Ficha docv

Ficha docv

ORDRE 23/2017, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2017/7675]

(DOGV núm. 8120 de 05.09.2017) Ref. Base de dades 007844/2017
ÍNDEXPreàmbul

Article únic. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes

1.1. Disposició addicional. Única. Incidència pressupostària

1.2. Disposició derogatòria. Única. Derogació general

Disposicions finals

Primera. Disposicions d'aplicació i desplegament

Segona. Entrada en vigor

Annex I. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d'actuació

Article 2. Requisits que han de complir els beneficiaris

Article 3. Tipus i quantia de les ajudes

Article 4. Concurrència amb altres ajudes

Capítol II. Procediment

Article 5. Sol·licituds i documentació

Article 6. Compromisos i obligacions dels beneficiaris

Article 7. Tramitació i resolució

Capítol III. Pagament, publicitat i control de les ajudes concedides

Article 8. Justificació i pagament

Article 9. Revocació de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

Article 10. Controls sobre la concessió i el pagament de l'ajuda

Article 11. Transparència

Article 12. Publicitat i finançament de les ajudes

Article 13. Informació i publicitat

Annex II. Redacció d'instruments de gestió forestal sostenible

1. Objecte de l'ajuda

2. Beneficiaris

3. Actuacions subvencionables

4. Despeses subvencionables

5. Condicions tècniques i d'aplicació

6. Criteris de priorització

7. Compromís del beneficiari

8. Import màxim de l'ajuda i percentatges de concessió

Annex III. Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental i paisatgística i el foment dels ecosistemes forestals

1. Objecte de l'ajuda

2. Beneficiaris

3. Actuacions subvencionables

4. Despeses subvencionables

5. Condicions tècniques i d'aplicació

6. Criteris de priorització

7. Compromís del beneficiari

8. Import màxim de l'ajuda i percentatges de concessió.

Annex IV. Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals

1. Objecte de l'ajuda

2. Beneficiaris

3. Actuacions subvencionables

4. Despeses subvencionables

5. Sol·licituds i documentació

6. Condicions tècniques i d'aplicació

7. Criteris de priorització

8. Compromís del beneficiari

9. Import màxim de l'ajuda i percentatges de concessió

10. Justificació i pagament

PREÀMBULEl Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural per mitjà del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre de 2005, estableix normes generals que regeixen l'ajuda de la Unió al desenvolupament rural finançada pel FEADER, fixa els objectius a què ha de contribuir la política de desenvolupament rural i les corresponents prioritats de la Unió en aquesta matèria, traça el context estratègic de la política esmentada i defineix les mesures que han de ser adoptades per a executar-la.

El Reglament (UE) núm. 1305/2013 es desplega per mitjà dels reglaments següents: el Reglament delegat (UE) núm. 807/2014, de la Comissió, d'11 de març de 2014, que el completa i hi introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, que estableix les seues disposicions d'aplicació.

D'acord amb els reglaments esmentats, la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), com a organisme pagador i autoritat de gestió de les ajudes FEADER a la Comunitat Valenciana, ha elaborat el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014 2020 (d'ara endavant, PDR-CV 2014– 2020), aprovat per la Comissió Europea mitjançant una decisió C (53242015) de data 28 de juliol de 2015.

En data 5 de desembre de 2016, la Comunitat Valenciana ha presentat a la Comissió Europea la primera proposta de modificació del PDR-CV 2014-2020. La finalitat de la proposta és la introducció o l'eliminació de mesures o tipus d'operacions, així com la incorporació d'alguns canvis en la descripció de les mesures.

Dins del PDR-CV 2014-2020, en la versió revisada després de l'esmentada proposta de modificació, aprovada per la Decisió d'execució de la Comissió C (2017) 655, de data 30 de gener de 2017, la mesura 8 contempla diverses línies d'ajuda per a la realització d'inversions destinades al desenvolupament de zones forestals i a la millora de la viabilitat dels boscos, basades en la gestió sostenible i la seua multifuncionalitat.

Concretament, les submesures 8.5, «Ajuda per a inversions per a incrementar la capacitat d'adaptació i el valor mediambiental dels ecosistemes forestals», i 8.6, «Ajuda per a les inversions en tecnologies forestals i en la transformació, mobilització i comercialització de productes forestals», contemplen ajudes destinades als titulars forestals i les seues associacions, professionals de l'àmbit forestal i mediambiental, microempreses i pimes localitzades en zones rurals de la Comunitat Valenciana. Aquest sistema d'ajudes pretén impulsar i desenvolupar eficaçment una bioeconomia sostenible en les comarques de muntanya, capaç de generar condicions socioeconòmiques d'ocupació digna i estable, adequades per a implantar i fixar població rural en aquestes zones.Les submesures mencionades contemplen, al seu torn, tres operacions, segons la relació següent:

– Operació 8.5.1. Instruments de gestió forestal sostenible.

– Operació 8.5.2. Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental i paisatgística i el foment dels ecosistemes forestals.

– Operació 8.6.1. Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals.

Aquestes operacions s'ajusten a les prioritats establides per la Unió Europea quant a innovació del sector forestal; la gestió forestal sostenible; la restauració, preservació i millora d'ecosistemes forestals, així com el foment de l'eficiència de recursos i d'una bioeconomia baixa en carboni adaptada al canvi climàtic.

L'aplicació de les operacions esmentades ha de contribuir a conservar i millorar els ecosistemes forestals de la Comunitat Valenciana i refermar així la realització d'accions de gestió sostenible, multifuncional i subsidiària. D'altra banda, han d'aportar l'impuls necessari per a refermar iniciatives de cooperació en el sector forestal com un dels pilars bàsics d'una bioeconomia capaç de millorar l'oferta de productes de la muntanya obtinguts amb garantia de sostenibilitat ambiental i econòmica.

La implementació d'aquestes operacions s'efectuarà de conformitat amb els principis d'eficàcia, eficiència i solidaritat en la utilització de fons públics de la PAC, sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establit en el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008, del Consell.

Respecte a la compatibilitat amb la política comunitària de competència, i en aplicació dels articles 1.4 i 7.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat adreçats a establir, concedir o modificar ajudes públiques, s'indica el següent:

Les ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible queden fora de l'àmbit d'aplicació de l'article 42 del Tractat de tuncionament de la Unió Europea, per la qual cosa tenen la consideració d'ajudes d'estat.

A l'efecte de l'exempció de la notificació individual d'aquests a la Comissió, s'acullen al règim previst en el Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del TFUE (d'ara endavant, reglament ABER) segons el detall següent:

– En el cas de les ajudes corresponents a les operacions 8.5.1 i 8.5.2 del PDR-CV 2014-2020, el règim d'ajudes aplicable és el previst en el capítol I i en els apartats 2n a 8é de l'article 35 del reglament ABER.– En el cas de les ajudes corresponents a l'operació 8.6.1 del PDR-CV 2014-2020, el règim d'ajudes aplicable és el previst en el capítol I i en els apartats 2n a 11é de l'article 41 del reglament ABER.Les ajudes esmentades han sigut comunicades a la Comissió amb núm. de registre SA.43021 (2015/XA).

A les ajudes regulades en aquesta ordre se'ls aplica la següent normativa:

a) Comunitària

– Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, així com els seus reglaments de desplegament.

– Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural per mitjà del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, desplegat pels reglaments (UE) núm. 807/2014 i (UE) núm. 808/2014, de la Comissió.

– Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) 352/78, (CE) 165/94, (CE) 2799/98, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 i (CE) 485/2008, del Consell, així com els seus reglaments de desplegament.

– Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior, en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

b) Nacional

La normativa bàsica prevista en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el seu reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

c) Autonòmica

– Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Aquest text ha sigut objecte de revisió per la Mesa Forestal, òrgan de participació, informació i consulta de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en matèria forestal, i ha sigut informat per l'Advocacia General de la Generalitat.

