Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. [2018/11086]

(DOGV núm. 8433 de 28.11.2018) Ref. Base de dades 010760/2018
ÍNDEXPreàmbul

Títol I. Disposicions generals i procediment

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Article 2. Finançament

Article 3. Cessió de dades

Article 4. Àmbit d'aplicació i accions susceptibles de suport

Article 5. Beneficiàries i condicions

Article 6. Definicions

Article 7. Convocatòria

Article 8. Compatibilitat de les ajudes

Capítol II. Procediment general per a la concessió de les ajudes

Article 9. Sol·licituds, formalització i lloc de presentació

Article 10. Criteris de valoració

Article 11. Òrgans competents per a la convocatòria, tramitació i resolució del procediment

Article 12. Resolució de concessió d'ajudes

Article 13. Obligacions de la beneficiària

Article 14. Pla de control

Article 15. Justificació de les despeses i liquidació de les ajudes

Article 16. Minoració, resolució, reintegrament de l'ajuda concedida i règim sancionador

Títol II. Programa d'ajudes

Capítol I. Programa d'ajudes a pimes

Article 17. Beneficiàries

Article 18. Accions

Article 19. Documentació addicional

Capítol II. Programa d'ajudes a entitats intermèdies en matèria de comerç i artesania

Article 20. Accions i beneficiàries

Article 21. Documentació addicional

Capítol III. Programa d'ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania

Article 22. Accions i beneficiàries

Article 23. Documentació addicional

Capítol IV. Programa d'ajudes a entitats locals en matèria de consum

Article 24. Accions i beneficiàries

Article 25. Documentació addicional

Capítol V. Programa d'ajudes a associacions i federacions de persones consumidores i usuàries

Article 26. Accions i beneficiàries

Article 27. Documentació addicional

Disposició addicional única. Finançament comunitari

Disposició final primera. Delegació

Disposició final segona. Competència

Disposició final tercera. Entrada en vigor

Disposició derogatòria única.

PREÀMBULLa Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en el capítol IV estableix el marc d'actuació en matèria de dinamització de l'activitat comercial, mitjançant una sèrie de mesures que pretenen dotar el sector d'un atractiu i competitivitat més grans, impulsant la modernització de les estructures comercials, la incorporació de noves tecnologies, la creació d'entorns urbans atractius i adequats, la formació dels agents del sector i la promoció dels productes i de les empreses comercials, per a continuar contribuint a la progressiva i harmònica adaptació de l'estructura comercial a les pautes de l'economia avançada que garantisca a les persones consumidores de la Comunitat Valenciana uns equipaments i empreses comercials capaces de satisfer eficientment les seues demandes.La Llei 1/1984, de 18 d'abril, de la Generalitat, d'ordenació de l'artesania, reconeix la importància d'establir mesures d'ordenació i foment d'aquest sector per a estimular-ne la competitivitat i garantir, per tant, la pervivència d'aquest important patrimoni cultural i econòmic de la Comunitat Valenciana.

La Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana té per objecte la protecció, defensa i promoció dels drets i legítims interessos de les persones consumidores i usuàries al territori de la Comunitat Valenciana, en compliment del mandat de l'article 51, apartats 1 i 2, de la Constitució Espanyola, i correspon a aquesta conselleria adoptar en l'àmbit de les seues competències totes les mesures que siguen necessàries per al compliment del que estableix aquesta llei.D'altra banda, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara endavant, LGS) i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (en successives referències, LHPS), pretenen dotar de major complementarietat i coherència les actuacions públiques en aquesta matèria, així com incrementar la connexió entre objectius i efectes que es pretén aconseguir a través dels principis d'informació, transparència i augment dels nivells d'eficiència i eficàcia en la gestió de la despesa pública.

El foment d'aquestes polítiques sectorials s'ha de desenvolupar en un marc harmònic de polítiques transversals impulsades des de la Unió Europea i recollides tant en la Constitució Espanyola com en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, molt especialment en matèries de defensa de valors i drets, entre els quals destaquen els socials, fins i tot els emergents com les noves tecnologies o el dret a l'associacionisme.

El 17 d'agost de 2016 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, l'aplicació de la qual ha donat lloc a tres convocatòries i les corresponents resolucions d'aquestes, experiència suficient per a detectar les millores i actualitzacions que s'han d'aplicar per a adequar-la a la realitat sectorial i al context econòmic. En aquest sentit, la progressiva disminució de les poblacions rurals, els canvis en la mobilitat, en les noves tecnologies, en els hàbits de consum i d'oci i en les tendències geosociales, plantegen l'oportunitat de prestar especial atenció al comerç rural i als formats comercials que més afecten el seu proveïment.

Així, i per a dotar de major efectivitat aquests mandats legals, vista l'experiència de bases reguladores anteriors, s'ha considerat convenient establir un marc d'incentius amb la voluntat que romanguen en el temps, que d'una banda agiliten i doten d'una transparència més gran els fons públics assignats a aquest efecte, i per un altre permeten donar una resposta àgil i concreta a les diferents necessitats i conjuntures que s'hi produïsquen, mitjançant convocatòries específiques per a destinataris i actuacions concretes.

En aplicació del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, les ajudes que es puguen convocar en el desplegament d'aquesta ordre, recollides en els capítols IV i V del títol II d'aquesta ordre, no estan subjectes a l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atés que no suposen l'exercici d'una activitat econòmica en el sentit d'oferta de béns i serveis destinada a la consecució d'un benefici, ni suposen un avantatge econòmic a favor d'entitats, que puguen falsejar la competència en els intercanvis comercials entre els estats membres, atés que tracta d'actuacions en matèria de defensa de les persones consumidores.Així mateix, en compliment de l'esmentat Decret 128/2017, de 29 de setembre, les ajudes que s'hi puguen concedir, amb una convocatòria prèvia, de les esmentades en els capítols I a III del títol II d'aquesta ordre, no és necessària la notificació d'aquestes a la Comissió Europea, ja que no compleixen tots els requisits de l'apartat 1 de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atés que les ajudes s'acullen al règim de minimis i, atés el seu import, no suposen un falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre els estats membres, i, per tant, estan sotmeses al Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1, 24.12.2013). En conseqüència, l'import de les ajudes de minimis que reba cada sol·licitant no podrà superar la quantia de 200.000 euros durant el període de tres exercicis fiscals, i serà aplicable, especialment, el que estableix el punt 1 de l'article 1 del reglament esmentat.

A més, aquesta ordre compleix els principis de necessitat, eficàcia, seguretat jurídica, transparència i eficiència que es recullen en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquestes bases reguladores són un instrument adequat per a aconseguir les finalitats perseguides, en considerar que les ajudes que preveuen es justifiquen en la necessitat de donar suport al comerç, el consum i l'artesania, com a motor dinamitzador de l'economia, i estan incloses en el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, aprovat el 6 de juny de 2016 i actualitzat en dates 18 d'octubre de 2017 i 4 d'octubre de 2018.

De forma específica, es compleixen els principis de necessitat i eficàcia, en exigir els articles 164, apartat e, i 165.1 de la LHPS, que les bases reguladores de subvencions siguen aprovades mitjançant Ordre de la persona titular de la Conselleria competent per raó de la matèria. Igualment s'ha tingut en consideració, com a principi inspirador, la reducció de les càrregues administratives que l'aplicació d'aquesta norma porta implícita. També s'adequa al principi de proporcionalitat, ja que l'ordre conté la regulació imprescindible per a atendre les necessitats a cobrir. El principi de seguretat jurídica es garanteix, atés que l'ordre és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic. El principi de transparència, perquè en el seu procés d'elaboració s'ha donat audiència pública al projecte i així mateix la convocatòria s'ha publicat en la Base de Dades Nacional de Subvencions, d'acord amb el que s'estableix en l'article 20 de la LGS. També s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, junt amb un extracte d'aquesta. Respecte al compliment de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, accés a la informació pública i bon govern i normativa de desenvolupament, les bases reguladores recullen de forma expressa les obligacions de publicitat activa i la forma en què es donarà compliment. Finalment, en aplicació del principi d'eficiència, aquesta ordre contribueix a racionalitzar la gestió dels recursos públics, en millorar la coordinació, la planificació i la valoració de l'execució en la matèria que es regula.Per tot això, i en virtut de la competència atribuïda pels articles 160 i 165 de la LHPS, en relació amb l'article 3 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determina les conselleries en què s'articula l'Administració de la Generalitat, el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i conforme el Consell Jurídic Consultiu.ORDENETÍTOL I

Disposicions generals i procedimentCAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

L'objecte d'aquesta ordre és establir les bases reguladores de les subvencions que la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball puga convocar en matèria de comerç, consum i artesania destinades a incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en aquests sectors econòmics i la informació i defensa de les persones consumidores, a través del foment de la cooperació interadministrativa, l'adaptació d'infraestructures, la transformació digital amb l'impuls del comerç electrònic, la millora de l'equipament, la gestió, promoció, dinamització, informació, formació, estudis i prestació de serveis, tant en les àrees urbanes consolidades com en entorns rurals, així com el suport a actuacions de suport i defensa de les persones consumidores. Tot això en un marc transversal de respecte i suport als valors i drets personals i socials com l'ús del valencià, la responsabilitat social, la igualtat, l'associacionisme i la cooperació, fonaments cívics del progrés econòmic, cultural i tecnològic de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Finançament

1. Les ajudes es convocaran anualment i es finançaran amb càrrec a les corresponents línies pressupostàries incloses en cadascuna de les lleis de pressupostos que per a cada exercici aproven les Corts.

2. La Generalitat no és responsable dels danys i perjudicis que puguen sobrevindre en la realització de les activitats objecte de subvenció.Article 3. Cessió de dades

La participació en les convocatòries que sobre la base d'aquestes bases reguladores es puguen realitzar, implicarà l'acceptació de la cessió, a favor de la Generalitat, de les dades contingudes tant en la sol·licitud presentada com, si escau, en la resolució de concessió, a efectes estadístics, d'avaluació i seguiment, sense perjudici del que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Article 4. Àmbit d'aplicació i accions susceptibles de suport

1. Les accions susceptibles de rebre suport es determinaran en cada convocatòria, de les contingudes en el títol II d'aquesta ordre, tenint en consideració el següent:

a) Les actuacions susceptibles de rebre suport es desenvoluparan a la Comunitat Valenciana, llevat que expressament s'exceptue en el capítol corresponent del títol II.

b) Les ajudes podran tindre caràcter pluriennal quan es tracte d'ajudes a la inversió, així ho requerisca el termini d'execució de les actuacions objecte d'aquestes i es reflectisca en la convocatòria. En aquest cas, les anualitats corresponents a exercicis futurs quedaran subordinades a l'existència de crèdit en els pressupostos de la Generalitat.

c) Es podrà subcontractar l'activitat objecte de la subvenció fins al 100 % d'aquesta, en aquest cas caldrà ajustar-se al que disposa l'article 29 de l'LGS, i es consideraran especialment les prohibicions incloses en el punt 7 d'aquest article. A aquest efecte s'entendran persones vinculades aquelles que siguen membres de les juntes directives o òrgans de representació de la beneficiària. Les sol·licitants previstes en l'article 5.1.d han de complir la normativa que li siga aplicable en matèria de contractació pública.

d) Les ajudes podran arribar als percentatges i límits que es fixa en cadascuna de les ajudes contingudes en el títol II d'aquestes bases.

e) No serà subvencionable l'IVA satisfet en l'adquisició de béns i serveis quan les beneficiàries siguen pimes. En el cas de la resta de beneficiàries, només es podrà donar suport quan s'acredite documentalment que forma part del cost d'actuació subvencionable i que no és susceptible de recuperació o compensació o en els supòsits de realització d'activitats promogudes per entitats que acrediten documentalment la no subjecció o exempció de l'impost.

f) Únicament es computaran com a subvencionables quan així es reflectisca en les corresponents ajudes definides en els diferents capítols del títol II, les inversions en obres; l'adquisició de béns usats i les despeses d'estudi o projecte, fons de comerç, lloguer, drets de traspàs, despeses d'alta, permisos i llicències; tributs; dietes, desplaçaments i despeses de representació; funcionament habitual de l'entitat sol·licitant; premis, trofeus, insígnies, plaques commemoratives, gal·les i esdeveniments similars; arrendaments financers; despeses de reparació o mera substitució; programes i aplicacions informàtiques; compra de mercaderies objecte de comercialització; bestretes a compte realitzades fora de l'exercici en què es convoca l'ajuda, així com les inversions o despeses no vinculades directament a l'activitat susceptible de rebre suport.

g) En les despeses de personal tècnic, es consideraran susceptibles de rebre suport el cost de la Seguretat Social a càrrec de la sol·licitant i les percepcions salarials. No es consideraran subvencionables les despeses de personal de les persones membres de les juntes directives o òrgans de representació de la sol·licitant, llevat que la persona contractada ho siga de conformitat amb els seus estatuts i no estiga associada a l'entitat sol·licitant ni ho haja estat en els tres anys anteriors al de la convocatòria. Igualment, no seran subvencionables els no vinculats a les finalitats o activitat susceptible de suport ni els corresponents a actuacions realitzades per compte de tercers. Les despeses en dietes i desplaçaments seran subvencionables únicament si s'inclouen com a tals en el capítol corresponent del títol II d'aquestes bases reguladores.

