Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 21/2018, de 9 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada, promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana, i foment dels canals adequats per a garantir la disponibilitat de productes ecològics de proximitat. [2018/6985]

(DOGV núm. 8344 de 23.07.2018) Ref. Base de dades 007122/2018
ÍNDEXPreàmbul

Ordeno

Article 1. Aprovació de les bases reguladores

Article 2. Concurrència competitiva

Disposició addicional

Única. Clàusula de no-incidència pressupostària

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Disposicions finals

Primera. Facultats d'execució i desplegament

Segona. Entrada en vigor

Annex I. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana

Primera. Objecte

Segona. Beneficiaris

Tercera. Despeses subvencionables i quantia de les ajudes

Quarta. Obligacions dels beneficiaris

Cinquena. Publicitat dels projectes

Sisena. Sol·licitud de les ajudes

Setena. Instrucció, avaluació, resolució i concessió de les ajudesHuitena. Modificació de la resolució, incompliment i reintegrament

Novena. Sol·licitud de pagament

Deu. Controls i seguiment

Onze. Compatibilitat de l'ajuda

Dotze. Informació i publicitat de les subvencions

Tretze. Règim d'infraccions i sancions

Annex II. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana

Primera. Objecte

Segona. Definicions

Tercera. Requisits que han de complir els productors directes

Quarta. Beneficiaris

Cinquena. Obligacions dels beneficiaris

Sisena. Despeses subvencionables i quantia de les ajudes

Setena. Sol·licitud de les ajudes

Huitena. Instrucció, avaluació, resolució i concessió de les ajudesNovena. Modificació de la resolució, incompliment i reintegrament

Deu. Sol·licitud de pagament

Onze. Controls i seguiment

Dotze. Compatibilitat de l'ajuda

Tretze. Informació i publicitat de les subvencions

Catorze. Logotip Mercats de la terra, ecològics i de proximitatQuinze. Règim d'infraccions i sancions

Annex III. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al foment de la concentració de l'oferta dels productes de proximitat ecològics de la Comunitat Valenciana

Primera. Objecte

Segona. Definicions

Tercera. Beneficiaris

Quarta. Requisits que han de complir els beneficiaris

Cinquena. Obligacions dels beneficiaris

Sisena. Despeses subvencionables i quantia de les ajudes

Setena. Sol·licitud de les ajudes

Huitena. Instrucció, avaluació, resolució i concessió de les ajudes

Novena. Modificació de la resolució, incompliment i reintegrament

Deu. Sol·licitud de pagament

Onze. Controls i seguiment

Dotze. Compatibilitat de l'ajuda

Tretze. Informació i publicitat de les subvencion

Catorze. Logo Mercats majoristes de producte de proximitat i ecològics

Quinze. Règim d'infraccions i sancions.

PREÀMBULEn els últims anys la indústria agroalimentària ha experimentat importants canvis que l'han situat com una de les branques més dinàmiques de la nostra economia. No obstant això, la situació actual dels mercats i la nova configuració existent en la demanda de productes fa necessari un canvi en les estratègies i polítiques a seguir.

En primer lloc ens trobem davant una societat cada vegada més exigent amb la qualitat dels productes agroalimentaris. La Comunitat Valenciana posseeix un model alimentari propi, els productes del qual són la base de la dieta mediterrània i que aglutina valors i atributs com la seguretat, la traçabilitat, la cultura o la gastronomia i, en definitiva, una diferenciació que fa ampliar les quotes de mercat. Aquesta posada en valor dels productes fa que les marques de qualitat agroalimentària diferenciades de la Comunitat Valenciana, constituïsquen una de les riqueses gastronòmiques més singulars del nostre territori, alhora que revaloritzen el producte i revitalitzen les nostres zones de producció.

En aquest context, és indispensable fomentar l'activitat investigadora en matèria de qualitat diferenciada realitzada per les universitats, els centres d'investigació i els organismes de transferència tecnològica, tots ells de naturalesa pública, amb la finalitat d'oferir una resposta adequada i permanent als reptes científics, tecnològics i econòmics als quals s'enfronta el nostre sector agroalimentari, i transferir solucions pràctiques, innovadores i eficients que contribuïsquen a garantir la seua viabilitat i creixement, i ens permeten posar nous i millors productes i serveis en el mercat, beneficiant-se indirectament d'aquesta activitat investigadora les nostres pimes.

En el Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat constitutiu de la UE, en la secció IV del capítol III, es regulen les ajudes a projectes de recerca i desenvolupament, que inclouen investigació fonamental, investigació industrial i desenvolupament experimental.En segon lloc, els consumidors estan cada vegada més interessats a conéixer l'origen i el cost real dels aliments, els sistemes de producció i les seues condicions de sostenibilitat. Es fa així necessari oferir als consumidors productes amb valors de proximitat i d'informació sobre la seua procedència i elaboració. De fet, l'agricultura i ramaderia tradicionals, associades al consum de productes de proximitat, són un instrument eficaç per a la millora del medi ambient, alhora que constitueixen una gran oportunitat per al desenvolupament rural. Així doncs, cal fomentar aquells espais de trobada entre productors i consumidors que generen un consum responsable, una producció sustentable i un comerç just, alhora que cal establir els canals adequats per a garantir la disponibilitat d'aquests productes de cara a poder cobrir la seua demanda.Les ajudes regulades en els annexos II i III d'aquesta ordre no requereixen notificació a la Comissió Europea per no reunir els requisits de l'article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE), ja que aquestes estan sotmeses als requisits i límits establits en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013).

Aquesta ordre s'adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència segons el que s'estableix en l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En la tramitació fins a l'aprovació d'aquesta ordre, dictada en el marc del que disposa l'article 49.3.3r i concordants de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, ha sigut objecte de tràmit d'informació pública i l'Advocacia de la Generalitat ha emés informe sobre aquesta. També s'ha consultat el Servei de Política Regional de la Unió Europea i de la Comunitat Valenciana, i oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Així doncs, en virtut i ús de les facultats que em confereix l'article 28, lletra e, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en relació amb els articles 9 i 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions amb l'article 160.2.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb el Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en la seua redacció vigent, i a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna.ORDENEArticle 1. Aprovació de les bases reguladores

S'aproven les bases reguladores de les ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada, promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana, i foment dels canals adequats per a garantir la disponibilitat de productes ecològics de proximitat de cara a poder cobrir la seua demanda, i que apareixen com a annexos I, II i III, respectivament d'aquesta ordre.Article 2. Concurrència competitiva

La concessió de les subvencions es realitzarà mitjançant el procediment de concurrència competitiva a què fan referència l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 55 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Clàusula de no-incidència pressupostària

Si bé l'ordre en si no comporta obligacions econòmiques, seran les convocatòries anuals periòdiques que s'efectuen d'acord amb aquestes bases les que originaran compromisos concrets d'ordre econòmic.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que es disposa en aquesta ordre.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Facultats d'execució i desplegament

Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, en el marc de les seues respectives competències, per a dictar els actes i les disposicions específiques que siguen necessaris per a l'aplicació i execució del que preveu aquesta ordre, si bé l'emissió de la resolució per la qual es convoquen aquestes ajudes correspondrà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de qualitat agroalimentària.Segona. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 9 de juliol de 2018La consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,

ELENA CEBRIÁN CALVO

ANNEX I

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a la valorització dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat ValencianaPrimera. Objecte

1. L'objecte d'aquestes bases és establir i regular el règim de les ajudes dirigides a estimular la investigació, el desenvolupament i la innovació en matèria de qualitat agroalimentària diferenciada.

2. En concret les convocatòries d'ajudes que es realitzen d'acord amb aquestes bases van dirigides a subvencionar aquells projectes d'investigació, desenvolupament i innovació que tinguen com a finalitat:

a) Millorar els sistemes, mètodes i tècniques de producció/elaboració dels productes de qualitat agroalimentària diferenciada que permeten desenvolupar aquests productes de forma sostenible i innovadora, progressant cap a nous estàndards de qualitat de forma competitiva, amb especial atenció a la caracterització de les condicions agroclimàtiques i culturals, elaboracions/transformacions agroalimentàries peculiars i diferenciadores, amb identitat i vinculades al territori com les tradicionals.

b) Avançar en el desenvolupament i aplicació de la millora vegetal i fitogenètica per a promoure la sostenibilitat i competitivitat del sector.

c) Produir de forma més eficient, sostenible, segura i saludable, i en particular amb certificació ecològica.

d) Garantir la protecció dels cultius de productes emparats mitjançant la lluita biològica i l'aplicació sostenible dels productes fitosanitaris.

e) Transformar, valoritzar i/o eliminar els residus de manera controlada així com la producció de biomassa i altres recursos biològics renovables.

3. Les ajudes regulades en aquest annex s'acullen al que es disposa en l'article 25 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187/1, 26.06.2014).

4. Aquestes ajudes no seran aplicables als supòsits previstos en els apartats 2 a 5 de l'article 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014, ja esmentat, amb especial referència a les empreses en crisis i les ajudes concedides a beneficiaris que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat l'ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, a excepció dels règims d'ajudes destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals.Segona. Beneficiaris

1. Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes les universitats, els centres d'investigació i els organismes de transferència tecnològica, tots ells de naturalesa pública, l'objectiu principal dels quals siga realitzar de manera independent investigació fonamental, industrial o desenvolupament experimental.

