Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a la producció audiovisual. [2018/4314]

(DOGV núm. 8289 de 08.05.2018) Ref. Base de dades 004530/2018
Per mitjà de l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7832, 20.07.2016), s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (d'ara endavant Ordre bases reguladores).

Per la seua banda, el Pla estratègic de subvencions 2016-2019 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, aprovat per Resolució de 30 d'agost de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7865, 05.09.2016), estableix en el seu annex únic i dins de l'objectiu estratègic 4 de CulturArts Generalitat (ara Institut Valencià de Cultura, per disposició final primera de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l'Institut Valencià d'Art Modern), «Foment de la producció i difusió de les diferents manifestacions artístiques competència de CulturArts Generalitat», la línia de subvenció per al foment i promoció de l'audiovisual valencià.De conformitat amb l'article 160.4.b) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV 7464, 12.02.2015), que estableix que les persones que ostenten la presidència dels organismes públics i entitats de dret públic seran les competents per a realitzar la convocatòria de les subvencions, així com d'acord amb l'article 2, punt 2, lletra l), i l'article 4, punt 2, lletra j) del Reglament d'organització i funcionament de CulturArts Generalitat, aprovat pel Decret 5/2013, de 4 de gener i modificat, a aquests efectes, pel Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell (DOGV 7355, 08.09.2014), en virtut dels quals correspon a la Presidència convocar i resoldre la concessió d'incentius, ajudes i subvencions de les diferents matèries culturals integrades en l'Institut Valencià de Cultura, resolc:

Primer. Finalitat, objecte i condicions de les ajudes

1. Convocar la concessió d'ajudes per a la producció audiovisual a la Comunitat Valenciana, en el marc de les competències de l'Institut Valencià de Cultura i d'acord amb els objectius que té encomanats, a fi d'impulsar la creació d'obres audiovisuals, recolzar el sector audiovisual en l'àmbit competencial de la Generalitat, i estimular la creació d'obres audiovisuals que servisquen de foment i difusió de la creativitat, de la cultura i de l'idioma valencià, en els gèneres i modalitats següents:1.1. Animació. Comprèn les modalitats següents:

– Llargmetratge i sèrie.

– Curtmetratge, pilot de sèrie i projecte multiplataforma.

En aquesta modalitat de curtmetratge, pilot de sèrie i projecte multiplataforma, s'aplicaran consecutivament els criteris següents:

a) En el nombre total de curtmetratges, pilots de sèrie i projectes multiplataforma d'animació subvencionats, haurà d'existir paritat de gènere en la direcció. Almenys un 40 % de les produccions subvencionades hauran d'estar dirigides per homes o per dones.

Aquest percentatge es mantindrà sempre que els projectes subvencionats superen la fase de valoració del guió i a més aconseguisquen un mínim de 12,5 punts en aquella fase. El percentatge de paritat podrà veure's alterat en el cas que algun dels gèneres (femení o masculí), no tinga prou projectes que assolisquen la valoració mínima exigida en la nota de guió. En el cas d'existir algun projecte amb més d'un director, es comptabilitzarà el nombre de directors de tots els projectes per a comptabilitzar els percentatges de paritat.

b) Salvaguardant el criteri de la paritat en la direcció de les ajudes per a curtmetratges, pilots de sèrie i projectes multiplataforma d'animació, almenys tres seran per a projectes el rodatge/animació del qual en la província d'Alacant siga superior al 50 % dels dies totals de rodatge/animació, i dos per a projectes el rodatge/animació dels quals a la província de Castelló siga superior al 50 % dels dies totals de rodatge/animació. En ambdós casos els projectes hauran d'aconseguir un mínim de 12,5 punts.

Els percentatges corresponents als dies de rodatge es computaran d'acord amb el que disposa el punt 1.4 del resolc sisé de la present convocatòria.

Si són menys els projectes de curtmetratge, pilots de sèrie i projectes multiplataforma d'animació amb rodatge/animació a Alacant o Castelló, les ajudes romanents revertiran en la resta de projectes.

1.2. Ficció. Comprèn les modalitats següents:

– Llargmetratge cultural A. El dirigit per un nou realitzador el pressupost del qual no supere els 300.000 €.

– Llargmetratge cultural B. Aquell el pressupost del qual és superior a 300.000 € sense que supere 1.000.000 €.

– Llargmetratge cultural C. Aquell el pressupost del qual siga superior a 1.000.000 €.

– Llargmetratge industrial. Aquell el pressupost del qual siga superior a 1.000.000 €, del que es valorarà especialment el finançament consolidada.

– Curtmetratge i projecte multiplataforma.

En aquesta modalitat de curtmetratge i projecte multiplataforma, s'aplicaran consecutivament els criteris següents:

a) En el nombre total de curtmetratges i projectes multiplataforma de ficció subvencionats haurà d'existir paritat de gènere en la direcció. Almenys un 40 % de les produccions subvencionades hauran d'estar dirigides per homes o per dones.

Aquest percentatge es mantindrà sempre que els projectes subvencionats superen la fase de valoració del guió i aconseguisquen almenys 10 punts de valoració en el guió. El percentatge de paritat podrà veure's alterat en el cas que algun dels gèneres (femení o masculí) no tinga suficients projectes que aconseguisquen la valoració mínima exigida en la nota del guió. En el cas d'existir algun projecte amb més d'un director, es comptabilitzarà el nombre de directors de tots els projectes per a comptabilitzar els percentatges de paritat.

b) Salvaguardant el criteri de paritat en la direcció, de les ajudes per a curtmetratges i projectes multiplataforma de ficció, almenys tres seran per a projectes el rodatge dels quals en la província d'Alacant siga superior al 50 % dels dies totals de rodatge, i dos per a projectes el rodatge dels quals a la província de Castelló siga superior al 50 % dels dies totals de rodatge; sempre que els projectes esmentats superen la fase de guió, d'acord amb el que preveu el punt 2.1 del resolc sisé de la present convocatòria.

Els percentatges corresponents als dies de rodatge es computaran d'acord amb el que disposa el punt 2.4 del resolc sisé de la present convocatòria.

Si són menys els projectes de curtmetratge i projectes multiplataforma de ficció que superen la fase de guió amb rodatge majoritari a Alacant o Castelló, les ajudes romanents revertiran en la resta de projectes.Les modalitats de llargmetratge cultural inclouen les tv movies que corresponguen, segons el seu pressupost i característiques.

1.3. Documentals. Comprén les modalitats següents:

– Llargmetratge documental cultural A: Documental de què es valorarà especialment el tractament de temes valencians.

– Llargmetratge documental cultural B: Documental de què es valorarà especialment el tractament de temes d'àmbit nacional i internacional.

– Curtmetratge i projecte multiplataforma.

En aquesta modalitat de curtmetratge i projecte multiplataforma, s'aplicaran consecutivament els criteris següents:

a) En el nombre total de curtmetratges i projectes multiplataforma documentals subvencionats haurà d'existir paritat de gènere en la direcció. Almenys un 40 % de les produccions subvencionades hauran d'estar dirigides per homes o per dones.

Aquest percentatge es mantindrà sempre que els projectes subvencionats superen la fase de valoració del guió i assolisquen almenys 15 punts de valoració en el guió. El percentatge de paritat podrà veure's alterat en el cas que algun dels gèneres (femení o masculí) no tinga prou projectes que assolisquen la valoració mínima exigida en la nota del guió. En el cas d'existir algun projecte amb més d'un director, es comptabilitzarà el nombre de directors de tots els projectes per a comptabilitzar els percentatges de paritat.

b) Salvaguardant el criteri de paritat en la direcció, de les ajudes per a curtmetratges i projectes multiplataforma documentals, almenys tres seran per a projectes el rodatge dels quals en la província d'Alacant siga superior al 50 % dels dies totals de rodatge, i dos per a projectes el rodatge dels quals a la província de Castelló siga superior al 50 % dels dies totals de rodatge; sempre que els projectes esmentats superen la fase de guió, d'acord amb el que preveu el punt 3.1 del resolc sisé de la present convocatòria.

Si són menys els projectes de curtmetratge i projectes multiplataforma documentals que superen la fase de guió amb rodatge majoritari a Alacant o Castelló, les ajudes romanents revertiran en la resta de projectes.

Tota referència que figure en aquesta convocatòria en masculí genèric, s'entendrà referida tant al gènere masculí com al femení.2. No podran accedir a aquestes ajudes les obres cinematogràfiques i audiovisuals que resulten qualificades «X», així com les que per sentència foren declarades en algun extrem constitutives de delicte i les pel·lícules publicitàries.

Només es podrà presentar una sol·licitud per projecte. En cas de coproduccions, només podrà presentar la sol·licitud una de les empreses productores.

No pot presentar-se un mateix projecte o variacions o parts d'un mateix projecte a diferents modalitats o gèneres. En el cas de presentar-se, tots els projectes presentats seran desestimats.

No podran presentar-se a aquesta convocatòria projectes que es presenten a les convocatòries d'ajudes a escriptura de guió o desenvolupament de projectes de l'Institut Valencià de Cultura corresponents a 2018.

No podran presentar-se a aquestes ajudes les obres que estiguen ja qualificades per l'ICAA o organisme equivalent en el moment de la presentació de la sol·licitud corresponent.

No poden optar a aquestes ajudes les empreses que no hagen satisfet les obligacions contretes amb el personal creatiu, artístic i tècnic valencià, així com amb les indústries tècniques valencianes, respecte de qualsevol producció audiovisual anterior de la mateixa empresa productora a què s'haja concedit ajuda estatal o autonòmica, llevat que les obligacions esmentades hagen prescrit legalment, o es tracte de projectes les ajudes dels quals estiguen en termini de justificació. Això també, és aplicació a les empreses que formen part d'una AIE i a les empreses sol·licitants que firmen contractes de coproducció del projecte presentat amb altres empreses que es troben en aquestes circumstàncies.No es podran concedir ajudes previstes en la present resolució les empreses a què se'ls haguera concedit alguna ajuda de l'Institut Valencià de Cultura, per al desenvolupament i preparació de projectes audiovisuals o per a la producció audiovisual, qualsevol dels cinc anys anteriors a la present convocatòria i no hagen realitzat les activitats objecte de la subvenció d'acord en els terminis i amb els requisits que establisca la corresponent convocatòria, i sobre les quals haja recaigut una resolució administrativa de reintegrament i/o pèrdua del dret al cobrament total o parcial per un import superior al 50 % de l'ajuda concedida; sempre que els seus titulars no hagueren presentat la renúncia a l'ajuda esmentada abans que es dictara l'acord d'iniciació del corresponent procediment administratiu de reintegrament o pèrdua del dret al cobrament total o parcial i, en tot cas, abans de la finalització del període per a la justificació de la segona anualitat, en el cas dels llargmetratges d'animació i sèries d'animació, i de 8 mesos abans de la finalització del termini per a justificar l'última anualitat en la resta de modalitats.Tampoc no podran optar a aquestes ajudes les empreses que hagen rebut ajudes estatals o autonòmiques públiques, amb deutes referits a altres produccions audiovisuals declarades en sentència ferma, ni empreses que es troben en procés de liquidació.

Una sola empresa no podrà acumular més del 10 % del pressupost total de la convocatòria, segons el que estableix l'article 9, punt 9.2.4, de l'Ordre bases reguladores.3. Les ajudes es concediran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació i, mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a activitats que tinguen lloc:

– Entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos, si es tracta de llargmetratges, sèries d'animació, curtmetratges d'animació i pilots de sèrie d'animació.

– Entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2019, ambdós inclosos, si es tracta de curtmetratges i projectes multiplataforma de ficció i documentals.4. D'acord amb el que estableix l'article 2, punt 2.3.1 de l'Ordre bases reguladores, podran obtenir aquestes ajudes les persones físiques, agrupacions d'interès econòmic i petites i mitjanes empreses de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, o del Espai Econòmic Europeu, en l'àmbit competencial de la Generalitat.

Només podran optar a aquestes ajudes, d'acord amb l'article 4, lletra n) de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema (BOE 312, 29.12.2017), els productors independents:

És productor independent aquella persona física o jurídica que no siga objecte d'influència dominant per part d'un prestador de servei de comunicació/difusió audiovisual, ni d'un titular de canal televisiu privat, ni, per la seua banda, hi exercisca una influència dominant ja siga, en qualssevol dels supòsits, per raons de propietat, participació financera o per tenir la facultat de condicionar, d'alguna manera, la presa de decisions dels òrgans d'administració o gestió respectius. La «influència dominant» s'entén en el sentit que estableix l'esmentat article 4, lletra n), punt 1 de la Llei 55/2007.Segon. Finançament de les ajudes i distribució per modalitats

1. L'import global màxim que s'assigna per a aquesta convocatòria és de 5.500.000 €.

D'acord amb la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de 2017, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018 (DOGV 8202, 30.12.2017), les ajudes convocades s'imputaran al crèdit previst en la secció 09, entitat 00025 en la línia de subvenció S7627000, «Foment i promoció de l'audiovisual valencià», per un import d'1.943.587,00 €, inclòs en el capítol VII del pressupost de l'Institut Valencià de Cultura.Per a l'anualitat de 2019 l'import serà d'1.778.206,00 € i per a l'anualitat de 2020 l'import serà d'1.778.207,00 €, i quedaran condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre'l en les corresponents lleis de pressupostos de la Generalitat per a 2019 i per a 2020, de conformitat amb les disposicions d'aplicació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

L'import podrà ser incrementat si existira un increment en la línia pressupostària o una economia de convocatòries d'exercicis anteriors durant l'exercici corresponent.

Així mateix, el referit import podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no-disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que el finança.

2. L'import es distribuirà per gèneres i modalitats d'acord amb el desglossament que s'indica a continuació:

1) Gènere: Animació: 1.100.000 €.

Modalitats:

1.1) Llargmetratges i sèries d'animació: 700.000 €, amb un màxim de 400.000 € per ajuda.

1.2) Curtmetratges, projectes multiplataforma i pilots de sèrie d'animació: 400.000 €; amb un màxim de 40.000 € per ajuda.

2) Gènere: Ficció: 3.500.000 €.

Modalitats:

2.1) Llargmetratges: 3.250.000 €.

2.1.1) Llargmetratges culturals A: 400.000 €, amb un màxim de 210.000 € per ajuda.

2.1.2) Llargmetratges culturals B: 1.000.000 €, amb un màxim de 300.000 € per ajuda.

2.1.3) Llargmetratges culturals C: 1.000.000 €, amb un màxim de 350.000 € per ajuda.

2.1.4) Llargmetratges industrials: 850.000 €, amb un màxim de 375.000 € per ajuda.

L'import total de les ajudes que es concedisquen a projectes de tv movies estructurades en més d'un capítol no podrà ser superior a 500.000 €.

2.2) Curtmetratges i projectes multiplataforma de ficció: 250.000 €, amb un màxim de 40.000 € per ajuda.

3) Gènere: Documental: 900.000 €.

Modalitats:

3.1) Llargmetratges documentals: 670.000 €.

3.1.1) Llargmetratges documentals culturals A: 400.000 €, amb un màxim de 90.000 € per ajuda.

3.1.2) Llargmetratges documentals culturals B: 270.000 €, amb un màxim de 90.000 € per ajuda.

3.2) Curtmetratges i projectes multiplataforma documentals: 230.000 €, amb un màxim de 40.000 € per ajuda.

En els projectes que tinguen continguts de diversos gèneres (animació, ficció i/o documental), s'optarà per sol·licitar l'ajuda en aquell gènere que siga majoritari en la durada de l'obra, excepte en els casos en què la proporció entre ambdós gèneres es trobe entre el 60 % i el 40 %, on serà el sol·licitant el qui podrà triar el gènere a què desitge presentar l'obra.Tercer. Conceptes

1. Definicions.

Animació: Seqüència de dibuixos o fotografies que, en estar ordenades consecutivament, assolisquen generar un moviment creïble davant dels nostres ulls, els quals es presten al joc de la il·lusió visual.

S'entendrà per animació, a aquests efectes, tot projecte que comporte un tractament individualitzat en la imatge en cada fotograma o frame. Queden exclosos en aquest apartat els projectes que corresponguen a formats que no tinguen un tractament propi de l'animació en el sentit exposat.

Condició de valencià/valenciana: als efectes d'aquesta resolució, la condició de valencià/valenciana s'estén tant als qui són naturals de la Comunitat Valenciana com als ciutadans de la Unió Europea que estan empadronats com a residents a la Comunitat Valenciana, amb una antiguitat mínima d'1 any en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licitud.

– Curtmetratge: La pel·lícula cinematogràfica que tinga una durada inferior a seixanta minuts.

– Llargmetratge: La pel·lícula cinematogràfica que tinga una durada igual o superior a seixanta minuts.

– Llargmetratge cultural: Llargmetratge, del projecte del qual hom prima la valoració del guió, segons la puntuació assignada al criteri esmentat en la present resolució, en funció de la modalitat a què correspon segons el seu pressupost.

Llargmetratge cultural A: Llargmetratge de ficció dirigit per un nou realitzador el pressupost del qual no supere els 300.000 €.

Llargmetratge cultural B: Llargmetratge de ficció el pressupost del qual siga superior a 300.000 € i no supere 1.000.000 €.

Llargmetratge cultural C: Llargmetratge de ficció el pressupost del qual siga superior a 1.000.000 €.

Llargmetratge industrial: Llargmetratge de ficció amb pressupost superior a 1.000.000 euros, del projecte del qual hom prima la valoració d'un finançament consolidat, segons la puntuació assignada al criteri esmentat en la present resolució.

Llargmetratge documental cultural A: Llargmetratge documental del que es valorarà especialment el tractament de temes valencians.

Llargmetratge documental cultural B: Llargmetratge documental del que es valorarà especialment el tractament de temes d'àmbit nacional i internacional.

Llengua majoritària. Als efectes de la present resolució, la referència al fet que la llengua majoritària siga el valencià, s'entén com que del total de paraules dels diàlegs del guió presentat, més del 50 % estan en valencià, en cas de ser bilingüe, i en el cas que tinga més de dos idiomes, que el valencià siga el llenguatge majoritari.Nou guionista: S'entendrà per nou guionista a qui tenint la condició de valencià, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, no haja escrit o coescrit més de dos guions corresponents a llargmetratges qualificats per a la seua explotació comercial en sales d'exhibició cinematogràfica.

Nou realitzador: S'entendrà per nou realitzador a qui tenint la condició de valencià, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, no haja dirigit o codirigit més de dos llargmetratges qualificats per a la seua explotació comercial en sales d'exhibició cinematogràfica.

– Pilot de sèrie: capítol d'una sèrie que serveix per a valorar la possibilitat de realitzar la sèrie completa i que, per al supòsit de dur-se a terme, se n'empra com a primer episodi.

Projecte multiplataforma: Formats ideats per a servir-se a través de qualsevol dispositiu o suport de vídeo, tenint en compte les peculiaritats de tots i cadascun, i de cara a aprofitar els avantatges que proposen: telèfon mòbil, ordinador, mp4, WebTV, IPTV, etc, i aquells projectes que contenen elements multimèdia.

En el cas de l'animació també s'entendran com a projectes multiplataforma els formats corresponents a videojocs.

– Sèrie d'animació: Aquella producció d'animació, en el sentit definit en el present resolc, formada per diversos capítols destinats a la seua emissió en un canal televisiu i que segueix una línia argumental o temàtica comuna, amb un desenllaç determinat.

– Tv movie: La pel·lícula de ficció que tinga una durada igual o superior a seixanta minuts i que podrà ser d'un únic capítol o d'un màxim de sis capítols, i amb una durada mínima de seixanta minuts en cas d'un únic capítol i de cinquanta minuts cada capítol en el cas que tinga més d'un capítol, i que estiga destinada a la seua emissió exclusivament en un canal televisiu.2. Criteris artístics i tècnics per a la valoració del projecte aplicables, segons estableix l'apartat corresponent a cada gènere i modalitat.Premissa/Originalitat: es valorarà la claredat, atractiu i solidesa de la premissa i l'originalitat de la proposta.

Estil/Tècnica: adequació als estàndards de redacció i format de guió cinematogràfic i correcció gramatical, lèxica i ortogràfica.Trama/desenvolupament/resolució: es valoraran aspectes com l'interès de la trama, la solidesa de l'estructura o la idoneïtat del ritme a l'estil de la pel·lícula.

Personatges: es valorarà la creació de personatges que desperten interès en el lector/espectador i l'evolució del qual al llarg de la història siga coherent amb la pel·lícula que es pretén contar.

Diàlegs: se'n valorarà el ritme, els diferents efectes dramàtics que aquests aconseguisquen transmetre al lector/espectador i la capacitat per a crear una «veu pròpia» a cada personatge.

Disseny/concepte: es valorarà l'originalitat i qualitat dels dissenys de tots els elements relacionats amb l'aspecte visual del projecte com personatges, expressions, poses, escenaris, grafisme, logotips, etc.Tenir per destinació la projecció en sales cinematogràfiques: es valorarà que la producció per la seua temàtica i enfocament estiga destinada a la seua exhibició en sales cinematogràfiques, sempre que això s'acredite degudament.

Potencialitat de generar comunitat i capacitat viral: es valorarà que el producte tinga prou interès per assolir una capacitat viral que puga aconseguir un nombre alt de consumidors o que siga capaç de crear una comunitat que tinga interès en la temàtica de projecte.Paper protagonista de la dona: als efectes d'aquesta resolució, s'entén que la dona té un caràcter protagonista en un projecte quan es dóna alguna de les circumstàncies següents:

Que el projecte tracte un tema vinculat o enfocat principalment a la dona.

Que la protagonista principal siga una dona, sense que compartisca aqueix caràcter protagonista amb cap personatge masculí.

Quan existisquen més de dos protagonistes principals, que el nombre de protagonistes femenines siga superior al de protagonistes masculins.

Alhora, serà aplicable als guions dels projectes d'animació.En els projectes de documentals s'entendrà per protagonista la/les persona/es que, atenent al guió, n'és/en són objecte.

En els documentals, no es consideren protagonistes les persones entrevistades si no són realment l'objecte de la història sinó que es limiten a aportar testimonis per a il·lustrar el tema central. Si no hi ha protagonista/es es valorarà únicament si tracta d'un tema vinculat o enfocat principalment a la dona.

