Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 74/2019, de 23 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 71/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2019/12450]

(DOGV núm. 8706 de 27.12.2019) Ref. Base de dades 011268/2019


El Decret 210/2017, de 22 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2017, per a personal de l'Administració de la Generalitat, conté 90 llocs de treball a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, que hauran de ser convocats per torn lliure general i persones amb diversitat funcional, mitjançant el procediment d'estabilització i el sistema de concurs oposició.Per la seua banda, el Decret 224/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat, conté 105 llocs de treball de l'agrupació professional funcionarial anteriorment esmentada, que igualment, hauran de ser convocats per torn lliure general i persones amb diversitat funcional, mitjançant el procediment d'estabilització i el sistema de concurs oposició.

De conformitat amb el que s'estableix en els decrets 210/2017 i 224/2018, i en exercici de les atribucions conferides per l'article 9.1.i de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana (d'ara endavant LOGFPV), i vista la proposta de la Direcció General de Funció Pública,

ORDENEPrimer

Convocar proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procediment d'estabilització, per a cobrir 195 llocs de treball.Segon

Les proves selectives es regiran pel que s'estableix en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; en l'LOGFPV; en el Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana; les altres normes de general i pertinent aplicació; i pel que es disposa en les següents:Bases de la convocatòria1. Objecte de la convocatòria

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, per a cobrir 195 llocs de treball a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, pel torn lliure general i persones amb diversitat funcional.

D'acord amb l'assenyalat en els Decrets 210/2017 i 224/2018 es reservaran catorze llocs per a persones amb diversitat funcional.

1.2. Els llocs de torn lliure general que queden sense cobrir s'acumularan als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional i viceversa.

1.3. En el cas que, com a conseqüència de l'execució de l'oferta o ofertes d'ocupació pública en què es fonamenta la publicació de la present ordre, es convocaren pel torn de promoció interna, idèntics llocs als inclosos en aquesta convocatòria, només es podrà concórrer a un dels torns convocats, sent motiu d'exclusió la presentació de sol·licituds a tots dos torns, havent-se d'optar per un d'ells.1.4. Els llocs de treball que queden sense cobrir pel torn de promoció interna, després de la finalització del corresponent procés selectiu, s'acumularan als llocs oferits per torn lliure de l'oferta o ofertes corresponents.2. Condicions generals de les persones aspirants

2.1. Per a l'admissió a aquestes proves selectives serà necessari complir els requisits següents:

2.1.1. Nacionalitat. Tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les espanyoles i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels o de les nacionals d'algun estat en els quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat, que visquen a les seues expenses.

Les i els nacionals del Regne Unit podran participar en aquest procés selectiu sempre que la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea.

2.1.2. Edat: tindre setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.2.1.3. Capacitat. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques.

2.1.4. Habilitació. No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.Si es tracta de persones nacionals d'uns altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

2.1.5. Podran optar als llocs reservats per a persones amb diversitat funcional aquelles persones aspirants que, complint els requisits anteriors, posseïsquen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 4.4.

2.2. Les condicions per a l'admissió a les proves hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

2.3. L'Administració podrà requerir, en qualsevol moment, les persones aspirants a fi que acrediten el compliment dels requisits exigits per a participar-hi, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagen d'aportar en aquest procés selectiu.

Si els requisits no foren acreditats o els documents no foren aportats en el termini dels deu dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.2.4. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d'aquesta convocatòria.3. Accés de persones amb diversitat funcional

3.1. L'òrgan tècnic de selecció (d'ara endavant, OTS), establirà per a les persones amb diversitat funcional que ho requerisquen, i així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. Aquesta petició s'haurà de formular en la sol·licitud de participació en aquest procés selectiu, en la forma que s'indica en la base 4.4.

3.2. Si durant el desenvolupament del procés selectiu se suscitaren dubtes raonables respecte a la compatibilitat funcional d'una persona inicialment admesa, l'OTS podrà recaptar el corresponent dictamen de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional; en aquest cas, aquesta podrà participar-hi condicionalment, i la resolució definitiva sobre la seua admissió o exclusió quedarà en suspens, fins a la recepció d'aquest dictamen.4. Forma i termini de presentació de sol·licituds

4.1. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

4.2. Les sol·licituds es presentaran per via electrònica, d'acord amb el que s'estableix en l'article 14 del Decret 3/2017, a aquest efecte, és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve o, posseir un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, tal com es recull en l'annex III d'aquesta convocatòria i s'emplenarà a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://sede.gva.es (Cercador d'Ocupació Pública, Descripció: 71/18, tramitar amb certificat) i es realitzarà el pagament telemàtic de la taxa.

La presentació electrònica requerirà, el compliment successiu dels passos següents:

a) L'emplenament i inscripció en línia.

b) El pagament electrònic de la taxa corresponent.

c) El registre electrònic de la sol·licitud.