2. S'entendrà per investigació fonamental els treballs experimentals o teòrics empresos amb l'objectiu primordial d'adquirir nous coneixements sobre els fonaments subjacents dels fenòmens i fets observables, sense perspectives d'aplicació o utilització comercial directa.3. S'entendrà per investigació industrial la investigació planificada o els estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguen ser útils per a desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permeten millorar considerablement els ja existents.4. S'entendrà per desenvolupament experimental l'adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats.5. Per a ser subvencionables, els projectes d'investigació, desenvolupament i innovació presentats hauran de comptar amb el suport d'almenys una figura de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana. Aquest suport s'acreditarà mitjançant l'aportació del certificat corresponent emés a aquest efecte pel Consell Regulador o òrgan de gestió de la figura de qualitat agroalimentària diferenciada o entitat gestora de l'autorització de l'ús de la Marca CV, si escau, o de l'òrgan que tinga atribuïdes les competències per a assumir aquests compromisos. A aquest efecte es consideren figures de qualitat agroalimentària diferenciades les sotmeses als règims de qualitat establits en virtut dels reglaments i disposicions següents:

a) El Reglament (UE) núm. 1151/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris (DO L 343, 14.12.2012).

b) El Reglament (CE) núm. 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 2092/91 (DO L 189, 20.07.2007).c) El Reglament (UE) núm. 110/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 1576/89, del Consell (DO L 39, 13.02.2008).

d) El Reglament (UE) núm. 251/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre la definició, descripció, presentació, etiquetatge i protecció de les indicacions geogràfiques dels productes vitivinícoles aromatitzats, i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 1601/91, del Consell.

e) La part II, títol II, capítol I, secció 2, del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, referent al vi.

f) El Decret 91/1998, de 16 de juny, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Marca de Qualitat «CV» per a productes agraris i agroalimentaris, o norma que la substituïsca.Tercera. Despeses subvencionables i quantia de les ajudes

1. Seran subvencionables les despeses següents:

a) Els costos de personal relacionats amb investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, en la mesura en què estiguen dedicats al projecte;b) Els costos de l'instrumental i material, en la mesura i durant el període en què s'utilitzen per al projecte; en cas que l'instrumental i el material no s'utilitzen en tota la seua vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la durada del projecte, calculats d'acord amb els principis comptables generalment acceptats.

c) Els costos d'edificis i terrenys, en la mesura i durant el període en què s'utilitzen per al projecte; pel que fa als edificis, únicament es consideraran subvencionables els costos d'amortització corresponents a la durada del projecte, calculats d'acord amb els principis comptables generalment acceptats; en el cas dels terrenys, seran subvencionables els costos de traspàs comercial o els costos de capital en què efectivament s'haja incorregut.

d) Els costos d'investigació contractual, coneixements i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte;

e) Les despeses generals i altres despeses d'explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es deriven directament del projecte, fins a un límit del 15 %.

2. L'ajuda màxima per projecte subvencionat serà de 25.000 euros, i les intensitats màximes d'ajuda per tipus d'activitat investigadora desenvolupada són:

2.1 del 100 % dels costos subvencionables, per a la investigació fonamental;

2.2 del 50 % dels costos subvencionables, per a la investigació industrial;

2.3 del 25 % dels costos subvencionables, per al desenvolupament experimental;

No obstant això, les intensitats d'ajuda per a la investigació industrial i el desenvolupament experimental podran augmentar-se en 15 punts percentuals si es compleix alguna de les condicions següents: que el projecte implique una col·laboració efectiva entre empreses, almenys una de les quals siga una PIME, o es desenvolupe en almenys dos estats membres, o en un Estat membre i en una Part Contractant en l'Acord EEE, i que cap de les parts córrega per si sola amb més del 70 % dels costos subvencionables, o entre una empresa i un o diversos organismes d'investigació i difusió de coneixements, que assumiran com a mínim el 10 % dels costos subvencionables i tindran dret a publicar els resultats de la seua pròpia investigació, o que els resultats del projecte es difonguen àmpliament per mitjà de conferències, publicacions, bases de lliure accés o programes informàtics gratuïts o de font oberta.

Quarta. Obligacions dels beneficiaris

1. Amb caràcter general, els beneficiaris de les ajudes hauran de:

a) Complir l'objectiu, els requisits i les condicions, en l'execució de l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha d'efectuar l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, i aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

d) Acreditar, mitjançant declaració responsable, la no concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

e) Comunicar a l'òrgan concedent, en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, la sol·licitud i/o obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics, així com la modificació de les circumstàncies que hagen fonamentat la concessió de la subvenció en els termes d'aquesta ordre. En el cas que la sol·licitud o concessió d'altres ajudes, o la modificació de les circumstàncies que hagen motivat la concessió de l'ajuda, s'efectuen durant la tramitació de l'expedient, aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan siga procedent d'acord amb el que s'estableix en els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) Mantindre a la disposició de l'Administració, durant almenys els tres anys següents al pagament final, els justificants de pagament de les despeses finançades i dels ingressos per les ajudes percebudes.

h) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari, i també tots els estats comptables i registres específics necessaris per a garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

j) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.k) Donar la publicitat adequada sobre l'obtenció de l'ajuda, indicant l'entitat pública concedent, l'import obtingut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada, tot això sense perjudici de les obligacions de difusió i publicitat que corresponguen a l'Administració concedent de conformitat amb el que disposen els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 9.1.e de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015.

l) Disposar d'un pla d'igualtat quan així ho exigisca la legislació aplicable o el conveni corresponent, en els termes previstos en l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

m) Qualsevol altra que legalment corresponga com a beneficiari de subvencions públiques.

2. L'incompliment de les obligacions anteriors donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.

Cinquena. Publicitat dels projectes

1. Els resultats obtinguts en el desenvolupament dels projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en matèria de qualitat agroalimentària diferenciada, hauran d'estar a la disposició de qualsevol persona interessada i ser accessibles des de les pàgines web tant de la conselleria competent en matèria d'agricultura, com des de les pàgines web de les universitats, centres d'investigació o entitats de transferència tecnològica que els desenvolupen. També hauran d'estar disponibles en les pàgines web de les figures de qualitat agroalimentària diferenciada que els hagen donat suport, sempre que siga possible.

2. Amb independència del que disposa l'apartat anterior, les universitats, centres d'investigació o entitats de transferència tecnològica podran utilitzar els resultats parcials o finals dels seus projectes d'investigació, desenvolupament i innovació per a la seua publicació o difusió per qualsevol mitjà, suport o sistema. En cas de publicació o difusió es farà sempre referència expressa al fet que aquests han comptat amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana.Sisena. Sol·licitud de les ajudes

1. El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda quedarà establit en les convocatòries corresponents que es realitzen per a cada exercici, igual que la línia pressupostària i la dotació econòmica que tenen assignada.

2. Les persones interessades que reunisquen les condicions previstes en la base segona d'aquesta ordre presentaran la sol·licitud a través del model normalitzat que es publicarà en la guia PROP de la Generalitat, i l'enllaç de la qual apareixerà en les convocatòries d'ajuda corresponents.

3. Respecte a la presentació de les sol·licituds, i quant a l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració, s'haurà d'ajustar al que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i l'article 3.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim Jurídic del sector públic, els sol·licitants hauran de complir amb els requisits següents:

a) Els sol·licitants, atés que en tot cas són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat o en l'URL que quede establit en la convocatòria corresponent que es realitze.

b) Si algun dels sol·licitants presenta la seua sol·licitud presencialment, serà requerit perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja realitzat l'esmena.

c) Els documents que s'annexen als tràmits telemàtics hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

d) Les administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics, que asseguren la interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d'elles, garantiran la protecció de les dades de caràcter personal, i facilitaran preferentment la prestació conjunta de serveis als interessats.

4. A la sol·licitud d'ajuda s'adjuntarà la documentació següent:

a) Acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, de la identitat i capacitació del seu representant i del seu objecte social.

b) Memòria descriptiva del projecte d'investigació, desenvolupament i innovació per al qual sol·licita l'ajuda, el qual haurà de contindre com a mínim la informació següent:

b.1. La descripció detallada de les accions i tasques concretes a escometre (inclosa la ubicació del projecte i l'import del finançament públic necessari per a aquest), així com la informació necessària per a garantir l'execució satisfactòria del projecte (subjectes, àmbit d'estudi, grandària mostral i mostreig, si escau, procediments d'estudi, variables, instruments de recollida de dades, anàlisis, etc.).

b.2. Pressupost detallat per partides.

b.3. Termini d'execució del projecte (incloses les dates d'inici i finalització).

b.4. Les repercussions esperades que el resultat de l'estudi tindrà en les figures de qualitat agroalimentària diferenciada i, si escau, sector o sectors implicats.

b.5. En el cas que es produïsca una subcontractació de determinats serveis necessaris per a la realització del projecte el seu import i contingut. No podrà subcontractar-se més d'un 20 % de l'import total del projecte presentat.

Amb la finalitat de garantir l'efecte incentivador de l'ajuda, en la memòria descriptiva del projecte el sol·licitant haurà d'indicar si amb la concessió de l'ajuda s'obtindrà un augment substancial de l'abast del projecte, un augment substancial de l'import total invertit pel beneficiari gràcies a l'aportació de fons públics, o una acceleració substancial del ritme d'execució del projecte subvencionat.

c) Model de domiciliació bancària degudament emplenat.

d) En el supòsit de prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la instal·lació, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seues característiques especials no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren.

En aquells casos en què l'oferta finalment executada no siga la de menor import econòmic, el beneficiari haurà de justificar les raons que van motivar aquesta decisió. En aquest supòsit si les raons esmentades no estan motivades en consideracions tècniques, financeres o altres condicionants de l'execució de l'actuació, l'òrgan gestor podrà minorar o fins i tot eliminar del còmput total de despesa subvencionable a liquidar l'import atribuït pel beneficiari a aquesta actuació objecte de discrepància.

e) Certificat o certificats emesos a aquest efecte pel Consell Regulador o òrgan de gestió de la figura de qualitat agroalimentària diferenciada o entitat gestora de l'autorització de l'ús de la Marca CV, si escau, o de l'òrgan que tinga atribuïdes les competències per a assumir aquests compromisos, del seu suport al projecte d'investigació.

