Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en determinades categories professionals de la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se'n fa pública la convocatòria. [2018/10786]

(DOGV núm. 8432 de 27.11.2018) Ref. Base de dades 010700/2018
La Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, en l'article 4, preveu que la prestació del servei públic audiovisual siga exercida directament per la Corporació mateixa o per mitjà de la societat o les societats prestadores dels serveis de ràdio i televisió que en depenguen, i disposa a continuació, en l'article 8, que la Corporació exercirà aquesta funció de servei públic directament i mitjançant la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, la Societat).La Societat es constitueix mitjançant escriptura de 5 d'abril de 2017 i es regeix per l'esmentada llei, pels seus estatuts socials aprovats pel Consell Rector en data de 2 de març de 2017 i modificats en data de 18 de maig de 2017, per les normes reguladores de les empreses de la Generalitat en allò que els siga aplicable i per la normativa economicofinancera d'aplicació al sector públic empresarial valencià, així com per la legislació mercantil i la normativa aplicable en matèria audiovisual.Per a la provisió dels llocs necessaris per a la posada en marxa de la Societat, i fins que s'escometa la provisió definitiva de places mitjançant els corresponents processos selectius, que respectaran els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, la disposició transitòria novena de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, autoritza la contractació laboral amb caràcter temporal, sempre que aquesta s'atinga al que disposa l'Estatut dels treballadors i la resta de normativa laboral d'aplicació per a l'esmentada modalitat.

L'esmentada disposició determina que aquestes contractacions temporals es portaran a terme mitjançant una borsa de treball pels mèrits en què, a causa de les necessitats d'agilitat en la posada en marxa, es valorarà com a mèrit diferenciat el fet d'haver treballat en l'antiga RTVV, l'antiguitat i haver accedit al lloc mitjançant un procés selectiu.Correspon al Consell Rector, a proposta de la Direcció General, determinar el nombre i els criteris per a la contractació excepcional temporal del personal necessari per a la posada en funcionament de la Societat, així com aprovar les normes bàsiques reguladores dels procediments de selecció del personal.

Atenent les consideracions exposades, el Consell Rector de la CVMC, per l'Acord de 26 de juliol de 2017, aprova les bases reguladores dels procediments de constitució de les borses de treball per a la selecció temporal del personal per a determinades àrees o categories i la seua convocatòria, en virtut del que disposa l'article 8.f del Reglament orgànic i funcional del Consell Rector, publicat per la Resolució d'11 de gener de 2017, del president del Consell Rector (DOGV 7960, 18.01.2017), resolc:

Primer

Publicar les bases que s'adjunten com a annex I, que regulen la constitució i el funcionament de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana per a determinades categories.Segon

Publicar la convocatòria de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en les categories professionals relacionades en l'annex II.Tercer

Aquesta resolució tindrà efectes a partir de l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.De conformitat amb el que estableix l'article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, contra aquest acte i les bases aprovades, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar demanda laboral davant el Jutjat Social de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les citacions en les demandes que se substancien contra aquesta resolució es realitzaran mitjançant la inserció del corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Burjassot, 21 de novembre 2018.– El president del Consell Rector: Enrique Soriano Hernández.ANNEX I

BasesPrimera. Qüestions generals

1. Les borses a què fan referència aquestes bases estaran constituïdes pel personal aspirant que reunisca els requisits establits en la base segona, ordenat en cada una de major a menor puntuació total.2. Per a la constitució de la borses i la provisió temporal de llocs de treball pertanyents a les categories relacionades en l'annex II, caldrà ajustar-se a la puntuació obtinguda en els mèrits establits en aquestes bases.

3. La inclusió en les borses de treball no garanteix la contractació per part de la Societat.

4. Les persones seleccionades seran contractades d'acord amb la legislació laboral.Segona. Requisits de les persones aspirants

1. Per tal de ser admés i formar part de cada una de les borses, les persones aspirants hauran de complir els requisits següents:

a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les persones espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi podran participar els descendents i els del seu cònjuge menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que en depenguen.

