Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca la constitució d'una borsa de treball temporal del grup A, subgrup A1, de l'escala tècnica superior d'audiovisuals, sector d'administració especial, d'aquesta universitat. [2018/1550]

(DOGV núm. 8238 de 20.02.2018) Ref. Base de dades 001769/2018


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: borses de treball, A/A1Essent necessari procedir a la constitució d'una borsa de treball temporal amb caràcter urgent, per a poder realitzar nomenaments, o contractes de caràcter temporal, aquest Rectorat, fent ús de les facultats que té conferides, obri un procés de selecció d'acord amb les següents bases

Bases de la ConvocatòriaPrimera. Normes generals

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte la constitució d'una borsa de treball temporal del grup A, subgrup A1, de l'escala tècnica superior d'audiovisuals, sector d'administració especial.

1.2. Es realitzarà un procés selectiu amb valoració d'una prova, les característiques de la qual seran les que figuren a l'annex I.

1.3. El temari que ha de regir aquesta prova figura a l'annex III.

1.4. Aquesta convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La resta de resolucions administratives derivades d'aquesta convocatòria es publicaran únicament al tauler oficial d'anuncis electrònics de la UVEG (https://webges.uv.es/uvTaeWeb/), a l'apartat de personal d'administració i serveis, i amb caràcter merament informatiu, a la pàgina web del Servei de RRHH (PAS), l'adreça de la qual és: https://www.uv.es/pas.Segona. Requisits de les persones aspirants

2.1. Per a ser admesos o admeses en aquestes proves, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits:

2.1.1 Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun altre estat membre de la Unió Europea, o ésser nacional d'algun estat en el qual s'aplique la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els termes com es troba definida al Tractat constitutiu de la Unió Europea, d'acord amb allò que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.Igualment podran participar els familiars (cònjuges, ascendents o descendents) dels esmentats treballadors o treballadores que complisquen els requisits establerts a la Llei 17/1993, de 23 de desembre, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, i pel Reial decret 800/1995, de 19 de maig.

2.1.2 Haver complit 16 anys i no haver assolit l'edat de jubilació.2.1.3 Posseir els requisits exigits per accedir als llocs de treball de l'escala que es convoca, que es troben relacionats a l'annex II.2.1.4 Posseir la capacitat física i psíquica, necessària per a exercir les funcions corresponents als llocs als quals es pot accedir a través de la borsa convocada.

2.1.5 No trobar-se inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions públiques.

2.1.6 No haver sigut separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, d'alguna administració o ocupació pública. En cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat, la persona ha d'acreditar que no es troba inhabilitada o en una situació equivalent, ni que es troba sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que li impedisca l'accés a la funció pública en el seu estat.

2.2. Els requisits per a l'admissió a aquestes proves recollits a l'apartat 2.1, s'hauran de posseir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

2.3. En el moment de presentar la sol·licitud, sols s'exigirà una declaració expressa i formal indicant que es reuneixen els requisits establerts a l'annex II. Els requisits s'hauran d'acreditar en el cas d'aprovar el procés selectiu, quan es constituïsca la borsa provisional.Tercera. Sol·licituds

3.1. Qui desitge prendre part en aquestes proves selectives ho haurà de fer constar en la sol·licitud que es troba en aquesta convocatòria com annex VI. També podran accedir a una còpia de la sol·licitud esmentada a través de la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), l'adreça de la qual és http://www.uv.es/pas.

3.2. Les sol·licituds es presentaran per duplicat: una per a la Universitat de València i una per a la persona interessada. Han d'anar dirigides al Rectorat de la Universitat de València.

3.3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGV.

3.4. Presentació de sol·licituds.

3.4.1 Les sol·licituds es podran presentar a:

a) El registre d'entrada de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València), que es troba obert al públic de dilluns a divendres (horari: de 09.00 a 14.00 h. i de 16 a 18 h.).

b) El registre de qualsevol altra administració pública, o les oficines de Correus, en la forma que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de las administracions públiques).