5. El formulari de sol·licitud d'ajuda incorporarà les declaracions responsables següents, que hauran de ser subscrites, en tot cas, pels sol·licitants:

a) Declaració responsable que totes les dades que figuren en la sol·licitud i documentació que s'acompanya són certes.

b) Declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalada en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Declaració responsable d'acord amb el que estableix l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat, o si escau, l'exempció d'aquesta obligació.

d) Declaració responsable sobre la sol·licitud i obtenció o no d'altres ajudes sobre les mateixes activitats, projectes, o els mateixos costos subvencionables, amb expressió, si escau, dels compromisos assumits pel sol·licitant.

e) Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa reguladora d'aquestes ajudes, així com de l'obligació de publicitar la procedència dels fons.

6. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, es presumirà que la consulta o obtenció de les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social és autoritzada pels sol·licitants llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa o la normativa reguladora de les presents ajudes requerisca consentiment exprés.

En absència d'oposició del sol·licitant, l'òrgan gestor haurà d'obtindre els documents electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o mitjançant consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.

7. Mitjançant la presentació de la sol·licitud:

a) El sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en aquesta i en la documentació que s'adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.

b) D'acord amb el que disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que, si escau, siga requerida per a acreditar el compliment del que s'ha declarat, o la comunicació, podran donar lloc, si escau, a la denegació de la subvenció o ajuda, o, si aquestes ja han sigut reconegudes, a la incoació dels procediments corresponents de minoració i/o reintegrament, si escau, sense perjudici d'altres responsabilitats en què el beneficiari puga haver incorregut.

Així mateix, la resolució de l'Administració pública que declare aquestes circumstàncies podrà determinar l'obligació de la persona interessada de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement de la concessió de la subvenció o ajuda corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això de conformitat amb els termes establits en les normes sectorials d'aplicació.

c) Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, donarà lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador de conformitat amb el que es disposa en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Tot això sense perjudici de les responsabilitats de tot ordre, fins i tot penal, que puguen pertocar, com a conseqüència de la falsedat o inexactitud en les dades o documents aportats o en les declaracions realitzades.

8. No caldrà aportar aquella documentació que ja s'haja presentat anteriorment davant aquesta Administració, sempre que no hagen variat les dades contingudes en aquesta i continuen vigents. En aquest cas haurà de posar-se en coneixement de l'òrgan gestor la documentació de què es tracte, procediment, expedient, any i unitat administrativa en què es va presentar la documentació requerida.

9. Un mateix sol·licitant podrà presentar diverses sol·licituds d'ajudes. Una per cada projecte d'investigació, desenvolupament i innovació en matèria de qualitat agroalimentària diferenciada.Setena. Instrucció, avaluació, resolució i concessió de les ajudes1. La instrucció del procediment per a la tramitació de sol·licituds correspon a la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

2. Aquesta subdirecció general, a través del servei competent en matèria de qualitat agroalimentària, sempre que es comprove alguna deficiència (inclòs que algun dels certificats demanats siguen negatius), requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La concessió de les ajudes s'atorgarà en règim de concurrència competitiva.

4. Un òrgan col·legiat avaluarà les sol·licituds d'acord amb els barems establits en l'apartat 5é d'aquesta base. Aquest òrgan estarà integrat per tres membres: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, que actuarà com a president, la persona titular del servei competent en matèria de qualitat agroalimentària, que actuarà com secretaria, i una persona tècnica adscrita a aquesta subdirecció general, i s'haurà de procurar una representació equilibrada de dones i homes, tot això en aplicació del que es preveu en el II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, aprovat per acord de 10 de març de 2017, del Consell.5. En relació amb la dotació econòmica continguda en la convocatòria:

1. Si la dotació econòmica continguda en la convocatòria arriba per a atendre totes les sol·licituds subvencionables presentades, es procedirà a concedir a tots per l'import d'aquestes. En el cas que la dotació global màxima que s'establisca no arribe per a atendre la totalitat de les sol·licituds, es procedirà a la concessió d'acord amb els criteris de puntuació següents:

a) Aquells projectes que tinguen com a objecte una millor zonificació de les figures de qualitat agroalimentària diferenciada de la Comunitat a partir de criteris edafoclimàtics i ambientals: 4 punts. Per a obtindre aquesta puntuació els sol·licitants hauran de descriure en la memòria del projecte la forma en la qual es procedirà a zonificar l'espai corresponent a la zona de producció del producte o productes emparats, tot això sobre la base de dades agroclimàtiques objectives de sòl, clima i de paràmetres de qualitat.

b) Pel contingut del projecte presentat:

b.1. Projectes d'investigació, desenvolupament o innovació que tinguen com a objecte aconseguir tres o més de les finalitats previstes en l'apartat 2n de la base primera d'aquesta ordre: 6 punts.

b.2. Projectes d'investigació, desenvolupament o innovació que tinguen com a objecte aconseguir dues de les finalitats previstes en l'apartat 2n de la base primera d'aquesta ordre: 4 punts.

b.3. Projectes d'investigació, desenvolupament o innovació que tinguen com a objecte aconseguir una sola de les finalitats previstes en l'apartat 2n de la base primera d'aquesta ordre: 2 punts.

c) Pel grau de suport al projecte per part de les figures de qualitat agroalimentària reconegudes de la Comunitat Valenciana:

c.1. Projectes d'investigació, desenvolupament o innovació que hagen obtingut el suport de tres o més figures de qualitat agroalimentària diferenciada reconegudes a la Comunitat Valenciana: 4 punts.

c.2. Projectes d'investigació, desenvolupament o innovació que hagen obtingut el suport de dues figures de qualitat agroalimentària diferenciada reconegudes a la Comunitat Valenciana: 2 punts.

d) Si els objectius i prioritats d'investigació, desenvolupament o innovació són coherents amb el 1r Pla valencià de producció ecològica de la Comunitat Valenciana, és a dir, fomentar el consum conscient, responsable i ecològic, fomentar la producció ecològica, fomentar la comercialització i transformació d'aliments ecològics, promoure el coneixement agroecològic valencià, i millorar la governança i transparència del sector: 4 punts.

e) Si es tracta de segones o ulteriors fases d'un projecte ja iniciat amb anterioritat i que els seus resultats hagen sigut positius per a les nostres figures de qualitat agroalimentària diferenciada i siga aconsellable continuar amb els mateixos 4 punts. A aquest efecte es considerarà que els resultats d'aquests projectes ja iniciats són positius quan la figura de qualitat que els va donar suport manifeste i justifique de forma expressa la seua continuïtat.

f) En funció del grau de coneixement dels investigadors sobre el tema abordat en el seu projecte d'investigació fins a 5 punts distribuïts de la forma següent: acreditació de més de 8 anys d'experiència 5 punts, experiència de més de 5 anys i fins a 8 anys 3 punts, experiència fins a 5 anys 1 punt. Aquesta experiència s'acreditarà mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa corresponent (títols, treballs anteriors, estudis relacionats, etc.).

2. En el cas que no hi haja dotació pressupostària suficient per a subvencionar tots els projectes presentats s'aniran concedint les ajudes en funció de la puntuació obtinguda, en ordre decreixent, des del de major puntuació fins al que haja obtingut la menor puntuació i fins que s'acaben els fons establits en la convocatòria corresponent.3. Serà requisit indispensable per a obtindre qualsevol ajuda l'obtenció d'una puntuació mínima de 10 punts.

4. En el supòsit d'empat en puntuació, l'entitat que obtindrà l'ajuda serà aquella que acredite, a la publicació de la convocatòria corresponent a les ajudes regulades en aquest annex, ocupar major percentatge de persones amb diversitat funcional en relació amb les respectives plantilles d'aquestes, o bé es comprometen a contractar un percentatge major de treballadors discapacitats durant l'àmbit temporal de l'ajuda o subvenció, d'acord amb el que es preveu en l'article 6 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

5. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes ajudes serà la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.6. El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de 6 mesos comptats des de la publicació de la convocatòria corresponent d'ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció, de conformitat amb el que disposa l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La resolució haurà de ser en tot cas motivada i haurà de contindre la informació següent: la inversió auxiliable, la quantia de les ajudes concedides com a percentatge de la inversió auxiliable i el termini concedit al beneficiari per a comunicar la realització de l'actuació subvencionable i per a justificar el pagament de les actuacions realitzades.Huitena. Modificació de la resolució, incompliment i reintegrament

1. Una vegada dictada la resolució de concessió, el beneficiari podrà sol·licitar la modificació del seu contingut sempre que no s'alteren essencialment la naturalesa i els objectius de l'ajuda aprovada, no es produïsquen danys en drets de tercers i no s'altere la puntuació inicialment obtinguda. Així mateix, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

Aquesta sol·licitud de modificació haurà de ser presentada com a mínim amb un mes d'antelació a la conclusió del termini per a la realització de l'activitat.

2. Si el beneficiari de l'ajuda compleix les condicions establides en la resolució de concessió, executa i justifica tots els conceptes de les despeses aprovades en els terminis establits, i compleix la resta dels requisits de la resolució de concessió, procedirà a abonar-se la totalitat de la subvenció concedida.

3. Són causes de reintegrament, les previstes en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Novena. Sol·licitud de pagament

1. El pagament de l'ajuda al beneficiari s'efectuarà, amb sol·licitud prèvia d'aquest, quan el servei competent en matèria de qualitat agroalimentària comprove el compliment de totes les obligacions previstes en la base quarta d'aquesta ordre.

A l'efecte de justificació de les despeses realitzades no s'admetran els pagaments en efectiu.

