Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2017, del director general d'Assistència Sanitària, per la qual s'aproven els programes de formació inicial i continuada per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (DESA) per personal no sanitari. [2017/9119]

(DOGV núm. 8151 de 18.10.2017) Ref. Base de dades 009044/2017
S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 16 d'octubre de 2017 (núm. 8149), el Decret 159/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la instal·lació i ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, en la Comunitat Valenciana.

En l'article 9 del dit decret s'estableix que «Els programes de formació inicial i de formació continuada per a l'ús del DESA per personal no sanitari, s'establiran per resolució de la persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'assistència sanitària de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».

El contingut i duració d'aquests programes atén a les recomanacions de les societats científiques expertes en la matèria, la qual cosa pot comportar la seua actualització en diferents moments, que es realitzarà per mitjà de l'oportuna resolució.

Basant-se en allò que s'ha exposat, i fent ús de la competència atribuïda per l'article 9 del Decret 159/2017, de 6 d'octubre, del Consell, i l'article 8 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es resol:Primer

Aprovar els programes de formació inicial i de formació continuada per a l'ús del DESA per personal no sanitari, amb el contingut i duració que a continuació es descriuen:

1. Programa de formació inicial per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (DESA) per personal no sanitari.

a) Contingut del programa:

– Reconeixement de la parada cardiorespiratòria.

– Crida al 112 i activació del sistema d'emergències sanitàries.

– Suport vital bàsic i reanimació cardiopulmonar.

– Ús del DESA.

– Comunicació de l'ús d'un DESA al Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

– Prova d'avaluació.

b) Duració: 4 hores de forma presencial.

– Teoria: 1 hora i 30 minuts.

– Pràctica: 2 hores i 30 minuts: cadena de supervivència, massatge cardíac, ventilació i ús del DESA.

2. Programa de formació continuada per a l'ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs (DESA) per personal no sanitari.

a) Contingut del programa:

– Reconeixement de la parada cardiorespiratòria.

– Crida al 112 i activació del sistema d'emergències sanitàries.

– Suport vital bàsic i reanimació cardiopulmonar.

– Ús del DESA.

– Comunicació de l'ús d'un DESA al Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

– Prova d'avaluació.

b) Duració: 2 hores.

– Teoria: 30 minuts.

– Pràctica: 1 hora i 30 minuts: cadena de supervivència, massatge cardíac, ventilació i ús del DESA.Segon

Ordenar la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.València, 17 d'octubre de 2017.– El director general d'Assistència Sanitària: Rafael Sotoca Covaleda.

Mapa web