Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2018/7810]

(DOGV núm. 8356 de 07.08.2018) Ref. Base de dades 007630/2018
En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 16 de juliol de 2018, es va publicar l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables.

El article 15.3 de l'Ordre 10/2018 estableix que cada convocatòria podrà comprendre algun o tots els programes de foment establits en aquesta i que així mateix podrà establir el període de manteniment per a cada programa, que no podrà ser inferior a dotze mesos en la conversió a indefinit.

Entre els programes regulats en l'Ordre 10/2018 figura el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals,entre els destinataris finals del qual l'article 3.1 inclou expressament les persones en situació o risc d'exclusió social i les persones majors de 50 anys. Ambdós col·lectius de persones desocupades són destinatàries del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana dins de la prioritat d'inversió 9.1 (la inclusió activa, també amb vista a promoure la igualtat d'oportunitats, així com la participació activa i la millora de la possibilitat de trobar una ocupació) de l'objectiu temàtic 9 (promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació).

Aquesta convocatòria se sotmet al que es disposa en l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020 (BOE 21.12.2016).

Qualsevol persona que tinga coneixement de fets que pogueren ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment a càrrec de fons procedents de la Unió Europea en el marc de la present convocatòria podrà posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal habilitat a aquest efecte per aquest servei en l'adreça web http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx, i en els termes establits en la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del citat servei, que pot localitzar-se en l'adreça següent http://www.servef.gva.es/ca/otros.

Per a la convocatòria d'aquestes subvencions hi ha crèdit disponible en el capítol 4, codi de línia S7979000, del subprograma 322.51, Foment d'ocupació, del pressupost del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (d'ara endavant SERVEF) per a 2018.De conformitat amb el que estableix l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Primer. Convocatòria 2018

1. Convocar per a l'exercici 2018 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables (DOGV 16.07.2018).

2. Aquestes subvencions es finançaran a càrrec del capítol 4, codi de línia S7979000, del subprograma 322.51, Foment d'ocupació, per un import global màxim de 2.000.000 euros, fons susceptibles de cofinançament en un 50 % pel Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decisió d'execució de la Comissió de 17 de desembre de 2015 (CCI 2014ES05SFOP020).

3. D'acord amb l'article 15.4 de l'Ordre 10/2018, la dotació pressupostària de cada convocatòria serà objecte de territorialització provincial de forma proporcional al nombre de persones desocupades registrades en el SERVEF. En la seua aplicació, s'efectua la següent distribució provincial de crèdits, que tenen caràcter estimatiu:

Alacant: 788.600 euros.

Castelló: 209.200 euros.

València: 1.002.200 euros.

4. L'alteració de la distribució estimativa de la dotació no necessitarà una nova convocatòria. No obstant això, aquesta alteració serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense que tal publicitat implique l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici d'un nou còmput de termini per a resoldre.Segon. Objecte i àmbit

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la conversió a indefinit de contractes temporals de les persones ocupades que consten inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF d'Ocupació.Tercer. Entitats beneficiàries

1. En virtut de l'article 15.3 de l'Ordre 10/2018, únicament podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

2. No podran obtindre la condició de beneficiàries:

a) Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, poguera realitzar les actuacions subvencionables.Quart. Persones destinatàries finals

Les persones destinatàries finals d'aquest programa són les persones ocupades amb contractes de caràcter no indefinit que, figuren inscrites com a demandants d'ocupació (millora d'ocupació) en els centres SERVEF d'Ocupació fins al moment de la conversió a indefinit del seu contracte, i pertanyen a algun dels col·lectius següents:

a) Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats pels Serveis Socials de qualsevol administració pública.

b) Persones majors de 50 anys.Cinqué. Acció subvencionable i quantia de la subvenció

1. Serà objecte de subvenció la conversió a indefinit a jornada completa dels contractes temporals (inclosos els formatius) de les persones a què fa referència el resolc quart.

2. L'import de la subvenció ascendirà a 9.272,34 €. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 10.302,60 €. Si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, l'import ascendirà a 20.605,20 €.

