Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2019, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2020 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania. [2019/12205]

(DOGV núm. 8705 de 26.12.2019) Ref. Base de dades 011236/2019
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix en l'article 23 que el procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà sempre d'ofici, mitjançant una convocatòria aprovada per l'òrgan competent.

L'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV 8433, 28.11.2018), estableix en la disposició final primera la delegació expressa de la convocatòria d'ajudes en la persona titular de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum.

El projecte de llei de pressupost per a l'exercici 2020 inclou, en els programes 443.10 i 761.10, les línies pressupostàries que financen les ajudes previstes en l'Ordre 22/2018 esmentada.

Els articles 40 i 41 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre tramitació anticipada d'expedients de despesa, estableixen que podran tramitar-se anticipadament els expedients de despesa per subvencions a càrrec dels capítols IV i VII, sempre que aquests estiguen recollits en el projecte de la llei de pressupostos per al pròxim exercici. En la tramitació anticipada de concessió de subvencions es podrà arribar, d'acord amb la normativa legal aplicable en cada cas, al moment del procediment anterior al de la resolució de concessió, i haurà de constar en tots els tràmits del procediment dels quals tinga coneixement la ciutadania que aquesta concessió estarà condicionada a l'existència, en els pressupostos de l'exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient per a això, expressament reflectit així en l'article 167 de la Llei 1/2015 esmentada.

Estableix, així mateix, l'esmentada Ordre de 26 de setembre de 1994 que tots els actes dictats en els expedients de despesa anticipada regulats per aquesta s'entendran condicionats al fet que, en dictar resolució definitiva de la concessió de la subvenció, subsistisquen les mateixes circumstàncies, de fet i de dret, existents en el moment en què es van produir aquells actes.

Atés el que s'estableix en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i pel fet d'estar les possibles persones físiques a les quals puga afectar aquesta convocatòria vinculades al món empresarial i tindre relació amb altres administracions de forma telemàtica, es generalitza la presentació de sol·licituds telemàticament a totes les possibles persones sol·licitants afectades per aquesta convocatòria.

Per tot això, i de conformitat amb el que s'estableix en l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb l'article 9 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions; en el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i en l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, resolc:Primer. Objecte i condicions de la concessió de la subvenció

1. L'objecte d'aquesta resolució és convocar les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2020, que es regularan pel que s'estableix en l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, publicada en el DOGV número 8433, el 28 de novembre de 2018 (bases reguladores en les referències posteriors a aquesta norma).

2. Les condicions per a la sol·licitud, tramitació, resolució i notificació seran les establides en les bases reguladores indicades.Segon. Ajudes i finançament

Per a l'exercici 2020, i de conformitat amb el que s'estableix en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici esmentat, les ajudes que es mencionen a continuació, que es finançaran a càrrec de les línies pressupostàries que s'indiquen, fins a un import global màxim estimat, atés el caràcter anticipat de la tramitació, de nou milions hui-cents vint mil euros (9.820.000,00 €), i la concessió quedarà en tot cas condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre les subvencions en la llei de pressupostos de la Generalitat que siga aprovada per a l'exercici 2020, d'acord amb el que es preveu en l'article 56.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

Capítol IV

– Línia S0135. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18, punt 1 (AVALEM ARTESANIA), per un import global màxim estimat de 160.000 euros. Expedient tipus: CMAPY4.

– Línia S0135. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 3, per un import global màxim estimat de 130.000 euros. Expedient tipus: CMAAS4.

– Línia S0135. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 8, per un import global màxim estimat de 10.000 euros. Expedient tipus: CMARTY.

– Línia S5799. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18, punt 2.a) (EMPRENEM COMERÇ), per un import global màxim estimat de 335.000 euros. Expedient tipus: CMIAPY.

– Línia S5799. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 2.a), per un import global màxim estimat de 125.000 euros. Expedient tipus: CMMOAS.

– Línia S8009. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 1, per un import global màxim estimat de 2.300.000 euros. Expedient tipus: CMFAST.

– Línia S8009. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 1, per un import global màxim estimat de 700.000 euros. Expedient tipus: CMPFER.

– Línia S6913. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 2, per un import global màxim estimat d'1.100.000 euros. Expedient tipus: CMDAFC.

– Línia S0125. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol IV, per un import global màxim estimat de 250.000 euros. Expedient tipus: COMICC.

– Línia S0126. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol V, per un import global màxim estimat de 510.000 euros. Expedient tipus: COASOC.Capítol VII

– Línia S7537. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18, punt 2.b) (AVALEM COMERÇ), per un import global màxim estimat d'1.550.000 euros. Expedient tipus: CMMOPY.

– Línia S7537. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18, punt 2.c) (AVALEM COMERÇ RURAL), per un import global màxim estimat de 50.000 euros. Expedient tipus: CMRUPY.

– Línia S7537. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol I, article 18, punt 3 (AVALEM MERCATS), per un import global màxim estimat de 50.000 euros. Expedient tipus: CMSEPY.