4.3. No seran admeses i, conseqüentment quedaran excloses del procés selectiu, aquelles persones que, havent abonat la taxa no hagen registrat la sol·licitud electrònicament, sense perjudici del que s'indica en l'apartat següent.

Quan, per motius tècnics no imputables a les persones interessades a participar en aquest procediment selectiu, i havent abonat la taxa corresponent de forma telemàtica, no fora possible completar el procés de signatura i registre de la sol·licitud de manera electrònica i, conseqüentment, no figuren en la relació provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, aquelles hauran d'esmenar la sol·licitud en la forma prevista en la base 6.3 d'aquesta convocatòria.4.4. Les persones aspirants amb diversitat funcional que requerisquen mesures d'adaptació per a la realització de l'exercici, en l'emplenament de la sol·licitud hauran d'observar les prescripcions següents:4.4.1. Indicar en la sol·licitud el tipus de diversitat funcional que posseeixen assenyalant el que pertoque en cada cas, segons siga: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial.

4.4.2. Concretar el tipus de mesures que precisen, i faran constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud les que necessita, entre les que figuren en aquella, i que són les següents:

1. Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.

2. Ampliació del temps de duració de la prova. Per a l'aplicació d'aquesta mesura, les persones aspirants hauran d'acompanyar obligatòriament un certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps d'ampliació que precisa, expressat en nombre de minuts.

3. Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió.

4. Necessitat d'intèrpret, a causa de diversitat funcional auditiva.

5. Sistema Braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per invidència.

6. Unes altres, s'especificarà quines en la casella corresponent.5. Drets d'examen i forma de pagament

5.1. Els drets d'examen seran de 10 euros.

5.1.2. Bonificacions:

a) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics tindrà una bonificació del 10 % de la quota íntegra, que s'aplicarà de forma automàtica en realitzar el pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud.

b) Les persones que acrediten formar part d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general, gaudiran d'una bonificació del 50 % de la quota íntegra acumulable a la fixada en l'apartat a anterior; per a això, hauran de marcar l'apartat «Bonificacions» de la sol·licitud telemàtica i s'aplicarà de forma automàtica en realitzar pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud.

5.1.3. Exempcions. Estan exemptes del pagament de la taxa:

a) Les persones que acrediten un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 % serà d'aplicació automàtica en realitzar pagament, la presentació i registre electrònic de la sol·licitud i assenyalar l'apartat d'«Exempcions» de la sol·licitud telemàtica.

b) Les persones que acrediten formar part d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. S'aplicarà automàticament en realitzar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud, i assenyalar l'apartat d'exempcions «Família nombrosa especial» de la sol·licitud telemàtica.

c) Les dones víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els qui acrediten trobar-se en situació d'exclusió social mitjançant el corresponent document expedit per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. S'aplicarà automàticament en realitzar el pagament, la presentació i el registre electrònic de la sol·licitud, i assenyalar l'apartat «Altres» de la sol·licitud telemàtica.

5.2. En cap cas, el pagament de la taxa eximirà del tràmit de registre electrònic de la sol·licitud.

La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen o de la presentació dins del termini i en la forma escaient en el registre electrònic corresponent de la sol·licitud determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

5.3. Serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits i a través dels procediments contemplats en l'article 1.2.6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

6. Admissió de les persones aspirants

6.1. Les persones aspirants queden vinculades per les dades que hagen fet constar en les sol·licituds, i podran únicament demandar-ne la modificació mitjançant un escrit motivat, dins del termini establit en la base 4.1 per a la presentació de sol·licituds.

6.2. Acabat el termini de presentació de sol·licituds, i prèvia verificació que s'ha realitzat el pagament dels drets d'examen, la Direcció General de Funció Pública dictarà una resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i que contindrà la relació provisional de persones admeses i excloses en la realització de les proves i distingirà, si escau, entre aquelles que accediren pel contingent de reserva per a diversitat funcional.

6.3. Les persones aspirants podran, en cas d'error, exclusió o de no figurar en la relació provisional de persones admeses i excloses, esmenar electrònicament els defectes en què hagen incorregut en la sol·licitud, o realitzar les al·legacions que tinguen per convenient en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució a què es refereix la base anterior, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A aquest efecte, hauran de seguir les instruccions que s'indiquen en la resolució per la qual es publique la relació provisional d'admesos i exclosos. Especialment, aquelles persones aspirants que no hagen pogut completar la presentació i registre de la seua sol·licitud electrònicament per motius tècnics, tal com es preveu en la base 4.3, hauran d'annexar, en tot cas, un justificant de l'intent de la presentació i registre de la sol·licitud o la sol·licitud, i el pagament electrònic de la taxa o, si escau, el document que acredite l'aplicació de les bonificacions o exempcions corresponents, tot això, realitzat en el termini previst en la base 4.1 per a la presentació de sol·licituds.

