Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnica de Formació Professional i de tècnic o tècnica superior de Formació Professional. [2018/9136]

(DOGV núm. 8400 de 10.10.2018) Ref. Base de dades 009190/2018


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  Grup temàtic: Autoritzacions administratives
  Descriptors:
    Temàtics: examenLa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 04.05.2006), estableix en l'article 69.4 que les administracions educatives, en l'àmbit de les seues competències, organitzaran periòdicament proves per a obtindre directament el títol de Batxiller o algun dels títols de Formació Professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la Formació Professional en el sistema educatiu (BOE 30.07.2011), indica en l'article 36.2 que les proves seran convocades, almenys, una vegada a l'any.

L'Ordre de 29 de gener de 2008 regula les proves per a l'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV 13.02.2008).

En l'ordre esmentada anteriorment s'indica que la direcció general competent en matèria de formació professional convocarà, almenys una vegada a l'any, proves per a l'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional.

D'acord amb la normativa indicada, i vistes les funcions que em són atribuïdes en el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV 08.07.2015), i l'article 6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, resolc:

Primer. Convocatòria de les proves

1. Convocar per a l'any 2019 les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional dels cicles formatius de grau mitjà i superior que s'imparteixen complets en els instituts d'Educació Secundària, i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, i que s'indiquen en l'annex I-A (cicles formatius emparats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu –d'ara en avant, LOGSE–, que durant el curs 2018-2019 s'estan impartint complets) i en l'annex I-B (cicles formatius emparats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació –d'ara en avant, LOE–, que durant el curs 2018-2019 s'estan impartint complets).2. Per als títols de tècnic i tècnic superior emparats per la LOGSE el segon curs dels quals haja deixat d'impartir-se en el curs 2018-2019 o en cursos anteriors, només es convocaran proves durant els cinc cursos següents a aquell en què va deixar d'impartir-se el segon curs, per a les persones que es troben en les situacions següents:a) Els qui van concórrer a la realització d'aquestes proves en convocatòries anteriors i tinguen encara pendents de superar un o més mòduls professionals LOGSE.

b) Els qui van cursar un cicle formatiu emparat per la LOGSE en qualsevol règim o modalitat i tinguen encara pendents de superar un o més mòduls professionals.

3. Els títols de tècnic i de tècnic superior als quals es refereix el punt 2 del present apartat estan indicats en l'annex II-A d'aquesta resolució.4. Per als títols de tècnic i tècnic superior emparats per la LOGSE derogats pel Reial decret 832/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE 25.10.2014), el primer curs del qual va deixar d'impartir-se en el curs 2015-2016, només es convocaran proves per als qui es troben en les situacions següents:

a) Els qui van concórrer a la realització d'aquestes proves en convocatòries anteriors i tinguen encara pendents de superar un o diversos mòduls professionals LOGSE.

b) Els qui van cursar un cicle formatiu emparat per la LOGSE en qualsevol règim o modalitat i tinguen encara pendents de superar un o diversos mòduls professionals.

La convocatòria d'aquestes proves es realitzarà únicament i exclusivament durant els cinc cursos següents a aquell en què se'n va deixar d'impartir el segon curs.

5. Els títols de tècnic i de tècnic superior a què es refereix el punt 4 del present apartat estan indicats en l'annex II-B d'aquesta resolució.

Segon. Requisits

Per a participar en les proves d'obtenció dels títols caldrà complir els requisits següents:

1. Tindre, almenys, díhuit anys d'edat per als títols de tècnic, i vint anys per als de tècnic superior o dènou anys per als qui estiguen en possessió del títol de tècnic. La condició d'edat s'entendrà complida durant l'any 2019.

2. Tindre alguna de les titulacions o formacions que s'enumeren a continuació:

a) Per als cicles formatius de grau mitjà:

– Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

– Títol de Graduat en Educació Secundària.

– Títol de Batxiller Superior.

– Títol de Tècnic Auxiliar.

– Títol de Tècnic.

– Títol Professional Bàsic.

– Haver superat els dos primers cursos del Batxillerat Unificat i Polivalent amb un màxim, en conjunt, de dues matèries pendents.– Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

– Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963, o el segon de comuns experimental.– Haver superat altres estudis declarats equivalents, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.

– Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.– Reunir algun dels requisits establits en l'apartat b per a l'accés als cicles formatius de grau superior.

b) Per als cicles formatius de grau superior:

– Títol de Batxiller determinat en la LOE.

