Ficha docv

Ficha docv

DECRET 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. [2017/7496]

(DOGV núm. 8118 de 01.09.2017) Ref. Base de dades 2017/7496
ÍNDEX

Preàmbul

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació

Article 3. Aplicació als subjectes obligats que reben ajudes o subvencions públiques

Article 4. Aplicació als subjectes obligats prestadors de serveis públics

Article 5. Aplicació als subjectes obligats al subministrament d'informació

Títol II. La transparència en l'activitat pública

Article 6. Informació pública

Article 7. Òrgans responsables de posar a disposició la informacióArticle 8. Pla Biennal de Transparència

Capítol I. Publicitat activa

Secció 1a. Disposicions generals

Article 9. Obligacions i forma de publicació

Article 10. Lloc de publicació

Secció 2a. Informació econòmica, pressupostària i estadística

Article 11. Informació relativa a la contractació pública

Article 12. Informació relativa a convenis

Article 13. Informació relativa a encàrrecs de gestió i encàrrecs a mitjans propis

Article 14. Informació relativa a subvencions i ajudes públiques

Article 15. Informació de caràcter pressupostari i financer

Article 16. Retribucions d'alts càrrecs de la Generalitat i assimilatsArticle 17. Informació relativa als béns de la Generalitat

Article 18. Publicitat de la informació relativa a les caixes fixes de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes públics dependents

Article 19. Informació relativa al cost de campanyes de publicitat i de promoció institucional

Article 20. Informació sobre enquestes i estudis d'opinió

Article 21. Informació estadística

Article 22. Informació sobre els comptes bancaris

Secció 3a. Informació de rellevància jurídica

Article 23. Publicitat de la normativa vigent

Article 24. Publicitat del Pla Anual Normatiu de la Generalitat

Article 25. Publicitat activa i participació ciutadana en l'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments

Article 26. Publicitat de normes de planificació o programació

Article 27. Documents amb rellevància jurídica

Secció 4a. Informació institucional, organitzativa i de planificacióArticle 28. Publicació dels acords del Consell

Article 29. Competències i traspassos de funcions

Article 30. Estructura organitzativa

Article 31. Informació relativa al personal empleat públic

Article 32. Informació sobre procediments i cartes de servei

Article 33. Informació sobre planificació estratègica i avaluació de plans i programes

Secció 5a. Informació relativa a alts càrrecs i assimilats

Article 34. Funcions i trajectòria dels alts càrrecs i assimilats

Article 35. Obsequis i viatges dels alts càrrecs i assimilats

Article 36. Declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes

Article 37. Agenda institucional

Secció 6a. Informació relativa a territori, urbanisme i medi ambientArticle 38. Informació urbanística i d'ordenació del territori

Article 39. Informació mediambiental i geogràfica

Secció 7a. Altres continguts objecte de publicació

Article 40. Informació sol·licitada en virtut del dret d'accés

Article 41. Informació sobre les polítiques socials de despesa

Capítol II. Dret d'accés a la informació pública

Secció 1a. Iniciació del procediment

Article 42. Dret d'accés a la informació pública

Article 43. Sol·licitud d'accés a la informació pública

Secció 2a. Inadmissió de les sol·licituds

Article 44. Causes d'inadmissió de les sol·licituds

Article 45. Informació en curs d'elaboració

Article 46. Informació de caràcter auxiliar

Article 47. Informació que precise reelaboració

Article 48. Impossibilitat d'identificar l'òrgan competent

Article 49. Ús del dret d'accés amb caràcter abusiu

Secció 3a. Tramitació del procediment

Article 50. Òrgan competent per a la tramitació

Article 51. Esmena de la sol·licitud

Article 52. Al·legacions de tercers

Article 53. Aplicació dels límits al dret d'accés a la informació pública

Article 54. Suspensió del procediment

Secció 4a. Resolució

Article 55. Resolució

Article 56. Formalització de l'accés a la informació

Secció 5a. Règim de reclamacions

Article 57. Règim de reclamacions

Article 58. Tramitació de la reclamació davant del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Article 59. Publicitat de les resolucions del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Article 60. Execució i seguiment de les resolucions

Capítol III. Reutilització de la informació pública

Article 61. Reutilització de la informació pública

Article 62. Catàleg d'informació pública reutilitzable

Article 63. Condicions de la reutilització

Títol III. Organització administrativa en matèria de transparència de l'activitat pública en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental

Article 64. Òrgans i unitats administratives

Article 65. Comissió de secretaris autonòmics i sotssecretaris

Article 66. Comissió Tècnica de Coordinació en matèria de transparència

Article 67. Unitats de transparència

Article 68. Comissions de transparència

Títol IV. Règim sancionador

Article 69. Règim jurídic

Article 70. Criteris d'aplicació de les infraccions en matèria de transparència i accés a la informació

Article 71. Procediment sancionador

Article 72. Competències sancionadores en matèria de transparència i accés a la informació

Títol V. Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Capítol I. Disposicions generals

Article 73. Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Article 74. Àmbit d'actuació

Article 75. Adscripció i seu

Article 76. Règim jurídic

Article 77. Mitjans econòmics i materials

Article 78. Portal del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Capítol II. Organització del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Secció 1a. Estructura orgànica del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Article 79. Estructura orgànica

Article 80. Indemnitzacions

Article 81. Organització i funcionament

Secció 2a. De la Comissió Executiva

Article 82. Funcions de la Comissió Executiva

Article 83. Nomenament dels membres de la Comissió ExecutivaArticle 84. Mandat i cessament dels membres de la Comissió Executiva

Secció 3a. De la Comissió Consultiva

Article 85. Funcions de la Comissió Consultiva

Article 86. Naturalesa i composició

Article 87. Mandat i cessament dels membres de la Comissió Consultiva

Disposició addicional primera. Planificació de la creació o adaptació dels sistemes d'informació afectats per aquest decret

Disposició addicional segona. Qualitat dels dades

Disposició addicional tercera. Col·laboració amb universitats i centres d'investigació

Disposició addicional quarta. Indemnitzacions de la Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Disposició final primera. Habilitació per al desplegament normatiu

Disposició final segona. Entrada en vigor

Annex I. Indemnitzacions

Annex II. Glossari de termes

PREÀMBULLa Llei 2/2015, de la Generalitat, de 2, d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant Llei 2/2015, de 2 d'abril) té per objecte regular i garantir, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'exercici del principi de transparència i el dret de lliure accés a la informació pública, entès com el dret de la ciutadania a rebre una informació adequada i veraç sobre l'activitat pública, garantint la llibertat de totes les persones a formar les seues opinions i prendre decisions amb base a aqueixa informació.La llei esmentada, que suposa un avanç respecte a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (d'ara endavant, Llei 19/2013, de 9 de desembre) aprovada per l'Estat, estableix per primera vegada en la normativa autonòmica àmplies obligacions de transparència i garanteix l'exercici de l'accés a la informació pública, a més d'incloure disposicions relatives al bon govern i a la regulació de la participació ciutadana.

Aquest decret regula aspectes que la llei estableix ja de forma àmplia, com és el cas de les obligacions de publicitat activa, el dret d'accés a la informació, el règim de reclamacions i el règim sancionador en matèria de transparència. No obstant això, junt amb aquests aspectes, també incorpora certes novetats en què la normativa arreplega en la llei era susceptible d'un major desenvolupament. D'aquesta manera, aquest decret inclou una regulació específica de les condicions de reutilització de la informació pública, l'organització administrativa de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental en matèria de transparència i, en especial, la regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (d'ara endavant Consell de Transparència), òrgan creat per la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i encarregat de garantir el dret d'accés a la informació, de vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat i garantir i promoure l'observança de les disposicions de bon govern.Així mateix, en virtut del que estableix la disposició addicional única de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, aquest decret desplega en l'article 22, per a la Generalitat i el seu sector públic instrumental, el que estableix l'article 8.5 de la mencionada llei, amb l'objecte de sistematitzar el contingut de la publicació en el Portal de Transparència de la Generalitat gvaOberta, dels saldos i els moviments comptables dels pagaments i ingressos realitzats per la Hisenda de la Generalitat.

Per tot això, i per raó d'interès general, naix aquesta norma amb plena adequació als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència; tot això en virtut del que disposa l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El decret s'estructura de mode semblant a com ho fa la Llei 2/2015, de 2 d'abril. Així, conté cinc títols, que es complementen amb quatre disposicions addicionals, una Disposició derogatòria, dues disposicions finals i dos annexos

En el títol I s'inclou l'objecte del decret i el seu àmbit d'aplicació. El Decret s'aplica a l'Administració de la Generalitat, al seu Sector Públic Instrumental, a les entitats integrants de l'administració local de la Comunitat Valenciana, a les universitats públiques valencianes, a les corporacions de dret públic, quant a les seues activitats subjectes a dret administratiu, i a les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats mencionades. No obstant això, quant a publicitat activa (capítol I del títol II), a la reutilització de la informació pública (capítol III del títol II) i a l'organització administrativa en matèria de transparència (títol III), les disposicions del Decret únicament s'apliquen a l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

Les disposicions del decret no s'apliquen a les institucions d'autogovern de la Generalitat, les quals poden establir, en virtut de la seua autonomia, la normativa que consideren necessària per al compliment de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

El títol II desenvolupa el relatiu a la transparència en l'activitat pública i s'estructura en tres capítols: la publicitat activa, el dret d'accés a la informació pública i la reutilització de la informació pública.Pel que fa a la publicitat activa, en el capítol I es desenvolupa cada una de les obligacions establides en l'article 9 de la llei, i s'estructura en set seccions: una primera de disposicions generals i sis basades en la informació arreplegada en el mencionat article: informació econòmica, pressupostària i estadística; informació de rellevància jurídica; informació institucional, organitzativa i de planificació; informació relativa a alts càrrecs i assimilats; informació relativa a territori, urbanisme i medi ambient; i altres continguts objecte de publicació. Com a novetat s'introdueix en l'article 8 l'elaboració del Pla Biennal de Transparència en la Generalitat i el seu sector públic instrumental, per l'òrgan directiu competent en matèria de transparència de l'activitat pública, que haurà de ser aprovat pel Consell.El capítol II, referit al dret d'accés a la informació pública, es divideix en quatre seccions i concreta diferents aspectes de la llei. Especialment cal destacar la concreció de les causes d'inadmissió de sol·licituds, l'aplicació dels límits al dret d'accés i el desplegament del règim de reclamacions davant del Consell de Transparència.El capítol III, també dins del títol referit a la transparència en l'activitat pública, desenvolupa les condicions de la reutilització de la informació pública, d'acord amb el que estableix l'article 21 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

El títol III inclou l'organització administrativa en matèria de transparència de l'activitat pública en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, un dels aspectes més nous arreplegats en el present decret, i en el qual s'atribueixen determinades funcions a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i sotssecretaries, a la Comissió Tècnica de Coordinació en matèria de transparència, creada ex novo en aquest decret, i a les unitats i comissions de transparència de la Generalitat. Es tracta, doncs, d'aclarir les funcions entre els òrgans de l'Administració de la Generalitat en matèria de transparència per al correcte compliment de les obligacions de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, posant èmfasi en la coordinació i en la necessària planificació.El títol IV es refereix al règim sancionador en què, des de la regulació establida en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i amb les garanties que requereix tot règim sancionador, es desenvolupen certs aspectes necessaris per a la seguretat jurídica, especialment en la major concreció d'alguns conceptes jurídic i l'aclariment dels òrgans que en cada cas exerceixen les competències sancionadores.

El títol V inclou la regulació del Consell de Transparència, amb la qual es completa el que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril. El títol estableix una sèrie de disposicions necessàries en diferents aspectes per al funcionament de l'òrgan, sense perjuí de la normativa organitzativa interna que el propi Consell pot aprovar en virtut de la seua independència i la seua facultat d'autoorganització.

El decret conté quatre disposicions addicionals. La disposició addicional primera fa referència a la planificació del desenvolupament de les mesures a adoptar per a complir amb les disposicions establides en aquest decret. La disposició addicional segona determina que li correspon a l'òrgan directiu competent en matèria de transparència establir els requisits de qualitat de les dades a publicar en el Portal de Transparència. La disposició addicional tercera estableix la col·laboració amb les universitats i centres d'investigació per a complir a allò que s'ha establit respecte al catàleg d'informació pública reutilitzable. Finalment, la disposició addicional quarta estableix la retroactivitat, al moment de la seua constitució, de les indemnitzacions per assistència a les reunions establides en l'annex I per a la Comissió Executiva del Consell de Transparència.

La disposició derogatòria única arreplega únicament la clàusula general de salvaguarda sense que es derogue expressament cap altra norma, mentre que mitjançant les disposicions finals es concreta l'habilitació per al desplegament del decret i el règim d'entrada en vigor. Finalment, el decret inclou dos annexos; l'annex I estableix la quantia de les indemnitzacions per assistència a les reunions dels membres de la Comissió Executiva del Consell de Transparència i, l'annex II, un glossari de definicions per a facilitar la comprensió del text.Aquesta disposició està inclosa en el pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2017.