Si es presenta la sol·licitud en una oficina de Correus se farà en sobre obert per a que la sol·licitud siga datada i segellada pel personal de Correus abans de ser certificada. Haurà de figurar clarament el nom de l'oficina i la data. De no procedir d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada al registre general d'aquesta universitat.Al sobre haurà de constar la següent direcció: Universitat de València, Servei de Recursos Humans (PAS), Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València.

3.5. S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

3.5.1. Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola, però sí el dret a participar en aquestes proves, hauran de presentar fotocòpia acarada del document que acredite la seua nacionalitat.

3.5.2. Resguard de l'ingrés dels drets d'examen o justificant pel qual s'acullen a l'exempció de taxes (apartat 3.7 d'aquesta convocatòria).

3.6. Els drets d'examen seran 24,76 euros, que s'ingressaran al compte corrent del Banc Santander: «Drets d'examen – Universitat de València», núm.: ES21.0049.6721.65.2010001382.

La falta de pagament de la quantitat indicada com a drets d'examen dins del termini de presentació de sol·licituds es considerarà incompliment no esmenable i determinarà l'exclusió de les proves de la persona aspirant.

3.7. D'acord amb el que disposa el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, s'aplicaran les següents exempcions o bonificacions en el pagament dels drets d'examen:

3.7.1. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Aquestes persones hauran de presentar els certificats corresponents que acrediten la condició de persones amb diversitat funcional mitjançant fotocòpia acarada del certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgan competent.

3.7.2. Els membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals de categoria especial. Aquestes persones hauran de presentar fotocòpia acarada de la documentació oficial en vigor que acredite l'esmentada condició.

3.7.3. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos a l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

3.7.4. Gaudiran d'una bonificació del 50 % d'aquestes taxes els membres de famílies nombroses i famílies monoparentals de categoria general. Aquestes persones hauran de presentar fotocòpia acarada de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.

La falta de justificació del pagament dels drets d'examen o de trobar-se exempt del pagament, en determinarà l'exclusió de l'aspirant.

En cap cas la presentació i el pagament en les oficines del banc, suposarà la substitució del tràmit de presentació en temps i forma, de la sol·licitud.

3.8. Les persones aspirants amb diversitat funcional que desitgen sol·licitar mesures d'adaptació ho hauran d'indicar expressament a l'imprès de sol·licitud; per a fer-ho hauran de marcar la casella corresponent i especificar el tipus de mesura requerida.

A l'annex IV figura la llista de mesures d'adaptació possibles. Per a que els siga aplicada la mesura d'adaptació corresponent, hauran de presentar junt amb la sol·licitud, les fotocòpies del certificat del grau de discapacitat i del dictamen tècnic facultatiu expedit per l'òrgan competent.

Sense la presentació d'aquest últim document no serà possible la concessió de l'adaptació sol·licitada.Quarta. Admissió de las persones aspirants

4.1. Una vegada finalitzat aquest termini, es publicarà al tauler d'anuncis oficial de la Universitat i, amb caràcter merament informatiu, a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), la relació d'admesos/es i exclosos/es provisionals en el procés de selecció, concedint un termini de cinc dies hàbils per a l'esmena d'errades, comptadors des del dia següent al de la seua publicació.

Conclòs el termini indicat anteriorment es publicarà, pel mateix procediment, la relació definitiva d'admesos/es i exclosos/es i es convocarà a les persones aspirants inclosos en ella, a la realització de la prova teòrica.

4.2. Les persones aspirants que, dins del termini assenyalat, no esmenen els defectes detectats o no al·leguen les omissions, seran definitivament excloses de la participació en aquestes proves.

4.3. Seran causes d'exclusió:

– No haver signat la sol·licitud.

– No haver presentat la fotocòpia del DNI o que siga il·legible.

– No abonar els drets d'examen o fer-ho fora de termini.Cinquena. Desenvolupament de las proves selectives

5.1. L'exercici es realitzarà a les dependències de la Universitat de València, en el lloc, la data i l'hora que s'establisca en la resolució del Rectorat d'aquesta universitat mitjançant la qual s'aprove la llista definitiva de persones admeses i excloses.

