Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 34/2018, de 16 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física. [2018/8004]

(DOGV núm. 8365 de 21.08.2018) Ref. Base de dades 007975/2018
Preàmbul

Article 1. Objecte

Article 2. Persones beneficiàries i requisits

Article 3. Naturalesa jurídica i procediment

Article 4. Sol·licituds i termini de presentació

Article 5. Comissió tècnica d'avaluació

Article 6. Barem aplicable

Article 7. Resolució de concessió

Article 8. Publicitat de les subvencions

Article 9. Obligacions de les persones beneficiàries

Article 10. Modificació de la resolució de concessió

Article 11. Compatibilitat de les subvencions

Article 12. Procediment de pagament

Article 13. Justificació de la subvenció

Article 14. Pla de control

Article 15. Invalidesa de la resolució de la concessió

Article 16. Reintegrament o revocació de les subvencions

Disposició addicional primera. Incidència pressupostària

Disposició addicional segona. Delegació

Disposició derogatòria única: Derogació normativa

Disposició final primera. Marc normatiu

Disposició final segona. Entrada en vigor

PREÀMBULL'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana disposa en l'article 49.1.28 que l'esport és competència exclusiva de la Generalitat.Per la seua banda, l'article 6 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, atribueix a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la competència en matèria d'esport.

La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 2 que les administracions públiques, dins de les seues competències, han de promocionar, coordinar i regular l'esport i l'activitat física d'acord, entre altres, amb els principis rectors següents: la consideració de l'esport com a fenomen social amb notable influència en sectors com l'educació, la sanitat, el medi ambient, l'ocupació, l'economia, el turisme, el benestar social i altres sectors relacionats, i el reconeixement de la pràctica esportiva com un factor essencial per a la cura de la salut, per a l'augment de la qualitat de vida i del benestar social.

Així mateix, s'estableixen en l'article 3 com a línies generals d'actuació de la Generalitat, entre altres, promocionar l'esport per a tots i diversificar les accions i els programes esportius en atenció a tots els sectors i àmbits socials, creant hàbits de vida saludables i millorant la qualitat de vida, el benestar i les relacions socials i familiars, com també adoptar les mesures necessàries per a garantir la cooperació i la col·laboració en matèria d'esport i activitat física, en relació amb l'educació, la sanitat, el medi ambient, l'ocupació, l'economia, el turisme, el benestar social i altres sectors.

Per a aconseguir avançar i dur a terme aquesta línia d'actuació, es requereix que la Generalitat col·labore amb el desenvolupament de projectes que tinguen en sentit ampli i com a denominador comú l'esport i incidisquen en la societat i en la nostra Comunitat Valenciana des de diferents punts de vista, en la qualitat de vida, en el benestar social, en la cultura, en la investigació i el coneixement i en el medi ambient, entre altres.

El pla normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2017, aprovat per acord del Consell de 17 febrer de 2017, preveu en l'apartat 52, corresponent a aquesta conselleria, el projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a esportistes que obtinguen resultats rellevants en la participació en esdeveniments destacables i especials de caràcter esportiu. Des del moment en què es va proposar, s'ha considerat que caldria atendre, a més dels esportistes que participen individualment, a les realitats fruit de l'esforç de la cooperació entre esportistes i entitats que mitjançant projectes esportius de representació, o de caràcter formatiu o social, promouen la participació destacada dels nostres esportistes i les entitats de la Comunitat Valenciana que promocionen l'esport.Per a escometre aquest objectiu de manera eficaç, aquestes bases estructuren dos tipus de projectes singulars. D'una banda, aquells projectes en els quals participen persones físiques i jurídiques per a incidir positivament sobre la ciutadania a través de l'esport en els àmbits social, formatiu, divulgatiu o d'un altre tipus. D'altra banda, els projectes amb la finalitat molt concreta de facilitar la participació directa d'esportistes en representació de la Comunitat Valenciana en actuacions esportives singulars, tinguen o no caràcter competitiu. Per a cada tipus de projecte s'estableixen uns criteris de valoració amb els quals s'han de prioritzar. Sobre la base de l'import màxim que cada any dispose la línia pressupostària, la convocatòria anual assignarà un import màxim per a cada tipus de projecte en aplicació dels criteris establits en aquestes bases.A fi de promocionar aquest objectiu en el desenvolupament de projectes singulars en matèria esportiva, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General d'Esport, a la qual s'atribueixen les funcions de foment i promoció de l'activitat esportiva, amb aquesta ordre s'instrumenta un règim de subvencions que s'ajusta als criteris de concurrència, publicitat i objectivitat en la concessió.

