Ficha docv

Ficha docv

ACORD de 27 de desembre de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb l'Associació Alacantina per a la Lluita contra les Malalties del Renyó, d'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi per a la província d'Alacant. [2018/219]

(DOGV núm. 8212 de 15.01.2018) Ref. Base de dades 000454/2018


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Grup temàtic: Contractació administrativa
  Matèries: Sanitat
  Descriptors:
    Temàtics: Acció concertada, Conselleria de Sanitat Universal i Salut PúblicaValència, 27 de desembre de 2017Reunits

D'una part, Carmen Montón Giménez, consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en representació de la Generalitat, nomenada pel Decret 8/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual nomena vicepresidenta, consellers i portaveu del Consell, d'acord amb el que disposen els articles 17.f i 28.g de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i de conformitat amb el que estableix l'article 4 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en relació amb l'article 8.7 de l'Ordre 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.De l'altra, Roberto Antonio Oliver Jordá, amb DNI número 21439636W, com a president d'Alcer Alicante (Associació Alacantina per a la Lluita contra les Malalties del Renyó), G03124930, i que actua en nom i representació d'aqueixa entitat segons l'Assemblea General de Socis i Sòcies de 12 de març de 2017, amb domicili social al carrer de Martin Luther King, número 4, pta. 4-2, baix, d'Alacant, CP 03010.Ambdues parts, es reconeixen capacitat i competència respectivament per a formalitzar el present acord d'acció concertada.AntecedentsPrimer. L'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi va ser justificada per un informe del director general d'Assistència Sanitària, emés en data 2 de maig de 2017.Segon. Després de la tramitació administrativa corresponent, en data 2 de juny de 2017 la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública va dictar una resolució, en què que convocava una acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi.Tercer. El pressupost i preu del servei per a l'any de vigència des de la data de formalització de l'acord d'acció concertada ascendeix a un import màxim total de:Lot Cte. serveis Pacients

estimats Ppt. x pac.

estim. any Capita x

pac. mes

L2 València 86.800,25 € 908 96 € 8 €

L3 Alacant 83.587,25 € 355 235 € 20 €

L1 Castelló 53.186,34 € 258 206 € 17 €

Total 223.573,84 € 1521

Quart. La contracció i comptabilització de la despesa van ser efectuades el 9 de juny de 2017 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que figuren en la disposició 7 de la convocatòria de l'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 23 de juny de 2017 i correcció d'errors en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 5 de juliol de 2017.Cinqué. El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 26 de juliol de 2017 i s'han presentat dues entitats de dret privat sense ànim de lucre als tres lots:

– Alcer Castalia al lot 1 Castelló i lot 2 València.

– Alcer Alacant al lot 3 Alacant.Sisé. En data 21 de setembre de 2017 es va constituir la comissió tècnica de valoració i a la vista del certificat emés per la Direcció General d'Assistència Sanitària de 20 de setembre de 2017, de conformitat amb la disposició 9 de la convocatòria, es va acordar admetre la sol·licitud presentada per Alcer Castalia per als lots 1 i 2 de les províncies de Castelló i València, respectivament, i admetre la sol·licitud presentada per Alcer Alacant per al lot 3 de la província d'Alacant, i elaborar un informe sobre el compliment dels requisits i la idoneïtat de les entitats sense ànim de lucre sol·licitants de l'acció concertada.

Seté. L'informe sobre el compliment de requisits i la idoneïtat de l'entitat per a realitzar l'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi va ser emés el 13 d'octubre de 2017 per la comissió tècnica de valoració, i es va proposar formalitzar acords d'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi amb l'Associació Alcer Castalia per als lots 1, Castelló i lot 2 València i amb l'Associació Alcer Alacant per al lot 3 Alacant, tal com estableix l'article 8 de la Llei 7/2017, de 30 de març, de la Generalitat, sobre acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.

Huité. En data 25 d'octubre de 2017 es dicta proposta d'acord d'acció concertada pel director general de Recursos Humans i Econòmics, que va ser notificat a les interessades per mitjà d'ofici amb registre d'eixida de data 26 d'octubre de 2017, i se'ls va concedir un termini de 10 dies per a formular al·legacions.Nové. Havent transcorregut el termini concedit sense que les interessades hagen formulat al·legacions, se'ls requerix en data 27 de novembre de 2017 perquè presenten, en el termini de 15 dies, la documentació prèvia a la firma de l'acord, tràmit que es dóna per fet.

