Ficha docv

Ficha docv

DECRET 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques. [2017/9301]

(DOGV núm. 8153 de 20.10.2017) Ref. Base de dades 009111/2017
Preàmbul

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Article 2. Definicions

Article 3. Obligació de notificar a la Comissió Europea i exempcions

Article 4. Tràmit d'informe

Article 5. Procediment de comunicació

Article 6. Procediment de notificació

Disposició addicional

Única. Incidència pressupostària

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa

Disposicions finals

Primera. Habilitació de desplegament.

Segona. Transmissió de la informació i seguiment.

Tercera. Entrada en vigor.

Annex I. Fitxa informativa d'ajudes no subjectes.

Annex II. Llista de comprovació per a projectes que el centre gestor considere que no impliquen ajudes estatals (excepte règims de minimis i ajudes cofinançades amb fons de la Unió Europea)

Annex III. Fitxa informativa d'ajudes subjectes.

PREÀMBULPer mitjà del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, es va regular el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.

No obstant això, després de l'entrada en vigor de l'esmentada regulació, la normativa europea en matèria d'ajudes d'estat ha experimentat diverses modificacions, especialment important ha estat el procés de modernització dut a terme per la Comissió Europea amb l'objectiu d'aconseguir un creixement sostenible, intel·ligent i integrador en un mercat interior competitiu, que contribuïsca al mateix temps als esforços dels estats membres per utilitzar de forma més eficient els fons públics, concentrar l'examen ex ante de la Comissió de les mesures d'ajuda que tinguen major incidència sobre el mercat interior, reforçant al mateix temps la cooperació dels estats membres en l'aplicació de les normes sobre ajudes estatals i simplificar les normes i agilitzar i racionalitzar les decisions.

En aquest sentit, els estats membres han de garantir ex ante que les mesures de minimis i els règims i ajudes subjectes a reglaments de la Unió Europea d'exempció respecten les normes sobre ajudes estatals, en estreta coordinació amb la Comissió, que continua exercint el control ex post d'aquestes mesures.

D'altra banda, la publicació de la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal d'acord amb el que disposa l'article 107, apartat 1, del Tractat de funcionament de la Unió Europea, permet als diferents centres gestors de la Generalitat disposar d'un referent sobre el concepte d'ajuda estatal que els permeta determinar amb major objectivitat si es compleixen, o no, els requisits establits per l'article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, d'ara en avant TFUE, en les mesures que tinguen previst dur a terme en l'exercici de les seues competències. A aquest efecte, el present decret facilita un document d'autocontrol per als centres gestors que els permet analitzar si compleixen els requisits de l'article 107, apartat 1 del TFUE.Així mateix, l'experiència acumulada des de la publicació del Decret 147/2007, determina la necessitat de dur a terme una simplificació dels procediments que permeten reduir aquelles càrregues administratives que faciliten una major eficàcia dels processos, sense reduir els mecanismes de control que puguen ser necessaris per a complir les exigències de la Unió Europea, per la qual cosa l'anàlisi dels projectes ha de centrar-se en aquelles mesures que compleixen els requisits establits per l'article 107.1 del TFUE o en algun reglament de minimis, així com en aquells projectes que estiguen cofinançats amb fons de la Unió Europea.

Tampoc hauria d'obviar-se l'entrada en vigor el 14 d'octubre de 2015 de dos nous reglaments del Consell, el Reglament (UE) 2015/1588, del Consell de 13 de juliol de 2015, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a determinades categories d'ajudes estatals horitzontals, que substitueix l'antic Reglament (CE) núm. 994/1998 del Consell i el Reglament (UE) 2015/1589, del Consell de 13 de juliol de 2015 pel qual s'estableixen normes detallades per a l'aplicació de l'article 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea que substitueix l'antic Reglament (CE) núm. 659/1999.

Per tant, cal centrar l'activitat en l'objectiu de mantindre un adequat control sobre les mesures d'ajudes que han de ser objecte de notificació o comunicació, així com d'aquelles que s'acullen a algun reglament de minimis o estan cofinançades per fons de la Unió Europea i, simultàniament agilitzar els projectes d'ajudes que no complisquen els requisits de l'article 107.1 del TFUE.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2017.

