Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 29/2017, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020. [2017/9941]

(DOGV núm. 8166 de 09.11.2017) Ref. Base de dades 009649/2017


ÍNDEXArticle únic. Objecte i finançament

Disposició addicional

Primera. Clàusula de no-incidència pressupostària

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Disposicions finals

Primera. Habilitació normativa

Segona. Entrada en vigor

Annex. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020Primera. Objecte

Segona. Beneficiaris

Tercera. Despeses subvencionables i quantia de les ajudes

Quarta. Obligacions dels beneficiaris

Cinquena. Òrgans competents per a la tramitació i resolució

Sisena. Òrgans competents per a la resolució

Setena. Sol·licitud i documentació a presentar

Huitena. Instrucció del procediment de concessió

Novena. Procediment de concessió

Desena. Modificació de la resolució, reintegrament i sancions

Onzena. Justificació i pagament de l'ajuda

Dotzena. Controls i seguiment

Tretzena. Concurrència i compatibilitat amb altres subvencionsCatorzena. Normativa d'aplicació

Quinzena. Informació i publicitat

Setzena. Règim d'infraccions i sancions

PREÀMBULEl I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020, presentat per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, estableix en la línia 5a la millora de la governança i la transparència del sector i polítiques transversals. La consecució d'aquest objectiu s'instrumenta a través de diverses mesures, entre les quals es troba la reducció de les quotes als controls i la certificació de la producció ecològica valenciana, i la contribució amb l'establiment d'ajudes per a la certificació.

La producció ecològica es troba regulada pel Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, i pel qual es deroga el Reglament (CEE) número 2092/91 del Consell, de 24 de juny, i pel Reglament (CE) 889/2008, de la Comissió, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control.Amb aquesta ordre s'aprova un nou règim d'ajudes que pretén potenciar la producció, transformació i consum dels productes agrícoles i ramaders ecològics, cosa que suposa un instrument a favor de la competitivitat en el sector agrari, oferint als consumidors, a través del sistema de control i certificació, una garantia objectiva de la presència d'una sèrie d'atributs de valor en el producte.Aquesta ordre, dotada amb fons propis de la Generalitat, aprova un nou règim d'ajudes dirigit als agricultors, ramaders i empreses agràries que operen d'acord amb el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny.

En el present règim d'ajudes, és aplicable a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles el Reglament (UE) número 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola; i per a la resta d'operadors és aplicable el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 de Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.Per a la gestió de les ajudes que es regulen en aquesta ordre es designa com a òrgan d'assistència el Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), segons el que disposa el capítol V de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), així com per les funcions atribuïdes a l'esmentada entitat, en qualitat de corporació de dret públic, i amb competències en matèria de control, certificació, representació i defensa dels productes ecològics segons el que disposen els articles 15.1 i 18 de l'esmentada Ordre 30/2010.Aquesta ordre s'adequa als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència segons el que estableix l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot el que s'ha exposat, en virtut de les facultats que em confereix l'article 28.e de la Llei 5/1983, del Consell, de 30 de desembre, l'article 160.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i vista la proposta de la direcció general competent en matèria de producció ecològica, en virtut de les competències que té atribuïdes pel Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en la redacció vigent, l'article 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, l'informe de caràcter preceptiu emés per l'Advocacia General de la Generalitat, segons el que disposa l'article 5.2, lletres a) i n), de la Llei 10/2.005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d''assistència jurídica a la Generalitat, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENEArticle únic. Objecte i finançament

1. Aquesta ordre té per objecte l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020, contingudes en l'annex de aquesta ordre.

2. Aquestes subvencions estan finançades exclusivament amb fons de la hisenda pública valenciana.DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Clàusula de no-incidència pressupostària

L'aprovació d'aquestes bases no comporta, en si mateixa, obligacions econòmiques en els pressupostos de la Generalitat, sense perjudici de les possibles convocatòries que puguen resoldre's, d'acord amb la consignació pressupostària que s'establisca en el corresponent exercici.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa aquesta ordre.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació normativa

Es faculta la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de producció ecològica, en el marc de les seues competències respectives, per a dictar tots els actes i disposicions específics que siguen necessaris per a l'aplicació i execució del que preveu aquesta ordre.Segona. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 6 de novembre de 2017 La consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,

ELENA CEBRIÁN CALVO

ANNEX

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc del I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020.Primera. Objecte

L'objecte de les subvencions previstes en aquest annex és regular el règim d'ajudes destinades a fomentar la producció ecològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en el programa de la qualitat dels aliments regulat en el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny, i en el Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre.