6.4. En tot cas, a fi d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se'n, procedir a esmenar-los dins del termini i en la forma escaient, les persones aspirants comprovaran que no figuren recollides en la relació provisional de persones excloses i, a més, que les seues dades personals i altres circumstàncies consignades en la seua sol·licitud consten correctament en les relacions de persones admeses.

6.5. Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i, si escau, esmenats els defectes, es dictarà una resolució que elevarà a definitiva la relació de persones admeses i excloses a la realització de les proves i distingirà, si escau, entre aquelles que hi accediren pel contingent de reserva per a diversitat funcional, i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

6.6. En la resolució per la qual es faça pública la relació definitiva de persones admeses a aquest procediment selectiu s'establirà amb almenys quinze dies d'antelació la data, el lloc i l'hora d'inici del primer exercici, així com l'ordre de crida d'aquestes, que s'iniciarà en la lletra F, de conformitat amb el resultat del sorteig celebrat el dia 7 de gener de 2019 (DOGV 8473, 28 de gener).

6.7. Prova de coneixement del castellà per a les persones admeses que no posseïsquen nacionalitat espanyola.

Amb caràcter previ a la realització de les proves d'accés, les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i que tinguen un origen del qual es desprenga que no posseeixen coneixements del castellà, hauran d'acreditar, mitjançant la realització d'una prova, que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita d'aquesta llengua.

El contingut d'aquesta prova s'ajustarà al que es disposa en el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen diplomes d'espanyol com a llengua estrangera, modificat per la disposició final primera del Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula el procediment per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència.

La prova es qualificarà d'apta o no apta, i caldrà obtindre la valoració d'apta per a passar a realitzar la prova de la fase d'oposició.Queden eximides de realitzar aquesta prova les persones que estiguen en possessió dels diplomes, certificats o títols acreditatius del coneixement de l'espanyol com a llengua estrangera que hagen sigut integrats en el Sistema Internacional de Certificació de l'Espanyol com a Llengua Estrangera (SICELE), referent a cadascun dels seus sis nivells, respectivament, als diplomes d'espanyol en el corresponent nivell A1, A2, B1, B2, C1 i C2; tot això, d'acord amb el que es disposa en la disposició addicional quarta del Reial decret 1137/2001, modificat pel Reial decret 1004/2015, anteriorment esmentats.7. Proves selectives

7.1. Procediment de selecció

El procediment de selecció és el de concurs oposició, i constarà d'una fase d'oposició de caràcter obligatori i eliminatori i d'una fase de concurs de caràcter obligatori.

7.2. Desenvolupament de la fase d'oposició:

La fase d'oposició constarà d'un exercici únic, de caràcter obligatori i eliminatori.

7.2.1. Exercici únic.

7.2.1.1. Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 60 preguntes teoricopràctiques, sobre la totalitat del temari recollit en l'annex I, de les quals, 28 preguntes versaran sobre les matèries comunes recollides en la «part general» i 32 més es formularan sobre el temari específic denominat «part especial».

7.2.1.2. El temps de realització de l'examen serà determinat prèviament per l'OTS i en cap cas serà inferior a 60 segons per pregunta que, en tot cas, es formularan amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà la correcta.

7.3. Qualificació de l'exercici.

La puntuació màxima que es pot obtindre en la fase d'oposició serà de 60 punts.

Per a superar la fase d'oposició serà necessari obtindre un mínim de 30 punts en aquest exercici.

El nivell de coneixements mínims exigits per a aconseguir els 30 punts en l'exercici serà contestar el 50 % de respostes correctes netes. Les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta i les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen. La fórmula de correcció serà:Respostes correctes netes = nre. d'encerts – (nre. d'errors/3)Establides les respostes correctes netes, es convertiran en puntuacions finals mitjançant una distribució proporcional.

7.4. Fase de concurs.

Només podran participar en la fase de concurs les persones que hagen superat la fase d'oposició. Els mèrits al·legats hauran d'haver sigut obtinguts amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, i únicament es computaran fins a aquest moment.

La puntuació màxima de la fase de concurs serà de 40 punts, que es distribuiran d'acord amb el barem que figura en l'annex II.

7.5. Puntuació final del concurs oposició.

La puntuació final del concurs oposició s'obtindrà sumant la puntuació obtinguda en les dues fases.

A continuació es configuraran les llistes que pertoquen, d'acord amb els llocs oferits en la base 1.1, ordenades per puntuació de major a menor, que s'interrompran quan el nombre de persones incloses en aquestes coincidisca amb el nombre de llocs convocats. Aquestes constituiran les llistes definitives de persones aprovades.

Quan es produïsquen empats, es dirimiran de la manera següent: s'atendrà, en primer lloc, a la puntuació més alta obtinguda en la fase d'oposició i, si persistira l'empat, es dirimirà per la puntuació més alta obtinguda en els diferents apartats del barem del concurs, pel mateix ordre en el qual figuren en la relació.