Per tot això, a proposta del titular de la direcció general competent en gestió forestal; de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; fent ús de les atribucions conferides per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com en el Decret 73/2017, de 2 de juny, del Consell, de modificació del Decret 158/2015, de 18 de setembre, pel que aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i pels articles 160.2 i 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENEArticle únic. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes

S'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, d'acord amb els annexos I, II, III i IV d'aquesta ordre.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència pressupostària

L'aprovació d'aquestes bases no comporta, en si mateixa, obligacions econòmiques directes en els pressupostos de la Generalitat, sense perjuí de les possibles convocatòries que puguen resoldre's, d'acord amb la consignació pressupostària que s'establisca en el corresponent exercici.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació general

Queda derogada qualsevol normativa que haja tingut per objecte l'aplicació d'instruments de gestió forestal sostenible en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana per al període 2007-2013.

En conseqüència, queda expressament derogada la següent ordre d'ajudes:

– Ordre 1/2013, de 14 de gener, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s'aproven les bases reguladores d'un règim de primes per a la posada en valor de la biomassa forestal en terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa aquesta ordre.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Disposicions d'aplicació i desplegament

Es faculta el titular de la direcció general competent en gestió forestal perquè dicte les disposicions d'aplicació tècnica d'aquesta ordre que siguen necessàries.Segona. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 10 d'agost de 2017La consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,

ELENA CEBRIÁN CALVO

ANNEX I

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020CAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte i àmbit d'actuació

L'objecte de les ajudes està descrit en els annexos II, III i IV d'aquesta ordre, segons el detall següent:

– Redacció d'instruments de gestió forestal sostenible. Annex II.

– Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental i paisatgística i el foment dels ecosistemes forestals. Annex III.

– Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals. Annex IV.

Les actuacions previstes en aquesta ordre hauran d'executar-se en terrenys forestals ubicats a la Comunitat Valenciana, segons la definició donada per l'article 17 del Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant, PATFOR).Article 2. Requisits que han de complir els beneficiaris

2.1. Podran sol·licitar les ajudes objecte d'aquestes bases les persones o entitats previstes en els annexos II, III i IV que reunisquen tots els requisits que s'hi indiquen, que són aplicables a tots els sol·licitants i són els següents:

– No trobar-se en cap de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.– Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública estatal i autonòmica, així com amb la Seguretat social.

Les entitats beneficiàries que estiguen obligades a això, hauran de disposar del corresponent pla d'igualtat.

2.2. D'acord amb l'apartat 5.a de l'article 1 del reglament ABER, no estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat l'ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

2.3. Així mateix, de conformitat amb l'apartat 6 de l'article 1 del reglament esmentat, no tindre la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, 31.07.2014).

2.4. El compliment d'aquests requisits s'acreditarà per mitjà de l'aportació de la documentació que estableix l'article 5 d'aquest annex o bé, quan així s'indique, per mitjà d'una declaració responsable en el mateix imprés de sol·licitud.Article 3. Tipus i quantia de les ajudes

3.1. L'ajuda té caràcter de subvenció en funció de les despeses ocasionades pels conceptes definits en els annexos II, III i IV.

3.2. L'import de les ajudes es determinarà d'acord amb els criteris de selecció i prioritat descrits en els annexos II, III i IV.

3.3. Per raons d'eficàcia i eficiència administrativa, l'import subvencionable mínim de cada sol·licitud haurà de ser superior a 4.000,00 euros, i l'import subvencionable màxim serà l'establit en els annexos II, III i IV.

3.4. La subvenció es podrà minorar totalment o parcialment abans de resoldre's definitivament, per causa de restriccions derivades de l'obligat compliment d'objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3.5. D'acord amb l'article 4 del Reglament (UE) núm. 702/2014, que es refereix a llindars de notificació, no serà aplicable l'esmentat reglament:

– A les ajudes a les inversions que milloren la resiliència i el valor mediambiental dels ecosistemes forestals, tal com es preveu en l'article 35, l'equivalent en subvenció bruta de les quals supere el llindar de 7.500.000 euros per projecte d'inversió;

– A les ajudes per a inversions en tecnologies forestals i en la transformació, mobilització i comercialització de productes forestals, tal com es preveu en l'article 41, l'equivalent en subvenció bruta de les quals supere el llindar de 7.500.000 euros per projecte d'inversió.

Els llindars assenyalats no podran ser eludits per mitjà de la divisió artificial dels règims d'ajudes o dels projectes d'ajuda.Article 4. Concurrència amb altres ajudes

4.1. Segons estableix l'article 59.8 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, les despeses cofinançades pel FEADER no seran cofinançades per mitjà de la contribució dels fons estructurals, del fons de cohesió o de qualsevol altre instrument financer de la Unió.

4.2. Les ajudes regulades en aquestes bases són compatibles amb altres determinades per a semblant finalitat convocades per altres administracions o ens públics o privats nacionals o internacionals, excloent-ne els supòsits del punt 4.1.

No obstant això, l'import o el percentatge de totes les ajudes concedides per a la mateixa finalitat no podran superar, en cap cas, els límits establits pel Reglament (UE) núm. 1305/2013.

4.3. L'import global de les ajudes no podrà superar en cap cas, de forma aïllada o acumulada amb altres ajudes d'altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, destinades a la mateixa finalitat, el cost de les actuacions subvencionables.4.4. Segons l'article 8 del Reglament (UE) núm. 702/2014, quan es determine si es respecten els llindars de notificació i les intensitats màximes d'ajuda del capítol III del reglament esmentat (categoria d'ajudes), caldrà tindre en compte l'import total de l'ajuda estatal a l'activitat, projecte o empresa beneficiaris.

4.4.1. Una ajuda amb costos subvencionables identificables, exempta de l'obligació de notificar-se, podrà acumular-se amb qualsevol altra ajuda estatal sempre que les mesures d'ajudes es referisquen a costos subvencionables identificables diferents, o amb qualsevol altra ajuda estatal, en relació amb els mateixos costos subvencionables, parcialment o totalment solapats, únicament si l'acumulació no supera la intensitat d'ajuda o l'import d'ajuda més elevats aplicables a l'ajuda esmentada en virtut del Reglament (UE) núm. 702/2014.

4.4.2. Les ajudes sense costos subvencionables identificables podran acumular-se amb altres ajudes estatals sense costos subvencionables identificables fins al llindar més elevat de finançament total pertinent fixat per a les circumstàncies concretes de cada cas en aquest reglament o en una decisió o un reglament d'exempció per categories adoptat per la Comissió.

CAPÍTOL II

ProcedimentArticle 5. Sol·licituds i documentació

5.1. Els interessats que reunisquen les condicions previstes en aquesta ordre presentaran les sol·licituds en el model normalitzat que es publicarà en la guia PROP de la Generalitat, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18518

5. 2. La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació següent:

a) Justificació de la titularitat

– De drets de propietat, preferentment per mitjà d'un certificat cadastral descriptiu i gràfic;

– De drets d'ús i gaudi, per mitjà de qualsevol forma vàlida en dret.b) En el cas de persones jurídiques, certificat de l'acord de l'òrgan de govern competent, segons els seus estatuts, per a sol·licitar l'ajuda i acceptar els compromisos derivats.

c) En el cas de persones jurídiques i associacions de titulars forestals, còpia de les escriptures o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant; en el cas d'associacions de titulars forestals, autorització firmada per tots els titulars de les finques a favor de l'associació perquè aquesta puga sol·licitar i percebre l'ajuda.

d) Acreditació de la representació, constatada per qualsevol mitjà vàlid en dret, de les agrupacions integrades per diversos titulars de terrenys forestals de dret privat. S'haurà d'adjuntar la relació de finques i unitats registrals.

e) Memòria justificativa de l'actuació que cal realitzar, signada pel sol·licitant o pel representant. En el cas d'ajuntaments, faran constar la partida pressupostària a què imputaran l'actuació. En el cas d'actuacions de gestió forestal conjunta, serà necessari presentar una relació de finques i unitats registrals. Referència a l'instrument tècnic de gestió forestal indicat en el punt 5.3 de l'annex III per a les actuacions que s'hi arrepleguen.

f) Pressupost de l'actuació que cal realitzar, amb desglossament per partides i conceptes de despesa, signat pel sol·licitant o pel representant.

g) Mapa topogràfic o ortofoto a escales entre 1/5.000 i 1/50.000, segons l'actuació prevista, que implique actuacions sobre el terreny.