Per tot això, a proposta del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 29 de setembre de 2017,

DECRETEArticle 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. L'objecte d'aquest decret és regular els procediments de notificació i comunicació a la Comissió Europea, a través de l'Administració general de l'Estat, dels projectes per a l'establiment, la concessió o la modificació d'ajudes públiques, així com establir un tràmit d'informe previ en la seua tramitació, a fi d'assegurar-ne l'adequació a la política de la competència de la Unió Europea.2. Les disposicions d'aquest decret seran aplicables a les ajudes públiques que s'establisquen, concedisquen o pretenguen concedir-se a càrrec dels pressupostos de l'Administració de la Generalitat o del sector públic instrumental a què es refereix l'article 2, apartat 3, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, amb independència de si les ajudes estan finançades, totalment o parcialment, mitjançant recursos de la Unió Europea o si es financen amb fons públics propis.

3. Les ajudes públiques a què no s'aplique l'article 107, apartat 1, del TFUE, excepte les acollides a un règim de minimis o cofinançades amb fons de la Unió Europea, hauran de complir el que disposa l'article 7.4 d'aquest decret.Article 2. Definicions

Als efectes del que preveu aquest decret, s'entendrà per:

a) «Ajuda»: tota mesura que reunisca tots els requisits establits en l'article 107 apartat 1, del TFUE.

b) «Ajuda existent»: les ajudes que s'ajusten a algun dels supòsits següents:

– Tota ajuda que existira abans de l'entrada en vigor del Tractat, és a dir, els règims d'ajuda que foren aplicables i les ajudes individuals que s'hagen portat a efecte amb anterioritat a l'entrada en vigor del Tractat i que continuen sent aplicables després d'aquesta.– Els règims d'ajuda o ajudes individuals autoritzats per la Comissió o el Consell.

– Les ajudes que hagen de considerar-se autoritzades d'acord amb l'article 4, apartat 6, del Reglament (CE) del Consell núm. 659/1999 o amb anterioritat a aquest però de conformitat amb aquest procediment.

– L'ajuda considerada com a ajuda existent d'acord amb el que preveu l'article 17 del Reglament (UE) núm. 2015/1589.

– L'ajuda considerada com a ajuda existent en poder acreditar-se que en el moment en què es va portar a efecte no constituïa una ajuda, i que posteriorment va passar a ser-ho a causa de l'evolució del mercat interior i sense haver sigut modificada per l'estat membre. Quan determinades mesures passen a ser ajudes després de la liberalització d'una determinada activitat per la legislació de la Unió, les mesures esmentades no es consideraran com a ajudes existents després de la data fixada per a la liberalització.

c) «Nova ajuda»: tota ajuda, és a dir, els règims d'ajudes i ajudes individuals, que no siga ajuda existent, incloses les modificacions d'ajudes existents.

d) «Règim d'ajudes»: el dispositiu d'acord amb el qual es poden concedir ajudes individuals a les empreses definides en aquest de forma genèrica i abstracta, sense necessitat de mesures d'aplicació addicionals, així com tot dispositiu d'acord amb el qual puga concedir-se ajuda, no vinculada a un projecte específic, a una o unes quantes empreses per un període indefinit o per un import il·limitat.

e) «Ajuda individual»: les «ajudes ad hoc», enteses com aquelles que no es concedeixen sobre la base d'un règim d'ajudes i les ajudes concedides a beneficiaris individuals sobre la base d'un règim d'ajudes.f) «Ajuda ad hoc»: ajuda que no es concedeix sobre un règim d'ajudes.

g) «Modificació d'una ajuda existent»: qualsevol canvi que no constituïsca una modificació de naturalesa purament formal o administrativa sense repercussions per a l'avaluació de la compatibilitat de la mesura d'ajuda amb el mercat comú.