També podran participar en aquesta convocatòria les persones estrangeres amb residència legal a Espanya.

b) Edat: haver complit 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

c) Titulació: estar en possessió de la titulació exigida per a l'accés a les categories de les borses a les quals s'opte o equivalent i que figura en la relació de llocs de treball de la Societat, o complir els requisits per a obtindre-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, caldrà estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

d) Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.

e) Habilitació: no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública en el seu estat.

f) Complir la resta dels requisits exigits per a cada àrea professional que figura en la relació de llocs de treball de la Societat.

2. Tots els requisits detallats en l'apartat anterior hauran de reunir-se l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, se'n podran fer les comprovacions oportunes fins que s'arribe a la contractació.

Tercera. Barem de mèrits generals

1. Es valoraran els mèrits indicats a continuació.

1.1. Experiència professional

– Temps de serveis efectius prestats en llocs de treball del grup de l'antiga RTVV que pertanguen a la mateixa àrea o categoria professional que la convocada o amb funcions equivalents: 0,07 punts per cada mes complet de servei en actiu.

– Temps de serveis prestats en altres administracions públiques o altres ens públics prestadors del servei de radiodifusió o televisió, en llocs de treball de la mateixa àrea o categoria professional que la convocada o amb funcions equivalents: 0,05 punts per cada mes complet de servei en actiu.

– Temps de serveis prestats en entitats privades del sector audiovisual, en llocs de treball corresponents a la mateixa àrea o categoria professional que la convocada o amb funcions equivalents: 0,04 punts per cada mes complet de servei en actiu.

El màxim de punts per a aquest apartat serà de 19 punts.1. 2. Superació de processos selectius en el grup de l'antiga RTVVHaver exercit, com a personal laboral fix després de la superació d'un procés selectiu, un lloc de treball en el grup de l'antiga RTVV pertanyent a la mateixa àrea o categoria professional a què es concorre: 7,5 punts.

1.3. Per serveis prestats en el grup de l'antiga RTVV

– Temps de serveis efectius prestats en el grup de l'antiga RTVV: 0,01 punts per cada mes complet de servei en actiu, fins a un màxim de 2,5 punts.

1. 4. Valencià

El coneixement de valencià es puntuarà fins a 5 punts, d'acord amb la distribució següent:

– Certificat de nivell C1: 2 punts.

– Certificat de nivell C2: 4 punts.

– Certificat de capacitació tècnica de llenguatge administratiu: 0,5 punts.

– Certificat de capacitació tècnica de correcció de textos: 0,5 punts.– Certificat de capacitació tècnica de llenguatge en els mitjans de comunicació: 0,5 punts.

Es valorarà sempre que no siga requisit per a l'accés i només es computarà el certificat de major nivell.

1.5. Idiomes estrangers i altres llengües oficials de l'Estat

Pel coneixement d'idiomes estrangers i altres llengües oficials de l'Estat distintes del castellà, fins a 4 punts.

Es valorarà sempre que no siga requisit per a l'accés i només es computarà el certificat de major nivell.

Només es tindran en compte els títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d'idiomes, o els seus equivalents, així com els títols, diplomes i certificats expedits per universitats i altres institucions públiques o privades espanyoles i estrangeres, de conformitat amb el sistema de reconeixement de competències en llengües estrangeres que establisca l'autoritat educativa corresponent, d'acord amb la distribució següent:

A2: 0,5 punts.

B1: 1 punt.

B2: 2 punts.

C1: 3 punts.

C2: 4 punts.

Només es valoren els certificats que s'ajusten al Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

1.6. Formació

1.6.1. Possessió d'altres titulacions acadèmiques oficials d'igual o major nivell a l'exigit per a l'accés a l'àrea o categoria professional a què s'opta, excloent-ne el que siga necessari per a accedir-hi: 1,5 punts per títol fins a un màxim de 4,5 punts.

1.6.2. Cursos de formació i perfeccionament.

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estiga relacionat directament amb l'actualització dels coneixements a desenvolupar en el lloc de treball que s'ocuparà, i sempre que es tracte de cursos homologats o reconeguts per les administracions públiques, així com per les universitats i el centre de formació del grup de l'antiga RTVV, fins a un màxim de 5 punts d'acord amb la distribució següent:

– Duració de 15 hores: 0,2 punts.