Segona. Beneficiaris

Podran ser persones beneficiàries de l'ajuda establida en aquesta ordre les persones físiques o jurídiques inscrites en el Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses) d'acord amb l'article 4 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).Tercera. Despeses subvencionables i quantia de les ajudes

1. Seran despeses subvencionables les quotes de manteniment anual per control i certificació abonades pels beneficiaris d'aquesta ordre al CAECV en l'exercici corresponent a la convocatòria

2. La intensitat de l'ajuda podrà ser de fins a un màxim del 70 % de les despeses subvencionables.

3. La quantia de l'ajuda que s'atorgarà per beneficiari no podrà superar l'import de 2.000 euros anuals.

4. L'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa dedicada a la producció primària de productes agrícoles no excedirà 15.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. L'import acumulat de les ajudes de minimis concedides per estat membre a empreses actives en la producció primària de productes agrícoles durant un període qualsevol de tres exercicis fiscals no excedirà el límit nacional de 413.750.000 € indicat en l'annex del Reglament 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre.

5. L'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa no dedicada a la producció primària de productes agrícoles no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.Quarta. Obligacions dels beneficiaris

1. Amb caràcter general, els beneficiaris de les ajudes hauran de:

a) Estar inscrits en el Registre d'operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació o comercialització de productes ecològics (Registre d'empreses) d'acord amb l'article 4 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

b) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió, trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de l'ajuda comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, i d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En el cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

c) No haver sigut sancionat pel CAECV.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides i a les previstes en la legislació del Tribunal de Comptes, i aportar tota la informació que li siga requerida en l'exercici de les actuacions esmentades. Així mateix, hauran de sotmetre's als controls sobre el terreny i a posteriori que realitze l'òrgan competent.e) Acreditar, per mitjà de declaració responsable, la no-concurrència de cap de les circumstàncies previstes en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

f) Comunicar a l'òrgan concedent, en la sol·licitud de subvenció, així com en qualsevol moment de la vigència de l'expedient, la sol·licitud o obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics, així com la modificació de les circumstàncies que hagueren fonamentat la concessió de la subvenció en els termes d'aquesta ordre. En el cas que la sol·licitud o concessió d'altres ajudes, o la modificació de les circumstàncies que hagueren motivat la concessió de l'ajuda, s'efectuen durant la tramitació de l'expedient, aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Presentar, si és el cas, una declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb indicació de l'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara, o si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan pertoque, d'acord amb el que estableixen els articles 36, 37 i 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

i) Qualsevol altra que legalment corresponga com a beneficiari de subvencions públiques.

2. L'incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.Cinquena. Òrgans competents per a la tramitació

1. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la subdirecció general competent en matèria de producció ecològica, innovació i tecnologia.

L'òrgan instructor realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta de resolució.2. Assistirà a l'òrgan instructor per a la gestió de les ajudes que es regulen en aquesta ordre el Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), com a corporació de dret públic.Sisena. Òrgans competents per a la resolució.

L'òrgan competent per a la resolució serà la direcció general competent en matèria de desenvolupament rural i política agrària comuna (PAC), per delegació de la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural amb competències en matèria de producció ecològica.

Setena. Sol·licitud i documentació a presentar

1. Es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'oportuna convocatòria o convocatòries corresponents d'acord amb el procediment i criteris fixats en aquests bases reguladores.