En l'elaboració d'aquesta ordre s'han seguit els principis de bona regulació de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència recollits en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quant a la necessitat i eficàcia, la Generalitat, d'acord amb les línies d'actuació de l'article 3 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'esport i l'activitat física, busca, entre altres, propiciar la complementarietat entre el sector públic i el privat, per a garantir la més ampla oferta en esport, com també garantir la cooperació i la col·laboració en matèria d'esport i activitat física, amb diferents col·lectius en relació amb altres àmbits socials relacionats com la sanitat, el medi ambient, el turisme i l'educació.

La realitat en la pràctica ciutadana va més enllà de la purament esportiva oficial, i participa de la iniciativa dels diferents sectors relacionats amb la salut, amb el medi ambient, col·lectius ciutadans i socials que impulsen projectes que incideixen en la societat i tenen com a element comú l'activitat física i l'esport. El desenvolupament de projectes en aquests camps requereix l'actuació i el foment per part de la Generalitat i la seua articulació per mitjà d'una convocatòria permet donar-los una adequada valoració, gestió i proporcionalitat.

Pel que fa a la seguretat jurídica, s'ha tingut present l'adequació dels criteris de concessió de fons públics a les directrius de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, esmentada.

Pel que fa a l'aplicació del principi de transparència, en l'elaboració d'aquesta ordre s'ha efectuat la informació pública destinada al públic en general, mitjançant la publicació de l'anunci oportú en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i l'accés al web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.Des del punt de vista de l'eficiència, s'ha buscat la racionalització del procediment de concessió de les ajudes d'acord amb el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Les ajudes que s'atorguen a l'empar d'aquestes bases no necessiten notificació a la Comunitat Europea pel fet que no reuneixen els requisits de l'article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, segons disposa el Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, ja que aquestes no comporten cap avantatge econòmic, atés que les entitats a què van dirigides les subvencions no exerceixen activitats econòmiques en què s'oferisquen al mercat béns o serveis, per la qual cosa no hi ha possibilitat de falsejament de la competència.

De conformitat amb l'article 164.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per Resolució de 30 d'agost de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'aprova el Pla estratègic de subvencions 2016-2019 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i està prevista una modificació perquè s'incloga la línia de subvenció objecte d'aquestes bases.Per això, per raó de les facultats que em confereixen l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell; els articles 160.2, 164 i 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública del sector públic instrumental i de subvencions, com també el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, i vistos els informes preceptius, el resultat del tràmit d'audiència i d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENEArticle 1. Objecte

1. Aquesta ordre té com a objecte establir les bases reguladores per a la concessió de les subvencions destinades a projectes singulars que busquen, a través de l'esport, resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana, previstos en la convocatòria de cada any.Els projectes singulars han de ser de caràcter esportiu, extraordinari i únic, i han de definir clarament els objectius, les persones i les entitats que participen, el pressupost i les actuacions que comprén, que han d'estar clarament diferenciades del funcionament i l'activitat ordinària de la persona sol·licitant i han de tindre una rellevància avaluable. Els projectes singulars han d'enquadrar-se en algun dels tipus establits en l'article 2.

Els projectes han d'executar-se entre l'1 de novembre de l'any anterior a la convocatòria i el 30 d'octubre de l'any de la convocatòria.

2. Tipus de projectes

a) Projectes singulars esportius en què participen persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen incidir positivament sobre la ciutadania a través de l'esport i l'activitat física; activitats i hàbits saludables, valors positius, mediambientals, congressos extraordinaris, elaboració de materials de divulgació esportiva, expedicions d'aventura esportives, travessies o reptes de caràcter esportiu, campanyes i intercanvis esportius, o projectes equiparables, que es facen de manera ocasional o temporal no permanent.b) Projectes per a la participació i la representació directa d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars, organitzades per institucions o entitats degudament legalitzades, i que no estiguen establides en els calendaris esportius de competició ordinaris oficials.

