Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional. [2019/10747]

(DOGV núm. 8677 de 14.11.2019) Ref. Base de dades 009774/2019
Advertides errades en l'annex I de la Resolució de 15 d'octubre de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8662, de 23 d'octubre de 2019, es realitza la correcció següent:

En la pàgina 44774, on diu:

«Durant el curs acadèmic 2019-2020, l'alumnat no podrà estar matriculat en els ensenyaments conduents a un títol i, simultàniament, en les proves que tenen com a objecte l'obtenció del mateix títol, convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa.»Ha de dir:

«Durant el curs acadèmic 2019-2020, l'alumnat no podrà estar matriculat en el mateix mòdul professional en les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superiors de Formació Professional, convocades per aquesta o perqualsevol altra administració educativa, i tampoc podrà estar matriculat simultàniament en el mateix mòdul professional en la modalitat d'ensenyaments de règim presencial, semipresencial o a distància.»En la pàgina 44780, on diu:Ha de dir:Advertida l'omissió de la inserció de l'annex X en aquesta resolució, es corregeix mitjançant la publicació de l'annex esmentat.

València, 8 de novembre de 2019.– El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Manuel Gomicia Giménez.

Mapa web