2. Les sol·licituds de subvenció es dirigiran a la direcció general competent en matèria de producció ecològica. El termini de presentació de sol·licituds i la forma de presentació es determinaran en cada convocatòria. Respecte al termini per a la presentació de sol·licituds, aquest no serà inferior a quinze dies hàbils, comptat des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Quan es produïsca la convocatòria de les ajudes, la presentació també podrà fer-se per mitjans telemàtics, utilitzant els impresos i documents disposats en l'adreça electrònica http:/www.prop.gva.es. Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física). En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, s'haurà de presentar acreditació de la representació de l'entitat sol·licitant.4. No serà necessari aportar aquella documentació que ja s'haja presentat anteriorment davant d'aquesta Administració, sempre que no hagen variat les dades que s'hi inclouen i continuen vigents. En aquest cas s'haurà de fer saber a l'òrgan gestor la documentació de què es tracte, procediment, expedient, any i unitat administrativa en què es va presentar la documentació requerida.

5. La direcció general competent en matèria de producció ecològica es reserva el dret de sol·licitar informació complementària, a l'anteriorment referida, quan així ho estime convenient.

6. Per mitjà de la presentació de la sol·licitud el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades que es recullen en aquesta i en la documentació que s'hi adjunta són verídiques i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i que queda a disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.

7. Segons el que disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no-presentació davant de l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que siga, si és el cas, requerida per a acreditar el compliment d'allò que s'ha declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment que es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen.

Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, donarà lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador de conformitat amb el que disposa el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Tot això sense perjudici de les responsabilitats de tot tipus, fins i tot penal, que pogueren ser procedents, com a conseqüència de la falsedat o inexactitud en les dades o documents aportats o en les declaracions realitzades.Huitena. Instrucció del procediment de concessió

1. Una vegada presentada la sol·licitud amb la seua corresponent documentació, la instrucció del procediment de tramitació dels expedients serà duta a terme per la subdirecció general competent en matèria de producció ecològica, innovació i tecnologia. El CAECV assistirà a aquest òrgan instructor amb els mitjans personals i materials necessaris d'acord amb la base cinquena d'aquesta ordre.

2. En el supòsit que les sol·licituds no reunisquen els requisits exigits o la documentació presentada no siga la preceptiva, es requerirà per escrit el sol·licitants perquè en un termini de 10 dies procedisca a esmenar o adjuntar la documentació d'acord amb allò que s'ha requerit, amb indicació expressa que, si així no ho fa, se'l tindrà per desistit en la seua sol·licitud de subvenció, prèvia resolució, d'acord amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. L'òrgan instructor pot requerir al sol·licitant informació més ampliada, i efectuar les actuacions que considere necessàries per a la determinació i comprovació de dades, tot això als efectes d'una adequada tramitació del procediment fins a la seua resolució.

4. L'òrgan instructor, una vegada comprovat que les sol·licituds reuneixen els requisits dels apartats anteriors, elaborarà la proposta de resolució a l'òrgan competent per a la seua resolució.Novena. Procediment de concessió

1. Per mitjà de la corresponent convocatòria, s'establirà el termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajuda, la línia pressupostària i la dotació pressupostària assignada a aquesta convocatòria.

2. La concessió de les ajudes s'atorgarà a tots els interessats que formulen la seua sol·licitud dins del termini i acrediten el degut compliment de tots els requisits, amb el límit fixat en cada cas amb el crèdit disponible, i es prorratejarà l'esmentat crèdit entre la despesa subvencionable total referida en el punt 1 de la base tercera per a aquelles sol·licituds que complisquen els requisits establits en el punt 1 de la base quarta d'aquesta ordre.

En el cas que no existisca crèdit suficient per a atendre tota la despesa considerada subvencionable, es procedirà al prorrateig del crèdit disponible, atorgant la mateixa intensitat d'ajuda entre els beneficiaris que complisquen els requisits indicats en el paràgraf anterior.

3. La proposta de la concessió de les sol·licituds presentades l'efectuarà l'òrgan instructor a l'òrgan competent per a la resolució.

4. Les sol·licituds d'ajudes les resoldrà la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) amb competències en matèria de producció ecològica, amb la proposta prèvia de l'òrgan instructor, per delegació de la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament.

