Ficha docv

Ficha docv

ACORD d'1 d'octubre de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb la Junta Associada Provincial de València de l'Associació Espanyola contra el Càncer, d'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari corresponent al Programa de càncer de mama, AC 03/2017. [2017/9139]

(DOGV núm. 8153 de 20.10.2017) Ref. Base de dades 009131/2017


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Grup temàtic: Contractació administrativa
  Matèries: Sanitat
  Descriptors:
    Temàtics: Acció concertada, Conselleria de Sanitat Universal i Salut PúblicaAcord d'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari corresponent al Programa de càncer de mama, AC 03/2017.

València, 1 d'octubre de 2017Reunits

D'una banda, Carmen Montón Giménez, consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en representació de la Generalitat, nomenada per Decret 8/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual nomenen vicepresidenta, consellers i portaveu del Consell, d'acord amb el que disposen els articles 17.f i 28.g de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i de conformitat al que estableix l'article 4 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en relació amb l'article 8.7 de l'Ordre 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.

D'una altra, Tomás Trénor Puig, amb DNI núm. 19812549G, en qualitat de president del Consell Executiu de la Junta Associada Provincial de València de l'Associació Espanyola contra el Càncer, i actuant en nom i representació d'aquella, segons certificat de la secretària del Consell executiu de data 27 de setembre de 2017, amb domicili social en la plaça Polo de Bernabé, 9-baixos, València 46010.

Ambdues parts es reconeixen capacitat i competència respectivament per a formalitzar el present acord d'acció concertada.Antecedents

1. L'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari corresponent al Programa de prevenció de càncer de mama va ser justificada per la directora general de Salut Pública, en informe emès de data 19 de juny de 2017.

2. Després de la tramitació administrativa corresponent, en data 4 de juliol de 2017 es va dictar Resolució per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a la convocatòria de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari corresponent al Programa de prevenció de càncer de mama.

3. El pressupost i preu màxim servei de l'acord d'acció concertada és per al lot 1, Departament de Salut Alacant–Hospital General de 131.355 € (IVA exempt), i per al lot 2, Departament de Salut València Hospital Clínic–Malva-rosa de 219.286,67 € euros (IVA exempt).4. La contracció i comptabilització de la despesa van ser efectuades el 26.07.2017, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que figuren en la disposició 8 de la convocatòria de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari, corresponent al Programa de prevenció de càncer de mama convocat per Resolució de 4 de juliol de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

5. El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 22.08.2017, havent-se presentat una única entitat de dret privat sense ànim de lucre, segons certificat del registre general d'entrada de conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de data 29 d'agost de 2017.

6. L'informe sobre el compliment de requisits establits per a la concertació de la prestació del servei de caràcter sanitari corresponent al Programa de prevenció de càncer de mama va ser emès en data 5 de setembre de 2017, per la comissió tècnica de valoració, constituïda a l'empara de la disposició 10.1 de la present convocatòria, en què es va fer constar que:

El lot 1, es declara desert, en no haver presentat cap entitat sol·licitud per a l'acció concertada per a la presentació del servei de caràcter sanitari per al Programa de prevenció de càncer de mama.

En relació al lot 2, que es presenta una única entitat, denominada Junta Associada Provincial de València de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, amb domicili en plaça Polo de Bernabé, 9, 46010 València, i es proposa la subscripció de l'acord d'acció concertada amb aquella, per reunir els requisits i idoneïtat per a la realització de l'acció concertada.

7. En data 06.09.2017 es dicta proposta d'acord d'acció concertada pel director general de Recursos Humans i Econòmics, que va ser notificat a la interessada amb data 13 de setembre de 2017, concedint-li un termini de 10 dies per a formular al·legacions.

8. En data 21 de setembre i dins del període concedit a l'efecte presenta al·legacions a la proposta d'acord d'acció concertada en el qual sol·licita que es denomine correctament a la Junta Associada Provincial de València de l'Associació Espanyola Contra el Càncer i que es mencione l'activitat de la unitat mòbil en l'acord. Reunides la comissió tècnica de valoració el 26 de setembre de 2017, s'acorda acceptar l'al·legació 1 i es modificaran els documents amb la denominació correcta de l'entitat i l'al·legació 2, ja que aquesta unitat mòbil és una unitat de suport i està inclosa en l'objecte de l'acció concertada.9. En data 26 de setembre de 2017 es notifica a la interessada que es tenen en consideració les al·legacions presentades, i atès que havia sigut seleccionada per a formalitzar acord d'acció concertada en els termes establits en la Resolució de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de 4 de juliol de 2017, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació de servei de caràcter sanitari Programa de prevenció de càncer de mama, se'ls requereix perquè presenten, en el termini de 15 dies, la documentació prèvia a la firma de l'acord, tràmit que es dóna per formalitzat.Clàusules de l'acord d'acció concertadaPrimera. Àmbit o cobertura territorial del centre o prestació concertada