Quart. Presentació de sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.2. Les sol·licituds hauran de dirigir-se a la seu de l'Institut Valencià de Cultura, en la plaça de Viriat, s/n, de València.

a) D'acord amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds de les persones jurídiques i entitats es presentaran a través del registre electrònic de l'Institut Valencià de Cultura per via telemàtica, mitjançant l'aplicació accessible des de la URL següent: http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o firmes electròniques que admet l'aplicació esmentada.

b) Les sol·licituds de les productores que siguen persones físiques es podran presentar per qualsevol de les vies següents:

b.1. Via telemàtica, en els mateixos termes a què es refereix l'apartat anterior per a les persones jurídiques.

b.2. Presentació presencial de la sol·licitud en la seu de l'Institut Valencià de Cultura en la plaça de Viriat, s/n, 46001 València, en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, avinguda de Campanar, 32, 46015 València, o en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: Alacant (carrer Carratalà, 47, 03007 Alacant), Castelló de la Plana (avinguda del Mar, 23, 12003 Castelló de la Plana), i València (carrer Gregorio Gea,14, 46009 València).b.3. Igualment, utilitzant qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix, entre altres, les oficines de Correus. En aquests casos s'haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament i anunciar la remissió de la sol·licitud mitjançant correu a l'adreça ajudes_ivc@gva.es en el mateix dia, només als efectes organitzatius.

En cap cas, no seran vàlids els documents a què s'haja d'accedir mitjançant enllaços o adreces webs, corresponents a portals o pàgines web, aplicacions o plataformes d'emmagatzematge digital, o a serveis d'allotjament d'arxius, tenint-se els documents esmentats per no presentats. Excepcionalment es podran incorporar enllaços o adreces web a vídeos, sempre que aquests no servisquen per a acreditar mèrits al·legats per l'empresa sol·licitant.3. Les sol·licituds hauran d'omplir-se necessàriament de conformitat amb el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex I, i especificarà les característiques del projecte que es presente (apartat E del model de sol·licitud), acompanyant-se dels documents o certificacions a què es fa referència en cada capítol del model de sol·licitud.

La documentació es presentarà en format digital, ja siga a través de la presentació telemàtica (obligatòria per a societats i entitats) o, si es tracta d'empresaris persones físiques que opten per la presentació presencial, en Correus o per un altre dels mitjans dels previstos en la legislació de procediment administratiu, mitjançant suport digital (pen drive, CD o semblant), acompanyat de l'annex I de la present resolució.El guió anirà en un arxiu digital diferenciat de la resta de documents.

La documentació inclourà un índex relacionant els documents aportats, numerant-los segons l'ordre en què figuren en el dossier presentat i hauran de desenvolupar els punts següents:

3.1. Declaració de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos sol·licitats, percebuts o concedits i pendents de percepció per altres administracions o institucions públiques i privades per a la mateixa finalitat, justificant-ne documentalment la quantia (apartat F del model de sol·licitud).

3.2. Declaració responsable de no incórrer en cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, especificades en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.3. Declaració responsable de compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o si és el cas, declaració de l'exempció de l'obligació esmentada, d'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat (DOGV 4479, d'11.04.2003), i el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV 4907, 21.12.2004, apartat G del model de sol·licitud).

3.4. En el cas de projectes a llargmetratges culturals A, declaració responsable que el director o directora compleix amb les condicions de nou realitzador segons allò que s'ha previst en el resolc tercer de la present resolució.

3.5. Declaració d'obra cultural (apartat H del model de sol·licitud). Sense perjuí de l'anterior, perquè qualsevol sol·licitant puga ser beneficiari de les ajudes regulades en aquesta resolució, el seu projecte haurà de complir, almenys, dos dels següents criteris culturals:

– Que l'acció de l'obra audiovisual es desenvolupe en algun lloc de la Unió Europea, principalment a la Comunitat Valenciana.

– Que almenys un dels personatges principals estiga lligat o bé amb la cultura valenciana o europea, o bé amb l'àmbit territorial lingüístic valencià.

– Que la versió original de l'obra audiovisual siga en valencià.

– Que el guió de l'obra audiovisual siga una adaptació d'una obra literària original.

– Que el tema de l'obra audiovisual forme part o es derive de la cultura o del patrimoni valencià o europeu.

– Que el tema de l'obra audiovisual es referisca a l'art o a un o diversos artistes.

– Que el tema de l'obra audiovisual es referisca a personatges o esdeveniments històrics.

– Que l'obra audiovisual tracte temes actuals, culturals, socials o polítics d'interès per a la població de la Comunitat Valenciana o de la Unió Europea.

– Que el tema de l'obra audiovisual faça referència a un esdeveniment de significació universal i d'interès, fictici o real.

– Que l'obra audiovisual utilitze el patrimoni arquitectònic, arqueològic o natural de la Comunitat Valenciana per a reflectir el context cultural europeu.

– Que l'obra audiovisual siga d'animació.

La concurrència de dos dels criteris culturals significarà el compliment de la declaració d'obra cultural.

En l'apartat H del model de sol·licitud s'hauran d'indicar quins d'aquests criteris es donen en el projecte presentat.

3.6. Autorització a la Generalitat per a la utilització de la producció subvencionada en les activitats relacionades amb la política de promoció de l'audiovisual valencià (apartat I del model de sol·licitud).3.7. Igualment la sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la següent documentació (apartat J del model de sol·licitud):

Acreditació de l'empresa de posseir els pertinents drets de propietat intel·lectual sobre el guió, i si és el cas, el d'opció sobre l'obra preexistent. Quan el guionista coincidisca amb el productor o representant de l'empresa sol·licitant, no haurà d'aportar-se precontracte ni contracte en tractar-se de la mateixa persona física en ambdós casos, sinó que bastarà d'acreditar la propietat intel·lectual sobre el guió i una declaració de cessió de drets del guionista a l'empresa productora quan aquesta última siga una societat o una AIE.

En el cas que es tracte de coproduccions, s'haurà d'aportar còpia dels precontractes o contractes de coproducció que s'hagen firmat en el moment de presentar la sol·licitud.

Si es tracta de llargmetratges de ficció B, C o industrials, llargmetratges d'animació i sèries d'animació i llargmetratges documentals culturals B, l'empresa sol·licitant, com a mínim, serà titular d'un 20 % de la producció resultant.

En el cas de llargmetratges de ficció A, llargmetratges documentals culturals A, pilots de sèries d'animació i curtmetratges i projectes multiplataforma de qualsevol dels gèneres, el percentatge mínim esmentat serà del 50 %.

En el cas que els precontractes o contractes reflectisquen percentatges inferiors als assenyalats, la sol·licitud no serà admesa a tràmit, i se'n resoldrà l'arxiu.

Si els contractes de coproducció es firmen després de la resolució de concessió d'aquestes ajudes, els beneficiaris hauran d'ajustar-se als percentatges esmentats. En cas contrari, es revocarà l'ajuda concedida.

Declaració responsable del compliment de la normativa legal i convencional aplicable a les relacions amb el personal creatiu, artístic i tècnic valencià. En la declaració esmentada haurà de constar que l'empresa i si és el cas, els seus coproductors en el projecte presentat, estan al corrent en el pagament de les obligacions contretes amb el personal citat, així com amb les empreses de serveis valencianes en relació a les pel·lícules anteriors de la mateixa productora a què s'haja concedit ajuda pública estatal o autonòmica, llevat que les obligacions esmentades hagen prescrit legalment o es tracte de projectes les ajudes dels quals estiguen en termini de justificació.

Aquesta declaració responsable haurà d'aportar-se en document notarial en el cas de projectes de llargmetratges de qualsevol gènere i sèries d'animació.

En la resta de modalitats bastarà d'omplir el punt corresponent del model de sol·licitud (apartat G del model de sol·licitud).En el cas que la sol·licitant siga una AIE, la declaració esmentada s'estendrà tant a la pròpia AIE com a les empreses que en formen part.En el cas que la productora no haguera rebut cap ajuda pública, haurà de presentar declaració jurada sobre aquest extrem.

3.7.1. Per als projectes de curtmetratge d'animació, ficció o documental, projectes multiplataforma d'animació, ficció o documental, pilots de sèrie d'animació i sèries d'animació:

Un exemplar del projecte amb el contingut següent:

Guió, sinopsi de màxim 10 línies en foli DINA4 i lletra Courier new, grandària 12, i tagline (En el cas de les sèries d'animació el guió serà del primer capítol i sinopsi de la resta de capítols).

El guió es presentarà en la versió original que es declare. Si la versió original del guió no fóra ni en valencià ni en castellà, s'haurà d'incloure una versió en una d'aquestes dues llengües.

Memòria de producció i direcció.

Memòria gràfica del projecte en el cas d'animació.

Historial professional de l'empresa productora i projecció empresarial.

Pressupost de la producció detallat per capítols.

Pla de finançament raonat.

Pla de comercialització de la producció, indicant expressament el seu pla de difusió en festivals i en els entorns on l'obra audiovisual puga tenir la seua major repercussió.

Pla de treball, amb indicació del temps de rodatge, dates i localitzacions. S'ha d'indicar amb exactitud el nombre total de dies d'animació/rodatge/gravació, les dates i les localitzacions exactes, i el nombre de dies d'animació/rodatge/gravació a la Comunitat Valenciana.Composició de l'equip tècnic i artístic, amb presentació d'escrits de coneixement i interès, o precontractes o contractes dels principals components d'aquests equips i en tot cas d'aquells que s'incorporen a l'autobaremació.

En el cas dels components de l'equip tècnic s'indicarà si tenen la condició de valencià en virtut de qualsevol de les circumstàncies arreplegades en el resolc tercer de la present resolució.

En el cas dels components de l'equip artístic s'indicarà el seu lloc de naixement i amb independència del seu lloc de naixement, si és el cas, si estan empadronats com a residents a la Comunitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud indicant la data de l'empadronament esmentat.

– Trajectòria professional de l'equip creatiu (director, guionista, compositor de la música i productor executiu).

– Empreses de serveis que participen en el projecte. S'hauran d'aportar precontractes o contractes amb aquelles empreses de servei que siguen valencianes, en què s'indique el domicili social de l'empresa, serveis a realitzar i el seu import coincident amb l'inclòs en el pressupost de la producció.

En el cas d'empresaris de serveis persones físiques, en compte de domicili social, haurà de figurar en el precontracte o contracte o bé en declaració responsable a part, que estan empadronades com a residents a la Comunitat Valenciana amb, almenys, un any d'antiguitat.

3.7.2. Per als projectes de llargmetratges d'animació llargmetratges i tv movies de ficció, i de llargmetratges documentals, un exemplar del projecte amb el contingut següent:

Guió, sinopsi d'un màxim de 20 línies i sinopsi breu d'un màxim de 3 línies, ambdós en foli DINA4 i lletra Courier new, grandària 12. Memòria de producció i direcció descrivint expressament el valor comercial, cultural i innovador del projecte.

El guió es presentarà en la versió original que es declare. Si la versió original del guió no fóra en valencià ni en castellà, s'haurà d'incloure una versió en una d'aquestes dues llengües en el suport digital.Memòria gràfica del projecte en el cas d'obres d'animació.

Historial professional detallat i documentat de l'empresa productora i del productor executiu.

Pressupost de la producció detallat per capítols i indicant la despesa prevista aproximada a realitzar a la Comunitat Valenciana.

Pla de finançament raonat.

Pla de comercialització de la producció indicant expressament el seu pla de difusió en festivals i en els entorns on l'obra audiovisual puga tenir la seua major repercussió. Pla de distribució.

Pla de treball, amb indicació del temps de rodatge, dates i localitzacions. S'ha d'indicar amb exactitud el nombre total de dies d'animació/rodatge/gravació, les dates i les localitzacions exactes, i el nombre de dies d'animació/rodatge/gravació a la Comunitat Valenciana.Composició de l'equip tècnic i artístic. Amb presentació d'escrits de coneixement i interès o precontractes o contractes dels principals components d'aquests equip. I en tot cas d'aquells que s'incorporen a l'autobaremació.

En el cas dels components de l'equip tècnic s'indicarà si tenen la condició de valencià en virtut de qualsevol de les circumstàncies arreplegades en el resolc tercer de la present resolució.

En el cas dels components de l'equip artístic s'indicarà el seu lloc de naixement i amb independència del seu lloc de naixement i, si és el cas, si estan empadronats com a residents a la Comunitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud indicant la data de l'empadronament esmentat.

Trajectòria professional de l'equip creatiu (director, guionista, director de fotografia, compositor de la música i productor executiu).

Declaració, quan escaiga, de ser nou realitzador o nou guionista (apartat G del model de sol·licitud).

Empreses de serveis valencianes que participen en el projecte. S'hauran d'aportar precontractes o contractes amb aquelles empreses de servei que siguen valencianes, en què s'indique el domicili social de l'empresa, serveis a realitzar i el seu import inclòs en el pressupost de la producció. En el cas d'empresaris de serveis persones físiques, en compte de domicili social, haurà de figurar en el precontracte o contracte o bé en declaració responsable a part, que estan empadronades com a residents a la Comunitat Valenciana amb, almenys, un anys d'antiguitat.Els documents podran presentar-se en format PDF protegit, amb possibilitat d'imprimir el document. Les imatges podran presentar-se en format JPG. Els vídeos podran presentar-se en format Windows Media Video (WMV). Els àudios podran presentar-se en format Windows Media Audio (WMA).4. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part del sol·licitant (apartat L de la sol·licitud), l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtenir directament les dades dels documents elaborats per qualsevol Administració i que per a aquest procediment són les següents:

Dades d'identitat (DNI o document equivalent en cas d'estrangers) del representant legal.

Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.

Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.

Certificació de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic corresponent, que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat.

– Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques on conste la qualificació de l'activitat econòmica corresponent a la producció de pel·lícules cinematogràfiques i/o vídeos.

En cas d'oposició a la seua obtenció per l'Administració, serà l'interessat qui haja d'aportar els documents esmentats, la qual cosa hauran de fer constar en l'imprès de sol·licitud (apartat L del model de sol·licitud).

Per al supòsit que el sol·licitant, persona jurídica, no estiga inscrit en el Registre Administratiu d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana, també haurà d'aportar:

Targeta d'identificació fiscal.

Escriptura de constitució amb el caixetí d'inscripció en el registre públic corresponent o, si és el cas, certificació expedida pel titular del registre públic en què aquesta es trobe inscrita.

Documentació acreditativa de la representació i capacitat amb què actua el seu representant legal (apartat K del model de sol·licitud).5. Igualment s'acompanyarà a la sol·licitud:

La documentació corresponent a l'acreditació dels mèrits declarats pels titulars dels projectes presentats als efectes de la baremació dels criteris continguts en el resolc sisé de la present resolució.El full d'autobaremació corresponent a la modalitat del projecte que es presenta.6. Si la sol·licitud d'iniciació no incloguera totes les dades o documentació que resulten preceptius, s'aplicarà el que disposa l'article 5.4 de l'Ordre bases reguladores.

L'esmena de la documentació haurà de presentar-se d'acord amb el que preveu el punt 2 del present resolc quart.

En tot cas, l'òrgan instructor podrà requerir els sol·licitants perquè proporcionen qualsevol informació aclaridora que en resulte necessària per a la gestió.

La documentació acreditativa de mèrits haurà de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds, i no serà requerida posteriorment ni tindrà validesa cap document amb data posterior a l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds.

Sense perjuí de l'anterior, en cap cas podrà ser objecte de requeriment per part de l'Institut Valencià de Cultura el guió, ni documentació a fi d'acreditar els mèrits del sol·licitant, que estableixen els criteris de valoració continguts en el resolc sisé de la present resolució.Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els sol·licitants no podran aportar cap documentació dirigida a acreditar els mèrits esmentats, i en el cas que s'aporte, no es tindrà en consideració als efectes del còmput dels criteris de valoració.7. L'Institut Valencià de Cultura cursarà les notificacions per la via electrònica a través de l'adreça electrònica habilitada de la persona jurídica, o, a falta d'això, a través de la carpeta ciutadana del representant de l'entitat o de la persona física sol·licitant https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm.8. Les dades de caràcter personal contingudes en l'imprès de sol·licitud podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l'Institut Valencià de Cultura com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Igualment els sol·licitants d'ajuda podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 298, 14.12.1999).9. El contingut d'informació falsa o que no es corresponga amb la realitat en els annexos de la convocatòria, suposarà la seua no valoració i podrà ser motiu per a ser desestimat en la resolució dictada per l'òrgan competent, o, si és el cas, podrà ser motiu de revocació de la subvenció ja concedida.10. No es podrà presentar documentació addicional una vegada finalitzat el termini de presentació si no ha sigut requerida per l'Institut Valencià de Cultura, excepte per a notificar canvis justificats en casos de força major i que hauran de ser aprovats per l'Institut Valencià de Cultura, no podent això suposar un increment de puntuació en la valoració del projecte.11. L'import sol·licitat per a cada projecte haurà de quedar reflectit clarament en la sol·licitud i en el pla de finançament, i en cap cas aquest import podrà ser superior a l'import màxim que es puga rebre per ajudes públiques d'acord amb els percentatges i imports de l'article 9, punt 9.2.4, de les bases reguladores. Si algun projecte sol·licitara una ajuda superior a la que puga rebre, serà reduïda fins al límit màxim que puga sol·licitar.12. Qualsevol document que es presente en una llengua que no siga valencià o castellà haurà d'acompanyar-se de traducció jurada; en cas de no fer-ho no es prendrà en consideració.13. Als efectes de computar els mèrits dels criteris de valoració, la referència a pel·lícules que tinguen certificat de l'ICAA o organisme equivalent serà vàlida, mentre aquest certificat haja sigut emès amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'aquestes ajudes. No computaran a aquests efectes els certificats emesos amb data posterior al terme del termini esmentat.

L'empresa sol·licitant haurà de presentar declaració responsable dels títols esmentats en el full d'autobaremació que compten amb el certificat ICAA. L'Institut Valencià de Cultura podrà requerir-li, en qualsevol moment, l'acreditació fefaent dels extrems esmentats.

La falsedat en aquesta declaració responsable, sobre la possessió del certificat de qualsevol de les pel·lícules sobre les quals es declare tal extrem, en els termes indicats, suposarà l'exclusió de la convocatòria o la pèrdua del dret al cobrament total en el cas que se li haguera concedit l'ajuda.

Sense perjuí de l'anterior, la falsedat en la declaració responsable comportarà l'aplicació de les sancions que corresponguen, d'acord amb el que preveu el punt 3 del resolc onze de la present resolució, tenint en compte que l'obtenció d'una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seua concessió o ocultant les que l'hagueren impedit o limitat, té la consideració d'infracció molt greu, segons l'article 58 de la Llei general de subvencions.

Cinqué. Comissions tècniques de valoració

1. La composició i el funcionament de les comissions tècniques de valoració s'ajustaran al que estableix l'article 6, punts 3.2 i 3.4 de l'Ordre bases reguladores. El seu nomenament es farà públic a través del web: http://ivc.gva.es/.

Donada la diversitat de criteris singulars per a la valoració dels diferents gèneres i modalitats, es constituiran cinc comissions tècniques de valoració:

Comissió tècnica de valoració de llargmetratges, sèries, curtmetratges, projectes multiplataforma i pilots de sèries d'animació.

Comissió tècnica de valoració de llargmetratges de ficció.

Comissió tècnica de valoració de curtmetratges i projectes multiplataforma de ficció.

Comissió tècnica de valoració de llargmetratges documentals.

Comissió tècnica de valoració de curtmetratges i projectes multiplataforma documentals.2. Les persones representants d'organitzacions i associacions o expertes independents de provada qualificació professional en el sector audiovisual de cada comissió, realitzaran un informe de valoració per cada un dels projectes, en el qual es reflectiran les fortaleses i debilitats del projecte presentat, i de coherència entre el guió i el disseny de producció. Els informes esmentats es posaran únicament a disposició dels respectius sol·licitants d'ajuda.

Entre els membres de la comissió podrà figurar un expert en producció que podrà realitzar el seguiment dels projectes a què es destinen les presents ajudes, i informar la comissió de qualsevol modificació o irregularitat que constate.3. Cada comissió tècnica de valoració podrà realitzar quantes comprovacions estime necessàries per a la millor avaluació dels projectes presentats, i podrà sol·licitar a l'interessat la seua compareixença personal o la informació que considere necessària per a l'estudi del projecte per al qual se sol·licita l'ajuda.

La informació sol·licitada haurà de ser merament aclaridora i, en cap cas, no podrà suposar la incorporació o esmena de mèrits que no estigueren degudament acreditats per l'interessat abans de finalitzar el termini de sol·licitud.

Les comissions tècniques de valoració de projectes, amb l'objectiu de disposar de la millor informació en la valoració dels projectes, podran realitzar, si ho estimen necessari, una avaluació presencial (pitching), a la qual podran acudir els representants de les empreses productores i els directors dels projectes que les comissions consideren.

Les comissions tècniques de valoració desestimaran aquella documentació que no consideren prou acreditativa dels extrems continguts en aquella, i en aquest cas no es computaran els mèrits corresponents.Les comissions informaran sobre la coherència dels projectes i el pressupost, el seu ajust a preus de mercat i el seu pla de finançament. En el cas que aquest informe siga negatiu i/o existisquen incoherències en el projecte, la comissió desestimarà el projecte i proposarà l'arxiu de la sol·licitud.4. Cada comissió tècnica de valoració, de conformitat amb el que estableix el punt 5 de l'article 6 de l'Ordre bases reguladores, emetrà un informe que quedarà incorporat a les actes de la comissió i s'hi deixarà constància de l'avaluació dels projectes, així com de la seua prelació de major a menor puntuació. En cas d'empat s'aplicarà allò que s'ha disposat, a aquests efectes, en el punt 4 del resolc sisé de la present resolució.L'informe esmentat s'elevarà al òrgan instructor perquè formule la proposta de resolució.

Així mateix, l'esmentat informe contindrà la proposta de subvencions.Sisé. Criteris de valoració. Puntuacions exigides

Per a l'elaboració del seu informe i proposta, les comissions tècniques de valoració tindran en compte els criteris objectius de concessió de les subvencions continguts en l'article 3, punt 3.2.3 de l'Ordre bases reguladores.