2. Les persones interessades presentaran les sol·licituds de pagament de l'ajuda a través del model normalitzat que estarà publicat en la guia PROP de la Generalitat, i l'enllaç de la qual apareixerà en les convocatòries d'ajuda corresponents.

Si algun dels sol·licitants presenta la seua sol·licitud presencialment, serà requerit perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja realitzat l'esmena.

3. Respecte a la presentació de les sol·licituds de pagament, i quant a l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració s'haurà d'ajustar al que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i l'article 3.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Els sol·licitants del pagament, atés que en tot cas són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds de pagament telemàticament segons el que es disposa en l'apartat 2 d'aquesta base.

b) Els documents que s'annexen als tràmits telemàtics hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

4. L'imprés de sol·licitud de pagament haurà d'anar acompanyat dels documents següents:

a) Model de domiciliació bancària, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent del presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.

b) La memòria del projecte realitzat, així com la descripció dels objectius i resultats aconseguits.

c) Factures i justificants de pagament que donen suport a les quantitats sol·licitades, així com qualsevol prova documental que demostre la seua existència i realitat (materials, publicitat, mostres, etc.).

5. El formulari de sol·licitud de pagament incorporarà una declaració responsable, que haurà de ser subscrita pels beneficiaris, en la qual s'indique si s'ha rebut o no alguna altra ajuda econòmica de la UE o d'altres administracions públiques per a l'activitat subvencionada. Aquesta declaració responsable tindrà per objecte poder comprovar la compatibilitat entre aquestes.

6. Amb caràcter general, els tributs només podran considerar-se despeses subvencionables, sempre que la persona beneficiària els abone efectivament. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Queda, per tant, exclòs el finançament de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), així com l'Impost General Indirecte Canari (IGIC), en la mesura en què siguen deduïbles.

7. No podrà realitzar-se el pagament mentre el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o siga deutor per resolució que declare la procedència de reintegrament.

A aquest efecte, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de pagament comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.Deu. Controls i seguiment

1. La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, a través de la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària establirà els mecanismes de control necessaris per a assegurar el compliment de la finalitat per a la qual les subvencions són concedides.

2. A més dels controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament, i que tindran per objecte comprovar l'efectiu compliment del que preveuen aquestes bases i la normativa d'aplicació, es podran dur a terme els controls corresponents sobre el terreny que tindran per objecte verificar, en la seu de les oficines dels beneficiaris, tota la documentació relativa a l'ajuda que es trobe en possessió d'aquests.

Onze. Compatibilitat de l'ajuda

Aquesta ajuda podrà acumular-se amb qualsevol altra ajuda estatal sempre que aquestes mesures d'ajudes es referisquen a costos subvencionables identificables diferents o amb qualsevol altra ajuda estatal, corresponent -parcialment o totalment- als mateixos costos subvencionables, únicament si aquesta acumulació no supera la intensitat d'ajuda o l'import d'ajuda més elevats aplicables a aquesta ajuda en virtut del que disposa el Reglament (UE) núm. 651/2014.

Les ajudes estatals exemptes en virtut d'aquest Reglament no s'acumularan amb ajudes de minimis relatives als mateixos costos subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat d'ajuda superior a l'establida en el capítol III d'aquest.Dotze. Informació i publicitat de les subvencions

1. La Base de Dades Nacional de Subvencions operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

2. A aquest efecte, les administracions concedents hauran d'enviar a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes en els termes establits en els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i complir el que s'estableix en l'article 9.1.e de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i l'article 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, així com en els termes i condicions establits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern quant a la publicitat activa de les subvencions i ajudes.

3. Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes segons el que s'estableix en la base quarta, apartat 1, lletra k i en els termes i condicions establits en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern així com en els termes i condicions establits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que es faça ús de la previsió continguda en l'article 5.4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la Base de Dades Nacional de Subvencions servirà de mitjà electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat.Tretze. Règim d'infraccions i sancions

El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en els seus preceptes bàsics així com en el títol X capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.ANNEX II

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per

a la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat ValencianaPrimera. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és establir i regular el règim de les ajudes dirigides a fomentar la promoció dels productes agroalimentaris de proximitat de la Comunitat Valenciana realitzada a través de fires i mercats locals.Segona. Definicions

1. A l'efecte d'aquesta ordre s'entendrà per productors directes aquells que produïsquen productes frescos sense transformació o que realitzen activitats de manipulació, envasament i transformació de productes agraris i ramaders a partir de matèries primeres obtingudes principalment en les seues explotacions, i procedisquen a la seua venda directa. Aquestes explotacions hauran d'estar inscrites en el Registre d'Explotacions Agràries i Ramaderes de la Comunitat Valenciana.

2. Venda directa: l'activitat comercial en la qual no hi ha intermediaris entre el productor-transformador i la persona consumidora.

3. Traçabilitat: capacitat de seguir el procés complet d'un producte agrari o d'un aliment a través de totes les etapes de producció, transformació, envasament i comercialització, la qual cosa inclou l'emmagatzematge, el transport, la venda i qualsevol tipus de lliurament a títol onerós o gratuït d'aquest producte. Aquesta capacitat ha de fer-se extensiva als ingredients, les matèries primeres, els additius i les substàncies destinades a ser incorporades en aquests productes o amb la probabilitat de ser-ho.

4. Sistemes Participatius de Garantia (SPG): sistemes de garantia de qualitat que operen en l'àmbit local i certifiquen productors prenent com a base la participació activa de totes les persones implicades en el procés, construïdes a partir de la confiança, les xarxes socials i l'intercanvi de coneixement.

5. Productors primaris: aquelles persones, agricultores o ramaderes, que es dediquen a la producció de productes derivats de l'agricultura i de la ramaderia, enumerats en l'annex I del Tractat de funcionament de la UE, sense dur a terme cap altra operació que modifique la naturalesa d'aquests productes.Tercera. Requisits que han de complir els productors directes

1. Els productors a què es refereix l'apartat 1r de l'anterior base segona hauran de complir els requisits següents:

a) Ser titulars de l'explotació o explotacions corresponents (aquestes hauran d'estar inscrites en el Registre d'Explotacions Agràries i Ramaderes de la Comunitat Valenciana).

b) Disposar, en el cas que la normativa d'aplicació així ho exigisca de forma expressa per al tipus de producte, de l'instrument d'intervenció ambiental legalment exigible.

c) Que, en el cas de productors primaris, almenys el 60 % dels productes manipulats o transformats siguen de la seua explotació.

d) La presentació dels productes per a la seua venda serà conforme amb el que s'estableix en el Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s'aprova la norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, així com altres normes que siguen aplicables en cada cas a la comercialització del producte.

e) Complir les normes d'identificació, seguretat alimentària i traçabilitat establides per les disposicions legals aplicables.

f) Seran responsables de la seguretat dels productes que produeixen i han de garantir la seua seguretat alimentària, segons el que s'estableix en l'article 1.a del Reglament 852/2004/CE.

g) Han d'aplicar guies de bones pràctiques d'higiene aplicables a la seua activitat a fi de complir els requisits d'higiene i autocontrol.2. Per a acreditar aquests aspectes, cadascun dels productors directes haurà d'aportar el document corresponent acreditatiu del compliment dels requisits previstos en l'apartat anterior. Aquest document i el seu contingut, que haurà de ser demanat per cadascun dels beneficiaris de l'ajuda abans de la realització de l'actuació objecte d'ajuda, s'establirà en les convocatòries d'ajuda corresponents.

Quarta. Beneficiaris

1. Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes els municipis, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, recollides en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

2. En el cas que una mateixa fira o mercat local tinga diversos organitzadors que puguen ser beneficiaris d'aquestes ajudes, la condició de beneficiari correspondrà únicament a l'entitat que tinga la consideració de promotor principal d'aquesta, i es considerarà com a tal l'entitat que assumisca la gestió de l'organització de l'esdeveniment, realitze els pagaments de les despeses i a la qual es dirigeixen les factures.3. No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.Cinquena. Obligacions dels beneficiaris

1. Amb caràcter general, els beneficiaris de les ajudes hauran de:

a) Complir l'objectiu, els requisits i condicions, en l'execució de l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, que ha d'efectuar l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, i aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

d) Acreditar, mitjançant declaració responsable, la no concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

e) Comunicar a l'òrgan concedent, en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, la sol·licitud i/o obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics, així com la modificació de les circumstàncies que hagen fonamentat la concessió de la subvenció en els termes d'aquesta ordre. En el cas que la sol·licitud o concessió d'altres ajudes, o la modificació de les circumstàncies que hagen motivat la concessió de l'ajuda, s'efectuen durant la tramitació de l'expedient, aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan siga procedent conforme al que s'estableix en els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) Mantindre a la disposició de l'Administració, durant almenys els tres anys següents al pagament final, els justificants de pagament de les despeses finançades i dels ingressos per les ajudes percebudes.

h) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari, i també tots els estats comptables i registres específics necessaris per a garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

j) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i indicar a més, si escau, la seua inclusió en la Xarxa de Mercats de la Terra de la Comunitat Valenciana (o el seu logo) que es puguen crear.

k) Donar la publicitat adequada sobre l'obtenció de l'ajuda, indicant l'entitat pública concedent, l'import obtingut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada, tot això sense perjudici de les obligacions de difusió i publicitat que corresponguen a l'administració concedent de conformitat amb el que es disposa en els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 9.1.e de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015.

l) Acreditar que es troba al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes (article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana).

m) Disposar d'un pla d'igualtat quan així ho exigisca la legislació aplicable o el conveni corresponent, en els termes previstos en l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

n) Qualsevol altra que legalment corresponga com a beneficiari de subvencions públiques.

2. Amb caràcter especial, els beneficiaris de l'ajuda seran responsables del compliment per part dels participants en les fires i/o mercats locals, del que es disposa en la base tercera d'aquest annex.