No obstant això, un augment respecte al pressupost inicial d'un règim d'ajudes fins al 20 % no es considerarà modificació d'ajudes existents.Article 3. Obligació de notificar a la Comissió Europea i exempcions

1. Tot projecte de nova ajuda o de modificació d'una existent haurà de notificar-se prèviament a la Comissió Europea per a la seua autorització, conforme al procediment establit en l'article 6 d'aquest decret. Aquestes ajudes no podran fer-se efectives abans de l'esmentada autorització o del fet que puguen considerar-se autoritzades per l'absència de decisió de la Comissió, d'acord amb el que preveu l'apartat 6 de l'article 4 del Reglament (UE) núm. 2015/1589 del Consell, de 13 de juliol de 2015, pel qual s'estableixen normes detallades per a l'aplicació de l'article 108 del TFUE o la norma que el substituïsca.

2. No estaran subjectes a l'obligació de notificació prèvia els projectes d'ajudes que s'acullen a algun dels reglaments aprovats o que puga aprovar la Comissió Europea, fent ús de les atribucions que li concedeix el Reglament (UE) 2015/1588 que eximisquen, respecte a determinades ajudes, de l'obligació de notificació. No obstant això, en aquests supòsits serà necessària la comunicació a la Comissió, d'acord amb el procediment establit en l'article 5 del present decret, de la informació que es determine en la normativa de la Unió Europea, respecte del projecte d'ajuda.

3. Tampoc estaran subjectes a l'obligació de notificació o comunicació els projectes d'ajudes acollits a algun dels reglaments aprovats o que puga aprovar la Comissió Europea, fent ús de les atribucions que li concedeix el Reglament (UE) 2015/1588 o la norma que el substituïsca, per a regular el denominat règim de minimis.

4. No serà obligatòria la notificació o comunicació dels projectes d'ajudes a què no els siga aplicable l'article 107, apartat 1, del TFUE.

Article 4. Tràmit d'informe

1. Correspon a la direcció general competent en matèria de coordinació i control de les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea informar sobre els projectes que pretenguen concedir, establir, o modificar ajudes públiques a càrrec dels pressupostos dels distints departaments del Consell o del sector públic instrumental a què es refereix l'article 2, apartat 3, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, sempre que complisquen els requisits de l'article 107.1 del TFUE o s'acullen a algun reglament de minimis, i també sobre tots aquells projectes que estiguen cofinançats amb fons de la Unió Europea, als efectes d'assegurar-ne l'adequació a la normativa de la Unió Europea sobre competència.

2. Els departaments o entitats que pretenguen establir o modificar, bé un règim d'ajudes, bé una ajuda ad hoc, que complisquen els requisits de l'article 107, apartat 1, del TFUE, remetran a la direcció general competent en matèria de coordinació i control de les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea, per al seu informe preceptiu i vinculant, els respectius projectes almenys dos mesos abans de la data prevista para la seua entrada en vigor, així com la informació que figura en l'annex III d'aquest decret.

3. La direcció general competent en matèria de coordinació i control de les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea analitzarà l'adequació de les ajudes de minimis previstes, així com les ajudes que no complisquen els requisits d'article 107, apartat 1, del TFUE i estiguen cofinançades amb fons de la Unió Europea, i s'emetrà un informe, si és el cas, sobre la seua adequació a l'ordenament de la Unió Europea. A aquest efecte, quan les ajudes previstes estiguen cofinançades per fons de la Unió Europea i s'estime que no compleixen els requisits de l'article 107.1 del TFUE, es remetrà una còpia de l'instrument jurídic, junt amb un informe motivat sobre les causes de no subjecció a l'esmentat article, i el document de l'annex I. I, d'altra banda, quan s'acullen a un règim de minimis, el centre gestor haurà de remetre una còpia del projecte d'establiment, concessió o modificació de l'ajuda prevista, juntament amb l'annex I d'aquest decret, en el termini de 10 dies hàbils anteriors a la publicació del règim d'ajudes, o a la concessió de l'ajuda ad hoc.4. L'informe a què es refereixen els paràgrafs anteriors s'emetrà dins dels deu dies hàbils següents a la data de recepció del projecte acompanyat dels annexos que corresponguen i de la informació necessària per a la seua notificació o comunicació a la Comissió Europea, i si és el cas, la que requerisquen les ajudes dirigides a sectors amb tractament diferenciat a la Unió Europea. En el cas que la informació rebuda siga incompleta, se suspendrà el termini per a l'emissió d'informe fins que conste la informació addicional oportuna.