La valoració dels projectes, segons els diferents gèneres i modalitats, es realitzarà segons els criteris que s'assenyalen a continuació.

1. Animació. Els projectes de llargmetratge d'animació, curtmetratge d'animació, projecte multiplataforma d'animació (incloent videojocs), pilot de sèrie d'animació i sèrie d'animació, es valoraran amb un màxim de 100 punts en funció dels criteris següents:1.1. El guió es valorarà amb un màxim de 25 punts.

En el cas de videojocs es valorarà el document de disseny (game design document o game concept document):

a) En el guió, sinopsi i memòria de direcció es valorarà:

– L'originalitat, fins a un màxim de 10 punts.

– El disseny/concepte, fins a un màxim de 10 punts.

– L'estil/tècnica, fins a un màxim de 5 punts.

b) En el document de disseny dels videojocs es valorarà:

– L'originalitat i innovació en les mecàniques de joc, fins a un màxim de 10 punts.

– El disseny d'art (concept art), fins a un màxim de 10 punts.

– El disseny del context narratiu (narrative design) del joc, i/o els criteris d'experiència d'usuari (User Experience, UX), fins a un màxim de 5 punts.

c) En tots els casos, si la dona desenvolupa un paper protagonista en el guió o en el document de disseny (videojocs), tal com es defineix en el resolc tercer de la present resolució, se sumarà 1 punt; sense que per això la puntuació del guió puga superar el màxim de 25 punts.d) Ajudes prèvies al projecte presentat, premis o projecte basat en obres d'autors valencians, només en el cas de llargmetratges d'animació, fins a un màxim de 3 punts, atenent a les següents circumstàncies que han d'acreditar-se abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds:

– 1,5 punts per haver obtingut una ajuda prèvia a escriptura del guió del mateix projecte dels òrgans competents en matèria de cultura de qualsevol de les administracions autonòmiques, del Ministeri amb competències en matèria de cultura o, si és el cas, del programa Ibermedia o del programa Media.

– 1,5 punts per haver obtingut una ajuda al desenvolupament del mateix projecte que presenta, concedida per alguna de les entitats que s'assenyalen en el punt anterior relatiu a les ajudes a escriptura de guió.

– 1,5 punts per haver obtingut un premi de reconegut prestigi al guió del mateix projecte, sempre que compte amb una dotació econòmica igual o superior a 3.000 euros i això s'acredite degudament, si el guionista acredita que té la condició de valencià.

Els finalistes de premis de reconegut prestigi, en els quals la condició de finalista estiga dotada econòmicament, podran sumar 1,5 punts si acrediten que la dotació pel concepte esmentat és igual o superior a 3.000 euros, si el guionista acredita que té la condició de valencià.No es computarà el valor equivalent de premis que no siguen en metàl·lic.

En el cas que existisca més d'un guionista i algun no tinga la condició de valencià, es prorratejarà la puntuació esmentada.

– Se sumaran 1,5 punts, si el guió està basat en una obra literària o teatral, d'un autor valencià que:

– Haja sigut publicada o, a falta d'això, si és teatral, estrenada amb un mínim de 15 representacions públiques.

– Haja obtingut premis, candidatures o reconeixements especials en certàmens de reconegut prestigi d'àmbit nacional o internacional (com els corresponents als premis Max, premi Planeta, premi Nadal o semblants).

No tindran la consideració de premis ni reconeixements especials les ajudes públiques a textos literaris o teatrals.

S'haurà d'acreditar la condició de valencià de l'autor i la resta d'extrems que fonamenten el còmput de la puntuació esmentada.

Només es podrà aconseguir un màxim de 3 punts en aquest apartat.

e) En el cas de sèries d'animació, se sumaran 3 punts si el pilot d'aqueixa mateixa sèrie ha obtingut una ajuda a la producció dels òrgans competents en matèria de cultura de qualsevol de les administracions autonòmiques, del ministeri amb competències en matèria de cultura, del programa Ibermedia o del programa Media.

La puntuació dels apartats d) o e) només se sumarà a la valoració del guió si s'acrediten les circumstàncies indicades junt amb la sol·licitud, i la seua addició no podrà, en cap cas, superar el màxim de 25 punts atribuïbles a la valoració del guió.

1.2. Només en el cas de llargmetratges i sèries d'animació: l'historial de l'empresa i del productor o del productor executiu es valorarà amb fins a un màxim de 6 punts, sempre que s'acrediten degudament en els termes previstos en el present apartat.

Als efectes del present apartat només es computaran l'historial de l'empresa sol·licitant, si té el domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, i de la persona que aparega en el projecte com a productor o productor executiu, si té la condició de valenciana.

Si la sol·licitant és una AIE, es comptabilitzaren els punts dels projectes realitzats per un dels socis (empreses) que la componen, sempre que s'acredite que té domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana.Com a historial de l'empresa, en cap cas es podran computar els historials de societats diferents de les quals haja format part anteriorment el mateix productor. No obstant això, es considerarà que es tracta d'una mateixa empresa quan, després d'un canvi de denominació social, s'acredite que manté el mateix NIF.

Una mateixa obra no podrà comptabilitzar-se com a experiència de l'empresa i del productor o productor executiu.

Un llargmetratge qualificat per l'ICAA no podrà computar-se a més com a llargmetratge televisiu.

Els llargmetratges televisius hauran de tenir una durada de 60 minuts o més per a computar-se.

a) Empresa:

– Si l'empresa té el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, i així s'acredita, obtindrà 2 punts per cada llargmetratge d'animació produït i qualificat per l'ICAA o un altre organisme competent, i per cada sèrie d'animació o llargmetratge televisiu d'animació emès per una cadena de televisió pública o privada. En ambdós casos la circumstància corresponent ha de donar-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Haurà de presentar declaració responsable que els llargmetratges estan qualificats o de l'emissió de sèries d'animació en una cadena de televisió, pública o privada, i que, en el cas de llargmetratges, l'empresa valenciana en figura com a productora o, en els casos de la sèrie d'animació i de llargmetratges televisius d'animació, que figura com a tal en els títols de crèdit.

– Si l'empresa té el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana i així s'acredita, obtindrà 1 punt per cada obra produïda i qualificada per l'ICAA o un altre organisme competent, pertanyent a altres categories d'ajudes: curtmetratges d'animació, documentals o ficció i llargmetratges de ficció o documentals, i per cada tv movie, o llargmetratge televisiu documental produït i emès. En ambdós casos la circumstància corresponent ha de donar-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Tals circumstàncies hauran d'acreditar-se, segons corresponga, de la mateixa manera com s'assenyala per als llargmetratges d'animació qualificats i llargmetratges televisius d'animació en el paràgraf anterior.

– Si l'empresa acredita que té el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana almenys des dels tres últims anys anteriors a la finalització del termini de sol·licitud obtindrà 1 punt.

L'antiguitat de l'empresa s'acreditarà mitjançant la referència a la inscripció en el Registre Administratiu d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana o, a falta d'això, mitjançant alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques o en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors on en conste la data i l'epígraf de l'activitat, o mitjançant còpia de l'escriptura de constitució en el cas de societats. En cas de societats que hagen canviat únicament la denominació social en els tres anys anteriors, hauran d'acreditar que mantenen el mateix NIF i aportar còpia de l'escriptura de modificació.b) Productor o productor executiu:

Únicament es comptabilitzarà l'historial bé d'un productor o d'un productor executiu, però no d'ambdós.

Igualment, si es compta amb més d'una persona com a productor o com a productor executiu, inclús tenint la condició de valencians, només podrà sumar-se l'historial d'una d'elles, excepte en el cas de coproduccions degudament acreditades per contracte, on es podrà computar l'historial dels productors executius que tinguen la condició de valencians, si bé el nombre de productors executius a tenir en compte a aquests efectes no podrà ser superior al nombre d'empreses coproductores.– Si el productor o productor executiu del projecte té la condició de valencià i així s'acredita, obtindrà 2 punts per cada llargmetratge d'animació produït i qualificat per l'ICAA o un altre organisme competent, i per cada sèrie d'animació o per cada llargmetratge televisiu d'animació emès per una cadena de televisió pública o privada. En ambdós casos la circumstància corresponent ha de donar-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Haurà de presentar declaració responsable que els llargmetratges estan qualificats o de l'emissió de les sèries d'animació en una cadena de televisió, pública o privada, i que en el cas de llargmetratges el productor o productor executiu figura com a tal en el certificat o en la fitxa de qualificació de l'ICAA o de l'organisme competent, o figura en les dades que van ser aportades per a la qualificació, o en els casos de sèries d'animació i llargmetratges televisius d'animació, que figura com a tal en els títols de crèdit.

– Si el productor o productor executiu del projecte té la condició de valencià i així s'acredita, obtindrà 1 punt per cada obra produïda i qualificada pertanyent a altres categories d'ajudes: curtmetratges d'animació, documentals o de ficció, i llargmetratges de ficció o documentals i per cada tv movie o llargmetratge televisiu documental produït i emès. En ambdós casos la circumstància corresponent ha de donar-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.Tals circumstàncies hauran d'acreditar-se, segons corresponga, de la mateixa manera com s'assenyala per als llargmetratges d'animació qualificats i llargmetratges televisius d'animació en el paràgraf anterior.

1.3. El projecte es valorarà en funció del pla de finançament, el pressupost i la quantia de l'ajuda sol·licitada.

1.3.1. S'atorgaran 10 punts a aquells projectes que acrediten el finançament del 60 % del pressupost del projecte. I la puntuació es reduirà proporcionalment al percentatge que tinguen finançat.

S'obtindran els punts segons els documents que asseguren l'aportació real al projecte.

L'acreditació del finançament es realitzarà amb documentació que quantifique l'import corresponent a aquella, a través de:

a) Contractes o precontractes d'adquisició anticipada de drets d'explotació del projecte amb empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual o amb administracions o entitats públiques formalitzats per l'empresa productora i/o coproductora, degudament acreditats.No obstant això, en el cas d'adquisició anticipada dels drets per part d'empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual de titularitat pública, s'admetrà també l'import que figure en la resolució d'adquisició corresponent, encara que no s'haja formalitzat el contracte. A aquests efectes, no s'equipararan a les dites resolucions altres actes o documents com a propostes d'adquisició o seleccions d'obres prèvies a la mateixa.En el cas de videojocs, contractes o precontractes amb administracions o entitats públiques i contractes o precontractes d'autofinançament (fons propis, o d'altres activitats professionals de l'empresa), formalitzats per l'empresa productora i/o coproductora, degudament acreditats.Igualment, només en el cas de videojocs, es comptabilitzaran els imports de les campanyes de crowfunding realitzades i préstecs bancaris ja concedits. En ambdós casos ha de constar expressament com a única finalitat el finançament del projecte presentat.

b) Contractes o precontractes sobre el projecte amb empreses distribuïdores formalitzats per l'empresa productora i/o coproductora, sempre que s'acrediten degudament tots aquests extrems. Es comptabilitzarà l'import del precontracte o contracte fins a un màxim del 15 % del pressupost de la producció.

En el cas de videojocs, contractes o precontractes sobre el projecte amb publishers (editors) o empreses distribuïdores, formalitzats per l'empresa productora i/o coproductora, sempre que s'acrediten degudament tots aquests extrems.

Es comptabilitzarà l'import del precontracte o contracte fins a un màxim del 15 % del pressupost de la producció.

c) Contractes o precontractes que comprometen vendes internacionals del projecte amb agents acreditats en aquestes vendes, sempre que incorporen un compromís ferm i un preu determinat formalitzats amb l'empresa productora i/o coproductora.

d) Ajudes públiques a la producció del projecte sempre que s'acredite l'emissió de la resolució de la seua concessió abans del termini de finalització de presentació de sol·licituds, tant de l'empresa sol·licitant com, si és el cas, del coproductor acreditat mitjançant contracte.e) Auditoria de la despesa ja realitzada en la producció, per una quantia no superior al 20 % del pressupost, elaborada per auditor inscrit en el Registre Oficial d'Auditors De Comptes.

f) Recursos aportats per l'empresa sol·licitant de l'ajuda o per qualsevol de les empreses coproductores fins a un 27 % del pressupost.Els contractes de coproducció, per si sols, no serveixen per a acreditar la font de finançament.

En el cas que existisquen coproductors internacionals, per a computar la seua aportació, s'haurà d'aportar, a més de la documentació preceptiva d'acord amb el que preveu aquest apartat, l'aprovació de l'ICAA.

A aquests efectes només s'acceptarà:

f.1 Certificat/s de compte bancari, de depòsits a termini fix i de fons d'inversió acreditatius dels recursos propis esmentats, fins a un màxim del 20 % del pressupost de la producció, ja siga de l'empresa productora o de la coproductora, sempre que s'haja aportat el contracte de coproducció. El certificat, firmat i segellat per l'entitat bancària, haurà d'emetre's dins del termini de presentació de sol·licituds.f.1.1. En el cas de saldos de compte bancari i imports depositats a termini fix, el certificat haurà d'acreditar el saldo mitjà del compte o l'import del termini fix des de l'1 de gener de 2018 fins a la data de la seua emissió, que serà posterior a la publicació en el DOGV de la present convocatòria.

En el cas que l'empresa acredite la seua constitució després de l'1 de gener de 2018, es prendrà com a data de referència la de l'obertura del compte o la del depòsit en el termini fix, que no podrà ser posterior en més de quinze dies a la de la referida constitució.

El certificat podrà indicar el saldo o import mitjà exacte del període indicat o, alternativament, que el saldo mitjà en el període o l'import mitjà en el període del termini fix és superior a la quantitat que es vajd'invertir en el projecte, que és la que es computarà a aquests efectes.f.1.2. En cas de fons d'inversió, el certificat indicarà el valor corresponent en titular el dia emissió del certificat, que serà posterior al de la publicació en el DOGV de la present convocatòria.

Igualment acreditarà la data en què el titular va realitzar la seua aportació al fons d'inversió que ha de ser, almenys, l'1 de gener o data anterior; excepte en el cas que l'empresa acredite la seua constitució després de l'1 de gener de 2018, i en aquest cas l'aportació al fons no podrà ser posterior en més de quinze dies a la de la referida constitució.Quan una mateixa productora haja presentat diverses sol·licituds d'ajuda corresponents a aquesta convocatòria, els recursos a què fa referència aquest apartat f.1, s'imputaran inicialment al projecte que haja tingut millor puntuació en la valoració del guió. Detreta de l'import esmentat la quantitat que l'empresa sol·licitant indica que aportarà al projecte, o, a falta d'això, fins al 20 % del pressupost de la producció, s'aplicarà el romanent al següent projecte, per ordre de puntuació obtinguda pel guió i així successivament, de manera que no es puguen computar els mateixos recursos a més d'un projecte.

f.2. Capitalitzacions de salaris fins a un 7 % del pressupost. Cada capitalització haurà d'estar almenys firmada per la persona que capitalitza tot o part de la seua retribució corresponent a la seua participació en el projecte presentat.

La capitalització, si és el cas, del productor executiu no podrà superar el 5 % del cost de la pel·lícula, d'acord amb el que preveu l''article 2.1, lletra a) de l'Ordre ECD/2784/2015, de 18 de desembre, per la qual es regula el reconeixement de cost d'una pel·lícula i la inversió del productor (BOE 306, 23.12.2015).

En cap cas les empreses que siguen persones físiques (autònoms) no poden capitalitzar salaris estimats que s'imputen com a propis del titular de l'empresa esmentada, ni tampoc els beneficis previstos derivats del projecte.

No són susceptibles de capitalització la realització d'obres, ni les cessions de béns, realització de serveis o semblants prestacions en espècie.

g) Aportacions destinades a la producció realitzades per inversors privats, sustentades en un contracte, carta de compromís, document notarial, pagaré o document equivalent en el tràfic mercantil. Per a comptabilitzar-les, serà necessari acreditar-les a través del document corresponent al compromís d'inversió i dels següents mitjans, segons corresponga:

g.1. Certificat/s de compte bancari, de depòsits a termini fix i de fons d'inversió acreditatius de la solvència de l'inversor. El certificat, firmat i segellat per l'entitat bancària, haurà d'emetre's dins del termini de presentació de sol·licituds.

g.1.1. En el cas de saldos de compte bancari i imports depositats a termini fix, el certificat haurà d'acreditar el saldo mitjà del compte o l'import del termini fix des de l'1 de gener de 2018 fins a la data de la seua emissió, que serà posterior al de la publicació en el DOGV de la present convocatòria.

En el cas que l'inversor siga una entitat i acredite la seua constitució després de l'1 de gener de 2018, es prendrà com a data de referència la de l'obertura del compte o la del depòsit en el termini fix, que no podrà ser posterior en més de quinze dies a la de la referida constitució.El certificat podrà indicar el saldo o import mitjà exacte del període indicat o, alternativament, que el saldo mitjà en el dit període o l'import mitjà en el període del termini fix és superior a la quantitat que s'haja compromès d'invertir en el projecte, que és la que es computarà a aquests efectes.

g.1.2. En cas de fons d'inversió, el certificat indicarà el valor corresponent en titular el dia emissió del certificat, que serà posterior al de la publicació en el DOGV de la present convocatòria.

Igualment acreditarà la data en què el titular va realitzar la seua aportació al fons d'inversió que ha de ser, almenys, l'1 de gener o data anterior; excepte en el cas que es tracte d'entitats que acrediten la seua constitució després de l'1 de gener de 2018, i en aquest cas l'aportació al fons no podrà ser posterior en més de quinze dies a la de la referida constitució.

Quan un mateix inversor haja presentat compromisos d'inversió en alguns dels projectes presentats a aquesta convocatòria, els recursos a què fa referència aquest apartat s'imputaran inicialment al projecte que haja tingut millor puntuació en la valoració del guió. Detreta de l'import esmentat la quantitat que l'empresa sol·licitant indica que aportarà al projecte, s'aplicarà el romanent al següent projecte, per ordre de puntuació obtinguda pel guió i així successivament, de manera que no es puguen computar els mateixos recursos a més d'un projecte.g.2. En el cas de finançar-se a través d'una AIE haurà de presentar escriptura de constitució, compromís quantificat de la inversió a realitzar a través de l'AIE firmada pel seu representant, amb indicació de la procedència dels recursos esmentats, i:

– Certificat/s bancari acreditatiu dels recursos propis (compte bancari, depòsits a termini fix i fons d'inversió) de l'AIE o de les entitats que la integren o dels seus inversors, que acrediten la seua solvència, emesos dins del termini de presentació de les sol·licituds i firmats i segellats per l'entitat bancària.

A aquests recursos i als seus certificats acreditatius els serà aplicable el que preveu l'apartat g.1.

– Alternativament, contracte amb un despatx o empresa especialitzada en la gestió d'AIE, que haurà d'acreditar la seua experiència en aquest àmbit, indicant el compromís de la quantitat a invertir.

El finançament dels extrems previstos en les lletres g.1 i g.2 haurà d'acreditar-se durant el procés de producció de l'obra. En el cas de no aconseguir o no acreditar el finançament declarat a través d'aquest mitjà, l'ajuda podrà ser revocada si no s'acrediten altres fonts de finançament per quantia igual o superior a la compromesa i, en tot cas, si això repercuteix en la puntuació obtinguda en aquest apartat 1.3.1 amb perjuí per a altres sol·licitants.

Sense perjuí de l'anterior, qualsevol modificació que es preveja realitzar sobre les fonts de finançament declarades en el projecte haurà de comunicar-se prèviament a l'Institut Valencià de Cultura.

Els compromisos dels inversors privats són vinculants. No obstant això, podran reemplaçar-se per altres fonts de finançament no previstes en el moment de presentar la sol·licitud, sempre que amb això no s'altere la puntuació obtinguda en aquest apartat.

1.3.2. S'atorgaran fins a un màxim de 5 punts a aquells projectes que sol·liciten un import inferior al màxim establit per categoria, tot significant que el pla de finançament se sustenta en altres vies diferents.S'atorgarà un punt per cada 4 % que rebaixe la sol·licitud sobre l'import màxim que es pot sol·licitar en la modalitat corresponent, d'acord amb les bases de la convocatòria, és a dir, sobre 400.000 € en el cas de llargmetratges i sèries d'animació, i sobre 40.000 € en el cas de curtmetratges, projectes multiplataforma (incloent videojocs) i pilots de sèries.

1.4. La realització del procés d'animació de la producció, suposarà, depenent del percentatge de dies de rodatge/animació a la Comunitat Valenciana, els punts següents:

Si del procés d'animació es realitza menys del 40 % del pla de rodatge a la Comunitat Valenciana, no s'obtindria cap punt.

Si es realitza entre el 40 % i menys del 50 %, s'obtindrien 8 punts.

Si es realitza entre el 50 % i menys del 60 %, s'obtindrien 12 punts.Si es realitza entre el 60 % i menys del 70 %, s'obtindrien 16 punts.Si es realitza el 70 % o més, s'obtindrien 20 punts.

Els sol·licitants hauran de presentar un pla de treball detallat on figure el temps total de procés d'animació, i els llocs on s'ha dut a terme, incloent-hi el municipi i província, especificant el temps efectiu a la Comunitat Valenciana.

Els percentatges es calcularan en relació als dies de treball. Si en un mateix dia es realitzen treballs en diferents emplaçaments, dins i fora de la Comunitat Valenciana, es prorratejaran degudament.

1.5. La participació d'equips tècnics valencians es valorarà fins a un màxim de 25 punts.

Haurà d'acreditar-se mitjançant contractes, precontractes o cartes d'interès dels professionals, el seu compromís o interès de participar en el projecte, en els que es concrete el treball o treballs tècnics a exercir-hi, i declaren la seua condició de valencians en el sentit definit en el resolc tercer de la present resolució. En cas de no estar acreditats aquests extrems no es comptabilitzaran els punts corresponents.Els projectes presentats hauran d'obtenir almenys 13 punts en la valoració atenent a aquest criteri. En cas de no aconseguir els 13 punts, la puntuació serà de 0 punts.

Es distingeixen dos blocs, el d'autors i el de tècnics. En el cas que un mateix professional desenvolupe més d'una activitat de les incloses en el present apartat, en qualsevol dels blocs, podrà obtenir els punts corresponents a cada una d'elles.

a) Bloc d'autors que acrediten la seua condició de valencians:

director: 4 punts.