3. L'incompliment de les obligacions anteriors donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.Sisena. Despeses subvencionables i quantia de les ajudes

1. Són subvencionables les despeses següents:

a) Lloguer de mobiliari o elements necessaris per a la correcta execució de la fira o mercat local objecte de promoció.

b) Publicitat, difusió i promoció de l'activitat (tríptics, cartells, publicitat en mitjans de comunicació, activitats divulgatives i de dinamització relacionades directament amb la fira o mercat local, etc.).2. L'ajuda serà del 100 % dels costos subvencionables amb un màxim d'ajuda per projecte i beneficiari de 10.000 euros per al cas de mercats mensuals o amb una periodicitat inferior, 5.000 euros en el cas de mercats semestrals o amb una periodicitat superior al mes, i 2.500 euros en el cas de fires anuals. Només en el cas d'existir suficient disponibilitat pressupostària podrà ser subvencionat més d'un projecte per beneficiari.Setena. Sol·licitud de les ajudes

1. El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda quedarà establit en les convocatòries corresponents que es realitzen per a cada exercici, igual que la línia pressupostària i la dotació econòmica assignada a aquestes.

2. Les persones interessades que reunisquen les condicions previstes en la base tercera d'aquesta ordre presentaran la sol·licitud a través del model normalitzat que es publicarà en la guia PROP de la Generalitat, i l'enllaç de la qual apareixerà en les convocatòries d'ajuda corresponents.

3. Respecte a la presentació de les sol·licituds, i quant a l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració s'haurà d'ajustar al que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i l'article 3.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Els sol·licitants, atés que en tot cas són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat o en l'URL que quede establit en la convocatòria corresponent que es realitze.

b) Si algun dels sol·licitants presenta la seua sol·licitud presencialment, serà requerit perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja realitzat l'esmena.

c) Els documents que s'annexen als tràmits telemàtics hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

d) Les administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics, que asseguren la interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d'aquestes, garantiran la protecció de les dades de caràcter personal, i facilitaran preferentment la prestació conjunta de serveis a les persones interessades.

4. A la sol·licitud d'ajuda s'adjuntarà la documentació següent:

a) Certificat de secretaria de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat local pel qual s'acorda sol·licitar l'ajuda.

b) Memòria descriptiva de l'activitat a subvencionar que haurà d'incloure, com a mínim, el contingut següent:

b.1. Nom de l'activitat (fira o mercat).

b.2. Dates de realització i, si escau, periodicitat.

b.3. Tipus de productors que hi participaran o participen i nombre aproximat.

b.4. Actuacions que comprén i despeses a subvencionar.

b.5. Breu descripció de la seua naturalesa i finalitat.

c) Model de domiciliació bancària degudament emplenat.

d) En el supòsit de prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la instal·lació, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seues especials característiques no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren.

En aquells casos en què l'oferta finalment executada no siga la de menor import econòmic, el beneficiari haurà de justificar les raons que van motivar aquesta decisió. En aquest supòsit si les raons no estan motivades en consideracions tècniques, financeres o altres condicionants de l'execució de l'actuació, l'òrgan gestor podrà minorar o fins i tot eliminar del còmput total de despesa subvencionable a liquidar l'import atribuït pel beneficiari a aquesta actuació objecte de discrepància.5. El formulari de sol·licitud d'ajuda incorporarà les declaracions responsables següents, que hauran de ser subscrites, en tot cas, pels sol·licitants:

a) Declaració responsable que totes les dades que figuren en la sol·licitud i documentació que s'acompanya són certes.

b) Declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalada en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Declaració responsable d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat, o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.

d) Declaració responsable sobre la sol·licitud i obtenció o no d'altres ajudes sobre les mateixes activitats, projectes, o els mateixos costos subvencionables, amb expressió, si escau, dels compromisos assumits pel sol·licitant.

e) Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa reguladora d'aquestes ajudes, així com de l'obligació de publicitar la procedència dels fons.

f) Declaració responsable sobre altres ajudes de minimis.

6. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, es presumirà que la consulta o obtenció de les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social és autoritzada pels sol·licitants llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa o la normativa reguladora d'aquestes ajudes requerisca consentiment exprés.

En absència d'oposició del sol·licitant, l'òrgan gestor haurà d'obtindre els documents electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o mitjançant consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.

7. Mitjançant la presentació de la sol·licitud:

a) El sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en aquesta i en la documentació que s'adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.

b) D'acord amb el que disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que, si escau, siga requerida per a acreditar el compliment del que s'ha declarat, o la comunicació, podran donar lloc, si escau, a la denegació de la subvenció o ajuda, o, si aquestes ja han sigut reconegudes, a la incoació dels procediments corresponents de minoració i/o reintegrament, si escau, sense perjudici d'altres responsabilitats en què el beneficiari puga haver incorregut.

Així mateix, la resolució de l'Administració pública que declare aquestes circumstàncies podrà determinar l'obligació de la persona interessada de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement de la concessió de la subvenció o ajuda corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això de conformitat amb els termes establits en les normes sectorials d'aplicació.

c) Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, donarà lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador de conformitat amb el que es disposa en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Tot això sense perjudici de les responsabilitats de tot ordre, fins i tot penal, que puguen pertocar, com a conseqüència de la falsedat o inexactitud en les dades o documents aportats o en les declaracions realitzades.

8. No caldrà aportar aquella documentació que ja s'haja presentat anteriorment davant aquesta Administració, sempre que no hagen variat les dades contingudes en aquesta i continuen vigents. En aquest cas haurà de posar-se en coneixement de l'òrgan gestor la documentació de què es tracte, procediment, expedient, any i unitat administrativa en què es va presentar la documentació requerida.

9. Un mateix sol·licitant podrà presentar diverses sol·licituds d'ajudes. Una per cada activitat, entenent com a tal la fira o mercat considerat en el seu conjunt.Huitena. Instrucció, avaluació, resolució i concessió de les ajudes

1. La instrucció del procediment per a la tramitació de sol·licituds correspon a la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

2. Aquesta subdirecció general, a través del servei competent en matèria de qualitat agroalimentària, sempre que es comprove alguna deficiència (inclòs que algun dels certificats demanats siguen negatius), requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La concessió de les ajudes s'atorgarà en règim de concurrència competitiva.

4. Un òrgan col·legiat avaluarà les sol·licituds d'acord amb els barems establits en l'apartat 5é d'aquesta base. Aquest òrgan estarà integrat per tres membres: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, que actuarà com a president, la persona titular del servei competent en matèria de qualitat agroalimentària, que actuarà com secretaria, i una persona tècnica adscrita a aquesta subdirecció general, i s'haurà de procurar una representació equilibrada de dones i homes, tot això en aplicació del que es preveu en el II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, aprovat per acord de 10 de març de 2017, del Consell.5. En relació amb la dotació econòmica continguda en la convocatòria:

5.1. Si la dotació econòmica continguda en la convocatòria arriba per a atendre totes les sol·licituds subvencionables presentades, es procedirà a concedir a tots per l'import d'aquestes. En el cas que la dotació global màxima que s'establisca no arribe per a atendre la totalitat de les sol·licituds, es procedirà a la concessió d'acord amb els criteris de puntuació següents:

a) Pel tipus de sol·licitant:

a.1. En el cas de municipis o entitats locals de menys de 500 habitants: 4 punts.

a. 2. En el cas de municipis o entitats locals amb un nombre igual o superior a 500 habitants, i inferior a 1.500 habitants: 2 punts.

a. 3. En el cas de municipis o entitats locals amb un nombre igual o superior a 1.500 habitants, i inferior a 5.000 habitants: 1 punt.

b) Pel tipus d'activitat a desenvolupar i volum de productors primaris sobre el total de participants:Puntuació Mercats mensuals o amb una periodicitat inferior Mercats semestrals o amb una periodicitat superior al mes Fires anuals

2 > 10 % productors primaris > 30 % productors primaris > 50 % productors primaris

4 > 30 % productors primaris > 50 % productors primaris > 70 % productors primaris

c) Per la naturalesa dels productors:% Productors Puntuació addicional

Figura de Qualitat Diferenciada (inclou Producció Ecològica) Producte ecològic i local Sistemes Participatius de Garantia (SPG)

Mínim 30 % dels productors 1 2 1

Mínim 50 % dels productors 2 4 2

Aquesta puntuació addicional podrà ser acumulativa. Així, per exemple, aquelles actuacions en què el 30 % o més dels productors siguen ecològics, locals i formen part d'un sistema participatiu de garantia tindran 4 punts.

d) En el cas d'activitats promogudes per més d'un ajuntament o entitat local: 2 punts.

e) En el cas que la fira o mercat local vaja acompanyat d'activitats de dinamització: 2 punts. A aquests efectes es consideren activitats de dinamització totes aquelles accions dirigides a defensar i valoritzar el patrimoni agrícola local, i que fan valer el treball dels professionals del camp amb especial referència a la conservació del medi.5.2. Perquè les puntuacions recollides en les lletres b i c de l'apartat anterior puguen ser valorades, el sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable en la qual s'indiquen els tipus d'activitat a desenvolupar, el volum de productors primaris sobre el total, i la naturalesa d'aquests. Aquests aspectes seran comprovats posteriorment a través de la revisió dels llistats dels participants en aquestes per part de l'òrgan gestor de les ajudes. A través de les convocatòries d'ajudes corresponents es podran establir models de declaracions responsables que faciliten l'aportació d'aquesta informació.