Clàusules de l'acord d'acció concertadaPrimera. Àmbit o cobertura territorial del centre o prestació concertada

El present acord d'acció concertada té per objecte la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi en centres contractats per la CSUSP des del seu domicili al centre de tractament i la tornada al domicili, així com els trasllats de pacients al seu hospital de referència no urgents o que no requerisquen assistència tecnicosanitària, en els termes que preveu l'Ordre de 26 d'abril de 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el transport no concertat d'usuaris i dietes d'hostalatge i manutenció en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i en la Resolució de 27 de juny de 2011, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'actualitzen les tarifes de reemborsament de transport no concertat d'usuaris en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.L'àmbit d'aplicació és la província d'Alacant i són beneficiàries les persones que ostenten la condició d'assegurada o beneficiària de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1192/2012, de 3 d'agost, pel qual es regula la condició d'assegurat i de beneficiari a efectes de l'assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut, així com els pacients a qui s'aplica el Decret Llei 3 2015/, de 24 de juliol, del Consell, pel qual regula l'accés universal a l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana que formen part de la capita dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la present convocatòria, així com del Consorci Hospital General Universitari de València, adherit al present acord, i les seues normes de desplegament.Així mateix, s'atendran els pacients derivats d'altres comunitats autònomes de conformitat amb el que establix la Llei 3/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, així com pacients comunitaris o extracomunitaris d'acord amb el que establixen els reglaments comunitaris de coordinació de sistemes de Seguretat Social o convenis bilaterals subscrits per l'Estat espanyol en matèria d'assistència sanitària.Segona. Sistema i requisits per a l'accés

Els pacients prescrits amb tractament d'hemodiàlisi i transport, corresponents als departaments de salut de gestió directa de la Comunitat Valenciana, del Consorci Hospital General Universitari de València, d'altres comunitats autònomes, així com pacients comunitaris o extracomunitaris, podran incorporar-se al servei objecte d'aquest acord d'acció concertada quan complisquen els requisits següents:– Que el tractament estiga prescrit per un facultatiu autoritzat, en els termes de la clàusula primera d'aquest acord.

– Que el tractament es realitze en un centre sanitari contractat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La inclusió del pacient en aquest acord d'acció concertada serà voluntària, i ha de quedar-ne constància expressa per part del pacient o del seu representant legal en cas de menors o incapacitats, en els termes que preveu l'article 6 de l'Ordre de 26 d'abril de 2002, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La inclusió en aquest acord exclou la utilització d'altres mitjans de transport, sense renúncia expressa.Tercera. Garantia dels drets reconeguts a les persones destinatàries del servei i sistema d'informació sobre drets i deures que els assistixenLa Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública durà a terme de manera periòdica l'avaluació de l'execució del present acord d'acció concertada, a través de la comissió de seguiment.

Els centres i serveis objecte d'aquesta acció concertada estaran sotmesos a les actuacions de control i inspecció que es duguen a terme des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a assegurar-ne un bon compliment.

Aquelles qüestions litigioses que puguen derivar-se d'aquest acord d'acció concertada seran resoltes per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, sense perjuí que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotmetre's a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quarta. Contingut dels serveis i delimitació de les prestacions que constituïxen l'objecte de l'acció concertada

El contingut dels serveis i prestacions d'aquest acord es realitzaran de conformitat amb els processos següents:

a) Els serveis de nefrologia dels departaments de salut indicats realitzaran la proposta d'inclusió de pacients al centre contractat tant del tractament d'hemodiàlisi com del transport.

b) Els pacients acudiran als centres d'hemodiàlisi contractats i aquests verificaran els requisits del pacient i comunicaran a l'entitat concertada l'autorització d'inclusió amb, almenys, les dades següents:– Nom i cognoms del pacient.

– Domicili d'inici del trasllat i telèfons de contacte.

– Departament de salut prescriptor.

– Torn de tractament.

c) L'entitat concertada, prèvia gestió amb el centre d'hemodiàlisi, comunicarà al pacient i al centre d'hemodiàlisi la ruta i horari establit per al seu tractament i el mitjà de desplaçament.

d) Las comunicacions entre els centres d'hemodiàlisi i les entitats concertades es realitzaran per mitjans de comunicació que garantisquen la protecció de dades de caràcter personal dels pacients.