5. La resta d'ajudes a què no els siga aplicable l'article 107, apartat 1 del TFUE, hauran de remetre el projecte de l'instrument jurídic que les ha de regular, incloent-hi els motius pels quals no els resulta aplicable l'article 107.1 del TFUE, junt amb la informació que figura en l'annex I d'aquest decret i la llista de comprovació per a projectes que el centre gestor de l'ajuda considere que no impliquen ajudes estatals (annex II d'aquest decret), excepte règims de minimis i ajudes cofinançades amb fons de la Unió Europea, en un termini de 10 dies hàbils anteriors a la publicació del règim d'ajudes o a la concessió de l'ajuda ad hoc.6. Els informes a què es refereix aquest article, seran emesos a través de mitjans electrònics, tal com estableix l'article 80.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Article 5. Procediment de comunicació

1. Els centres directius competents en les matèries amb què estiguen relacionades les ajudes subjectes a l'obligació de comunicació prevista en l'apartat 2 de l'article 3 d'aquest decret, per acollir-se a algun dels supòsits d'exempció de l'obligació de notificació aprovats per la Comissió Europea, hauran de remetre a la direcció general que tinga atribuïdes les competències en matèria de coordinació i control de les ajudes públiques de la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea, el formulari de comunicació corresponent i qualsevol altra documentació que exigisca la normativa de la Unió Europea aplicable, amb la suficient antelació per a poder complir els terminis establits en l'esmentat reglament.

2. La direcció general competent en matèria de coordinació i control de les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea, supervisarà la documentació remesa i tramitarà la comunicació a través de l'òrgan competent de l'Administració general de l'Estat.Article 6. Procediment de notificació

1. Els projectes d'ajudes subjectes a l'obligació prevista en l'apartat 1 de l'article 3 d'aquest decret, una vegada emés l'informe dels òrgans competents i amb la seua redacció definitiva, seran remesos pel centre directiu competent a la direcció general responsable de la coordinació i control de les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de la competència de la Unió Europea. El text del projecte d'ajuda anirà acompanyat de l'imprés de notificació degudament omplit que, segons el tipus d'ajuda o sector d'activitat de què es tracte, està previst en els annexos del Reglament (CE) 794/2004, o en les normes que siguen d'específica aplicació o el puguen substituir.2. La direcció general competent en matèria de coordinació i control de les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea supervisarà la documentació remesa i tramitarà la notificació a la Comissió Europea a través de l'òrgan competent de l'Administració general de l'Estat.

Article 7. Requisits dels projectes per a l'establiment, concessió o modificació de l'ajuda

1. Les convocatòries o concessions d'ajudes públiques previstes en l'apartat 1 de l'article 3 d'aquest decret hauran d'indicar expressament el compliment del tràmit de notificació prèvia a la Comissió Europea i la seua corresponent autorització, indicant la decisió adoptada per la Comissió i el número d'ajuda d'estat que se li haja atorgat.No serà obligatòria la indicació prevista en el paràgraf anterior, sempre que s'incloga expressament una condició suspensiva en les convocatòries o concessions, en virtut de les quals, el pagament de l'ajuda quede condicionat a la decisió positiva de la Comissió Europea sobre la compatibilitat amb el mercat interior, d'acord amb l'article 108 del TFUE.

2. Els projectes per a l'establiment, concessió o modificació de l'ajuda pública que s'acullen al supòsit previst en l'apartat 2 de l'article 3 de la present disposició, hauran d'indicar expressament el Reglament d'exempció de l'obligació de notificació a què s'acull, concretant les disposicions específiques d'aplicació, així com incloure la resta de condicions que es deriven de la seua aplicació, especialment el número d'ajuda assignat per la Comissió Europea quan ja s'ha realitzat el tràmit de comunicació.