– Títol de Batxiller establit en la LOGSE.

– Títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics.

– Títol de tècnic obtingut a l'empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), o de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE).– Títol de Batxiller expedit després de cursar l'antic Batxillerat Unificat i Polivalent, segons el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

– Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.

– Haver superat el Curs d'Orientació Universitària o el Preuniversitari.

– Estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent.

– Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb els títols o formacions enumerats en aquest apartat.

– Haver superat la prova d'accés al cicle formatiu de grau superior per al qual sol·licita la matriculació.

– Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys.

3. Durant el curs acadèmic 2018-2019, l'alumnat no podrà estar matriculat en els ensenyaments conduents a un títol i, simultàniament, en les proves que tenen com a objecte l'obtenció del mateix títol convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa.L'incompliment del que ací es disposa comportarà l'anul·lació de la sol·licitud d'inscripció i matrícula en la present convocatòria i dels resultats acadèmics que s'hi obtinguen.

No obstant això, l'alumnat matriculat en el curs 2018-2019 en ensenyaments de règim presencial o semipresencial o a distància en centres de la Comunitat Valenciana que, abans de la conclusió del termini de matriculació en les proves, hagen esgotat en algun mòdul el nombre de convocatòries establit en la normativa vigent per a superar-lo, podran matricular-se d'aquests mòduls professionals en les proves convocades en aquesta resolució.

Així mateix, els alumnes que hagen anul·lat la matrícula conforme al que estableix l'article 9 de l'Ordre 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV 03.09.2010), podrà matricular-se en les proves convocades per la present resolució.Tercer. Inscripció i matrícula

1. La inscripció per a realitzar la prova per a l'obtenció d'un determinat títol es farà del 5 al 16 de novembre de 2018, tots dos inclosos, en algun dels centres públics de la Comunitat Valenciana indicats en els annexos I i II com a centres examinadors d'aqueix cicle formatiu.2. Els aspirants podran inscriure's en els mòduls professionals que desitgen només d'un dels cicles formatius dels títols indicats en els annexos I i II.

3. La inscripció del mòdul de Formació en Centres de Treball (d'ara en avant FCT) i, si escau, del mòdul de Projecte podrà realitzar-se als únics efectes de sol·licitar l'exempció total del mòdul d'FCT. En aquest cas la matrícula del mòdul d'FCT quedarà condicionada a la resolució favorable d'aquesta.

Si és favorable, l'alumne o l'alumna podrà, si escau, presentar el mòdul professional de Projecte i examinar-se d'aquest mòdul en el mateix centre en què haja realitzat les proves en les condicions que determine el centre educatiu atesa la normativa aplicable.En cas de ser denegada l'exempció, l'alumne haurà de matricular-se del mòdul d'FCT en règim presencial en un centre de la seua elecció.4. Per a sol·licitar la inscripció, els aspirants hauran de presentar la documentació següent:

– Sol·licitud d'inscripció que es presentarà en un sol centre, utilitzant per a això el model de l'annex III d'aquesta resolució.

– DNI, o targeta d'identitat d'estranger, visat d'estudis o passaport (Sentència 236/2007, de 7 de novembre i Sentència 155/2015, de 9 de juliol, ambdues del Tribunal Constitucional) amb fotocòpia del document original per a ser confrontada.

– Certificació acadèmica oficial que acredite que reuneix el requisit a què es refereix l'apartat 2.2 de la present resolució.

– Declaració responsable de no estar matriculat durant el curs 2018-2019 en els ensenyaments conduents a un títol i, simultàniament, en les proves que tenen com a objecte l'obtenció del mateix títol convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa. Un model d'aquesta declaració figura en l'annex X d'aquesta resolució.

– El justificant del pagament de les taxes corresponents.

5. Els candidats que tinguen alguna diversitat funcional que els impedisca realitzar les proves amb els mitjans ordinaris, manifestaran aquesta circumstància en el moment de la inscripció i adjuntaran a la sol·licitud la documentació expedida per l'organisme competent que certifique aquesta diversitat funcional. La comissió avaluadora estudiarà les mesures oportunes d'adaptació que permeten facilitar la realització d'aquestes proves. Aquesta adaptació en cap cas suposarà la supressió d'objectius o resultats d'aprenentatge que afecten la competència general del títol.

6. Els candidats admesos quedaran matriculats en els mòduls professionals indicats en la sol·licitud.

7. En el procés de matriculació i avaluació, els centres educatius utilitzaran el programa informàtic de gestió establit a aquest efecte.

