Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics per a l'obtenció dels carnets professionals en matèria de seguretat industrial, a realitzar durant l'any 2019. [2019/1397]

(DOGV núm. 8486 de 14.02.2019) Ref. Base de dades 2019/1397


Advertides errades materials en el text de la Resolució de 17 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics per a l'obtenció dels carnets professionals en matèria de seguretat industrial, a realitzar durant l'any 2019, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8462, d'11 de gener de 2019, i conforme al que es disposa en l'article 109, punt 2, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es realitzen les següents correccions.

En la base 2.1.1, apartat b, de l'annex I,On diu:

«b) Estar en possessió de la titulació de Grau d'Educació Secundària Obligatòria o titulació equivalent amb caràcter general»;Ha de dir:

«b) Estar en possessió de la titulació de Grau d'Educació Secundària Obligatòria, o títol equivalent a efectes acadèmics o professionals/laborals».

En la base 2.1.2, apartat a, de l'annex I,On diu:

«a) Estar en possessió de la titulació de Grau d'Educació Secundària Obligatòria o titulació equivalent amb caràcter general»;Ha de dir:

«a) Estar en possessió de la titulació de Grau d'Educació Secundària Obligatòria, o títol equivalent a efectes acadèmics o professionals/laborals».

En la base 3.1, quart paràgraf de l'annex I,On diu:

«A l'efecte d'aquesta convocatòria, no s'admetran per a accedir a aquestes proves, volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials presentat davant el departament ministerial competent en matèria educativa»;Ha de dir:

«A l'efecte d'aquesta convocatòria, no s'admetran per a accedir a aquestes proves, volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials presentat davant el departament ministerial competent en matèria educativa, així com el certificat d'escolaritat».

València, 8 de febrer de 2019.– La directora general d'Indústria i Energia: María Empar Martínez Bonafé.

Mapa web