3. Els projectes per a l'establiment, concessió o modificació de l'ajuda pública que pretenguen acollir-se al que preveu l'apartat 3 de l'article 3 de la present disposició, hauran d'indicar expressament el Reglament que regule el règim de minimis aplicable al cas, així com incloure les altres condicions que es deriven de la seua aplicació.4. La resta de projectes d'ajudes a què no els siga aplicable l'article 107, apartat 1 del TFUE, hauran d'incloure en el projecte de l'instrument jurídic que regule l'ajuda, els motius pels quals no els resulta aplicable l'article 107 del TFUE.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència pressupostària

L'aplicació i el desplegament d'aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa de la generalitat i, en tot cas, les despeses hauran de ser ateses amb els mitjans personals i materials propis de la conselleria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

1. Queda derogat el Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits establir, concedir o modificar ajudes públiques.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que estableix aquest decret.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació de desplegament

Es faculta la persona titular de la conselleria que tinga assignada les competències en matèria de control i coordinació d'ajudes públiques a la Comunitat Valenciana per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i execució d'aquest decret i expressament per a aprovar l'adaptació i actualització dels annexos, si escau.Segona. Transmissió de la informació i seguiment

Mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria de notificació i comunicació a la Comissió Europea, es determinaran les circumstàncies i la forma en què ha de ser facilitada la informació a què es refereix aquest decret i realització del corresponent seguiment.Tercera. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Dénia, 29 de setembre de 2017El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller d'Hisenda i Model Econòmic,

VICENT SOLER I MARCO

ANNEX I

Fitxa informativa ajudesAJUDES NO SUBJECTES A L'ARTICLE 107.1 TFUEENTITAT CONCEDENT

(Conselleria, entitat o empresa pública que concedirà l'ajuda)

ÒRGAN GESTOR

(Direcció general, sotssecretaria o un altre òrgan responsable de la gestió de l'ajuda a concedir)

PERSONA DE CONSULTA

(Nom, telèfon i correu electrònic del tècnic o tècnica que conega el contingut de l'ajuda a concedir)

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE D'AJUDA

(títol literal)

ARGUMENTACIÓ DE LA NO SUBJECCIÓ A L'ARTICLE 107

(Que les persones beneficiàries no realitzen activitats econòmiques, que no suposa un avantatge econòmic que falseja la competència, que no afecta els intercanvis entre estats membres, que s'acullen a un règim de minimis, etc.)

IMPORT DE L'AJUDA

(Quantitat màxima a concedir)

FINANÇAMENT DE LA VA UNIR EUROPEA

(Indiqueu el fons que participa en el finançament de la mesura i el percentatge)

Data:Firma de l'òrgan responsable de la concessió de les ajudes:ANNEX III

Fitxa informativa ajudesAJUDES SUBJECTES A L'ARTICLE 107.1 TFUEENTITAT CONCEDENT

(Conselleria, entitat o empresa pública que ha de concedir l'ajuda)

ÒRGAN GESTOR

(Direcció general, sotssecretaria o un altre òrgan responsable de la gestió de l'ajuda a concedir)

PERSONA DE CONSULTA

(Nom, telèfon i correu electrònic del tècnic o tècnica que conega el contingut de l'ajuda a concedir)

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE D'AJUDA

(Títol literal)

NORMATIVA COMUNITÀRIA DE COMPATIBILITAT

(Reglament d'exempció, número de la decisió de la Comissió que autoritza l'ajuda, directriu o marc comunitari conforme al qual es notificarà)

IMPORT DE L'AJUDA

(Quantitat màxima a concedir)

FINANÇAMENT DE LA UNIÓ EUROPEA

(Indiqueu el fons que participa en el finançament de la mesura i el percentatge)

Data:Firma de l'òrgan responsable de la concessió de les ajudes

Mapa web