Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018. [2018/3204]

(DOGV núm. 8265 de 03.04.2018) Ref. Base de dades 003270/2018
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix, en l'article 23, que el procediment per a la concessió de subvencions, s'iniciarà sempre d'ofici, per mitjà de convocatòria aprovada per l'òrgan competent.

L'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, estableix les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització (DOGV 7846, 08.08.2016).

Per mitjà de la present resolució es convoquen, per a l'exercici 2018, les ajudes en matèria d'internacionalització, d'acord amb l'article 5.2 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització.

La present convocatòria queda sotmesa, en el que pertoque, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament; i a la normativa autonòmica establida en els articles 159 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Per això, i en virtut de les facultats que em confereix l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:

Primer. Objecte

L'objecte de la present resolució és convocar ajudes amb l'objecte d'afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2018, d'acord amb les consignacions pressupostàries que per a l'exercici 2018 estableix la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018 (DOGV 8202, 30.12.2017).Segon. Beneficiàries de les ajudes

1. De conformitat amb el que estableix l'article 2 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització, es beneficiaran de les ajudes les petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, que s'especifiquen en cada apartat d'aquesta resolució.2. Als efectes de les ajudes regulades en aquesta resolució s'entendrà per pimes aquelles empreses que reunisquen els requisits següents:

a) Que ocupen menys de 250 persones.

b) Que el seu volum de negocis anual no excedisca de 50 milions d'euros o que el seu balanç general anual no excedisca de 43 milions d'euros.

3. Queden excloses d'aquesta convocatòria les empreses que estiguen o hagen estat adscrites al programa de tutories d'internacionalització, gestionat per IVACE.

4. El còmput dels efectius i límits assenyalats s'efectuarà tal com disposa l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187, 26.06.2014), sobre «Definició de pime».

5. De conformitat amb allò que disposa l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1, 24.12.2013), no podran ser beneficiàries d'ajudes les empreses a què es refereix el resolc dènou, apartat segon, de la present convocatòria.

Tercer. Obligacions de la persona beneficiària

Són obligacions de la persona beneficiària les establides en l'article 3 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització.Quart. Finançament de les ajudes

1. Les ajudes establides en la present Resolució es financen amb càrrec a la secció 11, programa pressupostari 762.10, Comerç exterior, capítol IV, línia S8013, per un import global màxim de 4.850.000,00 €.L'import total dels crèdits consignats en aquesta línia, es distribuirà entre les actuacions subvencionables de la manera següent:

– Actuacions dirigides a promoció exterior relatives a participació en certàmens firals internacionals (resolc cinqué.1) i despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals (resolc cinqué.2): 2.820.000 €

– Actuacions relatives al pla de màrqueting internacional i resta d'actuacions del pla de promoció internacional no previstes en el paràgraf anterior: 2.030.000 €.

2. Es podrà fixar una quantia addicional l'aplicació de la qual a la concessió de subvencions no requerirà d'una nova convocatòria tal com disposa l'article 58.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. L'ampliació de crèdits esmentada podrà assolir, com a màxim, el 20 % dels crèdits inicials. L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit i, si és el cas, amb l'aprovació prèvia de la modificació pressupostària que escaiga, en un moment anterior a la resolució de la concessió de subvenció.

3. Les minoracions sobre les subvencions concedides inicialment podran destinar-se a pagament de recursos.Cinqué. Accions susceptibles de suport i despeses subvencionables

Tindran la consideració de accions susceptibles de suport les establides en els següents apartats i realitzades entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2018, a excepció de les indicades en l'apartat 1 i 2, atenent a les particularitats assenyalades en cadascuna i als terminis de justificació.1. Participació en certàmens firals internacionals:

1.1. Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats, entre l'1 de novembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018, en l'Estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

1.2. Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que tinguen lloc fora de l'Estat espanyol, entre l'1 de gener de 2018 i el 30 de setembre de 2018.

En tot cas, queden excloses les derivades de la participació en els pavellons oficials organitzats per l'Institut de Comerç Exterior (ICEX), o les participacions agrupades que compten amb algun tipus de suport de l'ICEX.