En tot cas, el cost anual màxim elegible per cada persona tècnica, a jornada completa, no podrà excedir de 45.000 euros/any.

h) En les subvencions que financen obres que exigisquen un projecte tècnic, perquè ho requereix la naturalesa de l'actuació o perquè l'import arriba als 300.000 euros, aquest s'haurà de sotmetre a l'informe de l'oficina de supervisió de projectes o de personal tècnic de l'Administració designat per aquesta, amb caràcter previ a la data de justificació de la primera anualitat de l'ajuda.

i) En les accions informatives i formatives es consideraran subvencionables les despeses de: publicitat de l'acció, lloguer de local i equipament informàtic o audiovisual, material didàctic, professorat, personal conferenciant, moderador i traductor extern a l'entitat sol·licitant, així com les despeses d'allotjament i desplaçament d'aquests.

j) En el cas que als mateixos locals, en què es presta el servei o es desenvolupa l'activitat subvencionable, es realitze una altra activitat o servei diferents, les despeses generals, en el cas que es puguen considerar subvencionables, es prorratejaran en funció de la superfície destinada a cadascuna d'aquestes, i seran imputables únicament les que corresponguen a l'activitat o prestació objecte de l'ajuda.

k) Les beneficiàries de les ajudes no podran facturar a tercers el cost de les actuacions pels imports i percentatges subvencionats.

2. Les sol·licitants podran realitzar les actuacions des de l'1 de gener de l'exercici per al qual s'efectue la convocatòria, sense esperar que s'hi produïsca la concessió de l'ajuda i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte, llevat que en la convocatòria s'hi fixen requisits específics sobre les dates d'inici i finalització de les actuacions per part de les sol·licitants.

3. Les ajudes que es determinen en els diferents capítols del títol II tindran la naturalesa jurídica de subvencions públiques.Article 5. Beneficiàries i condicions

1. Podran ser beneficiàries les que es determinen en cada capítol del títol II d'entre les següents, i en restaran excloses les que realitzen una activitat de reparació o manteniment:

a) Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, i que:

1. Estiguen en possessió del document de qualificació artesana (en successives referències DCA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició d'artesana.

2. Exercisquen o que exerciran l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats segons:

– CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.– IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera, divisió 6, agrupacions:

– Agrupació 64, excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5.

– Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655.

3. Sent-ne micropimes exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o en el grup 663 de l'IAE.

b) Agrupacions de professionals del comerç o l'artesania, amb seu o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.

c) Associacions i federacions, o una altra forma d'unió d'associacions, de persones consumidores i usuàries inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana que no realitzen activitat econòmica.

d) Entitats locals.

2. Les beneficiàries que, de les anteriors, s'especifiquen en cada capítol del títol II hauran de complir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes.

b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de l'LGS i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i de l'AEAT) i de Seguretat Social.

d) No ser deutora de la Generalitat a causa del reintegrament de subvencions.

e) Aquelles altres que, si escau, es determinen en els capítols corresponents del títol II d'aquesta ordre.

3. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar la denegació expressa per incompliment dels requisits d'aquesta ordre.4. Les beneficiàries han de mantindre les condicions d'aquest article durant l'àmbit temporal de l'ajuda.Article 6. Definicions

A l'efecte d'aquesta ordre cal entendre:

1. Activitat econòmica: aquella activitat que consisteix a oferir béns o serveis en un determinat mercat, independentment de la forma jurídica i del finançament de l'entitat, fins i tot quan no existisca ànim de lucre.2. D'acord amb el que estableix el capítol I del Reglament (CE) número 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, publicat en el Diario Oficial de la Unión Europea, L187, de 26 de juny de 2014 (Reglament general d'exempció per categories), es defineix:

a) Empresa: es considera empresa tota entitat, independentment de la forma jurídica que té, que exercisca una activitat econòmica. En particular, es consideren empreses les entitats que exercisquen una activitat artesanal o altres activitats a títol individual o familiar, així com les societats de persones i les associacions que exercisquen una activitat econòmica de forma regular.

b) Pime:

– La categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (pime) està constituïda per les empreses que ocupen a menys de 250 persones i el volum de negocis anual de les quals no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç general dels quals anual no excedeix de 43 milions d'euros.

– En la categoria de les pimes, es defineix petita empresa com una empresa que ocupa a menys de 50 persones i el volum de negocis anual de les quals o el balanç general anual de les quals no supera els 10 milions d'euros.

– En la categoria de les pimes, es defineix microempresa com una empresa que ocupa a menys de 10 persones i el volum de negocis anual de les quals o el balanç general anual dels quals no supera els 2 milions d'euros.

El còmput dels efectius i imports financers assenyalats s'efectuarà tal com disposa l'esmentat annex I del Reglament (CE) número 651/2014, de la Comissió.

3. Activitat comercial: a l'efecte d'aquestes bases reguladores, es consideren les compreses en la secció primera, agrupacions 61, 62, 64, 65 i 66 (excepte els grups 664 i 665); el grup 755 de l'agrupació 75; i l'agrupació 97, de l'impost d'activitats econòmiques, segons el Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre.

4. Activitat artesana: qualsevol de les incloses en el Repertori d'oficis artesans de la Comunitat Valenciana desenvolupada per empresa amb DCA vigent.

5. Establiment comercial: aquella construcció o instal·lació de caràcter permanent, destinada a l'exercici regular d'activitats comercials amb una sala de vendes i atenció al públic clarament diferenciada i que té accés independent per al públic, com a mínim a la planta baixa, llevat que s'integre en un mercat municipal, galeria o centre comercial.

6. Sala de vendes: les dependències de l'establiment comercial destinades a l'exposició dels productes al client i a l'exercici de l'activitat de venda.

A la sala de vendes en què es desenvolupen activitats de venda d'alimentació i begudes que, complint amb la reglamentació tecnicosanitària i altra normativa específica, dispose d'una zona de degustació i consum en el mateix establiment, podrà ser objecte de suport en les corresponents línies d'ajuda, sempre que la zona esmentada no supose més del 40 % de les dimensions totals de la sala de vendes, incloent-hi el 50 % de les zones d'ús comú.

7. Comerç integrat: aquell que s'integre en cadenes voluntàries, cooperatives de detallistes o cadenes franquiciades.

8. Agrupació de professionals del comerç: aquella associació o una altra entitat amb personalitat jurídica, amb independència de la forma jurídica que tinga, (primer grau), en què almenys el 51 % dels seus membres desenvolupen una activitat comercial. Aquestes podran organitzar-se en federacions, confederacions i altres unions de segon i tercer grau. Igualment es consideren com a agrupació de professionals del comerç les associacions de persones físiques, de primer grau i àmbit autonòmic, en les quals almenys el 75 % de les associades d'aquestes estiguen contractades, com a personal tècnic professional, per agrupacions de professionals del comerç, i desenvolupen funcions de planificació estratègica, gestió comercial i promoció conjunta.

9. Agrupació de professionals de l'artesania: aquella associació o una altra entitat amb personalitat jurídica, sense ànim de lucre per a si mateix i amb independència de la forma jurídica (primer grau), en la qual almenys el 51 % dels seus membres desenvolupen una activitat artesana. Aquestes podran organitzar-se en federacions, confederacions i altres unions de segon i tercer grau.

10. Concentració comercial: aquell carrer o zona urbana en què s'exerceix una activitat econòmica en almenys el 60 % dels locals susceptibles d'albergar-la i en la qual, almenys el 25 % d'aquests ho són d'activitat comercial.

11. Mercat municipal: conjunt d'establiments independents, bàsicament de venda menor de productes alimentaris, agrupats en un edifici de titularitat pública, que tenen serveis comuns i requereixen una gestió de funcionament també comú.

12. Mercat de venda no sedentària: conjunt de llocs de venda no sedentària, independents, que realitzen l'activitat de forma periòdica, almenys setmanal, en sòl residencial urbà i consolidat de titularitat municipal i no vinculat a activitats sectorials, períodes festius o celebracions específiques.

13. Galeria d'alimentació: conjunt d'establiments independents, en què almenys el 80 % d'aquests són de venda de productes alimentaris, agrupats en un recinte privat situat a la planta baixa o amb accés des d'aquesta, que tenen serveis comuns i requereixen una gestió de funcionament també comú.

14. Certamen firal: esdeveniment celebrat en un lloc públic delimitat (en instal·lació tancada o a l'aire lliure), de forma periòdica (amb periodicitat semestral o superior) per un període temporal limitat (més d'un dia, sent-ne almenys un d'aquests festiu) en què es concentra l'oferta (mitjançant la instal·lació d'espais expositius del producte) d'un o de diversos sectors econòmics a fi de promocionar el comerç de proximitat i l'artesania, i la venda dels productes exposats.

15. OMIC. Oficina municipal d'informació a les persones consumidores, segons estableix l'article 14 de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, que complisca almenys el següent:

– Tindre una ubicació senyalitzada degudament i de fàcil accés per a les persones consumidores.

– Estar oberta al públic almenys 25 hores setmanals.

– Tindre personal tècnic adequat que realitze les funcions de:

· Informació i assessorament a les persones consumidores sobre els seus drets i la manera d'exercir-los.

· Mediació en els conflictes que hi puguen sorgir, amb motiu de les relacions de consum, almenys sempre que la persona consumidora tinga la residència dins de l'àmbit territorial d'actuació de l'OMIC.

16. Centre de recursos: aquells locals municipals que, tenint una dimensió mínima de 200 metres quadrats, constituïsquen un espai físic independent de l'oficina municipal d'informació al consumidor i compten amb una oferta formativa permanent en matèria de consum, dirigida als diferents col·lectius de persones consumidores, en el marc d'un conveni de col·laboració amb la Generalitat.

17. AFIC: oficina especialitzada en comerç interior, creada per una entitat local, que presta un servei d'assessorament i suport tècnic tant a l'entitat local que la crea com al conjunt del teixit comercial del seu àmbit competencial, dotada del personal i dels mitjans necessaris per a la prestació del servei, en les condicions regulades pel Decret 233/2009, de 18 de desembre, del Consell, pel qual es regula la incorporació i acreditació de les agències per al foment de la innovació comercial o una altra normativa que les regule.