3. Els projectes objecte d'aquestes subvencions no poden incloure activitats esportives que comporten una activitat econòmica pròpia de l'esport professional que comporte un benefici econòmic, com ara la venda de bitllets, drets de difusió, patrocini i comercialització o publicitat, entre altres. A més, la participació d'esportistes no ha d'implicar cap relació laboral amb l'entitat sol·licitant de la subvenció que comporte per a l'esportista uns ingressos per la seua participació en aquesta activitat esportiva.

4. La convocatòria anual ha d'establir l'import màxim que es pot subvencionar per a cada tipus de projecte referit en l'apartat 2 a) i 2 b) sense superar el crèdit total. En cas de no esgotar el crèdit per a un tipus de projecte s'adjudicarà a l'altre, respectant en qualsevol cas els criteris de valoració establits en aquestes bases.Article 2. Persones beneficiàries i requisits

1. Poden sol·licitar aquestes subvencions persones físiques empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana, entitats locals, universitats o entitats sense ànim de lucre que realitzen projectes singulars en matèria d'esport i activitat física. Han de complir les condicions següents:

a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària incloses en l'article 13 de la Llei 38/2003.

b) Estar legalment constituïdes i tindre capacitat jurídica i d'obrar al territori de la Comunitat Valenciana, i estar inscrites en el registre oficial que els corresponga, en el cas d'entitats sense ànim de lucre.c) Tindre el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.

d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003. Aquest extrem ha d'acreditar-se abans que es dicte la proposta de resolució, com també en els processos de justificació de la subvenció concedida, en cas de no haver atorgat l'autorització perquè l'Administració puga realitzar la consulta del compliment d'aquest extrem.

e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

f) Aquelles entitats que, en compliment de l'article 35 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estan obligades a disposar d'un pla d'igualtat han d'acreditar que el tenen.

2. L'acreditació per a obtindre la condició de persona beneficiària, segons l'article 13 de la Llei 38/2003, i tindre la domiciliació fiscal a la Comunitat Valenciana, s'ha de presentar amb una declaració responsable que ha d'estar inclosa en la sol·licitud de subvenció. S'ha d'acreditar la constitució legal de l'entitat, si escau, amb certificat del registre oficial que corresponga.Article 3. Naturalesa jurídica i procediment

1. El procediment s'ha d'iniciar d'ofici, per convocatòria pública mitjançant una resolució dictada per la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, en què s'ha de fer menció expressa a aquesta ordre i s'ha de donar publicitat de les línies de crèdit i l'import global màxim destinat a la concessió d'aquestes ajudes, d'acord amb el que establisca la corresponent llei de pressupostos de la Generalitat.

2. Les ajudes que es concediran tindran el caràcter de subvenció, i la instrucció i ordenació del procediment correspon al servei que tinga assignada la funció de tramitació de les subvencions d'esport d'elit i formació esportiva de la direcció general amb competència en matèria d'esport. La concessió s'ha de tramitar en règim de concurrència competitiva, que s'ha d'efectuar mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes.

Article 4. Sol·licituds i termini de presentació

1 Les sol·licituds de subvenció han d'ajustar-se al model inclòs en cada convocatòria anual en què s'ha d'expressar la quantitat que se sol·licita, i ha d'adjuntar-s'hi la documentació que determine la convocatòria que, com a mínim, ha d'acreditar els requisits per a ser persona beneficiària. La presentació de la sol·licitud s'ha d'ajustar al que estableix l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. En el cas de persones jurídiques, la sol·licitud l'ha de firmar la persona que en el moment de presentar-la tinga la representació de l'entitat, i ha d'adjuntar el document que ho acredite, llevat que ja conste en la direcció general amb competències en matèria d'esport.

3. L'acreditació del fet de no estar incursos en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de fer mitjançant una declaració responsable de la persona sol·licitant o del representant legal, en cas de persona jurídica, que ha d'estar incorporada a la sol·licitud o ha d'adjuntar-s'hi.