h) Model de domiciliació bancària degudament emplenat segons l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regulen la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat.5.3. El formulari de sol·licitud incorporarà les següents declaracions responsables, que hauran de ser subscrites, en tot cas, pels sol·licitants:a) No estar incurs en alguna de les circumstàncies arreplegades en l'apartat 2n de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) No haver sol·licitat una altra ajuda per a la mateixa finalitat, tal com s'arreplega en l'article 4 d'aquesta ordre. En cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, haurà d'especificar la quantia, la data de concessió i l'organisme que concedeix l'ajuda.

c) Compliment de la quota de reserva per a la integració social de personal amb discapacitat, si és el cas.

d) Catalogació com a finca rústica no urbanitzable dels terrenys objecte d'actuació, excepte per a les actuacions de l'annex IV.

e) En el cas que el sol·licitant siga una empresa, que es tracta d'una pime, d'acord amb la definició de la Recomanació 2003/361/CE.5.4. Per mitjà de la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades que s'arrepleguen en aquesta i en la documentació que s'adjunta són vertaderes i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, i que queda a disposició de la Generalitat per a presentar-les, comprovar-les, controlar-les i inspeccionar-les posteriorment, si s'estima oportú.

Segons el que disposa l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la falta de presentació davant de l'administració competent de la declaració responsable, de la documentació que, si és el cas, siga requerida per a acreditar el compliment d'allò que s'ha declarat, o de la comunicació, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectat des del moment que es tinga constància d'aquests fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives corresponents.

5.5. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, i d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En el cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

5.6. En el cas que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanyen els documents preceptius, la persona interessada serà requerida perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents, amb la indicació que si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició, després de la resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 21, apartat 1, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. 7. Quan els documents exigits ja estiguen en poder de la conselleria competent en gestió forestal, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que aquests documents romanguen vigents i no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen; en aquest cas, hauran d'indicar-se expressament en la sol·licitud, la data, el número d'expedient i l'òrgan en què van ser presentats.5.8. El termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajudes s'establirà en la convocatòria, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

5.9. Cada sol·licitant només podrà presentar una sol·licitud per als conceptes subvencionables per cada annex i per cada convocatòria. Quan un sol·licitant trie més d'un annex, haurà d'especificar els conceptes i imports per a cada un d'ells.

5.10. Per a una mateixa superfície o senda, en tot el període 2014-2020 només es podrà percebre ajuda una sola vegada per al mateix concepte.Article 6. Compromisos i obligacions dels beneficiaris

Sense perjuí dels compromisos específics establits en cada una de les línies d'ajuda, els beneficiaris, per mitjà de la signatura de la sol·licitud d'ajuda, es comprometen a:

6.1. Informar el públic de l'ajuda obtinguda del FEADER, durant la realització d'una acció subvencionada, de la manera següent:

a) A través de la pàgina web del beneficiari, si en té, amb una breu descripció de les accions que cal realitzar, objectius i resultats, i l'ajuda obtinguda de la UE.

b) En el cas d'operacions que reben una ajuda pública total superior a 50.000 euros, col·locació d'un panell d'una grandària mínima A3 o d'una placa amb informació sobre el projecte, en els quals es destaque l'ajuda financera rebuda de la Unió, en un lloc ben visible per al públic.c) En el cas d'operacions que consistisquen en el finançament d'obres d'infraestructura o de construcció que es beneficien d'una ajuda pública total superior a 500.000 euros, col·locació, en un lloc ben visible per al públic, d'un cartell de grandària significativa relatiu a l'operació.

d) Finalment, el beneficiari col·locarà, també en un lloc ben visible per al públic, un cartell o una placa permanent de grandària significativa en el termini de tres mesos a partir de la conclusió d'una operació que reunisca les característiques següents:

i) l'ajuda pública total a l'operació supera els 500.000 euros;

ii) l'operació consisteix en la compra d'un objecte físic, en el finançament d'una infraestructura o en treballs de construcció.

e) Els cartells, panells, plaques i llocs web portaran una descripció del projecte o de l'operació, així com els elements a què es refereix el punt 1 de la part 2 de l'annex III del Reglament (UE) núm. 808/2014, modificat pel Reglament (UE) 2016/669, de la Comissió, i hauran de romandre fins a l'any 2025.

6.2. Portar un sistema de comptabilitat separada, o codis comptables adequats per a totes les transaccions relatives a la subvenció finançada amb FEADER.

6.3. Executar les actuacions subvencionades d'acord amb allò que s'ha reflectit en la memòria, les bases i la resolució de concessió.

6.4. Sotmetre's a les activitats de comprovació de la direcció general competent en gestió forestal i a les activitats de control de la Generalitat, Administració de l'Estat i Comissió Europea, i a aportar tota la informació i documentació que els siga requerida.

6.5. Disposar de llibres de comptabilitat, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes de la legislació mercantil i sectorial exigibles, així com els estats comptables a partir dels quals es desprenga l'execució adequada objecte de la subvenció; a conservar aquests documents justificatius de la recepció dels fons, mentre aquests puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control.6.6. Complir els compromisos establits en els annexos II, III i IV per a les seues respectives actuacions.

6.7. Complir en tot moment la normativa ambiental i territorial corresponent a cada tipus d'obra i àmbit territorial; es prestarà especial atenció a la corresponent a espais naturals protegits i a incendis forestals.

6.8. Complir la normativa laboral i del conveni sectorial de referència, així com la normativa de prevenció de riscos laborals i salut laboral.Article 7. Tramitació i resolució

7.1. La instrucció del procediment correspon a les seccions forestals de les direccions territorials de la conselleria competent en gestió forestal.

L'incompliment dels requisits no esmenats o del termini de presentació de sol·licituds establit en la corresponent convocatòria implica la inadmissió de la sol·licitud.

En cas de detectar-se deficiències o falta de documentació que haja d'esmenar la persona interessada, de conformitat amb allò que s'ha regulat en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, serà requerida per escrit, se li concedirà un termini de 10 dies per a l'aportació de la informació o documentació pertinent, i se la informarà que si no ho fa així, es considerarà que desisteix la seua sol·licitud.

Una vegada finalitzada la fase d'instrucció, les seccions forestals emetran per a cada expedient un informe en què s'especifique si, amb la informació que es troba en el seu poder, la sol·licitud compleix els requisits establits per a accedir a l'ajuda.

7.2. D'acord amb aquests informes, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i ha de notificar la resolució d'inadmissió o de desistiment a les persones interessades.7.3. El sol·licitant pot desistir per escrit de la seua sol·licitud de subvenció abans de la concessió, i l'òrgan d'instrucció ha d'acceptar-ho.

7.4. El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva. La valoració i la selecció dels expedients seran realitzades per una comissió de valoració, la qual tendirà a l'equilibri per raó de sexe i estarà integrada per:

– Presidència: el titular de la subdirecció general competent en gestió forestal, o a falta d'això, el funcionari o la funcionària amb rang de cap de servei en qui delegue.

– Vocalies:

– El titular de la direcció de servei competent en gestió forestal o el funcionari o la funcionària del grup A1 en qui delegue.

– Una persona en representació de cada una de les direccions territorials de la conselleria competent en gestió forestal.

– Secretaria: una persona en representació de la secretària general administrativa.

7.5. La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que considere necessaris per a l'elaboració de l'informe d'avaluació.

7.6. La comissió avaluadora proposarà l'aprovació d'aquells expedients que complisquen els requisits de la convocatòria i, segons els criteris de prioritat establits en els annexos II, III i IV, puguen ser atesos d'acord amb la dotació pressupostària prevista.

7.7. D'acord amb la documentació presentada i l'informe de la Comissió de Valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per a resoldre. Les propostes de concessió o de denegació de les ajudes seran comunicades a l'òrgan competent perquè resolga.

Les sol·licituds seran resoltes pel director o directora general competent en gestió forestal, segons l'acord de 26 d'abril de 2012 pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'organisme pagador i els diversos òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, així com de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i de la Conselleria de Governació.