3. Els contractes indefinits d'almenys 15 hores setmanals de les persones amb diversitat funcional severa seran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.Sisé. Condicions de la contractació

La conversió a indefinit del contracte haurà d'efectuar-se posteriorment a la publicació de la present convocatòria de subvencions per a l'exercici 2018.Seté. Exclusions

Queden exclosos d'aquests programes els supòsits següents:

a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a dos mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.

b) Contractes a temps parcial, excepte en el cas de les persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser almenys de 15 hores setmanals.

c) Persones treballadores que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la conversió a indefinit.

d) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.

e) Contractacions realitzades per empreses que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.

f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social.

g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels Treballadors.

h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que tinguen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.Huité. Forma i termini de presentació de sol·licituds

1. La sol·licitud (comprensiva així mateix de la documentació exigida en el resolc nové) efectuada per les persones jurídiques o els seus representants (que hauran d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants, https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) es presentarà de forma telemàtica a través de l'enllaç «Tramitar amb certificat» que hi ha associat a la convocatòria en l'apartat de subvencions de la pàgina web del SERVEF (http://www.servef.gva.es/fomentoocupacion). Per a això s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat.

2. La sol·licitud efectuada per les persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) es presentarà preferentment segons el que indica l'apartat anterior amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant la corresponent direcció territorial del SERVEF i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, utilitzant els impresos normalitzats localitzats en la citada adreça d'internet, llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, en aquest cas es presentarà segons el que indica l'apartat anterior.3. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 31 d'octubre de 2018.Nové. Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

1. A les sol·licituds s'haurà d'adjuntar la documentació següent:a) Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica mitjançant representant, acreditació de la representació.

b) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica, s'hi adjuntaran dos exemplars.

c) Declaració responsable que la conversió no incorre en causa d'exclusió.

d) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció a aquesta obligació.

e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionals o el mateix fet subvencionable o que no n'ha obtinguda cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.f) Declaració responsable que no està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons model normalitzat.

g) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona o entitat sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons el model normalitzat.

h) Comunicació a la persona treballadora del cofinançament pel Fons Social Europeu de l'ajuda sol·licitada, segons el model normalitzat.

i) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de persones treballadores en situació d'alta en el període comprés entre els 30 dies previs a la conversió i el dia de la conversió.

j) Si escau, acreditació de la condició de dona víctima de violència sobre la dona, d'acord al que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.k) Justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors per la persona treballadora.

l) Contracte de treball que dóna lloc a la subvenció.

m) Acreditació, si és el cas, de la situació o risc d'exclusió social pels Serveis Socials de qualsevol administració pública.

2. Llevat que conste l'oposició expressa per l'entitat o persona sol·licitant (en aquest cas haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa), el SERVEF aconseguirà a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa al següent:

a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, del seu representant.

b) Comunicació al Servei d'Ocupació del contracte de treball que dóna lloc a la subvenció.

c) Alta o variació de dades en la Seguretat Social de la persona treballadora.

d) Certificat positiu de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la tresoreria general de la Seguretat Social, que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.e) Acreditació de l'edat i que la persona contractada va estar inscrita com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la conversió a indefinit del seu contracte.

f) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional segona de l'Ordre 10/2018.Deu. Instrucció del procediment

1. La instrucció correspondrà als serveis territorials del SERVEF competents en matèria d'ocupació.

2. L'òrgan instructor podrà sol·licitar dels interessats l'aportació addicional de tots documents i dades aclaridores que considere necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

3. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que las entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

4. En cada direcció territorial del SERVEF es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals, i una persona que exercirà la secretaria, amb veu però sense vot. La designació de les persones que ocupen les vocalies i la secretaria s'efectuarà per la persona titular de la direcció territorial del SERVEF entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. Es procurarà que la composició de l'òrgan col·legiat s'ajuste al principi d'equilibri per raó de sexe.5. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes on es concrete el resultat de les avaluacions efectuades amb relació als períodes de temps que considere.

6. A la vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.Onze. Criteri de valoració de les sol·licituds

1. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (comprensiva de l'imprés de sol·licitud i de la restant documentació exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

2. En el cas que diferents expedients tingueren la mateixa data de criteri i no fóra possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció per la contractació de persones amb diversitat funcional (prioritzades al seu torn en funció del major grau de discapacitat) i, en defecte d'això, la sol·licitud de subvenció per la contractació de dones; si l'empat persisteix, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta forma tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.Dotze. Resolució i recursos

1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon per delegació a la persona titular de la direcció territorial del SERVEF corresponent.

2. La resolució de concessió contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

3. El procediment podrà resoldre's de forma parcial, a mesura que els sol·licitants presenten la totalitat de la documentació establida en la convocatòria.

4. La resolució posarà fi a la via administrativa i en contra podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant la Direcció General del SERVEF en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, computat en els termes ja dits, davant el jutjat contenciós administratiu de la corresponent província, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tretze. Termini de resolució i mitjà de notificació

1. El termini per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres del SERVEF. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat resolució expressa, la sol·licitud podrà entendre's desestimada per silenci administratiu.