4 La sol·licitud comporta l'autorització expressa a l'òrgan concedent perquè obtinga de forma directa les acreditacions del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant certificats telemàtics. No obstant això, la persona sol·licitant pot denegar expressament aquest consentiment, i en aquest cas ha d'aportar el certificat corresponent, d'acord amb el que disposa el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

5. A més de la informació i la documentació que es determine en la convocatòria anual, l'òrgan instructor pot, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar-ne qualsevol altra que es considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

6. El termini i el lloc per a la presentació de sol·licituds s'ha d'establir en la convocatòria.

7. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, s'ha de requerir la persona interessada perquè ho esmene en el termini de 10 dies, amb la indicació que, si no ho fa, se la tindrà per desistida de la petició amb la resolució prèvia dictada a l'efecte, de conformitat amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Article 5. Comissió tècnica d'avaluació

1. S'ha de constituir una comissió tècnica d'avaluació formada per set membres, designats per la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, encarregada de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades.

Aquesta comissió ha d'estar composta per la persona que ocupe la subdirecció de la direcció general amb competències en matèria d'esport, que la presidirà; la persona que ocupe la direcció del servei amb competències en la tramitació d'aquestes subvencions, i cinc tècnics o tècniques de la direcció general amb competències en matèria d'esport i de les direccions territorials d'esport, una de les quals ha d'actuar com a secretari o secretària de la comissió.

2. Ha d'haver-hi una presència paritària de dones i homes, en compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril de la Generalitat, per la igualtat entre homes i dones.

3. El règim jurídic de la comissió és el que estableix el capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.Article 6. Barem aplicable

1. La valoració de les sol·licituds s'ha d'efectuar atenent a la qualitat i la viabilitat del projecte esportiu singular fins a una puntuació màxima de 100 punts i d'acord amb els criteris següents:

a) Per als projectes singulars referits en l'article 1.2.a.

– Projecte esportiu, fins a un màxim de 30 punts.

Concreció i claredat en la justificació i en els objectius del projecte. Metodologia, seguiment i avaluació.

– Pressupost. Pressupost més alt i nivell d'autofinançament més alt, fins a un màxim de 10 punts.

Capacitat de generar finançament amb fons propis o altres ajudes, patrocinis o recursos. S'ha de valorar l'aportació pròpia més alta i el percentatge d'autofinançament més alt que hi representa.

– Àmbit territorial de l'activitat programada, fins a un màxim de 10 punts.

Àmbit territorial més gran: local, comarcal, autonòmic, nacional o internacional.

– Recursos humans, fins a un màxim de 10 punts.

Identificació i nombre més alt de persones que participen directament en l'execució del projecte vinculades a la Comunitat Valenciana.– Col·lectius i nombre més gran de persones directament beneficiades, fins a un màxim de 20 punts.

Identificació i comptabilització dels col·lectius i persones directament beneficiats, dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre els quals recauen directament els resultats o que han estat ateses pel projecte.

– Col·laboració d'altres entitats i institucions, fins a un màxim de 10 punts.

Nombre més alt d'entitats i institucions en l'execució del projecte, i valoració de la seua aportació econòmica, científica o de coneixement en cas d'investigacions, treballs i publicacions, aportació en instal·lacions i altres col·laboracions.

– Altres criteris d'interés social, fins a un màxim de 10 punts.

S'ha de valorar la major incidència d'impacte econòmic, turístic i de promoció de l'esport per part del projecte, com també la valoració positiva del percentatge en relació amb la igualtat de gènere i l'atenció a persones amb diversitat, tant respecte de les persones que el duen a terme com pels col·lectius sobre els quals incideix el projecte.

b) Per als projectes de participació i representació referits en l'article 1.2.b

– Valoració del projecte i de la rellevància que implica la participació d'esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en la consecució dels seus objectius, fins a 40 punts.

– Àmbit i rellevància de la prova en què es participe, i palmarés o historial dels participants en el projecte fins a un màxim de 30 punts.Valoració de l'àmbit mundial, europeu, estatal o equivalent que acrediten els sol·licitants i de la prova, expedició, travessa o esdeveniment singular de què es tracte.

– Pressupost del projecte, fins a 10 punts.