L'acord té per objecte la prestació sanitària del Programa de prevenció de càncer de mama en el Departament de Salut València Hospital Clínic-Malva-rosa (lot 2). L'acció concertada es realitzarà amb mitjans aliens a la xarxa pròpia del sistema públic sanitari de la Comunitat Valenciana, per mitjà de la modalitat de caràcter singular i amb la completa prestació del servei basant-se en la metodologia del Programa de prevenció de càncer de mama de la Comunitat Valenciana, segons Ordre de 9 febrer de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula el Programa de Prevenció de càncer de mama a la Comunitat Valenciana.Segona. Sistema i requisits per a l'accés

La població objecte de la prestació la constitueixen les dones de 45 a 69 anys d'edat, que residixen en el Departament de Salut València–Hospital Clínic–Malva-rosa, basant-se en la Resolució de 16 d'abril de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual s'aprova la modificació del Mapa sanitari de la Comunitat Valenciana relativa a la nova denominació dels departaments de salut, i normativa posterior que complementa i afecta el Mapa sanitari:

a) Les dones que s'incorporen per primera vegada al programa, rebran en el seu domicili postal una carta de presentació del programa.

b) Les dones rebran la citació del programa, per mitjà de carta postal personalitzada, notificant dia, l'hora i el lloc a on ha d'acudir. Junt amb la carta, la dona rebrà un fullet informatiu de la importància de la prevenció del càncer de mama i d'aquells aspectes que ha de conèixer perquè la seua participació siga informada. Aquest fullet està editat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

c) Les dones que no acudisquen a la primera citació, rebran una segona carta en el seu domicili amb les mateixes característiques que la primera citació.

d) L'entitat concertada realitzarà la gestió de les cartes que siguen tornades a fi d'actualitzar les direccions postals de les dones i registrarà aquesta informació en el sistema d'informació del programa.

e) Les dones hauran de ser citades amb un interval de dos anys. Per a això, l'entitat concertada complirà amb la planificació de la citació realitzada pel Centre de Salut Pública del departament de què dependrà funcionalment i atendrà les consideracions que periòdicament s'indiquen per a poder complir amb l'objectiu de citar la població assignada en el punt 2 d'aquest acord.

f) Es garantirà la citació i atenció a les dones durant el calendari laboral establit en cada localitat sent el mes d'agost el mes reservat per a la inactivitat.Tercera. Garantia dels drets reconeguts a les persones destinatàries del servei i sistema d'informació sobre drets i deures que els assisteixenLa CSUSP durà a terme de manera periòdica l'avaluació de l'execució del present acord d'acció concertada a través de la comissió de seguiment.

Els centres i serveis objecte d'aquesta acció concertada estaran sotmesos a les actuacions de control i inspecció que es duguen a terme des de la CSUSP per a assegurar el seu correcte compliment.

Aquelles qüestions litigioses que puguen derivar-se d'aquest acord d'acció concertada seran resoltes per la CSUSP, sense perjuí que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotmetre's a La jurisdicció contenciosa administrativa.Quarta. Contingut dels serveis i delimitació de les prestacions que constituïxen l'objecte de l'acció concertada

El contingut dels serveis i prestacions d'aquest acord es realitzaren de conformitat amb els processos següents:Procés de realització de l'estudi mamogràfic:

a) La dona que assisteix a la cita es registrarà en el sistema d'informació del Programa de prevenció de càncer de mama.

b) Es realitzarà una enquesta sobre factors de risc de càncer de mama que serà registrada en el sistema d'informació del programa en presència de la dona.

c) S'informarà i acompanyarà la dona a la cabina on se li explicarà com ha de preparar-se per a la realització de l'estudi mamogràfic.d) A cada dona se li realitzarà un estudi mamogràfic: mamografia digital bilateral amb doble projecció (crani-cabal i oblic mediolateral).e) Una vegada acabada la realització de l'estudi mamogràfic, es comprovarà la qualitat de la imatge i si és correcta s'informarà la dona que rebrà en breu els resultats en el seu domicili.

f) En cas de requerir projeccions d'imatge addicionals serà citada pel professional competent que li explicarà el motiu de la realització de la prova complementària.

g) Tot el procés de citació i tipus de projeccions addicionals seran registrades en el sistema d'informació del programa de prevenció de càncer de mama.