Per a una correcta gestió dels trasllats dels pacients es realitzaran reunions i contactes mensuals entre les entitats concertades i els adjudicataris dels centres contractats per a verificar els trasllats i resoldre incidències. Especialment serà objecte de coordinació els torns de tractament amb els trasllats a fi d'afavorir l'atenció sanitària dels pacients.Els trajectes podran agrupar fins a quatre/sis pacients per vehicle, establint rutes. Els itineraris de cada ruta seran variables, i s'adaptaran al domicili de residència dels pacients o municipis, a la ubicació dels centres d'hemodiàlisi de destinació i els horaris d'arreplega, tractament i presència dels pacients en el centre sanitari.Per a mesurar i analitzar la satisfacció dels pacients a qui presta servei, l'entitat concertada realitzarà una enquesta anual de satisfacció dels pacients, que s'incorporarà a la memòria final. Aquesta enquesta serà la mateixa per a cada entitat concertada dels distints lots i els paràmetres a considerar seran definits i aprovats per la comissió de seguiment.No obstant això, els pacients que si bé tenen prescrit el transport, no hagen subscrit el document d'inclusió i vullguen sol·licitar-lo hauran de dirigir-se al seu centre d'hemodiàlisi i aquest ho comunicarà a l'entitat concertada per a la seua tramitació i inclusió.

Els pacients sense prescripció de transport o aquells que hagen de canviar la modalitat de transport, hauran de dirigir-se al centre d'hemodiàlisi per a sol·licitar la seua inclusió o canvi, que es comunicarà a l'entitat concertada.Cinquena. Personal i mitjans materials aplicats a la prestació del servei

Els recursos humans a disposició de la prestació del servei d'aquesta acció concertada són els que figuren en la memòria descriptiva presentada per Alcer Alacant en data 13 de juliol de 2017.

Els recursos materials a disposició de la prestació del servei d'aquesta acció concertada són els que figuren en la memòria descriptiva presentada Alcer Alacant en data 13 de juliol de 2017.Sisena. Determinació de la possibilitat i límits a la contractació o cessió dels serveis concertats

S'autoritza la col·laboració amb tercers sempre que aquesta recaiga sobre serveis objecte d'aquesta acció concertada. Haurà d'indicar-se en la memòria els serveis que es volen contractar que no podran ser superiors al 50 % de l'import econòmic anual de l'acord.Setena. Pressupost, tarifes i sistema de pagament en contraprestació pels serveis concertats

El pressupost màxim anual del present acord ascendix a 83.587,25 euros per a la província d'Alacant.La distribució per aplicació pressupostària és la següent:Aplicació pressupostària Import total 2018 Import mensual

10.02.91.1501.412.24.255.03 13.656,51 1.138,04

10.02.91.1601.412.24.255.03 15.775,62 1.314,64

10.02.91.1801.412.24.255.03 22.368,42 1.864,03

10.02.91.1901.412.24.255.03 14.833,79 1.236,15

10.02.91.2001.412.24.255.03 13.185,59 1.098,80

10.02.91.0230.412.24.255.03 3.767,31 313,94

Total lot 3. Província d'Alacant 83.587,25 6.965,60El preu del servei correspon a l'establit en l'apartat 12 de l'annex III del document tècnic administratiu de la convocatòria d'acció concertada objecte del present acord.

Huitena. Procediment, si és el cas, de facturació i documentació que ha d'aportar-se per a l'abonament dels serveis concertats

Dades que hauran de constar en la factura:

– Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció Delegada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

– Identificació de l'òrgan de contractació: director general de Recursos Humans i Econòmics.

– Destinatari: els departaments de salut i les direccions territorials.– Enllaç d'accés als codis Dir 3 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

http://www.ge-factura.gva.es/web/ge-factura

Abans del dia deu de cada mes natural, les entitats concertades hauran de presentar davant de la direcció econòmica de cada departament de salut de gestió directa del lot a què pertanga cada pacient, les factures pels serveis prestats, en el mes immediatament anterior a què es referisca en la factura, presentant la facturació corresponent perquè se'n faça el pagament.

Les entitats concertades, així mateix, hauran de presentar en les direccions territorials de cada província, les factures corresponents als pacients d'altres comunitats autònomes i estrangers als quals s'haja autoritzat el desplaçament.

Respecte als desplaçats dins de la Comunitat Valenciana, l'entitat concertada que preste el servei, amb l'autorització prèvia, presentarà la factura directament en el departament de salut. No s'atendran les factures per serveis prestats a les quals no s'adjunten les autoritzacions corresponents.