Aportació més gran del sol·licitant en les despeses.

– Persones i col·lectius de la Comunitat Valenciana que participen en el projecte i en els beneficis o efectes de l'execució del projecte, fins a un màxim de 10 punts.

S'ha de valorar el nombre més gran de persones i entitats participants i beneficiades pel projecte.

– Altres criteris d'interés social, fins a un màxim de 10 punts.

S'ha de valorar la participació en categoria femenina, categories especials i d'atenció a la diversitat, respecte dels participants i la prova que es tracte.

2. Les sol·licituds s'han d'ordenar segons la puntuació obtinguda per cadascuna segons la prelació establida fins a esgotar el crèdit pressupostari.

En cas d'empat s'ha de resoldre tenint en compte la puntuació més alta obtinguda de la manera següent: en els projectes de l'apartat 1.a, criteri de col·lectius i persones directament beneficiades; i en els projectes de l'apartat 1.b, nivell i rellevància de la prova en la qual es participe, i palmarés o historial dels participants.

No obstant això, el sol·licitant que no supere el 50 % dels punts serà exclòs.

3. La subvenció no pot superar el 80 % del pressupost del projecte ni de les despeses de l'activitat.

La subvenció pot ser d'un mínim de 1.000 euros a un màxim de 25.000 euros, sense que se supere en cap cas el percentatge establit en el punt anterior:

a) Entre 1.000 euros a 25.000 euros màxim per als projectes singulars referits en l'article 1.2.a.

b) Entre 1.000 euros a 10.000 euros màxim per als projectes de participació i representació referits en l'article 1.2.b.Article 7. Resolució de concessió

1. Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió tècnica d'avaluació ha d'elevar, mitjançant l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, la qual ha de resoldre sobre l'ajuda i determinar-ne la quantia.

2. La persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'esport ha de resoldre la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos comptadors des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, segons s'establisca en la convocatòria. No obstant això, davant la manca d'una resolució expressa, les persones interessades que hi hagen comparegut poden entendre desestimades les seues pretensions per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació legal de resoldre establida en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La direcció general amb competència en matèria d'esport ha de notificar a les persones interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos.Article 8. Publicitat de les subvencions

1. D'acord amb l'article 18.2 de la Llei general de subvencions, la conselleria amb competències en matèria d'esport ha de remetre a la base de dades nacionals de subvencions informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes que es basen en aquesta ordre, en els termes establits en l'article 20 de la Llei general de subvencions.

2. L'extracte de cada convocatòria anual s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, mitjançant la base de dades nacionals de subvencions.

3. Les subvencions que es concedisquen s'han de publicar, com a mínim, en la pàgina web de la conselleria amb competència en matèria d'esport, amb indicació de l'import, l'objectiu o finalitat i les entitats beneficiàries.

4. De conformitat amb l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, les persones jurídiques beneficiàries que perceben en cada convocatòria anual una subvenció total per import superior a 10.000 euros han de donar-li la publicitat adequada, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa subvencionat. Aquesta difusió s'ha de fer preferentment mitjançant les pàgines web corresponents.

Article 9. Obligacions de les persones beneficiàries

Sense perjudici del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són, a més, obligacions de l'entitat beneficiària:

a) Mantindre's en la situació que en legitima la concessió i complir la finalitat de la subvenció concedida.

b) Acreditar el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de l'ajuda.

c) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General, en relació amb les subvencions i ajudes concedides.

d) Comunicar a la direcció general amb competències en matèria d'esport l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats. Aquesta comunicació ha d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació dels fons percebuts.e) Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, només en el cas de no haver atorgat autorització expressa a l'Administració valenciana perquè obtinga directament les dades necessàries.

f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g) Fer constar expressament en totes les activitats, actes, material de difusió, publicitat i web la col·laboració de la Generalitat.

h) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 16 d'aquesta ordre.Article 10. Modificació de la resolució de concessió

1. Tota alteració en les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.2. L'import de la subvenció concedida en cap cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.3. La convocatòria anual de subvencions ha de preveure la possibilitat que augmente la dotació de la línia pressupostària, i en aquest cas aquest augment es distribuiria entre les persones sol·licitants, sense obrir un nou termini de sol·licituds, en aplicació dels criteris establits en aquestes bases i d'acord amb el que disposa l'article 58.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

4. Així mateix, en el cas de produir-se renúncies o revocacions, la convocatòria pot establir la possibilitat de prorratejar l'import desafectat entre les persones beneficiàries de les ajudes, respectant en tot cas els criteris de valoració establits en les bases.