Quart. Matriculació

1. Els centres que matriculen alumnes per a realitzar les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic o tècnic superior obriran a cada alumne o alumna un expedient acadèmic, si escau.

2. El centre publicarà el dia 30 de novembre de 2018, en el tauler d'anuncis, la relació provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves, i indicaran en aquest últim cas el motiu de l'exclusió.

3. La relació provisional de persones admeses i excloses podrà ser objecte de reclamació pels aspirants entre els dies 30 de novembre de 2018 i 15 de gener de 2019, mitjançant la presentació d'un escrit motivat dirigit a la direcció del centre.

4. El 18 de gener de 2019, la direcció ratificarà o rectificarà la decisió objecte de reclamació i ordenarà la publicació, en el tauler d'anuncis, de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

5. En vista de la llista definitiva, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant de la direcció territorial corresponent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el tauler d'anuncis.

6. La matrícula podrà ser anul·lada a petició de la persona interessada. La sol·licitud d'anul·lació de matrícula haurà de presentar-se des del 28 de novembre de 2018 al 17 de gener de 2019 en el mateix centre on es va fer la matrícula, mitjançant el model que figura com a annex VII de l'Ordre 79/2010, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i no comportarà la devolució de les taxes abonades a les quals fa referència l'apartat 3, punt 4, d'aquesta resolució.Cinqué. Comissions avaluadores

1. Els centres educatius receptors de matrícules comunicaran a la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent el nombre de persones admeses per a cada mòdul professional i la proposta de comissions avaluadores fins al 23 de gener de 2019.A la vista del nombre d'aspirants, s'establiran les comissions avaluadores que siguen necessàries. Es podran agrupar les persones matriculades en els diferents centres educatius de la Comunitat Valenciana a l'efecte que s'examinen davant d'una mateixa comissió avaluadora quan el nombre d'aspirants ho aconselle.

La direcció del centre educatiu comunicarà a la respectiva direcció territorial les dades de les persones inscrites, així com el nombre de comissions avaluadores de cada cicle formatiu, utilitzant per a això el model recollit en l'annex VII d'aquesta resolució.

2. Les direccions territorials comunicaran en els centres educatius, fins al 29 de gener de 2019, les comissions avaluadores designades, el nombre d'alumnes que hauran d'examinar, i indicaran, quan siga procedent, els alumnes matriculats en altres centres, i el lloc on han d'actuar. Les relacions d'alumnes de cada comissió, així com el lloc d'actuació de cada una, es faran públiques en els centres educatius receptors de les matrícules.

3. Les comissions avaluadores estaran formades per una presidència, que ocuparà la persona que ostente la direcció del centre docent o, si no n'hi ha, un professor d'Educació Secundària o un professor tècnic de Formació Professional, una secretaria i tres vocalies.

En tots els casos, hi haurà, almenys, tres membres de la comissió amb atribució docent en el cicle formatiu corresponent.

A proposta de la presidència de la comissió avaluadora, podran integrar-se els assessors externs necessaris per a avaluar aquells mòduls assignats a professorat especialista en el reial decret del currículum del cicle.

4. Seran funcions de les comissions avaluadores:

a) L'organització i realització de les proves.

b) La correcció i qualificació d'aquestes.

c) L'emplenament de l'acta de la prova i de l'acta final i la publicació de les llistes provisionals i les actes finals dels resultats.

d) La resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes.Sisé. Orientacions a l'alumnat

La direcció del centre junt amb les comissions avaluadores concretaran el procediment i publicaran en els centres, fins al 31 de gener de 2019, el calendari d'actuacions dirigides a informar i orientar els aspirants, així com el calendari de les proves, els criteris d'avaluació i els elements amb què hauran d'acudir a la realització d'aquestes.Seté. Convalidacions i exempcions

1. A les persones matriculades en les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior, els serà aplicable el que disposa la normativa vigent en matèria de convalidacions i d'exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball.

2. Les sol·licituds de convalidació hauran de realitzar-se en el moment de formalitzar la matrícula.

3. Fins que no es reba una resolució favorable, no es farà efectiva la convalidació dels mòduls professionals sol·licitada per la persona interessada.