h) Es facilitarà l'accés a l'estudi mamogràfic a tota dona que requerisca mesures adaptades per les seues característiques especials.Procés de lectura de la mamografia

a) Primera lectura dels estudis mamogràfics i registre en el sistema d'informació del programa.

b) Realització del consens amb doble lectura i indicació de la continuïtat assistencial a seguir o/i resultat final de l'estudi que s'ha de seguir.

c) Informació a les dones amb imatge sospitosa i indicació de continuïtat assistencial per a confirmació diagnòstica segons la seua asseguradora.

d) Coordinació amb el responsable del Programa prevenció de càncer de mama del Centre de Salut Pública, i específicament en el seguiment de les dones amb imatge sospitosa.Altres processos del Programa de prevenció de càncer de mama

a) S'emetrà i enviarà per correu postal el resultat de l'estudi mamogràfic negatiu o normal.

b) Es registrarà en el sistema d'informació del programa el resultat final de l'estudi mamogràfic, i en cas de requerir proves complementàries per a confirmació diagnòstica, es registrarà tot el procediment assistencial.

c) L'entitat facilitarà tota la informació que requerisca el Centre de Salut Pública del departament per a garantir el compliment de la metodologia del programa.

d) L'entitat concertada facilitarà tota la informació requerida per la Direcció General de Salut Pública per al seguiment i l'avaluació del desenvolupament del programa com per a aspectes relacionats amb investigació epidemiològica i sanitària.

e) L'entitat no podrà utilitzar la informació per a fins diferents dels anteriorment detallats amb cap excepció.Cinquena. Personal i mitjans materials aplicats a la prestació del servei

Els recursos humans a disposició de la prestació del servei d'aquesta acció concertada són els que figuren en la memòria descriptiva presentada per la Junta Associada Provincial de València de l'Associació Espanyola contra el Càncer, en data 4 d'agost de 2017.

Els recursos materials a disposició de la prestació del servei d'aquesta acció concertada són els que figuren en la memòria descriptiva presentada per la Junta Associada Provincial de València de l'Associació Espanyola contra el Càncer, en data 4 d'agost de 2017.Sisena. Determinació de la possibilitat i límits a la contractació o cessió dels serveis concertats

No s'autoritza la col·laboració amb tercers sobre serveis objecte d'aquesta acció concertada.Setena. Pressupost, tarifes i sistema de pagament en contraprestació pels serveis concertats

El pressupost màxim anual del present acord ascendeix a 219.286,67 euros per al departament de Salut València-Hospital Clínic–Malva-rosa.

La distribució per aplicació pressupostària és la següent:Aplicació pressupostària Import 1/10/17-31/12/17 Import 1/1/18-30/9/18 Total

10.02.98.0000.413.10.251.07 54.821,67 € 164.465,00 € 219.286,67 €

El preu del servei correspon a l'establit apartat 10 de l'annex III del document tècnic administratiu de la convocatòria d'acció concertada objecte del present acord, quedant fixat en 17,27 € per al Departament de Salut València–Hospital Clínic–Malva-rosa, per imputar el procés de lectura de l'estudi mamogràfic en la prestació del servei concertat.La facturació de l'acció concertada s'ajustarà sempre al nombre de dones estudiades i verificades per l'òrgan proponent de l'acció concertada

Les quantitats corresponents a aquesta activitat seran abonades amb una periodicitat mensual.

L'entitat emetrà una factura amb el mes a què es fa referència l'activitat. Quant al termini de la seua expedició, es realitzarà d'acord amb el que estableix article 11 del RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament en el quel es regulen les obligacions de facturació. Les dades de caràcter personal dels pacients que puguen figurar en la factura hauran de complir les previsions establides a l'efecte en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Des del sistema d'informació per a la gestió i avaluació del Programa de prevenció de càncer de mama, i per la Direcció General de Salut Pública, s'avaluarà l'activitat realitzada per l'entitat concertada i es validarà i tramitarà la factura per a fer-ne l'abonament.

Huitena. Procediment, si és el cas, de facturació i documentació que ha d'aportar-se per a l'abonament dels serveis concertats

El pagament de les prestacions s'efectuarà després de la seua realització, amb una periodicitat mensual, prèvia presentació de factura o document equivalent i expedició de certificació de conformitat pel Centre de Salut Pública o, a falta d'això, per la Direcció General de Salut Pública. El procediment de presentació de la facturació i les seues característiques s'adaptaran en cada moment a les indicacions que realitze l'Administració.

La facturació de l'acció concertada s'ajustarà sempre al nombre de dones estudiades i verificades per l'òrgan proponent de l'acció concertada. La Conselleria abonarà el màxim pressupostat en la memòria econòmica, és a dir, 12.700 dones estudiades/any per al departament de D.S. València-Hospital Clínic–Malva-rosa.