En cas de persistir l'empat, si fora entre persones de diferent sexe, es dirimirà a favor del sexe femení en el cas que estiga infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part del cos, escala o agrupació professional, objecte d'aquesta convocatòria en la data de ser publicada.

Finalment, si encara persistira l'empat, aquest es dirimirà per ordre alfabètic del primer cognom de les persones aspirants empatades,i s'iniciarà l'ordre esmentat per la lletra F conforme el resultat del sorteig celebrat el 7 de gener de 2019 (DOGV 8473, 28 de gener).

De conformitat amb l'assenyalat en l'apartat 5 de l'article 18 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, les persones aspirants que, havent optat per les vacants reservades a persones amb diversitat funcional, tinguen una puntuació superior a l'obtinguda per unes altres o altres aspirants de la convocatòria d'un procés selectiu, i no hagueren obtingut vacant en el contingent esmentat de reserva, seran incloses per la seua ordre de puntuació en el torn al qual corresponga la reserva.8. Desenvolupament de la prova selectiva

8.1. Convocatòria per a la celebració de la prova.

L'exercici de la fase d'oposició no es realitzarà fins que hagen transcorregut un mínim de tres mesos, comptadors des de la data de la publicació d'aquesta convocatòria, i es realitzarà en el lloc, data i hora que s'establisca en la resolució per la qual s'aprove i publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la llista definitiva de persones admeses a la realització de les proves. Caldrà que transcórrega un termini no inferior a quinze dies hàbils des de la publicació i la data de realització de la prova.

8.2. Concurrència a la crida per a la realització de la prova.

8.2.1. Les persones admeses seran convocades per a la realització de l'exercici en una crida única.

8.2.2. Perdran el dret quan es personen en els llocs de celebració una vegada iniciades les proves o per la inassistència a aquestes, tot i que es dega a causes justificades.

No obstant això, en el supòsit de concórrer causa de força major, l'OTS podrà apreciar les circumstàncies al·legades i admetre la persona aspirant, sempre que es posen de manifest amb la deguda antelació, no haja finalitzat l'exercici corresponent i, aquesta admissió, no menyscabe el principi d'igualtat.

Especialment, si alguna de les aspirants no poguera completar el procés selectiu a causa d'embaràs de risc o part, degudament acreditat, la seua situació quedarà condicionada a la finalització d'aquest i a la superació de la fase que haja quedat ajornada. Aquesta no podrà demorar-se de manera que es menyscabe el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, la qual cosa haurà de ser valorada per l'OTS i, en tot cas, la realització d'aquesta tindrà lloc abans de la publicació de la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu.

Idèntica previsió és aplicable a les víctimes de violència de gènere quan acrediten degudament que no hi poden assistir per motius de seguretat.

8.3. Regles generals per a la realització de la prova.

8.3.1. Les persones aspirants hauran d'observar les instruccions de l'OTS o del personal col·laborador durant la celebració de la prova, amb vista a l'adequat desenvolupament d'aquestes.

Qualsevol alteració en el normal desenvolupament de la prova per part d'una persona aspirant quedarà reflectida en l'acta corresponent, que podrà continuar l'exercici amb caràcter condicional fins que resolga l'OTS sobre l'incident.

8.3.2. Abans de l'inici de l'exercici, quan s'estime oportú durant el desenvolupament, en la recollida després de la finalització i sempre que ho considere convenient el personal col·laborador o l'OTS, es comprovarà la identitat de les persones aspirants mitjançant l'exhibició del DNI, NIE, passaport o permís de conduir emés a Espanya, sense que per a aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades d'aquests documents; així com, si escau, de l'exemplar per a la persona interessada, de la sol·licitud d'admissió a les proves.

8.3.3. En les proves l'OTS adoptarà les mesures que siguen necessàries per a garantir l'anonimat en la valoració d'aquestes, i s'anul·laran tots aquells exercicis que continguen alguna marca que poguera identificar-ne l'autoria.9. Llistes de persones aprovades i fase de concurs

9.1. En finalitzar l'exercici de la fase d'oposició, l'OTS publicarà la relació de persones que han superat la prova amb expressió del nom, cognoms, document d'identitat anonimitzat i la puntuació obtinguda. S'entendrà que han superat la fase d'oposició únicament les persones que hagen obtingut la puntuació mínima exigida per a superar l'exercici.9.2. A les persones incloses en les llistes esmentades es concedirà un termini de deu dies hàbils perquè presenten obligatòriament un currículum acompanyat del full d'autobaremació degudament emplenat i de tots aquells documents acreditatius dels mèrits que s'hi declaren, i previstos en l'annex II, degudament compulsats. Si els mèrits que s'al·leguen ja consten en el registre de personal de la Generalitat, únicament serà necessari esmentar-los en el currículum, sense aportar els documents corresponents. Només es valoraran els mèrits al·legats en el currículum i que s'hagen fet constar en el full d'autobaremació.9.3. Realitzada la valoració dels mèrits, l'OTS publicarà les llistes provisionals de persones que han superat la fase d'oposició, amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, i desglossada en els diferents apartats del barem, concedint-los un termini de deu dies hàbils perquè formulen les reclamacions que estimen pertinents en relació amb la baremació.

