l'entitat respecte del personal propi vinculat a les actuacions subvencionades.

Així mateix l'entitat beneficiària haurà de presentar a l'empresa auditora un certificat de la persona responsable de personal de l'entitat sobre la imputació d'hores per persona treballadora per a cada actuació i la seua concordança amb el compte justificatiu i la memòria tecnicoeconòmica i de resum de dades bàsiques de les actuacions corresponents.En el cas que l'entitat justifique, en qualsevol de les categories de despesa, un import inferior al que s'estableix en aquesta resolució de concessió i en el desglossament per tipus de despesa notificada individualment, no s'admetrà la compensació entre diferents tipus de costos aprovats, i l'import de l'ajuda es reduirà en la quantia corresponent.Quart

Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa de les actuacions subvencionades fins al 31 d'octubre de 2019 mitjançant el tràmit de «Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball», al qual s'accedeix a través del següent enllaç:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450

La documentació justificativa que haurà de presentar-se de conformitat amb el que es disposa en l'article 14 de l'Ordre 22/2016, de 27 octubre, és la següent:

a) Informe de empresa auditora de comptes inscrita com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, amb el contingut establit en l'article 14, punts 5, 6 i 7, de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, signat electrònicament. Aquest informe seguirà el model normalitzat que es posarà a la disposició de les entitats beneficiàries en la web de la conselleria, i farà esment exprés al compliment de cadascun dels extrems continguts en els punts 2 i 3 del resolc tercer d'aquesta resolució.b) Compte justificatiu conforme al model normalitzat, signada per la entitat beneficiària.

c) Memòria tecnicoeconòmica i resum de dades bàsiques de les actuacions, segons model normalitzat.

En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat dos del resolc desé de la convocatòria.

La direcció general competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

Cinqué

Procedirà la minoració de les ajudes, amb pèrdua parcial o total del dret al cobrament de la subvenció, i si escau, el reintegrament de les ajudes concedides, amb reembossament de les quantitats ja percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament, en els supòsits en què les entitats beneficiàries incomplisquen les obligacions i requisits que s'estableixen en la present resolució, en la convocatòria o en les bases reguladores, especialment en els següents suposats:

a) Incompliment de les finalitats per als quals es va concedir la subvenció.

b) Incompliment de la realització del pla d'actuacions aprovat o de les despeses subvencionables.

c) Nul·la o insuficient justificació de la subvenció.

d) Concessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques per als mateixos costos subvencionables.

e) En els casos en què concórrega alguna de les causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei general de subvencions.

Quan el compliment per l'entitat beneficiària s'aproxime significativament al compliment total i s'acredite per aquesta una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos i de les condicions de l'atorgament, la minoració o, si escau, el reintegrament es calcularà proporcionalment a la part del pla d'actuacions que no compleix les finalitats, que no s'ha executat o que no s'ha justificat adequadament.

A l'efecte del que es disposa anteriorment, es considerarà que s'ha produït un incompliment total, que comporta la revocació de la subvenció i, si escau, el reintegrament total de l'ajuda pagada, més els interessos de demora des del pagament de la subvenció, en els següents casos:a) Modificació no autoritzada d'alguna de les actuacions essencials del pla d'actuacions aprovat.

b) Ejecució o justificació inferior al 50 % de l'import del pla d'actuacions aprovat inicial, o del 90 % del pla modificat prèvia autorització, sempre que supose executar o justificar per davall del 50 % de l'import del pressupost aprovat inicial.

c) Alteració substancial de les finalitats per als quals es va concedir la subvenció.Sisé

Conforme al que s'estableix en l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, qualsevol persona jurídica privada que perceba, durant el període d'un any, ajudes de la Administració autonòmica per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i la inversió o actuació subvencionada. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. El compliment d'aquesta obligació es justificarà davant l'empresa auditora, mitjançant impressió de la pantalla de la web de l'entitat, en la qual conste la concessió de l'ajuda a l'entitat, identificant almenys la conselleria concedent, l'import concedit i l'actuació per a la qual es va concedir l'ajuda. L'incompliment d'aquesta obligació de publicitat podrà considerar-se com a insuficient justificació de la subvenció, amb les conseqüències jurídiques establides en el resolc cinqué d'aquesta resolució.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Igualment, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 20 de maig de 2019.– La directora general d'Indústria i Energia: María Empar Martínez Bonafé.

Mapa web