7.8. Al mateix temps, les sol·licituds d'ajuda que no puguen ser ateses per excedir l'import global màxim de la convocatòria, seran desestimades, d'acord amb el que estableix l'article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, sense perjuí del que estableixen els apartats 11 i 12 d'aquest article.

7.9. S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds d'ajuda, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds; aquelles poden entendre's desestimades si ha transcorregut el termini esmentat i no s'ha dictat la resolució corresponent.

7.10. Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, seran notificades a les persones interessades i motivaran degudament el seu sentit. Contra aquelles es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8.3, 25.1 i 46.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

7.11. En la resolució de concessió d'ajuda, figuraran, com a mínim, els aspectes següents: import màxim de l'ajuda, condicions que ha de complir el beneficiari, termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionables, així com procedència de fons amb menció expressa de les quantitats de FEADER. S'hi inclourà una llista de reserva de sol·licituds no ateses per falta de crèdit.

7.12. En la resolució de desestimació per falta de disponibilitat pressupostària es faran constar la incorporació i la posició de la sol·licitud en la llista d'espera prevista en l'apartat anterior, així com la puntuació obtinguda d'acord amb l'article 3.2 d'aquest annex i les condicions que se'n deriven. En el supòsit que es produïsquen renúncies, revocacions de les subvencions concedides o ampliacions posteriors de crèdit de la mateixa convocatòria, es poden fer atorgaments segons aquesta llista d'espera.

7.13. Els imports proposats per a atorgar l'ajuda es calcularan tenint com a referència els imports màxims i els percentatges indicats per a cada concepte subvencionable en el seu annex corresponent.

7.14. Els beneficiaris poden sol·licitar una pròrroga d'acabament de realització i justificació de les actuacions a l'òrgan concedent en els termes establits en la Llei 39/2015.

7.15. En el cas que les accions objecte d'ajuda hagen sigut finançades, a més, amb fons propis o altres subvencions i recursos, s'ha d'acreditar l'import, procedència i aplicació d'aquests a les activitats subvencionades.

CAPÍTOL III

Pagament, publicitat i control d'ajudes concedidesArticle 8. Justificació i pagament

8.1. La documentació justificativa que cal presentar és la següent:

a) Finalització dels treballs

Document de comunicació de finalització de treballs normalitzat, que es podrà descarregar en http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios.

b) Justificació:

– Sol·licitud de pagament de l'ajuda per mitjà d'un imprés normalitzat, que es podrà descarregar en http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios.

Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

– Per a tots els conceptes que impliquen un treball o activitat sobre el terreny, una memòria d'actuacions, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Les despeses per redacció de memòries, pressupostos i direcció i execució d'actuacions seran, com a màxim, el 5 % del pressupost.

– Per a tots els conceptes subvencionables, un compte justificatiu del cost de les activitats realitzades, que ha de contindre:

– Relació numerada per concepte de despesa o inversió de l'activitat, amb indicació de proveïdor, factura, import, data d'emissió i data de pagament, percentatge imputat, en consonància amb la memòria presentada-

– Factures o documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i documentació acreditativa del pagament consistent en un extracte bancari, o en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

– Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quantitats establides en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, prestació del servei o lliurament del subministrament, llevat que, per les característiques específiques, no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que les realitzen, presten o subministren. L'elecció entre les ofertes, que s'han d'aportar en la justificació o, si és el cas, en la sol·licitud de subvenció, s'ha de realitzar de conformitat amb els criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar l'elecció en una memòria quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

Les tres ofertes han de provindre d'empreses que no estiguen vinculades al beneficiari i que no formen part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits establits en l'article 42 del Codi de Comerç.8.2. En el cas d'entitats locals, es presentarà també un certificat de la intervenció, o assimilat, i la resta de condicionants previstos en l'article 30 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

8.3. L'IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se'l pot deduir.

8.4. La sol·licitud de pagament anirà acompanyada de la documentació pertinent. La documentació permetrà la comprovació i la verificació per personal tècnic de la correcta execució dels compromisos previstos, que comportarà, si és el cas, la resolució d'autorització del pagament de les ajudes corresponents.

8.5. Les sol·licituds de pagament seran resoltes pel director o directora general competent en gestió forestal, segons l'acord de 26 d'abril de 2012 pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'organisme pagador i els diversos òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, així com de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i de la Conselleria de Governació.

8.6. El pagament es realitzarà amb un certificat previ per part del servei amb competències en aquestes ajudes segons el qual tant l'activitat com la despesa realitzada estan degudament justificats. El pagament s'efectuarà sempre amb el certificat previ de l'òrgan competent i la comprovació que el beneficiari està al corrent amb les administracions tributàries i de la Seguretat Social.

8.7. Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els siga requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents en matèria de fiscalització de la despesa.Article 9. Revocació de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

9.1. En el cas d'incompliment dels requisits establits en aquestes bases reguladores, i tal com s'estableix en la Llei 38/2003, general de subvencions, i en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, l'òrgan concedent de les ajudes ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides. En ambdós supòsits hi ha l'obligació per part del beneficiari de tornar l'import rebut i pagar els interessos de demora corresponents.

9.2. El reintegrament de les quantitats percebudes de forma indeguda està regulat en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu de la Llei 39/2015 i les específiques que s'establisquen en matèria de subvencions.

9.3. En l'article 36 de la Llei 38/2003 es determinen les causes d'invalidesa de la resolució de concessió de les ajudes, amb la corresponent obligació de devolució per part del beneficiari de les ajudes esmentades.

Article 10. Controls sobre la concessió i el pagament de l'ajuda

La direcció general competent en gestió forestal té la facultat de realitzar tots els controls que considere necessaris per a comprovar les dades de justificació per a atorgar l'ajuda, i d'inspeccionar sobre el terreny les explotacions per a comprovar que la destinació de les ajudes compleix els requisits i compromisos establits en aquestes bases reguladores.

Els reglaments comunitaris aplicables en matèria de controls són els següents: el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, i el Reglament d'Execució (UE) núm. 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del primer reglament quant al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat, modificat pel Reglament d'Execució (UE) 2016/1394, de la Comissió, de 16 d'agost de 2016.

D'acord amb aquests reglaments, es realitzaran tres tipus de controls:

– Controls administratius de les sol·licituds d'ajuda i pagament,

– Controls sobre el terreny de les sol·licituds de pagament final, i

– Controls a posteriori i de qualitat.Article 11. Transparència

S'informa els beneficiaris que, de conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues dades seran publicades d'acord amb l'article 111 d'aquest reglament i podran ser tractades per organismes d'auditoria i investigació de la Unió Europea i nacionals, per a salvaguardar els interessos financers de la Unió.

Quant a les dades de caràcter personal, els beneficiaris hi podran exercir els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). L'acceptació de la subvenció suposa, per a cada un dels beneficiaris, l'acceptació i autorització expressa a l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària per a l'arreplega, incorporació als respectius fitxers i tractament de les dades personals esmentades, així com per a la conservació d'aquestes durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.D'acord amb els apartats 2 i 4 del Reglament (UE) núm. 702/2014:Es garantirà la publicació en un lloc web global dedicat a les ajudes:a) de la informació resumida a què es refereix l'apartat 1, o un enllaç a aquesta;

b) del text complet de cada una de les ajudes previstes en l'apartat 1, incloent-hi les modificacions, o un enllaç que permeta accedir-hi;c) de la informació a què es fa referència en l'annex III de l'esmentat reglament sobre cada ajuda individual concedida superior a: i) 60.000 euros per als beneficiaris actius en la producció agrícola primària, ii) 500.000 euros per als beneficiaris actius en els sectors de la transformació de productes agrícoles, la comercialització de productes agrícoles i el forestal, o que exercisquen activitats excloses de l'àmbit d'aplicació d'article 42 del tractat.

La informació prevista en l'anterior apartat, lletra c, s'organitzarà i es posarà a disposició del públic de forma normalitzada, tal com es descriu en l'annex III del Reglament (UE) núm. 702/2014, i inclourà funcions eficaces de cerca i descàrrega. La informació prevista en l'apartat anterior es publicarà en un termini de sis mesos a partir de la data de la concessió de l'ajuda o, en el cas de les ajudes en forma d'avantatge fiscal, en el termini d'un any a partir de la data en què haja de presentar-se la declaració d'impostos, i estarà disponible durant almenys deu anys a partir de la data de la concessió de l'ajuda.