2. La notificació de les resolucions i actes de tràmit es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), per a la qual cosa el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física). A tal fi es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que conste en l'expedient, on s'informarà de la posada a la disposició d'una notificació en la citada seu electrònica. La falta de realització de l'avís no impedirà que la notificació siga considerada plenament vàlida.

3. En el cas de les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració, la notificació de les resolucions i actes de tràmit es farà per correu certificat, llevat que hagueren sol·licitat la notificació per mitjans electrònics.Catorze. Liquidació i pagament

La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada justificades amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud les condicions establides i es lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.Quinze. Règim de substitució

1. Si la persona treballadora causara baixa pels motius relacionats en la lletra d del resolc setze, podrà ser substituïda en el termini d'un mes per una altra persona treballadora que pertanga al col·lectiu destinatari de la present convocatòria (o en defecte d'això per una altra persona desocupada que, pertanyent a algun dels col·lectius indicats en les lletres a i c de l'article 3.1 de l'Ordre 10/2018, conste inscrita com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació), a fi de completar, sota les mateixes condicions contractuals que tenia la persona substituïda, el període de manteniment que quedara pendent de complir.

2. En el cas que la jornada o qualsevol altra circumstància de la persona treballadora substituta haguera determinat una subvenció inferior a la concedida, procedirà el reintegrament de la diferència entre l'import de la subvenció concedida i el que haguera correspost si la persona treballadora substituta haguera sigut subvencionada inicialment, juntament amb els interessos de demora.

3. El termini establit per a la substitució no computarà a l'efecte de l'obligació de manteniment.

4. Si la baixa de la persona treballadora es produïra amb anterioritat a la resolució de concessió, es perdrà el dret a la sol·licitud presentada; no obstant això, aquesta previsió no s'aplicarà quan la baixa de la persona treballadora haguera tingut lloc una vegada transcorregut el termini establit en el resolc tretze.Setze. Obligacions de la persona o entitat beneficiària

A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions de la persona o entitat beneficiària:

a) Formalitzar els contractes de treball per escrit.

b) Els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa hauran de recollir expressament en les clàusules el nombre d'hores setmanals de treball.

c) Mantindre l'ocupació subvencionada durant almenys 24 mesos.

d) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de les personas treballadores en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, mort, discapacitat sobrevinguda, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.

e) Aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l'informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de les persones treballadores en situació d'alta durant aquest període de manteniment.

f) Facilitar totes les dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides que li siguen requerides pel SERVEF.

g) Comunicar al SERVEF la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat; així com qualsevol incidència o variació que es produïsca amb relació a la subvenció concedida.

h) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com, conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, i aquests seran originals o còpies certificades segons aquests.

i) Les persones jurídiques hauran de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual haurà d'aportar-se al SERVEF en el termini indicat en la lletra e d'aquest resolc, juntament amb el model normalitzat sobre el compliment d'aquesta obligació de comptabilitat separada.

j) Atés que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) haurà de conservar-se durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (el que s'estima que puga tindre lloc al voltant de l'any 2025).

k) A l'efecte de difusió pública, en estar les ajudes cofinançades pel Fons Social Europeu, la persona o entitat beneficiària estarà subjeta a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclosa en una llista d'operacions que es publicarà de forma electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, haurà de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu. Així mateix, la persona o entitat beneficiària estarà subjecta a les normes d'informació i publicitat recollides en el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió de 28 de juliol de 2014 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.l) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en el cas que l'entitat perceba durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici de l'anterior, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.m) Aportar en el termini indicat en la lletra e d'aquest resolc, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

n) Facilitar al SERVEF les mesures d'acompanyament que afavorisquen l'adequació de la inserció recollides en la disposició addicional quarta de l'Ordre 10/2018. En aquest sentit la persona o entitat beneficiària haurà de concedir a la persona treballadora el permís necessari en horari laboral perquè acudisca al centre SERVEF, a fi que es realitzen les labors d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment del contracte.Dèsset. Dret de la competència

1. Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352 de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:

a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles (que consten en la llista de l'annex I del Tractat).

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d'aquesta es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

2. L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

3. Les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió.

4. Les ajudes de minimis no s'acumularan a cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o a cap ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se a altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua publicació, davant el corresponent jutjat contenciós administratiu competent, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament recurs de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que els interessats puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.València, 2 d'agost de 2018.– El director general del SERVEF: Enric Nomdedéu i Biosca.

Mapa web