18. Àmbit temporal de l'ajuda: a l'efecte d'aquestes bases reguladores cal entendre per àmbit temporal de l'ajuda el transcorregut des de la concessió de l'ajuda fins hui que s'establisca per a la justificació de les actuacions.

19. Àmbit territorial d'actuació: a l'efecte d'aquesta ordre cal entendre per àmbit territorial d'actuació el que es fixe en els estatuts o escriptura vigent sempre que s'hi acredite l'efectiva actuació mitjançant actuacions realitzades, associats o empreses vinculades, segons pertoque.20. Personal tècnic: el contractat, tant fix com discontinu, inclòs en els grups de cotització 1 i 2 de l'article 3 de l'Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, publicada en el BOE número 26, del 29 de gener de 2018, i que desenvolupe les funcions que en cada ajuda s'estableixen. En el cas de tractar-se d'empleats públics hauran de cotitzar en els mateixos grups.

En el cas de sol·licitar suport pels capítols IV o V, del títol II, també cal entendre per personal tècnic el que acredite estar en possessió del títol oficial de tècnic superior de consum, independentment del grup en què cotitze.Article 7. Convocatòria

El procediment de concessió de les ajudes s'iniciarà d'ofici, mitjançant una convocatòria pública, en què es farà esment exprés a aquesta ordre.

La informació de cada convocatòria i els impresos normalitzats de sol·licitud, annexos i resta de models, estaran disponibles en la pàgina web de la Generalitat www.gva.es, a partir que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o a l'adreça web que s'expresse en cada convocatòria.Article 8. Compatibilitat de les ajudes

1. Les subvencions a què fan referència aquestes bases reguladores seran compatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o entitats públiques o privades, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, tenint en compte que l'import total de les subvencions rebudes en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada, en aquest cas serà procedent el reintegrament de l'excés.

2. Quan la beneficiària siga alguna de les establides en l'article 5.1 apartats b i c, l'import total màxim de les ajudes a obtindre per cadascuna, amb càrrec als pressupostos assignats a la Direcció General de Comerç i Consum per a cada exercici, no podrà superar el límit de 120.000 euros.

3. Són incompatibles entre si:

a) Les ajudes regulades en els apartats b i c de l'article 18.2.

b) Les ajudes fixades en els articles 20.2.b i 22.3.

4. Les ajudes de minimis concedides conformement a aquesta ordre podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) número 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides conformement a altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3, apartat 2, del Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptada per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptada per la Comissió.

CAPÍTOL II

Procediment general per a la concessió de les ajudesArticle 9. Sol·licituds, formalització i lloc de presentació

1. Les sol·licituds es formularan en els models que es determinen en cada convocatòria que establirà el procediment telemàtic per a la presentació i tramitació d'aquestes.

2. Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se dels documents que figuren a continuació:

a) Autorització expressa a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball perquè aquesta comprove les dades d'identitat de la sol·licitant o, si es tracta d'una persona jurídica, del seu representant, de conformitat amb el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Quan es tracte d'una persona jurídica se n'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa, que consisteix en còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. En cas que aquesta haja sigut aportada anteriorment i no haja patit cap variació, caldrà el certificat de la secretaria de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ostente la presidència o la seua representació a data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant.

b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'impost d'activitats econòmiques, còpia de l'alta censal o declaració responsable sobre la no-realització de cap activitat econòmica, si escau.

c) Memòria, en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció, llevat que en la convocatòria s'haja previst l'ajuda com a pluriennal. En cada convocatòria podrà especificar-se o ampliar-se l'abast del contingut de la memòria.

d) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs a la persona sol·licitant, excepte si aquests són promoguts per les corporacions locals, en aquest cas podran substituir-se per memòria valorada de l'actuació a realitzar desglossada per partides i preus unitaris. Per a les despeses de personal serà suficient l'estimació dels costos previstos en l'article 4.1.g a càrrec de la sol·licitant.

e) Dades de domiciliació bancària: si el compte bancari no ha sigut utilitzat en les relacions amb aquesta conselleria s'aportarà el model de domiciliació bancària vigent degudament emplenat i en un altre cas, s'indicarà el número del compte anteriorment utilitzat i donada d'alta a aquest efecte.

f) Autorització a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball perquè aquesta obtinga de forma directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS. La Direcció General de Comerç i Consum requerirà la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència, per esmenar-la.

No obstant això, la sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització, i haurà d'aportar les certificacions que figuren a continuació:

– De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.

– De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que la sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

– Dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, el certificat acreditatiu que la sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

En aquest sentit, les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS.

Podrà exonerar-se d'aquesta obligació a aquelles pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la forma d'acreditar per les beneficiàries l'exigència prevista en l'article 171.1 de la LHPS.

En virtut de l'article 3.2 de l'esmentada Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, queden exonerades les entitats locals, així com els ens i empreses a què es refereix l'article 2 de la LHPS.

g) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions.

h) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la LGS, compleix els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment.

i) Si escau, certificat o còpia de l'acte/acorde de l'òrgan competent en el qual s'expresse la voluntat de sol·licitar la subvenció.

j) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si escau, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió, si escau, i normativa en què s'empara.

k) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar exempta. En qualsevol cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge major d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

l) Certificació de la persona titular de tresoreria, secretaria o intervenció de l'entitat sol·licitant sobre el caràcter no compensable o no recuperable de l'IVA suportat en l'actuació per a la qual se sol·licita subvenció, si escau.

m) Si escau, documentació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'exempció o no-subjecció a l'IVA, que haurà d'acompanyar-se d'una declaració responsable de qui represente l'entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l'impost, fonamenten l'exempció o no-subjecció, i/o documentació acreditativa que l'IVA suportat en les despeses necessàries per a la realització de l'actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació.

n) Si escau, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, incloent-hi els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o si escau, declaració de no haver-ne rebut cap.o) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

p) Si escau, s'aportarà:

– Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i, si escau, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant el mateix organisme.

– Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública.

– Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

q) Si escau, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.

3. En cada capítol específic del títol II, i en cada convocatòria, es podrà sol·licitar l'aportació de documentació addicional.

4. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb aquesta ordre resulte exigible, es requerirà a la persona sol·licitant perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, se li considerarà que desisteix de la seua petició.

5. En cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, la sol·licitant podrà al·legar aquest punt, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si escau, emesos.

En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la sol·licitant la seua presentació o, en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans, sempre que siguen així mateix acreditatius del compliment dels requisits requerits.

6. El termini de presentació de sol·licituds es fixarà en la corresponent convocatòria i, amb caràcter general, no serà inferior a 15 dies naturals ni superior a un mes, i s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquella en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Article 10. Criteris de valoració

Per a l'atorgament de les subvencions a més de les quanties de pressupost disponible en els corresponents crèdits pressupostaris, es tindran en compte els següents criteris, que seran valorats individualment per a cada cas, en funció del tipus de beneficiària i ajuda.

1. Beneficiàries previstes en l'article 5.1.a d'aquestes bases reguladores i per a les ajudes previstes en el capítol I del títol II:

a) Estar situada en municipi de fins a 1.000 habitants: 15 punts, de fins a 10.000 habitants: 10 punts i de fins a 40.000 habitants: 5 punts.b) Realitzar les actuacions en valencià (retolació, promoció, catàlegs, web…): 5 punts.

c) Ser microempresa: 15 punts; petita empresa: 10 punts i mitjana empresa: 5 punts.

d) Comerç electrònic: fins a 10 punts. Es puntuarà amb 2,5 punts la realització de cadascuna de les següents actuacions en l'establiment: geolocalització en internet, tindre compte en xarxes socials, tindre web i tindre botiga en línia.

e) Vinculació empresarial: estar associada a una agrupació de professionals comerciants o artesans 10 punts, estar integrada 5 punts i situada en un mercat municipal 5 punts.

f) Adhesió al sistema arbitral de consum de la Comunitat Valenciana si la pime és comercial: 5 punts i adhesió al Programa de Promoció Activa de l'Artesania desenvolupat pel Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana si la pime és artesana: 5 punts.

g) Percentatge d'execució de la sol·licitant en el tipus d'actuació per al qual sol·licita suport en les tres últimes convocatòries: fins a 10 punts.h) En cas que la sol·licitant, professional del comerç o de l'artesania, siga persona física menor de 30 anys en presentar la sol·licitud: 5 punts

i) Acreditar la promoció de la igualtat efectiva d'oportunitats de dones i homes mitjançant l'acreditació d'un o diversos dels següents mitjans: fins a 10 punts:

– Que la sol·licitant dispose de Pla d'Igualtat, vigent i visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i acreditació d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant el mateix organisme: 5 punts.– Disposar d'un certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública: 5 punts.

2. Beneficiàries que figuren en l'article 5.1.b d'aquesta ordre i per a les ajudes especificades en el capítol II del títol II:

a) L'adequació de les accions susceptibles de rebre suport als objectius i les finalitats previstes valorant, entre altres aspectes, la diversitat d'actuacions a realitzar, la formació i experiència adequada a les funcions a desenvolupar pel personal contractat, realitzar les actuacions proposades en col·laboració amb altres entitats, així com l'ús del valencià en les accions promocionals que puguen realitzar: fins a 10 punts.b) Estar integrada la sol·licitant en una agrupació de segon grau 5 punts. Si ho està, directament o indirectament, en una de tercer grau 10 punts. Aquestes puntuacions no poden acumular-se.

c) Relació entre el cost de l'actuació susceptible de rebre suport i el nombre d'associades: fins a 10 punts.

d) Percentatge d'associades que exerceixen una activitat comercial o artesana, segons sol·licitant o ajuda, en relació amb el total que integra l'entitat sol·licitant: fins a 10 punts.

e) Percentatge d'execució de la sol·licitant en el tipus d'actuació per al qual sol·licita suport en les tres últimes convocatòries: fins a 10 punts.f) Realitzar actuacions vinculades amb el comerç electrònic: fins a 10 punts, amb el següent desglossament (estar present en les xarxes socials, 5 punts, i tindre web, 5 punts).

g) Acreditar l'existència d'un protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes: 5 punts.

3. Beneficiàries previstes en l'article 5.1.c d'aquesta ordre i per a les ajudes establides en el capítol V del títol II:

a) Adequació de les accions susceptibles de suport als objectius i finalitats previstes valorant, entre altres aspectes, la diversitat d'actuacions a realitzar, la formació i experiència adequada a les funcions a desenvolupar pel personal contractat, realitzar les actuacions proposades en col·laboració amb altres entitats, així com l'ús del valencià en les accions promocionals: fins a 10 punts.

b) Relació entre el nombre de reclamacions rebudes i les resoltes de forma favorable a la reclamant per mediació, realitzades al territori de la Comunitat Valenciana, en l'exercici anterior a la convocatòria: fins a 10 punts.

c) Relació entre el cost de les actuacions susceptibles de rebre suport i el nombre d'associades: fins a 10 punts.

d) Relació entre les associades situades a la Comunitat Valenciana i el total de les associades a la sol·licitant: fins a 10 punts.

e) Percentatge d'execució de la sol·licitant en el tipus d'actuació per al qual sol·licita suport en les tres últimes convocatòries: fins a 10 punts.f) Acreditar l'existència d'un protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe, i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes: 5 punts.