Guionista: 4 punts.

Autor de la música: 4 punts.

Productor executiu: 4 punts.

En el cas de videojocs:

Lead Designer: 3 punts

director d'Art: 3 punts

director d'Animació: 3 punts

Guionista/Narrative Designer: 3 punts.

Autor de la música: 3 punts.

Productor executiu: 3 punts.

El màxim de puntuació en cada apartat serà de 4 punts o 3 en el cas dels videojocs, independentment de que hi haja més d'un autor per apartat. En el cas d'existir més d'un autor en algun dels apartats, es repartirà percentualment la puntuació assignada i comptabilitzarà únicament el percentatge d'autors que tinguen la condició de valencians en cada apartat. No obstant això, en el cas de coproduccions, si hi ha més d'un productor executiu, bastarà que un només tinga la condició de valencià per a obtenir els punts corresponents.En el cas que un dels autors siga dona i tinga la condició de valenciana, es podrà sumar un punt més a la puntuació d'aquest bloc.En el cas que, almenys, dos dels autors siguen dones que tinguen la condició de valencianes, se sumaran dos punts més a la puntuació d'aquest bloc.

A aquests efectes, una mateixa dona no podrà computar-se més que una vegada, encara que vaja a desenvolupar diferents funcions tècniques.

El màxim de punts que es podrà aconseguir en aquest bloc serà de 16 punts.

b) Bloc de tècnics que acrediten la seua condició de valencians:

Line Producer: 1 punt.

Departament d'Art. Production Designer 1 punt.

Departament de modelatge. Supervisor personatges: 1 punt.

Departament de modelatge. Supervisor Set & Props: 1 punt.

Departament d'animació. Supervisor Previz/Layout /Story board: 1 punt.

Departament d'animació. Supervisor d'animació: 1 punt.

Departament d'il·luminació (Lighting). Supervisor d'Il·luminació/Compo/Fotografia: 1 punt.

Departament VFX. Supervisor VFX: 1 punt.

Supervisor CG Post Production: 1 punt.

A més, per a videojocs:

Lead Technical Artist: 1 punt.

Departament de desenvolupament. Lead Game Developer: 1 punt.

Departament de disseny. Supervisor/User Interfície (UI) Design:1 punt.

Departament de so. Supervisor/Sound FX: 1 punt.

Departament de QA (Quality Assurance): QA i UX Mànager: 1 punt.El màxim de puntuació en cada apartat serà d'1 punt independentment que hi haja més d'un tècnic per apartat.

En el cas d'existir més d'un tècnic en alguna de les direccions, es repartirà percentualment la puntuació assignada i comptabilitzarà únicament el percentatge de professionals que tinguen la condició de valencià en cada apartat.

En el cas que, almenys, dues de les direccions tècniques siguen ocupades per dones valencianes, es podrà sumar un punt més a la puntuació d'aquest bloc.

En el cas que quatre de les direccions tècniques siguen ocupades per dones valencianes, es podran sumar dos punts més a la puntuació d'aquest bloc.

A aquests efectes, una mateixa dona no podrà computar-se més que una vegada encara que vaja a desenvolupar diferents funcions tècniques.

El màxim de punts que es podrà aconseguir en aquest bloc serà de 9 punts.

1.6. Treballs d'empreses de serveis, persones físiques o jurídiques amb domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, sempre que així s'acredite: Es concedirà un màxim de 4 punts.

Haurà d'acreditar-se mitjançant contractes o precontractes amb les empreses la contractació majoritària indicant l'import dels serveis, així com el domicili social i fiscal de l'empresa. Si es tracta d'empresaris persones físiques, hauran de declarar que estan empadronats com a residents a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat mínima d'un any. En cas de no estar acreditats aquests extrems no es comptabilitzaran les empreses esmentades.

S'entendrà per contractació majoritària, a aquests efectes, aquells casos en què la contractació amb l'empresa de serveis valenciana per a un servei o de més d'una empresa valenciana per al mateix servei, supose més del 70 % de la quantia pressupostada per a aqueix servei i reflectida així en el pressupost. Per davall d'aquest percentatge la puntuació serà de zero punts en aqueix apartat.

Les empreses de serveis, en el cas de ser persones físiques, no podran ser persones de l'equip tècnic si exerceixen la mateixa funció en ambdós casos.

A aquests efectes només es tindran en compte les següents empreses de servei:

– Empreses de màrqueting i disseny gràfic: per contractar amb una o unes quantes empreses s'atorgarà 1 punt.

– Empreses de postproducció d'imatge: per contractar amb una o unes quantes empreses s'atorgarà 1 punt.

– Empreses d'escenografia, decorats, atrezzo i, si és el cas, vestuari: per contractar amb una o unes quantes empreses s'atorgarà 1 punt.

– Empreses de doblatge o postproducció de so: per contractar amb una o unes quantes empreses s'atorgarà 1 punt.

En el cas que s'acredite que una mateixa empresa de serveis, persona física o jurídica amb domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, presta serveis en més d'un grup d'activitats de les incloses en el present apartat, podrà obtenir els punts corresponents a cada un d'ells amb un màxim de 4 punts.

1.7. Festivals i premis Goya o equivalents.

A) El director, productor i productor executiu podran sumar fins a un màxim de 5 punts en la modalitat de llargmetratges i sèries d'animació i fins a un màxim d'11 punts en la modalitat de curtmetratges, pilots de sèrie i projectes multiplataforma (excepte en el cas de videojocs). No es computaren a aquests efectes altres figures com la del productor associat o semblants.

Si el director o productor o productor executiu té la condició de valencià i així s'acredita, sumaran el director per cada obra dirigida, i el productor o productor executiu per cada obra produïda com a tal:

a) Festivals:

– 2 punts per cada obra dirigida o produïda i qualificada de qualsevol gènere que haja obtingut algun premi en qualsevol secció competitiva de qualsevol festival dels que figuren en l'annex V de la present convocatòria.

– 0,5 punts per cada obra qualificada de qualsevol gènere que haja sigut seleccionada en qualsevol secció competitiva de qualsevol festival dels que figuren en l'annex V de la present convocatòria.

En cas de participació com a obra inaugural o de clausura, fora de concurs, en un festival dels de l'annex V, s'equipara a la selecció en una secció competitiva i obtindrà 0,5 punts.

De cada obra només es computara un premi o a falta d'això la seua participació en un festival dels indicats, amb independència del nombre de premis i participacions que acumule en distints festivals.

Si es computa el premi d'una obra en els termes indicats no podrà comptabilitzar-se la participació en festivals i viceversa, no sent acumulables seleccions i premis per a una mateixa obra.

Els premis i participacions es podran acreditar mitjançant fitxes de l'ICAA, notícies de premsa, captures de pantalla del web del festival, programes del festival, cartes o adreces electròniques de l'organització del festival i documents expedits pel festival que certifiquen la selecció o el premi.

En el cas que, per a acreditar premis i participacions en seccions competitives dels festivals s'aporten documents en llengües diferents al valencià o al castellà, haurà d'aportar-se'n, als efectes de computar-los, una traducció jurada.

b) Premis Goya o equivalents:

– Per cada Goya, o premi equivalent en un altre país, premis del Cinema Europeu i els premis Platí del Cine Iberoamericà 2 punts, excepte si es tracta de premis obtinguts en les categories de curtmetratges, i en aquest cas sumaran 5 punts per cada premi.

– Per cada nominació al Goya, o a un premi equivalent en un altre país, o a premis del Cinema Europeu o als premis Platí del Cine Iberoamericà 0,5 punts, excepte si es tracta de nominacions obtingudes en les categories de curtmetratges, i en aquest cas sumaran 3 punts per cada nominació.

A aquests efectes, dins d'una mateixa categoria, únicament comptabilitzarà el Goya o equivalent obtingut per una obra i, en defecte del premi, la nominació. El Goya o premi equivalent d'una obra subsumeix la nominació en la mateixa categoria en què s'ha obtingut.

Amb aquesta excepció, es comptabilitzaran els premis Goya o premis equivalents i nominacions a aquests obtinguts per l'obra del productor o producto executiu; mentre que en el cas del director únicament comptabilitzaran els Goya o premis equivalents i nominacions a aquests obtinguts en les categories de millor pel·lícula i millor direcció.Sense perjuí de l'anterior, en el cas que el productor, productor executiu o director del projecte presentat coincidisquen en obres anteriors, els premis Goya o equivalents i les nominacions a aquests només podran comptabilitzar-se una vegada.

B) En el cas de videojocs, el director d'animació, el Lead Gamer Developer i el productor executiu, sumaran fins a un màxim d'11 punts, en funció del que disposa el presente apartat. No es computaren a aquests efectes altres figures com la del productor associat o semblants.Si el director d'animació, el Lead Gamer Developer, o el productor executiu té la condició de valencià i així s'acredita, obtindran per cada projecte de videojoc dirigit/produït com a tal, sempre que així figure en el full de crèdits:

a) Festivals i esdeveniments nacionals:

– 1 punt per cada projecte de videojoc dirigit o produït que haja obtingut algun premi en qualsevol secció competitiva de qualsevol festival o esdeveniment nacional.

– 0,5 punts per cada projecte de videojoc que haja sigut seleccionat en qualsevol secció competitiva de qualsevol festival o esdeveniment del sector nacional.

De cada obra només es computarà un premi o a falta d'això la seua participació en un festival o esdeveniment nacional dels indicats, amb independència del nombre de premis i participacions que acumule en distints festivals i esdeveniments.

Si es computa el premi d'un projecte en els termes indicats no podrà comptabilitzar-se la participació en festivals o esdeveniments i viceversa, no sent acumulables seleccions i premis per a una mateixa obra.b) premis en festivals o esdeveniments internacionals:

– 2 punts per cada premi en festivals o esdeveniments internacionals.

– 0,5 punts per cada nominació a un premi en festivals o esdeveniments internacionals.

A aquests efectes, dins d'una mateixa categoria, únicament comptabilitzarà el premi obtingut per un projecte i, en defecte del premi, la nominació. El premi equivalent d'un projecte subsumeix la nominació en la mateixa categoria en què s'ha obtingut.

Amb aquesta excepció, es comptabilitzaran els premis i nominacions obtinguts per l'obra del productor executiu; mentre que en el cas del director d'animació, o Lead Gamer Developer, únicament comptabilitzaran els seus premis equivalents i nominacions obtinguts en categories tècniques relacionades amb el desenvolupament del videojoc.

Sense perjuí de l'anterior, en el cas que el productor, productor executiu, director d'animació, o lead developer del projecte presentat coincidisquen en obres anteriors, els premis i les nominacions a aquells només podran comptabilitzar-se una vegada.

Els premis i participacions, tant nacionals com internacionals, es podran acreditar notícies de premsa, captures de pantalla del web del festival/esdeveniment, programes del festival/esdeveniment, cartes o adreces electròniques de l'organització del festival/esdeveniment i documents expedits pel festival/esdeveniment que certifiquen la selecció o el premi.

En el cas que, per a acreditar premis i participacions en seccions competitives dels festivals/esdeveniments, s'aporten documents en llengües diferents al valencià o al castellà, haurà d'aportar-se'n, als efectes de computar-los, una traducció jurada.2. Ficció.

Els projectes corresponents a la modalitat de ficció es valoraran amb un màxim de 100 punts en funció dels criteris següents:2.1. Guió.

a) La qualitat i viabilitat del guió a desenvolupar, fins a un màxim de:

– 25 punts en la modalitat de llargmetratge cultural A.

– 25 punts en la modalitat de llargmetratge cultural B.

– 20 punts en la modalitat de llargmetratge cultural C.

– 15 punts en la modalitat de llargmetratge industrial.

– 20 punts en la modalitat de curtmetratge i projecte multiplataforma.

En cada una de les modalitats es farà una mitjana de les valoracions de guió realitzada pels analistes experts de la comissió, i només passaran a les següents fases el 60 % dels projectes presentats atenent a l'ordre resultant de la valoració del guió; excepte en el cas dels llargmetratges culturals C i industrials, dels quals passaran a la següent fase el 75 % dels projectes presentats. A aquests efectes no es computaran els projectes que no hagen aportat un guió complet.

L'últim projecte que supere aquesta fase serà aquell que sent seleccionat supose exactament, segons la modalitat, el 60 % o el 75 % o un percentatge superior sempre que sense comptabilitzar-lo el percentatge siga inferior, respectivament, al 60 % o 75 %.En el guió de llargmetratges culturals A es valorarà:

– La premissa/originalitat, fins a un màxim de 6 punts.

– Els personatges i diàlegs, fins a un màxim de 10 punts.

– L'estil i la tècnica, fins a un màxim de 4 punts.

– Trama/desenvolupament/resolució, fins a un màxim de 5 punts.En el guió de llargmetratges culturals B es valorarà:

– La premissa/originalitat, fins a un màxim de 6 punts.

– Els personatges i diàlegs, fins a un màxim de 10 punts.

– L'estil i la tècnica, fins a un màxim de 4 punts.

– Trama/desenvolupament/resolució, fins a un màxim de 5 punts.En el guió de llargmetratges culturals C es valorarà:

– La premissa/originalitat, fins a un màxim de 5 punts.

– Els personatges i diàlegs, fins a un màxim de 6 punts.

– L'estil i la tècnica, fins a un màxim de 4 punts.

– Trama/desenvolupament/resolució, fins a un màxim de 5 punts.En el guió de llargmetratges industrials es valorarà:

– La premissa/originalitat, fins a un màxim de 3 punts.

– Els personatges i diàlegs, fins a un màxim de 6 punts.

– L'estil i la tècnica, fins a un màxim de 3 punts.

– Trama/desenvolupament/resolució, fins a un màxim de 3 punts.En el guió de curtmetratges es valorarà:

– La premissa/originalitat, fins a un màxim de 5 punts

– Els personatges i diàlegs, fins a un màxim de 5 punts.

– L'estil i la tècnica, fins a un màxim de 5 punts.

– Trama/desenvolupament/resolució, fins a un màxim de 5 punts.En els projectes multiplataforma es valorarà:

– La premissa/originalitat, fins a un màxim de 5 punts.

– Els personatges i diàlegs, fins a un màxim de 5 punts.

– La potencialitat de generar comunitat i capacitat viral, fins a un màxim de 5 punts.

– Trama/desenvolupament/resolució, fins a un màxim de 5 punts.

b) En tots els casos, si la dona desenvolupa un paper protagonista en el guió, tal com es defineix en el resolc tercer de la present resolució, se sumarà 1 punt, sense que per això la puntuació del guió puga superar el màxim dels punts atribuïbles al guió en cada modalitat.

c) Només en el cas de llargmetratges els guions dels quals queden entre el 60 % o el 75 %, segons la modalitat, dels millor valorats atenent al que preveu els apartats a) i b) d'aquest apartat 2.1, es podran sumar els punts que s'indiquen a continuació, corresponents a ajudes prèvies al projecte presentat, premis o per estar basat el projecte en obres d'autors valencians, en funció de les següents circumstàncies que han d'acreditar-se abans de finalitzar el termini per a presentar les sol·licituds:– Haver obtingut una ajuda prèvia a escriptura del guió del mateix projecte dels òrgans competents en matèria de cultura de qualsevol de les administracions autonòmiques, del Ministeri amb competències en matèria de cultura o, si és el cas, del programa Ibermedia o del programa Media.

– Llargmetratges culturals A: 2,5 punts.

– Llargmetratges culturals B: 2,5 punts.

– Llargmetratges culturals C: 1,5 punts.

– Llargmetratges industrials: 1 punt.

– Haver obtingut una ajuda al desenvolupament del mateix projecte que presenta, concedida per alguna de les entitats que s'assenyalen en el punt anterior relatiu a les ajudes a escriptura de guió.

– Llargmetratges culturals A: 2,5 punts.

– Llargmetratges culturals B: 2,5 punts.

– Llargmetratges culturals C: 1,5 punts.

– Llargmetratges industrials: 1 punt.

– Haver obtingut un premi de reconegut prestigi al guió del mateix projecte, sempre que compte amb una dotació econòmica igual o superior a 3.000 euros, i això s'acredite degudament, sempre que el guionista siga valencià.

Els finalistes de premis de reconegut prestigi, en els que la condició de finalista estiga dotada econòmicament, podran sumar els mateixos punts si acrediten que la dotació pel concepte esmentat és igual o superior a 3.000 euros, sempre que el guionista siga valencià.

No es computarà el valor equivalent de premis que no siguen en metàl·lic.

– Llargmetratges culturals A: 2,5 punts.

– Llargmetratges culturals B: 2,5 punts.

– Llargmetratges culturals C: 1,5 punts.

– Llargmetratges industrials: 1 punt.

En el cas que existisca més d'un guionista i algun no tinga la condició de valencià, es prorratejarà la puntuació esmentada.

– Basat en obres d'autors o autores valencians:

Se sumaran els punts que s'indiquen a continuació, si el guió està basat en una obra literària o teatral, d'un autor valencià que:

– Haja sigut publicada o, a falta d'això, si és teatral, estrenada amb un mínim de 15 representacions públiques.

– Haja obtingut premis, candidatures o reconeixements especials en certàmens de reconegut prestigi d'àmbit nacional o internacional (com els corresponents als premis Max, premi Planeta, premi Nadal o semblants).

No tindran la consideració de premis ni reconeixements especials les ajudes públiques a textos literaris o teatrals.

S'haurà d'acreditar la condició de valencià de l'autor i la resta d'extrems que fonamenten el còmput de la puntuació esmentada.

– Llargmetratges culturals A: 2,5 punts.

– Llargmetratges culturals B: 2,5 punts.

– Llargmetratges culturals C: 1,5 punts.

– Llargmetratges industrials: 1 punt.

El màxim de punts que es podrà aconseguir en aquest apartat c, segons la modalitat són els següents:

– Llargmetratges culturals A: 5 punts.

– Llargmetratges culturals B: 5 punts.

– Llargmetratges culturals C: 3 punts.

– Llargmetratges industrials: 2 punts.

La puntuació de l'apartat c només se sumarà a la valoració del guió si s'acrediten les circumstàncies indicades junt amb la sol·licitud, i la seua addició no podrà, en cap cas, superar el màxim de punts atribuïbles a la valoració del guió en cada modalitat.2.2. Historial de l'empresa i de productor o productor executiu. Només en els projectes de llargmetratge es valorarà l'historial de l'empresa i del productor o del productor executiu fins a un màxim de 6 punts, sempre que s'acrediten degudament en els termes previstos en el present apartat.

Als efectes del present apartat només es computarà l'historial de l'empresa sol·licitant, si té el domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana i de la persona que aparega en el projecte com a productor o productor executiu, si té la condició de valenciana.

Si la sol·licitant és una AIE, es comptabilitzaren els punts dels projectes realitzats per un dels socis (empreses) que la componen, sempre que s'acredite que té domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana.Com a historial de l'empresa, en cap cas no es podran computar els historials de societats diferents de les quals haja format part anteriorment el mateix productor. No obstant això, es considerarà que es tracta d'una mateixa empresa quan, després d'un canvi de denominació social, s'acredite que manté el mateix NIF.

Una mateixa obra no podrà comptabilitzar-se com a experiència de l'empresa i del productor o productor executiu.

Un llargmetratge qualificat per l'ICAA no podrà computar-se a més com a llargmetratge televisiu.

Els llargmetratges televisius hauran de tenir una durada de 60 minuts o més per a computar-se.

a) Empresa:

– Si l'empresa té el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana i així s'acredita, obtindrà 2 punts per cada llargmetratge de ficció produït i qualificat per l'ICAA o un altre organisme competent o per cada tv movie emesa. En ambdós casos la circumstància corresponent ha de donar-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.Haurà de presentar declaració responsable que els llargmetratges estan qualificats o de l'emissió de la tv movie en una cadena de televisió, pública o privada, i que, en el cas de llargmetratges, l'empresa valenciana en figura com a productora o, en els casos de tv movies, que figura com a tal en els títols de crèdit.

– Si l'empresa té el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana i així s'acredita, obtindrà 1 punt per cada obra produïda i qualificada per l'ICAA o un altre organisme competent, pertanyent a altres categories d'ajudes: curtmetratges d'animació, documentals o ficció i llargmetratges documentals o d'animació, i per cada llargmetratge televisiu documental o d'animació produït i emès. En ambdós casos la circumstància corresponent ha de donar-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Tals circumstàncies hauran d'acreditar-se, segons corresponga, de la mateixa manera com s'assenyala per als llargmetratges de ficció i tv movies en el paràgraf anterior.

– Si l'empresa acredita que té el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana des d'almenys els tres últims anys, obtindrà 1 punt.

L'antiguitat de l'empresa s'acreditarà mitjançant la referència a la inscripció en el Registre Administratiu d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana o, a falta d'això, mitjançant alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques o en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors on en conste la data i l'epígraf de l'activitat, o mitjançant còpia de l'escriptura de constitució en el cas de societats. En cas de societats que hagen canviat únicament la denominació social en els tres anys anteriors, hauran d'acreditar que manté el mateix NIF i aportar còpia de l'escriptura de modificació.b) Productor o productor executiu:

Únicament es comptabilitzarà l'historial bé d'un productor o d'un productor executiu, però no d'ambdós.

Igualment, si es compta amb més d'una persona com a productor o com a productor executiu, inclús tenint la condició de valencians, només podrà sumar-se l'historial d'una d'elles, excepte en el cas de coproduccions degudament acreditades per contracte, on es podrà computar l'historial dels productors executius que tinguen la condició de valencians, si bé el nombre de productors executius a tenir en compte a aquests efectes no podrà ser superior al nombre d'empreses coproductores.– Si el productor o productor executiu del projecte té la condició de valencià i així s'acredita, obtindrà 2 punts per cada llargmetratge de ficció produït i qualificat per l'ICAA o un altre organisme competent o per cada tv movie emesa per una cadena de televisió pública o privada. En ambdós casos la circumstància corresponent ha de donar-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds

Haurà de presentar declaració responsable que els llargmetratges estan qualificats o de l'emissió de les tv movies en una cadena de televisió, pública o privada, i que, en el cas de llargmetratges, el productor o productor executiu figura com a tal en el certificat o fitxa de qualificació de l'ICAA o de l'organisme competent o en les dades que van ser aportades per a la qualificació, o en els casos de tv movies, que figura com a tal en els títols de crèdit.