Per tot això, d'acord amb el que estableixen els articles 18.f, 28.c I 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, conforme el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 28 de juliol de 2017,

DECRETETÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

Aquest decret té per objecte el desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant Llei 2/2015, de 2 d'abril) en matèria de transparència i la regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (d'ara endavant Consell de Transparència).Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació

1. Les disposicions d'aquest decret s'aplicaran a:

a) L'Administració de la Generalitat.

b) El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (d'ara endavant Llei 1/2015, de 6 de febrer):

c) Les entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.d) Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

e) Les corporacions de dret públic, quant a les seues activitats subjectes a dret administratiu.

f) Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats mencionats en aquest article.

2. Les disposicions d'aquest decret regulades en el capítol I i capítol III del títol II, i en el títol III només s'aplicaran a l'administració de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental.Article 3. Aplicació als subjectes obligats que reben ajudes o subvencions públiques

Sense perjuí del que estableix l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, els subjectes compresos en els apartats 2 i 3 de l'article 3 de la mencionada llei compliran les seues obligacions de publicitat activa de conformitat amb els criteris següents:

1. S'entendrà per període d'un any l'exercici econòmic immediatament anterior a la data en què haja de publicar-se la informació.2. Les obligacions derivades de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, seran aplicables durant tot el període d'execució de l'ajuda o subvenció percebuda, incloent-hi els controls d'execució posteriors que pogueren dur-se a terme.

3. El compliment d'aquestes obligacions podrà realitzar-se, si és el cas, utilitzant els mitjans electrònics de l'organització, associació o agrupació a què pogueren pertànyer. En el cas que no disposen de pàgina web, durant el període de justificació de l'ajuda concedida haurà de comunicar-se aquesta circumstància a l'entitat concedent perquè en done publicitat a través del portal web corresponent.

4. Les bases reguladores, convenis o instruments que regulen la concessió arreplegaran de forma expressa les obligacions de publicitat activa i la forma com es complirà.Article 4. Aplicació als subjectes obligats prestadors de serveis públics

Les obligacions de publicitat activa de les entitats i persones jurídiques incloses en l'apartat 4 de l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, s'inclouran en les normes reguladores dels concerts i altres formes de participació o gestió en les convocatòries, els plecs, les corresponents resolucions o documents contractuals anàlegs que corresponguen. En els documents esmentats es concretaran les obligacions de publicitat activa i de subministrament d'informació que hagen de complir aquestes entitats, els mecanismes de control i seguiment, i les conseqüències derivades del seu incompliment.Article 5. Aplicació als subjectes obligats al subministrament d'informació

1. Les persones físiques o jurídiques a les quals es refereix l'apartat 5 de l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, hauran de subministrar a l'administració, organisme o entitat dels previstos en l'article 2 d'aquest decret a què es troben vinculades, previ requeriment, tota la informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la llei esmentada. Aquesta informació haurà de subministrar-se en el termini de quinze dies hàbils des del requeriment de l'administració, organisme o entitat pública a què es troben vinculades, la qual en farà la publicació electrònica de forma clarament identificada i separada de la resta d'informació que l'afecte.

2. A aquests efectes, tots els contractes que s'establisquen a l'empara de la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic, hauran d'incloure expressament l'obligació esmentada i preveure els mitjans pels quals les persones adjudicatàries subministraran la informació inclosa en l'apartat 1.a de l'article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i els mecanismes de control i seguiment del compliment de l'obligació citada.

TÍTOL II

La transparència en l'activitat públicaArticle 6. Informació pública

1. S'entén per informació pública el conjunt de continguts o documents que estiguen en poder de qualsevol dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret, i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

2. A fi de garantir la difusió i transparència d'una informació pública objectiva, comprensible i actualitzada, les organitzacions compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret adoptaran polítiques de gestió integral dels documents, tant en suport analògic com a electrònic. Així mateix, dissenyaran i implementaran els sistemes i les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garantisquen la interoperabilitat, seguretat, integritat, conservació, accessibilitat i recuperació de la informació, així com la integració de conjunts de dades. Tot això, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria d'arxius.La gestió de la informació i l'accés a ella s'adaptarà, en matèria de seguretat i interoperabilitat, al que preveu el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, i el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

3. La informació pública haurà de complir les exigències del principi de veracitat, en virtut del qual ha de ser certa i exacta, assegurant que prové de documents respecte dels quals se n'ha verificat l'autenticitat, fiabilitat, integritat, disponibilitat i cadena de custòdia.

4. La posada a disposició de la informació pública s'ajustarà als límits establits en la legislació estatal bàsica i en la pròpia de la Comunitat Valenciana en matèria de transparència, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat (d'ara endavant, Llei 5/2016, de 6 de maig).

Article 7. Òrgans responsables de posar a disposició la informació1. Es considera que són òrgans responsables de la informació:

a) En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, el centre directiu de cada departament del Consell en poder del qual obre la informació que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions.b) En l'àmbit del sector públic instrumental, aquells òrgans que es determinen en els seus estatuts o normes d'organització o, a falta d'això, la màxima representació de l'organisme.

c) En la resta d'institucions i organitzacions previstes en l'article 2.1 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat en les seues normes d'organització i funcionament.

2. Els òrgans responsables de posar a disposició la informació en matèria de publicitat activa i de dret d'accés a la informació pública són els encarregats de:

a) Elaborar i facilitar els continguts necessaris per a complir a les obligacions de publicitat activa. S'entendrà inclosa dins d'aquestes funcions la gravació de la informació en les bases de dades o en els sistemes d'informació corresponents.

b) Dictar i notificar les resolucions en matèria de dret d'accés a la informació pública en l'àmbit de les seues competències, responent de la seua veracitat, objectivitat i actualització.

c) Coordinar les activitats de reutilització de la informació en l'àmbit de les seues competències.

3. En el cas que la informació s'haja elaborat o adquirit per mes d'un centre directiu, la responsabilitat de posar a disposició la mateixa correspondrà a tots ells, que hauran de coordinar-se per a complir adequadament amb la seua obligació.Article 8. Pla Biennal de Transparència

1. L'òrgan directiu competent en matèria de transparència elaborarà el Pla Biennal de Transparència per a la implantació i seguiment de les obligacions en matèria de transparència.

2. El pla s'aprovarà pel Consell. Inclourà, com a mínim, l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions i els procediments en matèria de transparència en l'àmbit de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

3. El pla esmentat es publicarà en el Portal de Transparència de la Generalitat.

CAPÍTOL I

Publicitat activaSecció 1a

Disposicions generalsArticle 9. Obligacions i forma de publicació

1. L'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental compliran les obligacions establides en el capítol I del títol I de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, en els termes que preveu el present capítol. Amb aquesta finalitat, adaptaran els seus sistemes de gestió de la informació perquè la informació i documentació que generen o reben en l'exercici de les seues competències s'elabore davall les premisses de la transparència i la reutilització.

2. La informació, que serà veraç i objectiva, es publicarà de forma clara, estructurada, comprensible i fàcilment localitzable. Per a això, es disposarà d'un cercador que permeta un accés ràpid i fàcil a la informació. S'acompanyarà de la informació necessària per a la seua interpretació i si, per la naturalesa o el contingut de la informació, aquesta resultara complexa pel seu llenguatge tècnic, se'n realitzarà una versió específica i més senzilla per a la publicació. Es facilitaran els mitjans necessaris per a aconseguir l'accessibilitat, incorporant les funcionalitats per a aquelles persones o col·lectius que ho requerisquen, especialment aquells amb diversitat funcional.

3. La informació s'actualitzarà de forma permanent, atenent a les seues característiques, les possibilitats tècniques i els mitjans disponibles, i es respectarà en tot cas la periodicitat que estableix aquest decret. Es detallarà l'òrgan que l'ha generada, la seua periodicitat i la data de la seua última actualització. S'habilitarà la possibilitat d'accedir a sèries històriques de la informació que, havent sigut objecte de publicitat, haguera sigut substituïda.

Així mateix, podran establir-se serveis d'alertes o de difusió de la informació per a informar de les principals actualitzacions i canvis més destacats que es produïsquen en la informació publicada, que siga de major interès.

4. La informació que haja de ser objecte de publicitat activa s'oferirà, sempre que siga tècnicament possible, en formats electrònics que permeten el seu redistribució, reutilització i aprofitament. La informació haurà d'utilitzar estàndards oberts, d'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de reutilització de la informació del sector públic.

5. La informació pública s'haurà de mantenir publicada durant els terminis següents:

a) La informació que descriga situacions de fet es mantindrà publicada, almenys, mentre aquestes subsistisquen, llevat que s'establisca un termini major en les disposicions d'aquest decret.

b) La informació sobre normes, almenys, mentre aquesta mantinguen la seua vigència.

c) La informació sobre contractes, convenis i subvencions mentre persistisquen les obligacions derivades d'aquests i, almenys, dos anys després que aquestes cessen.

d) La informació econòmica almenys durant cinc anys a comptar del moment en què va ser generada.

e) La informació en matèria mediambiental i urbanística, mentre mantinga la seua vigència i, almenys, cinc anys després que aquesta cesse.

6. Seran aplicables al compliment de les obligacions de publicitat activa regulades en aquest capítol els límits al dret d'accés a la informació pública regulats en els articles 14 i 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (d'ara endavant, Llei 19/2013, de 9 de desembre).

7. La informació sotmesa a l'obligació de publicitat activa prevista en aquest capítol s'obtindrà, sempre que això siga possible, dels sistemes de gestió de la informació existents en cada matèria, sense que això comporte duplicitats innecessàries en l'obtenció de la informació esmentada. Quan aquests siguen insuficients quant a la qualitat o quantitat de dades, el centre directiu responsable d'aqueix sistema d'informació planificarà la seua adaptació per a complir amb les obligacions d'aquest decret. Quan siguen inexistents, es crearan d'acord amb els principis establits en la Llei 2/2015, de 2 d'abril.Article 10. Lloc de publicació

1. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, entenent per tals els arreplegats en l'article 2.3.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, la publicació de la informació es realitzarà a través del Portal de Transparència a què es refereix l'article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, garantint l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació publicada, així com la seua identificació i localització. El Portal de Transparència estarà adscrit orgànica i funcionalment al centre directiu competent en matèria de transparència.

2. Les entitats de dret públic, les societats mercantils de la Generalitat, les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis a què es refereix l'article 2.3.d de la Llei 1/2015, de 6 de febrer publicaran la informació a través dels seus respectius portals de transparència o pàgines web, sense perjuí que puguen establir-se mesures de col·laboració o sindicació de continguts a fi de donar millor compliment a les obligacions de publicitat activa i unificar els criteris i la classificació de la informació. Aquesta col·laboració podrà instrumentar-se mitjançant la subscripció de convenis de col·laboració.3. La resta d'entitats compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret garantiran la publicació de la informació mitjançant les seues pàgines web.

4. Es podran adoptar mesures de col·laboració interadministrativa, especialment quant a la reutilització de sistemes i aplicacions i de transferència de tecnologia entre Administracions, de conformitat al que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Secció 2a

Informació econòmica, pressupostària i estadísticaArticle 11. Informació relativa a la contractació pública

1. La informació relativa a contractes establida en les lletres a) i b) de l'article 9.1 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, s'obtindrà del sistema d'informació existent en matèria de contractació administrativa.

La publicitat dels contractes menors es realitzarà d'acord amb el que preveu l'apartat anterior, d'acord amb la normativa reguladora del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. S'entendrà per contractes menors els definits en la legislació vigent en matèria de contractació administrativa.

2. La publicitat de la subcontractació es realitzarà indicant com a mínim l'objecte del subcontracte, l'expedient de contractació a què corresponga, la identitat de la persona subcontractista, l'import de cada subcontractació i el percentatge en volum que cada una supose sobre el total del contracte, així com el període de subcontractació. La informació esmentada s'oferirà a través del sistema d'informació competent en la matèria.Article 12. Informació relativa a convenis

1. Es donarà publicitat al text íntegre dels convenis subscrits, així com de les seues modificacions i addendes, excepte quan no siga possible publicar-los en la seua integritat per raons de confidencialitat, establides aquestes en la normativa en matèria de convenis o en la seua normativa específica. Aquesta previsió haurà d'arreplegar-se explícitament en les disposicions del conveni, i en aquests casos, es publicarà com a mínim el que preceptua l'article 9.1.c de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

2. La publicitat dels convenis es realitzarà en el termini de 10 dies hàbils des de la inscripció en el Registre de Convenis de la Generalitat. Aquesta informació, que s'actualitzarà diàriament en el Portal de Transparència, s'obtindrà a través del sistema d'informació en matèria de convenis de la Generalitat.Article 13. Informació relativa a encàrrecs de gestió i encàrrecs a mitjans propis

1. Es donarà publicitat al text íntegre dels encàrrecs de gestió que es firmen, amb indicació del seu objecte, pressupost, duració, obligacions econòmiques i les subcontractacions que es realitzen, amb menció de les persones adjudicatàries, procediment seguit per a l'adjudicació i el seu import.