– Línia S0146. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 2.b), per un import global màxim estimat de 150.000 euros. Expedient tipus: CMCMEI.

– Línia S0146. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol II, article 20, punt 4, per un import global màxim estimat de 160.000 euros. Expedient tipus: CMACCC.

– Línia S0146. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punts 3, 5 i 6, per un import global màxim estimat de 2.090.000 euros. Expedient tipus: CMMOAY.

– Línia S7538. Ajudes del títol II de les bases reguladores, capítol III, article 22, punt 7, per un import global màxim estimat de 150.000 euros. Expedient tipus: CMAYES.

D'acord amb el que es preveu en l'article 56.2 del Reial decret 887/2006, en els supòsits en els quals el crèdit pressupostari que siga aprovat en la llei de pressupostos de 2020 fora superior a la quantia inicialment estimada, la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum podrà decidir-ne l'aplicació o no a la convocatòria, després de la tramitació prèvia del corresponent expedient de despesa abans de la resolució, sense necessitat una nova convocatòria.

Per a poder atendre el nombre més gran possible de sol·licituds, els imports anteriors podran ser incrementats com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no requerirà d'una nova convocatòria, d'acord amb el que preveu l'article 11.2 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, però sí una publicació dels crèdits addicionals disponibles. A aquest efecte, es fixarà com a quantia addicional màxima per a l'exercici 2020 la quantitat de sis milions d'euros. Igualment, podran ser redistribuïts d'acord amb les disponibilitats existents en les diferents línies pressupostàries, quan així ho aconsellen el nombre i les característiques dels projectes presentats i l'import publicat en aquesta resulte insuficient per a atendre'ls en alguna de les línies. La redistribució dels crèdits assignats a aquesta convocatòria es publicarà, mitjançant una resolució, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), amb caràcter previ a la resolució de concessió, sense que aquesta publicitat implique realitzar una nova convocatòria i, per tant, sense que implique l'obertura d'un termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici d'un nou còmput de termini per a resoldre, ni modificarà el termini de justificació.Tercer. Beneficiàries

Podran acollir-se a les ajudes que es convoquen les persones físiques i jurídiques previstes en les bases reguladores per a cada ajuda de les esmentades en l'article precedent, sempre que complisquen els requisits fixats en l'article 5 d'aquestes.Quart. Sol·licituds i documentació

1. Es presentarà una sol·licitud per cadascuna de les ajudes a les quals s'opte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 9 de les bases reguladores. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

2. Les sol·licituds, segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic segons l'ajuda que es pretenga sol·licitar, de les regulades en aquesta convocatòria, es presentaran únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es), accedint a la GUIA PROP, «Tràmits i serveis», d'acord amb el que es preveu en l'article 9 de les bases reguladores i en aplicació del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara endavant LPACAP).

a) Les persones jurídiques i les entitats hauran d'emplenar la sol·licitud, accedint amb la signatura digital de representant d'entitat emesa per qualsevol de les entitats admeses en el portal electrònic de la Generalitat (https://sede.gva/es/web/sede_electronica/sede_certificados), o certificat digital del seu representant, que haurà d'inscriure's en el Registre de Representants de la Generalitat.

b) Les persones físiques hauran d'emplenar la sol·licitud accedint amb la signatura digital de ciutadania o a través d'un representant inscrit en el Registre de Representants, en els mateixos termes que en el paràgraf anterior.

3. En la pàgina web de la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es) està la informació sobre les signatures digitals admeses i les instruccions per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud i posteriors aportacions de documentació, si escau.

4. Hi ha una adreça electrònica d'assistència tècnica generalitat_en_red@gva.es destinada a solucionar qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació telemàtica d'aquesta sol·licitud.

5. A la sol·licitud, i l'annex corresponent segons l'ajuda sol·licitada, s'adjuntarà la documentació que siga procedent, de la indicada en l'article 9.2 de les bases reguladores, i de l'específica que puga exigir-se en les esmentades bases reguladores en cadascuna de les ajudes que es convoquen. Aquella documentació que haja de presentar-se signada, s'haurà de presentar amb la signatura de representant d'entitat o ciutadania, segons corresponga, i s'aportarà per via telemàtica. Quan la sol·licitud i la documentació la presente una persona física, una persona jurídica o una entitat que actue en nom propi, no a través de representant, s'entendrà signada la documentació remesa, excepte en els documents en què expressament se'n requerisca l'aportació signada per una persona amb càrrec o representació específica. En aquest cas tampoc caldrà aportar la documentació acreditativa i identificativa de l'entitat i del seu representant legal.

6. Els models d'annexos, declaracions responsables i certificats requerits en les bases reguladores estaran disponibles en la GUIA PROP, «Tràmits i serveis», a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV.

