Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2019, de la vicepresidenta del Patronat de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca el procés de selecció de responsable superior de Gestió. [2019/1984]

(DOGV núm. 8503 de 11.03.2019) Ref. Base de dades 002282/2019


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1

La Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, la Fundació) és una fundació pública integrant del sector públic empresarial i fundacional de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en els articles 2.3, lletra C, 3.2 i 157, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

La Fundació actua com a estructura única de gestió de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe acreditat per l'Institut de Salut Carles III en 2009. Aquesta acreditació va ser renovada en 2014 i s'ha sol·licitat novament la renovació durant l'anualitat 2018.

El Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, estableix que l'elecció de la plantilla orgànica dels ens del sector públic es basarà en criteris de competència, professionalitat i experiència en l'acompliment de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada.

En conseqüència, considerant que en la sessió extraordinària del Patronat de la Fundació celebrada el dia 3 de desembre de 2018 es va acordar la tramitació de la convocatòria d'aquest concurs públic, resolc:Primer

Convocar per a la seua provisió el lloc de responsable superior de Gestió de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana (la Fundació).Segon

Aprovar les bases que s'adjunten a la present convocatòria.Tercer

La present resolució entrarà en vigor a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i en contra es pot interposar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o impugnar-se directament davant dels jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que es preveu en els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 26 de febrer de 2019.– La vicepresidenta del Patronat de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana: Mónica Almiñana Riqué.ANNEX I

Bases de la convocatòriaPrimera. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció de la persona candidata per part de la comissió de valoració autoritzada pel Patronat de la Fundació en la seua sessió de 3 de desembre de 2018 per a la seua contractació en el lloc de responsable superior de Gestió.

Segona. Funcions

Sota la dependència la direcció/gerència correspondrà a el/la responsable superior de Gestió la supervisió i control de les activitats de gestió econòmica i financera de la Fundació, incloent:

a) L'elaboració, seguiment i control de pressupostos, preparació i supervisió de comptes anuals.

b) La gestió econòmica i l'ordenació dels pagaments, la supervisió i control de la comptabilitat, la planificació, seguiment i control de la tresoreria.

c) Anàlisi i racionalització de les partides de despesa.

d) Supervisió d'auditories externes i internes.

e) Rendició de comptes al protectorat de fundacions i a les diferents administracions públiques.

f) Planificació, disseny i generació del sistema d'informació economicofinancera i establiment i supervisió dels procediments economicoadministratius.

g) Verificar tots els contractes amb proveïdors.

h) Control de riscos i l'anàlisi de la viabilitat financera, gestió del patrimoni de la Fundació, proposta, execució i seguiment d'accions de finançament i inversions.

i) Totes aquelles funcions que li siguen encomanades per la direcció/gerència.Tercera. Transparència, i condicions de treball

La plantilla orgànica de places, la relació de llocs de treball o instruments anàlegs de planificació dels recursos humans i retribució econòmica anual de la Fundació, es publicarà d'acord amb l'article 9, aportat 3.2.b, de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.La plantilla orgànica no té la consideració de personal empleat públic.Quarta. Tipus de contracte i règim retributiu

La persona seleccionada es vincularà amb la Fundació per un contracte indefinit.

El Decret llei 1/2011, del 30 de setembre, del Consell, de mesures urgent de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, estableix en el seu article 18.1 que la retribució a percebre serà de 48.412,61 euros anuals, en la relació de llocs de treball de la Fundació, que anualment s'aprova i publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Cinquena. Requisits

Les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents:

1. Tindre la nacionalitat espanyola o en defecte d'això trobar-se en qualsevol de les situacions descrites en l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI o document equivalent.

2. Tindre la majoria d'edat laboral i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI o document equivalent.

3. Estar en possessió del títol superior de Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d'Empreses o equivalent o el corresponent títol de grau i títol oficial de màster universitari, que d'acord amb els plans d'estudis vigents habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al lloc. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant fotocòpia del títol.4. No haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant declaració responsable.

5. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques. Aquest requisit s'acreditarà mitjançant declaració responsable.