Article 12. Publicitat i finançament de les ajudes

12.1. En relació amb el publicitat i el finançament d'ajudes, es tindran en compte els principis i preceptes que del règim de publicitat activa es consignen en la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

12.2. Les quanties totals màximes aplicables en cada convocatòria es publicaran mitjançant una resolució del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

12.3. El finançament de la mesura es farà amb càrrec a les assignacions previstes en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, segons els percentatges de cofinançament que estableix aquest document.Article 13. Informació i publicitat

13.1. En la resolució de concessió s'indicarà expressament que l'ajuda està subvencionada pel FEADER en el marc de la mesura 8, «Inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos», del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

13.2. D'acord amb el que estableix l'article 18 de la Llei 38/2003, general de subvencions, l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, com a autoritat de gestió del PDR-CV 2014-2020, donarà d'alta les convocatòries i les seues resolucions en la base de dades nacionals de subvencions.

ANNEX II

Redacció d'instruments de gestió forestal sostenible1. Objecte de l'ajuda

Amb aquesta ajuda es pretén fomentar la redacció de plans tècnics de gestió forestal (PTGF) a fi de garantir, quan siguen aplicats, la sostenibilitat ambiental i econòmica de l'ús i aprofitament dels recursos forestals. Aquests documents constituiran l'eina bàsica per a la gestió ordenada de la forest sobre la base de l'estudi dels seus recursos, valors naturals i planificació de l'aprofitament previst.El contingut dels PTGF s'ajustarà a les instruccions que a aquest efecte emetrà la conselleria competent en matèria de gestió forestal, i, si hi manca, al que disposen les normes generals per a l'estudi i la redacció dels plans tècnics de forest arbrada, aprovades per l'Ordre Ministerial de 29 de juliol de 1971, i les Instruccions generals per a l'ordenació de forest arbrada, aprovades per l'Ordre de 29 de desembre de 1970, del Ministeri d'Agricultura.2. Beneficiaris

2.1. Les persones físiques o jurídiques titulars de drets de propietat o d'ús i gaudi de terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, privats o municipals no gestionats per la Generalitat Valenciana, de manera individual o agrupats per mitjà d'alguna forma permesa en la legislació vigent.

2.2. En el cas d'agrupacions integrades per diversos titulars de terrenys forestals de dret privat, sense necessitat de constituir-se amb personalitat jurídica, per a realitzar en comú les actuacions previstes en aquesta ordre, haurà de nomenar-se un representant, d'entre els membres de l'agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. En aquest cas, cada membre de l'agrupació tindrà igualment la consideració de beneficiari.

3. Actuacions subvencionables

Les actuacions objecte d'aquesta ajuda són les següents:

a) redacció de PTGF o la revisió justificada,

b) redacció de PTGF conjunts.4. Despeses subvencionables

A l'efecte d'aquest annex, es consideren despeses subvencionables:– El cost d'instauració de plans de gestió forestal i els instruments equivalents: honoraris de tècnic per a la redacció dels plans i instruments.5. Condicions tècniques i d'aplicació

5.1. Amb aquesta ajuda únicament se subvencionarà la redacció de PTGF de terrenys ubicats a la Comunitat Valenciana.

5.2. Les actuacions seran compatibles amb el PATFOR.

5.3. No se subvencionaran instruments de gestió forestal distints sobre un mateix terreny forestal.

5.4. S'admetrà la concessió d'ajudes a la revisió dels PTGF en els casos següents:

– Finalització de la seua vigència.

– Afectació de la forest per desastres naturals en quantia suficient per a modificar substancialment la planificació que s'hi preveja.

– Quan es justifique convenientment la necessitat d'adaptar millor la planificació a les circumstàncies actuals de la forest.

5.5. Els PTGF conjunts es podran realitzar sobre forests contigües o tan pròximes entre si que presenten condicions ecològiques semblants en el seu conjunt i, en tot cas, ubicades en un mateix terme municipal o en municipis contigus.

5.6. La superfície mínima del forest objecte de subvenció serà igual o superior a 25 hectàrees.

5.7. Aquests PTGF hauran d'estar signats per un tècnic competent en matèria forestal.

5.8. Les respectives convocatòries anuals podran establir condicions tècniques i d'aplicació no previstes en aquesta ordre.6. Criteris de priorització

6.1. S'aplicaran els següents criteris de priorització de l'actuació:

Concepte Valor

Més de la meitat de la superfície d'actuació està continguda en Xarxa Natura 2000 i en terreny forestal estratègic segons definició del PATFOR-CV.* 3

Més de la meitat de la superfície d'actuació està continguda en Xarxa Natura 2000 i en terreny forestal no estratègic segons definició del PATFOR-CV. 2

Més de la meitat de la superfície d'actuació està fora de Xarxa Natura 2000 però continguda en terreny forestal estratègic segons definició del PATFOR-CV. 2

Més de la meitat de la superfície d'actuació està fora de Xarxa Natura 2000 i en terreny forestal no estratègic segons definició del PATFOR-CV.* 1

Més de la meitat de la superfície d'actuació està continguda en municipis que disposen d'un pla de prevenció d'incendis aprovat. 1

Actuació promoguda per una associació de titulars forestals legalment constituïda o per una entitat que agrupa majoritàriament els seus membres 3

Actuació sobre forests contigües en la seua totalitat, promoguda conjuntament per una agrupació de titulars. 1

Superfície forestal arbrada objecte de l'instrument de gestió forestal. La puntuació s'assigna considerant la relació lineal i proporcional dels valors extrems, amb precisió de dos decimals. 25,01 ha = 0

250 ha = 3

* PATFOR-CV: Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana.

6.2. El llindar mínim d'aplicació es fixa en 4,00 punts. Les sol·licituds que no arriben a aquesta puntuació mínima per mitjà de la suma dels valors exposats en el punt anterior en quedaran excloses.

6.3. En el cas que diverses sol·licituds aconseguisquen idèntica puntuació, s'aplicarà el criteri de desempat següent: les hectàrees ordenades de major a menor.7. Compromís del beneficiari

Per mitjà de l'acceptació de l'ajuda, el beneficiari es compromet a mantindre les superfícies ordenades durant els deu anys següents des de la data de ser aprovada, excepte causes de força major. En aquest últim cas haurà d'estar degudament justificat.8. Import màxim de l'ajuda i percentatges de concessió

8.1. El percentatge de l'ajuda podrà arribar al 100 % en tots els casos.

8.2. Els imports màxims subvencionables seran els següents:Instrument de gestió forestal Import màxim subvencionable per unitat (€)

Hectàrea arbrada Hectàrea no arbrada

Pla tècnic de gestió forestal. 15 3

En cap cas l'import màxim superarà els 10.000 euros per expedient.

ANNEX III

Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental i paisatgística i el foment dels ecosistemes forestals1. Objecte de l'ajuda

Es pretén incentivar la realització d'actuacions de gestió forestal encaminades a aconseguir els fins següents:

– Dificultar l'expansió dels incendis forestals millorant l'estructura interna dels boscos i diversificant la distribució dels hàbitats naturals sobre el territori, de manera que es propicie la presència d'ecotons de gran riquesa ecològica que generen, al seu torn, discontinuïtats naturals de les masses boscoses.

– Incrementar la resiliència natural dels ecosistemes forestals davant dels desastres naturals (plagues i malalties i condicions de sequera prolongada característica de l'actual canvi climàtic).

– Fomentar la maduresa ecològica dels ecosistemes forestals mediterranis millorant la seua diversitat biològica i l'estabilitat estructural natural.