Tindran la consideració de despeses subvencionables, les relatives a la contractació de l'espai (metres quadrats) en certàmens internacionals.2. Despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals inclosos en el pla de promoció internacional detallat en la memòria, sent l'import màxim subvencionable de 20.000 euros, en els termes següents:

– Despeses d'allotjament: es justificaran amb les factures dels establiments hotelers on conste la identitat de la persona allotjada, subvencionant-se únicament l'hostalatge.

– Despeses de desplaçament: es justificaran amb els bitllets d'avió, tren, autobús o un altre mitjà de transport públic on conste la identitat de la persona que realitza el viatge.

3. Serveis relacionats directament amb l'execució del pla de màrqueting internacional, en concret:

3.1. Publicitat en mitjans estrangers.

Es consideraran despeses subvencionables els costos en què incórreguen les empreses per a dur a terme la publicitat en mitjans estrangers;

3.2. Publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals, sempre que estiga vinculada amb els mercats exteriors objectiu del pla d'internacionalització.

Es consideraran despeses subvencionables:

– cost CPC (cost per clic) de la publicitat SEM internacional (Google AdWords, Yandex Direct, Baidu, etc.);

– cost CPC (cost per clic) de la publicitat en xarxes socials: Facebook ADS, Linkedink ADS, Twitter ADS, Pinterest ADS, cost CPC o CPM de rich media (bàners, etc.) en portals internacionals;

– cost subscripcions a directoris internacionals.

3.3. Comunicació en línia i fora de línia, relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals, fins a un import màxim de 6.000 euros.

Es consideraran despeses subvencionables:

– despeses d'agències de comunicació relacionades amb campanyes desenvolupades en destinació

– campanyes web relacionades amb la gestió de continguts en diferents idiomes per a eixos mercats, destinades a xarxes socials o mitjans de comunicació en línia, campanyes d'adreça electrònica màrqueting, optimització SEO per a altres països, i creació i gestió de perfils socials per a altres mercats.

4. Serveis relacionats amb el procés de registre de marca en països fora de la Unió Europea.

Es consideraran despeses subvencionables aquelles en què incórreguen les empreses, a excepció de les taxes i serveis de vigilància.

5. Serveis relacionats amb el procés de certificació i registre de productes necessaris per a la comercialització dels productes en els països de fora de la Unió Europea.

Es consideraran despeses subvencionables aquelles en què incórreguen les empreses, a excepció de les taxes.

6. Serveis relacionats amb la creació de la pàgina web i amb l'elaboració de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa, així com l'adaptació corresponent als mercats internacionals, fins a un import màxim de 10.000 euros.

No es consideraran despeses subvencionables el cost de personal propi de l'empresa per a aquests conceptes, així com les mostres.

7. Despeses de personal en comerç exterior, contractat per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa.

Es considerarà despesa subvencionable el salari brut del personal tècnic en comerç exterior, contractat l'any 2018, per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa, sempre que el salari brut anual siga d'un mínim de 23.000 euros i la durada mínima del contracte de 12 mesos.

S'acceptarà un màxim de despesa per aquest concepte d'un contracte per empresa beneficiària.

Únicament seran subvencionables les despeses indicades en aquest apartat, si l'empresa realitza accions de promoció en mercats exteriors que puga justificar.

El personal haurà d'estar empleat en la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària.

Per a les empreses d'indústries creatives, culturals, autònoms/as i microempreses, s'admetran també les despeses de professionals col·legiats/des o empreses externes contractades a l'efecte, fins a un import màxim de 10.000 €.

8. Serveis relacionats amb la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors així com la seua traducció si fóra necessària.

9. Altres serveis directament relacionats amb la realització o participació en accions de promoció en l'exterior, fins a un import màxim de 10.000 €.

10. No es consideraran subvencionables:

–Els serveis per a l'establiment i explotació de xarxes de distribució en l'estranger.

–Les despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora de l'empresa.

–Les despeses de transport.