– Duració entre 16 i 75 hores: 0,5 punts.

– Duració entre 76 i 100 hores: 1 punt.

– Duració de més de 100 hores: 2 punts, més 0,02 punts per cada hora que supere les 100 hores.

En cap cas puntuaran els cursos de valencià ni d'idiomes, els cursos que formen part del pla d'estudis per a l'obtenció d'un títol, els cursos de preparació o formació relacionats amb els processos d'especialització i selecció d'empleats públics, de promoció interna, de plans d'ocupació i adaptació del règim jurídic del personal a naturalesa jurídica del lloc de treball.

1.6.3. Altres títols expedits per les universitats.

Quan la relació de llocs de treball de la Societat preveja com a mèrit específic dels llocs de treball pertanyents a l'àrea o categoria professional a què es concórrega, que es dispose d'una formació específica acreditada mitjançant un títol universitari oficial o un títol universitari propi, s'assignarà 1,5 punts per títol, sempre que aquest no haja servit per a l'accés a l'àrea professional a què s'opta i no haja sigut valorat en el punt primer d'aquest apartat, fins a un màxim de 3 punts.1.7. Persones amb diversitat funcional

– Quan el grau siga igual o superior al 33 %: 1,5 punts.

– Quan el grau siga igual o superior al 65 %: 2,5 punts.

2. Tots els mèrits detallats en l'apartat anterior hauran de reunir-se l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.Quarta. Acreditació dels requisits i mèrits

1. Acreditació de la titulació acadèmica requerida

Els títols s'acreditaran mitjançant còpies testimoniades documentalment per notari o degudament compulsades.

Només es requerirà la presentació de la còpia compulsada a aquelles persones que vagen a ser contractades.

En aquells supòsits en què l'expedició del títol es trobe en tràmit, la titulació es podrà acreditar mitjançant la presentació del certificat acadèmic de finalització d'estudis expedit per la Universitat o òrgan competent, juntament amb el rebut d'abonament de les taxes corresponents.Respecte a titulacions acadèmiques no universitàries, si no es presenta el títol oficial, es podrà acreditar mitjançant un certificat de l'autoritat educativa competent, en què haurà de constar necessàriament el número de registre, el número de sèrie i la data d'expedició, i, si és el cas, la indicació del llibre i foli.

En el cas de titulacions acadèmiques obtingudes a l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. La convalidació o l'homologació dels títols haurà de ser degudament acreditada mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.

Les titulacions oficials acadèmiques que es presenten per part dels aspirants, hauran d'anar acompanyades de l'equivalència de títols declarada per l'autoritat acadèmica competent (Ministeri d'Educació o organisme competent).

Les certificacions de professionalitat es justificaran mitjançant certificats de professionalitat que acrediten mòduls competencials equivalents als establits en el cicle formatiu competent.

2. Experiència professional

L'experiència professional en el sector públic s'acreditarà mitjançant certificació expedida per l'administració o entitat del sector públic en què es van prestar els serveis.

Els serveis prestats en el sector privat com a treballador per compte d'altri, autònom o professional hauran d'acreditar-se d'acord amb els criteris següents:

– Treballadors per compte d'un altre: contracte de treball en què s'especifique la categoria i certificat de l'empresa de les funcions portades a terme si aquestes no es poden deduir dels termes del contracte, sense que s'admeta contradicció entre els dos documents. En tot cas, serà obligatòria la presentació del certificat o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue en el grup de cotització de la categoria laboral que corresponga.– Per al supòsit de professionals i autònoms: llicència fiscal o IAE en què s'acrediten el o els epígrafs corresponents a la categoria convocada, així com certificació o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant el temps que s'al·legue. Si és procedent, i en substitució dels documents esmentats, s'aportarà certificació oficial que acredite haver cotitzat en el règim especial o en la mutualitat corresponent.

3. Superació de proves selectives en el grup de l'antiga RTVV

Sense perjudici que s'al·legue per les persones sol·licitants, es comprovarà d'ofici per la comissió de valoració sol·licitant les corresponents certificacions a l'òrgan competent de RTVV, SAU, en liquidació o entitat que la substituïsca.