Les actuacions que es pretén incentivar amb aquestes mesures de gestió forestal es consideren fonamentals per a garantir la provisió necessària de serveis ambientals intangibles, com la fixació de CO2, la recarrega d'aqüífers, la qualitat paisatgística, la diversitat biològica, etc. A més, les accions de gestió forestal sostenible permetran obtindre productes forestals amb valor de mercat, la comercialització responsable dels quals és imprescindible per al desenvolupament socioeconòmic de les àrees rurals de muntanya.2. Beneficiaris

2.1. Les persones físiques o jurídiques, titulars de drets de propietat o d'ús i gaudi de terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, privats o municipals no gestionats per la Generalitat Valenciana, de manera individual o agrupats per mitjà d'alguna forma permesa en la legislació vigent.

2.2. En el cas d'agrupacions integrades per diversos titulars de terrenys forestals de dret privat, sense necessitat de constituir-se amb personalitat jurídica, per a realitzar en comú les actuacions previstes en aquesta ordre, haurà de nomenar-se un representant, d'entre els membres de l'agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. En aquest cas, cada membre de l'agrupació tindrà igualment la consideració de beneficiari.

3. Actuacions subvencionables

Les actuacions objecte d'aquesta ajuda són les següents:

a) Reforestació sota coberta: plantació d'espècies frondoses climàciques en les masses forestals.

b) Silvicultura maximitzadora de béns i serveis dels ecosistemes forestals:

– tallades de millora en masses forestals: aclarides, aclarides de plançonades i reservacions,

– poda baixa, en el terç inferior del tronc,

– pela del suro de baixa qualitat o espelagrinat passat el seu torn.

c) Creació de discontinuïtats en el si de les masses forestals: desbrossaments selectius de matoll.

d) Actuacions de sanitat forestal:

– Tallada i descorfada o estellada de peus afectats.

– Col·locació de trampes de feromones o atractius kairomonals per al control de plagues forestals.

e) Millora de la xarxa de sendes d'interés públic en el medi forestal: manteniment de la funcionalitat de la xarxa de sendes d'interés públic que estiguen donats d'alta en el registre públic de sendes de la Comunitat Valenciana.

f) Recuperació de patrimoni en pedra seca en el medi forestal; restauració de la funcionalitat de bancals en desús: murs de pedra.

4. Despeses subvencionables

Als efectes d'aquest annex, es consideren despeses subvencionables:

– Cost d'instauració de plans de gestió forestal i instruments equivalents (inclou nòmines de personal, de maquinària contractada, de materials i de treballs realitzats per empreses).

5. Condicions tècniques i d'aplicació

5.1. Les actuacions objecte d'ajuda es realitzaran sobre terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

5.2. Les actuacions seran compatibles amb el PATFOR.

5.3. Les actuacions objecte de subvenció estaran previstes en un instrument de gestió forestal sostenible vigent i aprovat per la conselleria competent en gestió forestal.

5.4. No es podrà alterar la qualificació urbanística rústica de les parcel·les objecte de les inversions.

5.5. En relació amb l'actuació de repoblació sota coberta, han de complir-se els següents requisits de caràcter tècnic (a):

– Reintroducció d'espècies rebrotadores i productores de fruits carnosos.

– Es realitzarà únicament en masses sotmeses prèviament a tallades de millora.

– S'emprarà sempre un tub protector adequat a les característiques de la planta.

– Densitat de plantació inferior a 200 peus/ha.

5.6. Quant a l'actuació de silvicultura maximitzadora de béns i serveis dels ecosistemes forestals, han de complir-se els següents requisits de caràcter tècnic (b):

– Aclarida de plançonada: sobre peus de regenerat amb diàmetres compresos entre 5,00 cm i 7,50 cm en masses regulars de forest brava sorgides per colonització natural d'un terreny esclarissat.

– Aclarida de millora: tallada de peus dominats, malformats o morts, de diàmetre inferior a 17,50 cm en el cas de coníferes i de 12 cm en quercínies.

Les restes d'aclarides de plançonada i d'aclarides s'extrauran de la forest o bé es trossejaran, es trituraran o s'estendran a arran de terra.

– Poda: se subvencionarà la poda de formació per a millorar la penetrabilitat en masses amb densitat alta. Es tallaran com a mínim totes les branques del terç inferior del tronc.

– Pela del suro de baixa qualitat i espelagrinat: se subvencionarà la pela de suro pelagrí que haja superat el torn i com a mínim que haja transcorregut un mínim de vint anys des de l'última pela, així com del suro que ha patit plagues, incendis o qualsevol altra causa natural de depreciació de la seua qualitat.

5.7. Pel que fa a l'actuació de creació de discontinuïtats en les masses forestals (c), se subvenciona el desbrossament selectiu de matoll que afecte únicament espècies heliòfiles no protegides, realitzat de manera que afavorisca el creixement d'herbaci i l'alliberament de peus d'alzina entremesclats. També serà objecte d'ajuda el desbrossament per a millorar l'accessibilitat en masses el sotabosc de les quals ocupe una densitat de recobriment igual o superior al 70 % i estiga format majoritàriament per matoll d'una altura superior a dos metres.

5.8. Pel que fa a les actuacions de sanitat forestal, han de complir-se els següents requisits de caràcter tècnic (d):

– Tallada, descorfada o estellada dels peus afectats per plagues d'insectes, malalties o sequera: es podrà subvencionar l'eliminació d'arbres afectats per plagues d'insectes, malalties o sequera quan no hi haja una alternativa terapèutica o quan es tracte de peus morts per alguna d'aquestes causes. L'import màxim serà el corresponent a l'aclarida de millora o a l'aclarida de plançonada, segons el diàmetre de l'arbratge, i es podrà minorar-se a partir d'aquest valor en funció del percentatge d'arbres afectats que es propose extraure.

– Col·locació i retirada de trampes de feromones o atractius kairomonals per al control de plagues forestals: es podrà subvencionar la col·locació i retirada de trampes utilitzades per al control de plagues forestals, així com l'adquisició tant de la trampa com dels difusors feromonals o Kairomonals. Els tècnics encarregats de sanitat forestal de les seccions forestals informaran sobre la conveniència de dur a terme aquests treballs en les parcel·les sol·licitades, i podran denegar-se les sol·licituds si no es considera convenient l'aplicació d'aquest mètode de control.

5.9. Respecte a l'actuació de millora de la xarxa de sendes d'interés públic en el medi forestal (e), s'estableixen els requisits següents:Se subvencionarà el manteniment de sendes que estiguen donades d'alta en el registre públic de sendes de la Comunitat Valenciana i que tinguen pèrdues de funcionalitat a causa del seu deteriorament actual.

Les actuacions es refereixen tant a les sendes de gran recorregut (GR) com als de xicotet recorregut (PR) i sendes locals (SL), i consistiran en:

– Labors de neteja de la vegetació invasora de la senda en aquelles zones que requerisquen d'aquesta actuació.

– Reposició de la senyalització, que s'ajustarà a les normes tècniques següents:

– Marques horitzontals

Són marques de pintura consistents en dos traços horitzontals de 3 a 5 cm d'ample i de 10 a 15 cm de longitud, separats per 1 cm entre si. La banda superior serà blanca i la banda inferior serà roja per a les sendes de gran recorregut (GR), groga per a les sendes de xicotet recorregut (PR) i verd per a les sendes locals (SL). Les bandes, si es pot, es col·locaran a l'altura de la vista (entre 1,5 i 2 m d'altura).Les marques de pintura es disposen sobre suports naturals, com ara pedres, arbres, murs..., i només excepcionalment, quan no hi haja elements naturals, s'utilitzaran pals de seguiment.

La freqüència de les marques ha de ser prou per a guiar el senderista. Quan existisquen possibles riscos d'equivocació, la senyalització haurà de ser rigorosa, de manera que quan es veja una marca, ja s'intuïsca la següent. En una senda clara i perfectament traçada, sense possibilitat d'equivocació, les marques estaran més espaiades, amb una distància màxima de 250 metres, la qual cosa correspon a quatre o cinc minuts de marxa caminant.

– Marques verticals

Quan no hi haja suports naturals per a pintar les marques, serà necessària la utilització de pals de seguiment.

Els pals de seguiment seran de fusta tractada per a exterior, arredonida, de 10 cm de diàmetre. La longitud total serà de 200 cm, dels quals 150 cm seran visibles i els 50 cm restants aniran clavats en la terra. Per a una major subjecció i resistència al vandalisme, les estaques s'instal·laran cementades.