Seran excloses del procés de selecció totes aquelles persones aspirants que no reunisquen aquests requisits de participació o hagen presentat la seua sol·licitud fora de termini.Sisena. Procediment de selecció

El procés de selecció de la persona candidata es realitzarà mitjançant la valoració dels mèrits objectius de les persones aspirants, que tindrà una puntuació màxima de 70 punts, i una entrevista en la qual les tres persones aspirants amb millor puntuació defensaran la seua memòria d'activitat, que tindrà una puntuació màxima de 30 punts.

La convocatòria podrà declarar-se deserta si la comissió de valoració considera que cap de les persones aspirants s'adequa als requisits del lloc.

Els mèrits objectius, amb una puntuació màxima de 70 punts, es valoraran conformement al barem següent:

1. Experiència en llocs de responsabilitat en gestió i/o direcció econòmica i financera en entitats de gestió pública i privada (puntuació màxima: 35 punts).

Es valorarà l'experiència en llocs de responsabilitat en l'àmbit de la gestió econòmica, i especialment, l'experiència referida al sector públic d'investigació sanitària.

Aquest mèrit s'acreditarà mitjançant: certificat emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre el període d'alta i grup de cotització acompanyat de còpia del contracte de treball, certificació de l'empresa acreditativa de les funcions exercides en el cas de tractar-se d'una categoria de la mateixa família professional que les funcions i tasques però que no coincideix exactament amb la denominació o el grup de cotització corresponent al de la plaça objecte de la convocatòria.2. Capacitat de lideratge i de comunicació i negociació (puntuació màxima: 10 punts).

Es valorarà l'experiència en direcció i gestió d'equips de treball; i, especialment, l'experiència referida al sector d'investigació sanitària.Es tindran en compte a més les competències en perspectiva estratègica, iniciativa, flexibilitat, capacitat de relació i de comunicació, habilitat per a la negociació.

Aquest mèrit s'acreditarà mitjançant certificats de l'empresa acreditativa de les funcions exercides.

3. Altres títols i formació (puntuació màxima: 10 punts).

Formació complementària en control de gestió, estratègia i gestió comptable - controller.

Formació en comptabilitat d'entitats del sector públic, experiència en el maneig de programari de gestió de la investigació.

L'acreditació de la formació específica es realitzarà mitjançant: presentació de fotocòpia del diploma o document acreditatiu de la realització del curs respectiu, màster o similar.

4. Coneixement d'idiomes (puntuació màxima: 10 punts).

Nivell d'anglés: avançat B2.

Es valorarà el coneixement del valencià i d'altres idiomes estrangers o altres idiomes oficials de l'Estat diferents dels oficials en la Comunitat Valenciana. Només es valoren els certificats que s'ajusten al Marc Europeu Comú de Referència (MCER).

Aquest mèrit s'acreditarà mitjançant la còpia dels títols o certificats corresponents.

5. Formació en igualtat de gènere (puntuació màxima: 5 punts).

Es valorarà la formació acreditada en igualtat de gènere, haver participat en cursos, estudis o investigacions de gènere, haver creat o participat en iniciatives encaminades a afavorir la igualtat d'oportunitats, així com qualsevol experiència professional o projecte que acredite una activitat encaminada a fer complir l'article 26 de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Aquest mèrit s'acreditarà mitjançant els certificats corresponents.Setena. Termini de presentació

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Huitena. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds, conjuntament amb el curriculum vitae i la documentació que acredite el compliment dels requisits i els mèrits, hauran de dirigir-se a la presidència del Patronat de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana i presentar-se en la seua seu (avinguda Fernando Abril Martorell, 106, torre A, 7a planta. 46026 València) o en les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Novena. Comissió de valoració

La comissió de valoració estarà integrada per:

– El director gerent de l'IIS La Fe.

– El director científic de l'IIS La Fe.

– La vicepresidenta del Patronat, que actuarà com a presidenta de la comissió, o en defecte d'això el membre del Patronat en qui delegue.

La comissió de valoració proposarà al Patronat la contractació de la persona candidata millor puntuada.Desena. Confidencialitat

Totes les persones i institucions públiques implicades en el procés de selecció de persones candidates es comprometen a garantir l'absoluta confidencialitat de totes les dades personals i professionals d'aquestes, assegurant que la participació de les no seleccionades es mantindrà en l'estricte àmbit del coneixement i la valoració de la comissió de valoració, fent-se públic exclusivament el nom de la persona que resulte seleccionada.Mapa web