5.2. Les persones aspirants hauran d'acreditar la seua identitat exclusivament mitjançant la presentació del DNI, passaport o carnet de conduir. L'incompliment d'aquest requisit per alguna persona, determinarà la seua exclusió de la realització de la prova.

Les còpies o fotocòpies d'aquests documents no seran vàlides en cap cas.

5.3. Les persones aspirants seran convocades per a l'exercici en crida única, i seran excloses aquelles que no hi compareguen. Si la persona arriba al lloc de realització de la prova quan s'haja iniciat, o no s'hi presenta, encara que siga per causa justificada, perdrà el seu dret.

Les persones que integren el tribunal i el personal col·laborador no permetran l'accés a les sales on es realitze l'exercici a aquelles persones que no complisquen els requisits anteriors, ni a aquelles que hi compareguen després de que s'haja acabat la crida de les persones aspirants convocades.

5.4. Si en qualsevol moment del procés selectiu arriba a coneixement del tribunal, que alguna de les persones aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits en aquesta convocatòria, prèvia audiència de la persona interessada, se li requerirà que acredite els esmentats requisits. Si la persona no els acredita en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, el tribunal proposarà la seua exclusió de la prova, indicant les inexactituds o falsedats formulades per la persona aspirant a l'òrgan convocant, el qual, després de les verificacions oportunes, dictarà resolució motivada excloent-la de les proves.5.5. La valoració de la prova s'expressarà amb dos decimals.Sisena. Informació i actuacions del tribunal

6.1. Tota la informació que siga necessari comunicar a les persones aspirants, es publicarà al tauler d'anuncis oficial de la Universitat i a la pàgina web del Servei de RRHH (PAS).

6.2. Finalitzada la prova del procés selectiu, el tribunal elaborarà una llista amb el nom de les persones que l'hagen superat, per ordre de puntuació.

En cas d'empat, l'ordre s'establirà de la següent forma:

1r.. Si les persones que han empatat són de diferents sexes, prevaldrà la persona o persones el col·lectiu dels quals estiga infrarrepresentat en l'escala.

2n. Si totes les persones són del mateix sexe, prevaldrà la persona que tinga diversitat funcional, i entre aquestes la de major percentatge de discapacitat.

3r. I si es mantingués l'empat, aquest es dirimirà por sorteig.Setena. Constitució de la borsa de treball i normes de funcionament7.1. Finalitzat el procés selectiu es conformarà, amb les persones aspirants que l'hagen superat, una borsa de treball provisional, mitjançant Resolució que es publicarà al tauler d'anuncis oficial de la UV, i a la pàgina web del Servei de RRHH (PAS).

7.2. La publicació de la borsa provisional obrirà un termini de 5 dies hàbils per a que les persones interessades acrediten els requisits exigits.Finalitzat aquest termini, la borsa es constituirà de manera definitiva. S'acudirà a aquesta borsa per a formalitzar els nomenaments o contractes que requerisca la Universitat.

7.3. La present borsa s'ajustarà en el seu funcionament a allò disposat en la normativa sobre formació i funcionament de les borses de treball de les diferents escales i categories professionals del PAS aprovada per Acord del Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV 211/2007, de 19 de desembre, i llurs diverses modificacions), que es troba publicada a la pàgina web, a disposició de les persones interessades.Huitena. Tribunal

8.1. La composició del tribunal s'haurà d'ajustar al principi d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i tendirà en llur composició a la paritat entre homes i dones, en compliment d'allò establert a l'article 53 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; l'article 60.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.8.2. En aplicació de la base 3.2 de la normativa sobre formació i funcionament de les borses de treball de les diferents escales i categories professionals del PAS (ACGUV 211/2007), el tribunal qualificador estarà compost per 5 membres de la Comunitat Universitària nomenats pel rector o la rectora.

El nom de llurs components es troba en l'annex V.