Els pals estan pintats en la part superior, a uns 135 cm d'altura i deixant 5 cm lliures en l'extrem. Les bandes de pintura ocuparan tot el diàmetre de l'estaca, la qual cosa els permetrà ser visibles en ambdós sentits del recorregut.

Quan es precise informació més detallada sobre el tipus de senda, número, situació, direcció o qualsevol altra informació complementària sobre aquesta i el seu recorregut, s'utilitzaran senyals verticals, que poden ser:

– Pals indicadors

Segons el tipus d'informació, es classifiquen en:

1. Pals indicadors d'ubicació

2. Pals indicadors de direcció

3. Pals indicadors mixtos.

Es componen d'un pal de fusta en què se situen senyals de fusta tractada o metàl·lics que, segons siguen d'ubicació o de direcció, seran rectangulars o tindran forma de fletxa.

1. Pals indicadors d'ubicació: la seua funció és la identificació de la senda i del lloc en què ens trobem dins del recorregut. Consten d'una xapa rectangular en què apareix el nom de la senda i el nom del topònim del lloc.

2. Pals indicadors de direcció: indiquen la direcció i el sentit que s'ha de seguir. Consten d'una xapa rectangular acabada en fletxa en què s'indica el nom de la senda, així com el lloc i la distància dels punts o llocs a què ens dirigeix la direcció de la fletxa. Aquells senyals que indiquen la direcció que s'ha de prendre per a realitzar rutes alternatives no pertanyents a la senda no seran identificades amb el mateix nom.3. Pals indicadors mixtos: es denominen així aquells pals indicadors que tenen els dos tipus de xapes informatives: les rectangulars d'informació i les de fletxes de direcció. En les fletxes dels pals indicadors de direcció hauran de portar, a més del lloc on es dirigeix la senda, la distància i el temps aproximat.

– Panells informatius

Són senyals que suporten panells informatius rectangulars amb informació específica de les característiques tècniques de la senda o xarxa de sendes (horaris, distàncies, desnivells, etc.), poblacions i punts d'interés pròxims.

El senyal estarà construït en fusta tractada per a exterior, amb dos pals de subjecció en què anirà ancorat el panell informatiu; tot el conjunt estarà protegit per una estructura en forma de teulada a dues aigües.

Amb unes dimensions mínimes per a albergar el panell informatiu de 70 cm d'alt per 100 cm de llarg. El conjunt del panell tindrà una altura de 245 cm. Des de terra a la part baixa de la teulada tindrà, com a mínim una altura, de 190 cm. La teulada tindrà una altura de 55 cm per 140 cm en la zona aèria que cobreix el panell a dues aigües i una longitud aproximada de 170 cm. La part ancorada a terra tindrà una longitud mínima de 60 cm.

El panell informatiu haurà de contindre, com a mínim:

– Les sigles i la numeració de la senda o xarxa de sendes, que serà assignada per mitjà del procediment d'homologació de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV).

– Informació sobre la senyalització utilitzada, segons la tipologia de la senda.

– Representació topogràfica i gràfica del recorregut, incloent-hi poblacions i carreteres.

– Perfil de les sendes en percentatge 1/10.

– Taula de serveis dels pobles.

– Punts d'interés culturals, naturals i esportius.

– Data d'homologació federativa de la senda.

– Normes de comportament en el medi natural del senderista.

– Logotips: Generalitat Valenciana, conselleria competent en la matèria, Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV), entitat promotora, executora i col·laboradors, l'emblema de la UE i el lema del FEADER.

5.10. En relació amb l'actuació de recuperació de patrimoni en pedra seca en el medi forestal (f), hauran de complir-se els següents requisits tècnics:

– Els murs estaran en terrenys forestals a més de 250 m de camins i cases de camp o masies.

– No es podran obrir camins, encara que siguen temporals, per al transport de pedra i material, els quals hauran de procedir dels murs existents o, si és el cas, de pedreres autoritzades.

– La unitat mínima d'actuació serà 20 m³.6. Criteris de priorització

6.1. S'aplicaran els següents criteris de priorització de l'actuació:

Concepte Valor

Part percentual de l'ajuda sol·licitada que es destina a l'apartat 4.6, silvicultura maximitzadora de béns i serveis dels ecosistemes forestals, i 4.7, actuacions de sanitat forestal. La puntuació s'assigna considerant la relació lineal i proporcional dels valors extrems, amb precisió de dos decimals. <50 % = 0

50 % = 3

Més de la meitat de la superfície d'actuació està continguda en Xarxa Natura 2000 i en terreny forestal estratègic segons definició del PATFOR-CV.* 1,50

Més de la meitat de la superfície d'actuació està continguda en Xarxa Natura 2000 i en terreny forestal no estratègic segons definició del PATFOR-CV.* 1

Més de la meitat de la superfície d'actuació està fora de Xarxa Natura 2000, però en terreny forestal estratègic segons definició del PATFOR-CV.* 1

Actuació promoguda per una associació de titulars forestals legalment constituïda 1,50

Actuació sobre forests contigües en la seua totalitat, promoguda conjuntament per una agrupació de titulars. 1

Superfície forestal arbrada** contínua objecte de l'actuació. La puntuació s'assigna considerant la relació lineal i proporcional dels valors extrems. 5 ha = 0

>50 ha = 4* PATFOR-CV: Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana.

** Sòl ocupat per arbratge amb densitat de recobriment mínima del 20 %.6.2. El llindar mínim d'aplicació es fixa en 4,00 punts. Les sol·licituds que no arriben a aquesta puntuació mínima per mitjà de la suma dels valors exposats en el punt anterior en quedaran excloses.

6.3. En el cas que diverses sol·licituds aconseguisquen idèntica puntuació, s'aplicarà el criteri de desempat següent: el volum de la inversió, de major a menor.7. Compromís del beneficiari

Per mitjà de l'acceptació de l'ajuda, el beneficiari es compromet a mantindre la naturalesa forestal de la forest durant un període mínim de cinc anys.8. Import màxim de l'ajuda i percentatges de concessió

8.1. El percentatge de l'ajuda podrà ser fins al 100 % en tots els casos.

8.2. Els imports màxims subvencionables seran els següents:Concepte Import màxim subvencionable per unitat (€)

Plantació d'espècies frondoses sota coberta 5,87 €/planta

Aclarides de plançonada i aclarides, amb eliminació de restes 930 €/ha

Podes, amb eliminació de restes 300 €/ha

Pela de suro o espelagrinat 400 €/ha

Desbrossament selectiu de matoll 420 €/ha

Senyalització de senda amb de pintura 0,07 €/ud

Senyalització de senda per mitjà de pivots de fusta 8,95 €/ud

Panells informatius 1.425 €/ud

Pals de fusta direccionals amb una fletxa 208 €/ud

Pals de fusta direccionals amb dues fletxes 240 €/ud

Condicionament de sendes 0,62 €/ml

Adquisició de trampa de feromona processionària del pi 8 €/ud

Adquisició de trampa insectes perforadors 50 €/ud

Adquisició dispensador feromona processionària del pi 25 €/ud

Adquisició dispensador atraients perforador 12 €/ud

Adquisició altres dispensadors d'atraients d'insectes 12 €/ud

Col·locació i retirada de trampes d'insectes 9 €/ud

Recuperació murs antics bancals 150 €/m³

En cap cas l'import màxim superarà els 30.000 euros per expedient.ANNEX IV

Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals1. Objecte de l'ajuda

Amb aquesta mesura es pretén valorar els productes forestals per a fomentar la gestió sostenible de les masses forestals i crear un teixit industrial d'aprofitament, transformació i comercialització dels principals productes forestals de les nostres muntanyes. La valoració dels productes forestals haurà d'integrar-se en projectes empresarials que revertisquen netament en la millora socioeconòmica del territori d'origen i, a més, suposen un valor afegit respecte a la millora tecnològica i ambiental dels sistemes de producció i comercialització.2. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les ajudes:

– Les persones físiques o jurídiques el domicili fiscal i la principal activitat de les quals radique a la Comunitat Valenciana, que realitzen o es comprometen a realitzar activitats industrials de mobilització, transformació o comercialització de productes forestals no per a fusta (suro, resines, plantes aromàtiques i medicinals, mel, fruites i la resta de productes alimentaris forestals), i de la fusta residual procedent de tractaments silvícoles, tallades i aprofitaments forestals la destinació de la qual siga la producció de biomassa, i que responguen a a microempreses, xicotetes i mitjanes empreses (pime) que complisquen els criteris establits en l'annex I del Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

– Els titulars privats de terrenys forestals i les seues associacions.