– Si el productor o productor executiu del projecte té la condició de valencià i així s'acredita, obtindrà 1 punt per cada obra produïda i qualificada pertanyent a altres categories d'ajudes: curtmetratges d'animació, documentals o de ficció, i llargmetratges documentals o d'animació i per cada llargmetratge televisiu documental o d'animació produït i emès. En ambdós casos la circumstància corresponent ha de donar-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.Tals circumstàncies hauran d'acreditar-se, segons corresponga, de la mateixa manera com s'assenyala per als llargmetratges de ficció i tv movies en el paràgraf anterior.2.3. El projecte es valorarà en funció del pla de finançament, el pressupost i la quantia de l'ajuda sol·licitada.

2.3.1. El finançament del projecte es valorarà fins a un màxim de:

– 5 punts per a llargmetratges culturals A.

– 5 punts per a llargmetratges culturals B.

– 15 punts per a llargmetratges culturals C.

– 25 punts per a llargmetratges industrials.

– 10 punts per als curtmetratges i projectes multiplataforma.

S'atorgarà el màxim de punts indicats a aquells projectes que acrediten el finançament del 60 % del pressupost del projecte. I la puntuació es reduirà proporcionalment al percentatge que tinguen finançat.S'obtindran els punts segons els documents que asseguren l'aportació real al projecte.

L'acreditació del finançament es realitzarà amb documentació que quantifique l'import corresponent a aquella, a través de:

a) Contractes o precontractes d'adquisició anticipada de drets d'explotació del projecte amb empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual o amb administracions o entitats públiques formalitzats per l'empresa productora i/o coproductora, degudament acreditats.No obstant això, en el cas d'adquisició anticipada dels drets per part d'empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual de titularitat pública, s'admetrà també l'import que figure en la resolució d'adquisició corresponent, encara que no s'haja formalitzat el contracte. A aquests efectes, no s'equipararan a les dites resolucions altres actes o documents com a propostes d'adquisició o seleccions d'obres prèvies a la mateixa.b) Contractes o precontractes sobre el projecte amb empreses distribuïdores, formalitzats per l'empresa productora i/o coproductora, sempre que s'acrediten degudament tots aquests extrems. Es comptabilitzarà l'import del contracte fins a un màxim del 15 % del pressupost de la producció.

c) Contractes o precontractes que comprometen vendes internacionals del projecte amb agents acreditats en aquestes vendes, sempre que incorporen un compromís ferm i un preu determinat formalitzats amb l'empresa productora i/o coproductora.

d) Ajudes públiques a la producció del projecte sempre que s'acredite l'emissió de la resolució de la seua concessió abans del termini de finalització de presentació de sol·licituds, tant de l'empresa sol·licitant com de l'empresa coproductora acreditada com a tal.

e) Auditoria de la despesa ja realitzada en la producció, per una quantia no superior al 20 % del pressupost, elaborada per auditor inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

f) Recursos aportats per l'empresa sol·licitant de l'ajuda o per qualsevol de les empreses coproductores fins a un 27 % del pressupost.Els contractes de coproducció, per si sols, no serveixen per a acreditar la font de finançament.

En el cas que existisquen coproductors internacionals, per a computar la seua aportació, s'haurà d'aportar, a més de la documentació preceptiva d'acord amb el que preveu aquest apartat, l'aprovació de l'ICAA.f.1 Certificat/s de compte bancari, de depòsits a termini fix i de fons d'inversió acreditatius dels recursos propis esmentats, fins a un màxim del 20 % del pressupost de la producció, ja siga de l'empresa productora o de la coproductora, sempre que s'haja aportat el contracte de coproducció. El certificat, firmat i segellat per l'entitat bancària, haurà d'emetre's dins del termini de presentació de sol·licituds.f.1.1 En el cas de saldos de compte bancari i imports depositats a termini fix, el certificat haurà d'acreditar el saldo mitjà del compte o l'import del termini fix des de l'1 de gener de 2018 fins a la data de la seua emissió, que serà posterior a la publicació en el DOGV de la present convocatòria.

En el cas que l'empresa acredite la seua constitució després de l'1 de gener de 2018, es prendrà com a data de referència la de l'obertura del compte o la del depòsit en el termini fix, que no podrà ser posterior en més de quinze dies a la de la referida constitució.

El certificat podrà indicar el saldo o import mitjà exacte del període indicat o, alternativament, que el saldo mitjà en el període esmentat o l'import mitjà en el període citat del termini fix és superior a la quantitat que es vaja a invertir en el projecte, que és la que es computarà a aquests efectes.

f.1.2 En cas de fons d'inversió, el certificat indicarà el valor corresponent en titular el dia emissió del certificat, que serà posterior al de la publicació en el DOGV de la present convocatòria.

Igualment acreditarà la data en què el titular va realitzar la seua aportació al fons d'inversió que ha de ser, almenys, l'1 de gener o data anterior; excepte en el cas que l'empresa acredite la seua constitució després de l'1 de gener de 2018, i en aquest cas l'aportació al fons no podrà ser posterior en més de quinze dies a la de la referida constitució.Quan una mateixa productora haja presentat diverses sol·licituds d'ajuda corresponents a aquesta convocatòria, els recursos a què fa referència aquest apartat s'imputaran inicialment al projecte que, havent superat el tall de puntuació del guió, haja obtingut millor puntuació en aqueixa fase. Detreta de l'import esmentat la quantitat que l'empresa sol·licitant indica que aportarà al projecte, o, a falta d'això, fins al 20 % del pressupost de l'obra, s'aplicarà el romanent al següent projecte que haja superat la fase de guió per ordre de puntuació i així successivament, de manera que no es puguen computar els mateixos recursos a més d'un projecte.

f.2 Capitalitzacions de salaris fins a un 7 % del pressupost. Cada capitalització haurà d'estar almenys firmada per la persona que capitalitza tot o part de la seua retribució corresponent a la seua participació en el projecte presentat.

La capitalització, si és el cas, del productor executiu no podrà superar el 5 % del cost de la pel·lícula, d'acord amb el que preveu larticle 2.1, lletra a), de l'Ordre ECD/2784/2015, de 18 de desembre, per la qual es regula el reconeixement de cost d'una pel·lícula i la inversió del productor (BOE 306, 23.12.2015).

En cap cas les empreses que siguen persones físiques (autònoms), poden capitalitzar salaris estimats que s'imputen com a propis del titular de l'empresa esmentada ni tampoc els beneficis previstos derivats del projecte.

No són susceptibles de capitalització la realització d'obres, ni les cessions de béns, realització de serveis o semblants prestacions en espècie.

g) Aportacions destinades a la producció realitzades per inversors privats sustentades en un contracte, carta de compromís, document notarial, pagaré o document equivalent en el tràfic mercantil. Per a comptabilitzar-les serà necessari acreditar-les a través del document corresponent al compromís d'inversió i dels següents mitjans segons corresponga:

g.1. Certificat/s de compte bancari, de depòsits a termini fix i de fons d'inversió acreditatius de la solvència de l'inversor. El certificat, firmat i segellat per l'entitat bancària, haurà d'emetre's dins del termini de presentació de sol·licituds.

g.1.1. En el cas de saldos de compte bancari i imports depositats a termini fix, el certificat haurà d'acreditar el saldo mitjà del compte o l'import del termini fix des de l'1 de gener de 2018 fins a la data de la seua emissió, que serà posterior a la publicació en el DOGV de la present convocatòria.

En el cas que l'inversor siga una entitat i acredite la seua constitució després de l'1 de gener de 2018, es prendrà com a data de referència la de l'obertura del compte o la del depòsit en el termini fix, que no podrà ser posterior en més de quinze dies a la de la referida constitució.El certificat podrà indicar el saldo o import mitjà exacte del període indicat o, alternativament, que el saldo mitjà en el dit període o l'import mitjà en el període esmentat del termini fix és superior a la quantitat que s'haja compromès a invertir en el projecte, que és la que es computarà a aquests efectes.

g.1.2. En cas de fons d'inversió, el certificat indicarà el valor corresponent en titular el dia emissió del certificat, que serà posterior al de la publicació en el DOGV de la present convocatòria.

Igualment acreditarà la data en què el titular va realitzar la seua aportació al fons d'inversió que ha de ser, almenys, l'1 de gener o data anterior; excepte en el cas que es tracte d'entitats que acrediten la seua constitució després de l'1 de gener de 2018, i en aquest cas l'aportació al fons no podrà ser posterior en més de quinze dies a la de la referida constitució.

Quan un mateix inversor haja presentat compromisos d'inversió en alguns dels projectes presentats en a aquesta convocatòria, els recursos a què fa referència aquest apartat s'imputaran inicialment al projecte que, havent superat el tall de puntuació del guió, haja obtingut millor puntuació en aqueixa fase. Detreta de l'import esmentat la quantitat que l'empresa sol·licitant indica que aportarà al projecte, o, a falta d'això, fins al 20 % del pressupost de l'obra, s'aplicarà el romanent al següent projecte que haja superat la fase de guió per ordre de puntuació i així successivament, de manera que no es puguen computar els mateixos recursos a més d'un projecte.

g.2. En el cas de finançar-se a través d'una AIE haurà de presentar escriptura de constitució, compromís quantificat de la inversió a realitzar a través de l'AIE firmada pel seu representant amb indicació de la procedència dels recursos esmentats, i:

– Certificat/s bancari acreditatiu dels recursos propis (compte bancari, depòsits a termini fix i fons d'inversió) de l'AIE o de les entitats que la integren o dels seus inversors, que acrediten la seua solvència emesos dins del termini de presentació de les sol·licituds i firmats i segellats per l'entitat bancària.

A aquests recursos i als seus certificats acreditatius, els serà aplicable el que preveu l'apartat g.1.

– Alternativament, contracte amb un despatx o empresa especialitzada en la gestió d'AIE, que haurà d'acreditar la seua experiència en aquest àmbit, indicant el compromís de la quantitat a invertir.

El finançament dels extrems previstos en les lletres g.1 i g.2 haurà d'acreditar-se durant el procés de producció de la pel·lícula. En el cas de no aconseguir o no acreditar el finançament declarat a través d'aquest mitjà, l'ajuda podrà ser revocada, si no s'acrediten altres fonts de finançament per quantia igual o superior a la compromesa i, en tot cas, si això repercuteix en la puntuació obtinguda en aquest apartat 2.3.1 amb perjuí per a altres sol·licitants.

Sense perjuí de l'anterior, qualsevol modificació que es preveja realitzar sobre les fonts de finançament declarades en el projecte haurà de comunicar-se prèviament a l'Institut Valencià de Cultura.

Els compromisos dels inversors privats són vinculants. No obstant això, podran reemplaçar-se per altres fonts de finançament no previstes en el moment de presentar la sol·licitud, sempre que amb això no s'altere la puntuació obtinguda en aquest apartat.

Els projectes presentats en la categoria de llargmetratges culturals C, hauran d'obtenir almenys 10 punts en la valoració d'aquest criteri del punt 2.3. En cas de no aconseguir els 10 punts la puntuació d'aqueix criteri serà de 0 punts.

Els projectes presentats en la categoria de llargmetratges Industrials hauran d'obtenir almenys 18 punts en la valoració d'aquest criteri del punt 2.3. En cas de no aconseguir els 18 punts la puntuació d'aqueix criteri serà de 0 punts.

2.3.2. A aquells projectes que sol·liciten un import inferior al màxim establit per categoria, significant que el pla de finançament se sustenta en altres vies diferents, se'ls atorgarà fins a un màxim de 5 punts.En el cas de curtmetratges i projectes multiplataforma, s'atorgarà un punt per cada 5 % que rebaixe la sol·licitud sobre l'import màxim de 40.000 € que es pot sol·licitar en aquesta modalitat d'acord amb les bases de la convocatòria.

En el cas de llargmetratges culturals A, s'atorgarà un punt per cada 1 % que rebaixe la sol·licitud sobre l'import màxim de 210.000 € que es pot sol·licitar en aquesta modalitat d'acord amb les bases de la convocatòria.

En el cas de llargmetratges culturals B, s'atorgarà un punt per cada 2 % que rebaixe la sol·licitud sobre l'import màxim de 300.000 € que es pot sol·licitar en aquesta modalitat d'acord amb les bases de la convocatòria.

En el cas de llargmetratges culturals C, s'atorgarà un punt per cada 3 % que rebaixe la sol·licitud sobre l'import màxim de 350.000 € que es pot sol·licitar en aquesta modalitat d'acord amb les bases de la convocatòria.

En el cas de llargmetratges industrials, s'atorgarà un punt per cada 4 % que rebaixe la sol·licitud sobre l'import màxim de 375.000 € que es pot sol·licitar en aquesta modalitat d'acord amb les bases de la convocatòria.2.4. Dies de rodatge d'equip de primera unitat de la producció a la Comunitat Valenciana.

Els sol·licitants hauran de presentar un pla de treball detallat, on figuren els dies totals de rodatge i les localitzacions exactes, incloent-hi el municipi i província i l'equip o unitat que rodarà a la Comunitat Valenciana, especificant els dies de rodatge a la Comunitat Valenciana.a) En el cas de curtmetratges i projectes multiplataforma fins a un màxim de 10 punts:

Si es roda menys del 50 % del pla de rodatge a la Comunitat Valenciana no s'obtindria cap punt.

Si es roda entre el 50 % i menys del 60 %, s'obtindrien 4 punts.

Si es roda entre el 60 % i menys del 70 %, s'obtindrien 6 punts.

Si es roda entre el 70 % i menys el 80 %, s'obtindrien 8 punts.

Si es roda el 80 % o més, s'obtindrien 10 punts.

b) En el cas de llargmetratges culturals A i B fins a un màxim de 5 punts:

Si es roda menys del 50 % del pla de rodatge a la Comunitat Valenciana, no s'obtindria cap punt.

Si es roda entre el 50 % i menys del 60 %, s'obtindrien 2 punts.

Si es roda entre el 60 % i menys del 70 %, s'obtindrien 3 punts.

Si es roda entre el 70 % i menys del 80 %, s'obtindrien 4 punts.

Si es roda el 80 % o més, s'obtindrien 5 punts.

c) En el cas de llargmetratges culturals C i industrials fins a un màxim de 5 punts:

Si es roda menys del 40 % del pla de rodatge a la Comunitat Valenciana no s'obtindria cap punt.

Si es roda entre el 40 % i menys del 50 %, s'obtindria 1 punt.

Si es roda entre el 50 % i menys del 60 %, s'obtindrien 2 punts.

Si es roda entre el 60 % i menys del 70 %, s'obtindrien 3 punts.

Si es roda entre el 70 % i menys del 80 %, s'obtindrien 4 punts.

Si es roda el 80 % o més, s'obtindrien 5 punts.

Els percentatges es calcularan en relació als dies de rodatge. Si en un mateix dia es roda en diferents emplaçaments, dins i fora de la Comunitat Valenciana, es prorratejaran degudament.2.5. La participació d'equips tècnics valencians es valorarà fins a un màxim de 15 punts.

Haurà d'acreditar-se mitjançant contractes, precontractes o cartes d'interès dels professionals el seu compromís o interès de participar en el projecte, en els que es concrete el treball o treballs tècnics a exercir-hi i declaren la seua condició de valencians en el sentit definit en el resolc tercer de la present resolució. En cas de no estar acreditats aquests extrems no es comptabilitzaran els punts corresponents.Es distingeixen dos blocs, el d'autors i el de tècnics. En el cas que un mateix professional desenvolupe més d'una activitat de les incloses en el present apartat, en qualsevol dels blocs, podrà obtenir els punts corresponents a cadascuna.

a) Bloc d'autors que acrediten la seua condició de valencians.

Per a totes les modalitats:

Director: 2 punts.

Productor executiu: 2 punts.

Guionista: 2 punts.

Autor de la música: 2 punts.

Director de fotografia: 2 punts.

En el cas d'existir més d'un autor en algun dels apartats, es repartirà percentualment la puntuació assignada i comptabilitzarà únicament el percentatge d'autors que tinguen la condició de valencià en cada apartat.No obstant això, en el cas de coproduccions, si hi ha més d'un productor executiu, bastarà que només un tinga la condició de valencià per a obtenir els 2 punts.

En els projectes de llargmetratge s'afegirà 1 punt en els casos en què compte amb un nou realitzador que tinga la condició de valencià o amb un nou guionista amb la condició de valencià, o amb ambdós, en els termes que estableix el resolc tercer, excepte en la modalitat de llargmetratge cultural A, on no es computen tals circumstàncies.En el cas que en una de les autories hi haja una dona que tinga la condició de valenciana, es podrà sumar un punt més a la puntuació d'aquest bloc.

En el cas que, almenys, en dos de les autories hi haja dues dones valencianes diferents, se sumaran dos punts més a la puntuació d'aquest bloc.

A aquests efectes, una mateixa dona no podrà computar-se més que una vegada encara que vaja a desenvolupar diferents funcions tècniques.

El màxim de punts que es podrà aconseguir en aquest bloc serà de 10 punts.

b) Bloc de tècnics que acrediten la seua condició de valencians.

Direcció d'art: 1,5 punts.

Direcció de producció: 1,5 punts.

Direcció de so: 1,5 punts.

Muntador: 1,5 punts.

Direcció de vestuari: 1,5 punts.

Direcció de perruqueria: 1,5 punts.

Direcció de maquillatge: 1,5 punts.

Primer ajudant de direcció: 1,5 punts.

Una altra direcció (segons les necessitats de producció: fx, 3D o una altra àrea tècnica que es requerisca): 15 punts. Només serà computable una direcció més.

El màxim de puntuació en cada apartat serà d'15 punts independentment que hi haja més d'un tècnic per apartat.

En el cas d'existir més d'un tècnic en alguna de les direccions es repartirà percentualment la puntuació assignada i comptabilitzarà únicament el percentatge de professionals que tinguen la condició de valencià en cada apartat.

En el cas que dues o tres de les direccions tècniques siguen ocupades per distintes dones que tinguen la condició de valenciana es podrà sumar un punt més a la puntuació d'aquest bloc.

En el cas que quatre o més de les direccions tècniques siguen ocupades per diferents dones valencianes es podran sumar dos punts més a la puntuació d'aquest bloc.

A aquests efectes, una mateixa dona no podrà computar-se més que una vegada encara que vaja a desenvolupar diferents funcions tècniques.

El màxim de punts que es podrà aconseguir en aquest bloc serà de 10 punts per a les categories culturals A i B, curtmetratges i projectes multiplataforma i de 5 punts per a les culturals C i industrials.2.6. La participació d'equips artístics valencians es valorarà fins a un màxim de 15 punts.

Haurà d'acreditar-se mitjançant contractes, precontractes o cartes d'interès dels actors, el seu compromís o interès de participar en el projecte, en els que es concrete el personatge que interpretarien i declaren la seua condició de valencians en el sentit definit en el resolc tercer de la present resolució, declarant, si és el cas, si estan empadronats a la Comunitat Valenciana i des de quina data. En cas de no estar acreditats aquests extrems, no es comptabilitzaran els punts corresponents.

En cas d'estar pendents de càsting haurà de presentar-se un escrit del productor amb el compromís ferm que seran valencians aquells actors o actrius que interpreten els personatges del projecte que s'indiquen en aqueix mateix escrit, als efectes de comptabilitzar els punts que els corresponguen.

En aquest compromís també s'haurà de declarar, si escau, que almenys el 80 % dels actors/actrius principals i secundaris estaran empadronats més de 3 anys en municipis de la Comunitat Valenciana, als efectes del que preveu l'últim paràgraf d'aquest epígraf.

Els projectes presentats en la categoria de llargmetratges culturals A i B, curtmetratges i projectes multiplataforma hauran d'obtenir almenys 13 punts en la valoració d'aquest criteri. En cas de no aconseguir els 13 punts la puntuació d'aqueix criteri serà de 0 punts.

Els projectes presentats en la categoria de llargmetratges culturals C i llargmetratges industrials hauran d'obtenir almenys 8 punts en la valoració d'aquest criteri. En cas de no aconseguir els 8 punts la puntuació d'aqueix criteri serà de 0 punts.

a) Actor/actriu protagonista que tinga la condició de valencià: 3 punts. Si a més està empadronat com a resident a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior a tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, se sumarà un punt més.

b) Actor/actriu secundari que tinga la condició de valencià: 1,5 punts. Si a més l'actor/actriu està empadronat com a resident a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat superior a tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, se sumarà un punt més.c) Actor/actriu de repartiment que tinga la condició de valencià: 1 punt

La valoració dels actors i actrius de repartiment tindrà com a valor màxim 3 punts.

S'obtindran 15 punts en el cas que del total d'actors i actrius protagonistes i secundaris, almenys el 80 % estiguen empadronats com a residents a la Comunitat Valenciana amb l'antiguitat mínima de tres anys anteriors a la data de presentació de sol·licitud. Tal extrem es podrà acreditar mitjançant certificat d'empadronament o declaració responsable de l'actor o actriu que podrà incorporar-se en la carta d'interès corresponent.2.7. Llengua valenciana en la versió original (llengua del rodatge).

S'atorgaran:

a) 15 punts als curtmetratges i projectes multiplataforma de ficció en què la llengua majoritària emprada en la versió de rodatge siga el valencià.

b) 15 punts als llargmetratges en les modalitats de llargmetratge cultural A i B, en què la llengua majoritària emprada en la versió de rodatge siga el valencià.

c) 10 punts als llargmetratges culturals C, en què la llengua majoritària emprada en la versió de rodatge siga el valencià.

d) 5 punts als llargmetratges industrials en què més del 20 % dels diàlegs siguen en valencià.

A aquests efectes, la versió original dels projectes serà la que es determine d'acord amb la llengua majoritària empleada en la versió del rodatge, tenint en compte el conjunt de diàlegs i narracions del guió. Així mateix, la versió que es qualifique haurà de correspondre amb la declarada com a original.

