Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i procediment selectiu per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional convocats per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/5135]

(DOGV núm. 8551 de 20.05.2019) Ref. Base de dades 004713/2019


Una vegada transcorregut el termini de reclamacions previst en el punt tercer de la Resolució de 2 d'abril de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional (DOGV 8522, 4 d'abril), aquesta Direcció General de Centres i Personal Docent ha resolt:Primer

Declarar aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació en aquest últim cas de les causes d'exclusió, per a participar en els procediments selectius per a ingrés i per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional convocats per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Les quals s'exposaran al públic en els taulers d'anuncis de les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i també en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (https://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/oposiciones).

El fet de figurar en la relació de persones admeses no prejutja que es reconega a les persones interessades la possessió dels requisits exigits en aquests procediments selectius. Quan de l'examen de la documentació que, d'acord amb la base 10 de l'ordre de convocatòria, ha de presentar-se en cas de ser seleccionades, es desprenga que no posseeixen algun dels requisits, les persones interessades perdran tots els drets que puguen derivar-se de la seua participació en aquests procediments.

Segon

Convocar les persones aspirants admeses per a participar en el procediment selectiu per a ingrés en els cossos docents de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, que hagen declarat estar en possessió de les titulacions que acrediten el coneixement de les llengües oficials o hagen superat les proves convocades d'acord amb el que preveu la base 7.1, davant els corresponents tribunals, segons figuren en la llista definitiva de persones admeses, per a la realització de la prova de la fase d'oposició, el dia 26 de juny de 2019, a les 09.00 hores, en els llocs que s'assenyalen en l'annex de la present resolució.A més a més, es convoquen les persones aspirants admeses, que participen pel procediment d'adquisició de nova especialitat, a l'acte de presentació el dia 26 de juny de 2019, a les 09.00 hores, en els llocs que s'assenyalen en l'annex de la present resolució.

Així mateix, es comunica que no està permés l'ús de cap tipus de dispositiu mòbil, durant les dues proves que conformen la fase d'oposició.

Tercer

Els aspirants s'han de presentar amb el document nacional d'identitat (DNI) o document equivalent del país d'origen, passaport o permís de conducció, que estiguen vigents, on aparega la fotografia del titular, i si escau, el número d'identificació d'estranger.Els que no compareguen quedaran exclosos dels processos selectius, d'acord amb el que estableix la base 6.1 de l'ordre de convocatòria.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://www.sede.gva.es), a més de l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/ca/web/rrhh-educacion/oposiciones; o bé, interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 16 de maig de 2019.– El director general de Centres i Personal Docent: José Joaquín Carrión Candel.

Mapa web