–Les despeses de consultoria relacionades amb la comercialització, contractes d'agent o actuacions semblants.

–En general, totes aquelles despeses que no estiguen clarament definides o que no tinguen com a finalitat directa la consecució dels objectius del programa.Sisé. Presentació de sol·licituds

1. Les entitats podran presentar com a màxim dues sol·licituds:

– una sol·licitud per a les actuacions dirigides a promoció exterior relatives a participació en certàmens firals internacionals (resolc cinqué.1) i despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals (resolc cinqué.2).

– una sol·licitud per a les actuacions relatives al pla de màrqueting internacional (resolc cinqué.3) i resta d'actuacions del pla de promoció internacional (resolc cinqué.4, cinqué.5, cinqué.6, cinqué.7, cinqué.8 i cinqué.9). La presentació de la documentació justificativa, en aquest cas, es realitzarà en el mateix moment de presentació de la sol·licitud.La presentació de sol·licituds i la documentació annexa per a l'obtenció de les ajudes regulades en la present convocatòria, es farà de manera telemàtica.

Per a això, la persona que presente la sol·licitud haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a la ciutadania (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificats de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

En cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació de persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant la Generalitat, per a la realització de tràmits per via telemàtica. (http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes)

Les instruccions sobre tramitació telemàtica les trobaran en el web www.indi.gva.es/tramitacion-telematica, en l'enllaç «Instruccions».2. L'imprès de sol·licitud i la documentació annexa que s'exigix en el resolc seté d'aquesta convocatòria, s'omplirà i firmarà utilitzant l'aplicació dissenyada per a aquestes ajudes, que estarà disponible en la Guia PROP de la Generalitat, a través del tràmit de sol·licitud d'ajuda dissenyat a l'efecte.

(http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios).

Tant la sol·licitud com la resta de documentació a presentar hauran de firmar-se electrònicament.

No es tindran en consideració aquelles sol·licituds i documentació que no s'hagen presentat de forma telemàtica.Seté. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud

En cada una de les sol·licituds presentades haurà d'acompanyar-se la documentació següent:

a) Autorització expressa a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, inclosa en la sol·licitud general de subvencions, perquè aquesta comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en cas de tractar-se d'una persona jurídica, del/de la representant, de conformitat amb el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de la comprovació efectuada resultara cap discordança amb les dades facilitades per la pròpia persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a aclarir-la. Si la persona sol·licitant no hi presta el seu consentiment, haurà d'aportar fotocòpia del document nacional d'identitat.

Quan es tracte d'una persona jurídica s'haurà d'aportar a més, documentació acreditativa i identificativa d'aquella, consistent en fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada, poders de representació, si és el cas, i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o Registre corresponent, així com fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.

En el cas que la documentació ja obrara en poder de la Direcció General d'Internacionalització, podrà aportar-se declaració de vigència, segons model que podrà descarregar-se de la pàgina web corresponent, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponga i no haja patit cap variació.b) Projecte de les actuacions sol·licitades, segons model facilitat a l'efecte en funció de les actuacions sol·licitades.

c) Dades de domiciliació bancària, segons model facilitat a l'efecte, excepte si s'han presentat amb anterioritat davant la Generalitat i no han experimentat variació. En aquest últim cas s'indicarà, en la sol·licitud general de subvencions, el número de la compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes.

d) Autorització a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, inclosa en la sol·licitud general de subvencions, perquè aquesta obtinga de forma directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La Direcció General d'Internacionalització es reserva el dret de requerir a la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta cap incidència.

No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització, havent d'aportar llavors les certificacions que a continuació s'indiquen, i la validesa de les quals haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda:

– De l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.

– De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social

– De la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

En aquest sentit, les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions.

e) Declaració responsable de:

– Ajudes d'Estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) Núm. 1407/2013.

– Ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a la persona sol·licitant en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors, amb indicació de l'organisme, convocatòria, exercici fiscal de concessió i import concedit.

El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal de rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa.

Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a l'empresa beneficiària sobrepasse el límit màxim establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, és a dir, 200.000 euros, que es redueix a 100.000 euros en el cas d'empreses beneficiàries que operen en el sector del transport per carretera, durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

f) Declaració responsable, a través del formulari de sol·licitud general, que acredite que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.

g) Declaració responsable, a través del model normalitzat establit a l'efecte, de:

– compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o si és el cas, d'estar-ne exempt.

– no estar ni haver estat adscrita al programa de tutories d'Internacionalització gestionat per IVACE.

– recursos humans disponibles per a l'execució del pla d'internacionalització.

– volum de facturació i d'exportació de l'empresa en l'exercici 2017.

– Compliment dels criteris funcionals o d'interès social, si és el cas.h) Declaració responsable, a través del model normalitzat establit, sobre el compliment dels requisits relatius a la condició de pime.i) Documentació acreditativa de les circumstàncies arreplegades en el resolc deu, apartat d.Huité. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el DOGV, i:

– Fins al 30 d'abril per a les actuacions dirigides a promoció exterior relatives a participació en certàmens firals internacionals (resolc cinqué.1) i despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals (resolc cinqué.2).

– Fins al 30 de juny per a les actuacions relatives al pla de màrqueting internacional (resolc cinqué.3) i resta d'actuacions del pla de promoció internacional (resolcs cinqué.4, cinqué.5, cinqué.6, cinqué.7, cinqué.8 i cinqué.9).Nové. Esmena de sol·licituds

1. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta resolució resulte exigible, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'esmentada legislació bàsica.

La documentació requerida haurà d'aportar-se de forma telemàtica, no sent vàlida la documentació presentada en qualsevol altre format.2. Els requeriments a què es fa referència en aquest resolc, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se, es regiran pel que disposen els articles 53 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Tal com disposa l'article 53 de la norma esmentada, la notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics quan la persona interessada hi haja assenyalat aquest mitjà com a preferent, haja consentit expressament la seua utilització o quan la via esmentada hi resulte obligatòria.De conformitat amb l'article 54 del Decret 220/2014, la pràctica de la notificació electrònica es realitzarà, amb caràcter general, per compareixença electrònica, de la manera següent:

1) La persona interessada, degudament identificada, accedirà al contingut de l'actuació administrativa corresponent a través de la seu electrònica de la Generalitat. Prèviament, s'enviarà per correu electrònic a l'adreça que aquesta haja facilitat, un avís de notificació, de caràcter informatiu, que li comunicarà l'existència d'una notificació dirigida a aquesta, així com l'adreça de la pàgina web a què ha d'accedir per a obtindre-la.

2) Aquest avís de notificació haurà d'especificar, a més de les dades que permeten la identificació de la notificació, de conformitat amb el que disposa la legislació bàsica de procediment administratiu, que transcorreguts deu dies naturals a partir de la data de la notificació, sense que hi tinga lloc l'accés, equivaldrà al rebuig de la notificació als efectes previstos en la normativa legal vigent, llevat que d'ofici o a instància de la persona destinatària es comprove la impossibilitat tècnica o material de l'accés.

3) La persona interessada podrà accedir a la notificació electrònica, prèvia la seua identificació personal per qualsevol dels mitjans definits en l'article 26 del Decret 220/2014. La notificació contindrà la designació de l'òrgan administratiu o entitat que efectua la notificació, la referència al tipus de document que es notifica, el número d'expedient a què es refereix, i la data i registre d'eixida.4) Si la persona interessada accepta la notificació, podrà accedir als documents objecte d'aquella, que també tindran format per a impressió.5) Es deixarà constància en l'expedient administratiu de l'acceptació o rebuig de la notificació electrònica, produint els efectes previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu.Deu. Criteris de valoració

Per a l'atorgament de les subvencions es tindran en compte els següents criteris, que seran valorats individualment per a cada cas:a) Solidesa del projecte de promoció exterior, fins a 25 punts, d'acord amb els criteris següents:

– Qualitat del pla d'Internacionalització presentat. Màxim 10 punts– Coherència entre l'objecte de la convocatòria i les accions a realitzar. Màxim 15 punts.