Les dades hauran de ser remeses al servei de gestió de fundacions, consorcis i prestacions externes de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, una vegada presentada la factura en el Registre unificat de factures, i no més de set dies després. El format haurà de ser el de full de càlcul Excel i amb la mateixa estructura que figura en l'apèndix I al document de condicions tècniques i administratives.Si per qualsevol causa s'ha de regularitzar alguna factura, es remetran aqueixes mateixes dades al Servei de Gestió de Fundacions, Consorcis i Prestacions Externes i al departament de salut corresponent.Les factures registrades i no abonades dins dels terminis previstos en l'article 22 de la Llei 1/2015, de la Generalitat Valenciana, generaran interessos de demora des de la reclamació per escrit del compliment de l'obligació, en els termes que preveu l'article 16 de l'esmentada llei.

Novena. Sistemes d'informació i avaluació de l'acord

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública durà a terme de manera periòdica l'avaluació de l'execució del present acord d'acció concertada, a través de la comissió de seguiment, prevista en l'apartat nové del document de condicions tècniques i administratives.Els centres i serveis objecte d'aquesta acció concertada estaran sotmesos a les actuacions de control i inspecció que es duguen a terme des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a assegurar-ne un bon compliment.Desena. Duració de l'acord d'acció concertada i causes de resolució

El règim del present acord d'acció concertada tindrà una vigència d'un any des de l'1 de gener de 2018 i es podrà prorrogar de forma successiva, anualment i de mutu acord, fins una duració màxima de cinc anys incloses les pròrrogues.

La vigència per a cada província es podrà iniciar progressivament per departaments de salut, conforme s'inicie l'execució del contracte del servei de tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi, expedient número 231/2016.

Són causes de resolució dels acords d'acció concertada les següents:a) L'acord mutu de les parts, manifestat amb una antelació de tres mesos per a garantir la continuïtat del servei.

b) L'incompliment greu de les obligacions derivades de l'acord d'acció concertada per part de l'Administració o de qui siga titular del servei, previ requeriment per a exigir el compliment de les obligacions derivades.

c) El venciment del termini de duració de l'acord d'acció concertada, llevat que s'acorde la seua pròrroga o renovació.

d) L'extinció de la persona jurídica a què corresponga la titularitat.e) La revocació de l'acreditació, homologació o autorització administrativa de l'entitat concertada o dels serveis de l'acció concertada.f) El cessament voluntari, degudament autoritzat, de l'entitat concertada en la prestació del servei.

g) La inviabilitat econòmica de la persona titular de l'acord d'acció concertada, constatada pels informes d'auditoria que se sol·liciten.h) La negació a atendre pacients derivats per l'Administració o la prestació de serveis concertats no autoritzats per l'Administració.

i) La sol·licitud d'abonament a persones receptores dels serveis o prestacions complementàries quan no hagen sigut autoritzades per l'Administració.

j) La infracció de les limitacions a la contractació o cessió de serveis concertats.

Una vegada declarada l'extinció de l'acord d'acció concertada, per part de l'Administració concertant s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir la continuïtat de la prestació del servei que es tracte.

Onzena. Règim de penalitats per incompliment

L'entitat concertada serà responsable que els serveis es presten dins del termini previst, en el lloc i d'acord amb les característiques i requisits establits en l'acord.

El present règim de penalitats s'aplicarà per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública independentment que els fets que donen lloc a l'incompliment puguen ser causa de resolució de l'acord d'acció concertada i amb independència així mateix dels mecanismes de deduccions previstos.

Per als supòsits d'incompliment d'obligacions per part de l'entitat s'estableix un sistema taxat de penalitzacions que preveu la tipificació de les causes d'incompliment, la seua graduació en lleus, greus i molt greus, les penalitzacions corresponents i el procediment de tramitació.Les penalitats s'imposaran per acord del director general d'Assistència Sanitària, a proposta de la comissió de seguiment, de la Direcció General d'Alta Inspecció Sanitària o per denúncia, i podran fer-se efectives per mitjà de deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagen d'abonar-se a l'entitat concertada. El procediment per a la imposició de penalitats serà l'establit en el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L'expedient quedarà resolt en el termini màxim de tres mesos des de la incoació.