7. L'esmena o l'aportació telemàtica de documentació podran fer-se utilitzant el tràmit de la GUIA PROP, «Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball».Cinqué. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds, en la forma establida en els punts 1 i 2 de l'article 9 de les bases reguladores i en el resolc quart d'aquesta convocatòria, per a les ajudes convocades mitjançant aquesta resolució, serà des del dia 10 de gener fins al dia 31 de gener de 2020, tots dos inclusivament.Sisé. Criteris de valoració

1. Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que s'estableix en les bases reguladores, i la resolució i concessió s'efectuaran en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que s'estableix en les bases reguladores esmentades.

2. Les sol·licituds presentades seran valorades, d'acord amb els criteris que es fixen en l'article 10 de les bases reguladores, segons el tipus de beneficiària i de l'ajuda sol·licitada, per la comissió qualificadora fixada en l'article 11.4 de les bases reguladores.Seté. Publicació de la resolució

1. Les resolucions es publicaran en el DOGV en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en l'LPACAP. Per a avisar de la publicació de les notificacions en el DOGV, s'enviarà un correu electrònic a l'indicat en la sol·licitud.2. Aquesta publicació substituirà la notificació, i tindrà els mateixos efectes en tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a efectes de notificació.3. Contra les resolucions a què fa referència el punt anterior es podran interposar els recursos que fixa l'article 12.7 de les bases reguladores.Huité. Justificació de les ajudes. Termini i documentació

1. De conformitat amb el que s'estableix en els articles 13 i següents de les bases reguladores, es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l'1 de gener de 2020 i fins a les dates següents, segons l'ajuda que se sol·licite:

a) Actuacions EMPRENEM COMERÇ (article 18.2.a de les bases reguladores: fins al 30 de setembre de 2020.

b) Assistència i realització de certàmens o manifestacions firals prevists en els articles 18.1 del capítol I, 20.3.f del capítol II i 22.1 del capítol III; tots aquests del títol II de les bases reguladores: fins al 22 de novembre de 2020. Excepcionalment, podran realitzar-se fins al 13 de desembre de 2020, sempre que quede justificat pel seu caràcter sectorial específic, o realitzar-se fora del territori nacional.

c) Resta d'ajudes: fins al 30 d'octubre de 2020.

2. La justificació de les ajudes la realitzaran les persones beneficiàries en la forma descrita en els articles 13 a 15 de les bases reguladores i fins a les dates següents segons l'ajuda que se sol·licite, llevat que en la resolució de concessió es fixe una data posterior:

a) Actuacions incloses en EMPRENEM COMERÇ (article 18.2.a de les bases reguladores): fins al 13 d'octubre de 2020.

b) Assistència i realització de certàmens o manifestacions firals, esmentades en el punt 1.b anterior, fins al 27 de novembre, excepte aquelles que, per les seues dates de realització, no puguen justificar-se en aquest termini; en aquest cas, la justificació es presentarà en els 10 dies naturals següents a la finalització del certamen, i no podrà acceptar-se en cap cas amb posterioritat al dia 18 de desembre de 2020.

c) Resta d'ajudes: fins al 9 de novembre de 2020.

3. El pagament de l'ajuda es realitzarà en la forma prevista en els articles 14 i 15 de les bases reguladores, i se'n podrà originar la minoració, resolució o reintegrament previstos en l'article 16 de les bases reguladores esmentades.Nové. Tractament de dades de caràcter personal

La participació en la present convocatòria comportarà el tractament de dades de caràcter personal de les persones sol·licitants per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Així mateix, se l'informa de:

1. Identitat del responsable del tractament: la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

2. Finalitat del tractament i tractaments afectats: atendre la sol·licitud presentada d'acord amb el que s'estableix en la convocatòria; en les bases reguladores; en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en la normativa de desplegament, i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (vegeu el Registre d'Activitats del Tractament).

3. Origen de les dades

Les dades personals recollides procedeixen de les sol·licituds presentades per la persona interessada o el seu representant.

4. Registre d'Activitats de Tractament

http://www.indi.gva.es/documents/161328120/167503914/RATGEN004_va.pdf

5. Drets de les persones sol·licitants

a) Drets de les persones interessades

Les persones interessades tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació i la supressió d'aquestes, i la limitació i l'oposició a l'hora de tractar-les. Per a fer ús d'aquests drets, haurà de presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet, i, si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació. També podrà fer ús dels drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/va/proc19970

b) Reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament de les seues dades o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica accessible a través de la pàgina web https://www.aepd.es/

6. Delegació de Protecció de Dades

En tot cas, les persones sol·licitants podran contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana a través de:

Adreça electrònica: dpd@gva.es

Adreça postal: passeig de l'Albereda, 16 – 46010 València

7. Més informació de protecció de dades

https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdfDesé. Recursos

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se, en el termini d'un mes, un recurs potestatiu de reposició davant del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, en el termini de dos mesos, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs que es considere oportú.València, 17 de desembre de 2019.– La directora general de Comerç, Artesania i Consum: Rosa Ana Seguí Sanmateu.

Mapa web