Amb caràcter excepcional i prèvia autorització de la Direcció General de Funció Pública, en aquells processos selectius massius en els quals el nombre de persones que han superat la fase d'oposició i, conseqüentment, hagen d'aportar els mèrits corresponents a la fase de concurs, supere àmpliament el nombre de places convocades, l'OTS podrà acordar la revisió i valoració dels mèrits d'aquelles persones que, atesa la puntuació final de totes dues fases tinguen possibilitats d'obtindre plaça en el procés selectiu de què es tracte.

9.4. Resoltes les possibles reclamacions, l'OTS, mitjançant un anunci, publicarà les llistes definitives amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, desglossada en els diferents apartats del barem, i aquesta publicació servirà de notificació a les persones interessades, així com la relació definitiva de persones aprovades per l'ordre de puntuació total a què es refereix la base 7.5.

En cap cas l'OTS podrà declarar que han superat el procés selectiu un nombre superior al de llocs de treball convocats, tenint en compte el que es preveu en les bases 1 i 11 d'aquesta convocatòria.

10. Relació definitiva i presentació de documents

10.1. L'OTS elevarà a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les relacions definitives de persones aprovades per ordre de puntuació total, perquè en el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, aporten davant de la Direcció General de Funció Pública els documents següents:

a) Fotocòpia del DNI o NIE.

b) Declaració jurada de no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.Si es tracta de persones nacionals d'uns altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.

c) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball oferits.

d) Els qui superen les proves selectives, acreditaran els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o mitjançant la realització d'un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga acreditar aquests coneixements haurà de realitzar els cursos de perfeccionament que, a aquest efecte, es realitzaran a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) en coordinació amb la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Segons el preceptuat en l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, els qui superen les proves selectives, acreditaran els seus coneixements orals de valencià o A2, mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

10.2. Les persones que superen les proves selectives pel contingent de reserva de persones amb diversitat funcional hauran de presentar, a més dels documents anteriors, la fotocòpia compulsada de la certificació de la conselleria competent o òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33 %, així com l'informe de compatibilitat per a l'acompliment de les tasques i funcions del lloc.

10.3. Les persones que superen les proves selectives i que van sol·licitar una de les exempcions o bonificacions de les establides en la base 5 hauran de presentar addicionalment fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de la concurrència de tal exempció o bonificació.

10.4. Les persones seleccionades que, dins del termini indicat i excepte casos de força major, no presentaren la documentació acreditativa dels aspectes indicats, o que se'n deduïra que manquen d'algun dels requisits exigits, no podran ser nomenades personal de l'Administració de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.10.5. No obstant el que es disposa en els apartats anteriors, d'acord amb el que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, l'òrgan gestor del procés selectiu podrà verificar la realitat de les dades declarades i la veracitat dels documents aportats o, si escau, recaptar-les electrònicament a través de les seues xarxes corporatives, o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte; especialment les relatives a la condició de personal amb diversitat funcional, família nombrosa, titulació acadèmica, certificat expedit per la JQCV, llevat que la persona interessada manifeste expressament que no presta el seu consentiment, marcant per a això la casella continguda en el formulari de la sol·licitud.11. Nomenament com a personal funcionari de carrera

Transcorregut el termini de presentació de la documentació, es dictarà una resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, on es procedirà al nomenament com a personal funcionari de carrera del cos, escala o agrupació professional convocat, amb l'adjudicació prèvia d'un lloc de treball d'acord amb la puntuació obtinguda.

Amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les places convocades, incloent-hi entre aquestes les possibles acumulacions del torn de promoció interna, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades abans del seu nomenament o presa de possessió, o en el cas que aquestes no compliren els requisits de la base 10 anterior, l'òrgan convocant podrà requerir de l'OTS una relació complementària de les persones que seguisquen a les propostes per al possible nomenament com a personal funcionari de carrera.12. Òrgan tècnic de selecció

12.1. L'OTS designat per a portar a cap el procés selectiu corresponent a aquesta convocatòria estarà integrat per cinc persones que ostentaran la titularitat de la presidència, la secretaria i tres vocals, i s'haurà de designar el mateix nombre de persones suplents.

12.2. La relació nominal de les persones que integren l'OTS serà publicada amb una antelació mínima d'un mes a la data de començament de les proves, mitjançant una resolució que es publicarà en la forma prevista en la base 13 i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

12.3. L'OTS podrà sol·licitar la designació de personal col·laborador de caràcter administratiu o de personal col·laborador de suport tècnic que estime oportuns per a l'adequada realització de les proves.