5. El termini de màxim de resolució i notificació s'estableix en sis mesos, comptat des de la data de l'inici del termini de presentació de sol·licituds. La falta de resolució dins del termini tindrà efectes desestimatoris en els termes que preveu l'article 25 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, entenent el silenci administratiu com a desestimatori de la sol·licitud d'ajuda.

6. La resolució serà motivada d'acord amb el que preveu aquesta ordre i contindrà la informació següent: la despesa subvencionable, la quantia de les ajudes concedides com a percentatge de la despesa subvencionable en equivalent de la subvenció bruta, així com el caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.Desena. Modificació de la resolució, reintegrament i sancions

1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció així com l'obtenció d'altres subvencions i ajudes concedides per qualsevol altra entitat pública o privada, haurà de ser notificada i justificada per escrit a la direcció general amb competència en matèria de producció ecològica, i podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió de la subvenció, sempre que se salvaguarden els requisits mínims establits en aquesta ordre i la finalitat per a la qual es va concedir l'ajuda. A aquests efectes, la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de producció ecològica, per delegació de la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, dictarà l'oportuna resolució de liquidació en què es reajustaran els imports de la subvenció concedida sobre la nova base, i s'iniciarà, si és el cas, el procediment de reintegrament previst en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com en el títol X capítol III de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.2. Sense perjudici del que preveuen els apartats anteriors, quan els fets pogueren ser constitutius d'infracció administrativa s'iniciarà el corresponent procediment sancionador, segons el que preveu el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els seus preceptes bàsics, així com en el títol X, capítol IV, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Onzena. Justificació i pagament de l'ajuda

1. A fi de procedir al pagament de la subvenció, l'òrgan instructor comprovarà prèviament l'adequada justificació de la subvenció concedida, així com la realització de l'activitat subvencionada i el compliment de totes les obligacions que es deriven de l'aplicació d'aquesta ordre.2. En vista del compliment dels requisits indicats en el punt anterior, i a proposta de l'òrgan instructor, l'òrgan competent per a la resolució resoldrà sobre els pagaments parcials o totals de l'ajuda.

3. Únicament s'abonarà la totalitat de la subvenció concedida si la despesa subvencionable ha sigut justificada íntegrament; en qualsevol altre cas, només s'abonarà la part de la subvenció proporcional als justificants de despesa aportats, sempre que es complisquen els requisits establits en el punt 1 de la base quarta d'aquesta ordre. La justificació de les quotes abonades pels operadors es formalitzarà a través del certificat emés pel CAECV, indicant operadors i imports abonats i no tornats, i per factures i justificants de pagament de les quotes de cada operador.4. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de pagament de l'ajuda comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, i d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En el cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. L'absència d'oposició expressa per part de l'interessat presumeix la seua autorització per a efectuar la consulta o obtenció de la informació mencionada.5. Es consideren com a despeses realitzades aquelles que hagen sigut efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

6. El termini de justificació de les ajudes no podrà ser posterior a la finalització de l'exercici corresponent al de la concessió de l'ajuda.Dotzena. Controls i seguiment

1. La direcció general competent en matèria de producció ecològica, establirà els mecanismes de control precisos per a assegurar el compliment de la finalitat per a la qual les subvencions són concedides.2. A més dels controls administratius, tant de les sol·licituds d'ajuda com de pagament, i que tindran per objecte comprovar el compliment efectiu del que preveuen les presents bases i normativa aplicable, haurà de comprovar-se:

a) L'existència de documents comptables o d'un altre tipus, en poder dels organismes o les empreses que duguen a terme les actuacions objecte d'ajuda, que justifiquen els pagaments realitzats pel beneficiari.

b) La veracitat de la documentació acreditativa del contingut de les declaracions responsables presentades pel sol·licitant al llarg del procediment de sol·licitud de l'ajuda i de sol·licitud de pagament.

c) La conformitat de la destinació efectiva o prevista de les actuacions amb la descripció efectuada en la sol·licitud d'ajuda.

d) La conformitat de l'execució de les actuacions objecte de finançament públic amb la normativa vigent.

e) El compliment dels compromisos i obligacions derivats de la concessió d'ajuda.