Les resolucions adoptades en aplicació d'aquest règim d'incompliments i imposició de penalitats seran immediatament executives, sense perjuí del que establix l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.L'execució de les resolucions es durà a terme pel departament econòmic del departament de salut corresponent o, si és el cas, la direcció territorial competent, per mitjà de la minoració de la liquidació del mes següent al qual s'haguera dictat la resolució en la quantia que s'hi determine, en funció de la gravetat de l'incompliment, segons el que preveu aquest document de condicions tècniques i administratives

Dotzena. Revisió de les condicions econòmiques

Durant la vigència de l'acord, per augment o disminució de la demanda per causa de raons assistencials, es podrà requerir de les entitats concertades una reordenació o un reajustament a l'alça o a la baixa dels recursos disponibles en cada una de les províncies, conforme i amb les condicions previstes en el present acord sense que això supose una modificació de l'acord.

Tretzena. Determinació de la composició i funcions de la comissió de seguiment de l'acord d'acció concertada

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública avaluarà l'execució de l'acord d'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi a través de la comissió de seguiment de l'acord.

La composició de la comissió de seguiment, la periodicitat de les reunions i les seues normes de funcionament seran establides per resolució de l'òrgan instructor del procediment de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DG Recursos Humans i Econòmics), i s'adaptaran a allò que s'ha establit, per als òrgans col·legiats, en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. A aquesta comissió podran assistir els representants de les entitats concertades amb veu però sense vot.

Seran funcions de la comissió de seguiment les següents:

a) Realitzar el seguiment sobre el compliment de les clàusules de l'acord d'acció concertada.

b) Supervisar i actualitzar, si és el cas, els documents normalitzats de petició i comunicació.

c) Analitzar suggeriments, queixes o agraïments, a nivell de la Comunitat i proposar millores.

d) Avaluar les memòries anuals de les entitats concertades sobre l'execució de les actuacions realitzades, incidències, temps de resposta, etc.

e) Establir millores i perfeccionament en els sistemes de gestió i control de l'activitat.

f) Establir els controls de qualitat addicionals que es consideren necessaris a fi de garantir l'adequada prestació sanitària i qualitat assistencial.

g) Conéixer les discrepàncies que puguen sorgir entre les entitats concertades i els centres d'hemodiàlisi contractats i realitzar propostes de millora.

h) Proposar la imposició de penalitats

i) Totes les funcions addicionals que determine la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Catorzena. Altres condicions que es deriven de la legislació vigent1. Confidencialitat de la informació.

Les entitats hauran de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a què tinga accés durant l'execució de l'acord que per la seua naturalesa haja de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys i indefinidament en el cas que es tracte d'informació clínica o mèdica dels pacients. D'altra banda les entitats podran assenyalar en la seua oferta aquells aspectes que considere confidencials.

Tots els resultats derivats de l'aplicació del dit acord seran de caràcter estrictament confidencial entre les entitats concertades i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual cosa les persones que les tracten han de garantir aquest principi de confidencialitat. En tot cas caldrà ajustar-se al que disposa la legislació vigent sobre protecció de dades.

2. Obligació de subscripció d'assegurances de responsabilitat civil.

Les entitats hauran d'acreditar amb antelació a la formalització de l'acord haver constituït una assegurança de responsabilitat civil que garantisca els danys ocasionats tant a tercers com a les mateixes institucions sanitàries o el seu personal per la seua gestió, almenys pel 20 % de l'import anual de l'acord d'acció concertada que subscriguen.

L'àmbit temporal de la pòlissa haurà de comprendre tots els fets produïts durant la seua vigència, encara que es reclamen amb posterioritat. Aquest període de descobriment no podrà ser inferior a un any, a comptar des de la finalització de l'acord, incloses les pròrrogues, si és el cas.Quinzena. Conformitat al document de condicions tècnic administratives

L'associació Alcer Alicante presta la seua conformitat a la convocatòria de l'acció concertada per a la gestió, organització i tramitació dels desplaçaments de persones en tractament de la malaltia renal crònica avançada per mitjà d'hemodiàlisi i al document de condicions tècniques i administratives que regixen per a aquest acord amb la firma d'un exemplar que s'unix al present document, i ha d'incorporar els recursos humans, materials i tècnics proposats en la documentació de la seua sol·licitud.Setzena. Qüestions litigioses

Aquelles qüestions litigioses que puguen derivar-se del present acord d'acció concertada celebrades seran resoltes per l'òrgan que va autoritzar l'acord d'acció concertada, sense perjuí que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotmetre's a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per a constància de tot allò que s'ha acordat, es firma aquest document en dos exemplars, en el lloc i la data indicats més amunt.La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

El president de l'associació ALCER Alicante: Roberto Antonio Oliver Jordá.

Mapa web