5.3. En el cas que no hi haja dotació pressupostària suficient per a subvencionar tots els projectes presentats s'aniran concedint les ajudes en funció de la puntuació obtinguda, en ordre decreixent, des del de major puntuació fins al que haja obtingut la menor puntuació i fins que s'acaben els fons establits en la convocatòria corresponent.6. Serà requisit indispensable per a obtindre qualsevol ajuda l'obtenció d'una puntuació mínima de 8 punts.

7. En el supòsit d'empat en puntuació, l'entitat que obtindrà l'ajuda serà aquella que acredite, a la publicació de la convocatòria corresponent a les ajudes regulades en aquest annex, ocupar major percentatge de treballadors discapacitats en relació amb les respectives plantilles d'aquestes, o bé es comprometen a contractar un percentatge major de treballadors discapacitats durant l'àmbit temporal de l'ajuda o subvenció, d'acord amb el que es preveu en l'article 6 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

8. L'òrgan competent per a la resolució de les presents ajudes serà la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.9. El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de 6 mesos comptats a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció, de conformitat amb el que disposa l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.10. En la resolució de concessió de l'ajuda s'informarà cada beneficiari de l'import previst de l'ajuda equivalent de subvenció, brut, així com del seu caràcter de minimis, i es farà referència expressa al Reglament (UE) núm. 1407/2013.Novena. Modificació de la resolució, incompliment i reintegrament

1. Una vegada dictada la resolució de concessió, el beneficiari podrà sol·licitar la modificació del seu contingut sempre que no s'alteren essencialment la naturalesa i els objectius de l'ajuda aprovada, no es produïsquen danys en drets de tercers i no s'altere la puntuació inicialment obtinguda. Així mateix, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

Aquesta sol·licitud de modificació haurà de ser presentada com a mínim amb un mes d'antelació a la conclusió del termini per a la realització de l'activitat.

2. Si el beneficiari de l'ajuda compleix les condicions establides en la resolució de concessió, executa i justifica tots els conceptes de les despeses aprovades en els terminis establits, i compleix la resta dels requisits de la resolució de concessió, procedirà a abonar-se la totalitat de la subvenció concedida.

3. Són causes de reintegrament, les previstes en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Deu. Sol·licitud de pagament

1. El pagament de l'ajuda al beneficiari s'efectuarà, amb sol·licitud prèvia d'aquest, quan el servei competent en matèria de qualitat agroalimentària comprove el compliment de totes les obligacions previstes en la base cinquena d'aquesta ordre.

A l'efecte de justificació de les despeses realitzades no s'admetran els pagaments en efectiu.

2. Els interessats presentaran les sol·licituds de pagament de l'ajuda a través del model normalitzat que estarà publicat en la guia PROP de la Generalitat, i l'enllaç del qual apareixerà en les convocatòries d'ajuda corresponents.

Si algun dels sol·licitants presenta la seua sol·licitud presencialment, serà requerit perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja realitzat l'esmena.

3. Respecte a la presentació de les sol·licituds de pagament, i quant a l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració s'haurà d'ajustar al que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i l'article 3.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Els sol·licitants del pagament, atés que en tot cas són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds de pagament telemàticament segons el que es disposa en l'apartat 2 d'aquesta base.

b) Els documents que s'annexen als tràmits telemàtics hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

4. L'imprés de sol·licitud de pagament haurà d'anar acompanyat dels documents següents:

a) Model de domiciliació bancària, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent del presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.

b) La memòria de l'activitat realitzada.

c) Factures i justificants de pagament que donen suport a les quantitats sol·licitades, així com qualsevol prova documental que demostre la seua existència i realitat (materials, publicitat, mostres, etc.).

d) Llistat/s dels participants en les fires o mercats locals.

5. El formulari de sol·licitud de pagament incorporarà una declaració responsable, que haurà de ser subscrita pels beneficiaris, en què s'indique si s'ha rebut o no alguna altra ajuda econòmica de la UE o d'altres administracions públiques per a l'activitat subvencionada. Aquesta declaració responsable tindrà per objecte poder comprovar la compatibilitat entre aquestes. També s'incorporarà una altra declaració responsable sobre la percepció d'altres ajudes de minimis.

6. Amb caràcter general, els tributs només podran considerar-se despeses subvencionables, sempre que la persona beneficiària els abone efectivament. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Queda, per tant, exclòs el finançament de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), en la mesura en què siguen deduïbles.

7. No podrà realitzar-se el pagament mentre el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o siga deutor per resolució que declare la procedència de reintegrament.

A aquest efecte, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de pagament comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.Onze. Controls i seguiment

1. La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, a través de la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària establirà els mecanismes de control necessari per a assegurar el compliment de la finalitat per a la qual les subvencions són concedides.

2. A més dels controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament, i que tindran per objecte comprovar el compliment efectiu del que preveuen aquestes bases i la normativa d'aplicació, es podran dur a terme els controls corresponents sobre el terreny que tindran com a objecte verificar la documentació que es trobe en possessió dels beneficiaris, així com l'efectiva realització de les actuacions objecte de subvenció.

3. L'òrgan gestor de l'ajuda portarà un registre detallat de les subvencions concedides en el marc del Reglament (UE) núm. 1407/2013, i enviarà a la Comissió la informació necessària sobre aquestes, tot això en els termes previstos en els apartats 4 i 5 de l'article 6 del Reglament (UE) núm. 1407/2013.Dotze. Compatibilitat de l'ajuda

1. L'import de les subvencions regulades en el present annex podran acumular-se amb altres ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest, i amb altres ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1407/2013 (200.000 euros en tres exercicis fiscals). No podran acumular-se amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedeix de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

2. Aquestes ajudes s'atorguen en concepte de minimis, el seu règim aplicable és el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diario Oficial de la Unión Europea L 352, 24.12.2013).

D'acord amb el que es disposa en aquest Reglament, l'ajuda total de minimis concedida al beneficiari no podrà ser superior a 200.000 euros durant el període de tres exercicis fiscals. L'import total de minimis concedit a una única empresa que realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes ajudes de minimis no podran utilitzar-se per a l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera.Tretze. Informació i publicitat de les subvencions

1. La Base de Dades Nacional de Subvencions operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

2. A aquest efecte, les administracions concedents hauran d'enviar a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes en els termes establits en els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i complir el que s'estableix en l'article 9.1.e de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i l'article 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern així com en els termes i condicions establits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern quant a la publicitat activa de les subvencions i ajudes.

3. Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes segons el que s'estableix en la base quarta, apartat 1, lletra k i en els termes i condicions establits en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern així com en els termes i condicions establits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que es faça ús de la previsió continguda en l'article 5.4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la Base de Dades Nacional de Subvencions servirà de mitjà electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat.Catorze. Logotipus Mercats de la terra, ecològics i de proximitat1. La conselleria competent en matèria d'agricultura podrà establir un logo específic que podrà ser utilitzat pels beneficiaris per a identificar aquestes fires i mercats com a Mercats de la terra CV, de proximitat i/o ecològics, sempre que més del 50 % dels productes oferits i correctament identificats siguen ecològics i de proximitat.2. Aquest logo, si escau, també podrà ser utilitzat per aquells sol·licitants que fins i tot complint els requisits per a ser beneficiaris de les ajudes contingudes en aquest annex, no n'hagen rebut per falta de disponibilitat pressupostària.

3. Tant el logo establit com la seua utilització, hauran de resultar conformes a la normativa vigent en matèria de protecció i defensa dels drets de consumidors i usuaris.Quinze. Règim d'infraccions i sancions

El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en els seus preceptes bàsics, així com en el títol X capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.ANNEX III

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al foment de la concentració de l'oferta dels productes de proximitat ecològics de la Comunitat ValencianaPrimera. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és establir i regular el règim de les ajudes dirigides a fomentar la concentració de productes ecològics de proximitat de la Comunitat Valenciana a través de mercats majoristes, en la gestió dels quals participen de forma majoritària entitats locals.

Segona. Definicions

1. Productes de proximitat ecològics: els productes procedents de productors directes de la Comunitat Valenciana que compten amb el certificat ecològic corresponent, de conformitat amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 834/2007, del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 2092/91 (DO L 189, 20.07.2007).2. Productors directes: aquells que realitzen activitats de manipulació, envasament i transformació de productes agraris i ramaders a partir de matèries primeres obtingudes principalment en les seues explotacions. Aquestes explotacions hauran d'estar inscrites en el Registre d'Explotacions Agràries i Ramaderes de la Comunitat Valenciana (REGEPA).

3. Mercat majorista de productes ecològics: centre agroalimentari comercial, logístic, d'emmagatzematge i distribució de productes frescos ecològics, en la gestió dels quals participen de forma majoritària entitats públiques locals.Tercera. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes totes les entitats públiques locals que figuren en l'article 1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local, que complisquen els requisits establits en la base quarta d'aquest annex.Quarta. Requisits que han de complir els beneficiaris

Els beneficiaris d'aquestes ajudes hauran de complir els requisits següents:

1. Participar de forma majoritària en la gestió dels mercats majoristes de productes ecològics. A aquest efecte es considerarà participació majoritària la que represente més del 50 % del capital social d'aquest. Això s'acreditarà mitjançant l'aportació dels estatuts, i de qualsevol altra documentació que ho acredite.2. Garantir que almenys el 50 % dels productes ecològics gestionats siguen procedents de la Comunitat Valenciana.

3. Garantir que la presentació dels productes per a la seua venda serà d'acord amb el que estableix el Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s'aprova la norma general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, així com altres normes que siguen aplicables en cada cas a la comercialització del producte.

4. Complir els principis d'identificació, seguretat alimentària i traçabilitat establits per les disposicions legals aplicables.

5. Responsabilitzar-se de la seguretat dels productes que produeixen i garantir la seua innocuïtat, segons el que s'estableix en l'article 1.a del Reglament 852/2004/CE.

