Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 d'octubre de 2017, del director general de Tributs i Joc, per la qual s'inclou l'opció de pagament telemàtic mitjançant la utilització de targetes de crèdit o dèbit i s'actualitza la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana. [2017/9481]

(DOGV núm. 8160 de 31.10.2017) Ref. Base de dades 009394/2017
Advertits errors en la publicació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8153, de 20 d'octubre de 2017, de la Resolució de 6 d'octubre de 2017, del director general de Tributs i Joc, per la qual s'inclou l'opció de pagament telemàtic mitjançant la utilització de targetes de crèdit o dèbit i s'actualitza la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana, es procedeix a la seua correcció:1. En el títol de la disposició,

On diu:

«Resolució de 6 d'octubre de 2017, del director general de Tributs i Joc, per la qual s'inclou l'opció de pagament telemàtic mitjançant la utilització de targetes de crèdit o dèbit associades a comptes oberts en entitats col·laboradores, dins del «pagament telemàtic genèric», i s'actualitza la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió de les quals és competència de la Generalitat Valenciana»;Ha de dir:

«Resolució de 6 d'octubre de 2017, del director general de Tributs i Joc, per la qual s'inclou l'opció de pagament telemàtic mitjançant la utilització de targetes de crèdit o dèbit i s'actualitza la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana».2. En la disposició transitòria única,

On diu:

«En concret, la incorporació de les opcions del «pagament amb targeta de crèdit/dèbit» i «pagament mitjançant càrrecs en compte» en els models 042, 043, 044, 045, 085, 650 i 651 identificats en el quadre anterior»;

Ha de dir:

«En concret, la incorporació de les opcions del «pagament amb targeta de crèdit/dèbit» i «pagament mitjançant càrrecs en compte» en els models 042, 043, 044, 045, 650 i 651 identificats en el quadre anterior».València, 20 d'octubre de 2017.– El director general de Tributs i Joc: Eduardo Roca Hernaiz.

Mapa web