4. Beneficiàries previstes en l'article 5.1.d d'aquesta ordre i per a les ajudes que s'especifiquen en els capítols III i IV del títol II:

a) L'adequació de les accions susceptibles de rebre suport als objectius i les finalitats previstes valorant, entre altres aspectes, realitzar les actuacions proposades en col·laboració amb altres entitats, així com l'ús del valencià, si escau, en les accions promocionals: fins a 10 punts.b) En matèria de comerç i artesania comptar amb un conveni de col·laboració amb alguna agrupació de professionals del comerç, artesania o amb el Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana, en matèria de promoció local 3 punts, si el conveni inclou actuacions específiques amb compromisos econòmics: 3 punts més. Si en les actuacions s'inclou la promoció i el desenvolupament del comerç electrònic, altres 4 punts. Per a actuacions de consum: nombre d'hores d'obertura al públic de les OMICS, valorant 1 punt per cada hora o fracció que sobrepasse les 25 d'obligatòries setmanals, amb el límit de 10 punts.

c) Tindre una població de fins a 1.000 habitants: 15 punts; de fins a 10.000 habitants: 10 punts, i de fins a 40.000 habitants: 5 punts.

d) En matèria de comerç o artesania, el percentatge d'activitat comercial o artesana, respecte al total d'activitats econòmiques, en l'entorn o recinte en el qual es pretén actuar: fins a 10 punts. Per a actuacions de consum, relació entre el nombre de reclamacions rebudes i les resoltes de forma favorable al reclamant per mediació de l'OMIC: fins a 10 punts.

e) Percentatge d'execució de la sol·licitant en el tipus d'actuació per al qual sol·licita suport en les tres últimes convocatòries: fins a 10 punts.f) Acreditar:

– Que el sol·licitant disposa de Pla d'Igualtat vigent: 5 punts.

– Disposar d'un certificat, distintiu o reconeixement en matèria d'Igualtat d'Oportunitats d'homes i dones, emés per una administració pública: 5 punts.

Les referències a la població dels municipis en aquestes bases reguladores es consideraran realitzades en l'últim cens de l'INE a la data de publicació de cada convocatòria.Article 11. Òrgans competents per a la convocatòria, tramitació i resolució del procediment

1. La Direcció General de Comerç i Consum podrà convocar anualment les diferents ajudes que seran publicades en el DOGV, d'acord amb les consignacions pressupostàries que per a cada exercici establisca la Llei de pressupostos de la Generalitat, complint amb el que estableix l'article 20.8 de la LGS. Igualment, la Direcció General de Comerç i Consum podrà dictar les resolucions i instruccions necessàries per a l'aplicació i interpretació de la present ordre.2. La Direcció General de Comerç i Consum, com a òrgan instructor, podrà realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals hagen de formular-se les corresponents propostes de resolució i recaptar de la sol·licitant, organismes i entitats l'aportació addicional d'altres documents, informes o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

3. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit per a cadascuna de les convocatòries que puguen realitzar-se o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva.4. Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per una comissió qualificadora que estarà formada per les persones titulars de la Subdirecció General de Comerç i Consum, que actua com a presidenta, de les tres prefectures dels serveis territorials de Comerç i Consum i del Servei de Promoció del Comerç, Consum i Artesania, que actua com a secretària. En la composició d'aquesta Comissió es tindrà en compte el que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. El règim jurídic de la Comissió és l'establit per als òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5. De conformitat amb el que estableix l'article 160 de la LHPS, correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, o òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les diferents subvencions que puguen convocar-se.

6. Es delega en la Direcció General de Comerç i Consum la resolució d'incidències que puguen produir-se amb posterioritat a la resolució de les ajudes, incloent-hi els errors materials, aritmètics o de fet.

Article 12. Resolució de concessió d'ajudes

1. El procediment de concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, que es realitzarà mitjançant comparació de les sol·licituds presentades, amb l'objectiu d'establir una prelació entre aquestes, que pot donar lloc a la gradació del percentatge de subvenció a aplicar, d'acord amb els criteris de valoració. En cas que el crèdit consignat en la convocatòria fora suficient, atés el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació, no serà necessari fixar ordre de prelació entre les sol·licituds que reunisquen els requisits establits en les convocatòries.En cas d'empat, tindran preferència en l'adjudicació aquelles entitats que, si escau, acrediten comptar, amb anterioritat a la publicació de cada convocatòria, amb un major percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, o bé es comprometen a contractar un percentatge major d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. Si persisteix l'empat, es decidirà a favor de l'entitat que haja obtingut major puntuació en el primer dels criteris de valoració previstos; si continua l'empat, es resoldrà per la major puntuació obtinguda en els criteris successius i cas de persistir l'empat es procedirà a prorratejar el saldo disponible entre les sol·licitants empatades.2. No obstant això, el descrit en el punt anterior podrà procedir-se al prorrateig entre les beneficiàries, si així s'estableix en la corresponent convocatòria.

3. El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes que puguen establir-se serà de sis mesos a comptar a partir de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4. Transcorregut el termini sense que haja recaigut resolució, es considerarà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú.5. La resolució es notificarà a les persones sol·licitants en els termes que es fixen en la convocatòria i de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, i inclourà, si escau, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

6. Les subvencions concedides seran publicades en la web gva Oberta i en el Diari Oficial de la Generalitat, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiària, quantitat concedida i finalitat de la subvenció, complint així mateix amb el que s'estableix en l'article 20.8 de la LGS.

7. Les resolucions a què es refereixen els paràgrafs anteriors posen fi a la via administrativa. Contra aquestes la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, conforme a la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar a partir de ser notificada, formulant per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.Article 13. Obligacions de la beneficiària

Són obligacions de la beneficiària:

1. Complir l'objectiu, executar el projecte o realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de les subvencions en els termes establits en aquestes bases reguladores, en cada convocatòria i, si escau, en la concessió de l'ajuda. En aquest context, tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la tramitació de la sol·licitud podrà donar lloc a la modificació de la resolució, sense perjudici que la no-comunicació d'aquestes modificacions puga ser causa suficient per a la minoració o revocació de l'ajuda.

2. Acreditar la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de l'ajuda en la forma, condicions i terminis establits en aquestes bases reguladores, en cada convocatòria i, si escau, en la concessió de l'ajuda.

3. Fer constar de manera explícita, en la difusió de les accions subvencionades, el suport de la Generalitat i, si escau, del corresponent organisme públic cofinanciador de l'ajuda, complint, en tot cas, amb el que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Les persones jurídiques privades que perceben, durant el període d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, per import superior a 10.000 euros, hauran de donar l'adequada publicitat a aquesta, i indicar almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

4. En tot el material promocional, informatiu, formatiu i divulgatiu que es derive de les activitats objecte d'aquestes bases reguladores, s'haurà d'incloure el logotip de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania i utilitzar un llenguatge no sexista i no discriminatori.

5. Comunicar, en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, i en tot cas, juntament amb la justificació de l'actuació subvencionada, altres ajudes, ingressos o recursos públics o privats que s'hagen obtingut per al mateix projecte.

6. En el cas d'ajudes a la inversió, la beneficiària haurà de destinar-la a la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, o de dos anys per a la resta de béns.

7. La submissió a actuacions de comprovació, seguiment i inspecció de la Direcció General de Comerç i Consum, així com al control financer que correspon a la Intervenció General de la Generalitat i, si escau, dels òrgans competents d'altres organismes públics cofinanciadors en relació amb les ajudes concedides.

8. Deixar constància de la percepció i de l'aplicació de la subvenció en la comptabilitat o en els llibres de registre que haja de portar l'entitat beneficiària d'acord a la normativa vigent, i, en el cas de no tindre obligació de portar-la, en la documentació que la substituïsca, així com conservar els documents justificatius de l'actuació subvencionada, incloent-hi els documents electrònics, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació o control.9. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 16.3.Article 14. Pla de control

1. Es durà a terme el control de la realització de les activitats subvencionades mitjançant la comprovació i control material de la documentació administrativa i de caràcter econòmic justificativa de l'import concedit i de la resta de documentació aportada relativa a l'actuació subvencionada, que a aquest efecte s'ha establit en les presents bases com d'aportació preceptiva per la persona beneficiària, per al pagament de l'ajuda, de conformitat amb el que estableix l'article 169 de la LHPS.2. El control administratiu i material es realitzarà sobre el 100 % del total del pagament que es propose en cada línia pressupostària. Quan es tracte d'inversions es comprovarà, a més, l'efectiva realització de l'activitat i del compliment de la finalitat mitjançant visita, del personal de l'òrgan concedent, en el lloc i data indicats per la beneficiària per a la realització de l'activitat, sobre almenys el 50 % dels projectes subvencionats, seleccionats de manera aleatòria.

3. L'òrgan concedent podrà realitzar visites, en el lloc i data indicats per la beneficiària per a la realització de l'activitat, i sol·licitar tota aquella documentació i informació, que considere necessària tant per a l'avaluació de l'actuació com per a verificar l'adequació a la finalitat de la despesa efectuada.Article 15. Justificació de les despeses i liquidació de les ajudes

1. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost aprovat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda, sent també admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que s'estableix en les resolucions de concessió.

2. El termini per a la realització de les actuacions i per a la presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'octubre de cada exercici llevat que per circumstàncies concurrents es fixen terminis diferents en la convocatòria anual o en les resolucions de concessió.

3. La documentació a presentar en aquest termini, per a la liquidació de les ajudes serà mitjançant compte justificatiu que continga el següent:

a) Relació detallada de les actuacions realitzades, amb el suport de la subvenció, amb indicació de cadascuna de les despeses incorregudes (amb identificació de la creditora i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament), en què es manifeste expressament que s'ha complit l'objecte de la subvenció i que els béns o millores es destinaran a les finalitats concretes per a les quals es va concedir la subvenció per un període no inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, i a dos anys per a la resta de béns.

b) Acreditació de l'import, procedència i aplicació dels fons propis i d'altres subvencions i ingressos amb els quals, a més de la subvenció, hagen sigut finançades les actuacions. A aquest fi, la beneficiària presentarà una declaració responsable detallada, que en el cas de les corporacions locals revestirà la forma de certificació expedida per la persona titular de la intervenció o secretaria de la corporació.

c) Justificació de les despeses i pagaments realitzats.

c.1. Justificants de les despeses realitzades: factures i altres documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius de la despesa efectuada, expedits d'acord amb la normativa vigent. Les factures hauran de comptar amb les dades formals que exigeix per a la seua expedició el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. També es presentarà documentació acreditativa del seu pagament: rebuts, transferències o càrrecs bancaris o, si escau, còpia dels efectes mercantils entregats al proveïdor o creditor garantits per una entitat financera o companyia d'assegurances. No podran acreditar-se pagaments en efectiu, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

D'acord amb el que es preveu en l'article 31.2 de la LGS, es considerarà despesa realitzada, amb caràcter general, la despesa aprovada que haja sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació que es determine en la convocatòria o resolució de concessió. A aquest efecte es considerarà despesa realitzada, quan es tracte de tributs i Seguretat Social a càrrec de la beneficiària, el que haja sigut reportat abans de finalitzar el termini de justificació i es trobe en període d'ingrés voluntari no vençut a la mateixa data, havent d'acreditar el pagament efectiu quan es produïsca.

Si escau, en la justificació de despeses de personal contractat per l'entitat beneficiària, a més del que s'estableix amb caràcter general per a aquest tipus de despeses s'aportarà, un certificat expedit per la persona responsable de la comptabilitat de l'entitat en el qual s'acredite el percentatge de les retribucions imputables a l'actuació objecte de subvenció i els criteris de repartiment emprats juntament amb còpia de les nòmines i, quan la beneficiària no siga una entitat local, còpia actualitzada de la vida laboral d'un codi compte de cotització, emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social, o document similar.

c.2. Quan l'import de la subvenció concedida siga superior als 50.000 euros, o bé siga inferior a aquesta quantitat i la beneficiària així ho preferisca, els documents esmentats en l'apartat anterior seran substituïts per un informe de professional d'auditoria de comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que contindrà la següent documentació:

– Memòria d'actuació, subscrita per la beneficiària, justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.– Informe d'auditoria en el qual detallarà les comprovacions realitzades i farà constar tots aquells fets o excepcions que puguen suposar un incompliment per part de la beneficiària de la normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció, i haurà de proporcionar la informació amb suficient detall i precisió perquè l'òrgan gestor puga concloure sobre aquest tema. Aquest informe contindrà els punts i l'estructura establits en l'article 7 de l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la LGS.Per a emetre aquest informe, la persona auditora haurà de comprovar:

– L'adequació del compte justificatiu de la subvenció presentada per la beneficiària i que aquesta haja sigut subscrita per una persona amb poders suficients per a això.