2. Els encàrrecs a mitjans propis se sotmetran al mateix règim de publicitat activa que els encàrrecs de gestió.Article 14. Informació relativa a subvencions i ajudes públiques

1. Els subjectes obligats hauran de publicar les subvencions i les ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat, les persones o entitats beneficiàries, la forma de concessió i el procediment de gestió i justificació de la subvenció. La informació esmentada, que s'actualitzarà almenys mensualment, s'obtindrà a través del sistema d'informació, dependent de la Intervenció General de la Generalitat. Així mateix, es publicaran, en cas de concessió directa, els motius que l'hagen justificat.2. La publicació de les subvencions a persones físiques estarà limitada pel que estableix la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 5/2016, de 6 de maig. Amb aquest fi, anualment, en l'elaboració dels pressupostos es determinarà les línies de subvenció que hauran de ser anònimes.

3. Els subjectes obligats publicaran el pla estratègic de subvencions a què es refereix l'article 8.1 establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, es publicarà informació estadística sobre l'import global i el percentatge en volum pressupostari de les subvencions concedides de forma directa i de les concedides prèvia convocatòria pública.Article 15. Informació de caràcter pressupostari i financer

1. Es publicarà el pressupost anual de la Generalitat junt amb un extracte de la documentació a què es refereix l'article 34.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, les modificacions aprovades i la liquidació pressupostària.

La informació de caràcter pressupostària es publicarà de forma tal que siga possible identificar les principals partides assignades als diferents organismes i entitats, així com realitzar un seguiment de la seua execució. Aquesta es publicarà a través del centre directiu responsable de la comptabilitat, al mateix nivell de detall que els pressupostos, als efectes de possibilitar l'avaluació de l'adequació entre els pressupostos i la seua execució.

Aquesta informació s'obtindrà del sistema d'informació existent en la matèria i s'actualitzarà mensualment.

2. A través de la Intervenció General, es publicarà informació detallada sobre els comptes anuals que hagen de rendir-se, així com els informes d'auditoria i fiscalització que s'hi emeten.

3. Es publicarà la informació bàsica sobre el finançament de la Comunitat Valenciana, amb indicació diferenciada dels diferents instruments de finançament. A aquests efectes es consideraran instruments de finançament els impostos, taxes, preus públics i transferències corrents i de capital, ja siguen de l'Estat o de la Unió Europea, així com els ingressos financers.

Anualment es publicarà en el Portal de Transparència de la Generalitat un resum dels ingressos de la Generalitat efectivament liquidats per classificació econòmica, junt amb una sèrie històrica que permeta estudiar la seua evolució. L'òrgan que ha de de subministrar aquesta informació serà el competent en matèria de pressupostos.

4. Es publicarà el deute públic de la Generalitat, sobre la qual existirà un registre històric, amb indicació, com a mínim, de la seua evolució i l'endeutament relatiu per habitant, respecte al producte interior brut (PIB) i respecte al pressupost d'ingressos. Aquesta informació, que s'actualitzarà trimestralment, serà subministrada de forma centralitzada per l'organisme competent en matèria de finances.

5. Es publicarà la informació establida en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Així mateix es publicaran i actualitzaran mensualment els informes de morositat tant de la Generalitat com del seu Sector Públic, indicant el termini mitjà de pagament a proveïdors i, també, les persones beneficiàries d'ajudes i subvencions. Els òrgans responsables de subministrar aquesta informació seran la Intervenció General i la Tresoreria de la Generalitat, respectivament.Article 16. Retribucions d'alts càrrecs de la Generalitat i assimilatsEs publicaran de forma individualitzada les retribucions brutes percebudes anualment per les persones compreses en l'article 25 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, identificant desglossats els conceptes retributius que perceba cada una, com ara triennis o indemnització per residència. Aquesta informació, que s'obtindrà de forma descentralitzada pels òrgans competents en matèria de nòmines dels diferents departaments del Consell i organismes públics, anirà referida a l'exercici corrent i haurà de ser actualitzada davant qualsevol modificació.

Les percepcions dineràries que per raó del servei no estiguen incloses en l'apartat anterior, apareixeran mensualment publicades en la caixa fixa corresponent en funció del centre directiu del qual depenguen.

Article 17. Informació relativa als béns de la Generalitat

1. La informació relativa a béns immobles i a béns mobles de valor històric artístic o d'alt valor econòmic, que siguen propietat de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental o sobre la qual aquests ostenten algun dret real, es publicaran trimestralment en el Portal de Transparència, així com les subhastes que convoquen. També es publicarà qualsevol modificació substancial de la informació esmentada, d'acord amb les dades que es troben en els sistemes d'informació en la matèria, dependents del centre directiu competent en matèria de patrimoni.

Aquesta informació comprendrà, respecte als béns immobles, com a mínim, la identificació de l'organisme titular dels drets, la localització del bé i la seua superfície, les seues característiques principals, referència cadastral, afectació, destinació i estat d'ocupació. A aquests efectes, els departaments del Consell i la resta d'organismes públics, a través de l'òrgan competent, subministrarà i actualitzarà la informació en la forma que determine l'òrgan responsable dels sistemes d'informació esmentats.

2. La relació de vehicles oficials de la Generalitat, en la qual apareixerà com a mínim el nombre total de vehicles, la classificació i l'adscripció i la seua destinació, s'actualitzarà trimestralment o quan se'n produïsca una modificació substancial.Article 18. Publicitat de la informació relativa a les caixes fixes de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes públics dependents

1. Les despeses de caixa fixa es publicaran mensualment desagregats per centres directius, indicant en cada registre el concepte econòmic, el tercer perceptor, la data, el número del registre i l'import de la factura, en la qual s'inclourà el motiu de la despesa.

2. Respecte a la publicació de dades de persones físiques que perceben dietes i indemnitzacions per raó del servei, es publicaran els relatius a les compreses en l'article 25 de la Llei 2/2015. En el cas de les empleades i empleats públics, únicament es publicaran les dades personals si prèviament s'obté el seu consentiment.

3. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, aquestes dades s'obtindran centralitzadament de la Tresoreria de la Generalitat i s'habilitarà un sistema de consulta per a tal fi.Article 19. Informació relativa al cost de campanyes de publicitat i de promoció institucional

Es publicarà informació relativa a totes les campanyes i accions de publicitat i de promoció institucional que es realitzen, especificant l'òrgan promotor, el seu cost i el desglossament dels mitjans de comunicació concrets empleats, l'import destinat a cada mitjà, els criteris utilitzats per a realitzar la seua distribució entre aquests, el cost dels diferents conceptes i la modalitat i el període d'execució. Aquesta informació, que s'actualitzarà almenys una vegada a l'any, s'obtindrà de forma centralitzada a través del centre directiu competent en matèria de promoció institucional.Article 20. Informació sobre enquestes i estudis d'opinió

Els subjectes obligats publicaran les enquestes i estudis sociològics i d'opinió que es realitzen, en el termini màxim d'un mes a partir de la recepció dels resultats definitius, amb indicació dels models utilitzats, les fitxes tècniques i metodològiques, els resultats complets i les microdades, empresa o entitat adjudicatària del contracte, la modalitat d'adjudicació i el cost d'elaboració.Article 21. Informació estadística

Es publicarà en el Portal de Transparència la informació estadística de la Generalitat, conforme s'establisca en la normativa reguladora existent sobre la matèria, en format accessible, reutilitzable i preservable.Article 22. Informació sobre els comptes bancaris

1. En compliment del que estableix l'article 8.5 de la Llei 5/2016, de 6 de maig, es publicaran en el Portal de Transparència els comptes bancaris en els termes establits en la mencionada llei, contenint els seus saldos així com els moviments comptables.

2. La Tresoreria de la Generalitat demanarà la informació de les entitats financeres en què tenen comptes bancaris els subjectes obligats del sector públic instrumental de la Generalitat i es publicaran els saldos bancaris junt amb els dels comptes de la Generalitat.

La publicació dels saldos serà trimestral, contenint els de l'últim dia de mes de cada un dels mesos que formen el trimestre. La publicació es realitzarà en el termini de set dies hàbils, una vegada tancat el trimestre.3. Respecte als moviments comptables, en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms s'utilitzaran les referències següents:

a) Respecte als pagaments, el concepte que motiva el moviment quedarà establit per la concatenació de les dades de classificació funcional i econòmica del pressupost. En els capítols de transferències corrents i de capital s'afegirà, a més, la descripció de la línia de subvenció.S'utilitzarà com a referència la fase comptable (P) de pagament en la comptabilitat de la Generalitat, considerant l'import del moviment com el seu import líquid.

b) En el cas dels ingressos, el concepte que motiva el moviment quedarà identificat pel subconcepte econòmic.

S'utilitzarà com a referència la fase comptable tresorera (MI) d'ingrés en la comptabilitat de la Generalitat, considerant l'import del moviment com l'import líquid de l'ingrés.

4. El sector públic instrumental de la Generalitat establirà, per a la publicació dels moviments comptables, sistemes semblants al descrit en l'apartat 3 d'aquest article, d'acord amb els conceptes de la seua pròpia comptabilitat.

5. La publicació dels moviments comptables serà mensual i es realitzarà en el termini de set dies hàbils des del tancament comptable del mes.

Secció 3a

Informació de rellevància jurídicaArticle 23. Publicitat de la normativa vigent

1. La publicitat de les disposicions generals en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana es regirà per la seua normativa específica.

2. Les versions consolidades de les normes que hagen estat modificades, es publicaran en el Portal de Transparència en el termini d'un mes.

3. Així mateix, serà objecte de publicitat en l'esmentat portal l'informe d'avaluació de la normativa vigent a què fa referència l'art. 130.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant Llei 39/2015, d'1 d'octubre).Article 24. Publicitat del Pla Anual Normatiu de la Generalitat

Serà objecte de publicitat en el Portal de Transparència el Pla Anual Normatiu de la Generalitat a què fa referència l'art. 132.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.Article 25. Publicitat activa i participació ciutadana en l'elaboració de normes amb rang de llei i reglaments

1. Les sotssecretaries dels departaments del Consell publicaran una relació actualitzada de les normes que estiguen en procés d'elaboració, indicant el seu objecte, els tràmits exigibles i l'estat dels mateixos, així com els mecanismes de participació ciutadana previstos. S'entendrà que una norma està en tràmit d'elaboració quan s'haja dictat la resolució d'inici del procediment d'elaboració del projecte normatiu.2. Es publicaran els textos dels avantprojectes de llei, dels projectes de decret legislatiu i projectes de reglament en què fóra preceptiva la sol·licitud de dictàmens als òrgans consultius. Com a mínim, es prendrà com a referència per a realitzar la publicació la data de remissió de la sol·licitud al primer òrgan consultiu que haja de dictaminar.

Als efectes s'entendrà per òrgan consultiu tot aquell que, dotat d'autonomia i amb base en les competències que desenvolupe, haja de ser consultat amb caràcter preceptiu durant la tramitació d'un text normatiu.3. Alhora, es publicaran les memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració de normes previstos en els articles 42 i 43 de Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com aquells que siguen preceptius d'acord amb la normativa vigent en la matèria que se li aplique.

4. En tot cas se substanciaran els processos de participació ciutadana establits en l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i es publicarà el resultat de la valoració global dels mencionats processos.

Article 26. Publicitat de normes de planificació o programació

Es publicaran les normes o altres instruments de planificació o programació quan se sotmeten a informació pública durant la seua tramitació, ja siga en virtut del que disposa la legislació aplicable o per acord de l'òrgan de què partisca la iniciativa. En la publicació s'haurà d'indicar clarament que el text publicat es troba sotmès a un període d'informació pública així com el termini habilitat per a això. Es farà públic el resultat del tràmit d'informació pública a què haja sigut sotmès cada projecte normatiu o document.Article 27. Documents amb rellevància jurídica

1. Les sotssecretaries dels departaments del Consell hauran de publicar les directrius, instruccions, acords, circulars, resolucions de caràcter normatiu o altres documents amb semblants característiques que suposen una interpretació del dret o tinguen efectes jurídics. S'entendrà per documents amb rellevància jurídica, independentment del nom que reben, els que continguen directrius d'actuació dictades per un òrgan superior o directiu de l'administració que es referisquen a l'organització interna i al funcionament dels serveis de l'òrgan.2. Així mateix, les sotssecretaries publicaran, prèvia consulta preceptiva a l'Advocacia General de Generalitat, aquells informes jurídics de la mateixa que donen resposta a consultes plantejades en la mesura que suposen una interpretació del dret, dels drets garantits en la normativa vigent en matèria de transparència o que tinguen efectes jurídics, amb els límits establits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, especialment en els articles 14.1è, lletres f) i k) i 18.1.b).