4. Valencià

S'acreditarà mitjançant un certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o certificats equivalents o homologats, de conformitat amb la relació d'equivalències establida en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.

5. Idiomes estrangers i altres llengües oficials de l'Estat

Els títols, diplomes i certificats a què fa referència l'apartat 1.5 de la base tercera, s'acreditaran mitjançant còpies testimoniades documentalment per notari o degudament compulsades.

Només es requerirà la presentació de la còpia compulsada a aquelles persones que vagen a ser contractades.

6. Altres titulacions acadèmiques oficials o pròpies

S'acreditaran en la forma prevista en l'apartat 1 d'aquesta base quarta.

7. Cursos de formació i perfeccionament

Certificació expedida per l'òrgan corresponent, d'acord amb el que preveu l'apartat 1.6.2 de la base tercera, en què conste de manera expressa el contingut del curs i el nombre d'hores de duració del curs. Si no s'aporta aquesta certificació, no s'obtindrà puntuació per aquest apartat.

8. Persones amb diversitat funcional

– Certificat justificatiu del grau igual o superior al 33 %, expedit per l'òrgan competent.

– Certificat de capacitats a l'efecte de demanda d'ocupació o, si és el cas, l'acreditació d'haver-lo sol·licitat i el certificat de compatibilitat del lloc.

9. L'acreditació de la capacitat funcional per a exercir les tasques i funcions corresponents s'efectuarà amb el pertinent certificat mèdic oficial.Cinquena. Forma i termini de presentació de sol·licituds

1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de deu dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Les persones aspirants a integrar-se en cada una de les borses presentaran la sol·licitud exclusivament per via telemàtica, segons model normalitzat, que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, punxaran en l'apartat Serveis online i buscaran el tràmit de sol·licitud d'ingrés en la borsa dissenyat a aquest efecte. En cas de presentació de més d'una sol·licitud per a una mateixa àrea professional, únicament es tindrà en compte l'última presentada i s'anul·laran les anteriors.

Si no es fa ús del certificat de firma electrònica també haurà de presentar-se la sol·licitud telemàticament, però serà necessari imprimir el full de sol·licitud i el full d'autobaremació i presentar-los en la seu de la Societat, polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València, de 09.00 a 14.00 hores, o mitjançant un correu certificat dirigit a la Societat, a la mateixa adreça. Si no es fa així, la sol·licitud telemàtica no serà vàlida i es considerarà no feta.

3. Les persones aspirants podran fer ús del servei d'assistència tècnica, per mitjà del correu electrònic incidenciesborsa@cvmc.es, destinat a resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de l'esmentada sol·licitud.

Qualsevol altra qüestió relacionada amb les bases podrà consultar-se en dubtesborsa@cvmc.es

4. El formulari de sol·licitud incorporarà una declaració responsable, mitjançant la qual la persona sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades arreplegades en la sol·licitud d'inscripció en borsa són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i que queda a disposició de la Societat per a la comprovació, el control i la inspecció que es consideren oportuns.5. El domicili, el correu electrònic i els telèfons de contacte que figuren en les sol·licituds es consideren els únics vàlids als efectes de notificacions i per a la crida en la contractació, i seran responsabilitat exclusiva de la persona sol·licitant tant els errors en la consignació d'aquests, com el fet de no comunicar per escrit a aquest ens públic canvis de domicili, correu electrònic i/o telèfon de contacte.

Sisena. Comissió de valoració

1. Per a la valoració i verificació dels mèrits, la comprovació del compliment dels requisits exigits per a l'accés i la resolució de les incidències que pogueren sorgir durant el procés de constitució de les borses, es constituirà, al menys, una comissió la composició de la qual es publicarà en la web de la CVMC (www.cvmc.es) i els membres de la qual seran designats per la directora general de la Societat.

2. La composició serà imparella i no podrà ser inferior a tres atenent criteris d'imparcialitat, professionalitat i paritat.

L'esmentada comissió de valoració podrà sol·licitar i obtindre l'assessorament d'especialistes en les diferents categories i en tècniques de selecció.Setena. Comissió de seguiment de les borses de treball temporal

1. La comissió de seguiment de les borses de treball temporal de la Societat estarà formada per un membre de cada una de les organitzacions sindicals més representatives del sector públic instrumental de la Generalitat, i el mateix nombre de persones en representació de la Societat. La comissió tindrà caràcter d'òrgan de participació en el seguiment de la constitució i funcionament de les borses de treball temporal, sense perjuí de les competències atribuïdes legalment als fòrums de negociació col·lectiva.