12.4. Correspon a l'OTS exercir les funcions relatives a la determinació concreta del contingut de la prova en la fase d'oposició i a la qualificació de les persones aspirants després de la realització; així com baremar els mèrits al·legats per aquelles en la fase de concurs, i en general, adoptar les mesures que siguen necessàries amb vista al correcte desenvolupament de les proves selectives.

12.5. Les persones integrants de l'OTS, així com el personal col·laborador de suport tècnic, hauran d'abstindre's de participar-hi i podran ser recusades per les persones interessades quan hi concórreguen circumstàncies de les previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix hauran d'abstindre's les persones integrants de l'OTS que hagueren fet tasques de preparació de persones aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

12.6. A efectes de comunicacions i de qualsevol altra incidència l'OTS tindrà la seu en la Direcció General de Funció Pública, c/ Democràcia, 77, torre 4, 46018 València.

12.7. A efectes de gratificacions i indemnitzacions, l'OTS i el personal col·laborador a què fa referència l'apartat 3, es regiran pel que es disposa en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pel Decret 95/2014, de 13 de juny.

12.8. El funcionament de l'OTS s'adaptarà al que s'estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i altra normativa vigent, amb subjecció, quant al desenvolupament i execució del procediment selectiu, a les resolucions i instruccions dictades per l'òrgan gestor i altres competents en matèria de funció pública, així com els protocols establits a l'efecte de garantir la transparència i l'anonimat en la correcció d'exercicis.13. Publicitat

Totes les resolucions que dicte l'òrgan competent, així com els acords i/o notes informatives emeses per l'OTS es publicaran en la seu electrònica de la Generalitat, portal de l'Administració de la Generalitat: http://sede.gva.es (Cercador d'Ocupació Públic, Descripció: 71/18) i en la pàgina web de la Direcció General de Funció Pública.14. Recursos

14.1. Aquesta convocatòria i tots els actes administratius que es dicten en el desenvolupament del procés selectiu, posen fi a la via administrativa. Contra aquests podrà interposar-se, postestativament, un recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte contra el qual es recorre, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, directament, un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús, si escau, de qualsevol altre que estimen procedent.

14.2. Contra els acords i actes de tràmit de l'OTS, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació del corresponent acord, de conformitat amb allò que es disposa en els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 23 de desembre de 2019La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública,

GABRIELA BRAVO SANESTANISLAOANNEX IA l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01Temari part general

(Matèries comunes)I. DRET CONSTITUCIONAL

1. La Constitució Espanyola de 1978: Títol Preliminar; Títol primer, Dels drets i deures fonamentals.

2. La Constitució Espanyola de 1978: Títol II, La Corona; Títol III, de les Corts Generals: Capítol I: De les cambres i Capítol II: De l'elaboració de les lleis.

3. La Constitució Espanyola de 1978: Títol IV, Del Govern i l'Administració; Títol V, De les relacions entre el Govern i les Corts Generals.II. DRET AUTONÒMIC.

4. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: Preàmbul; Títol Primer, La Comunitat Valenciana; Títol II, dels Drets dels valencians i valencianes; Títol III, La Generalitat.

5. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell: Títol I, El President de la Generalitat; Títol II, del Consell: Capítol I: composició; Capítol II: les atribucions; Capítol III, del funcionament; Capítol VI: La iniciativa legislativa, els Decrets Legislatius i la potestat reglamentària del Consell.

6. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell: Títol II, del Consell: Capítol IV: de la conselleria i dels Consellers, Capítol V: Estatut Personal dels Consellers; Títol IV, de l'Administració Pública de la Generalitat.III. TEMES TRANSVERSALS

7. La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: Títol preliminar, objecte de la Llei; Títol I, el principi d'igualtat i la tutela contra la discriminació. La Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes: Títol I, Objecte, principis generals i àmbit de la Llei; Títol III Igualtat i Administració Pública. La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere: Títol preliminar.Temari part especial

(Matèries específiques)I. Dret administratiu

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Títol preliminar, Disposicions generals; Títol I, els interessats en el procediment; Títol II, l'activitat de les administracions públiques.

2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Títol III, els actes administratius: Capítol I Requisits; Capítol II Eficàcia.

3. Els òrgans de les administracions públiques. Principis d'actuació i funcionament. Classes d'òrgans. Òrgans col·legiats. La competència: naturalesa, classes i criteris de delimitació.II. Funció Pública.

4. La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana: objecte, principis i àmbit d'aplicació. Drets, deures i condicions de treball del personal empleat públic de la Generalitat. Responsabilitat civil, penal i administrativa del personal funcionari. Règim disciplinari.III. Labors pròpies i riscos laborals

5. Control d'accés, identificació, recepció, informació i atenció al ciutadà i a un altre personal visitant.

6. Treballs auxiliars d'oficina:

– Fotocopiat, ús d'escàner, enquadernació, màquines destructores, etiquetatge, plastificat, guillotinat, engrapat, trepant.