En tot cas les factures hauran de consignar, almenys les dades següents:

Núm. de factura

Data de factura

Raó social

Núm. d'identificació fiscal

Adreça de l'entitat

Destinatari i la seua adreça: enllaç d'accés als codis Dir 3 de la CSUSP: http://www.ge-factura.gva.es/web/ge-factura

Exempció d'impostos, si n'hi haguera

Modalitat facturable

Descripció i nombre de prestacions realitzades per tipus de prestació; imports unitaris i agregats

Import total.

L'entitat haurà de proporcionar la informació addicional que respecte d'això puga sol·licitar la CSUSP.

Les factures registrades i no abonades dins dels terminis previstos en l'article 22 de la Llei 1/2015, de la Generalitat Valenciana, generaran interessos de demora des de la reclamació per escrit del compliment de l'obligació, en els termes que preveu l'article 16 de l'esmentada llei.

Novena. Sistemes d'informació i avaluació de l'acord

Per a garantir que les dones de l'àmbit territorial objecte d'aquest acord puguen ser citades en l'interval de dos anys, mensualment es realitzarà un informe per part de l'entitat concertada amb el nombre de dones esmentades i nombre de dones garbellades, i la planificació de les dones previstes per a citar i estudiar en el següent mes.

S'adjuntarà la planificació anual de la citació de dones i el nombre de dones pendents de citació després de l'activitat mensual.

La unitat i el servei concertat estaran sotmesos a les actuacions de control i inspecció que es duguen a terme des de l'Administració per a assegurar el correcte compliment dels acords d'acció concertada subscrits.

La Direcció General de Salut Pública, a través del sistema d'informació del Programa de prevenció de càncer de mama verificarà l'avaluació de l'acord.Deu. Durada de l'acord d'acció concertada i causes de la seua resolució

L'acord d'acció concertada que se subscriga tindrà una durada inicial d'un any des de la data de la seua formalització.

Podrà prorrogar-se de forma successiva, anual i de mutu acord, fins una durada màxima de 3 anys.

Són causes de resolució de l'acord d'acció concertada les següents, segons el que estableix l'article 14 de l'Ordre 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

a) L'acord mutu de les parts, manifestat amb una antelació de tres mesos per a garantir la continuïtat del servei.

b) L'incompliment greu de les obligacions derivades de l'acord d'acció concertada per part de l'Administració o de qui siga titular del servei, previ requeriment per a exigir el compliment de les obligacions derivades d'aquell.

c) El venciment del termini de durada de l'acord d'acció concertada, llevat que s'acorde la seua pròrroga o renovació.

d) L'extinció de la persona jurídica a qui corresponga la titularitat.e) La revocació de l'acreditació, homologació o autorització administrativa de l'entitat concertada o dels serveis de l'acció concertada.f) El cessament voluntari, degudament autoritzat, de l'entitat concertada en la prestació del servei.

g) La inviabilitat econòmica de la persona titular de l'acord d'acció concertada, constatada pels informes d'auditoria que se sol·liciten.h) La negació a atendre pacients derivats per l'Administració o la prestació de serveis concertats no autoritzats per ella.

i) La sol·licitud d'abonament a persones receptores dels serveis o prestacions complementàries quan no hagen sigut autoritzades per l'Administració.

j) La infracció de les limitacions a la contractació o cessió de serveis concertats.

Una vegada declarada l'extinció de l'acord d'acció concertada, per part de l'Administració concertant s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir la continuïtat de la prestació del servei de què es tracte.

Onze. Règim de penalitats per incompliment

L'entitat concertada serà responsable que els serveis es presten dins del termini previst, en el lloc i d'acord amb les característiques i requisits establits en l'acord. Queda exempta de responsabilitat en els casos en què no haja sigut possible realitzar el servei per causes de força major que es puguen justificar.

L'incompliment de les obligacions contingudes en les Condicions Tècniques en relació amb prestació del Programa de prevenció de càncer de mama, comportarà la imposició a l'entitat concertada de les penalitats establides en l'apartat 15 de la convocatòria, sense perjuí de l'obligació de rescabalament dels danys i perjuís que s'hagueren ocasionat.El present règim de penalitats s'aplicarà per la Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública, independentment que els fets que donen lloc a l'incompliment puguen ser causa de resolució de l'acord d'acció concertada i amb independència així mateix dels mecanismes de deduccions previstos.