2. Correspondrà a la Comissió de Seguiment el següent:

a) Vetlar pel compliment d'aquestes bases tant en la constitució de les borses com en la selecció del personal temporal.

b) Conéixer periòdicament l'estat de les borses i els llocs adjudicats, incloent-hi l'àrea o categoria, data d'inici i cessament dels contractes.c) Informar la resolució de les reclamacions que es formulen en aquesta matèria així com sobre qualsevol qüestió recollida en aquesta resolució o directament relacionada amb la seua comesa, bé a proposta de la Societat, bé a proposta de les organitzacions sindicals presents en aquesta.Huitena. Anuncis, comunicacions i presentació d'escrits

1. Els actes i acords dictats en el procediment objecte d'aquestes bases i la resta d'anuncis i informació que haja de conéixer el personal aspirant s'exposaran en la pàgina web de la CVMC, i serà suficient l'esmentada exposició, en la data en què s'inicie, com a notificació a tots els efectes.

2. Qualsevol comunicació o escrit que, en el si del procediment objecte de les presents bases, les persones interessades dirigisquen a la Societat haurà de presentar-se en la seu de la Societat, polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València, o mitjançant un correu certificat dirigit a la Societat, a la mateixa adreça.Novena. Procediment de constitució de les borses de treball temporal per a les categories relacionades en l'annex II

1. Llista d'aspirants integrants de les borses de treball

1.1. Una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, per acord de la directora general de la Societat, es publicarà la relació provisional de les persones admeses en la borsa de treball, amb el consegüent ordre de prelació d'acord amb la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats per cada aspirant, i de persones excloses, amb especificació de les causes d'aquesta exclusió.

1.2. Les persones interessades disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'esmentada relació, per a fer esmenes i presentar les al·legacions que estimen oportunes en la forma prevista en la base huitena.

1.3. Finalitzat el termini concedit i vistes les al·legacions presentades, s'acordarà per la directora general de la Societat la publicació de la relació de persones que integren la borsa de treball de l'àrea o categoria que corresponga, ordenades d'acord amb la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats per cada aspirant, i la relació de persones excloses amb indicació de la causa d'exclusió, i a la publicació en la pàgina web de la CVMC.

2. Persones que han de presentar documentació

2.1. En l'acord que publique la relació d'integrants de la borsa de treball corresponent, s'indicarà la puntuació a partir de la qual les persones inscrites hauran de presentar en el lloc que s'indique, en un termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'endemà de la seua publicació, la documentació acreditativa dels requisits i mèrits que s'han fet constar en la sol·licitud, a excepció de l'acreditació de la capacitat funcional, que s'efectuarà si la persona integrant de la borsa resultara seleccionada per a la provisió temporal d'un lloc de treball, i en el moment en què es formalitze el corresponent contracte laboral.2.2. Quedaran excloses de la borsa de treball temporal corresponent les persones que no presenten en el termini concedit la documentació acreditativa dels requisits.

2.3. Quan siga necessari, es dictarà un nou acord de la directora general de la Societat en què s'establirà el següent interval de puntuació a fi que les persones integrants de la borsa presenten la documentació acreditativa dels mèrits i requisits en els termes establits en l'apartat 1.3. Comprovació de requisits i mèrits

3.1. Una vegada rebuda la documentació, la comissió de valoració procedirà a comprovar-la.

3.1.1. Si es constata l'incompliment dels requisits d'accés, la persona serà exclosa de la borsa corresponent.

3.1.2. Si es constata que no ha de valorar-se algun dels mèrits al·legats per no ajustar-se a les bases, o l'existència de falsedats, el o els mèrits afectats no seran considerats en la valoració del concurs, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què donara lloc, i l'aspirant quedarà en la posició que corresponga d'acord amb la nova puntuació.