S'haurà de presentar una declaració responsable en què es done compte del nombre total de paraules dels diàlegs del guió presentat i del nombre de paraules que corresponga a cada llengua utilitzada, i el percentatge que correspon a cada llengua sobre el total. Si el valencià és la llengua majoritària, en el sentit definit en el resolc tercer de la present resolució, obtindrà el màxim de punts.

En el cas de produccions sense diàlegs s'atorgarà el màxim de punts d'aquest apartat, segons la modalitat a què corresponga l'obra, si s'acredita artísticament la no-utilització de diàlegs i si els títols de crèdit, subtítols i la resta de textos escrits que puguen aparèixer en la producció són majoritàriament en valencià, o més del 20 % en el cas de llargmetratges industrials.

2.8. Treballs d'empreses de serveis, persones físiques o jurídiques amb domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, sempre que així s'acredite: Un màxim de 4 punts.

Haurà d'acreditar-se mitjançant contractes o precontractes amb les empreses la contractació majoritària, indicant l'import dels serveis, així com el domicili social i fiscal de l'empresa. Si es tracta d'empresaris persones físiques hauran de declarar que estan empadronats com a residents a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat mínima d'un any. En cas de no estar acreditats aquests extrems no es comptabilitzaran les empreses esmentades.

S'entendrà per contractació majoritària, a aquests efectes, aquells casos en què la contractació amb l'empresa de serveis valenciana per a un servei o de més d'una empresa valenciana per al mateix servei, supose més del 70 % en curtmetratges, projectes multiplataforma, llargmetratges culturals A i B i C, i més del 50 % en llargmetratges industrials, de la quantia pressupostada per a aqueix servei i establida així en el pressupost. Per davall d'aquest percentatge la puntuació serà de zero punts en aqueix apartat.

Les empreses de serveis en el cas de ser persones físiques no podran ser persones de l'equip tècnic si exerceixen la mateixa funció en ambdós casos.

A aquests efectes només es tindran en compte les següents empreses de servei:

– Empreses de lloguer d'equipaments per a rodatge (càmeres, il·luminació, grues, grups electrògens, platós,…) i empreses de càtering i transport: per contractar amb una o unes quantes empreses s'atorgarà 1 punt.

– Empreses de postproducció d'imatge, d'efectes especials o visuals/òptics: per contractar amb una o unes quantes empreses s'atorgarà 1 punt.

– Empreses d'escenografia, decorats, atrezzo, vestuari: per contractar amb una o unes quantes empreses s'atorgarà 1 punt.

– Empreses de so (so directe, doblatge, postproducció, subtitulat,..): per contractar amb una o unes quantes empreses s'atorgarà 1 punt.

En el cas que s'acredite que una mateixa empresa de serveis, persona física o jurídica, amb domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, presta serveis en més d'un grup d'activitats de les incloses en el present apartat, podrà obtenir els punts corresponents a cadascun amb un màxim de 4 punts.2.9. Festivals i premis Goya o equivalents. El director, productor i productor executiu podran sumar fins a un màxim de 5 punts per a llargmetratges i un màxim de 6 punts per a curtmetratges i projectes multiplataforma. No es computaren a aquests efectes altres figures distintes com la del productor associat.

Si el director o productor o productor executiu té la condició de valencià i així s'acredita, sumaran el director per cada obra dirigida, i el productor executiu o el productor per cada obra produïda:

a) Festivals.

– 2 punts per cada obra dirigida o produïda i qualificada de qualsevol gènere que haja obtingut algun premi en qualsevol secció competitiva de qualsevol festival dels que figuren en l'annex V de la present convocatòria.

– 0,5 punts per cada obra qualificada de qualsevol gènere que haja sigut seleccionada en qualsevol secció competitiva de qualsevol festival dels que figuren en l'annex V de la present convocatòria.

En cas de participació com a obra inaugural o de clausura, fora de concurs, en un festival dels de l'annex V, s'equipara a la selecció en una secció competitiva i obtindrà 0,5 punts.

De cada obra només es computara un premi o a falta d'això la seua participació en un festival dels indicats, amb independència del nombre de premis i participacions que acumule en distints festivals.

Si es computa el premi d'una obra en els termes indicats no podrà comptabilitzar-se la participació en festivals i viceversa, no sent acumulables seleccions i premis per a una mateixa obra.

Els premis i participacions es podran acreditar mitjançant fitxes de l'ICAA, notícies de premsa, captures de pantalla del web del festival, programes del festival, cartes o adreces electròniques de l'organització del festival i documents expedits pel festival que certifiquen la selecció o el premi.

En el cas que, per a acreditar premis i participacions en seccions competitives dels festivals, s'aporten documents en llengües diferents del valencià o el castellà, haurà d'aportar-se'n, als efectes de computar-los, una traducció jurada.

b) Premis Goya o equivalents:

– Per cada Goya, o premi equivalent en un altre país, premis del Cinema Europeu i els premis Platí del Cine Iberoamericà 2 punts, excepte si es tracta de premis obtinguts en les categories de curtmetratges, i en aquest cas sumaran 5 punts per cada premi.

– Per cada nominació al Goya, o a un premi equivalent en un altre país, o a premis del Cinema Europeu o als premis Platí del Cine Iberoamericà 0,5 punts, excepte si es tracta de nominacions obtingudes en les categories de curtmetratges, i en aquest cas sumaran 3 punts per cada nominació.

A aquests efectes, dins d'una mateixa categoria, únicament comptabilitzarà el Goya o equivalent obtingut per una obra i, en defecte del premi, la nominació. El Goya o premi equivalent d'una obra subsumeix la nominació en la mateixa categoria en què s'ha obtingut.

Amb aquesta excepció, es comptabilitzaran els premis Goya o premis equivalents i nominacions a aquests, obtinguts per l'obra del productor o productor executiu; mentre que en el cas del director, únicament comptabilitzaran els Goya o premis equivalents i nominacions a aquests, obtinguts en les categories de millor pel·lícula i millor direcció.Sense perjuí de l'anterior, en el cas que el productor, productor executiu o director del projecte presentat coincidisquen en obres anteriors, els premis Goya o equivalents i les nominacions a aquests només podran comptabilitzar-se una vegada.3. Documental. Per a la valoració dels projectes de llargmetratge, curtmetratge i projectes multiplataforma, fins a 100 punts, es consideraran els criteris següents:3.1. a) La qualitat i viabilitat del guió a desenvolupar, fins a un màxim de 25 punts per a llargmetratges, i fins a un màxim de 30 punts per a curtmetratges i projectes multiplataforma documentals.

En cada una de les modalitats es farà una mitjana de les valoracions de guió, realitzada pels analistes experts de la comissió, i només passaran a les següents fases el 60 % dels projectes presentats atenent a l'ordre resultant de la valoració de guió. A aquests efectes no es computaran els projectes que no hagen aportat un guió complet.

L'últim projecte que supere aquesta fase serà aquell que, sent seleccionat, supose exactament el 60 % o un percentatge superior sempre que sense comptabilitzar-lo el percentatge siga inferior al 60 %.

En el guió de llargmetratges documentals culturals A es valorarà:

– La premissa/originalitat i la temàtica valenciana, fins a un màxim de 17 punts.

– L'estil i la tècnica, fins a un màxim de 6 punts.

– Que tinga per destinació la projecció en sales cinematogràfiques: 2 punts.

En el guió de llargmetratges documentals culturals B es valorarà:

– La premissa/originalitat i la temàtica nacional o internacional, fins a un màxim de 17 punts.

– L'estil i la tècnica, fins a un màxim de 6 punts.

– Que tinga per destinació la projecció en sales cinematogràfiques: 2 punts.

En el guió de curtmetratges es valorarà:

– La premissa/originalitat, fins a un màxim de 25 punts.

– L'estil i la tècnica. fins a un màxim de 5 punts.

En els projectes multiplataforma es valorarà:

– L'originalitat i l'interès de la proposta, fins a un màxim de 20 punts.

– L'estil i la tècnica, fins a un màxim de 5 punts.

– La potencialitat de generar comunitat i capacitat viral, fins a un màxim de 5 punts.

b) En tots els casos, si la dona desenvolupa un paper protagonista en el guió, tal com es defineix en el resolc tercer de la present resolució, se sumarà 1 punt, sense que per això la valoració del guió puga superar el màxim de punts atribuïbles al guió en cada modalitat.

c) Només en el cas de llargmetratges els guions dels quals queden entre el 60 % dels millor valorats atenent al que preveuen els apartats a) i b) d'aquest punt 3.1, es podran sumar fins a un màxim de 5 punts corresponents a ajudes prèvies al projecte presentat o premis, en funció de les següents circumstàncies que han d'acreditar-se abans de finalitzar el termini per a presentar les sol·licituds:

– 2,5 punts per haver obtingut una ajuda prèvia a escriptura del guió del mateix projecte dels òrgans competents en matèria de cultura de qualsevol de les administracions autonòmiques, del Ministeri amb competències en matèria de cultura o, si és el cas, del programa Ibermedia o del programa Media.

– 2,5 punts per haver obtingut una ajuda al desenvolupament del mateix projecte que presenta, concedida per alguna de les entitats que s'assenyalen en el punt anterior relatiu a les ajudes a escriptura de guió.

– 2,5 punts per haver obtingut un premi de reconegut prestigi al guió del mateix projecte, sempre que compte amb una dotació econòmica igual o superior a 3.000 euros i això s'acredite degudament.

Els finalistes de premis de reconegut prestigi, en els quals la condició de finalista estiga dotada econòmicament, podran sumar 2,5 punts si acrediten que la dotació pel concepte esmentat és igual o superior a 3.000 euros.

No es computarà el valor equivalent de premis que no siguen en metàl·lic.

S'haurà d'acreditar la condició de valencià de l'autor i la resta d'extrems que fonamenten el compute de la puntuació esmentada.

En el cas que existisca més d'un guionista i algun no tinga la condició de valencià es prorratejarà la puntuació esmentada.

La puntuació d'aquest apartat c només se sumarà a la valoració del guió si s'acrediten les circumstàncies indicades junt amb la sol·licitud i la seua addició no podrà, en cap cas, superar el màxim de 25 punts atribuïbles a la valoració del guió.3.2. Historial de l'empresa i del productor o productor executiu. Només en els projectes de llargmetratges, l'historial de l'empresa i del productor o del productor executiu es valorarà fins a un màxim de 6 punts, sempre que s'acrediten degudament en els termes previstos en el present apartat.

Als efectes del present apartat només es computaran l'historial de l'empresa sol·licitant, si té el domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana i de la persona que aparega en el projecte com a productor o productor executiu, si té la condició de valenciana.

Si la sol·licitant és una AIE, es comptabilitzaren els punts dels projectes realitzats per un dels socis (empreses) que la componen, sempre que s'acredite que té domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana.Com a historial de l'empresa, en cap cas es podran computar els historials de societats diferents de les quals haja format part anteriorment el mateix productor. No obstant això, es considerarà que es tracta d'una mateixa empresa quan, després d'un canvi de denominació social, s'acredite que manté el mateix NIF.

Una mateixa obra no podrà comptabilitzar-se com a experiència de l'empresa i del productor o productor executiu.

Un llargmetratge qualificat per l'ICAA no podrà computar-se a més com a llargmetratge televisiu.

Els llargmetratges televisius hauran de tenir una durada de 60 minuts o més per a computar-se.

a) Empresa:

– Si l'empresa té el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana i així s'acredita, obtindrà 2 punts per cada llargmetratge documental produït i qualificat per l'ICAA o organisme competent i per cada llargmetratge televisiu documental emès per una cadena de televisió, pública o privada. En ambdós casos la circumstància corresponent ha de donar-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.Haurà de presentar declaració responsable que els llargmetratges estan qualificats o de l'emissió dels llargmetratges televisius documentals en una cadena de televisió, pública o privada i que, en el cas de llargmetratges qualificats, l'empresa valenciana en figura com a productora o, en els casos de llargmetratge televisiu documental que figura com a tal en els títols de crèdit

– Si l'empresa té el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana i així s'acredita, obtindrà 1 punt per cada obra produïda i qualificada per l'ICAA o un altre organisme competent, pertanyent a altres categories d'ajudes: curtmetratges d'animació, documentals o ficció i llargmetratges de ficció o animació, i per cada tv movie o llargmetratge televisiu d'animació produït i emès. La circumstància corresponent ha de donar-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Tals circumstàncies hauran d'acreditar-se, segons corresponga, de la mateixa manera com s'assenyala per als llargmetratges documentals qualificats i llargmetratges televisius documentals en el paràgraf anterior.

– Si l'empresa acredita que té el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana des d'almenys els tres últims anys obtindrà 1 punt.

L'antiguitat s'acreditarà mitjançant la referència a la inscripció en el Registre Administratiu d'Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana o, a falta d'això, mitjançant alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques o en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, on en conste la data i l'epígraf de l'activitat, o mitjançant còpia de l'escriptura de constitució en el cas de societats. En cas de societats que hagen canviat únicament la denominació social en els tres anys anteriors hauran d'acreditar que manté el mateix NIF i aportar còpia de l'escriptura de modificació.

b) productor o productor executiu:

Únicament es comptabilitzarà l'historial bé d'un productor o d'un productor executiu, però no d'ambdós.

Igualment, si es compta amb més d'una persona com a productor o com a productor executiu, inclús tenint la condició de valencians, només podrà sumar-se l'historial d'una d'elles, excepte en el cas de coproduccions degudament acreditades per contracte, on es podrà computar l'historial dels productors executius que tinguen la condició de valencians, si bé el seu nombre no podrà ser superior al d'empreses coproductores.– Si el productor o productor executiu del projecte té la condició de valencià i així s'acredita, obtindrà 2 punts per cada per cada llargmetratge documental produït i qualificat per l'ICAA o un altre organisme competent, o per cada llargmetratge televisiu documental emès per una cadena de televisió pública o privada. En ambdós casos la circumstància corresponent ha de donar-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds

Haurà de presentar declaració responsable que els llargmetratges estan qualificats o de l'emissió dels llargmetratges televisius documentals en una cadena de televisió, pública o privada, i que, en el cas de llargmetratges, el productor o productor executiu figura com a tal en el certificat o fitxa de qualificació de l'ICAA o de l'organisme competent, o en les dades que van ser aportades per a la qualificació, o en els casos de llargmetratges televisius documentals, que figura com a tal en els títols de crèdit.

– Si el productor o productor executiu del projecte té la condició de valencià i així s'acredita, obtindrà 1 punt per cada obra produïda i qualificada pertanyent a altres categories d'ajudes: curtmetratges d'animació, documentals o ficció i llargmetratges de ficció o animació i per cada tv movie o llargmetratge televisiu d'animació produït i emès. La circumstància corresponent ha de donar-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

Tals circumstàncies hauran d'acreditar-se, segons corresponga, de la mateixa manera com s'assenyala per als llargmetratges documentals qualificats i llargmetratges televisius documentals en el paràgraf anterior.

Amb els punts corresponents a aquest apartat 3.2 només es podrà aconseguir un màxim de 6 punts.3.3. El projecte es valorarà en funció del pla de finançament, el pressupost i la quantia de l'ajuda sol·licitada.

3.3.1. S'atorgaran 20 punts a llargmetratges documentals culturals B i 10 punts a la resta de modalitats, a aquells projectes que acrediten el finançament del 60 % del pressupost del projecte. I la puntuació es reduirà proporcionalment al percentatge que tinguen finançat.

S'obtindran els punts segons els documents que asseguren l'aportació real al projecte.

L'acreditació del finançament es realitzarà amb documentació que quantifique l'import corresponent a aquella, a través de:

a) Contractes o precontractes d'adquisició anticipada de drets d'explotació del projecte amb empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual o amb administracions o entitats públiques formalitzats per l'empresa productora i/o coproductora, degudament acreditat.No obstant això, en el cas d'adquisició anticipada dels drets per part d'empreses prestadores del servei de comunicació audiovisual de titularitat pública, s'admetrà també l'import que figure en la resolució d'adquisició corresponent, encara que no s'haja formalitzat el contracte. A aquests efectes, no s'equipararan a les dites resolucions altres actes o documents com a propostes d'adquisició o seleccions d'obres prèvies a la mateixa.b) Contractes o precontractes sobre el projecte amb empreses distribuïdores, formalitzats per l'empresa productora i/o coproductora, sempre que s'acrediten degudament tots aquests extrems. Es comptabilitzarà l'import del contracte fins a un màxim del 15 % del pressupost de la producció.

c) Contractes o precontractes que comprometen vendes internacionals del projecte amb agents acreditats en aquestes vendes, sempre que incorporen un compromís ferm i un preu determinat formalitzats amb l'empresa productora i/o coproductora.

d) Ajudes públiques a la producció del projecte sempre que se n'acredite l'emissió de la resolució de concessió abans del termini de finalització de presentació de sol·licituds, tant de l'empresa sol·licitant com del coproductor acreditat.

e) Auditoria de la despesa ja realitzada en la producció, per una quantia no superior al 20 % del pressupost, elaborada per auditor inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

f) Recursos aportats per l'empresa sol·licitant de l'ajuda o per qualsevol de les empreses coproductores fins a un 27 % del pressupost.Els contractes de coproducció, per si sols, no serveixen per a acreditar la font de finançament.

En el cas que existisquen coproductors internacionals, per a computar la seua aportació, s'haurà d'aportar, a més de la documentació preceptiva d'acord amb el que preveu aquest apartat, l'aprovació de l'ICAA.

A aquests efectes només s'acceptarà:

f.1 Certificat/s de compte bancari, de depòsits a termini fix i de fons d'inversió acreditatius dels recursos propis esmentats, fins a un màxim del 20 % del pressupost de la producció, ja siga de l'empresa productora o de la coproductora, sempre que s'haja aportat el contracte de coproducció. El certificat, firmat i segellat per l'entitat bancària, haurà d'emetre's dins del termini de presentació de sol·licituds.f.1.1 En el cas de saldos de compte bancari i imports depositats a termini fix, el certificat haurà d'acreditar el saldo mitjà del compte o l'import del termini fix des de l'1 de gener de 2018 fins a la data de la seua emissió, que serà posterior a la publicació en el DOGV de la present convocatòria.

En el cas que l'empresa acredite la seua constitució després de l'1 de gener de 2018, es prendrà com a data de referència la de l'obertura del compte o la del depòsit en el termini fix, que no podrà ser posterior en més de quinze dies a la de la referida constitució.

El certificat podrà indicar el saldo o import mitjà exacte del període indicat o, alternativament, que el saldo mitjà en el període o l'import mitjà en el període del termini fix és superior a la quantitat que es vaja a invertir en el projecte, que és la que es computarà a aquests efectes.f.1.2 En cas de fons d'inversió el certificat indicarà el valor corresponent en titular el dia emissió del certificat, que serà posterior a la publicació en el DOGV de la present convocatòria.

Igualment acreditarà la data en què el titular va realitzar la seua aportació al fons d'inversió que ha de ser, almenys, l'1 de gener o data anterior; excepte en el cas que l'empresa acredite la seua constitució després de l'1 de gener de 2018, i en aquest cas l'aportació al fons no podrà ser posterior en més de quinze dies a la de la referida constitució.Quan una mateixa productora haja presentat diverses sol·licituds d'ajuda corresponents a aquesta convocatòria, els recursos a què fa referència aquest apartat s'imputaran inicialment al projecte que haja tingut millor puntuació en la valoració del guió. Detreta de l'import esmentat la quantitat que l'empresa sol·licitant indica que aportarà al projecte, o, a falta d'això, fins al 20 % del pressupost de la producció, s'aplicarà el romanent al següent projecte, per ordre de puntuació obtinguda pel guió i així successivament, de manera que no es puguen computar els mateixos recursos a més d'un projecte.

f.2 Capitalitzacions de salaris, fins a un 7 % del pressupost. Cada capitalització haurà d'estar almenys firmada per la persona que capitalitza tot o part de la seua retribució corresponent a la seua participació en el projecte presentat.

La capitalització, si és el cas, del productor executiu no podrà superar el 5 % del cost de la pel·lícula, d'acord amb el que preveu larticle 2.1, lletra a) de l'Ordre ECD/2784/2015, de 18 de desembre, per la qual es regula el reconeixement de cost d'una pel·lícula i la inversió del productor (BOE 306, 23.12.2015).

En cap cas les empreses que siguen persones físiques (autònoms), no poden capitalitzar salaris estimats que s'imputen com a propis del titular de l'empresa esmentada ni tampoc els beneficis previstos derivats del projecte.

No són susceptibles de capitalització la realització d'obres, ni les cessions de béns, realització de serveis o semblants prestacions en espècie.

g) Aportacions destinades a la producció realitzades per inversors privats sustentades en un contracte, carta de compromís, document notarial, pagaré o document equivalent en el tràfic mercantil. Per a comptabilitzar-les, serà necessari acreditar-les a través del document corresponent al compromís d'inversió i dels següents mitjans, segons corresponga:

g.1. Certificat/s de compte bancari, de depòsits a termini fix i de fons d'inversió acreditatius de la solvència de l'inversor. El certificat, firmat i segellat per l'entitat bancària, haurà d'emetre's dins del termini de presentació de sol·licituds.

g.1.1. En el cas de saldos de compte bancari i imports depositats a termini fix, el certificat haurà d'acreditar el saldo mitjà del compte o l'import del termini fix des de l'1 de gener de 2018 fins a la data de la seua emissió, que serà posterior a la publicació en el DOGV de la present convocatòria.

En el cas que l'inversor siga una entitat i acredite la seua constitució després de l'1 de gener de 2018, es prendrà com a data de referència la de l'obertura del compte o la del depòsit en el termini fix, que no podrà ser posterior en més de quinze dies a la de la referida constitució.El certificat podrà indicar el saldo o import mitjà exacte del període indicat o, alternativament, que el saldo mitjà en el període o l'import mitjà en el període del termini fix és superior a la quantitat que s'haja compromès d'invertir en el projecte, que és la que es computarà a aquests efectes.

g.1.2. En cas de fons d'inversió, el certificat indicarà el valor corresponent en titular el dia emissió del certificat, que serà posterior a la publicació en el DOGV de la present convocatòria.

Igualment acreditarà la data en què el titular va realitzar la seua aportació al fons d'inversió que ha de ser, almenys, l'1 de gener o data anterior; excepte en el cas que es tracte d'entitats que acrediten la seua constitució després de l'1 de gener de 2018, i en aquest cas l'aportació al fons no podrà ser posterior en més de quinze dies a la de la referida constitució.