3. A més, es publicaran els informes de fiscalització que emeta la Intervenció General de la Generalitat, excepte els actes de fiscalització o control emesos en l'exercici de la funció interventora prèvia limitada.Secció 4a

Informació institucional, organitzativa i de planificacióArticle 28. Publicació dels acords del Consell

La publicitat activa dels acords i decisions adoptades pel Consell es realitzarà a través de la publicació de les actes de les reunions, d'acord amb les especificacions següents:

a) Les actes es publicaran íntegrament en el termini de 15 dies hàbils des de la realització de la reunió, en l'idioma en què es troben redactades, i en format reutilitzable.

b) Es dissociaran prèviament les dades de caràcter personal especialment protegits, els quals no tenen en cap cas interès públic, i les deliberacions o vots particulars.

c) S'exclourà la informació confidencial, secreta, la que afecte la propietat intel·lectual o industrial, la seguretat pública o pose en risc la presa de decisions. Açò exigirà –en cada cas– acord exprés i motivat del Consell.

d) En els casos dels apartats b) i c) s'indicarà tipogràficament la dissociació, omissió o exclusió en el text i s'expressarà la raó que la motiva.

e) Els documents es classificaran i etiquetaran de manera que puguen realitzar-se, almenys, cerques per rangs de dates, per temes o funcionals.Article 29. Competències i traspassos de funcions

L'òrgan competent en matèria de coordinació general de la política legislativa del Consell publicarà una relació actualitzada de les competències i traspassos de funcions i serveis assumits per la Generalitat, presentada de manera que es puga consultar temàticament i cronològicament.Article 30. Estructura organitzativa

1. Els subjectes obligats per aquest capítol publicaran la seua estructura organitzativa, amb indicació de les competències i funcions que desenvolupen, els seus òrgans, centres directius, unitats administratives fins al rang de servei i òrgans col·legiats adscrits, així com la seua seu física amb els horaris d'atenció al públic i els distints mitjans de contacte, que inclouran com a mínim un telèfon i un correu electrònic. La informació sobre l'estructura inclourà un organigrama que identifique les persones responsables de cada organització i dels diferents òrgans i unitats administratives.

2. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, l'òrgan competent per a la publicació d'aquesta informació serà el que tinga atribuïdes les competències en matèria d'atenció al ciutadà.Article 31. Informació relativa al personal empleat públic

S'haurà de publicar la següent informació relativa als recursos humans i el personal empleat públic:

1. La plantilla orgànica de places, la relació de llocs de treball o instrument anàleg de planificació dels recursos humans referit a tot el personal empleat públic, independentment del seu règim jurídic i la seua dependència orgànica. Aquesta informació es publicarà actualitzada almenys anualment, conforme els criteris establits en la normativa específica de cada sector i serà subministrada pels centres directius competents en la matèria.

2. Les retribucions brutes anuals del personal empleat públic, amb detall de les retribucions bàsiques i complementàries conforme s'establisca en la normativa que se li aplique, així com els acords o pactes reguladors de les condicions de treball i convenis col·lectius vigents. Aquesta informació, que s'actualitzarà anualment, serà subministrada pel centre directiu competent en matèria de pressupostos.3. Respecte al personal eventual, es publicarà, com a mínim, el departament del Consell a què es troben adscrits, la seua categoria i retribució íntegra bruta anual, així com el seu nomenament i cessament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta informació, que s'actualitzarà cada vegada que produïsca un nou nomenament o cessament, serà subministrada pel centre directiu competent en matèria de funció pública, excepte la referent a la retribució íntegra bruta anual, que serà subministrada pel centre directiu competent en matèria de pressupostos.

Previ consentiment de la persona interessada es publicarà informació sobre el seu perfil i trajectòria professional.

4. Les ofertes d'ocupació i la informació relativa a tots els processos de selecció, que inclourà, en particular, les llistes que es generen en els processos de selecció i promoció, de manera que puga conèixer-se la posició successiva de candidats aprovats en cada prova o exercici del dit procés. Així mateix es donarà la mateixa publicitat als procediments de consolidació d'ocupació, funcionarització i a la convocatòria, llistats i resolució dels procediments de concursos de mèrits.

5. Les borses de treball temporal i llistats de personal que les integra, amb detall d'informació que permeta efectuar un seguiment de la seua gestió. Així mateix, es publicarà els llistats actualitzats de les borses de treball amb una periodicitat mínima mensual, sense perjuí que progressivament s'implementen altres sistemes d'actualització immediats.

6. Una relació de personal empleat públic que haja sigut autoritzat per a compatibilitzar les seues activitats amb l'exercici, per si o mitjançant substitució, d'un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic o privat, amb les limitacions previstes en la llei. La informació esmentada, que es publicarà trimestralment, inclourà el nom i cognoms de les persones afectades, el centre directiu del que depenen, el caràcter públic o privat de l'activitat que es compatibilitza sí que com la causa i la seua durada.

7. Informació anual sobre el nombre, hores retribuïdes per a realitzar funcions sindicals, anuals i mensuals, de les persones que formen part dels òrgans de representació del personal empleat públic en cada òrgan o entitat, així com idèntiques dades de la representació sindical, tot això per organització sindical. Així mateix, el nombre de persones que gaudeixen de la dispensa total d'assistència al treball, i la causa, per cada organització sindical.Article 32. Informació sobre procediments i cartes de servei

1. Els subjectes obligats per les disposicions d'aquest capítol publicaran la relació actualitzada dels procediments administratius de la seua competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, especialment de resolució i efectes del silenci, així com si és el cas els formularis que hi tinguen associats. S'indicaran específicament els que estan disponibles en format electrònic i les seus dels registres en què poden presentar-se escrits i comunicacions, així com els procediments en què siga possible la participació de la ciutadania mentre es troben en tràmit.2. Es publicarà la cartera de serveis, les cartes de serveis, els procediments per a presentar queixes o reclamacions i els informes sobre el grau de compliment i qualitat dels serveis públics, així com la informació disponible que en permeta la valoració, incloent-hi el temps mitjà d'espera en les llistes d'accés als serveis públics essencials, gestionades per cada centre directiu.Article 33. Informació sobre planificació estratègica i avaluació de plans i programes

Els subjectes obligats per aquest capítol publicaran la informació següent:

1. Els plans i programes anuals i plurianuals en els que basen la seua activitat i, en tot cas, els que vénen exigits per la normativa sectorial. S'hi fixaran els objectius concrets, les activitats, els mitjans necessaris per a executar-los, els costos estimats i el temps previst per a la seua consecució. El grau de compliment en el temps previst i els resultats hauran de ser objecte d'avaluació i publicació periòdica, almenys una vegada a l'any, junt amb els indicadors de mesura i valoració. La publicació d'aquesta informació es realitzarà de conformitat amb allò que s'ha disposat a continuació:

a) Es consideren plans i programes, siga quina en siga la denominació, els documents en què s'establisquen els objectius operatius que haja d'aconseguir l'òrgan de què es tracte, com a resultat de l'activitat realitzada en l'exercici de les seues competències i les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució.

b) Els plans i programes es publicaran tan prompte com siguen aprovats i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de l'aprovació, existint un històric en què es podran consultar els plans que no es troben en vigor. Haurà d'indicar-se la data d'aprovació i l'instrument utilitzat per a aquella, en el cas que existira.

c) El grau de compliment global dels plans i el dels seus objectius i indicadors es publicarà dins dels sis mesos següents al del seu venciment, una vegada avaluats els resultats esmentats per l'òrgan corresponent. Si hi ha causes que en justifiquen la publicació fora de termini, s'assenyalaran junt amb els resultats.

2. Els informes d'avaluació de les polítiques públiques i de qualitat dels serveis públics. Als efectes, es considera avaluació de polítiques públiques el procés sistemàtic de generació de coneixement encaminat a la comprensió integral d'una intervenció pública, per a aconseguir un juí valoratiu basat en evidències respecte del seu disseny, posada en pràctica, resultats i impactes. Quant a la consideració d'avaluació de qualitat caldrà ajustar-se al que disposa l'article 9 del Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.Secció 5a

Informació relativa a alts càrrecs i assimilatsArticle 34. Funcions i trajectòria dels alts càrrecs i assimilats

Les entitats a què pertanguen les persones incloses en l'article 25 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, hauran de publicar, en relació amb elles, la informació relativa a les funcions atribuïdes per raó del seu càrrec o funció, així com el seu perfil i trajectòria professional, incloent-hi la reproducció gràfica acreditativa dels principals mèrits o títols acadèmics del currículum.

Als efectes, les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest article, hauran de presentar la mencionada informació en el termini d'un mes màxim des de la data de la seua presa de possessió.Article 35. Obsequis i viatges dels alts càrrecs i assimilats

Les entitats a què pertanguen les persones incloses en l'article 25 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, hauran de publicar:

1. Un registre dels obsequis rebuts per aquestes persones per raó del càrrec, que detallarà la seua descripció, la persona o entitat que els va realitzar, la data i la destinació donada a aquells.

2. Els viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana realitzats per aquells en l'exercici de la seua funció, indicant l'objecte, la data, el mitjà de transport utilitzat, el nombre d'acompanyants i el cost total del viatge o desplaçament, incloent-hi dietes i altres despeses de representació.Article 36. Declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes

La publicació de les declaracions d'activitats, de béns i interessos i de rendes percebudes de les persones incloses en l'article 25 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, es realitzarà en els termes i terminis previstos en la normativa reguladora en la matèria i, en tot cas, s'actualitzarà en ocasió de produir-se qualsevol variació de la informació inicial.

Article 37. Agenda institucional

1. L'agenda institucional a què es refereix la lletra f) de l'article 9.4 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, haurà d'incloure tots aquells actes o reunions que siguen de rellevància pública, entenent per tals els que conformen l'agenda de treball. La informació esmentada es mantindrà pública, com a mínim, fins a tres anys després de la finalització del mandat, existint als efectes un registre de reunions.

L'agenda es publicarà amb caràcter previ als actes i reunions; si existiren causes sobrevingudes que de forma justificada ho impedisquen, es publicarà immediatament després de la seua realització.

2. Dins dels actes que hauran de publicar-se s'entendran inclosos, per regla general i entre altres esdeveniments i reunions de caràcter polític o institucional, les reunions amb agents externs a l'organització i les reunions internes d'especial rellevància per a la presa de decisions, així com les intervencions en mitjans de comunicació o en actes públics prèviament programades, tot això sense perjuí de la normativa aplicable i de la salvaguarda de la privacitat i dels drets fonamentals dels participants.

3. Només podrà exceptuar-se aquesta regla general quan existisca algun risc per a la seguretat d'alguna de les persones o entitats participants de la reunió, quan afecte el secret professional, a l'interès superior d'un menor d'edat, a la privacitat de les persones en els termes definits per la legislació aplicable, o quan concórreguen circumstàncies de força major que impedesquen la publicitat de l'acte o reunió. En cap cas es publicaran detalls personals de reunions que es tinguen amb ciutadans i ciutadanes particulars sense el seu consentiment, llevat que aquests, pel seu càrrec o condició, tinguen projecció pública.

Secció 6a

Informació relativa a territori, urbanisme i medi ambientArticle 38. Informació urbanística i d'ordenació del territori

L'Administració de la Generalitat difondrà a través del seu Portal de Transparència informació relativa als instruments d'ordenació del territori i els plans urbanístics, així com les seues corresponents modificacions i revisions, que s'acompanyarà sempre que siga possible amb material gràfic de suport i que inclourà, com a mínim, la informació següent:

a) L'estructura general de cada municipi.

b) La classificació i qualificació del sòl.

c) L'ordenació prevista per al sòl, amb el grau de detall adequat.d) El text complet i planimetria dels instruments d'ordenació del territori.

e) La normativa urbanística.

f) El seu estat de tramitació i desenvolupament, incloent-hi les dates d'aprovació dels diferents instruments de planejament i gestió, així com els informes sectorials emesos per les administracions i organismes competents.

g) Les modificacions aprovades amb indicació de la data de publicació de les mateixes.

h) Totes les resolucions i informes que en l'exercici de les seues potestats i competències emeta la Generalitat i el departament del Consell competent en matèria d'urbanisme.

i) Els convenis urbanístics que se subscriguen, amb menció dels terrenys afectats, de les persones titulars dels terrenys esmentats, de l'objecte del conveni i de les contraprestacions que s'hi establisquen.

Article 39. Informació mediambiental i geogràfica

L'Administració de la Generalitat difondrà a través del seu Portal de Transparència la regulació en matèria de medi ambient i informació mediambiental, que s'acompanyarà sempre que siga possible de material gràfic de suport i que haurà d'incloure com a mínim la informació següent:

a) Els textos normatius en matèria de medi ambient.

b) Les polítiques, programes i plans de la Generalitat relatius al medi ambient, així com els informes del seu seguiment.

c) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals.

d) La informació mediambiental que ha de fer-se pública d'acord amb la normativa vigent, que haurà d'incloure en tot cas la informació relativa a la qualitat de l'aire i de les aigües continentals i marina, així com informació sobre emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, nivells pol·línics i contaminació acústica.

e) La informació geogràfica i estadística d'elaboració pròpia la difusió de la qual permeta i millore el coneixement general, facilitant les fonts, notes metodològiques i models utilitzats.