b) Diversitat de les accions de promoció exterior, tant en nombre com en mercats, fins a 25 punts, d'acord amb els criteris següents:– Nombre d'accions de promoció exterior:

– fins a 2 accions: 10 punts

– 3 accions: 15 punts

– més de 3 accions: 25 punts

c) Característiques de l'empresa i mitjans disponibles per a dur a terme el projecte d'internacionalització, valorant la viabilitat i esforç econòmic, fins a 25 punts, d'acord amb els criteris següents:– Grandària de l'empresa, fins a 10 punts d'acord amb els criteris següents:

– Autònoms/es i microempreses: 10 punts

– Petites empreses: 6 punts

– Mitjanes empreses: 3 punts

– Disponibilitat de recursos humans per a una correcta execució del pla, fins a 5 punts, d'acord amb els criteris següents:

– si disposa d'1 persona: 3 punts

– si disposa de 2 persones: 4 punts

– si disposa de 3 o més persones: 5 punts

– Grau d'internacionalització de l'empresa, fins a 10 punts, d'acord amb els criteris següents:

– si % exportació/facturació entre 0 i 30,99 %: 10 punts

– si % exportació/facturació entre 31 i 69,99 %: 6 punts

– si % exportació/facturació entre 70 i 100 %: 3 punts

d) Cooperació empresarial en projectes d'internacionalització de forma agrupada: Fins a 25 punts.

– fins a 2 empreses: 10 punts

– més de 2 empreses: 25 punts

e) Adequació de les accions susceptibles de suport als objectius i finalitats previstes en les convocatòries especifiques: fins a 25 punts d'acord amb els següents criteris de valoració

– Per realitzar actuacions en un nou mercat dins o fora de la Unió Europea: 5 punts

– Per realitzar actuacions en un nou mercat dins i fora de la Unió Europea: 15 punts

– Per realitzar actuacions en més d'un nou mercat dins i fora de la Unió Europea, o per realitzar actuacions relacionades amb la creació d'una pàgina web multilingüe o adaptació d'aquella, incloent-hi idiomes no oficials a la Comunitat Valenciana: 25 punts.

f) Criteris funcionals o d'interès social: fins a 25 punts, d'acord amb els relacionats a continuació i d'acord amb els següents criteris de valoració:

– si en compleix un: 10 punts

– si en compleix dos: 15 punts

– si en compleix tres: 25 punts

– Disposar de mecanismes de participació de les persones empleades en la gestió de l'empresa o comprometre's a tindre'n abans del termini màxim de justificació de despeses.

– Realitzar donacions o aportacions de l'empresa a ONG o entitats sense ànim de lucre.

– Tindre contractes formalitzats amb persones en situació o risc d'exclusió social, centres especials d'ocupació o empreses d'inserció.

– Tindre en la seua plantilla un % superior al mínim legal exigible de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, o comprometre's a tindre'n abans del termini màxim de justificació de despeses.

– Tindre un percentatge igual o major de dones en càrrecs de direcció o executius de l'empresa, disposar d'un pla d'igualtat visat o comprometre's a tindre'n abans del termini màxim de justificació de despeses.Onze. Criteris per a determinar l'import de la subvenció

Les ajudes previstes en aquesta resolució podran aconseguir fins al 50 % del cost (IVA exclòs), de les accions previstes, corresponent als despeses que s'especifiquen com subvencionables en aquesta resolució.S'estableix en 100.000,00 € el pressupost màxim elegible per a cada empresa. Aquest límit operarà sobre el total d'accions sol·licitades, independentment que es presente una o dues sol·licituds.

D'acord amb el que estableix l'article 12.2 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització, s'estableix el prorrateig entre els expedients beneficiaris per a determinar la quantia de la subvenció.

