Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen els Premis 2018 als llibres millor editats i a la labor dels llibrers i llibreres a la Comunitat Valenciana en l'any 2017. [2018/10082]

(DOGV núm. 8414 de 31.10.2018) Ref. Base de dades 009848/2018


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
    Grup temàtic: PremisPer Resolució de 3 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8283, 27.04.2018), es va convocar la concessió dels Premis 2018 als llibres millor editats i a la tasca dels llibrers i llibreres a la Comunitat Valenciana en l'any 2017.Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i candidatures, acompanyades de la corresponent documentació, es van constituir les comissions tècniques de valoració previstes en les bases de l'esmentada convocatòria, les quals han elevat les propostes corresponents.

En virtut de les competències transferides a la Generalitat en matèria de cultura pel Reial decret 3066/1983, de 13 d'octubre; d'acord amb l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i de conformitat amb l'esmentada convocatòria, resolc:Primer

Concedir als títols que s'esmenten a continuació els premis als llibres millor editats en les modalitats següents:Premi al llibre millor editat el 2017

La cuina de la gent de la mar (Onada Edicions)Premi al llibre millor il·lustrat el 2017

On són les claus? (Andana Llibres)Premi al còmic millor editat el 2017

Yo fuí guía en el infierno (Desfiladero Ediciones)Premi al llibre infantil millor editat el 2017

¿Jugamos? (Feditrés Empresa Editorial, SL– Algar Libros)Premi al llibre juvenil millor editat el 2017

Pelo de zanahoria (Media Vaca Editorial)Premi al llibre millor autoeditat el 2017

Abecedario de flores (autoeditat)Segon

Concedir a les llibreries que s'esmenten a continuació el premi a la tasca dels llibrers i llibreres en les modalitats següents:Premi 2018 a la trajectòria d'una llibreria

Llibreria Codex (Orihuela)Premi 2018 a la llibreria més innovadora

Llibreria Espai Mariola Nos (Vinaròs)Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 29 d'octubre de 2018. La directora general de Cultura i Patrimoni, p. d. (R 03.04.2018, DOGV 8283): Carmen Amoraga Toledo.

Mapa web