Secció 7a

Altres continguts objecte de publicacióArticle 40. Informació sol·licitada en virtut del dret d'accés

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, es publicarà en el Portal de Transparència de la Generalitat la informació pública sol·licitada per la ciutadania en virtut del dret d'accés, amb indicació del nombre de sol·licituds rebudes, i el sentit de les seues resolucions. Concretament s'indicarà si es va estimar íntegrament o parcialment, es va desestimar o es va inadmetre, i les causes o límits al dret d'accés que van motivar el sentit de la resolució. La publicació d'aquesta informació es farà en tot cas respectant el que estableix la legislació de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Article 41. Informació sobre les polítiques socials de despesa

En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental es publicarà informació sobre resultats, activitat i finançament de les polítiques socials de sanitat, educació i serveis socials, que s'acompanyarà d'informació estadística, cartogràfica i geogràfica, i que serà obtinguda dels departaments del Consell competents en la matèria.CAPÍTOL II

Dret d'accés a la informació públicaSecció 1a

Iniciació del procedimentArticle 42. Dret d'accés a la informació pública

1. Qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés als continguts o documents, siga quin siga el seu format o suport, que estiguen en poder d'algun dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret mitjançant sol·licitud prèvia, sense més limitacions que les previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

Per a l'exercici d'aquest dret no serà necessari motivar la sol·licitud però la seua inclusió serà valorada per a ponderar la seua procedència.

2. Si existeixen, es tindran en compte les taules de valoració documental aprovades per la Junta Qualificadora de Documents Administratius, que estableixen la conservació i règim d'accés a les sèries documentals, a fi d'una major agilitat.

3. Els organismes públics i la resta de subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació del present Decret estaran obligats a posar a disposició la informació que se sol·licite, respectant, en tot cas, les limitacions i garanties que establisca l'ordenament jurídic.

4. El dret d'accés a la informació pública s'entendrà sense perjuí d'altres drets com el dret de petició o dels serveis d'atenció a la ciutadania que els subjectes obligats oferisquen, en relació amb les queixes, suggeriments, consultes o peticions d'informació general sobre el funcionament de les dites entitats o sobre les seues novetats o procediments.5. Aquelles matèries que tinguen previst un règim jurídic específic d'accés a la informació, es regiran per la seua normativa específica i per aquest decret amb caràcter supletori.Article 43. Sol·licitud d'accés a la informació pública

1. Les sol·licitud d'accés a la informació pública es podrà presentar pels mitjans següents:

a) Les dirigides a l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, preferentment, a través del Portal de Transparència. Per a facilitar la presentació de sol·licituds s'inclourà un enllaç al Portal de Transparència de la Generalitat en la seu electrònica o web institucional dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret.b) Respecte a la resta d'ens inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest decret, a través de la seu electrònica o web institucional de l'organisme o entitat de què es tracte.

c) En qualsevol dels llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

2. La sol·licitud haurà de dirigir-se en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat a la Sotssecretaria del departament del Consell o a l'entitat corresponent i haurà d'incloure el contingut següent:

a) La identitat de la persona sol·licitant. En el cas que la tramitació siga per via telemàtica, la identificació es realitzarà sense que siga necessària l'acreditació mitjançant certificació electrònica, sempre que es garantisca la identitat de la persona sol·licitant, i sense que això excloga als sistemes de firma electrònica admesos en la seu de la Generalitat.

b) La informació l'accés de la qual se sol·licita. En tot cas, la persona sol·licitant haurà d'incloure una descripció adequada de la informació sol·licitada, sense que siga necessària la motivació. En el cas que la sol·licitud es motive aquesta circumstància serà valorada en la resolució que es dicte a l'efecte.

c) La direcció de contacte, preferentment electrònica, als efectes de comunicacions.

d) La modalitat o via que es prefereix per a la posada a disposició de la informació, així com el seu format.

e) L'òrgan administratiu o entitat a què es dirigeix.

f) Les comunicacions realitzades a l'empara d'aquest procediment, es realitzaran en la llengua cooficial triada pel sol·licitant. En el cas que no s'especifique, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent sobre l'ús de les llengües oficials en l'Administració de la Generalitat. Per la seua banda, la informació sol·licitada, es facilitarà preferentment en la llengua triada per la persona sol·licitant, llevat que existisquen elements de caràcter organitzatiu, funcional o pressupostari que ho dificulten, i en aquest cas es facilitarà la informació sol·licitada en la llengua en què estiga disponible.

3. Sense perjuí de la informació inclosa en l'apartat anterior, es podrà sol·licitar que, voluntàriament, la persona sol·licitant facilite determinada informació addicional per a fins exclusivament estadístics.Secció 2a

Inadmissió de les sol·licitudsArticle 44. Causes d'inadmissió de les sol·licituds

S'inadmetran a tràmit, mitjançant una resolució motivada, les sol·licituds referides a les situacions següents:

1. Informació en curs d'elaboració.

2. Informació de caràcter auxiliar.

3. Informació que precise reelaboració.

4. Impossibilitat d'identificar l'òrgan competent.

5. Ús del dret d'accés amb caràcter abusiu.Article 45. Informació en curs d'elaboració

S'inadmetran les sol·licituds que es referisquen a informació que estiga en curs d'elaboració o de publicació general. En aquest cas s'indicarà a la persona sol·licitant el centre directiu responsable, el mitjà i lloc exacte en què podrà accedir a la informació sol·licitada i la data estimada perquè es difonga o es trobe disponible.

A aquests efectes s'entendrà per informació en curs d'elaboració aquella que resulte incorporada a documents o suports en tramitació o en procés de finalització i que, en conseqüència, no compte encara amb tots els seus elements o aquests siguen provisionals. La resolució que denegue l'admissió a tràmit de la sol·licitud haurà d'indicar la data estimada en què aquesta estarà finalitzada.

Quan l'accés se sol·licite per persones que tinguen la condició d'interessades en un procediment administratiu en curs, la sol·licitud s'integrarà en el dit procediment i se li aplicaran les normes reguladores d'aquell, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, per la qual cosa serà aplicable la normativa reguladora del procediment administratiu de què es tracte.Article 46. Informació de caràcter auxiliar

1. S'inadmetran les sol·licituds referides a informació que tinga caràcter auxiliar o de suport, segons el que disposa l'article 70.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Sense perjuí d'això, seran objecte d'inadmissió per aquesta causa les sol·licituds referides a informació en què concórrega, entre altres, alguna de les circumstàncies següents:

a) Continga opinions o valoracions personals de l'autor que no manifesten la posició d'un òrgan o entitat.

b) Tinga el caràcter d'esborrany i encara no revista la consideració de final.

c) Es tracte d'informació preparatòria de l'activitat de l'òrgan o entitat que rep la sol·licitud.

d) Es referisca a comunicacions internes que no constituïsquen tràmits del procediment.

No obstant això, si la informació auxiliar fóra determinant per a la presa de decisions, no incorrerà en causa d'inadmissió.

2. Els informes, tant preceptius com facultatius, que hagen sigut emesos pels propis serveis o per altres administracions o entitats públiques o privades, no podran ser considerats com a informació de caràcter auxiliar o de suport.Article 47. Informació que precise reelaboració

1. S'inadmetran les sol·licituds relatives a informació per a la divulgació de les quals siga necessària una acció de reelaboració prèvia a l'atorgament de la informació sol·licitada. S'entendrà que és necessària aquesta activitat de reelaboració:

a) Quan l'organisme o entitat haja d'elaborar estudis, investigacions, comparatives o anàlisis específiques a l'efecte.

b) Quan s'haja de realitzar una tasca complexa o exhaustiva per a facilitar la informació sol·licitada.

c) Quan l'organisme o entitat no tinga els mitjans tècnics que siguen necessaris per a extraure i explotar la informació concreta que se sol·licita, resultant impossible proporcionar la informació esmentada o li resulte molt onerosa.

2. Les dificultats en la reelaboració hauran de basar-se en elements objectivables de caràcter organitzatiu, funcional o pressupostari que s'identificaran en la resolució motivada. En cap cas s'entendrà per reelaboració un tractament informàtic habitual o corrent.Article 48. Impossibilitat d'identificar l'òrgan competent

S'inadmetran les sol·licituds quan resulte impossible identificar a l'òrgan competent que, si és el cas, va generar la informació després d'haver-se realitzat quantes gestions i esbrinaments resulten necessàries.

Article 49. Ús del dret d'accés amb caràcter abusiu

1. S'inadmetran les sol·licituds que tinguen un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, o siguen manifestament repetitives.

2. S'entén que una sol·licitud té un caràcter abusiu quan persegueix clarament causar un perjuí o alteració il·legítims a l'òrgan o entitat a què es dirigeix o als seus titulars o dependents, o hi ha desproporció entre la rellevància de la informació sol·licitada i el temps i els recursos necessaris per a obtenir.

3. S'entén que una sol·licitud és manifestament repetitiva quan és d'un dels supòsits següents:

a) Quan siga idèntica o substancialment semblant a una altra presentada anteriorment pel mateix sol·licitant i haguera sigut no admesa o fóra objecte de resolució expressa denegant o concedint l'accés, i no haguera transcorregut el termini de dos mesos entre les sol·licituds. En tot cas s'admetrà la sol·licitud quan l'anterior sol·licitud no fóra objecte de resolució expressa després del transcurs del termini legal per a contestar, així com quan s'haja produït un fet nou que modifique les circumstàncies o el contingut de la informació sol·licitada.

b) Quan haguera sigut formulada per un mateix sol·licitant, de forma individual o conjuntament amb altres, que presente reiteradament noves sol·licituds sobre el mateix assumpte sense que l'òrgan o entitat a què es dirigeix haja pogut concloure, dins del termini legal per a contestar, la tramitació de les presentades amb anterioritat.

4. Si una mateixa persona o col·lectiu, en nom propi o en representació presentara sol·licituds d'informació de manera indiscriminada, encara que no foren repetitives, es valorarà si tenen caràcter abusiu o busquen dificultar el funcionament normal de l'administració.

Secció 3a

Tramitació del procedimentArticle 50. Òrgan competent per a la tramitació

1. Si la sol·licitud es refereix a informació que no estiga en poder del subjecte a què es dirigeix, aquest la remetrà en termini de 10 dies hàbils al competent, si el coneguera, i informarà d'aquesta circumstància la persona sol·licitant.

2. Quan la informació estiga en poder de l'òrgan a què s'ha dirigit la sol·licitud, però no haja sigut elaborada en la seua integritat per aquell, s'informarà la persona sol·licitant d'aquesta circumstància i es donarà trasllat, en el termini de 10 dies hàbils, a aquells òrgans que hagen elaborat o generat la resta de la informació, perquè decidisquen sobre l'accés en la part que els corresponga. L'òrgan que ha rebut la sol·licitud d'accés serà l'encarregat de centralitzar la informació i coordinar als possibles implicats. En tot cas, hi haurà una única resolució que decidirà conjuntament sobre el dret d'accés.

3. Quan la informació es trobe a poder, a més de l'òrgan a què es dirigeix la sol·licitud, d'un altre o altres òrgans administratius, s'actuarà en els mateixos termes que s'estableix en l'apartat anterior.Article 51. Esmena de la sol·licitud

Si la sol·licitud estiguera formulada de manera imprecisa o confusa, de forma genèrica o en termes massa genèrics, o quan no complisca els requisits establits en l'article 43.2 d'aquest decret, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils, concrete la sol·licitud o esmene les deficiències amb indicació que, en cas de no fer-ho, se la tindrà per desistida. Alhora se li comunicarà la suspensió, entre tant, del termini per a resoldre.Article 52. Al·legacions de tercers

1. Si les sol·licituds es refereixen a informació que afecte els drets o interessos de tercers que estiguen degudament identificats, l'òrgan administratiu encarregat de resoldre traslladarà en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud a les persones afectades perquè, si és el cas, en el termini de quinze dies hàbils, presenten les al·legacions que estimen pertinents.

2. El termini per a dictar i notificar la resolució quedarà suspès fins que es reben les al·legacions o transcórrega el termini establit per a realitzar-les, informant-se de tal circumstància a la persona sol·licitant.

Article 53. Aplicació dels límits al dret d'accés a la informació pública

1. Els límits al dret d'accés establits en l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, hauran de ser objecte d'aplicació justificada, proporcionada al seu objecte i finalitat i amb atenció a les circumstàncies del cas concret, especialment a la concurrència d'un interès públic o privat superior.

2. La resolució que denegue l'accés a la informació sol·licitada o ho concedisca parcialment a causa de la concurrència d'un límit que així ho justifique, haurà de ser motivada i publicar-se en el Portal de Transparència, o bé en la pàgina web institucional de l'òrgan que la dicte, si aquest no té obligació de publicar la seua informació en l'esmentat Portal.

3. Si la informació sol·licitada està afectada parcialment per algun dels límits es facilitarà, l'accés parcial, ometent la part afectada per la limitació, llevat que d'això resulte una informació distorsionada, equívoca o sense sentit. En aquest cas, haurà d'indicar-se a la persona sol·licitant quina part de la informació ha sigut omesaArticle 54. Suspensió del procediment

El termini màxim per a tramitar i notificar la resolució només podrà suspendre's en els casos expressament establits per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Secció 4a

ResolucióArticle 55. Resolució

1. Les resolucions de les sol·licituds d'accés a la informació pública hauran de notificar-se a la persona sol·licitant i als interessats en el procediment, en el termini màxim d'un mes des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seua tramitació. Als efectes del transcurs del termini, el dit òrgan haurà de confirmar la recepció de la mateixa a la persona sol·licitant en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció.2. En el cas que el volum o la complexitat de la informació sol·licitada ho requerisca, el termini per a resoldre es podrà prorrogar per un altre mes més. La pròrroga esmentada es notificarà a la persona sol·licitant i als tercers interessats abans que expire el termini general d'un mes des de la recepció de la sol·licitud, i haurà d'estar motivada.

3. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà estimada. L'òrgan competent quedarà obligat a proporcionar la informació sol·licitada, excepte aquella que poguera entrar en conflicte evident amb altres drets protegits, o aquella la denegació total o parcial de la qual vinguera expressament imposada en una llei.

4. També seran motivades les resolucions que deneguen l'accés, les que concedisquen l'accés parcial o a través d'una modalitat diferent de la sol·licitada, i les que permeten l'accés quan hi haja hagut oposició d'un tercer.Article 56. Formalització de l'accés a la informació

1. La posada a disposició de la informació sol·licitada es realitzarà simultàniament a la notificació de la resolució estimatòria o, en el cas que no siga possible, en el termini màxim de 10 dies hàbils des d'aquella, excepte quan haja existit oposició de tercer, i en aquest cas caldrà ajustar-se al que disposa l'article 22.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

2. L'accés a la informació pública és gratuït si existeix en format electrònic, i en aquest cas haurà de ser posada a disposició per mitjans electrònics. En qualsevol altre cas, la formalització de l'accés es produirà, si és el cas, amb el pagament previ de les exaccions a què poguera haver-hi lloc d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat. La persona sol·licitant serà informada d'aquesta circumstància amb caràcter previ a la realització de les còpies o al canvi de format.

3. La posada a disposició de la informació es realitzarà preferentment per via electrònica, llevat que la informació no estiga disponible en aqueix format i no hi siga possible la seua conversió, o la persona sol·licitant haja assenyalat expressament un altre mitjà.

Quan per la seua complexitat o volum la informació fóra difícilment subministrable en un suport no electrònic, l'administració contactarà amb el sol·licitant per tal que, bé mitjançant concreció de les dades, bé mitjançant compareixença, bé per la seua acceptació d'un sistema o suport electrònic, puga veure satisfet el seu dret.

4. En el cas que es formalitze a través del Portal de Transparència o un altre portal electrònic públic, haurà d'establir-se un accés privat a la informació que permeta accedir de forma individualitzada a la resolució.5. Si la informació ja ha sigut publicada, la resolució indicarà al sol·licitant com pot accedir-hi, proporcionant expressament l'enllaç que accedeix a la informació i, dins d'aquest, els epígrafs, capítols, dades i informacions exactes que es refereixen a allò que s'ha sol·licitat, sent requisit que la remissió siga necessària i concreta i porte, de forma inequívoca, ràpida i directa a la informació.

6. No obstant això, quan el subjecte sol·licitara la informació en forma no electrònica, s'haurà de proporcionar íntegrament en el format esmentat, sense remissió a cap plataforma o lloc web, amb el límit establit l'apartat tercer d'aquest article.

Secció 5a

Règim de reclamacionsArticle 57. Règim de reclamacions

1. Les resolucions exprés o presumptes en matèria d'accés a la informació pública posen fi a la via administrativa i són recurribles davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

2. Amb caràcter potestatiu i previ a la seua impugnació en via contenciosa administrativa podrà interposar-se una reclamació davant el Consell de Transparència, en els termes que preveu l'article 24 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril. La reclamació és gratuïta i té caràcter substitutiu dels recursos administratius, d'acord amb el que preveu l'article 112.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En el cas que la sol·licitud s'entenguera estimada pel transcurs del termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat resolució, es podrà presentar reclamació davant el Consell de Transparència, contra la inactivitat de l'Administració a proporcionar la informació sol·licitada.

Article 58. Tramitació de la reclamació davant del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

1. La reclamació haurà de ser interposada en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què, d'acord amb el que estableix l'article 55 d'aquest decret, es produïsquen els efectes del silenci administratiu, si l'acte no fóra exprés. La seua tramitació s'ajustarà al que disposa el capítol II del títol V de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

2. Si la reclamació ha sigut presentada per un tercer que es va oposar a l'accés durant la tramitació de la sol·licitud, aquest podrà sol·licitar que se suspenga l'execució de la resolució objecte de la reclamació d''acord amb el que preveu l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

3. Quan la denegació de l'accés a la informació s'haguera fonamentat en la protecció de drets o interessos de tercers, s'atorgarà, amb caràcter previ a la resolució de la reclamació, tràmit d'audiència a les persones que pogueren resultar afectades.

4. Quan la resolució contra la qual es presenta la reclamació es base en el que disposa l'article 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, s'evitarà durant la tramitació fer públics de forma directa o indirecta les dades o circumstàncies la protecció de les quals motivarà la denegació de l'accés.

5. El termini màxim per a resoldre i notificar serà de tres mesos des de la recepció de la reclamació, transcorregut el qual la persona sol·licitant podrà considerar desestimada la seua reclamació als efectes de recurs.

6. La resolució de la reclamació, que serà comunicada a l'òrgan competent per al seu compliment, serà executiva i, en contra, només podrà interposar-se recurs contenciós administratiu.Article 59. Publicitat de les resolucions del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Les resolucions adoptades pel Consell de Transparència, prèvia dissociació de les dades de caràcter personal que contingueren i una vegada notificades a les persones interessades, es publicaran tant en el portal del Consell de Transparència com en el Portal de la Transparència previst en l'article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

A més, també es publicarà informació estadística relativa a les resolucions complides per l'Administració, incomplides i impugnades davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.Article 60. Execució i seguiment de les resolucions

1. En el cas que la resolució siga estimatòria es comunicarà, a més de a la/les persona/es interessada/es, a l'organisme encarregat del seu efectiu compliment, i indicarà, com a mínim, l'abast de l'accés a la informació, el termini per al compliment i les condicions en què s'haja de fer efectiu.

2. Les entitats afectades hauran de comunicar les actuacions dutes a terme per a complir. Si l'entitat no compleix la resolució en el termini establit, la persona interessada pot comunicar-ho al Consell de Transparència.

3. La desatenció dels requeriments del Consell de Transparència donarà lloc a l'exigència de responsabilitat, d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril. Als efectes, el Consell de Transparència pot instar la incoació del procediment sancionador d'acord amb l'article 36.3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.CAPÍTOL III

Reutilització de la informació públicaArticle 61. Reutilització de la informació pública

La reutilització de la informació pública s'adaptarà al que disposa la normativa específica vigent en la matèria. Tota la informació publicada o facilitada, en virtut del dret d'accés, serà reutilitzable sense subjecció a llicències prèvies ni condicions específiques i de forma gratuïta, llevat que es faça constar expressament el contrari.Article 62. Catàleg d'informació pública reutilitzable

1. El centre directiu competent en matèria de transparència mantindrà un catàleg d'informació pública reutilitzable corresponent, almenys, a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. El catàleg esmentat permetrà accedir, des d'un únic punt, als distints recursos d'informació pública reutilitzable disponibles, així com a les seues condicions d'accés, utilització i actualització.

2. Aquest catàleg serà accessible des del Portal de Transparència de la Generalitat i podrà enllaçar i interoperar amb iniciatives semblants d'altres administracions públiques, en les condicions que s'establisquen i en el marc del que preveu aquest decret. En particular, i sense perjuí dels catàlegs de cada entitat, s'establiran les mesures de col·laboració necessàries per a federar el catàleg d'informació pública reutilitzable amb els catàlegs de la resta d'administracions públiques de forma agregada en plataformes comunes, amb l'objectiu de col·laborar en el desenvolupament d'un catàleg unificat d'informació pública reutilitzable.3. L'Administració de la Generalitat i el seu sector públic col·laboraran amb el centre directiu competent en matèria de transparència per a la confecció i el manteniment del catàleg esmentat. Les entitats esmentades seran responsables de l'actualització constant de la informació de manera que permeta el seu ús adequat, amb una freqüència anàloga a la seua actualització interna, així com la seua disponibilitat, inclosa la temporal i integritat.

4. Junt amb el catàleg d'informació pública reutilitzable, existirà un espai en què es podran formular propostes i suggeriments en relació amb la publicació de noves dades reutilitzables i la seua inclusió en el mencionat catàleg, i amb el desenvolupament de noves aplicacions i serveis a partir de les dades reutilitzables publicades.Article 63. Condicions de la reutilització

1. Sense perjuí del que preveu la normativa en matèria de reutilització de la informació pública, la modalitat general bàsica i prioritària per a la posada a disposició de la informació reutilitzable serà sense subjecció a condicions específiques ni llicències prèvies, aplicant-se únicament les condicions generals següents:

a) La reutilització no haurà de comportar l'alteració del contingut de la informació ni la seua desnaturalització.

b) S'haurà de citar la font de la informació objecte de reutilització.c) Haurà d'existir una menció expressa de la data de l'última actualització de la informació reutilitzada, sempre que estiguera inclosa en el document original.

d) No es podrà indicar o suggerir que els òrgans administratius, organismes o entitats del sector públic titulars de la informació reutilitzada participen, patrocinen o recolzen la reutilització que s'hi duga a terme ni el producte en què s'emmarque aquesta, sense perjuí que aquest patrocini, suport o col·laboració puga existir mitjançant una decisió o acord específic de l'esmentada entitat, i en aquest cas podrà fer-se constar en els termes que s'hi incloguen.

e) S'hauran de conservar sense alteració les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables arreplegades, si és el cas, en el document posat a disposició per a la seua reutilització per l'entitat pública.

f) Quan la informació continga dades de caràcter personal, la reutilització haurà d'efectuar-se sempre de forma dissociada de manera que no permeta la identificació, inclús mitjançant l'addició de noves dades.2. Junt amb la informació susceptible de reutilització, i en la mateixa secció, pàgina web o seu electrònica, es publicarà el règim concret de la reutilització aplicable, els documents reutilitzables sotmesos a aquell, i les condicions d'ús per mitjans electrònics mitjançant un avís general accessible de forma permanent, fàcil i directa.

TÍTOL III

Organització administrativa en matèria de transparència

de l'activitat pública en l'àmbit de l'Administració

de la Generalitat i el seu sector públic instrumentalArticle 64. Òrgans i unitats administratives

1. D'acord amb el que preveu la Llei 2/2015, de 2 d'abril, l'organització administrativa en matèria de transparència de l'activitat pública en l'Administració de la Generalitat i les seues entitats del sector públic instrumental està integrada pels òrgans i unitats administratives que s'indiquen a continuació:

a) Comissió de secretaris autonòmics i sotssecretaris

b) Comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència

c) Unitats de transparència

d) Comissions de transparència

2. Les comissions s'ajustaran als principis de composició i presència equilibrada entre dones i homes, establits per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Article 65. Comissió de secretaris autonòmics i sotssecretaris

D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, en l'àmbit de l'administració de la Generalitat li correspon a la Comissió de secretaris autonòmics i sotssecretaris el seguiment periòdic i avaluació de les accions en matèria de transparència i reutilització de dades oberts, al fi del qual desenvolupa les funcions següents:a) Avaluar l'informe biennal sobre l'activitat administrativa en matèria de compliment de la normativa en matèria de transparència en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

b) Totes aquelles que siguen necessàries per a assegurar una correcta aplicació de les disposicions en matèria de transparència.Article 66. Comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència

1. La Comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència estarà composta per:

a) La persona titular del centre directiu competent en matèria de transparència, qui n'exercirà la presidència.

b) La persona titular de la subdirecció general competent en matèria de transparència, qui n'ostentarà la vicepresidència.

c) La persona titular del servei competent en matèria de transparència en l'activitat pública, qui n'exercirà les funcions de secretaria.

d) Un representant de cada una de les unitats de transparència dels departaments del Consell i dels organismes autònoms de la Generalitat.e) La persona titular de la Subdirecció General de l'Institut Valencià d'Administració Pública.

f) La persona titular de la Subdirecció General del centre directiu competent en matèria de tecnologies de la informació.

g) La persona titular de la Subdirecció General del centre directiu competent en matèria del sector públic instrumental.

h) La persona titular de la Subdirecció General del centre directiu competent en matèria d'arxius.

2. A les reunions de la comissió podrà assistir, a sol·licitud de la presidència, qualsevol persona que es considere d'interès per al desenvolupament dels temes a tractar en les reunions.

3. La comissió es reunirà almenys trimestralment i, quant al seu règim i funcionament, s'ajustarà al que preveu la normativa bàsica sobre funcionament dels òrgans col·legiats.

