Ficha docv

Ficha docv

Licitació número 337/2017. Servei de publitramesa per al programa de prevenció de càncer colorectal de la Comunitat Valenciana. [2017/7685]

(DOGV núm. 8120 de 05.09.2017) Ref. Base de dades 007863/2017


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Grup temàtic: Contractació administrativa
  Descriptors:
    Temàtics: contracte de serveis1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei d'Aprovisionament i Contractació.

c) Obtenció de documents i informació: perfil del contractant.

1) Dependència: Servei d'Aprovisionament i Contractació.

2) Domicili: c/ Misser Mascó, 31.

3) Localitat i codi postal: València 46010.

4) Telèfon: consultes administratives 961 928 432; consultes tècniques: 963 131 561. Fax: 961 928 805.

5) Correu electrònic: martinez_pau@gva.es

6) Adreça internet del perfil del contractant:

http://www.contrataciondelestado.es

7) Data límit d'obtenció de documents i informació: es podrà descarregar del perfil del contractant en la direcció ressenyada en el punt 1.6 d'aquest anunci.

8) Número d'expedient: 337/20172. Objecte del contracte

a) Tipus: servei.

b) Descripció: prestació del servei de publitramesa per al programa de prevenció de càncer colorectal de la Comunitat Valenciana.

c) Lloc d'execució/entrega:

1) Domicili: –

2) Localitat i codi postal: –

d) Termini d'execució: 12 mesos.

e) Admissió de pròrroga:sí, una pròrroga de 12 mesos.

f) Establiment d'acord marc: no

g) Sistema dinàmic d'adquisició: no

h) CPV: 64112000-4/64113000-1/79810000-53. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Subhasta electrònica: no.

d) Criteris d'adjudicació: preu: 60 %. Termini de resposta: 20 %. Característiques tècniques: 20 %.4. Valor estimat del contracte

120.559,98 €, IVA exclòs.5. Pressupost base de licitació

60.279,99 €, IVA exclòs.6. Garanties exigides

a) Provisional: no.

b) Definitiva: sí. El 5 % de l'import d'adjudicació, excloent l'IVA.

7. Requisits específics del contractista

7.1. Mitjans per a acreditar la solvència econòmica i financera: (art 75 TRLCSP)

Si no supera els 150.000 €:

«Volum anual de negocis, en els tres últims anys, la suma dels volums anuals haurà de ser igual o superior al del preu de licitació.

Forma d'acreditació: per mitjà de la presentació d'una declaració de l'empresari sobre el volum anual de negocis referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data d'inici de les seues activitats.»

7.2. Mitjans per a acreditar la solvència tècnica i professional: (art. 77 i 78 RDL 3/2011 TRLCSP).

Una relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys que incloga import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests.

Forma d'acreditació: els serveis/subministraments efectuats s'acreditaran per mitjà de certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari siga una entitat del sector públic. Quan el destinatari siga un subjecte privat, per mitjà d'un certificat expedit per aquest, o a falta d'aquest certificat, per mitjà d'una declaració de l'empresari. Si és el cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.

L'import anual que l'empresari haurà d'acreditar com executat, l'any de major execució del període abans indicat, en serveis d'igual o semblant naturalesa que els del contracte serà igual o superior a l'anualitat mitjana.

Anualitat mitjana: import de licitació (IVA exclòs), és a dir, 60.279,99 €, dividit entre els mesos del contracte (12 mesos més pròrroga de 12 mesos) i multiplicat per 12, el resultat dels quals és 30.140,00 €.

7.3. Classificació: opcional (qualsevol de les dues que s'indiquen)

D'acord amb el que disposa els articles 37 i 38 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, la classificació que correspon a aquest contracte és:

Grup R. Subgrup 9: Serveis de missatgeria, correspondència i distribució. Categoria: 1

Grup M. Subgrup 4: Arts Gràfiques: categoria: 1.

7.4. Adscripció de mitjans: no.8. Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzé, comptat a partir del següent a la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si aquest dia fóra dissabte o festiu podran presentar-se el següent dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: física.

c) Lloc de presentació: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Registre General.

1) Dependència: Servei d'Aprovisionament i contractació.

2) Domicili: c/ Misser Mascó, 31.

3) Localitat i codi postal: València 46010.

4) Adreça electrònica: –

d) Nombre previst d'empreses a què es pretén invitar a presentar ofertes (procediment restringit): no és procedent.

e) Admissió de variants: no.

f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seua oferta: 15 dies.9. Obertura de les ofertes

a) Descripció: obertura sobre documentació relativa a criteris quantificables automàticament proposició econòmica. Sobre 3.

b) Direcció: c/ Misser Mascó 31

c) Localitat i codi postal: València 46010

Data i hora: el lloc, dia i hora d'obertura del sobre 3, criteris quantificables automàticament proposició econòmica, es publicarà en l'adreça internet del perfil del contractant:

http://www.contrataciondelestado.es10. Despeses de publicitat

400,00 €. Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.11. Data d'enviament de l'anunci al Diario Oficial de la Unión Europea

No és procedent.12. Altres informacions

Vegeu plecs.València, 28 d'agost de 2017.– El director general de Recursos Humans i Econòmics: Justo Herrera Gómez.

Mapa web