– El contingut de la memòria d'actuació, estant alerta davant la possible falta de concordança entre la informació continguda en aquesta memòria i els documents que hagen servit de base per a realitzar la revisió de la justificació econòmica.

– Que la informació econòmica està suportada per una relació classificada de les despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació de la creditora i del document -factures, nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat Social-, el seu import total i l'imputat a la subvenció, data d'emissió i, si escau, data de pagament.

– Que l'entitat disposa dels documents acreditatius de les despeses justificades, d'acord amb el que preveu l'article 30.3 de la Llei general de subvencions i que aquests documents han sigut inclosos en els registres comptables.

– Que les despeses que integren el llistat compleixen els requisits per a tindre la consideració de despesa subvencionable, d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei general de subvencions i que es produeix la necessària coherència entre les despeses justificades i la naturalesa de les activitats subvencionades.

– Que els costos indirectes que, si escau, són imputats per la beneficiària a l'activitat subvencionada ho són en la part que raonablement corresponga d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses. També es comprovarà que el seu import es troba desglossat adequadament en el compte justificatiu.

– Que l'entitat disposa d'ofertes de diferents proveïdors, en els supòsits previstos en l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, i d'una memòria que justifique raonablement l'elecció del proveïdor, en aquells casos en què no haja recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa.

– Que no s'han realitzat subcontractacions de l'activitat subvencionada, fora dels casos permesos en l'article 29 de la Llei general de subvencions, article 68 del seu Reglament i aquestes bases reguladores.

– Que no s'han concedit altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o entitats públiques o privades, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, que siguen incompatibles o que superen els costos de l'activitat subvencionada.

Al final del seu treball, la persona auditora sol·licitarà a l'entitat beneficiària una carta, signada per la qual va subscriure el compte justificatiu, en la qual s'indicarà que s'ha informat l'auditora sobre totes les circumstàncies que puguen afectar la correcta percepció, aplicació i justificació de la subvenció.

També s'hi inclouran les manifestacions que siguen rellevants i que servisquen d'evidència addicional a la persona auditora sobre els procediments realitzats.

c.3. Quan es tracte d'activitats dutes a terme per corporacions locals, només caldrà a aquest efecte la presentació dels corresponents certificats de pagament expedits per la persona interventora o secretària de la corporació en els quals es detallen les actuacions realitzades, basades en la subvenció, amb indicació de cadascuna de les despeses incorregudes (amb identificació de la perceptora i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament), en què es manifeste expressament que s'ha complit l'objecte de la subvenció.

d) Documentació acreditativa, si escau, del compliment de les obligacions i condicions que s'hagen establit en la resolució de concessió.e) Documentació que acredite la realització del material gràfic, audiovisual i, si escau, de qualsevol acció (promocional, formativa, informativa o divulgativa) subvencionada, així com acreditació documental de la instal·lació de suports publicitaris en cas d'ajudes a la inversió física realitzada per entitats locals. En aquests haurà de fer-se constar el suport de la Generalitat i aquesta conselleria, en compliment del que estableix l'article 13. Així mateix s'aportarà declaració responsable respecte al compliment del que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

f) En cas que la beneficiària haja denegat expressament el seu consentiment perquè la Conselleria obtinga directament els corresponents certificats telemàtics, acreditació que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

g) Declaració responsable de la beneficiària de no ser subjecte deutor de la Generalitat per resolució de procedència de reintegrament de subvencions.

h) Quan l'import de la despesa subvencionable abaste o supere la quantia de 40.000 euros, quan es tracte d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de subministrament o de serveis, ambdues quantitats amb IVA exclòs, la beneficiària haurà d'aportar també justificació d'haver sol·licitat, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, llevat que no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o presten, i justificació de la triada quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. Quan es tracte d'una entitat local només caldrà certificació expedida per la persona interventora o secretària de la corporació que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable en matèria de contractació pública.

i) Certificat que acredite estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, en el supòsit d'entitats locals, de conformitat amb la normativa aplicable, emesa per la Sindicatura de Comptes o la conselleria competent, tal com indica l'article 68 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, i l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, publicat el 15 de juny de 2015 en el DOGV.j) En les obres que hagen requerit projecte tècnic s'aportaran les certificacions d'obres, les seues corresponents factures, el certificat final d'obra i l'acta de recepció.

4. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el presentat per la beneficiària, s'aplicarà el tant per cent de suport real concedit si es tracta d'ajudes de minimis, i es proposarà el pagament de la quantitat resultant, sempre que aquesta no siga superior a la concedida. En la resta de casos s'aplicarà el % de suport concedit. En tot cas, si la quantitat justificada i aprovada és igual o superior a la inicialment aprovada es proposarà el pagament total de la subvenció concedida.

5. En cada capítol del títol II podrà fixar-se l'obligació d'aportar documentació addicional amb la justificació de l'actuació subvencionada.Article 16. Minoració, resolució, reintegrament de l'ajuda concedida i règim sancionador

1. Podrà donar lloc a la minoració de la subvenció concedida l'alteració d'alguna de les característiques no substancials de l'actuació aprovada, l'incompliment d'alguna de les condicions establides en la resolució, la modificació parcial del projecte amb què s'ha basat, l'execució inadequada de part del pressupost aprovat, l'execució parcial o per menor import, l'incompliment parcial en l'adopció de les mesures de difusió del finançament públic rebut, la insuficient justificació d'alguna de les despeses efectivament realitzades o la concessió d'altres ajudes públiques o privades, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, si en el seu conjunt excedeixen els límits establits.2. Donarà lloc a la resolució de la subvenció l'incompliment per part de la beneficiària de qualsevol dels requisits, condicions, l'alteració d'alguna de les característiques substancials i altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de la subvenció, la modificació del projecte amb què s'ha basat de manera que varien les condicions per a la seua concessió, estar iniciat el projecte a la data de presentació de la sol·licitud si així es determina en la convocatòria o capítol corresponent del títol II d'aquesta ordre, així com l'incompliment de les obligacions imposades a la persona beneficiària, l'incompliment en l'adopció de les mesures de difusió del finançament públic rebut, la variació de la finalitat de l'actuació o la falta de justificació de la realització d'aquesta en els terminis establits a aquest efecte. Quan figuren en l'expedient o siguen tinguts en compte en aquesta resolució altres fets o altres al·legacions que les adduïdes per a la persona interessada, se li garantirà el dret a l'audiència en els termes i amb els efectes fixats en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

3. Donarà lloc a la incoació per part de l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes, del corresponent expedient que podrà finalitzar, si escau, amb la resolució de la subvenció i l'obligació de reintegrar les ajudes percebudes i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, la constatació de l'incompliment per a la persona beneficiària de qualsevol dels requisits, condicions, l'alteració d'alguna de les característiques substancials i altres circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de la subvenció, així com l'incompliment de les obligacions imposades a la beneficiària o dels compromisos assumits per aquesta, una vegada autoritzat el deslliurament de la subvenció o aquesta estiga efectivament abonada. En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret de la persona interessada a l'audiència.Serà procedent, així mateix, el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent quan concórreguen les causes legalment establides en els articles 36 i 37 de la LGS, de 17 de novembre, i en l'article 172 de la LHPS.

El procediment de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes s'ajustarà a les previsions que conté l'article 172 de la LHPS.

4. El règim sancionador serà aplicat per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que siguen responsables d'aquestes i estarà regit pel que disposa el capítol IV del títol X de la LHPS.

5. Serà procedent la pèrdua del dret de cobrament de la subvenció i de reintegrament d'aquesta, la comprovació que la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

TÍTOL II

Programa d'ajudesCAPÍTOL I

Programa d'ajudes a pimesArticle 17. Beneficiàries

1. Podran accedir a les ajudes previstes en aquest capítol les beneficiàries previstes en l'article 5.1.a.1, per a les ajudes del punt 1 de l'article següent; les previstes en l'article 5.1.a.2, per a les ajudes del punt 2, i les previstes en l'article 5.1.a.3, per a les ajudes del punt 3 de l'esmentat article 18. Les ajudes podran aconseguir els percentatges i límits que en cada ajuda es determine. Haurà de presentar-se una sol·licitud per a cada tipus d'ajuda que es pretenga obtindre i, si escau, per a cada establiment, amb les limitacions fixades en l'article 8.

2. En el cas de realitzar-se al mateix local o establiment diferents activitats, i que alguna no siga susceptible de rebre suport, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat que sí que ho siga. D'altra banda, les actuacions que estiguen directament vinculades a l'activitat susceptible de rebre suport i siguen d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de rebre'n al mateix local o establiment, hauran de prorratejar-se prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat.

Article 18. Accions

1. AVALEM ARTESANIA. Les despeses susceptibles d'obtindre finançament per part de les beneficiàries previstes en l'article 5.1.a.1 són les següents, i l'ajuda per sol·licitant arribarà fins al 50 %, amb el límit de 5.000 euros. En el cas en què l'artesà o artesana participe en un certamen fora del territori espanyol, i sol·licite suport per a això, aquest límit serà de 7.500 euros:

– Participació com a expositor o expositora en certàmens firals, incloent-hi els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses de lloguer d'espai i d'estand, així com els de muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d'aquest.

– Despeses derivades de la protecció, el disseny o la marca del producte, així com les d'incorporació del disseny en la definició i l'execució de producte.

– Confecció i edició de catàlegs de producte en qualsevol suport, incloent-hi el cost de l'allotjament en el web, si escau.

– Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

– Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzats per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren susceptibles de rebre suport únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l'entitat organitzadora.

2. Les beneficiàries previstes en article 5.1.a.2 podran accedir a les següents ajudes:

a) EMPRENEM COMERÇ. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja realitzat una activitat econòmica. L'establiment, si és el cas, haurà d'obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda. L'ajuda per establiment arribarà fins al 50 %, amb el límit de 10.000 euros, sense que en concepte de lloguer se superen els 5.000 euros de subvenció.

Es consideraran subvencionables les despeses en:

– Estudis de viabilitat, factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l'establiment.

– Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i, a més, si és el cas, en línia.

– Despeses de lloguer de local ocasionades fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

b) AVALEM COMERÇ. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d'aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros, i l'ajuda arribarà al 50 %, amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant, en cada establiment, i en un període de tres anys.

c) AVALEM COMERÇ RURAL. Es consideraran subvencionables les inversions en equipament per a l'establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la integració d'aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic, als establiments situats o que s'implantaran als municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants. Aquests establiments podran estar situats en espais multiservei de propietat pública o privada. La subvenció podrà arribar al 60 %, amb el límit per sol·licitant de 20.000 euros en tres anys.3. AVALEM MERCATS. Les beneficiàries previstes en article 5.1.a.3 per a la venda en mercats de venda no sedentària, si disposen d'autorització municipal per a això, podran obtindre una ajuda per a la realització d'inversions en l'adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació, si compleixen la normativa vigent en matèria mediambiental.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 1.000 euros, i l'ajuda arribarà al 50 %, amb el límit de 5.000 euros per beneficiària en un termini de cinc anys.Article 19. Documentació addicional

1. La documentació que cal presentar amb la sol·licitud i la documentació general corresponent de la prevista en l'article 9 també inclourà el següent:

a) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establits en l'article 6.2.c (pime), acompanyada de:

– Còpia de l'últim butlletí de cotització a la Seguretat Social o de la documentació que acredite el nombre de treballadors i treballadores per compte d'altri que presten serveis en l'empresa.