8.3. El tribunal podrà nomenar personal col·laborador, especialista i ajudant, que estarà sempre sota la seua direcció i control directes.

8.4. Les persones que componen el tribunal, així com el personal col·laborador, especialista i ajudant, s'hauran d'abstenir d'intervenir en les activitats del tribunal quan es troben en alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, o si han realitzat tasques de preparació d'opositors o opositores a proves selectives per al mateix cos o escala en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.La presidència podrà sol·licitar a les persones que formen part del tribunal, una declaració expressa de no trobar-se sotmeses a les circumstàncies previstes en els articles esmentats.

8.5. Per a les comunicacions i la resta d'incidències que puguen sorgir, el tribunal tindrà la seua seu en el Rectorat de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).

8.6. Les persones que formen part del tribunal que actue en aquest procés selectiu, tindran la categoria que per a aquests casos determine la legislació vigent.Novena. Informació respecte de les dades recollides

9.1. Les dades subministrades per les persones interessades, quedaran incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de dades de borsa de treball, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

9.2. El fitxer quedarà sota la responsabilitat de la Secretaria General de la UVEG, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 de València.

9.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de personal.

9.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

9.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en compliment d'allò que estableix la LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, núm. 13, 46010 de València.Desena. Recursos

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar, conforme a l'article 123 de la Llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la seua publicació, davant el mateix òrgan que dictà la resolució, o bé directament interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la seua publicació davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana.

Contra els actes del tribunal es pot interposar recurs d'alçada, previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de las administracions públiques.

Els recursos contenciosos administratius que s'interposen contra aquesta resolució, s'anunciaran al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), a l'efecte d'emplaçament a les possibles persones interessades.València, 7 de febrer de 2018.– El rector, p. d. (DOGV 06.02.18), el gerent: Joan E. Oltra i Vidal

Annex I

Procés selectiu per a constitució de borsaEl procés selectiu consistirà en una prova teòrica que es podrà configurar en forma de preguntes a desenvolupar o bé tipus test amb quatre respostes alternatives, sent, en aquest cas, sols una d'elles la correcta, cada pregunta contestada erròniament tindrà una penalització d'un terç sobre les correctes i les contestacions en blanc no puntuaran.La fórmula de correcció per a la prova teòrica tipus test serà la següent:E

A – __________________________

d-1

N =. ____________________________________ x 10

nOn:

N = nota resultant

A = nombre d'encerts

E = nombre d'errades

d = nombre d'opcions per a cada pregunta

n = nombre de preguntesLa valoració d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts, i per aprovar-ho serà necessari obtenir com a mínim 5 punts.

Finalitzada la prova, el tribunal de selecció publicarà al tauler d'anuncis oficial de la Universitat, i a la pàgina web del Servei de RRHH (PAS), la llista provisional d'aprovats i concedirà un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al de la seua publicació, per a que les persones interessades formulen les reclamacions i esmenes que estimen pertinents en relació a la seua baremació.Resoltes les possibles al·legacions i esmenes pel tribunal de selecció i d'acord amb la puntuació total obtinguda, el tribunal de selecció conformarà una relació de les persones aspirants seleccionades per ordre de puntuació.

En cas d'empat, s'estarà a allò establert en la base 6.2 d'aquesta convocatòria.

Annex II

Requisits de les persones aspirantsLes persones que desitgen formar part de la borsa, hauran de complir els següents requisits:Titulació acadèmica *: llicenciatura o grau en Comunicació Audiovisual.

Coneixement de valencià: Nivell mitjà (C1)

Altres requisits: Nivell d'anglès B2

* En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, la persona haurà d'estar en possessió de la credencial que acredita la seua homologació.

Annex III

Temari1. Documentació audiovisual. Història de mitjans i formats. Preservació de mitjans i tractament físic. Documentació de la imatge en moviment: fonts, tractament, conservació i digitalització. Drets d'accés, ús i reproducció de documentació audiovisual.