6. No podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

7. Els aspectes previstos en els apartats 2 a 5 d'aquesta base s'acreditaran mitjançant la presentació de la declaració responsable corresponent. Sobre aquest tema cal manifestar que les declaracions responsables vinculen els qui la realitzen en els termes exposats en aquestes.

Cinquena. Obligacions dels beneficiaris

1. Amb caràcter general, els beneficiaris de les ajudes hauran de:

a) Complir l'objectiu, els requisits i les condicions en l'execució de l'actuació que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides, i aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

d) Acreditar, mitjançant declaració responsable, la no concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

e) Comunicar a l'òrgan concedent, en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, la sol·licitud i/o obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics, així com la modificació de les circumstàncies que hagen fonamentat la concessió de la subvenció en els termes d'aquesta ordre. En el cas que la sol·licitud o concessió d'altres ajudes, o la modificació de les circumstàncies que hagen motivat la concessió de l'ajuda, s'efectuen durant la tramitació de l'expedient, aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan siga procedent conforme al que s'estableix en els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) Mantindre a la disposició de l'Administració, durant almenys els tres anys següents al pagament final, els justificants de pagament de les despeses finançades i dels ingressos per les ajudes percebudes.

h) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari, i també tots els estats comptables i registres específics necessaris per a garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

j) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i indicar a més, si escau, la seua inclusió en la Xarxa de Mercats Eco de la Comunitat Valenciana (o el seu logo) que es puguen crear.

k) Donar la publicitat adequada sobre l'obtenció de l'ajuda, indicant l'entitat pública concedent, l'import obtingut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada, tot això sense perjudici de les obligacions de difusió i publicitat que corresponguen a l'administració concedent de conformitat amb el que disposen els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 9.1.e de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015.

l) Acreditar que es troba al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes (article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana).

m) Disposar d'un pla d'igualtat quan així ho exigisca la legislació aplicable o el conveni corresponent, en els termes previstos en l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

n) Qualsevol altra que legalment corresponga com a beneficiari de subvencions públiques.

2. L'incompliment de les obligacions anteriors donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.Sisena. Despeses subvencionables i quantia de les ajudes

1. Són subvencionables les despeses següents:

a) L'organització de la distribució a l'engròs dels productes ecològics. En concret els costos del personal encarregat d'organitzar aquesta distribució.

b) La publicitat, difusió i promoció d'aquests (tríptics, cartells, publicitat en mitjans de comunicació, activitats divulgatives, etc.).2. En el cas que en la gestió dels mercats majoristes participen altres entitats, siguen públiques o privades, la subvencionalitat es referirà exclusivament a les despeses directament suportades per l'entitat local beneficiària, o en cas de fórmules d'actuació conjunta, pel percentatge o proporció que en aquesta corresponga a l'entitat local beneficiara.3. L'ajuda serà del 100 % dels costos subvencionables amb un màxim d'ajuda per projecte i beneficiari de 10.000 euros. Només en el cas d'existir suficient disponibilitat pressupostària podrà ser subvencionat més d'un projecte per beneficiari.Setena. Sol·licitud de les ajudes

1. El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda quedarà establit en les convocatòries corresponents que es realitzen per a cada exercici, igual que la línia pressupostària i la dotació econòmica assignada a aquestes.

2. Les persones interessades que reunisquen les condicions previstes en la base tercera d'aquesta ordre presentaran la sol·licitud a través del model normalitzat que es publicarà en la guia PROP de la Generalitat, i l'enllaç de la qual apareixerà en les corresponents convocatòries d'ajuda.

3. Respecte a la presentació de les sol·licituds de pagament, i quant a l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració s'haurà d'ajustar al que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i l'article 3.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Els sol·licitants, atés que en tot cas són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat o en l'URL que quede establit en la convocatòria corresponent que es realitze.

b) Si algun dels sol·licitants presenta la seua sol·licitud presencialment, serà requerit perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja realitzat l'esmena.

c) Els documents que s'annexen als tràmits telemàtics hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

d) Les administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics, que asseguren la interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d'elles, garantiran la protecció de les dades de caràcter personal, i facilitaran preferentment la prestació conjunta de serveis als interessats.

4. A la sol·licitud d'ajuda s'adjuntarà la documentació següent:

a) Certificat de secretaria de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat local pel qual s'acorda sol·licitar l'ajuda.

b) Memòria descriptiva de l'activitat a subvencionar que inclourà, com a mínim, el contingut següent:

b.1. Breu descripció de la seua naturalesa i finalitat.

b.2. Repercussió poblacional i social d'aquesta activitat de concentració de l'oferta, així com l'àmbit territorial que abasta.

b.3. Actuacions que comprén i despeses a subvencionar.

La memòria, com a part del seu contingut mínim, haurà d'expressar amb detall la informació necessària i adequada que permeta a l'òrgan de valoració apreciar la concurrència dels diferents criteris de valoració que s'estableixen en la base 8a, apartat 5, per a poder procedir a la seua adequada ponderació.

b.4. Descripció del canal o canals de distribució utilitzats, així com dels requisits i procediments emprats en l'adquisició, comercialització, transport, recepció i emmagatzematge dels aliments, així com de les mesures de seguretat i traçabilitat dels productes gestionats (neteja, higiene, desinfecció, innocuïtat, etc.).

c) Model de domiciliació bancària degudament emplenat.

d) En el supòsit de prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la instal·lació, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seues especials característiques no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren.

En aquells casos en què l'oferta finalment executada no siga la de menor import econòmic, el beneficiari haurà de justificar les raons que van motivar aquesta decisió. En aquest supòsit si aquestes raons no estan motivades en consideracions tècniques, financeres o altres condicionants de l'execució de l'actuació, l'òrgan gestor podrà minorar o fins i tot eliminar del còmput total de despesa subvencionable a liquidar l'import atribuït pel beneficiari a aquesta actuació objecte de discrepància.

5. El formulari de sol·licitud d'ajuda incorporarà les declaracions responsables següents, que hauran de ser subscrites, en tot cas, pels sol·licitants:

a) Declaració responsable que totes les dades que figuren en la sol·licitud i documentació que s'acompanya són certes

b) Declaració responsable de no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalada en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Declaració responsable d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.

d) Declaració responsable sobre la sol·licitud i obtenció o no d'altres ajudes sobre les mateixes activitats, projectes, o els mateixos costos subvencionables, amb expressió, si escau, dels compromisos assumits pel sol·licitant.

e) Declaració responsable sobre el coneixement de la normativa reguladora d'aquestes ajudes, així com de l'obligació de publicitar la procedència dels fons.

f) Declaració responsable que almenys el 50 % dels productes ecològics gestionats són de la Comunitat Valenciana.

g) Declaració responsable sobre altres ajudes de minimis.

6. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, es presumirà que la consulta o obtenció de les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social és autoritzada pels sol·licitants llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa o la normativa reguladora d'aquestes ajudes requerisca consentiment exprés.

En absència d'oposició del sol·licitant, l'òrgan gestor haurà d'obtindre els documents electrònicament a través de les seues xarxes corporatives o mitjançant consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.

7. Mitjançant la presentació de la sol·licitud:

a) El sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en aquesta i en la documentació que s'adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i queda a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.

b) D'acord amb el que disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que, si escau, siga requerida per a acreditar el compliment del que s'ha declarat, o la comunicació, podran donar lloc, si escau, a la denegació de la subvenció o ajuda, o, si aquestes ja han sigut reconegudes, a la incoació dels procediments corresponents de minoració i/o reintegrament, si escau, sense perjudici d'altres responsabilitats en què el beneficiari puga haver incorregut.

Així mateix, la resolució de l'Administració pública que declare aquestes circumstàncies podrà determinar l'obligació de la persona interessada de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement de la concessió de la subvenció o ajuda corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això de conformitat amb els termes establits en les normes sectorials d'aplicació.

c) Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, donarà lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador de conformitat amb el que es disposa en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Tot això sense perjudici de les responsabilitats de tot ordre, fins i tot penal, que puguen pertocar, com a conseqüència de la falsedat o inexactitud en les dades o documents aportats o en les declaracions realitzades.

8. No caldrà aportar aquella documentació que ja s'haja presentat anteriorment davant aquesta Administració, sempre que no hagen variat les dades contingudes en aquesta i continuen vigents. En aquest cas haurà de posar-se en coneixement de l'òrgan gestor la documentació de què es tracte, procediment, expedient, any i unitat administrativa en la qual es va presentar la documentació requerida.Huitena. Instrucció, avaluació, resolució i concessió de les ajudes

1. La instrucció del procediment per a la tramitació de sol·licituds correspon a la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

2. Aquesta subdirecció general, a través del servei competent en matèria de qualitat agroalimentària, sempre que es comprove alguna deficiència (inclòs que algun dels certificats demanats siguen negatius), requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La concessió de les ajudes s'atorgarà en règim de concurrència competitiva.