– Còpia de l'últim balanç general anual o de la documentació fiscal que acredite el volum de negoci, corresponent a l'últim exercici comptable tancat.

b) Documentació que acredite la vinculació de la pime a una agrupació de professionals del comerç o de l'artesania i, si escau, que es tracta de comerç integrat.

c) Pla a escala o fitat de la distribució de la sala de vendes en què es grafie l'espai destinat a consum, que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de taulell que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes per part de la clientela, i els espais comuns necessaris per a l'ús de la zona de consum, a l'efecte de verificar el que s'estableix en l'article 6.7.d) Acreditació documental, si escau, del caràcter artesà de la fira en la qual es pretén participar, si se sol·licita suport pel punt 1 de l'article 18.

e) Llistat de mercats de venda no sedentària i dies de la setmana o dates de celebració en què realitza l'activitat, i còpia de les autoritzacions vigents, per a l'exercici de la venda en aquests, si se sol·licita suport pel punt 3 de l'article 18.

2. Juntament amb la justificació, en el cas de sol·licitar suport pel punt 3 de l'article 18, haurà d'aportar-se una acreditació que la inversió realitzada al vehicle de transport compleix la normativa vigent en matèria mediambiental, si escau.

CAPÍTOL II

Programa d'ajudes a entitats intermèdies

en matèria de comerç i artesaniaArticle 20. Accions i beneficiàries

1. Podran accedir a les ajudes previstes en aquest punt les beneficiàries previstes en l'article 5.1.b que siguen agrupacions de professionals del comerç, sense ànim de lucre, per a les despeses en la realització de totes o alguna de les següents actuacions, a les quals podrà concedir-se una única ajuda de fins al 70 %, amb el límit de 40.000 euros per sol·licitant. Quan la sol·licitant siga una organització de segon o tercer grau d'àmbit provincial o superior i de caràcter multisectorial (sense predomini d'un sector), el límit de l'ajuda serà de 60.000 euros, dels quals, com a màxim, 35.000 euros correspondran a despeses de personal. En el cas que la beneficiària siga també una agrupació de professionals del comerç o de l'artesania i sol·licite ajuda pels punts 2.a o 3 d'aquest article, la suma d'ambdues subvencions no podrà superar la quantitat de 50.000 euros en el mateix exercici pressupostari, i hauran de ser actuacions diferents.

a) Contractació o manteniment de personal tècnic professional dedicat a la planificació estratègica, la gestió comercial i la promoció conjunta, incloent-hi les despeses fixades en l'article 4.1.g i les dietes i els desplaçaments que queden justificats en funció de la seua finalitat; si l'entitat ja disposa d'aquest personal contractat, també es consideraran subvencionables les despeses de lloguer del local que siga la seu de l'entitat sol·licitant.

Per a poder obtindre suport per aquest apartat, la sol·licitant haurà d'acreditar que compta amb 65 empreses vinculades directament o indirectament, o almenys tres agrupacions de comerciants associades que reunisquen almenys el mateix nombre d'empreses. Aquestes condicions no s'aplicaran a les agrupacions de professionals del comerç de mercats municipals ni a les de galeries d'alimentació.

b) Accions de comunicació, informació, publicitat, imatge, promoció de productes o serveis; fidelització dels consumidors i consumidores, i captació d'associats i associades.

c) Adhesió a sistemes telemàtics en xarxa, i manteniment d'aquests, implantats en organitzacions de segon o tercer nivell als quals la sol·licitant estiga vinculada, destinats a la prestació de serveis a les empreses associades. A les agrupacions de professionals del comerç de segon i tercer grau que tinguen un àmbit territorial intercomarcal o superior i compten amb personal tècnic professional contractat, també se'ls donarà suport a la implantació i el desenvolupament de sistemes telemàtics en xarxa destinats a la prestació de serveis a les associades.

d) Organització i realització d'accions formatives específiques i sectorialitzades que permeten l'adaptació del personal vinculat a les agrupacions de professionals del comerç o a les empreses i professionals associats. El cost es calcularà aplicant un mòdul de 125 euros per cada hora de durada, amb el límit de 25 hores per acció formativa; es considera subvencionable el que s'estableix en l'article 4.1.i. Cada acció formativa haurà de comptar, com a mínim, amb quinze alumnes perquè siga considerada susceptible de rebre suport.

e) Actuacions vinculades amb l'impuls del comerç electrònic en les pimes associades, incloent-hi les accions de sensibilització, diagnòstic, assessorament i acompanyament a la pime comercial en la seua transformació digital. En aquest cas també es consideraran susceptibles de suport les despeses de personal tècnic, incloent-hi l'extern contractat per a la prestació del servei.

2. Podran accedir a les ajudes previstes en aquest punt les beneficiàries previstes en l'article 5.1.b que siguen agrupacions de professionals del comerç en mercats municipals, sense ànim de lucre, que hagen obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió emés per un organisme públic i vigent, per a les despeses generades en la realització de les següents actuacions:

a) Contractació o manteniment de personal tècnic que realitze les funcions de gerència comercial (considerant les despeses fixades en l'article 4.1.g; adquisició de consumibles; disseny; elaboració, difusió i comunicació de material informatiu i promocional; contractació de serveis externs; elaboració i seguiment d'auditories; manteniment de sistemes informàtics específics, o qualsevol altra acció que ajude a mantindre els estàndards necessaris per al manteniment d'aquests reconeixements.

Per a aquestes actuacions podrà concedir-se una única ajuda de fins al 70 %, amb el límit de 25.000 euros per sol·licitant.

b) Renovació del mercat municipal mitjançant la introducció o la millora d'equipament o d'instal·lacions que repercutisquen directament en l'activitat comercial. L'ajuda serà de fins al 100 %, amb el límit de 50.000 euros, que podrà arribar als 100.000 euros per mercat en el termini de tres anys.

3. Podran accedir a les ajudes previstes en aquest punt les beneficiàries previstes en l'article 5.1.b que siguen agrupacions de professionals de l'artesania sense ànim de lucre, per a les despeses en la realització d'alguna de les següents actuacions, a les quals podrà concedir-se una única ajuda de fins al 70 %, amb el límit de 40.000 euros per sol·licitant:a) Contractació o manteniment de personal tècnic professional dedicat a la planificació estratègica, la gestió i la promoció conjunta, incloent-hi les despeses fixades en l'article 4.1.g, així com les dietes i els desplaçaments que queden justificats en funció de la seua finalitat; si l'entitat ja compta amb aquest personal, també es consideraran subvencionables les despeses de lloguer del local que siga la seu de l'entitat sol·licitant, a la Comunitat Valenciana.

Per a poder obtindre suport per aquest apartat, la sol·licitant haurà d'acreditar que compta amb 65 empreses vinculades directament o indirectament, o almenys tres agrupacions de professionals de l'artesania associades que reunisquen almenys el mateix nombre d'empreses.

b) Accions de comunicació, informació, publicitat, imatge, promoció de productes o serveis, fidelització dels consumidors i les consumidores, i captació d'associats i associades.

c) Adhesió a sistemes telemàtics en xarxa, i manteniment d'aquests, implantats en organitzacions de segon o tercer nivell a les quals la sol·licitant estiga vinculada, destinats a la prestació de serveis a les associades. A les agrupacions de professionals de l'artesania de segon i tercer grau que tinguen un àmbit territorial intercomarcal o superior i compten amb personal tècnic professional contractat, també se'ls donarà suport a la implantació i el desenvolupament de sistemes telemàtics en xarxa destinats a la prestació de serveis a les associades.

d) Accions formatives específiques i sectorialitzades que permeten l'adaptació del personal vinculat a les agrupacions de professionals de l'artesania o a les empreses associades. El cost es calcularà aplicant un mòdul de 125 euros per cada hora de durada, amb el límit de 25 hores per acció formativa; es considera susceptible de suport el que s'estableix en l'article 4.1.i.

e) Actuacions vinculades a l'impuls del comerç electrònic en les pimes associades, incloent-hi les accions de sensibilització, diagnòstic, assessorament i acompanyament a la pime artesana en la seua transformació digital. En aquest cas també es consideraran susceptibles de suport les despeses de personal tècnic, incloent-hi l'extern contractat per a la prestació del servei.

f) Organització de fires o altres esdeveniments de promoció i comercialització de productes artesans, independentment del lloc en què es realitzen, i assistència a aquests. Es consideraren subvencionables les despeses de lloguer i adequació d'espai, i de seguretat, i les accions promocionals directament vinculades a l'activitat.

4. Podran accedir a les ajudes previstes en aquest punt les beneficiàries previstes en l'article 5.1.b que siguen agrupacions de professionals del comerç, tinguen caràcter sectorial, tinguen com a objectiu principal el de central de compres i serveis per als professionals del comerç integrats, i plantegen la realització del que s'indica a continuació:

a) Estudi que definisca les inversions que s'han de realitzar en l'optimització intel·ligent dels processos logístics, la reducció de l'impacte mediambiental en les seues centrals de compra i la creació de plataformes en línia de comerç electrònic per a les pimes.

b) Inversions definides en l'estudi esmentat en el paràgraf anterior. Es considerarà susceptible de rebre suport la programació informàtica i les aplicacions ad hoc.

La subvenció podrà arribar al 50 % del seu cost, amb el límit de 40.000 euros, sense superar els 60.000 en el període de tres anys, per sol·licitant. Si l'ajuda se sol·licita només per a l'estudi, el límit de la subvenció serà de 5.000 euros en el mateix període de temps.Article 21. Documentació addicional

1. La documentació que s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud també inclourà:

a) Certificat del titular de la secretaria de l'entitat en el qual consten el dia de publicació de la corresponent convocatòria; la identificació de les agrupacions, associacions, gremis, federacions i altres unions, vinculats a l'entitat sol·licitant, si escau, o nombre d'empreses vinculades amb expressió de les que exerceixen activitat comercial o artesana, segons siga procedent, d'acord amb el que s'estableix en els articles 6.9 o 6.10. A aquest certificat s'acompanyarà una acreditació bancària del nombre de rebuts girats periòdicament a les associades per al pagament de les quotes, o, en defecte d'això, la documentació equivalent. En cas de discrepància, i a l'efecte de còmput d'associades, es considerarà la quantitat més baixa de les dues.

b) Memòria de l'entitat sol·licitant en la qual es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir, amb les seues associades directes o indirectes i amb expressió dels mitjans personals, materials i tècnics de què disposa per a realitzar les actuacions plantejades.

c) Còpia actualitzada de la vida laboral d'un codi compte de cotització (el de l'entitat sol·licitant), emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i currículum del personal tècnic, si escau.

d) Estudi o metodologia proposada, si es pretén ajuda per a l'estudi previst en el punt 4 de l'article anterior.

e) Projecte tècnic i sol·licitud d'autorització municipal, si escau, en funció de les inversions plantejades.

2. Juntament amb la justificació s'aportarà:

a) Memòria detallada de l'execució de les actuacions i de l'abast dels objectius proposats. Així mateix s'aportarà documentació que acredite, si escau, l'assistència dels alumnes a les activitats que han rebut suport. A aquesta memòria s'acompanyarà documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que s'hi expresse.b) Còpia de l'estudi realitzat, si escau.

c) Si escau, certificat d'acord amb el projecte aprovat, conformitat amb les inversions realitzades i declaració tècnica de posada en ús i funcionament.

d) En el cas d'haver sol·licitat suport per a actuacions vinculades a l'impuls del comerç electrònic, per l'apartat e dels punts 1 i 3 de l'article 20, haurà d'aportar-se una declaració responsable per cada pime en la qual, almenys, es detalle el treball realitzat i els objectius aconseguits, incloent-hi la conformitat de la pime.