4. En el cas que se sol·licite l'exempció del mòdul d'FCT, la documentació aportada podrà presentar-se una vegada aconseguida l'avaluació positiva en tots els mòduls professionals, i es farà constar aquest extrem en la sol·licitud d'exempció.Huité. Avaluació i reconeixement d'unitats de competència

Havent-se regulat el procediment per al reconeixement de les competències professionals en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE 25.08.2009), en desplegament de l'article 8.3 de la Llei 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació Professional, no serà aplicable la disposició transitòria segona de l'Ordre de 29 de gener de 2008, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana (DOGV 13.02.2008).Nové. Estructura i contingut de les proves

Els exercicis de les proves seran elaborats per la comissió avaluadora designada en el centre educatiu en què tinguen lloc.

Les proves es realitzaran per a tots els mòduls professionals excepte el mòdul d'FCT i, si escau, el mòdul de Projecte dels cicles formatius de grau superior (LOE).

Les proves inclouran continguts teòrics i realitzacions pràctiques que permeten evidenciar, a través dels criteris d'avaluació i realització corresponents, que l'aspirant ha assolit les diferents capacitats i competències. Aquestes proves es prepararan prenent com a referència els currículums vigents i les competències professionals dels cicles formatius objecte d'aquesta convocatòria.Deu. Realització de les proves

Les proves es realitzaran entre els dies 4 i 12 de febrer de 2019, tots dos inclosos, i s'ajustaran al que disposa aquesta resolució.Onze. Qualificacions

1. Les qualificacions dels mòduls professionals, excepte el d'FCT, seran en forma de qualificacions numèriques compreses entre 1 i 10 punts, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5.

2. Els mòduls professionals convalidats es qualificaran amb un 5, a l'efecte d'obtindre la nota mitjana.

3. El mòdul professional d'FCT es qualificarà en termes d'exempt / no exempt.Dotze. Reclamació de les qualificacions

Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions, es faran d'acord amb l'Ordre 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, seguint el procediment:1. Es presentaran per escrit, dins dels tres dies hàbils següents al de la publicació dels resultats, dirigides a la presidència de la comissió avaluadora del centre en què s'hagen realitzat les proves.

2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió avaluadora ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que la presidència comunicarà per escrit a la persona interessada.

3. Si després de la decisió persisteix la disconformitat, la persona interessada podrà sol·licitar, en el termini dels dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s'eleve la seua reclamació a la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport corresponent, que, després de l'informe de la Inspecció Educativa, resoldrà el que siga procedent. Aquesta resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.

4. Les persones interessades tindran dret a l'accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.Tretze. Actes

1. S'estendrà acta de la prova de cada un dels mòduls, en la qual consten les qualificacions obtingudes, així com, si escau, l'exempció de la part corresponent.

Així mateix, s'estendrà acta final, per duplicat, de cada un dels cicles formatius, on constarà la qualificació de la prova, les convalidacions, l'exempció o no del mòdul d'FCT, i si és procedent o no l'expedició de títol.

Els models d'acta de prova i d'acta final, s'incorporen com a annexos IV i V a aquesta resolució.

2. Les actes s'arxivaran en la secretaria del centre educatiu on s'haja realitzat la prova, i un dels originals de l'acta final s'enviarà a la Inspecció Educativa per al seu estudi i posterior informe estadístic per a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que serà remés fins al dia 17 de maig de 2019.Juntament amb l'acta final, la direcció del centre educatiu enviarà, a la seua respectiva direcció territorial, les dades de les persones inscrites, matriculades, presentades i aptes, utilitzant per a això el model de l'annex VIII d'aquesta resolució.

3. Aquest informe haurà d'incloure, almenys, les dades següents:

–Centre educatiu

–Cicle formatiu/grau

–Nombre de persones inscrites

–Nombre de persones matriculades en cada mòdul dels que componen cada cicle formatiu

–Nombre de persones presentades

–Nombre de persones aptes per mòdulCatorze. Acreditació de competències

Quan no s'haja obtingut el títol corresponent, la superació dels mòduls professionals associats a una o diverses unitats de competència donarà dret a l'acreditació d'aquestes unitats. Aquesta haurà de ser certificada en el centre educatiu on figure l'expedient de l'aspirant a les proves.

El certificat d'acreditació de competència s'incorpora a aquesta resolució com a annex VI.Quinze. Calendari

En l'annex IX d'aquesta resolució s'estableix el calendari d'actuacions i terminis relatius a les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional per a l'any 2019.DISPOSICIONS FINALSPrimera

Aquesta resolució produirà efectes l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Segona

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.València, 28 de setembre de 2018.– La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Marina Sánchez Costas.

Mapa web