Aquest prorrateig o repartiment proporcional del crèdit suposa que s'assignaran les quantitats corresponents a cada expedient en proporció directa a la puntuació obtinguda, d'acord amb la formula següent:(quantitat total a repartir) X (nombre de punts obtingut per l'expedient)

(nombre total de punts obtinguts pels expedients admesos a tràmit)Actuant com a límit el percentatge màxim a finançar sobre el pressupost elegible adés assenyalat, així com l'import sol·licitat. Els imports que excedisquen d'aquests límits es repartiran entre la resta d'expedients admesos, tot aplicant aquesta mateixa fórmula.Dotze. Resolució de la convocatòria i termini

1. Correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, dictar la resolució de concessió de l'ajuda, fixant expressament la quantia i incorporant, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se la persona beneficiària.

2. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en la forma descrita en l'article 12 de les bases reguladores.

3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució escaient serà de sis mesos, comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu.Tretze. Notificació de la resolució

La resolució de concessió es notificarà a les persones interessades en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu.

La resolució de concessió o denegació de les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, directori Internacionalització, en l'enllaç corresponent a la resolució d'ajudes, tal com estableix la legislació bàsica de procediment administratiu, així com en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de subvencions concedides.Catorze. Recursos

La resolució de concessió posa fi a la via administrativa i, en contra, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent, o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent.

Quinze. Justificació de les ajudes. Termini i documentació.

1. El termini màxim de presentació de la documentació justificativa, en funció de les actuacions realitzades, llevat que per circumstàncies concurrents es determine un termini distint en la resolució de concessió de l'ajuda, serà:

1.1. Actuacions dirigides a promoció exterior de pimes relatives a participació en certàmens firals internacionals i despeses d'allotjament i desplaçament als mercats internacionals, fins al 5 d'octubre de 2018.1.2. Actuacions relatives al pla de màrqueting internacional i resta d'actuacions del pla de promoció internacional no previstes en el paràgraf anterior, fins el 30 de juny de 2018.

La presentació de la documentació justificativa a què es refereix l'apartat 1.2 del resolc quinze, es realitzarà en el mateix moment de presentació de sol·licituds i de forma telemàtica, en els mateixos termes del resolc sisé, havent-se de presentar de forma completa.2. La justificació de la subvenció s'efectuarà a través de l'aplicació telemàtica establida a l'efecte i per mitjà de la presentació, davant la Direcció General d'Internacionalització, de la documentació següent:a) Memòria de les activitats realitzades, justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació dels resultats obtinguts (text lliure).

b) Relació de despeses amb detall de les actuacions realitzades recolzades per aquesta subvenció i amb indicació de cada una de les despeses incorregudes, amb identificació de l'entitat creditora i del document, el seu import i data d'emissió, manifestant expressament que s'ha complit l'objecte de la subvenció.

No es valoraran aquelles factures que no es troben incloses en aquesta relació de despeses.

S'acceptaran les despeses realitzades per a dur a terme les accions a què es refereix el resolc cinqué, sempre que hagen sigut pagades a la data establida com a termini màxim de justificació de despeses de cada una de les actuacions.

c) Acreditació de l'import, procedència i aplicació dels fons propis i d'altres subvencions i ingressos amb què hagen sigut finançades les actuacions. Amb aquest fi, la persona beneficiària presentarà una declaració responsable detallada.

d) Originals o còpies compulsades dels justificants de les despeses realitzades: factures i la resta de documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius de la despesa efectuada, expedits d'acord amb la normativa vigent.

També es presentarà documentació acreditativa del seu pagament: rebuts, transferències o càrrecs bancaris o, si és el cas, còpia dels efectes mercantils entregats a l'entitat proveïdora o creditora garantits per una entitat financera o companyia d'assegurances.

e) En la justificació corresponent a les despeses de personal en comerç exterior contractat per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa, s'haurà de presentar:

–Contractes del personal, dels quals se'n derive clarament l'objecte, acompanyat de:

–Les nòmines del període imputat amb el vaig rebre del personal.

–TC1 i TC2 o document que els substituïsca, corresponents amb detall de les despeses de seguretat social, la base de cotització, epígraf, tipus de contracte, tipus de cotització i quota resultant.

–Model 111 (Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) del període (mensual o trimestral) justificatiu de l'ingrés de la retenció practicada.