CAPÍTOL III

Programa d'ajudes a entitats locals

en matèria de comerç i artesaniaArticle 22. Accions i beneficiàries

Podran accedir a les ajudes previstes en aquest punt les entitats locals previstes com a beneficiàries en l'article 5.1.d per a la realització d'alguna de les actuacions descrites més avall, a les quals podran concedir-se ajudes fins al percentatge i límit que s'establisca en cada ajuda. Cada sol·licitant presentarà una sol·licitud per cada tipus d'ajuda a la qual pretenga acollir-se.

1. Organització i realització d'un certamen firal. Es consideraran subvencionables les despeses externes en lloguer, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions fixes o mòbils necessàries per a la realització del certamen, en publicitat en mitjans de comunicació (incloent-hi les despeses de disseny, producció i edició), i en retolació, senyalització, megafonia, vigilància, seguretat i neteja directament vinculades a la celebració del certamen.

El nombre d'expositores dedicades a activitats comercials i artesanes del certamen per al qual se sol·licita suport haurà de suposar, almenys, el 50 %, i la subvenció màxima serà del 70 %, amb els següents límits per sol·licitant, en funció del nombre d'expositores en l'última edició celebrada del mateix certamen. En el cas de celebrar-se per primera vegada, s'aplicarà el mòdul més baix.

Fins a 10 expositores: 2.500 euros.

Des d'11 fins a 50 expositores: 5.000 euros.

Des de 51 fins a 150 expositores: 7.500 euros.

A partir de 151 expositores: 10.000 euros.

2. Per a la creació o el manteniment de les agències per al Foment de la Innovació Comercial, es consideraran subvencionables les despeses assenyalades a continuació, i la subvenció podrà arribar al 100 %, amb el límit de 25.000 euros per sol·licitant:

a) Coordinació i realització d'accions promocionals del comerç i l'artesania locals en les àrees comercials urbanes, museus i altres espais expositius d'artesania i mercats municipals i de venda no sedentària, incloent-hi la promoció d'AFIC.

b) Realització de jornades tècniques o congressos generats des de l'AFIC per al coneixement i l'impuls del sector; es consideren susceptibles de suport les despeses externes en promoció, lloguer d'equipament informàtic o audiovisual i conferenciants. La subvenció màxima que es podrà percebre per aquest concepte serà de 5.000 euros.

c) Realització d'actuacions vinculades a l'impuls del comerç electrònic en les pimes comercials o artesanes, incloent-hi les accions de sensibilització, diagnòstic, assessorament i acompanyament a la pime comercial en la seua transformació digital. En aquest cas també es consideraran susceptibles de suport les despeses de personal tècnic, incloent-hi l'extern contractat per a la prestació del servei.

d) Actualització i manteniment de programes i eines telemàtiques de gestió.

e) Despeses de personal tècnic per creació d'una nova AFIC o per ampliació de la plantilla en l'AFIC preexistent, durant un període màxim de tres anys.

f) Assistències del personal tècnic de l'AFIC a accions tècniques i formatives d'interés per al sector comercial (únicament despeses de transport, allotjament i manutenció.

3. Renovació de mercats municipals, mitjançant la introducció o la millora d'equipament o d'instal·lacions que repercutisquen directament en l'activitat comercial. L'ajuda serà fins al 100 %, amb el límit de 50.000 euros, que podrà arribar als 100.000 euros per mercat en el termini de tres anys.

4. Reforma, incloent-hi les obres, de mercats municipals que acrediten tindre implantat o estar en procés d'implantar algun sistema de reconeixement de qualitat o d'excel·lència comercials. L'ajuda podrà arribar al 100 % del cost incentivable, amb el límit de 200.000 euros per mercat en un termini de cinc anys. Les inversions que s'hagen de realitzar seran conseqüència d'un estudi previ, extern a l'entitat sol·licitant, que complisca els requisits establits en el punt 7 següent, o d'un pla de millora derivat d'aquest procés de reconeixement, que justifiquen les inversions proposades.

5. Adaptació de l'àrea contigua dels mercats municipals o d'àrees urbanes de concentració comercial. Seran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament i en instal·lacions per a la millora de l'accessibilitat, tractament de residus, estalvi energètic i confort ambiental en aquests espais urbans. Les inversions proposades seran les definides en un estudi previ, extern a l'entitat sol·licitant, que complisca els requisits fixats en el punt 7 següent. L'ajuda per aquest concepte podrà arribar al 100 %, amb el límit de 100.000 euros per sol·licitant.6. Adaptació de les infraestructures necessàries per a l'exercici de la venda no sedentària, mitjançant la introducció o la millora d'equipament o d'instal·lacions que repercutisquen directament en l'activitat comercial en convivència harmònica en espais multifuncionals en els quals puguen compatibilitzar-se diferents usos, derivats d'un estudi previ, extern a l'entitat sol·licitant, que complisca els requisits fixats en el punt 7 següent. L'ajuda per aquest concepte serà fins al 100 % i tindrà el límit de 50.000 euros.

7. La realització d'estudis en mercats municipals, mercats de venda no sedentària o en un espai urbà de concentració comercial que, prèvia anàlisi de la situació de partida i estudi de necessitats actuals i futures, determine les inversions i accions que s'han de realitzar per a aconseguir un funcionament viable, sense noves inversions, a mitjà termini. Aquest estudi haurà de determinar, almenys:

a) Diagnòstic suficient del balanç de partida entre oferta i demanda que, entre altres punts, analitze en el mercat municipal o de venda no sedentària, la situació real de les parades de venda existents (producte comercialitzat, dies d'obertura a la setmana, etc.) i de l'equipament en el seu conjunt en relació amb el seu entorn. En els espais urbans, a més, haurà d'analitzar els fluxos de trànsit de vianants i de trànsit rodat; l'aparcament; la càrrega i descàrrega; l'accessibilitat, i la situació d'altres serveis i servituds de l'espai públic en relació amb els usos econòmics i socials proposats.

b) Als mercats municipals i de venda no sedentària, una proposta raonada i concreta sobre els següents aspectes: punts de venda que s'han de mantindre, mix comercial i distribució d'aquest després de la inversió en l'equipament (en la reorganització de l'espai cal considerar, a fi que no hi haja parades sense activitat, la concentració de l'oferta i la creació de nous serveis o altres usos compatibles amb el comercial), compliment de la normativa de seguretat, accessibilitat, normativa higienicosanitària, regulació de la càrrega i descàrrega, aparcament dels operadors, serveis mínims que s'han d'implantar i manual d'imatge i aplicació, ús i manteniment posterior d'aquest i dels instruments legals que en regulen el funcionament d'acord amb les inversions que s'hagen de realitzar. Als espais urbans, aquesta proposta s'adaptarà a l'espai concret que s'haja d'estudiar.

Si es tracta d'un mercat municipal, haurà d'incloure una proposta justificada de full de ruta per a l'assumpció de la gestió per part dels comerciants.

c) Inversions que cal realitzar quant a obres, equipament, introducció de noves tecnologies i/o serveis, normalització d'imatge, estalvi energètic, millores mediambientals, tractament i eliminació de residus, càrrega i descàrrega, accessos i recorreguts interns, accessibilitat, etc. Les solucions tècniques plantejades ho seran considerant l'activitat econòmica que calga realitzar en aquests equipaments comercials o espais urbans, el seu manteniment i la sostenibilitat futura.

L'ajuda per mercat municipal arribarà fins al 100 %, amb el límit de 15.000 euros. Si, a més, inclou l'estudi de consum energètic de les instal·lacions del mercat, de manera que amb les inversions que es plantegen se satisfacen els nivells de confort adequats per a l'activitat comercial que s'hi desenvolupa, la subvenció podrà arribar al límit de 20.000 euros; en el cas de tractar únicament aquest punt, la subvenció arribarà fins a 6.000 euros. Si es tracta d'un mercat de venda no sedentària, el límit de subvenció serà de 8.000 euros, i si es tracta d'un espai urbà de concentració comercial, la subvenció màxima serà de 5.000 euros.8. Implantació o manteniment d'espais expositius permanents destinats a la promoció de la producció artesana en el seu àmbit competencial. Es consideraran subvencionables les despeses del personal tècnic responsable de la gestió d'aquest espai expositiu, les de funcionament habitual de les instal·lacions i les promocionals d'aquest. L'import màxim de l'ajuda serà del 100 %, amb el límit de 10.000 euros per beneficiària i sense superar 30.000 euros en el període de cinc anys.

Article 23. Documentació addicional

1. Segons l'ajuda que se sol·licite de les previstes en l'article 22, la documentació que calga presentar amb la sol·licitud també inclourà el següent:

a) Memòria de l'entitat sol·licitant en la qual es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir i amb expressió dels mitjans personals, materials i tècnics de què disposa per a dur a terme les actuacions plantejades, si escau.

b) Relació d'expositores (raó social, activitat econòmica segons l'IAE, DCA i domicili social) del certamen per al qual se sol·licita suport o de l'última edició, si se sol·licita ajuda pel punt 1. En el supòsit de sol·licitar suport pels apartats 3, 4, 5 o 6, s'haurà d'aportar una relació d'empreses (raó social, activitat econòmica segons l'IAE i situació) situades en l'entorn o al recinte en el qual es pretén actuar.

c) Documentació gràfica sobre l'estat actual, quan es pretenga ajuda pels punts 3, 4, 5 o 6.

d) Estudi previ o, si escau, pla de millora, que determine les inversions que cal realitzar si se sol·licita una ajuda pels punts 4, 5 o 6.

e) Informe tècnic o certificat que acredite el compliment, en el present o amb les inversions plantejades, en matèria higienicosanitària, si es pretén ajuda pels apartats 3 o 4.

f) Informe tècnic o certificat que acredite un nivell d'accessibilitat adequat a la normativa vigent en el lloc en el qual es pretén actuar, en el present o amb les inversions plantejades, si se sol·licita ajuda pels punts 3, 4, 5 o 6.

g) Pla a escala en el qual es representen gràficament, a nivell de façana, totes les activitats (econòmiques o no) a l'efecte de verificar el nivell de concentració comercial del carrer o de l'àrea en què es pretén actuar, si se sol·licita suport per l'apartat 5.

h) Proposta metodològica i pressupost, externs a l'entitat sol·licitant, si se sol·licita ajuda pel punt 7.

i) Certificat del secretari o secretària que relacionant el personal vinculat a l'AFIC o a l'espai expositiu artesà, amb indicació del nom, la data des de la qual hi està vinculat, el tipus de vinculació i el grup de cotització, si sol·licita suport pels punts 2 o 8. S'aportarà també el currículum del personal tècnic per al qual se sol·licita l'ajuda.

2. Juntament amb la justificació s'aportarà:

a) Memòria detallada de l'execució de les actuacions i de l'abast dels objectius proposats. A aquesta memòria s'acompanyarà documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que s'hi expresse.

b) Relació d'expositores (raó social, activitat econòmica segons l'IAE, DCA i domicili social), si s'obté ajuda pel punt 1.

c) Documentació gràfica sobre l'estat final de l'equipament, si s'ha obtingut ajuda pels punts 3, 4, 5 o 6.

d) Informe tècnic o certificat que acredite que la inversió s'ha completat i és suficient per a la seua aplicació, funcionament o ús, si s'ha obtingut ajudes pels punts 3, 4, 5 o 6.

e) Còpia de l'estudi, si s'ha obtingut ajuda pel punt 7.

f) En el supòsit d'haver sol·licitat suport per a actuacions vinculades a l'impuls del comerç electrònic, per l'apartat c del punt 2 de l'article 22, haurà d'aportar-se una declaració responsable per cada pime, en la qual es detalle, almenys, el treball realitzat i els objectius aconseguits, incloent-hi la conformitat de la pime.