3. La comprovació administrativa de la justificació documental de la subvenció es realitzarà per mitjà de la revisió de la documentació preceptiva per al pagament així previst en aquestes bases i en la convocatòria. La comprovació material es portarà a cap en els termes establits en el pla de control que s'elaborarà a aquest efecte per la direcció general competent en matèria de producció ecològica en els termes establits en l'article 169.3 de la Llei 1/2015. El control podrà consistir no sols en la verificació del compliment dels requisits i obligacions específiques establides en les bases reguladores i en la convocatòria, sinó també en visites a la seu de les entitats beneficiàries als efectes de verificar l'execució de la finalitat i fins i tot en l'examen dels seus registres comptables, comptes o estats financers, i la documentació que els suporta.3. Als efectes de control de les ajudes concedides es portarà un registre detallat de les ajudes de minimis individuals que haurà de mantindre's durant deu exercicis fiscals a partir de la data de concessió de l'ajuda.Tretzena. Concurrència i compatibilitat amb altres subvencions1. Pel que es refereix a les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) número 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, si una empresa opera tant en el sector de la producció primària de productes agrícoles com en un o més sectors o desenvolupa altres activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, les ajudes de minimis concedides a les activitats en el sector de la producció agrícola en virtut del present reglament podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides a aquest últim sector o a les activitats fins al límit màxim pertinent establit en l'article 3, apartat 2, del Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, a condició que l'estat membre de què es tracte garantisca, per mitjans apropiats com la separació d'activitats o la distinció de costos, que la producció primària de productes agrícoles no es beneficia de les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre.2. Si una empresa opera tant en el sector de la producció primària de productes agrícoles com en el de la pesca i l'aqüicultura, les ajudes de minimis concedides a les activitats en el sector de la producció agrícola en virtut del present reglament podran acumular-se amb les ajudes de minimis per a les activitats d'aquest últim sector de conformitat amb el Reglament (CE) número 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol, fins al límit màxim fixat en el dit reglament, a condició que l'estat membre de què es tracte garantisca, per mitjans apropiats, com la separació d'activitats o la distinció de costos, que la producció primària de productes agrícoles no es beneficia de les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (CE) número 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol.

3. Pel que es refereix a les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) número 360/2012 de la Comissió, de 25 d'abril, fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3, apartat 2, de l'esmentat Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre.

4. Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb els mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si la dita acumulació excedira la intensitat d'ajuda o l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.Catorzena. Normativa aplicable

Les ajudes regulades en aquesta ordre es regiran, a més de pel que disposa aquesta, pel que estableix la normativa comunitària aplicable, i que bàsicament està constituïda, en aquest cas pels següents cossos normatius:

1. El Reglament (UE) número 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola (DOUE L 1352 de 24.12.2013), a excepció de:

a) les ajudes l'import de les quals es fixe sobre la base del preu o la quantitat dels productes comercialitzats;

b) les ajudes a activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, en concret les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents relacionades amb l'activitat exportadora;

c) les ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en compte d'importats.

2. Pel Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 de Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013), a excepció de:

a) les ajudes concedides a les empreses que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) número 104/2000 del Consell, de 17 de desembre;

b) les ajudes concedides a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles;

c) les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades,

2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d'ella es repercutisca als productors primaris;

d) les ajudes a activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora;e) les ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en compte d'importats.

3. Per la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.4. Per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Quinzena. Informació i publicitat

1. La direcció general competent en matèria de desenvolupament rural i política agrària comuna (PAC) col·laborarà i promourà l'adequada publicació en un lloc web global dedicat a les ajudes estatals en el marc nacional o regional.

2. A les subvencions que es convoquen o concedisquen els serà aplicable el que preveuen els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en matèria de publicitat i transparència.

3. Així mateix, els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes en els termes i condicions establits en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte de l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d'acord amb el que estableixen els punts 2 i 3 de l'article 3 de la Llei 2/2015.

Setzena. Règim d'infraccions i sancions

El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els seus preceptes bàsics així com en el títol X capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Mapa web