2. Servidors d'arxius i bases de dades. Entorns en la transmissió de dades. Funcionament de les principals aplicacions d'arxiu i documentació audiovisual.

Processament i sistema d'administració de bases de dades. Ingesta i arxiu de registres audiovisuals. Tesaurus i metadades als arxius audiovisuals universitaris. Galeries i aplicacions web. LuxorAIO.3. Disseny de producció. Gestió i planificació del processos de producció per a ràdio i televisió: ideació, preproducció, producció, postproducció i difusió.

4. Formats d'arxiu en fotografia. Ajustos generals en TIFF i en JPEG: anàlisi de l'histograma, ajustos de lluminositat, ajustos del to i la saturació, reducció del soroll. El negatiu digital DNG. Ajustos d'imatges en RAW.

5. Mètodes i sistemes d'enregistrament digital de la imatge en moviment. Formats digitals professionals/industrials i broadcast. Dispositius i suports digitals d'emmagatzematge del senyal.

6. La multidifusió digital. Convergència tecnològica, estàndards i interoperabilitat. La transmissió i la recepció de formats audiovisuals en xarxes socials. Sistemes de multicast, unicast i broadcast.

7. L'espectre radioelèctric. Longitud d'ona. L'espectre electromagnètic. L'espectre visible. Distribució de l'espectre radioelèctric per a la transmissió i recepció de les imatges en TV digital. Gestió de l'espai radioelèctric.

8. Càmeres de vídeo. Objectius. Exposició i registre de la imatge. Control dels sistemes òptics. Sistemes electrònics: dispositius de transferència de càrrega. Ajustos del color. La càmera de TV en l'entorn digital. Formats digitals per a la TV. La càmera de cinema digital. Il·luminació.

9. Postproducció digital integrada. Edició digital videogràfica. Composició. Grafisme. Sonorització. Equipament tècnic i aplicacions informàtiques. Principals sistemes d'edició integrada de vídeo.

10. Sistemes operatius, Windows i MacOS, fonaments, funcionament i interoperativitat. Fonaments de virtualització de sistemes operatius.

11. Estatuts de la Universitat de València: Títol I: Estructura de la Universitat de València. Títol II: Òrgans de la Universitat.

Annex IV

Mesures d'adaptacióLes mesures d'adaptació que poden sol·licitar les persones discapacitades són les següents:

1. Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a cadira de rodes.

2. Ampliació del temps de durada de l'exercici.

3. Augment de l'amplitud dels caràcters de l'examen, per dificultat de visió.

4. Necessitat d'intèrpret per causa de sordesa.

5. Sistema braille d'escriptura.

6. Altres. En cas de que l'adaptació requerida no figure entre les previstes, indique-ho en un full complementari.

Annex VTribunal titular:

President: Miquel Francés i Domènech, Professor Titular d'Universitat de Teoria dels llenguatges i ciències de la comunicació de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.Secretària: Laura Coscolla Pascual, Tècnica Superior de Gestió Administrativa del Servei de Recursos Humans (PDI) de la Universitat de València.

Vocals: Josep Pelecha i Pons, Tècnic Superior d'Audiovisuals de l'Àrea de Comunicació de la Universitat de València.

M. Soledad Rubio Candel, Directora Tècnica de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València.

Joan Enric Úbeda García, Responsable de Màrqueting Corporatiu de la Unitat Web i Màrqueting de la Universitat de València.Tribunal suplent:

Presidenta: Carolina Moreno Castro, Professora Catedràtica d'Universitat de Teoria dels llenguatges i ciències de la comunicació de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

Secretària: Teresa Domingo Pla, Cap del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València

Vocals: Antonia del Rey Reguillo, Professora Titular d'Universitat de Teoria dels llenguatges i ciències de la Comunicació de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.Amparo Soler Garcia, Cap de Secció de Pressupostos del Servei De Comptabilitat i Pressupost de la Universitat de València.

Rosanna Mestre Pérez, Professora Titular d'Universitat de Teoria dels llenguatges i ciències de la Comunicació de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

Mapa web