3.2. Realitzades les actuacions indicades anteriorment, la comissió elevarà la seua proposta a la Direcció General perquè dicte el corresponent acord i aprove la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada. L'esmentat acord es publicarà en la web de la CVMC.

3.3. Les persones interessades disposaran d'un termini de 5 dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'esmentada publicació per a la presentació de les al·legacions que consideren oportunes seguint la manera prevista en la base huitena.

3.4. Finalitzat el termini concedit, i vistes les al·legacions presentades, la directora de la Societat dictarà acord, que elevarà a definitiva la puntuació de les persones interessades.

3.5. Les persones la puntuació definitiva de les quals es mantinga dins de l'interval de puntuació establit en l'acord de la directora general de la Societat a què fa referència l'apartat 2.1 d'aquesta base novena passaran a integrar la llista de candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits.

Quan la puntuació definitiva assignada no estiga inclosa dins de interval esmentat, la persona serà reubicada en la borsa de treball segons la seua nova puntuació.Deu. Criteris de desempat

A l'hora d'establir l'ordre de prelació de les persones integrants de les distintes borses de treball o de la relació de personal candidat, en cas d'igualtat en la puntuació obtinguda, es tindran en compte els criteris següents:

a) En primer lloc, en favor de qui haja acreditat més serveis prestats en l'apartat concret d'experiència professional en llocs del grup de l'antiga RTVV de la mateixa categoria o equivalent, per assimilació de funcions, al del lloc objecte de convocatòria.

b) Si es manté l'empat, en favor de qui acredite una puntuació més alta en la totalitat de l'apartat relatiu a l'experiència professional.

c) Si persisteix l'empat, tindrà prioritat l'aspirant que acredite diversitat funcional. Si l'empat es produeix entre aquestes persones, es resoldrà en favor de qui tinga acreditat un major percentatge de discapacitat.d) Si persisteix l'empat després de l'aplicació dels criteris anteriors, aquest es resoldrà de la manera següent: les persones que disposen dels mateixos punts desempataran tenint en compte la primera lletra del primer cognom més pròxima a la lletra B, prenent com a referència la Resolució de 10 d'abril de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció dels aspirants en totes les proves selectives que se celebren durant l'any 2017, del conjunt de les administracions públiques valencianes (DOGV 08.05.2017); si persisteix l'empat, es tindrà en compte la segona lletra del primer cognom per ordre alfabètic, i així successivament. Si coincidiren totes les lletres del primer cognom, s'aplicaran aquests mateixos criteris respecte al segon dels cognoms.Onze. Funcionament de les borses de treball

1. Crides

Les crides per a la provisió temporal dels llocs de treball s'efectuaran entre les persones que integren la relació de persones candidates de l'àrea o categoria corresponent segons l'ordre de puntuació assignada, sempre que es troben en situació de disponible segons el que disposa l'apartat 3 d'aquesta base, i que en el moment de realitzar-se la crida complisquen els requisits i condicions exigits per a l'admissió en la convocatòria corresponent.

2. Sistema d'avís

2.1. L'avís a les persones que els corresponga ser nomenades es farà per qualsevol mitjà que permeta deixar constància que aquest s'ha realitzat. En primer lloc, s'utilitzarà la telefonada. Si no se la localitza, se li enviarà comunicació al seu correu electrònic, correu certificat, burofax o qualsevol altre mitjà que permeta, d'acord amb dret, tindre constància de la recepció de la notificació. Les persones aspirants hauran de donar contestació a l'oferta de treball en el termini màxim de dos dies hàbils des de la recepció de la comunicació.

2.2. Intentada sense èxit la notificació de la crida, rebutjada o no contestada, es procedirà a la crida de la persona següent de la relació de la borsa corresponent.

2.3. Quan la persona cridada no accepte la contractació temporal oferida o incomplisca el requisit de la presa de possessió del lloc en el termini establit, passarà a la situació de no disponible durant un termini de sis mesos, com preveu l'apartat 4 d'aquesta base.

2.4. En tot cas, es deixarà constància per part de les persones que procedisquen a les crides de les actuacions dutes a terme per a efectuar-los, així com de les renúncies.