– Els municipis i les seues associacions.3. Actuacions subvencionables

Les actuacions objecte d'aquesta ajuda són les següents:

– Assistència tècnica sobre la sostenibilitat mediambiental per mitjà de l'adaptació dels instruments de gestió forestal als criteris i normes de certificació forestal vigents.

– Instal·lacions per a l'emmagatzematge d'estella forestal i de productes forestals no per a fusta.

– Adquisició i instal·lació de nova maquinària per a explotacions forestals: maquinària de silvicultura, tallada, extracció i desembosc. En queden excloses les ferramentes manuals com ara motoserres i semblants.

– Reposició de maquinària destinada a explotacions forestals (per exemple skidder, autocarregador, processadora). Les inversions de reposició o de substitució d'equips i maquinària han de correspondre a equips o maquinària diferent de l'anterior, bé per la tecnologia utilitzada, bé pel seu rendiment.

Les inversions relacionades amb la utilització de la fusta com a matèria primera o font d'energia es limitaran a totes les operacions anteriors a la transformació industrial.

Les inversions en infraestructures d'energia renovable que consumisquen o produïsquen energia compliran les normes mínimes d'eficiència energètica, quan hi haja aquestes normes a escala nacional.

No seran subvencionables les inversions en instal·lacions l'objectiu fonamental de les quals siga la producció d'electricitat a partir de la biomassa.

L'ajuda per a projectes d'inversió de bioenergia es limitarà a la bioenergia que complisca els criteris de sostenibilitat aplicables establits en la legislació de la Unió, en especial en l'article 17, apartats 2 a 6, de la Directiva 2009 28/CE/.4. Despeses subvencionables

Als efectes d'aquest annex, es consideren despeses subvencionables els següents:

a) La construcció, adquisició, incloent-hi l'arrendament o la millora de béns immobles i excloent-ne la compra o l'arrendament de terrenys.

b) La compra o l'arrendament amb opció de compra de nova maquinària i equipament fins al valor de mercat del producte.

c) Els costos generals vinculats a les despeses previstes en les lletres a i b, amb el límit del 10 % sobre els esmentats costos, com ara honoraris d'arquitectes, enginyers i assessors honoraris relatius a l'assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, incloent-hi els estudis de viabilitat.

d) Cost d'instauració de plans de gestió forestal forestal i instruments equivalents: honoraris de tècnic per a l'assessorament sobre la seua sostenibilitat econòmica i la seua adaptació a normes de certificació forestal vigents.5. Sol·licituds i documentació

Com a documentació addicional a l'establida en l'apartat 6 de l'annex I, s'ha de presentar:

a) Certificat de l'autor del projecte que acredite que les instal·lacions o inversions sol·licitades s'adeqüen a la normativa mediambiental i de seguretat industrial vigent.

b) Còpia de l'escriptura que acredite la propietat dels terrenys en què es va a dur a terme la inversió, així com acreditació de la inscripció en el Registre de la Propietat i certificat urbanístic de la possibilitat de construir, si és el cas.

c) El beneficiari haurà d'aportar informació sobre el valor econòmic de l'explotació abans i després de realitzar la inversió, a fi de valorar la contribució estimada a l'augment del valor econòmic dels boscos. La informació procedent d'un pla de gestió forestal, o l'instrument equivalent, inclourà, a més de la informació inclosa en les condicions generals, un balanç econòmic que servisca per a estimar el valor econòmic de les zones forestals abans de la inversió i avaluar posteriorment l'eficàcia de l'ajuda.6. Condicions tècniques i d'aplicació

6.1. Les actuacions seran compatibles amb el PATFOR-CV (Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana).

6.2. Les produccions forestals vinculades a les actuacions objecte de l'ajuda hauran d'estar previstes en un instrument de gestió forestal sostenible aprovat per la conselleria competent en gestió forestal i aquest ha d'estar vigent.

6.3. Les inversions objecte d'aquesta ajuda hauran d'estar relacionades directament amb la primera transformació, mobilització o comercialització dels productes forestals.

6.4. Les instal·lacions fixes objecte de les inversions subvencionades s'ubicaran a la Comunitat Valenciana, i en el cas d'instal·lacions mòbils, el domicili fiscal del sol·licitant haurà d'ubicar-se a la Comunitat Valenciana.

6.5. Les ajudes per a productes no per a fusta es concediran únicament per a aquells procedents de terrenys forestals.

6.6. Les inversions en maquinària podran ser finançades per mitjà d'un arrendament financer exclusivament quan en el contracte d'arrendament financer s'establisca l'obligatorietat d'adquirir el bé al finalitzar l'operació d'arrendament. En el contracte s'haurà d'indicar la descripció del bé, el seu import, el termini d'arrendament, així com la subordinació de l'arrendament a les obligacions establides en la normativa subvencionadora. La duració màxima de l'arrendament financer admés no excedirà els cinc anys.

En cap cas se subvencionaran:

a) les inversions de simple substitució,

b) l'adquisició d'equipaments i de maquinària usada.7. Criteris de priorització

7.1. S'aplicaran els següents criteris de priorització de l'actuació:

Concepte Valor

La superfície d'actuació està continguda en terreny forestal estratègic segons definició del PATFOR-CV.* 1

Actuacions ubicades en termes municipals inclosos en zones desfavorides de muntanya. 2

Actuacions ubicades en termes municipals inclosos en zones amb limitacions naturals diferents de les de muntanya. 1

Actuació promoguda per una pime participada per una associació de titulars forestals legalment constituïda o per mitjà d'acords expressos formalitzats o certificats. 2

Actuació promoguda per una pime l'activitat principal de la qual és d'índole forestal. 2

Actuació promoguda per una pime l'activitat principal de la qual és d'índole no forestal. 1

Distància de l'origen de procedència del producte forestal fins al punt de transformació o centre de comercialització. 150 km = 0

50 km = 4* PATFOR-CV: Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana.

7.2. El llindar mínim d'aplicació es fixa en 4,00 punts. Les sol·licituds que no arriben a aquesta puntuació mínima per mitjà de la suma dels valors exposats en el punt anterior en quedaran excloses.8. Compromís del beneficiari

Per mitjà de l'acceptació de l'ajuda, el beneficiari es compromet a mantindre la naturalesa forestal de la forest durant un període mínim de cinc anys.9. Import màxim de l'ajuda i percentatges de concessió

9.1. El percentatge de l'ajuda podrà ser fins al 40 % del cost total en tots els casos.

9.2. Els imports màxims de la inversió subvencionable seran els següents:

– Instal·lació de magatzems: 400.000 euros.

– Compra o reposició de maquinària: 150.000 euros.

– Implantació sistema de certificació forestal: 4.000 euros.10. Justificació i pagament

10.1. En cas d'adquisició de maquinària per mitjà d'un contracte d'arrendament financer, s'ha de presentar l'original i la còpia del contracte d'arrendament financer amb opció de compra.

10.2. En el cas de maquinària, a més de les factures i comprovants de pagament originals, s'ha de presentar la seua fitxa tècnica, i en el cas d'obra civil, la llicència municipal.

En els altres casos, s'han de presentar originals i còpies de les factures o documents de valor probatori equivalent, i originals i còpies dels comprovants de pagament anteriors a la data límit indicada en la resolució de concessió per a justificar.

10.3. En el cas de persones físiques i jurídiques amb activitat forestal, s'ha de justificar, a més, amb la presentació de les sol·licituds de permisos o de llicències d'aprofitament o de les comunicacions d'actuació dins dels instruments tècnics de gestió aprovats i vigents, així com les factures i comprovants dels pagaments corresponents a la mobilització de les tones anuals requerides.

Mapa web