4. La comissió tindrà les funcions següents:

a) Col·laborar amb el centre directiu competent en matèria de transparència en la coordinació interdepartamental de les actuacions necessàries per a complir les obligacions de transparència establides en les disposicions legals i reglamentàries.

b) Participar en l'elaboració de les directrius del Pla Biennal de Transparència.Article 67. Unitats de transparència

1. D'acord amb la disposició addicional novena de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, cada departament del Consell i cada entitat del sector públic instrumental atribuirà, en el seu respectiu àmbit, a una unitat específica les funcions relatives a transparència i accés a la informació pública. Les unitats esmentades estaran integrades per personal empleat públic amb la formació adequada i comptaran amb els suficients mitjans humans, materials i econòmics que garantisquen el correcte compliment de les seues funcions.

Les unitats de transparència estaran identificades en el Portal de Transparència de la Generalitat amb indicació de l'òrgan a què estan adscrits, la seu física i un correu electrònic de contacte.

2. Les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat actuaran davall la coordinació de la unitat de transparència pertanyent al departament del Consell o ens de què depenguen o a què estiguen vinculades. Així mateix, estaran assistides per l'òrgan directiu competent en matèria del sector públic instrumental.

3. Les unitats de transparència, tindran les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions en matèria de transparència en l'àmbit de cada departament del Consell i el seu sector públic instrumental.

b) Col·laborar amb el centre directiu competent en matèria de transparència i vetlar pel compliment de les obligacions de transparència.c) Demanar, difondre i supervisar la informació necessària per a complir a les obligacions de publicitat activa.

d) Portar el control de totes les sol·licituds d'accés a la informació rebudes, tramitades i resoltes, i comunicar la informació esmentada al centre directiu competent en matèria de transparència.

e) Exercir la coordinació de les actuacions que es realitzen en matèria de dades obertes i reutilització de la informació.

f) Totes aquelles que siguen necessàries per a assegurar una correcta aplicació de les disposicions en matèria de transparència.Article 68. Comissions de transparència

1. D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, en l'àmbit de cada departament del Consell i els seus organismes autònoms dependents es constituirà una comissió integrada per personal empleat públic, amb formació i qualificació apropiades, a fi de coordinar en el seu respectiu àmbit les accions i mesures en matèria de transparència i reutilització de dades oberts. S'hi integraran els seus organismes autònoms dependents.

2. En la resta d'ens del sector públic instrumental es constituirà una comissió tècnica semblant.

3. La composició de les comissions de transparència es determinarà per la Sotssecretaria o òrgan anàleg en la resta d'ens del sector públic instrumental. Com a mínim, estaran compostes per:

a) La presidència, que serà la persona que ostente la secretaria general administrativa del departament del Consell

b) La secretaria, que serà la persona responsable de la unitat de transparència o l'empleat públic o empleada pública que aquesta designe en el cas que coincidisca amb la presidència.

c) El tècnic o tècnica responsable de l'arxiu central del departament.d) Aquells empleats públics o empleades públiques que, pels seus coneixements i/o competències, es considere necessari per al funcionament correcte d'aquestes comissions.

4. Quant al règim i funcionament de les comissions de transparència, s'ajustaran al present Decret i, en el no previst per ell, serà aplicable el règim jurídic previst en la normativa bàsica sobre funcionament dels òrgans col·legiats.

5. Les comissions de transparència tindran les funcions següents:

a) Impulsar actuacions de difusió i coneixement a les persones empleades públiques del seu àmbit en les matèries de transparència i bon govern, i fomentar la seua formació.

b) Vetlar pel compliment de les obligacions en matèria de publicitat activa, accés a la informació pública i reutilització en l'àmbit de la seua competència.

c) Proposar noves actuacions en matèria de transparència en l'àmbit de la seua competència

d) Totes aquelles que siguen necessàries per a assegurar una correcta aplicació de la normativa en matèria de transparència en el seu àmbit d'actuació administrativa.

TÍTOL IV

Règim sancionadorArticle 69. Règim jurídic

Sense perjuí del règim sancionador previst en el títol II de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, l'incompliment de les obligacions establides en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i en aquest decret se sancionarà d'acord amb el que preveu el títol III de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i en aquest títol, sense detriment d'altres responsabilitats que hi pogueren concórrer.Article 70. Criteris d'aplicació de les infraccions en matèria de transparència i accés a la informació

Als efectes de l'aplicació de les infraccions establides en els articles 31, 32 i 33 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril:

a) S'entendrà que una denegació del dret d'accés a la informació pública és arbitrària quan la resolució desestimatòria no estiga motivada.

b) S'entendrà per incompliment reiterat la comissió en el terme de dos anys de més d'un incompliment quan així haja sigut declarat per resolució ferma.

c) S'entendrà que un incompliment és injustificat quan no hi haja una causa legal que el justifique.

d) S'entendrà per principi de veracitat el que estableix l'article 6.3 d'aquest decret.

Article 71. Procediment sancionador

1. Per a la imposició de les sancions establides en el present títol, seran aplicables els principis i regles generals sobre l'exercici de la potestat sancionadora i el procediment sancionador i, en el cas d'infraccions imputables al personal al servei d'entitats, el règim disciplinari funcionarial, estatutari o laboral que en cada cas resulte aplicable.2. En tot cas, el procediment s'iniciarà d'ofici per acord de l'òrgan competent, bé per iniciativa pròpia o com a conseqüència d'orde superior, petició raonada d'altres òrgans o denúncia. Amb anterioritat a l'acord d'iniciació s'haurà de determinar la versemblança dels fets i, als efectes, l'òrgan competent podrà obrir un període d'informació prèvia a fi de conèixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència o no d'iniciar el procediment.

Article 72. Competències sancionadores en matèria de transparència i accés a la informació

1. La competència per a la imposició de les sancions per infraccions de caràcter disciplinari atribuïbles al personal al servei de les entitats incloses en l'article 2 d'aquest decret, correspondrà a l'òrgan que determine la normativa aplicable en l'administració o organització en què preste serveis la persona infractora.

2. La competència sancionadora per a la imposició de les sancions per infraccions atribuïbles a les autoritats i directius de les entitats previstes en l'article 2 d'aquest decret, queda atribuïda de la manera següent:

2.1. L'òrgan competent per a ordenar la incoació dels expedients sancionadors serà:

a) El Consell, a proposta del departament competent en matèria de transparència, en el cas d'alts càrrecs que tinguen la condició de membre del Consell o ostenten el càrrec de la secretaria autonòmica.

b) La persona titular del departament del Consell competent en matèria de transparència, en el cas d'altres alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental diferents dels anteriors.

c) El rector, en el cas de les universitats públiques.

d) En el cas d'alts càrrecs al servei de l'Administració local, l'òrgan que determine la seua normativa i, a falta d'això, la persona que ostente l'alcaldia o la presidència dels ens locals o el ple.

e) En el cas de les corporacions de dret públic i de les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes o entitats mencionades en els apartats anteriors, l'òrgan que determinen els seus estatuts.

2.2. La instrucció dels corresponents procediments correspondrà als òrgans següents:

a) El centre directiu que tinga atribuïda la inspecció general de serveis, en el cas que la persona infractora siga un alt càrrec de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental.

b) L'òrgan que corresponga d'acord amb la normativa de règim local, en el cas d'infraccions comeses en l'àmbit de l'administració local.

c) Els òrgans corresponents que es determinen en el cas de les universitats públiques, les corporacions de dret públic i en les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes o entitats mencionades en els apartats anteriors.

2.3. La competència per a la imposició de les sancions correspondrà:

a) Al Consell, en el cas d'alts càrrecs que tinguen la condició de membre del Consell o ostenten el càrrec de la secretaria autonòmica.

b) A la persona titular del departament del Consell competent en matèria de transparència, en el cas d'altres alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic instrumental diferents dels anteriors.

c) El rector, en el cas de les universitats públiques.

d) En el cas d'alts càrrecs al servei de l'Administració Local, a l'òrgan que determine la seua normativa i, a falta d'això, al ple.

e) En el cas de les corporacions de dret públic i de les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes o entitats mencionades en els apartats anteriors, l'òrgan que determinen els seus estatuts.

2.4. Quan l'alt càrrec estiga adscrit al departament amb competències en matèria de transparència, la incoació, instrucció i resolució del procediment sancionador es realitzarà pel departament competent en matèria d'administracions públiques.

3. En el supòsit d'infraccions tipificades en l'article 32 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, la potestat sancionadora serà exercida per la persona titular del departament del Consell competent en matèria de transparència.

4. Per a les infraccions previstes en l'article 33 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, la competència correspondrà a l'òrgan que determine la normativa aplicable en l'administració o entitat a què es trobe vinculada la persona infractora, o per l'entitat titular del servei públic.TÍTOL V

Consell de Transparència, Accés

a la Informació Pública i Bon GovernCAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 73. Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Aquest títol té per objecte la regulació del Consell de Transparència, òrgan encarregat de garantir els drets d'accés a la informació, vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat i garantir i promoure l'observança de les disposicions de bon govern de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.Article 74. Àmbit d'actuació

1. El Consell de Transparència exercirà les seues competències sobre les persones i entitats a què es refereixen els articles 2 i 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, llevat de les excepcions en matèria d'accés a la informació pública, previstes en l'article 17.6 de la llei citada.

2. En matèria d'accés a la informació pública, el Consell de Transparència intervé en relació amb les actuacions que duguen a terme els següents subjectes:

a) L'Administració de la Generalitat.

b) El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

c) Les entitats integrants de l'Administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.d) Les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

e) Les corporacions de dret públic, quant a les seues activitats subjectes a dret administratiu.

f) Les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats mencionats en aquest article.

3. Les administracions públiques i la resta d'entitats incloses en aquest article col·laboraran amb el Consell de Transparència i l'informaran de les mesures que adopten en relació amb les resolucions dictades en matèria d'accés a la informació, i amb les recomanacions i suggeriments que se'ls formulen.Article 75. Adscripció i seu

1. El Consell de Transparència està adscrit orgànicament al departament del Consell competent en matèria de transparència i accés a la informació pública, la qual posarà a la seua disposició els mitjans personals i tècnics necessaris per a l'exercici de les seues funcions. A aquests efectes es crearà una oficina de suport que li prestarà suport administratiu.

2. El Consell de Transparència té la seua seu en la ciutat de València, sense perjuí que es puga reunir en qualsevol altre municipi valencià.

Article 76. Règim jurídic

El Consell de Transparència es regirà pel que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, pel que disposa aquest decret, i pels acords i directrius que aprove en virtut de la seua potestat d'autoorganització. També es regirà, supletòriament, per la normativa bàsica reguladora del funcionament dels òrgans col·legiats.Article 77. Mitjans econòmics i materials

1. El Consell dotarà el Consell de Transparència dels mitjans econòmics i materials necessaris i suficients per al correcte exercici de les seues funcions. Per a això es finançarà amb càrrec a les assignacions pressupostàries establides en el pressupost de la Generalitat, comptant amb un programa pressupostari propi.

2. Als efectes, el Consell de Transparència proposarà anualment els recursos necessaris per a desenvolupar la seua activitat d'acord amb les funcions encomanades per la llei. La proposta esmentada es formularà al departament del Consell competent en matèria de transparència, d'acord amb el calendari fixat per les normes d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat. El Consell de Transparència pot adoptar una instrucció en l'àmbit de la seua organització interna amb els indicadors a seguir per a definir la dita proposada.Article 78. Portal del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

El Consell de Transparència disposarà d'un portal en què s'hauran de complir les obligacions de transparència previstes en l'article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i en el qual es podran articular mecanismes de participació com a via de col·laboració de la ciutadania per al millor exercici de les funcions de l'organisme, i per a afavorir el compliment de la normativa de transparència i bon govern.

En el portal adés esmentat es publicaran les resolucions, ordenades temàticament i cronològicament a fi que siguen fàcils de localitzar, indicant de forma particular aquelles que establisquen criteris generals per a la interpretació de la llei o per a la resolució de futures reclamacions.

CAPÍTOL II

Organització del Consell de Transparència,

Accés a la Informació Pública i Bon GovernSecció 1a

Estructura orgànica del Consell de Transparència,

Accés a la Informació Pública i Bon GovernArticle 79. Estructura orgànica

1. El Consell de Transparència s'estructura en els òrgans següents:a) La Comissió Executiva, el president de la qual ho serà del Consell de Transparència.

b) La Comissió Consultiva.

2. L'Oficina de Suport al Consell de Transparència, unitat administrativa amb rang de servei del departament del Consell competent en matèria de transparència, prestarà suport administratiu al Consell, tindrà assignada la gestió de les seues competències i s'organitzarà d'acord amb les directrius que establisca la Comissió Executiva. Un funcionari o funcionària dels adscrits a aquesta unitat exercirà la secretaria del Consell de Transparència i de les seues comissions, i assistirà a les reunions d'ambdós amb veu però sense vot.

3. La representació legal i institucional recaurà en la presidència del Consell de Transparència, els actes de la qual seran executius i posaran fi a la via administrativa.Article 80. Indemnitzacions

1. Els membres de les comissions del Consell de Transparència tindran dret a les dietes establides en la normativa sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris aplicable al personal empleat públic de la Generalitat.

2. A més, els membres de la Comissió Executiva tindran dret a les indemnitzacions per assistència establides en l'annex d'aquest decret.

