Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. [2018/11702]

(DOGV núm. 8447 de 19.12.2018) Ref. Base de dades 011445/2018
Publicada l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8433, 28.11.2018), s'ha advertit error material en l'article 20.2, del capítol II del títol II, de la versió en valencià.

Per això, d'acord amb el que preveu l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, es realitza la correcció següent:On diu:

«Podran accedir a les ajudes previstes en aquest punt les beneficiàries previstes en l'article 5.1.b que siguen agrupacions de professionals del comerç en mercats municipals, sense ànim de lucre, que hagen obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió emés per un organisme públic i vigent, per a les despeses generades en la realització de les següents actuacions»;Ha de dir:

«Podran accedir a les ajudes previstes en aquest punt les beneficiàries previstes en l'article 5.1.b que siguen agrupacions de professionals del comerç en mercats municipals, sense ànim de lucre per a si mateixes, que hagen obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió emés per un organisme públic i vigent, per a les despeses generades en la realització de les següents actuacions».València, 12 de desembre de 2018.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Mapa web