– Correspondència i paqueteria: Enviaments postals. Repartiment i distribució de documentació i correspondència.

– Emmagatzematge de materials: prestatgeries, penjadors, espais, etc.

– Emmagatzematge de materials perillosos. Retirada i reciclatge de residus.

7. Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals: Capítol III: drets i obligacions. Postures corporals: prevenció de lesions en l'exercici de les funcions.

8. Aspectes bàsics de l'evacuació d'edificis: plans d'actuació davant emergències.ANNEX IIA l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01BAREM FASE DE CONCURSEn la fase de concurs a què es refereix la base 7.4 d'aquesta convocatòria, la valoració dels mèrits s'efectuarà d'acord amb el barem següent:A) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: màxim 25 punts

1. Es valorarà l'experiència professional dels participants per torn lliure, d'acord amb el següent barem:

1) Experiència en llocs de treball de naturalesa funcionarial en l'Administració de la Generalitat i en altres administracions públiques que siguen d'igual grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,11 punts per mes treballat.

2) Experiència en llocs de treball de l'Administració de la Generalitat o d'altres administracions públiques que siguen diferents dels previstos en l'apartat anterior: 0,08 punts per mes treballat.

3) Experiència en llocs de treball del sector públic instrumental de la Generalitat que siguen d'igual grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,06 punts per mes treballat.

4) Experiència en llocs de treball del sector privat i del sector públic instrumental dependent d'administracions públiques diferents de la Generalitat que siguen d'igual grup/subgrup de titulació i amb funcions corresponents a les del cos, escala o agrupació professional funcionarial convocada: 0,04 punts per mes treballat.

En cap cas es valorarà l'experiència professional obtinguda en l'acompliment de llocs de treball reservat a personal eventual.

2. L'experiència professional s'acreditarà, si escau, mitjançant la presentació dels documents següents:

1. Els treballs per a administracions públiques s'acreditaran sempre mitjançant un certificat oficial de l'òrgan competent.

2. La resta dels treballs per compte d'altri, mitjançant el contracte de treball en el qual s'especifique la categoria convocada i el certificat o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue en el grup de cotització corresponent a la categoria de les places convocades.

3. Per al supòsit de professionals i autònoms, llicència fiscal o IAE on s'acrediten els epígrafs corresponents a la categoria convocada, així com certificat o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue. Quan siga procedent, i en substitució d'aquests documents, s'aportarà un certificat oficial que acredite haver cotitzat en el règim especial o en la mutualitat corresponent.

En cap cas, la puntuació màxima que es podrà aconseguir per experiència podrà superar els 25 punts.B. CARRERA PROFESSIONAL HORITZONTAL: màxim 5 punts.

1. En aquest apartat es puntuaran els períodes avaluats satisfactòriament en aplicació del decret del Consell pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, amb 5 punts com a màxim, que s'obtindran de la suma, si escau, de la valoració dels trams següents:

1) Fins a 5 anys: màxim 1,25 punts, o part proporcional per cada any complet.

2) De 5 a 10 anys: màxim 1,25 punts, o part proporcional per cada any complet.

3) De 10 a 16 anys: màxim 1,25 punts, o part proporcional per cada any complet.

4) De 16 a 22 anys: màxim 1,25 punts, o part proporcional per cada any complet.

2. Per a la baremació d'aquest apartat, a l'efecte de valorar els temps de permanència, s'acumularà el temps treballat prèviament en llocs de treball del grup mateix o diferent grup o subgrup i es multiplicarà pel factor que corresponga segons el quadre recollit en el decret del Consell pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

3. L'òrgan gestor, a través de la unitat administrativa corresponent, realitzarà d'ofici els càlculs i expedirà els certificats que es requerisquen per a l'acreditació dels temps de permanència, calculats en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds en aquest procés selectiu.C.ALTRES MÈRITS: màxim 10 punts.

Es valoraran en aquest apartat com a tals els següents:

C.1) Titulacions acadèmiques: màxim 3 punts.

Es valorarà 1,5 punts per la possessió de cada títol acadèmic oficial igual o superior a l'exigit en la convocatòria per a l'accés, exclòs aquest.C.2) Coneixement de valencià: màxim 6 punts.

El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 6 punts, amb l'acreditació prèvia d'estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, d'acord amb l'escala següent:

– Coneixements orals o A2: 1,00 punt

– Grau elemental o B1: 2,00 punts

– Nivell B2: 3,00 punts

– Grau mitjà o C1: 4,00 punts

– Grau mitjà o C1 + llenguatge administratiu o llenguatge en els mitjans de comunicació: 5 punts

– Grau superior o C2: 6,00 punts

La valoració del coneixement del valencià s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

C.3) Coneixement d'idiomes comunitaris: màxim 2 punts.