Article 81. Organització i funcionament

1. El Consell de Transparència elaborarà les seues normes internes d'organització i funcionament per a desplegar el contingut d'aquest decret. En allò no previst per aquest decret i per les normes d'organització interna que s'aproven, serà aplicable el règim jurídic previst en la normativa bàsica sobre funcionament dels òrgans col·legiats.2. La Comissió Executiva adoptarà les directrius per a la distribució dels assumptes entre les seues comissions i les instruccions necessàries per a garantir el seu funcionament correcte.

3. El Consell de Transparència podrà crear entre els membres de les seues comissions grups de treball per al millor exercici de les seues funcions.

Secció 2a

De la Comissió ExecutivaArticle 82. Funcions de la Comissió Executiva

Correspon a la Comissió Executiva l'exercici de les funcions següents:

a) Resoldre les reclamacions contra les resolucions exprés, les derivades de la inactivitat de l'administració per no proporcionar la informació sol·licitada i les comunicacions que substituïsquen les resolucions en matèria d'accés a la informació pública, amb caràcter previ a la seua impugnació en la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. La tramitació de les reclamacions esmentades s'ajustarà al que disposa l'article 24 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i els articles 57 i següents d'aquest decret.

b) Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i en la seua normativa de desplegament.

c) Requerir, a iniciativa pròpia o com a conseqüència de denúncia o reclamació, l'esmena d'incompliments de les obligacions arreplegades en la Llei 2/2015, de 2 d'abril. La desatenció del requeriment del Consell de Transparència té la consideració d'infracció molt greu d'acord amb el règim sancionador establit en el títol III de la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

d) Instar la incoació d'expedients disciplinaris o sancionadors d'acord amb les previsions del títol III, i en aquest cas l'òrgan competent estarà obligat a incoar el procediment i a comunicar-ne al Consell de Transparència el resultat.

e) Resoldre les consultes que en matèria de transparència o accés a la informació pública li plantegen les administracions públiques i altres entitats subjectes a la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i, en particular, les que amb caràcter facultatiu li formulen els òrgans encarregats de tramitar i resoldre les sol·licituds d'accés a la informació.

La consulta es formularà de forma concisa i amb indicació dels extrems objecte de la consulta, del precepte o preceptes que exigisquen informe i la fonamentació de la conveniència de la sol·licitud. En aquells supòsits en què la consulta s'inserisca en una sol·licitud d'accés a la informació en fase de tramitació, la consulta s'acompanyarà de la sol·licitud d'accés, els documents que conformen l'expedient i un índex en què consten les actuacions realitzades, podent el Consell de Transparència demanar de l'òrgan consultant tota la documentació pertinent.El termini màxim per a la resolució de la consulta i la seua notificació és de 10 dies hàbils, quan s'inserisca en la tramitació d'una sol·licitud d'accés, i de quinze dies hàbils en la resta de consultes, en ambdós casos a comptar de la recepció.

f) Adoptar, a iniciativa pròpia, criteris d'interpretació uniforme de les obligacions contingudes en la Llei 2/2015, de 2 d'abril i en la seua normativa de desplegament, aprovant directrius, recomanacions o guies relatives a la seua aplicació o interpretació per al millor compliment de les obligacions que contenen.

g) Promoure l'elaboració de recomanacions, directrius, normes de desplegament de bones pràctiques i modificacions normatives en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

h) Assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern els subjectes obligats.

i) Avaluar el grau d'aplicació i compliment de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i de la seua normativa de desplegament.

j) Col·laborar, en aquestes matèries, amb òrgans de naturalesa anàloga estatals o autonòmics.

k) Aprovar i remetre a les Corts i al Consell, en el primer trimestre de cada any, una memòria específica sobre la seua activitat durant l'any anterior, relativa a garantir els drets en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta memòria comprendrà, com a mínim, les reclamacions i consultes tramitades, així com les recomanacions o requeriments que el Consell de Transparència haja estimat oportú realitzar en aquesta matèria, havent de resultar clarament identificable el nivell de compliment per part de les entitats obligades per la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

La memòria esmentada, que haurà de publicar-se tant en el portal a què es refereix l'article 78 d'aquest decret com en el Portal de la Transparència previst en l'article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, es publicarà en una versió resumida en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

l) Informar preceptivament els projectes normatius de la Generalitat en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El termini màxim per a l'emissió de l'informe esmentat serà d'un mes a comptar de la recepció de l'expedient, excepte quan es faça constar i s'acredite el caràcter d'urgència de l'informe, i en aquest cas serà de quinze dies hàbils.

m) Elaborar les normes internes d'organització i funcionament del Consell de Transparència, les directrius per a la distribució dels assumptes entre les comissions i les instruccions necessàries per a garantir el seu funcionament correcte, així com directrius d'organització del personal de l'Oficina de Suport al Consell de Transparència.Article 83. Nomenament dels membres de la Comissió Executiva

1. D''acord amb el que preveu l'article 41.1 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, la Comissió Executiva estarà constituïda per un nombre de membres igual al nombre de grups parlamentaris amb representació en les Corts. En la composició final es respectarà la paritat entre dones i homes. D'entre els seus membres les Corts designaran la persona que ocupe la presidència.

2. Les candidatures seran propostes pels grups parlamentaris, d'acord amb el procediment establit per les Corts, d'entre persones expertes, amb competència i prestigi reconeguts i amb més de deu anys d'experiència professional.

3. Després de la compareixença de les persones candidates en la Comissió corresponent, serà triades per el Ple de les Corts per majoria de tres quints, i posteriorment nomenades per Acord del Consell, a proposta de la persona que ocupe la presidència de la Generalitat.Article 84. Mandat i cessament dels membres de la Comissió Executiva

1. Els membres de la Comissió Executiva seran nomenats per un període de cinc anys renovables. Una vegada expirat el mandat, els membres de la Comissió Executiva continuaran en l'exercici de les funcions del càrrec fins a l'efectivitat del nou nomenament.

2. La persona que ocupe la presidència de la comissió informarà les Corts i la persona titular del departament del Consell competent en matèria de transparència, del fi del mandat ordinari dels membres de la Comissió Executiva amb una antelació de dos mesos abans que es produïsca.

3. Els membres de la Comissió Executiva perdran la condició esmentada, per alguna de les causes següents:

a) Expiració del mandat

b) Mort o incapacitació judicial declarada en sentència ferma.

c) Renúncia, que serà comunicada a les Corts i serà efectiva a partir de la seua data d'entrada en el registre.

4. En cas de produir-se la pèrdua anticipada de la condició de membre de la Comissió Executiva, la persona que ocupe la presidència del Consell de Transparència ho comunicarà a les Corts, en el termini màxim de quinze dies hàbils des que fóra efectiva perquè, de conformitat amb el que preveu l'article 41 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, s'inicie el procediment d'elecció d'un nou membre pel temps que reste per a completar el mandat.

Secció 3a

De la Comissió ConsultivaArticle 85. Funcions de la Comissió Consultiva

Són funcions de la Comissió Consultiva les següents:

a) Assessorar a la Comissió Executiva en l'exercici de les seues funcions.

b) Formular propostes a la Comissió Executiva en l'àmbit de competències del Consell de Transparència.

c) Informar la memòria anual amb caràcter previ a l'aprovació.

d) Aquelles altres que li encomane la Comissió Executiva o altres disposicions de rang legal o reglamentari.Article 86. Naturalesa i composició

1. La Comissió Consultiva es constitueix com a òrgan de participació i consulta en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. La Comissió Consultiva estarà composta per la persona que exercisca la presidència del Consell de Transparència, que presidirà també la comissió, i per nou vocals, que seran proposats per les següents entitats o òrgans:

a) L'Administració de la Generalitat, que proposarà a un membre nomenat per acord del Consell a proposta del departament competent en matèria de transparència.

b) Les universitats públiques valencianes, que proposaran un membre nomenat per la Conferència de rectors de les universitats públiques valencianes.

c) Les administracions locals, que proposaran un membre a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

d) La Sindicatura de Comptes, que proposarà un membre.

e) El Síndic de Greuges, que proposarà un membre.

f) Les organitzacions empresarials, que proposaran un membre que serà triat en el si del Comitè Econòmic i Social.

g) Les organitzacions sindicals, que proposaran un membre que serà triat en el si del Comitè Econòmic i Social.

h) Les associacions de consumidors i usuaris, que proposaran un membre que serà triat en el si del Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

i) El Consell de Participació Ciutadana, que proposaran un membre.3. Els vocals seran nomenats per la persona titular del departament del Consell competent en matèria de transparència. Els nomenaments seran efectius des de la seua data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

4. El departament del Consell competent en matèria de transparència sol·licitarà les propostes amb una antelació mínima d'un mes a la data d'expiració del mandat. Les propostes inclouran el nom de la persona que exercirà el càrrec com titular i el de qui l'exercisca com a suplent. Les dues persones proposades en cada cas hauran de ser una dona i un home, i ambdues hauran de tenir coneixements o experiència en matèries relacionades amb les competències del Consell de Transparència.

5. En els supòsits de vacant, absència o malaltia o causa d'abstenció o recusació del membre titular, aquest serà substituït pel membre suplent. La presidència decidirà sobre la concurrència de causa de recusació o abstenció en qualsevol dels membres o de la persona que exercisca la secretaria, o bé la majoria absoluta de membres, si fóra la persona que exercisca la presidència en què concórrega la possible causa.

Article 87. Mandat i cessament dels membres de la Comissió Consultiva

1. Els membres de la Comissió Consultiva seran nomenats per un període de cinc anys no renovables. Una vegada expirat el mandat continuaran en l'exercici de les funcions del càrrec fins a l'efectivitat del nou nomenament.

2. Els membres de la Comissió Consultiva perdran aquesta condició per alguna de les causes següents:

a) Els supòsits establits per a la Comissió Executiva en l'article 84.3 d'aquest decret.

b) Per decisió de l'entitat proponent.

c) Per la pèrdua de la condició que habilite la seua designació.

3. En els supòsits de cessament anticipat dels membres titulars o suplents, l'entitat proponent comunicarà el dit cessament al departament del Consell competent en matèria de transparència i inclourà una nova proposta de nomenament. Rebuda la proposta, la persona titular del departament esmentat en farà el nomenament i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els nous membres desenvoluparan les seues funcions durant el temps que reste per a completar el mandat de qui va causar la vacant a cobrir. En aquest supòsit, en el cas que anteriorment no foren titulars ni suplents de la Comissió, els membres designats quan haja transcorregut la meitat o més del mandat podran optar, de forma excepcional i per una sola vegada, a la renovació del mandat.DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Planificació de la creació o adaptació dels sistemes d'informació afectats per aquest decret.

Els òrgans directius competents en matèria de transparència i en matèria de sistemes d'informació i comunicacions planificaran conjuntament el desenvolupament de les mesures que han d'adoptar-se per a complir amb les disposicions establides en aquest decret.Segona. Qualitat dels dades

L'òrgan directiu competent en matèria de transparència establirà els requisits de qualitat de les dades que hagen de ser publicades en el Portal de Transparència de la Generalitat que afecten les matèries de publicitat activa, accés a la informació pública i reutilització de la informació.Tercera. Col·laboració amb universitats i centres d'investigació

L'Administració de la Generalitat, a través del departament del Consell competent en matèria de transparència, podrà adoptar mesures de col·laboració amb les universitats i amb centres d'investigació per a complir amb el que disposa l'articulat i desenvolupar catàlegs comuns d'informació reutilitzable.Quarta. Indemnitzacions de la Comissió Executiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Les indemnitzacions establides en l'annex I d'aquest decret per a la Comissió Executiva del Consell de Transparència, s'aplicaran des de la data de la seua constitució.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa aquest decret.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació per al desplegament normatiu

Es faculta la persona titular del departament del Consell competent en matèria de transparència perquè, en l'àmbit de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest decret. En tot cas, aquestes disposicions hauran de ser informades preceptivament pel Consell de Transparència.Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 28 de juliol de 2017El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació,

MANUEL ALCARAZ RAMOS

ANNEX I

IndemnitzacionsAssistències

Presidència: 400,00 euros

Vocalies: 300,00 euros

ANNEX II

Glossari de termesAnonimat: tractament de les dades d'un document per a evitar la identificació personal.

Dret d'accés a la informació pública: dret que té la ciutadania a accedir a continguts o documents que obren en poder de l'administració en l'exercici de les seues funcions.

Estàndard obert: és aquell les especificacions tècniques del qual permeten la seua utilització de forma lliure i gratuïta.

Format obert: és aquell d'ús públic, lliure de restriccions legals i econòmiques.

Interoperabilitat: capacitat de compartir i intercanviar dades i coneixements entre sistemes

Metadada: dada que proporciona informació sobre una altra dada o conjunt de dades continguts en un document.

Procediment de dissociació: anonimat de dades.

Reutilització: ús de documents que obren en poder de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, per persones físiques o jurídiques, amb fins comercials o no, amb un propòsit diferent del que tenien aqueixos documents en la missió de servei públic per a la qual es van produir. Queda exclòs d'aquest concepte l'intercanvi de documents entre administracions i organismes del sector públic en l'exercici de les funcions públiques que tinguen atribuïdes.

Mapa web