5. Pot ser motiu de minoració de la subvenció no haver justificat la totalitat de les despeses corresponents a l'activitat subvencionada.

6. També es minorarà la subvenció en el cas que l'import de la subvenció supere el 80 % de la liquidació de les despeses. Aquest percentatge es pot minorar en la convocatòria anual.Article 11. Compatibilitat de les subvencions

1. Les subvencions que s'atorguen a l'empara d'aquestes bases reguladores són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol altres administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del que disposa l'article 10.2.

2. Aquestes subvencions no són compatibles amb altres ajudes per a la mateixa finalitat concedides per la direcció general competent en matèria d'esport per al desenvolupament d'activitats o competicions esportives o per a altres tipus de projectes esportius dins dels seus programes pressupostaris.Article 12. Procediment de pagament

El lliurament de les subvencions es produirà a la finalització de les activitats, amb la justificació prèvia documental de les despeses corresponents a la realització de l'activitat objecte de la subvenció en la seua totalitat.

Les entitats locals han d'aportar, a més de la documentació establida en l'article 13, un certificat de la Sindicatura de Comptes que acredite que estan al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant d'aquest organisme, de conformitat amb el que disposa l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.Article 13. Justificació de la subvenció

1. La conselleria amb competència en matèria d'esport pagarà la subvenció després de la presentació prèvia de la documentació justificativa corresponent, que necessàriament s'ha de presentar per mitjans electrònics en els casos que estableix l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

a) Per a les persones beneficiàries que tinguen concedides subvencions de la direcció general amb competències en matèria d'esport, per a l'exercici de la convocatòria, l'import de les quals conjuntament siga inferior a 60.000 euros, la justificació d'aquesta subvenció revesteix la forma de compte justificatiu simplificat que, d'acord amb el que disposa l'article 75 del Reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, ha de contindre la informació següent:

1r. Memòria d'actuació justificativa del compliment de la finalitat de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, com també de la perspectiva de gènere.

2n. La liquidació del pressupost presentat en la sol·licitud, amb el detall d'ingressos i despeses, signada per les persones representants que corresponga.

3r. Relació de totes les despeses assumides per la persona beneficiària, degudament ordenades i numerades, amb especificació de la persona o entitat creditora i del document, import corresponent i data d'emissió, en què es faça constar que les factures justificatives corresponen efectivament a pagaments realitzats i derivats de la finalitat per a la qual ha sigut concedida la subvenció. S'hi ha d'indicar quines d'aquestes despeses són finançades amb la subvenció concedida i la data de pagament. A més, en cadascuna s'ha d'incloure una explicació de la despesa que en permeta identificar la finalitat i l'adequació a l'objecte de la subvenció.

4t. Si és el cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, com també dels interessos derivats d'aquests.

b) Les persones beneficiàries que tinguen concedides subvencions de la direcció general amb competències en matèria d'esport, per a l'exercici de la convocatòria, l'import de les quals conjuntament siga igual o superior a 60.000 euros, per a la justificació d'aquesta subvenció han de presentar la documentació justificativa següent:

1r. Memòria d'actuació justificativa indicada en l'apartat a.1r d'aquest article.

2n. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de contindre:

– Relació de totes les despeses assumides per la persona beneficiària, degudament ordenades i numerades, amb especificació de la persona o entitat creditora i del document, import corresponent i data d'emissió, en què es faça constar que les factures justificatives corresponen efectivament a pagaments realitzats i derivats de la finalitat per a la qual ha sigut concedida la subvenció. S'ha d'indicar-hi quines d'aquestes despeses són finançades amb la subvenció concedida i la data de pagament. A més, en cadascuna s'ha d'incloure una explicació de la despesa que permeta identificar-ne la finalitat i l'adequació a l'objecte de la subvenció.