3. Situacions de les persones incloses en les llistes de candidats de les borses de treball

3.1. Les persones que estiguen incloses en la llista de personal candidat es podran trobar en alguna de les situacions següents:

a) Personal disponible: és la situació de les persones incloses com a candidates que no es troben en cap de les situacions que s'estableixen en l'apartat b. A aquestes, se'ls podrà oferir la contractació com a personal laboral temporal.

b) Personal no disponible: és la situació de les persones incloses com a candidates que es troben en algun dels supòsits següents:1. Renúncia a la contractació quan estiga motivada per trobar-se prestant serveis, en el moment de la crida, en qualsevol entitat del sector públic o en empresa privada.

2. Renuncia a la contractació quan estiga motivada per l'acceptació de contractació oferida per la CVMC o Societat, de qualsevol altra àrea o categoria professional.

3. Malaltia que incapacite temporalment per al treball, mentre aquesta dure, entre la qual s'inclou la incapacitat temporal per risc durant l'embaràs i durant la lactància natural. En aquests casos, el comunicat de baixa o certificat mèdic, haurà de ser de data anterior a la del dia de la crida.

4. Compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal.

5. Raons de força major, prèvia acreditació i, apreciades, si és el cas, per la Societat.

6. Maternitat o paternitat, tant per naturalesa com per adopció o acolliment. En aquest supòsit, en el cas que l'integrant de la borsa de treball opte per l'acceptació de la contractació oferida, es procedirà a la formalització del contracte en la data de la seua acceptació. No obstant això, l'esmentada contractació quedarà condicionada a tots els efectes a la finalització del permís de maternitat o paternitat que disfrute o fins a la finalització del termini establit legalment per a aquest permís.7. Atenció d'un familiar fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, quan aquest, per raons d'edat, accident o malaltia, no puga valdre's per si mateix i no exercisca activitat retribuïda, fins al termini màxim establit per a l'excedència voluntària per atenció de familiars.3.2. Perquè l'al·legació de les causes indicades es considere justificada, la persona interessada haurà d'aportar la documentació que ho acredite. En cas contrari, caldrà ajustar-se al que preveu l'apartat 4 d'aquesta base.

3.3. Finalitzada la causa justificativa de la situació de no disponible en la borsa de treball, s'haurà de comunicar a la Societat aquesta circumstància, perquè es tramite l'alta en la borsa que corresponga en les mateixes condicions en què es trobava amb anterioritat a la declaració de tal situació.

4. Penalització

4.1. En el cas que la persona renuncie a la contractació o no prenguera possessió sense haver-se declarat la situació de no disponibilitat, la persona serà penalitzada i passarà a la situació de no disponible durant un termini de sis mesos en la borsa de categoria corresponent, des del dia de la no-acceptació de la contractació oferida o la no presa de possessió del lloc adjudicat.

No obstant això, quan s'esgote la borsa de treball corresponent, es podrà acudir als que es troben en la situació de penalitzats quan la causa de la penalització siga la no-acceptació de la contractació oferida.4.2. Una vegada finalitzat el termini de penalització, es tornarà a ocupar en la borsa de treball corresponent l'ordre pertinent.

Dotze. Situació de les altres borses

Les persones que estiguen en les llistes de persones candidates de les categories convocades per Resolució d'1 de setembre de 2017, del president del Consell Rector, per la qual fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses d'ocupació temporal per a la contractació laboral temporal en determinades àrees o categories professionals de la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i es fa pública la seua convocatòria (DOGV 04.09.2018), tindran preferència sobre les persones candidates seleccionades en aquesta convocatòria.Tretze. Normativa d'aplicació

Les borses s'ajustaran en el seu funcionament al que disposen aquestes bases.

En tot allò no establit expressament en aquesta convocatòria, caldrà ajustar-se subsidiàriament a la legislació autonòmica o estatal que siga d'aplicació, així com els criteris de la comissió de seguiment de borses.

ANNEX II

Categories convocadesSeu: Burjassot

1. SEO mànager.

2. Expert/a en xarxes i comunicació.

3. Analista de mitjans socials.

4. Meteoròleg/òloga.Les característiques dels llocs estan incloses en la Resolució de 27 de juny de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica la relació de llocs de treball de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (DOGV 11.07.2018).

Mapa web