4. 4. Un òrgan col·legiat avaluarà les sol·licituds d'acord amb els barems establits en l'apartat 5é d'aquesta base. Aquest òrgan estarà integrat per tres membres: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, que actuarà com a president, la persona titular del servei competent en matèria de qualitat agroalimentària, que actuarà com secretaria, i una persona tècnica adscrita a aquesta subdirecció general, i s'haurà de procurar una representació equilibrada de dones i homes, tot això en aplicació del que es preveu en el II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, aprovat per acord de 10 de març de 2017, del Consell.5. En relació amb la dotació econòmica continguda en la convocatòria:

5.1. Si la dotació econòmica continguda en la convocatòria arriba per a atendre totes les sol·licituds subvencionables presentades, es procedirà a concedir a tots per l'import d'aquestes. En el cas que la dotació global màxima que s'establisca no arribe per a atendre la totalitat de les sol·licituds, es procedirà a la concessió d'acord amb els criteris de puntuació següents:

a) Pel tipus de sol·licitant:

a.1. En el cas de mercats majoristes d'entitats locals que afecten a més de 100.000 habitants: 4 punts.

a.2. En el cas de mercats majoristes d'entitats locals que afecten a més de 50.000 habitants i fins a 100.000 habitants: 3 punts.

a.3. En el cas de mercats majoristes d'entitats locals que afecten fins a 50.000 habitants: 2 punts.

b) Per la naturalesa dels productes oferits:

b.1. Si més del 50 % dels productes totals oferits pel mercat majorista són ecològics i de la Comunitat Valenciana: 4 punts.

b.2. Si més del 50 % dels productes totals oferits pel mercat majorista són ecològics: 2 punts.

b.3. Si més del 25 % dels productes totals oferits són de qualitat diferenciada (DOP, IGP o marca CV): 2 punts.

b.4. Si el 100 % dels productes oferits són de proximitat: 4 punts.Aquests criteris podran ser acumulatius. Perquè les puntuacions recollides en aquest apartat puguen ser valorades, el sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable en què s'indique la naturalesa i el volum de productes oferits sobre el total. Aquests aspectes seran comprovats posteriorment per part de l'òrgan gestor de les ajudes. A través de les convocatòries d'ajudes corresponents es podran establir models de declaracions responsables que faciliten l'aportació d'aquesta informació.

c) En funció de l'experiència del personal encarregat de realitzar aquestes actuacions fins a 5 punts repartits de la forma següent: acreditació de més de 8 anys d'experiència 5 punts, experiència de més de 5 anys i fins a 8 anys 3 punts, experiència fins a 5 anys 1 punt. Aquesta experiència s'acreditarà mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa corresponent (títols, treballs anteriors, vida laboral, etc.).5.2. En el cas que no hi haja dotació pressupostària suficient per a subvencionar tots els projectes presentats s'aniran concedint les ajudes en funció de la puntuació obtinguda, en ordre decreixent, des del de major puntuació fins al que haja obtingut la menor puntuació i fins que s'acaben els fons establits en la convocatòria corresponent.6. Serà requisit indispensable per a obtindre qualsevol ajuda l'obtenció d'una puntuació mínima de 8 punts.

7. En el supòsit d'empat en puntuació, l'entitat que obtindrà l'ajuda serà aquella que acredite, a la publicació de la convocatòria per la qual es regulen les ajudes o subvencions, ocupar major percentatge de persones amb diversitat funcional en relació amb les respectives plantilles d'aquestes, o bé es comprometen a contractar un percentatge major de treballadors discapacitats durant l'àmbit temporal de l'ajuda o subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 6 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.8. L'òrgan competent per a la resolució serà la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

9. El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de 6 mesos comptats a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció, de conformitat amb el que disposa l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.10. En la resolució de concessió de l'ajuda s'informarà cada beneficiari de l'import previst de l'ajuda equivalent de subvenció, brut, així com del seu caràcter de minimis, fent referència expressa al Reglament (UE) núm. 1407/2013.Novena. Modificació de la resolució, incompliment i reintegrament

1. Una vegada dictada la resolució de concessió, el beneficiari podrà sol·licitar la modificació del seu contingut sempre que no s'alteren essencialment la naturalesa i els objectius de l'ajuda aprovada, no es produïsquen danys en drets de tercers i no s'altere la puntuació inicialment obtinguda. Així mateix, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

Aquesta sol·licitud de modificació haurà de ser presentada com a mínim amb un mes d'antelació a la conclusió del termini per a la realització de l'activitat.

2. Si el beneficiari de l'ajuda compleix les condicions establides en la resolució de concessió, executa i justifica tots els conceptes de les despeses aprovades en els terminis establits, i compleix la resta dels requisits de la resolució de concessió, procedirà a abonar-se la totalitat de la subvenció concedida.

Caldrà justificar adequadament cadascun dels paràmetres inclosos en la memòria aportada juntament amb la sol·licitud, i que hagen sigut objecte de ponderació per l'òrgan de valoració, de manera que puga verificar-se i justificar-se adequadament el degut compliment de cadascun dels criteris i paràmetres valorats per l'Administració per al reconeixement de les ajudes.

3. Són causes de reintegrament, les previstes en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Deu. Sol·licitud de pagament

1. El pagament de l'ajuda al beneficiari s'efectuarà, amb sol·licitud prèvia d'aquest, quan el servei competent en matèria de qualitat agroalimentària comprove el compliment de totes les obligacions previstes en la base cinquena d'aquest annex.

A l'efecte de justificació de les despeses realitzades no s'admetran els pagaments en efectiu.

2. Les persones interessades presentaran les sol·licituds de pagament de l'ajuda a través del model normalitzat que estarà publicat en la guia PROP de la Generalitat, i l'enllaç del qual apareixerà en les convocatòries d'ajuda corresponents.

Si algun dels sol·licitants presenta la seua sol·licitud presencialment, serà requerit perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja realitzat l'esmena.

3. Respecte a la presentació de les sol·licituds de pagament, i quant a l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració s'haurà d'ajustar al que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i l'article 3.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Els sol·licitants del pagament, atés que en tot cas són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds de pagament telemàticament segons el que es disposa en l'apartat 2 d'aquesta base.

b) Els documents que s'annexen als tràmits telemàtics hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, pertoque.

4. L'imprés de sol·licitud de pagament haurà d'anar acompanyat dels documents següents:

a) Model de domiciliació bancària, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent del presentat juntament amb la sol·licitud de l'ajuda.

b) La memòria de l'activitat realitzada.

c) Factures i justificants de pagament que donen suport a les quantitats sol·licitades, així com qualsevol prova documental que demostre la seua existència i realitat (materials, publicitat, mostres, etc.).

5. El formulari de sol·licitud de pagament incorporarà una declaració responsable, que haurà de ser subscrita pels beneficiaris, en què s'indique si s'ha rebut o no alguna altra ajuda econòmica de la UE o d'altres administracions públiques per a l'activitat subvencionada. Aquesta declaració responsable tindrà per objecte poder comprovar la compatibilitat entre aquestes. També s'incorporarà una altra declaració responsable sobre la percepció d'altres ajudes de minimis.

6. Amb caràcter general, els tributs només podran considerar-se despeses subvencionables, sempre que la persona beneficiària els abone efectivament. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Queda, per tant, exclòs el finançament de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), en la mesura en què siguen deduïbles.

7. No podrà realitzar-se el pagament mentre el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o siga deutor per resolució que declare la procedència de reintegrament.

A aquest efecte, d'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de pagament comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.Onze. Controls i seguiment

1. La direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària, a través de la subdirecció general competent en matèria de qualitat agroalimentària establirà els mecanismes de control necessaris per a assegurar el compliment de la finalitat per a la qual les subvencions són concedides.

2. A més dels controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament, i que tindran per objecte comprovar l'efectiu compliment del que es preveu en aquestes bases i normativa d'aplicació, es podran dur a terme els controls corresponents sobre el terreny que tindran com a objecte verificar la documentació que es trobe en possessió dels beneficiaris, amb especial atenció a la documentació acreditativa de les entrades i eixides de producte i a la seua procedència geogràfica, així com l'efectiva realització de les actuacions objecte de subvenció.3. L'òrgan gestor de l'ajuda portarà un registre detallat de les subvencions concedides en el marc del Reglament (UE) núm. 1407/2013, i enviarà a la Comissió la informació necessària sobre aquestes, tot això en els termes previstos en els apartats 4 i 5 de l'article 6 del Reglament (UE) núm. 1407/2013.Dotze. Compatibilitat de l'ajuda

1. L'import de les subvencions regulades en aquest annex podran acumular-se amb altres ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest, i amb altres ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1407/2013 (200.000 euros en tres exercicis fiscals). No podran acumular-se amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedeix de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.2. Aquestes ajudes s'atorguen en concepte de minimis, el seu règim aplicable és el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diario Oficial de la Unión Europea L 352, 24.12.2013).

D'acord amb el que es disposa en aquest Reglament, l'ajuda total de minimis concedida al beneficiari no podrà ser superior a 200.000 euros durant el període de tres exercicis fiscals. L'import total de minimis concedit a una única empresa que realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes ajudes de minimis no podran utilitzar-se per a l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera.Tretze. Informació i publicitat de les subvencions

1. La Base de Dades Nacional de Subvencions operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

2. A aquest efecte, les administracions concedents hauran d'enviar a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes en els termes establits en els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i complir el que estableix l'article 9.1.e de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i l'article 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern així com en els termes i condicions establits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern quant a la publicitat activa de les subvencions i ajudes.

3. Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes segons el que s'estableix en la base quarta, apartat 1, lletra k i en els termes i condicions establits en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern així com en els termes i condicions establits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que es faça ús de la previsió continguda en l'article 5.4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la Base de Dades Nacional de Subvencions servirà de mitjà electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat.Catorze. Logo Mercats majoristes de producte de proximitat i ecològics

1. La conselleria competent en matèria d'agricultura podrà establir un logo específic que podrà ser utilitzat pels beneficiaris per a identificar aquests mercats ECO com a Mercats de la terra CV, de proximitat i/o ecològics.

2. Aquest logo, si escau, també podrà ser utilitzat per aquells sol·licitants que fins i tot complint els requisits per a ser beneficiaris de les ajudes contingudes en el present annex, no n'hagen rebut per falta de disponibilitat pressupostària.

3. Tant el logo establit com la seua utilització hauran de resultar conformes a la normativa vigent en matèria de protecció i defensa dels drets de consumidors i usuaris.Quinze. Règim d'infraccions i sancions

El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en els seus preceptes bàsics, així com en el títol X capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Mapa web