Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 10 de maig de 2019, del Consell, d'actualització de les tarifes aplicables a la prestació del servei públic d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a la Comunitat Valenciana. [2019/4938]

(DOGV núm. 8548 de 15.05.2019) Ref. Base de dades 004591/2019


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: tarifa de transportDe conformitat amb el que estableix l'article 52.1.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat té competència exclusiva en matèria d'indústria.

Considerant aquesta habilitació, en la Comunitat Valenciana la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) es realitza, mitjançant una fórmula de gestió indirecta a través de la figura del contracte concessional, tot això en el marc de la legislació bàsica de l'Estat establit en l'actualitat en el Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.

De conformitat amb el que es disposa en la clàusula 23 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte d'explotació en règim de concessió administrativa del servei públic d'Inspecció Tècnica de Vehicles en la Comunitat Valenciana, «el concessionari tindrà dret a percebre dels usuaris del servei els imports que es fixen en les tarifes corresponents (…)», establint així mateix la dita clàusula, respecte a la revisió de preus, que «les citades tarifes estaran vigents mentre no siguen modificades o actualitzades pel Consell».En exercici d'aqueixa potestat, mitjançant l'Acord de 26 de març de 2010, del Consell, es va deixar sense efecte des de l'1 d'abril de 2010 la clàusula de revisió automàtica segons l'Índex de Preus de Consum (IPC) que havia sigut inclosa en el règim tarifari mitjançant el corresponent Acord de 2004, i que fins a aqueix moment venia aplicant-se. Des de llavors i fins al 31 de març de 2014, es van mantindre les tarifes constants.

Les modificacions de les proves a realitzar als vehicles introduïdes pel Manual d'Inspecció que edita el Ministeri competent en matèria d'Indústria, recomanen revisar la tarifa aplicada a les inspeccions de forma continuada.

Mitjançant l'Acord del Consell de 28 de març de 2014, es va actualitzar la tarifa associada a la prova d'emissions de gasos contaminants i l'associada a la prova d'emissió sonora.

Des de 2010 els acords de tarifes han sigut objecte de l'inici de procediments contenciosos administratius per part de les entitats concessionàries, disposant, en general, desestimar els recursos presentats. En concret, l'acord de tarifes de 2014, contra el qual es van presentar cinc recursos contenciosos administratius, ha resultat disposat amb sentència ferma desestimant les reclamacions de les entitats concessionàries i a favor de l'Administració en quatre ocasions. No obstant això, en una ocasió s'han estimat en part les seues reclamacions anul·lant únicament el punt referit a l'adequació de la tarifa d'emissió sonora i de contaminants suggerint la realització d'un estudi economicoadministratiu addicional.

Una vegada realitzats els oportuns estudis, en els quals s'han seguit les indicacions de la Sindicatura de Comptes que figuren en el seu informe «Auditoria operativa de l'explotació en règim de concessió administrativa del servei públic d'Inspecció Tècnica de Vehicles en la Comunitat Valenciana. Exercicis 1997-2015», s'actualitza la tarifa corresponent a la prova d'emissions de gasos contaminants i a la prova d'emissió sonora.

Aquesta adequació es considera necessària a fi d'aconseguir un ajust entre els preus i la prestació del servei, per salvaguardar l'interès general i amb la finalitat d'impulsar i facilitar el compliment reglamentari de la ciutadania i incrementar, conseqüentment, la seguretat viària, tot això respectant l'equilibri economicofinancer que comporta implícit aquest contracte concessional.

En consideració a l'anterior, havent-se realitzat l'oportú tràmit d'audiència i a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió de 10 de maig de 2019,ACORDAPrimer

Aprovar la tarifa a aplicar pels concessionaris del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles a la Comunitat Valenciana, que s'adjunta com a annex a aquest acord.Segon

Les tarifes establides en aquest acord inclouen la totalitat de les despeses imputables al servei, excepte l'IVA i qualsevol altre tribut que siga d'aplicació conforme amb la normativa vigent.Tercer

Les tarifes aprovades seran aplicables als serveis que es realitzen des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquest acord, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en l'article 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, conforme al que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ANNEX

Tarifes aplicables pels concessionaris del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles en la Comunitat ValencianaPer a aplicar les tarifes que figuren en aquest annex, s'usa la classificació dels vehicles que establix el Reglament General de Vehicles aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre:Vehicles del tipus 1: aquells la classificació dels quals comença per 0 o 66.

Vehicles del tipus 2: aquells la classificació dels quals comença per 10.

Vehicles del tipus 3: aquells la classificació dels quals comença per 11, 20, 24, 30, 31, 32, 40 o 41.

Vehicles del tipus 4: aquells la classificació dels quals comença per 5.

Vehicles del tipus 5: resta de classificacions.