–Model 190 (Resumen anual de retencions i ingressos a compte), aquest model 190, s'aportarà en el termini d'1 mes des de la presentació.

En el cas que la documentació acreditativa de les despeses realitzades estiga redactada en idiomes diferents del castellà, valencià, anglès o francès, la persona beneficiària haurà d'aportar traducció de la documentació esmentada al castellà o valencià. L'empresa haurà de certificar la veracitat de la traducció aportada.

f) Documentació acreditativa del compliment de les clàusules socials a què s'haja compromés en la sol·licitud.

g) En el cas que la persona beneficiària haja denegat expressament el seu consentiment perquè la Conselleria obtinga directament els corresponents certificats telemàtics, acreditació que la persona beneficiària es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

h) De conformitat amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan l'import del despesa subvencionable supere les quanties establides en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, la persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o l'entrega del bé, llevat que per les seues especials característiques no existisca en el mercat prou nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa s'haguera realitzat amb anterioritat a la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació, o si és el cas, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

i) De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si la persona beneficiària rebera una ajuda per import superior a 10.000 euros, haurà de donar-ne l'adequada publicitat, indicant com a entitat concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada.

La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En el cas que no disposen de pàgina web on realitzar la publicitat esmentada, podran complir amb l'obligació esmentada a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

3. La Direcció General d'Internacionalització podrà requerir la informació addicional que en cada cas estime necessària, per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

Quan s'aprecie l'existència de defectes esmenables en la documentació justificativa presentada per la persona beneficiària, se li requerirà en els termes del resolc nové de la present resolució.Setze. Pagament de les subvencions

El pagament de les subvencions i ajudes es realitzarà d'acord amb el que disposa l'article 19 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització.Dèsset. Subcontractació

S'admetrà la subcontractació i el subarrendament en els negocis jurídics que es duguen a terme entre les entitats agrupadores a què es refereix el resolc 1 de la present resolució, amb independència de la forma jurídica que adopten i els membres d'aquestes.Díhuit. Reintegrament i minoració de l'ajuda concedida

Es regirà pel que estableix l'article 22 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització.Dènou. Política de la competència de la Unió Europea

1. En virtut del que estableix l'article 6 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, s'assenyala que les ajudes que es concedisquen d'acord amb el que preveu la present resolució, ho seran en el marc del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOCE L 352/1, 24 de desembre).

Les ajudes que es puguen concedir no precisen de la seua notificació a la Comissió Europea, per no reunir tots els requisits de l'apartat 1 de l'article 107 de TFUE, atès que les ajudes s'acullen al règim de minimis i pel seu import no suposen un falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre els estats membres.

2. Aquest règim d'ajudes no podrà aplicar-se a empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1 del mencionat Reglament, a saber:

a) Les ajudes concedides a les empreses que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) Núm. 104/2000 del Consell.

b) Les ajudes concedides a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

i) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors o productores primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

ii) quan l'ajuda estiga supeditada que una part o la totalitat d'aquella es repercutisca als productors o productores primaris.

d) Les ajudes a activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

e) Les ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en compte d'importats.

3. En tot cas, l'import de les mencionades ajudes no podrà fer que l'import total de les ajudes de minimis que reba l'empresa durant un període de tres exercicis fiscals siga superior al límit de 200.000 euros, que es redueix a 100.000 euros en el cas d'empreses beneficiàries que operen en el sector del transport per carretera.

4. Les ajudes de minimis concedides d'acord amb l'esmentat Reglament podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim Reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3, apartat 2, del Reglament 1407/2013 de la Comissió.

Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si l'acumulació esmentada excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent, fixat en les circumstàncies concretes de cada cas, per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la comissió.

5. Per a assegurar el compliment de les condicions arreplegades en el punt anterior, s'exigirà a les persones sol·licitants una declaració sobre totes les ajudes públiques que tinguen concedides o sol·licitades per a eixos mateixos costos subvencionables, així com de les ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.

Contra la present resolució es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament recurs de reposició davant el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa la legislació bàsica de procediment administratiu.València, 26 de març de 2018.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Mapa web