CAPÍTOL IV

Programa d'ajudes a entitats locals en matèria de consumArticle 24. Accions i beneficiàries

Podran accedir a l'ajuda prevista en aquest capítol les entitats locals previstes com a beneficiàries en l'article 5.1.d que tinguen una oficina municipal d'Atenció al Consumidor o una junta arbitral compartida, mitjançant conveni, amb la Generalitat, per a la prestació de servei i/o la realització d'alguna de les actuacions descrites més avall, a les quals podrà concedir-se una única ajuda de fins al 100 %, amb el límit de 50.000 euros per sol·licitant.

1. Activitats formatives, educatives o informatives dirigides a potenciar i millorar els coneixements de consum. L'ajuda que es concedisca per aquest punt no podrà superar la que li corresponga pel punt 2 d'aquest mateix article ni superar els 5.000 euros

a) Accions formatives, informatives o educatives directament relacionades amb l'àmbit del consum. S'estimarà un cost màxim admissible de 125 euros/hora per les despeses corrents en els conceptes fixats en l'article 4.1.i d'aquesta ordre generades per cada acció que tinga, com a mínim, 25 alumnes. Aquest nombre de persones no s'exigirà quan es tracte d'escolars o de col·lectius que, per les seues característiques, justifiquen la dificultat d'arribar-hi. En el cas que aquestes accions estiguen destinades únicament a personal tècnic de les OMIC, també es consideraran subvencionables les despeses de transport, allotjament i manutenció que originen els assistents, i el nombre mínim d'alumnes en aquestes accions serà deu.b) Activitats destinades a la informació del consumidor o consumidora mitjançant la realització de fullets o altres accions divulgatives. Es consideraran subvencionables les despeses generades en disseny, elaboració, difusió i comunicació d'aquestes accions, per qualsevol mitjà o suport.

2. Servei d'informació i atenció als consumidors i consumidores. Es donarà suport al cost del personal tècnic de l'OMIC, i la quantitat que es percebrà per aquest concepte estarà vinculada al nombre de reclamacions resoltes per mediació en l'exercici anterior: les primeres 250 reclamacions, a 15 euros; de la 251 a la 500, a 10 euros; de la 501 a la 750, a 5 euros; de la 751 a la 1.000, a 3 euros, i a partir de la 1.001, a 1 euro.3. Activitats dirigides a l'adhesió d'empreses/comerços/professionals a les juntes arbitrals de Consum amb seu a la Comunitat Valenciana. Seran subvencionables les despeses, externes a la sol·licitant, relatives a les campanyes o accions específiques per a l'obtenció de noves adhesions al sistema arbitral de consum.

4. Centre de Recursos. Es considerarà susceptible de rebre suport el cost del tècnic responsable en els termes fixats en l'article 4.1.g i en la part que siga imputable, amb el límit de 10.000 euros.5. Junta arbitral de Consum de titularitat compartida amb la Generalitat. El cost màxim subvencionable en personal tècnic directament vinculat a aquesta quedarà subjecte al nombre de sol·licituds d'arbitratge de l'exercici anterior al de la convocatòria:

Fins a 250 sol·licituds, 5.000 euros.

De 251 a 500 sol·licituds, 7.500 euros.

Més de 500 sol·licituds, 10.000 euros.

6. Actualització i manteniment de programes i eines telemàtics de gestió.Article 25. Documentació addicional

1. Juntament amb la sol·licitud i la documentació inicial s'aportarà:a) Memòria descriptiva de les activitats realitzades en l'exercici anterior, signada, així com programa d'actuació o memòria detallada de les actuacions previstes realitzar en l'exercici de la convocatòria. Per a cada convocatòria hi haurà un model disponible en el web.

b) Declaració responsable sobre el nombre d'hores, en còmput setmanal, en què l'OMIC està oberta al públic, i horari d'obertura.

c) Declaració responsable que acredite el compliment dels requisits fixats en l'article 6.15 d'aquesta ordre.

d) Del personal tècnic de l'OMIC: certificat del secretari o secretària que arreplegue les persones vinculades a l'OMIC, amb indicació del nom, data des de la qual hi estan vinculades, tipus de vinculació i grup de cotització; també s'haurà d'aportar el currículum dels tècnics i tècniques i l'acreditació documental de tindre la titulació oficial tècnic superior en Consum, si escau.

2. En la fase de justificació de les actuacions que han rebut suport, a més de la documentació que corresponga de l'esmentada en l'article 15, s'aportarà una memòria detallada de l'execució de les actuacions i de l'abast dels objectius proposats. Així mateix, s'aportarà la documentació que acredite, si escau, l'assistència de l'alumne o alumna a les activitats que han rebut suport, així com documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que s'expresse en la memòria.CAPÍTOL V

Programa d'ajudes a associacions i federacions

de persones consumidores i usuàriesArticle 26. Accions i beneficiàries

Podran ser beneficiàries d'aquesta ajuda les associacions, les federacions o una altra forma d'unió d'associacions de persones consumidores i usuàries previstes en l'article 5.1.c, que presten serveis durant un mínim de 25 hores setmanals de manera presencial en locals oberts al públic, per a la realització de totes o d'alguna de les actuacions que a continuació es detallen.

L'ajuda podrà arribar fins al total de l'import del pressupost presentat i aprovat, amb els següents límits en funció de l'àmbit territorial de la sol·licitant, de la grandària del municipi i de les actuacions per a les quals sol·licita suport:

– Àmbit local: 18.000 euros en municipis de més de 100.000 habitants, i 6.000 euros a la resta.

– Àmbit provincial: 35.000 euros.

– Àmbit autonòmic: 120.000 euros.

– Suport a actuacions: l'ajuda que es concedisca no podrà superar els següents percentatges màxims del límit que puga correspondre segons el seu àmbit territorial d'actuació: 20 % per al punt 1, 50 % per a l'apartat a del punt 2 i 50 % per a l'apartat b del punt 2. En el cas que siga necessari aplicar aquests límits, es farà seguint l'ordre indicat en aquest paràgraf.

1. Activitats formatives, educatives o informatives adreçades a potenciar i millorar els coneixements de consum dels consumidors i consumidores, especialment en les matèries en les quals es produeixen un major nombre de consultes o reclamacions.

Es consideraran subvencionables les despeses que s'indiquen per a la realització de les següents accions:

a) Accions formatives i educatives directament relacionades amb l'àmbit de consum, considerant susceptibles de rebre suport els conceptes fixats en l'article 4.1.i d'aquesta ordre. La subvenció màxima serà la quantitat resultant de multiplicar 125 euros per hora de durada de cada acció que tinga un mínim de 25 alumnes. Aquest nombre de persones no s'exigirà quan es tracte d'escolars o de col·lectius que, per les seues característiques, justifiquen la dificultat d'arribar a aquesta quantitat.b) Activitats destinades a la informació del consumidor o consumidora mitjançant la realització de fullets o altres accions divulgatives. Es consideraran subvencionables les despeses generades pel disseny, elaboració, difusió i comunicació d'aquestes accions, per qualsevol mitjà o suport.

2. Serveis d'informació i atenció als consumidors i consumidores. Seran subvencionables les despeses següents:

a) Funcionament general dels locals d'informació i atenció als consumidors i consumidores.

Les despeses subvencionables hauran de correspondre a algunes de les següents partides:

– Lloguer dels locals en què s'ofereixen aquests serveis als consumidors i consumidores.

– Primes d'assegurança que incloguen, almenys, els conceptes de responsabilitat civil i danys a tercers.

– Comunicacions directament vinculades a la prestació del servei: telefonia, internet, telefax, correu i missatgeria.

– Subscripció a bases legislatives relacionades amb el consum.

– Manteniment i/o actualització de la pàgina web.

– Personal contractat per l'entitat no inclòs en l'apartat b d'aquest punt.

– Serveis professionals externs, incloent-hi les auditories que hauran de complir el que s'estableix en l'article 15.3.c.2, per a la realització de tasques vinculades amb el consum no incloses en uns altres epígrafs d'aquest article.

La subvenció arribarà fins als 10.000 euros o a la quantitat que resulte de multiplicar 9.000 euros pel nombre total de treballadors i treballadores, en el percentatge en què estiguen vinculats a l'activitat i al període subvencionats, si aquesta fora superior.

En el cas que l'entitat reba altres subvencions per a la mateixa activitat subvencionable que cobrisquen el cost d'alguna o algunes de les persones ocupades, únicament s'hi inclourà el percentatge no subvencionat.

b) Personal tècnic (tant el de l'entitat beneficiària com professionals externs contractats per a la prestació del servei) destinat a les activitats d'informació i mediació en matèria de consum, que es vincularà al nombre de reclamacions mediades i resoltes de forma proporcional a la jornada de treball, de manera que la mitjana d'aquestes per cada tècnic o tècnica a jornada completa no siga inferior a 250 en l'exercici precedent al qual se sol·licita l'ajuda.Article 27. Documentació addicional

1. Juntament amb la sol·licitud i la documentació inicial s'aportarà:

a) Certificat del secretari o secretària de l'entitat en el qual conste, en el moment de la publicació de la convocatòria corresponent, la identificació de les associacions, federacions i altres unions, vinculades a l'entitat sol·licitant, si escau, o nombre de sòcies titulars actives. A aquest certificat s'acompanyarà una acreditació bancària del nombre de rebuts periòdicament girats a les associades per al pagament de les quotes, o, en defecte d'això, la documentació equivalent. En cas de discrepància, i a efectes de còmput d'associades, es considerarà la quantitat més baixa de les dues.

b) Memòria descriptiva de les activitats realitzades en l'exercici anterior, signada, així com programa d'actuació o memòria detallada de les actuacions previstes per a realitzar en l'exercici de la convocatòria. Per a cada convocatòria hi haurà un model disponible en el web.

c) Certificat del secretari o secretària de l'associació on es relacionen les persones (amb contracte de l'entitat o extern), el tant per cent de jornada que realitza vinculada a consum, grup de cotització i serveis que presten en l'entitat sol·licitant o per a aquesta. A aquest certificat s'adjuntarà el currículum dels tècnics i tècniques, una còpia actualitzada de la vida laboral del codi compte de cotització de l'entitat sol·licitant emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social o un document similar, i l'acreditació documental de tindre la titulació oficial tècnic superior en Consum, si escau.

d) Certificat del secretari o secretària respecte al nombre d'hores setmanals en què es presta atenció als consumidors i consumidores de manera presencial en locals oberts al públic, amb el detall de l'horari d'obertura.

2. En la fase de justificació de les actuacions que reben suport, a més de la documentació que corresponga de l'esmentada en l'article 15, s'aportarà una memòria detallada de l'execució de les actuacions i de l'abast dels objectius proposats. Així mateix, s'aportarà la documentació que acredite, si escau, l'assistència dels alumnes a les activitats que reben suport, així com la documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que s'indique en l'esmentada memòria.DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Finançament comunitari

1. En el supòsit d'ajudes cofinançades amb fons comunitaris, serà aplicable el procediment establit en aquesta ordre, amb l'adequació de les especialitats i el compliment dels requisits que, si escau, es determinen en relació amb aquestes.

2. La publicitat de les esmentades ajudes haurà de realitzar-se d'acord amb la normativa comunitària en la matèria.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Delegació

Es delega expressament en qui exercisca la titularitat de la Direcció General de Comerç i Consum la convocatòria anual d'alguna o de totes les ajudes reflectides en aquesta ordre, que podrà ampliar, si escau, els imports globals màxims i el termini de presentació de sol·licituds en funció del pressupost disponible. Les resolucions que puguen dictar-se seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Segona. Competència

Les referències efectuades en aquesta ordre a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i a la Direcció General de Comerç i Consum, o a les persones que n'exercisquen la titularitat, s'entendran realitzades a la conselleria o a la direcció general, o a les persones que n'exercisquen la titularitat, que tinga assignades les competències en matèria de comerç, consum i artesania.Tercera. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica

Es deroga l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.València, 22 de novembre de 2018El conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Mapa web