Per als supòsits d'incompliment d'obligacions per part de l'entitat s'estableix un sistema taxat de penalitzacions que contempla la tipificació de les causes d'incompliment, la seua graduació en lleus, greus i molt greus, les penalitzacions corresponents i el procediment de tramitació.

La resolució correspondrà a la Direcció General de Salut Pública. L'expedient quedarà resolt en el termini màxim de tres mesos des de la seua incoació.

Les resolucions adoptades en aplicació d'aquest règim d'incompliments i imposició de penalitats seran immediatament executives, sense perjudici del que estableix l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'execució de les resolucions es durà a terme pel departament econòmic del departament de salut corresponent o, si és el cas, la direcció territorial competent, per mitjà de la minoració de la liquidació del mes següent al qual s'haguera dictat la resolució en la quantia que s'hi determine, en funció de la gravetat de l'incompliment, segons el que preveu aquest document de condicions tècniques i administratives

Dotze. Revisió de les condicions econòmiques

Durant la vigència de l'acord, no es preveu la revisió de les tarifes en la clàusula 9 de l'annex III de la Resolució de 4 juliol de 2017.Tretze. Determinació de la composició i funcions de la Comissió de seguiment de l'acord d'acció concertada

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública avaluarà l'execució de l'acord d'acció concertada per a prestació de garbellament mamogràfic a través de la comissió de seguiment de l'acord.Composició de la Comissió de seguiment

La Comissió de seguiment estarà formada per dos representants designats per l'entitat concertada i dos representants de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, un designat per la Direcció General de Salut Pública, i un altre designat pel Centre de Salut Pública de València.Funcions de la Comissió de seguiment

Seran funcions de la Comissió de seguiment les següents:

a) Revisar que el garbellament mamogràfic es realitza atenent als estàndards de qualitat i periodicitat nacionals i europees.

b) Supervisar que el garbellament mamogràfic complisca les condicions que establisca la normativa sectorial aplicable.

c) Vetlar perquè el nombre de dones esmentades i estudiades s'ajusta a les exigències de l'acord d'acció concertada.

d) Realitzar el seguiment sobre el compliment de les clàusules de l'acord d'acció concertada.

e) Analitzar suggeriments, queixes o agraïments i proposar millores en els sistemes de gestió i control de l'activitat.

f) Establir els controls de qualitat addicionals que es consideren necessaris a fi de garantir l'adequada prestació sanitària i qualitat assistencial.

g) Proposar la imposició de penalitats.

h) Totes les funcions addicionals que determine la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La Comissió es reunirà, almenys una vegada a l'any per a realitzar la valoració de l'acció concertada.Catorze. Altres condicions que es deriven de la legislació vigent1. Confidencialitat de la informació. L'entitat concertada custodiarà la informació del sistema d'informació del Programa de prevenció de càncer de mama que es produïsca i en qualsevol suport, amb total garantia de confidencialitat, seguretat i secret professional. L'accés, procés, i tractament de la dita informació, ha d'ajustar-se a la normativa vigent respecte d'això, especialment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.2. Obligació de subscripció d'assegurances de responsabilitat civil.

L'entitat ha acreditat amb antelació a la formalització de l'acord haver constituït un assegurança de responsabilitat civil que garanteix la cobertura dels danys ocasionats tant a tercers com a les pròpies institucions sanitàries o el seu personal per la seua gestió.

L'àmbit temporal de la pòlissa haurà de comprendre tots els fets produïts durant la vigència de l'acord, encara que la reclamació es realitze amb posterioritat. El període de descobriment tindrà una duració mínima d'un any a comptar de la finalització de l'acord, incloses les pròrrogues.Quinze. Conformitat al document de condicions tecnicoadministratives

La Junta Associada Provincial de València de l'Associació Espanyola contra el Càncer presta la seua conformitat a la convocatòria de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari del Programa de prevenció del càncer de mama, i al document de condicions tècniques i administratives que regeixen per a aquest acord, firmant-ne un exemplar que s'uneix al present document, havent d'incorporar els recursos humans, materials i tècnics proposats en la documentació de la seua sol·licitud.Setze. Qüestions litigioses

Les qüestions litigioses sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del present contracte seran resoltes per la CSUSP amb audiència prèvia de l'entitat concertada, els acords de la qual seran immediatament executius i posaran fi a la via administrativa. Contra aquests acords cabrà interposar recurs contenciós administratiu tal com disposa per la Llei reguladora de la jurisdicció adés citada.Per a la deguda constància de tot allò que s'ha convingut, es firma aquest document en dos exemplars, al lloc i en la data ut supra.La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

El president de la Junta Associada Provincial de València de l'Associació Espanyola contra el Càncer: Tomás Trénor Puig.

Mapa web