Quan un mateix inversor haja presentat compromisos d'inversió en alguns dels projectes presentats en a aquesta convocatòria, els recursos a què fa referència aquest apartat s'imputaran inicialment al projecte que, havent superat el tall de puntuació del guió, haja obtingut millor puntuació en aqueixa fase. Detreta de l'import esmentat la quantitat que l'empresa sol·licitant indica que aportarà al projecte, o, a falta d'això, fins al 20 % del pressupost de l'obra, s'aplicarà el romanent al següent projecte que haja superat la fase de guió per ordre de puntuació i així successivament, de manera que no es puguen computar els mateixos recursos a més d'un projecte.

g.2. En el cas de finançar-se a través d'una AIE haurà de presentar escriptura de constitució, compromís quantificat de la inversió a realitzar a través de l'AIE firmada pel seu representant amb indicació de la procedència dels recursos esmentats, i:

– Certificat/s bancari acreditatiu dels recursos propis (compte bancari, depòsits a termini fix i fons d'inversió) de l'AIE o de les entitats que la integren o dels seus inversors, que acrediten la seua solvència emesos dins del termini de presentació de les sol·licituds i firmats i segellats per l'entitat bancària.

A aquests recursos i als seus certificats acreditatius, els serà aplicable el que preveu l'apartat g.1.

– Alternativament, contracte amb un despatx o empresa especialitzada en la gestió d'AIE, que haurà d'acreditar la seua experiència en aquest àmbit, indicant el compromís de la quantitat a invertir.

El finançament dels extrems previstos en les lletres g.1 i g.2 haurà d'acreditar-se durant el procés de producció de la pel·lícula. En el cas de no aconseguir o no acreditar el finançament declarat a través d'aquest mitjà, l'ajuda podrà ser revocada si no s'acrediten altres fonts de finançament per quantia igual o superior a la compromesa i en tot cas, si això repercuteix en la puntuació obtinguda en aquest apartat 3.3.1 amb perjuí per a altres sol·licitants.

Sense perjuí de l'anterior, qualsevol modificació que es preveja realitzar sobre les fonts de finançament declarades en el projecte haurà de comunicar-se prèviament a l'Institut Valencià de Cultura.

Els compromisos dels inversors privats són vinculants. No obstant això, podran reemplaçar-se per altres fonts de finançament no previstes en el moment de presentar la sol·licitud, sempre que amb això no s'altere la puntuació obtinguda en aquest apartat.

3.3.2. A aquells projectes que sol·liciten un import inferior al màxim establit per categoria significant que el pla de finançament se sustenta en altres vies diferents:

– Se'ls atorgarà fins a un màxim de 5 punts en el cas de llargmetratges documentals culturals A, curtmetratges i projectes documentals multiplataforma.

S'atorgarà un punt per cada 4 % que rebaixe la sol·licitud sobre l'import màxim que es pot sol·licitar en cada modalitat d'acord amb les bases de la convocatòria, és a dir sobre 90.000 € en el cas de llargmetratges, i 40.000 € en el cas de curtmetratges i projectes multiplataforma.

– Se'ls atorgarà fins a un màxim de 10 punts en el cas de llargmetratges culturals B.

S'atorgaran dos punts per cada 4 % que rebaixe la sol·licitud sobre l'import màxim de 90.000 € que es pot sol·licitar en aquesta modalitat d'acord amb les bases de la convocatòria.3.4. Dies de rodatge d'equip de primera unitat de la producció a la Comunitat Valenciana: fins a un màxim de 10 punts en el cas de llargmetratges documentals culturals a i de 5 punts en la resta de casos depenent del percentatge de dies de rodatge a la Comunitat Valenciana.Els sol·licitants hauran de presentar un pla de treball detallat on figuren els dies de rodatge i les localitzacions exactes, incloent-hi el municipi i província i l'equip o unitat que rodarà a la Comunitat Valenciana, especificant els dies de rodatge a la Comunitat Valenciana.

En el cas de llargmetratges documentals culturals A:

Si es roda menys del 60 % del pla de rodatge a la Comunitat Valenciana no s'obtindria cap punt.

Si es roda entre el 60 % i menys del 70 %, s'obtindrien 4 punts.

Si es roda entre el 70 % i menys del 80 %, s'obtindrien 6 punts.

Si es roda entre el 80 % i menys del 90 %, s'obtindrien 8 punts.

Si es roda el 90 % o més, s'obtindrien 10 punts.En el cas de llargmetratges documentals culturals B:

Si es roda menys del 20 % del pla de rodatge a la Comunitat Valenciana no s'obtindria cap punt.

Si es roda un 20 % o més a la Comunitat Valenciana: 5 punts.En el cas de curtmetratges i projectes multiplataforma documentals:Si es roda menys del 60 % del pla de rodatge a la Comunitat Valenciana, no s'obtindria cap punt.

Si es roda entre el 60 % i menys del 70 %, s'obtindrien 2 punts.

Si es roda entre el 70 % i menys del 80 %, s'obtindrien 3 punts.

Si es roda entre el 80 % i menys del 90 %, s'obtindrien 4 punts.

Si es roda el 90 % o més, s'obtindrien 5 punts.Els percentatges es calcularan en relació als dies de rodatge. Si en un mateix dia es roda en diferents emplaçaments, dins i fora de la Comunitat Valenciana, es prorratejaran degudament.3.5. La participació d'equips tècnics valencians es valorarà fins a un màxim de 20 punts.

Haurà d'acreditar-se mitjançant contractes, precontractes o cartes d'interès dels professionals el seu compromís o interès de participar en el projecte, en el que es concrete el treball o treballs tècnics a exercir-hi, i declaren la seua condició de valencians en el sentit definit en el resolc tercer de la present resolució. En cas de no estar acreditats aquests extrems, no es comptabilitzaran els punts corresponents.Els projectes presentats hauran d'obtenir almenys 13 punts en la valoració d'aquest criteri. En cas de no aconseguir els 13 punts la puntuació d'aqueix criteri serà de 0 punts.

Es distingeixen dos blocs, el d'autors i el de tècnics. En el cas que un mateix professional desenvolupe més d'una activitat de les incloses en el present apartat, en qualsevol dels blocs, podrà obtenir els punts corresponents a cada una d'elles.

a) Bloc autors que acrediten la seua condició de valencians:

Director: 2 punts.

Productor executiu: 2 punts.

Guionista: 2 punts.

Autor de la música: 2 punts.

Director de fotografia: 2 punts.

En el cas d'existir més d'un autor en algun dels apartats, es repartirà percentualment la puntuació assignada i comptabilitzarà únicament el percentatge d'autors que tinguen la condició de valencià en cada apartat.No obstant això, en el cas de coproduccions, si hi ha més d'un productor executiu, bastarà amb que un només tinga la condició de valencià per a obtenir els 2 punts.

En els projectes de llargmetratge s'afegirà 1 punt en els casos en què compte amb un nou realitzador que tinga la condició de valencià, o bé amb un nou guionista valencià, o amb ambdós, en els termes que estableix el resolc tercer.

En el cas que en una de les autories hi haja una dona que tinga la condició de valenciana, es podrà sumar un punt més a la puntuació d'aquest bloc.

En el cas que en les autories hi haja dues o més dones valencianes distintes, se sumaran dos punts més a la puntuació d'aquest bloc.

A aquests efectes, una mateixa dona no podrà computar-se més que una vegada encara que vaja a desenvolupar diferents funcions tècniques.

El màxim de punts que es podrà aconseguir en aquest bloc serà de 10 punts.

b) Bloc de tècnics que acrediten la seua condició de valencians:

Direcció d'art: 2 punts.

Direcció de producció: 2 punts.

Direcció de so: 2 punts.

Muntador: 2 punts.

Una altra direcció (segons les necessitats de producció: fx, 3D o una altra àrea tècnica que es requerisca): 2 punts. Només serà computable una direcció més.

El màxim de puntuació en cada apartat serà de 2 punts independentment de que hi haja més d'un tècnic per apartat.

En el cas d'existir més d'un tècnic en alguna de les direccions es repartirà percentualment la puntuació assignada i comptabilitzarà únicament el percentatge de professionals que tinguen la condició de valencià en cada apartat.

En el cas que dues o tres de les direccions tècniques siguen ocupades per dones distintes que tinguen la condició de valenciana, es podrà sumar un punt més a la puntuació d'aquest bloc.

En el cas que quatre o més de les direccions tècniques siguen ocupades per dones distintes que tinguen la condició de valencianes, es podran sumar dos punts més a la puntuació d'aquest bloc.

A aquests efectes, una mateixa dona no podrà computar-se més que una vegada encara que vaja a desenvolupar diferents funcions tècniques.

El màxim de punts que es podrà aconseguir en aquest bloc serà de 10 punts.3.6. Llengua valenciana en la versió original (llengua del rodatge)

S'atorgaran un màxim de 5 punts en els llargmetratges documentals B, 15 punts en llargmetratges culturals A, i 20 punts en curtmetratges i projectes multiplataforma documentals la llengua empleada dels quals siga el valencià.

A aquests efectes la versió original dels projectes serà la que es determine d'acord amb la llengua empleada en el conjunt de narracions i veu en off incorporades en la postproducció i que així consten en el guió. Així mateix, la versió que es qualifique haurà de correspondre amb la declarada com a original.3.7. Treballs d'empreses de serveis, persones físiques o jurídiques amb domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, sempre que així s'acredite: Un màxim de 4 punts.

Hauran d'acreditar-se mitjançant contractes o precontractes amb les empreses la contractació majoritària indicant l'import dels serveis, així com el domicili social i fiscal de l'empresa. Si es tracta d'empresaris persones físiques, hauran de declarar que estan empadronats com a residents a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat mínima d'un any. En cas de no estar acreditats aquests extrems no es comptabilitzaran les empreses esmentades.

S'entendrà per contractació majoritària, a aquests efectes, aquells casos en què la contractació amb l'empresa de serveis valenciana per a un servei o de més d'una empresa valenciana per al mateix servei supose més del 70 % en els llargmetratges documentals culturals A, curtmetratges i projectes multiplataforma documentals i més del 50 % en els llargmetratges documentals culturals B, de la quantia pressupostada per a aqueix servei i establida així en el pressupost. Per davall d'aquest percentatge la puntuació serà de zero punts en aqueix apartat.Les empreses de serveis en el cas de ser persones físiques no podran ser persones de l'equip tècnic si exerceixen la mateixa funció en ambdós casos.

A aquests efectes només es tindran en compte les següents empreses de servei:

– Empreses de lloguer d'equipaments per a rodatge (càmeres, il·luminació, grues, grups electrògens, platós,…) i empreses de càtering i transport: per contractar amb una o unes quantes empreses s'atorgaran 1,5 punts.

– Empreses de postproducció d'imatge, d'efectes especials o visuals/òptics: per contractar amb una o unes quantes empreses s'atorgaran 1,5 punts.

– Empreses de so (so directe, doblatge, postproducció, subtitulat,..): per contractar amb una o unes quantes empreses s'atorgaran 1,5 punts.En el cas que s'acredite que una mateixa empresa de serveis, persona física o jurídica, amb domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, presta serveis en més d'un grup d'activitats de les incloses en el present apartat, podrà obtenir els punts corresponents a cada un d'ells amb un màxim de 4 punts.3.8. Festivals i premis Goya o equivalents. El director, productor i productor executiu podran sumar fins a un màxim de 5 punts en el cas de llargmetratges, i fins a un màxim de 6 punts en el cas de curtmetratges i projectes multiplataforma. No es computaren a aquests efectes altres figures distintes com la del productor associat.

Si el director o productor o productor executiu té la condició de valencià i així s'acredita, sumaran el director per cada obra dirigida, i el productor executiu o el productor per cada obra produïda:

a) Festivals

– 2 punts per cada obra dirigida o produïda i qualificada de qualsevol gènere que haja obtingut algun premi en qualsevol secció competitiva de qualsevol festival dels que figuren en l'annex V de la present convocatòria.

– 0,5 punts per cada obra qualificada de qualsevol gènere que haja sigut seleccionada en qualsevol secció competitiva de qualsevol festival dels que figuren en l'annex V de la present convocatòria.

En cas de participació com a obra inaugural o de clausura, fora de concurs, en un festival dels de l'annex V, s'equipara a la selecció en una secció competitiva i obtindrà 0,5 punts.

De cada obra només es computara un premi o a falta d'això la seua participació en un festival dels indicats, amb independència del nombre de premis i participacions que acumule en distints festivals.

Si es computa el premi d'una obra en els termes indicats, no podrà comptabilitzar-se la participació en festivals i viceversa, no sent acumulables seleccions i premis per a una mateixa obra.

En el cas que, per a acreditar premis i participacions en seccions competitives dels festivals s'aporten documents en idiomes diferents del valencià o el castellà, haurà d'aportar-se'n, als efectes de computar-los, una traducció jurada.

b) Premis Goya o equivalents.

– Per cada Goya, o premi equivalent en un altre país, premis del Cinema Europeu i els premis Platí del Cine Iberoamericà 2 punts, excepte si es tracta de premis obtinguts en les categories de curtmetratges, i en aquest cas sumaran 5 punts per cada premi.

– Per cada nominació al Goya, o a un premi equivalent en un altre país, o a premis del Cinema Europeu o als premis Platí del Cine Iberoamericà 0,5 punts, excepte si es tracta de nominacions obtingudes en les categories de curtmetratges, i en aquest cas sumaran 3 punts per cada nominació.

A aquests efectes, dins d'una mateixa categoria, únicament comptabilitzarà el Goya o equivalent obtingut per una obra i, en defecte del premi, la nominació. El Goya o premi equivalent d'una obra subsumeix la nominació en la mateixa categoria en què s'ha obtingut.

Amb aquesta excepció, es comptabilitzaran els premis Goya o premis equivalents i nominacions a aquests, obtinguts per l'obra del productor o productor executiu; mentre que en el cas del director únicament comptabilitzaran els Goya o premis equivalents i nominacions a aquests obtinguts en les categories de millor pel·lícula i millor direcció.Sense perjuí de l'anterior, en el cas que el productor, productor executiu o director del projecte presentat coincidisquen en obres anteriors, els premis Goya o equivalents i les nominacions a aquests només podran comptabilitzar-se una vegada.4. La comissió respectiva proposarà el repartiment del pressupost de cada modalitat en funció del pla de finançament de cada projecte i la puntuació obtinguda.

En el cas que empaten a punts dues o més projectes en l'última de les posicions que dóna dret a què el seu titular siga proposat com a beneficiari, es prendrà com a criteri l'ordre de presentació, proposant-se com a beneficiari a qui, atenent a la data i hora, es presentara en primer lloc en el registre electrònic, si es va realitzar per via telemàtica i, en el cas de persones físiques atenent també, si és el cas, a la data i hora de presentació de forma presencial o pels altres mitjans de presentació referits en el resolc quart, punt 2, de la present resolució.Es proposarà atorgar a cada projecte l'ajuda sol·licitada amb el màxim permès, en percentatge i import, conforme al resolc 2 d'aquesta resolució, i a l'article 9, punt 9.2.4, de l'Ordre bases reguladores i fins a esgotar el pressupost.5. En el cas que en alguna modalitat no s'assignara el total del pressupost previst en el resolc segon d'aquesta resolució; les resultes podran ser assignades per la comissió tècnica de valoració a una altra modalitat del mateix o distint gènere, segons considere que és més efectiva la seua assignació i que afavorisca projectes de característiques més semblants a la modalitat en què es produïsquen les resultes. A tals efectes, es tindrà en compte, per aquest ordre, la puntuació obtinguda pels diferents projectes i, en en cas d'empat, es prendrà com a criteri l'ordre de presentació, en els termes establits en el punt 4 del present resolc.En el cas que en una modalitat no poguera cobrir-se l'import sol·licitat per l'últim projecte per no aconseguir el pressupost per a assignar la totalitat de l'ajuda sol·licitada, serà la comissió la que proposarà si aqueix import s'assigna a aqueix sol·licitant o es trasllada aqueix import a una altra modalitat o gènere on puga ser més efectiva la seua assignació.6. En el web de l'Institut Valencià de Cultura (http://ivc.gva.es/) estaran a disposició dels sol·licitants els formularis d'autobaremació de les distintes modalitats que hauran d'omplir d'acord amb el que preveu la present resolució i presentar junt amb la sol·licitud.Seté. Resolució de la convocatòria. Terminis

Haurà d'ajustar-se al contingut de l'article 7 de l'Ordre bases reguladores, sent el termini de resolució i publicació de sis mesos des de la publicació de la convocatòria. En tot cas, l'esmentada resolució haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 26 de la Llei general de subvencions, en relació amb els articles 40 i 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura (http://ivc.gva.es/). Las ajudes concedides es publicaran igualment en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (BDNS).

La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa i, en contra, es podrà interposar, potestativament, el recurs de reposició, davant el president d'Institut Valencià de Cultura, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, o, bé directament, recurs contenciós administratiu, davant els jutjats Contenciosos Administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l''endemà de la publicació, sense perjuí de qualsevol altre que s'estime pertinent.En el cas que la convocatòria no siga resolta en el termini adés previst, s'entendran desestimades totes les sol·licituds, sense perjuí de l'obligació de l'Administració de resoldre expressament continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Huité. Obligacions dels beneficiaris

1. Comunicar per escrit a l'Institut Valencià de Cultura l'acceptació de l'ajuda en un termini no superior als quinze dies hàbils següents al dia de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el «model d'acceptació» que s'acompanya a la present convocatòria com a annex III, i facilitar les dades bancàries on l'empresa sol·licitant desitge rebre l'import de l'ajuda, omplint el model de domiciliació bancària que s'adjunta a la present convocatòria com a annex II.

En cas de no presentar l'acceptació, se'l declararà decaigut en el seu dret a la subvenció concedida.

Sense perjuí de l'anterior, la presentació de l'acceptació fora del termini establit constitueix una infracció administrativa, tal com arreplega l'article 56 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, per la qual cosa comportarà l'aplicació de les sancions que corresponguen, d'acord amb el que preveu el punt 3 del resolc desé primer de la present resolució.2. Comunicar a l'Institut Valencià de Cultura qualsevol eventualitat o modificació que puga afectar el desenvolupament de l'objecte de la subvenció en el termini de 10 dies des que es produïsca. Qualsevol canvi que es produïsca de caràcter substancial haurà de ser autoritzat per l'Institut Valencià de Cultura, prèvia comunicació a la comissió tècnica de valoració, que podrà proposar modificar l'ajuda concedida. La realització de canvis sense comunicació prèvia i autorització subsegüent, podrà determinar la revocació de la subvenció, amb la devolució de l'ajuda rebuda.

En tot cas, les modificacions no podran comportar una minoració de la puntuació obtinguda en el conjunt del projecte ni en cap dels apartats, segons els criteris de valoració. Si comporten una disminució de la puntuació obtinguda, es revocarà l'ajuda concedida.

3. Finalitzar l'activitat objecte de la subvenció d'ací als anys 2018, 2019 o 2020, si es tracta de llargmetratges, sèries i pilots de sèrie d'animació, curtmetratges d'animació i projectes multiplataforma d'animació, i de 2019 i 2020 si es tracta de curtmetratges o projectes multiplataforma de ficció o documentals i, conforme a l'article 12.3 de les bases reguladores, acreditar el cost final de la producció mitjançant informe especial d'auditoria de revisió del cost de la producció, realitzat per auditors inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, que es regirà pel que disposen les normes de procediment previstes en la legislació vigent en matèria d'auditories, i, en tot cas, d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El beneficiari haurà de realitzar una despesa local com a mínim equivalent a l'import de l'ajuda concedida per l'Institut Valencià de Cultura, entenent per despesa local aquella realitzada en el territori de la Comunitat Valenciana. En el cas que la despesa local siga inferior a l'ajuda concedida podrà disminuir-se l'ajuda concedida per a ajustar-se a la despesa local realitzada. La despesa local haurà de quedar reflectida en l'informe d'auditoria. Els curtmetratges, projectes multiplataforma i pilots de sèrie hauran d'acreditar únicament l'import de les subvencions concedides.4. Comunicar a l'Institut Valencià de Cultura la data d'inici i finalització del rodatge, animació o gravació.5. Fer constar en els títols de crèdit de la producció audiovisual i en la publicitat i la seua propaganda, la col·laboració de la Generalitat, incorporant el logotip vigent de l'Institut Valencià de Cultura, segons les normes d'identitat corporativa de l'entitat esmentada.6. Entregar una primera còpia de la producció a l'Institut Valencià de Cultura, Direcció Adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia, Parc Tecnològic, Leonardo da Vinci, 20, 46980 Paterna (València). Atès que la convocatòria té la finalitat de fomentar una activitat d'utilitat pública o interès social, les entregues es realitzen amb durada indefinida i per al compliment dels seus fins de conservació i difusió del patrimoni audiovisual valencià.

a) Versions. En tot cas, una vegada realitzada la qualificació de la pel·lícula s'entregarà una còpia de la pel·lícula qualificada, així com el certificat de qualificació. La versió en el certificat de qualificació haurà de ser la de la versió original conforme al projecte presentat.

Sense perjuí de l'anterior, als efectes de justificació, és obligatori entregar una versió en valencià, a més d'una versió en castellà i una versió amb subtítols en anglès.

L'entrega d'una versió en castellà serà obligatòria quan es realitze una versió doblada en aqueixa llengua; en cas contrari bastarà amb una versió amb subtítols en castellà.

Es podran realitzar excepcions en aquells casos en què per motius artístics quede argumentada i justificada la no-necessitat d'entrega d'una còpia en alguna de les llengües exigides i prèvia comunicació a l'Institut Valencià de Cultura (Plaça de Viriat, s/n, 46001, de València), almenys un mes abans a l'entrega de materials. L'Institut Valencià de Cultura podrà oposar-se i exigir la còpia corresponent. En el cas que no es demane expressament la còpia corresponent, s'entendrà justificada i admesa l'excepció proposada per l'empresa beneficiària.b) Materials.

b.1 En el cas que tot el procés es realitze mitjançant sistemes electrònics, el material per a preservació s'entregarà en el sistema, format i suport de més qualitat empleats en la producció:

– Per a qualitats 2K o superiors s'entregarà el DCDM i el DCP sense encriptació.