Es valorarà el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea, diferents de la llengua espanyola, segons els nivells especificats, i s'acreditarà documentalment mitjançant títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d'idiomes, per les universitats espanyoles que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES), així com tots aquells indicats en l'annex del Decret 61/ 2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana, tenint en compte les modificacions posteriors per ordre de la conselleria competent en matèria d'educació.

El coneixement de l'idioma comunitari es valorarà fins a un màxim de 2 punts, per curs, o l'equivalència si es tracta de cicles de l'escola oficial d'idiomes, o de nivells o certificats segons el Marc Europeu Comú de Referència (nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat), d'acord amb l'escala que es detalla en la taula adjunta a aquest punt.La valoració del coneixement de l'idioma comunitari s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascun dels idiomes comunitaris.

Les equivalències entre els ensenyaments regulats pel Reial decret 967/1988, de 2 de setembre, i les regulades pels reials decrets 944/2003 i 1629/2006, de 29 de desembre (Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig) i per la disposició final primera del Decret 138/2014, de 29 d'agost (Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre), són les que es detallen en la taula adjunta a aquest punt.C.4) EXERCICIS APROVATS EN PROCESSOS SELECTIUS de l'Administració de la Generalitat de la mateixa categoria, convocats en els 10 anys anteriors a la convocatòria o en els processos selectius de les tres últimes convocatòries quan no hi haja hagut, almenys, tres processos selectius d'aquella categoria en els últims 10 anys: 1 punt per exercici aprovat fins a un màxim de 3 punts.

En aquelles proves selectives en les quals els exercicis es dividisquen en dues o més parts, únicament tindrà la consideració d'exercici aprovat aquell en el qual s'hagen superat totes les parts.

Es comprovarà d'ofici la superació dels exercicis que pertoquen. No és necessari al·legar-los ni acreditar-los.

C.5) FORMACIÓ: màxim 2 punts.

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions de les places que es convoquen, de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats per la persona aspirant i que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme públic de formació, d'acord amb la següent escala:

De 100 o més hores: 0,25 punts.

De 75 o més hores: 0,20 punts.

De 50 o més hores: 0,15 punts.

De 25 o més hores: 0,10 punts.

De 15 o més hores, 0,05 punts.

En cap cas es puntuaran els cursos pertanyents a una carrera universitària, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d'ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s'ocupen ni cursos d'idiomes.

La formació es valorarà fins a un màxim de 2 punts.

En cap cas la puntuació màxima que es podrà aconseguir per altres mèrits podrà superar els 10 punts.ANNEX III

Sistemes d'identificació i signaturaCl@ve (sistema de signatura recomanat)

Es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació, autenticació i signatura electrònica, un sistema interoperable i horitzontal que evita a les administracions públiques haver d'implementar i gestionar els seus propis sistemes d'identificació i signatura, i als ciutadans haver d'utilitzar mètodes d'identificació diferents per a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Cl@ve permanent: orientada a accessos habituals i a l'ús de la signatura en el núvol. Per a usar el sistema, únicament es necessita haver obtingut prèviament la credencial electrònica d'identificació mitjançant algun dels procediments previstos. Per a això hauràs de registrar-te en el sistema bé de forma presencial, en alguna de les oficines de registre adherides al sistema, o bé per internet, utilitzant un certificat electrònic reconegut.

Més informació: www.clave.gob.esCertificat ACCV: certificats en suport programari:

Els certificats qualificats de ciutadà en suport programari emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) es proporcionen en el navegador web. Permeten signar i xifrar missatges de correu electrònic segur, la identificació d'usuaris davant de serveis telemàtics i la signatura electrònica i el xifrat de documents en tota mena d'aplicacions. Alguns exemples d'ús són la seu electrònica de l'Agència Tributària, la seu electrònica de la Seguretat Social, la seu electrònica del Cadastre, la seu electrònica Generalitat, etc.Més informació: https://www.accv.es/ciudadanos/DNIe:

Tal com recull la declaració de pràctiques de certificat del DNI, els certificats electrònics podran utilitzar-se:

Com a mitjà d'autenticació de la identitat, el certificat d'autenticació (Digital Signature) assegura al titular, en la comunicació electrònica, acreditar la identitat enfront de qualsevol.

Com a mitjà de signatura electrònica de documents, mitjançant la utilització del Certificat de Signatura (non Repudition), el receptor d'un missatge signat electrònicament pot verificar l'autenticitat d'aqueixa signatura, i es podrà d'aquesta forma demostrar la identitat del signant sense que aquest puga repudiar-lo.

Com a mitjà de certificació d'integritat d'un document, permet comprovar que el document no ha sigut modificat per cap agent extern a la comunicació.

Més informació: https://www.dnielectronico.es/portaldnie/

Mapa web