Per al tipus de prova d'emissió de contaminants que s'ha de fer en cada inspecció, s'usa la nomenclatura següent:

MEP (cat): vehicle equipat amb motor de combustió interna d'encesa provocada equipat amb sistema de control d'emissions.

MEP (sense cat): vehicle equipat amb motor de combustió interna d'encesa provocada equipat sense sistema de control d'emissions.

MEC: vehicle equipat amb motor de combustió interna d'encesa per compresió.Quadro de tarifes 1. Inspeccions periòdiques i no periòdiques, excepte les detallades expressament

Tipus de vehicle Tarifa en euros

Vehicle del tipus 1 8,81

Vehicle del tipus 2 25,05

Vehicle del tipus 3 25,05

Vehicle del tipus 4 7,39

Vehicle del tipus 5 32,82

Quadro de tarifes 2. Prova de contaminants de gasos d'escapament

MEP

(cat) MEP

(sense cat) MEC

(dièsel)

Tipus de vehicle Tarifa en euros Tarifa en euros Tarifa en euros

Vehicle del tipus 1 8,05 0 11,42

Vehicle del tipus 2 8,05 0 11,42

Vehicle del tipus 3 8,05 0 11,42

Vehicle del tipus 4 8,05 0 15,58

Vehicle del tipus 5 8,05 0 15,58

Quadro de tarifes 3. Segones i successives inspeccions derivades

de defectes trobats en la inspecció anterior

Tipus de vehicle Tarifa en euros

Vehicle del tipus 1 6,60

Vehicle del tipus 2 18,80

Vehicle del tipus 3 18,80

Vehicle del tipus 4 5,55

Vehicle del tipus 5 24,61

Altres inspeccions

Concepte Tarifa en euros

Inspecció prèvia a la matriculació a Espanya de vehicles ja matriculats en un altre país 73,72 + quadro de tarifes 2

Inspecció de vehicles accidentats 1a Inspecció 119,31 + tarifa de la inspecció periòdica

2a i successives inspeccions derivades

de qualsevol tipus de defecte trobat en la inspecció anterior 59,65

Inspeccions reglamentàries realitzades fora de l'estació

ITV 49,04 + tarifa d'inspecció corresponent

Inspecció de la prova d'emissió

sonora 1a Inspecció 2,42

2a i successives inspeccions derivades de qualsevol tipus de defecte trobat en la 1a inspecció 1,82

Anotació en la targeta ITV que no requerisca la inspecció completa 9,53

Verificació d'aparells taxímetres i comptaquilòmetres 1a Inspecció 10,57

2a i successives verificacions d'aparells taxímetres i comptaquilòmetres gratuïta

Aquests imports s'apliquen d'acord amb els criteris següents:

Inspecció periòdica: quadro de tarifes 1 + quadro de tarifes 2

2a i successives inspeccions periòdiques derivades de defectes trobats en la 1a Inspecció, sense prova de contaminants: quadro de tarifes 3

2a i successives inspeccions periòdiques derivades de defectes trobats només en la prova de contaminants: quadro de tarifes 2

2a i successives inspeccions periòdiques derivades de defectes trobats en la 1a inspecció, amb prova de contaminants: quadro de tarifes 2 + quadro de tarifes 3

Inspecció no periòdica que requerisca la prova de contaminants:

quadro de tarifes 1 + quadro de tarifes 2

2a i successives inspeccions periòdiques derivades de defectes trobats en la 1a inspecció, sense prova de contaminants: quadro de tarifes 3

2a i successives inspeccions periòdiques derivades de defectes trobats només en la prova de contaminants: quadro de tarifes 2

2a i successives inspeccions periòdiques derivades de defectes trobats en la 1a inspecció, amb prova de contaminants: quadro de tarifes 2 + quadro de tarifes 3

Inspecció no periòdica que no requerisca la prova de contaminants:

quadro de tarifes 1

2a i successives inspeccions periòdiques derivades de defectes trobats en la 1a inspecció: quadro de tarifes 3Quan en un acte es fa una inspecció periòdica i una o més de no periòdiques, la quantia corresponent a la prova d'emissions només se satisfarà una vegada.

Els vehicles amb propulsió exclusivament elèctrica i aquells als quals no s'aplica la prova d'emissions de gasos d'escapament segons el Manual d'ITV, s'assimilen als vehicles MEP (sense cat), pel que fa a l'aplicació de les tarifes del quadro 2.

La tarifa aplicable dels vehicles del tipus 1 que s'han d'inspeccionar segons els criteris de la secció II del Manual de Procediment de les Estacions d'ITV i als quals s'aplica la prova d'emissió sonora o la de contaminants, és la corresponent al tipus de vehicle incrementada en la d'emissió sonora i/o la de contaminants.València, 10 de maig de 2019La consellera secretària,

MÓNICA OLTRA JARQUE

Mapa web