– Per a qualitats HD s'entregarà cinta HD SR o disc dur amb els arxius amb una profunditat de bit no inferior a 8 bits.

– Per a qualitats PAL, s'entregarà Betacam Digital.

Si en alguna fase del procés de producció i/o difusió intervé el sistema fotoquímic, es podrà entregar l'interpositiu, l'internegatiu o el negatiu original més el negatiu de so sincronitzat corresponents a la versió definitiva de la producció en comptes de la còpia d'exhibició.En tots els casos, l'aportació de material fotoquímic de preservació s'entregarà a més DCP sense encriptació.

En el cas que la versió original de la producció no siga cap de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, s'entregarà a més la banda negra de subtítols o el fitxer per a la inserció dels subtítols.b.2 Així mateix, s'entregarà informació tècnica de les qualitats, formats i suports empleats al llarg de tot el procés, segons el model que podrà omplir-se a través del web de l'Institut Valencià de Cultura: URL: http://ivac.gva.es/plantillafomento/index.php.

Per a l'accés a aquest web fa falta l'usuari i contrasenya, que seran facilitats, a petició dels interessats, pels tècnics de l'Arxiu Fílmic de la Direcció Adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia.

b.3. Igualment s'inclourà sinopsi i una fitxa tècnica i artística actualitzada que podrà omplir-se a través de l'esmentat web.

b.4. La producció entregada haurà de ser accessible, per a això s'ha de realitzar (com a mínim) una pista d'audiodescripció per a persones amb discapacitat visual i un subtitulat especial per a persones amb discapacitat auditiva; de manera que, encara que no tinguen un sentit, aquestes persones puguen accedir perfectament als projectes audiovisuals a través d'aquestes adaptacions.

b.5. En tots els casos s'entregaran tres DVD de la versió definitiva de la producció, cada un amb els tres idiomes exigits segons l'apartat anterior (valencià, castellà, i subtitulat en anglès), i les pistes d'audiodescripció per a persones amb discapacitat visual, i un subtitulat especial per a persones amb discapacitat auditiva

b.6. En tots els casos s'entregarà material gràfic de promoció de la producció subvencionada si els haguera (cartells, fotografies, pressbook, etc.), en la seu central de la Filmoteca a l'Edifici Rialto, plaça de l'Ajuntament 17, 46002 València.

La Direcció Adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia emetrà en cada cas certificat del compliment de les condicions tècniques contingudes en aquest punt; sent aquest requisit indispensable per a completar la justificació de l'activitat.7. Si és el cas, comunicar per escrit, la seua renúncia a l'ajuda concedida, quan no siga possible realitzar l'activitat per a la qual haja sigut concedida, o quan no puga complir les condicions previstes en aquesta resolució i en l'article 14 de la Llei general de subvencions.

Les renúncies es comunicaran amb antelació suficient respecte a la finalització del termini de justificació per a acreditar la realització de la producció subvencionada. En cas contrari, en futures convocatòries, si així se estableix, s'aplicarà als beneficiaris la prohibició que sobre aquest aspecte estableix el resolc primer, punt 2, de la present resolució.

8. Les empreses beneficiàries d'aquestes ajudes es comprometen a participar en totes aquelles activitats de foment, difusió o promoció de l'audiovisual valencià organitzades per la Generalitat en què participen les obres subvencionades.9. Les empreses beneficiàries d'aquestes ajudes, pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria, autoritzen a la difusió de les produccions subvencionades en la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura i a la seua projecció en activitats que l'Institut Valencià de Cultura organitze per a la seua promoció i es comprometen a estar presents en aquestes activitats a través d'algun dels participants de l'obra (responsable de la producció, de la direcció o intèrprets).10. En coordinació amb l'Institut Valencià de Cultura, les empreses beneficiàries comptaran amb un representant de l'entitat convocant en totes aquelles activitats de promoció de les obres subvencionades que realitzen les productores (preestrenes, rodes de premsa, presentació de rodatges, presentació en festivals, etc.). L'Institut Valencià de Cultura posarà a disposició de totes les produccions subvencionades una de les seues sales per a la presentació, preestrenes i rodes de premsa, en el cas que les empreses beneficiàries ho estimen convenient i sempre que la programació de la filmoteca ho permeta.11. El rodatge de la producció, en el cas de llargmetratges, sèries i pilots de sèrie d'animació, curtmetratges d'animació i projectes multiplataforma d'animació, haurà de realitzar-se durant els anys 2018, 2019 i/o 2020, i en el cas de curtmetratges, projectes multiplataforma de ficció i documentals durant els anys 2018 i/o 2019, i abans de finalitzar l'últim termini per a la justificació assenyalat en el resolc nové d'aquesta resolució. En cas de no haver-se rodat en aqueixa data es revocarà l'ajuda concedida.

Sense perjuí de l'anterior, aquelles empreses productores que havent obtingut subvenció incomplisquen els terminis de rodatge, en més de sis mesos d'allò que s'ha establit en el seu pla de treball, podran ser penalitzades, i en aquest cas, no podran presentar-se a la següent convocatòria d'aquestes ajudes publicada després de la data de la comunicació de l'incompliment.12. Justificar l'aplicació de la subvenció sotmetent-se a les actuacions de comprovació i control financer corresponents, en relació amb les ajudes concedides, i a la resta d'obligacions a què fa referència l'article 113 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV 7464, 12.02.2015) per als beneficiaris de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.13. En cas de coproducció el beneficiari haurà de mantenir la titularitat de l'obra en el percentatge que, segons la modalitat, s'assenyala en l'apartat 3.7 del resolc quart de la present resolució.14. Les empreses titulars de llargmetratges de ficció que resulten beneficiàries d'aquestes ajudes, hauran d'exhibir-los, en la seua versió original i en el termini màxim de 18 mesos a comptar del 31 de desembre de 2020, en un mínim de 5 sales cinematogràfiques de la Comunitat Valenciana amb almenys 2 sessions obertes al públic en cada sala. De les sales esmentades, n'hi haurà, almenys, una en cada una de les seues tres províncies.

Això no serà a aplicable a les tv movies, tal com s'han definit en el resolc tercer de la present resolució, que no obstant hauran d'emetre's, en el mateix termini màxim, almenys una vegada, en una televisió pública o privada d'àmbit nacional o amb cobertura en tota la Comunitat Valenciana per a l'emissió esmentada. No es tindran en compte a aquests efectes els canals televisius d'àmbit local.

Les empreses titulars de llargmetratges documentals i llargmetratges d'animació que resulten beneficiàries d'aquestes ajudes, hauran:

– D'exhibir, en la seua versió original en el termini màxim de 18 mesos a comptar del 31 de desembre de 2020, en un mínim de 5 sales cinematogràfiques de la Comunitat Valenciana amb almenys 2 sessions obertes al públic en cada sala. De les sales esmentades, n'hi haurà, almenys, una en cada una de les seues tres províncies.

– O, alternativament, en el mateix termini, emetre's, almenys una vegada, en una televisió pública o privada d'àmbit nacional o amb cobertura en tota la Comunitat Valenciana per a l'emissió esmentada. No es tindran en compte a aquests efectes els canals televisius d'àmbit local.

Aquest últim requisit serà igualment exigible a les empreses titulars de sèries d'animació que resulten beneficiàries d'aquestes ajudes.

L'incompliment d'aquesta obligació podrà donar lloc al reintegrament de l'ajuda percebuda.15. Els titulars de curtmetratges, de qualsevol gènere, que resulten beneficiaris d'aquestes ajudes hauran d'acreditar, abans del 30 de juny de 2021, la participació de l'obra en, almenys, dues seccions competitives de qualsevol dels festivals que figuren en l'annex V de la present resolució, o bé la seua projecció oberta al públic en, almenys, un centre cultural o sala cinematogràfica de cada província de la Comunitat Valenciana.

L'incompliment d'aquesta obligació podrà donar lloc al reintegrament de l'ajuda percebuda.16. El compliment de tots els convenis vigents amb professionals del sector audiovisual (actors, figurants, tècnics, etc.).

La inobservança acreditada dels esmentats convenis podrà donar lloc al reintegrament de l'ajuda percebuda.Nové. Justificació i pagament d'aquestes ajudes

Conforme a l'article 12, punt 3 de l'Ordre bases reguladores:

1. Les empreses beneficiàries que obtinguen una subvenció plurianual hauran d'aportar:

1.1. Fins al 31 de desembre de 2018:

Auditoria en què es justifiquen despeses realitzades per un import com a mínim igual a la part de la subvenció fixada per a aqueixa anualitat. En substitució de l'auditoria, les empreses beneficiàries podran presentar un aval bancari per l'import de la subvenció adjudicada per a aqueixa anualitat i amb una durada indefinida, mantenint la seua vigència fins que l'Institut Valencià de Cultura, una vegada presentada l'auditoria, certifique l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval.

1.2. Fins al 31 de desembre de 2019:

a) Els beneficiaris titulars de projectes de llargmetratges, de qualsevol gènere, sèries i pilots d'animació i curtmetratges d'animació i projectes multiplataforma d'animació: auditoria en què es justifiquen despeses realitzades per un import com a mínim igual a la part de la subvenció fixada per a aqueixa anualitat. En substitució de l'auditoria, les empreses beneficiàries podran presentar un aval bancari per l'import de la subvenció adjudicada per a aqueixa anualitat i amb una durada indefinida, mantenint la seua vigència fins que l'Institut Valencià de Cultura, una vegada presentada l'auditoria, certifique l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval.

b) Els beneficiaris titulars de projectes de curtmetratges i projectes multiplataforma de ficció i curtmetratges i projectes multiplataforma documentals, si no ho han fet ja en l'exercici anterior, hauran de complir les obligacions establides en el punt huité d'aquesta convocatòria i presentar, segons el model de justificació que s'acompanya a la convocatòria com a annex IV, la documentació següent:

b.1 Acreditació de la despesa corresponent a l'import de les subvencions concedides, mitjançant informe especial d'auditoria, realitzat per auditors inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes que es regirà d'acord amb les normes de procediment previstes en la legislació vigent en matèria d'auditories audiovisuals i legislació en matèria de subvencions; i que haurà de reflectir en l'informe la despesa local a la Comunitat Valenciana realitzat conforme al resolc huité, apartat 3, d'aquesta convocatòria. La despesa local a la Comunitat Valenciana haurà de quedar reflectida en l'informe d'auditoria definitiu.

b.2 Justificant de l'Institut Valencià de Cultura d'haver depositat els materials indicats en el resolc huité, apartat 6, d'aquesta convocatòria. En el cas d'existir deficiències en el material entregat, el beneficiari haurà d'esmenar-les i depositar en l'arxiu de l'Institut Valencià de Cultura el material o les còpies en perfectes condicions.

b.3 Declaració actualitzada sobre subvencions sol·licitades, percebudes o concedides i pendents de percepció per altres administracions o institucions públiques o privades per a la mateixa finalitat, justificant-ne documentalment la quantia, o bé declaració que la informació facilitada respecte d'això en la sol·licitud no ha patit variacions des de la data de presentació.

b.4 Llistat de títols de crèdit i plantilla d'informació de la producció. Informació tècnica de les qualitats, formats i suports emprats (versió reomplible en línia a través del web de l'Institut Valencià de Cultura: URL: http://ivac.gva.es/plantillafomento/index.php). Per a l'accés a aquesta web fa falta d'usuari i contrasenya que serà facilitat, a petició dels interessats, pels tècnics de l'Arxiu Fílmic de la Direcció Adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia.

b.5 Certificat de qualificació de l'ICAA o, a falta d'això, còpia de la seua sol·licitud degudament registrada.

1.3. Fins al 31 de desembre de 2020:

Els beneficiaris titulars de llargmetratges, de qualsevol gènere, sèries i pilots d'animació i curtmetratges d'animació i projectes multiplataforma d'animació, si no ho han fet ja en algun dels dos exercicis anteriors, hauran de complir les obligacions establides en el punt huité d'aquesta convocatòria i presentar, segons el model de justificació que s'acompanya a la convocatòria com a annex IV, la documentació següent:

1.3.1 Acreditació del cost de la producció amb despeses realitzades d'acord amb el pressupost presentat en el projecte, mitjançant l'informe especial d'auditoria de revisió del cost de la producció, realitzat per auditors inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, que es regirà d'acord amb les normes de procediment previstes en la legislació vigent en matèria d'auditories audiovisuals i legislació en matèria de subvencions; i que haurà de reflectir en l'informe la despesa local a la Comunitat Valenciana realitzada conforme al resolc huité, apartat 3, d'aquesta convocatòria. La despesa local a la Comunitat Valenciana haurà de quedar reflectida en l'informe d'auditoria definitiu.

En el cas de llargmetratges culturals A, l'auditoria podrà reflectir una reducció màxima del 10 % sobre el pressupost presentat en el projecte. En el cas que l'import de despesa que reflectisca l'auditoria siga inferior al 90 % del pressupost presentat en el projecte, es reduirà l'ajuda proporcionalment, detraient de l'import de l'ajuda el mateix percentatge en què s'ha disminuït la despesa inicialment pressupostada, sense que en cap cas la reducció supose que les ajudes públiques superen els límits percentuals establits en l'article 9 de l'Ordre bases reguladores.En el cas de llargmetratges culturals B i llargmetratges documentals A i B, l'auditoria podrà reflectir una reducció màxima del 20 % sobre el pressupost presentat en el projecte. En el cas que l'import de despesa que reflectisca l'auditoria siga inferior al 80 % del pressupost presentat en el projecte es reduirà l'ajuda proporcionalment, detraient de l'import de l'ajuda el mateix percentatge en què s'ha disminuït la despesa inicialment pressupostada, sense que en cap cas la reducció supose que les ajudes públiques superen els límits percentuals establits en l'article 9 de l'Ordre bases reguladores.

En el cas de llargmetratges culturals C, llargmetratges industrials, llargmetratges d'animació i sèries d'animació, l'auditoria podrà reflectir una reducció màxima del 30 % sobre el pressupost presentat en el projecte. En el cas que l'import de despesa que reflectisca l'auditoria siga inferior al 70 % del pressupost presentat en el projecte es reduirà l'ajuda proporcionalment, detraient de l'import de l'ajuda el mateix percentatge en què s'ha disminuït la despesa inicialment pressupostada, sense que en cap cas la reducció supose que les ajudes públiques superen els límits percentuals establits l'article 9 de l'Ordre bases reguladores.En el cas de coproduccions internacionals l'acreditació del cost de producció prendrà com a base el pressupost corresponent a la part espanyola. Per a això s'haurà d'aportar, si és el cas, l'última versió del contracte i l'autorització oficial de la coproducció emesa per l'ICAA.En cap cas, la reducció que es realitze podrà suposar que la despesa definitiva realitzada estiga fora dels imports fixats per a la modalitat en què haja participat el beneficiari de l'ajuda. No podrà suposar que un llargmetratge de la modalitat C ni un llargmetratge industrial baixen en el seu pressupost definitiu i auditat de 1.000.000 €, ni que un llargmetratge B baixe en el seu pressupost definitiu i auditat de 300.000 €. En cas que una reducció en el pressupost supose un canvi de modalitat, l'ajuda serà revocada.

En el cas dels curtmetratges d'animació, projectes multiplataforma d'animació i pilots de sèrie d'animació haurà d'acreditar-se únicament la despesa corresponent a l'import de les subvencions concedides mitjançant l'esmentat informe especial d'auditoria, realitzat per auditors inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes que es regirà d'acord amb les normes de procediment previstes en la legislació vigent en matèria d'auditories audiovisuals i legislació en matèria de subvencions; i que haurà de reflectir en l'informe la despesa local a la Comunitat Valenciana

1.3.2 Justificant de l'Institut Valencià de Cultura d'haver depositat els materials indicats en el resolc huité, apartat 6, d'aquesta convocatòria. En el cas d'existir deficiències en el material entregat, el beneficiari haurà d'esmenar-les i depositar en l'arxiu de l'Institut Valencià de Cultura el material o les còpies en perfectes condicions.

1.3.3 Declaració actualitzada sobre subvencions sol·licitades, percebudes o concedides i pendents de percepció per altres administracions o institucions públiques o privades per a la mateixa finalitat, justificant-ne documentalment la quantia, o bé declaració que la informació facilitada respecte d'això en la sol·licitud no ha patit variacions des de la data de presentació.

1.3.4 Llistat de títols de crèdit i plantilla d'informació de la producció. Informació tècnica de les qualitats, formats i suports empleats (versió reomplible en línia a través del web de l'Institut Valencià de Cultura: URL: http://ivac.gva.es/plantillafomento/index.php). Per a l'accés a aquesta web fa falta d'usuari i contrasenya que serà facilitat, a petició dels interessats, pels tècnics de l'Arxiu Fílmic de la Direcció Adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia.

1.3.5 Només en el cas de llargmetratges (excepte tv movies) i curtmetratges: certificat de qualificació de l'ICAA o, a falta d'això, còpia de la seua sol·licitud degudament registrada.

1.3.6 En el cas de llargmetratges, acreditació de les contractacions tècniques i artístiques realitzades per a l'exercici de l'activitat objecte de la subvenció mitjançant l'aportació de les cotitzacions a la Seguretat Social realitzades per l'empresa (TC1, TC2 i, si és el cas, TC1/19), i en cas de serveis artístics o tècnics prestats per persones acollides al règim d'autònoms, les factures abonades amb justificant de pagament.1.3.7 Declaració responsable del compliment del que preveuen els convenis vigents amb professionals del sector audiovisual (actors, figurants, tècnics, etc.), en la producció subvencionada.2. Tota la documentació justificativa haurà de dirigir-se a l'Institut Valencià de Cultura.3. Els crèdits pressupostaris afectes aquesta convocatòria, disposats i no pagats per falta de justificació o per ser aquesta insuficient o incorrecta podran ser anul·lats, perdent el beneficiari el dret a percebre la subvenció assignada a aqueixa anualitat.

Sense perjuí d'això, la justificació que es presente fora dels terminis establit en el punt anterior, comportarà per al beneficiari l'aplicació de les sancions que corresponguen d'acord amb el que preveu el punt 3 del resolc desé primer de la present resolució.4. Els justificants que s'aporten hauran de pertànyer a despeses realitzades que es referisquen inequívocament, a la producció subvencionada i que estiguen dins dels terminis marcats per la legislació vigent.5. L'Institut Valencià de Cultura podrà fraccionar el pagament de l'última anualitat de l'ajuda que establisca la corresponent resolució de concessió, sempre que els interessats acrediten haver aportat tota la documentació i material preceptius que s'assenyalen en el resolc huité i nové de la present resolució, i quede pendent d'emissió el certificat de compliment de les condicions tècniques a què es refereix el punt 6 del resolc huité.

Quan així es considere, el fraccionament del pagament de l'última anualitat es realitzarà de la manera següent:

– S'impulsaran els tràmits dirigits al pagament del 70 % de l'import de l'última anualitat, a partir de la comprovació que s'ha presentat tota la documentació i material preceptius de conformitat amb la present resolució i la resta de normativa aplicable.

– S'impulsaran els tràmits dirigits al pagament del 30 % restant de l'import de l'última anualitat, a partir que se certifique el compliment de les condicions tècniques del material entregat corresponent a la producció objecte de l'ajuda.6. La falta de justificació de les despeses determinarà la pèrdua del dret al cobrament de l'ajuda concedida.7. D'acord amb la normativa de subvencions i de procediment administratiu, els beneficiaris, abans que finalitze el termini establit per a la presentació de la documentació de justificació, podran sol·licitar una ampliació del termini esmentat que no excedisca de la meitat i sense perjuí de tercers.8. En virtut del que preveu l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant la persona beneficiària no es trobe al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, o tinga la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament.Deu. Concurrència de fonts de finançament

S'ajustaren al que estableix l'article 15 de l'Ordre bases reguladores.

Conforme al Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, i d'acord amb el Reglament General d'Exempció per Categories (RGEC II): Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny (DOUE L187, 26.11.2014), pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, aquest règim d'ajudes es troba exempt de notificació a la Comissió Europea i és compatible amb el mercat interior d'acord amb l'article 107, apartat 3, del Tractat, en complir tots els requisits de l'article 54 i del capítol I de l'esmentat Reglament 651/2014.D'acord amb l'esmentat reglament, aquest règim d'ajudes recolza productes culturals com es reflecteix en aquesta convocatòria. Aquestes ajudes consisteixen en la producció d'obres audiovisuals.Onze. Incompliments, criteris de graduació, responsabilitat i règim sancionador

1. L'Institut Valencià de Cultura es reserva igualment la possibilitat de modificar o deixar sense efecte la subvenció, en cas d'incompliment d'alguna de les obligacions imposades als beneficiaris en el punt huité, en els terminis i condicions assenyalades, observant sempre el principi de proporcionalitat a què es refereix l'article 17.3.n de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Les resultes que puguen produir-se per les renúncies produïdes i les minoracions que es determinen per l'aplicació d'allò que s'ha indicat podran disposar-se de conformitat amb allò que estableix l'article 7.3 de l'Ordre bases reguladores.

3. Les infraccions i sancions es resoldran de conformitat amb allò que disposa l''article 19 de l'Ordre bases reguladores.Dotze. Documentació

Els projectes de la producció presentada romandran en l'expedient en poder de l'Institut Valencià de Cultura.Tretze. Annexos

La present resolució inclou cinc annexos que s'indiquen a continuació:

– Annex I: Sol·licitud.

– Annex II: Domiciliació bancària.

– Annex III. Acceptació de la subvenció i compromís de compliment d'obligacions.

– Annex IV: justificació de la subvenció.

– Annex V: Llistat de festivals internacionals.Catorze. Entrada en vigor

La present resolució produirà efectes l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Quinze. Recursos

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorregut potestativament en reposició, o bé es podrà plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que sindiquen a continuació:a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant el president de l'Institut Valencià de Cultura, en qualitat d'òrgan competent per a concedir les ajudes, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant els jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 30 d'abril de 2018. El president de l'Institut Valencià de Cultura: Vicent Marzà Ibáñez.

Mapa web