– Les factures corresponents expedides i rebudes en format electrònic de les despeses imputades a la subvenció. En el cas que no es dispose de factures en format electrònic, la persona beneficiària o qui en tinga la presidència, en el cas de persona jurídica, pot signar-les electrònicament en un únic document en format pdf, i en el mateix ordre en què apareguen en la relació de despeses, o bé presentar les factures originals de manera presencial, i en aquest cas seran tornades, una vegada comprovades i segellades per la direcció general amb competències en matèria d'esport.

– La liquidació del pressupost que s'ha presentat en la sol·licitud, amb el detall d'ingressos i despeses, signada per les persones representants que corresponga.

3r. Si és el cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, com també dels interessos derivats d'aquests.

2. Els justificants integrants de cada compte justificatiu han de complir els requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

3. Excepcionalment poden justificar-se despeses realitzades en els dos últims mesos de l'any anterior a la convocatòria, en tractar-se d'un programa d'activitats que es pot realitzar en el període comprés entre l'1 de novembre i el 31 d'octubre de l'any següent.

4. El termini de presentació de les justificacions requerides és l'establert en la convocatòria, que en cap cas pot ser posterior a 15 dies abans de la finalització de l'exercici pressupostari, sense perjudici de la possibilitat establida en l'article 70 del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

5. Són despeses subvencionables les despeses necessàries que de manera indubtable responguen al funcionament, la realització i el compliment dels objectius del programa, com ara: material esportiu fungible, honoraris del personal tècnic, desplaçaments, muntatge o adequació d'instal·lacions, com també altres derivades de la gestió de l'activitat.6. La possible contractació de personal per part de les persones beneficiàries de les subvencions en cap cas suposa cap relació jurídica amb la Generalitat.Article 14. Pla de control

1. La documentació justificativa ha de permetre comprovar la realització de l'activitat subvencionada, no obstant això, la direcció general amb competència en matèria d'esport pot adoptar les mesures que considere oportunes per a l'adequat control de l'execució d'aquesta.

2. En el cas de subvencions la justificació de les quals siga un compte justificatiu simplificat, segons l'article 13.1.a d'aquesta ordre, l'òrgan instructor ha de comprovar, mitjançant tècniques de mostreig aleatori simple o per raó de la quantia o la destinació dels fons aplicats a les despeses subvencionades, els justificants que considere oportuns i que permeten obtindre evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, a l'efecte dels quals pot requerir a la persona beneficiària la remissió dels originals dels justificants de despeses seleccionades.

Article 15. Invalidesa de la resolució de la concessió

Són causes de nul·litat i d'anul·labilitat de la resolució de concessió de la subvenció les previstes en l'article 36 de la Llei general de subvencions, i resultaran d'aplicació en aquest supòsit les previsions establides en l'article esmentat.Article 16. Reintegrament o revocació de les subvencions

1. Correspon el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció o, si és el cas, la revocació de la subvenció, en els casos següents:

a) Incompliment de l'obligació de justificació.

b) Obtindre la subvenció sense reunir les condicions requerides.

c) Incompliment de la finalitat per a la qual ha sigut concedida la subvenció.

d) Incompliment de les condicions imposades a les persones beneficiàries amb motiu de la concessió de la subvenció.

e) Quan la subvenció principal siga de la conselleria competent en matèria d'esport, correspon el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat exercida.

f) Com també tots aquells casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Els supòsits de reintegrament s'estableixen sense perjudici dels casos en què corresponga incoar un expedient sancionador d'acord amb el que estableix el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015 esmentada.DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Incidència pressupostària

Aquesta ordre no comporta cap increment de la despesa per tant la seua aprovació no ocasiona cap incidència pressupostària.Segona. Delegació

Es delega la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, la facultat de convocar, concedir o denegar aquestes ajudes, i se li autoritza a adoptar les mesures oportunes per al compliment i l'aplicació d'aquesta ordre i per a resoldre totes les incidències que es plantegen en la seua interpretació i execució.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa aquesta ordre.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Marc normatiu

A aquesta ordre li és d'aplicació la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública del sector públic instrumental i de subvencions; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.Segona. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 16 d'agost de 2018El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,

VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Mapa web