Ficha docv

Ficha docv

DECRET 109/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2018. [2017/7217]

(DOGV núm. 8113 de 25.08.2017) Ref. Base de dades 007597/2017


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Ocupació i formació professional
  Descriptors:
    Temàtics: dia festiu, vacances retribuïdes, jornada de treball , calendari laboralPREÀMBULL'article 37.2 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, i l'article 45 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, en vigor segons el que estableix el Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, estableixen que les festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir catorze a l'any, de les quals, dues seran locals.

De conformitat amb els preceptes mencionats, per a la determinació de les festes d'àmbit nacional que s'inclouran en el calendari laboral de cada any com a dies inhàbils a efectes laborals, retribuïts i no recuperables, s'atorga a les comunitats autònomes la facultat de substituir les festes assenyalades en l'apartat d) del punt u de l'article 45, per unes altres que per tradició els siguen pròpies. Així mateix, les comunitats autònomes podran també substituir el descans del dilluns de les festes nacionals que coincidisquen amb diumenge per la incorporació a la relació de festes de la comunitat autònoma d'unes altres que els siguen tradicionals i podran fer ús, també, de la facultat de traslladar al dilluns immediatament posterior el descans laboral corresponent a les festes que coincidisquen amb diumenge.

En virtut del que estableixen les disposicions invocades, per a la determinació de les festes laborals de l'any 2018 el Consell ha pres com a criteri bàsic el respecte a les festes que major tradició tenen en el conjunt de la Comunitat Valenciana, afavorint, així mateix, que el gaudi d'aquestes festes no supose un perjudici per a l'activitat econòmica sinó que, al contrari, beneficie la competitivitat del conjunt de les empreses valencianes i repercutisca de manera positiva en l'ocupació.S'opta pel dia 19 de març com a festiu, en lloc del 25 de juliol (Sant Jaume Apòstol). S'adopten, com a festes tradicionals de la Comunitat Valenciana, els dies 2 d'abril (Dilluns de Pasqua) i 9 d'octubre (Dia de la Comunitat Valenciana). Finalment, d'acord amb el que disposa l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors, s'estableix com a festa recuperable el 6 de gener (Reis).

Es fa possible, amb la proposta formulada, el gaudi de les dotze festes laborals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i, amb relació a la determinació de les dues festes laborals de caràcter local, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 46 del Reial decret 2001/1983 de 28 de juliol; se sol·licita també a les corporacions locals que en la determinació de les festes laborals que els correspon tinguen en consideració tant el respecte a les tradicions com la necessitat d'afavorir l'ocupació i la competitivitat de l'economia local.

El calendari laboral que recull aquest decret ha sigut objecte d'un informe pel Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana, òrgan consultiu en què es troben presents les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a la Comunitat Valenciana.

Per tot això, de conformitat amb l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, el Consell, amb la deliberació prèvia, en la reunió del 28 de juliol de 2017,

DECRETEArticle únic

Es declaren, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, dies inhàbils, a efectes laborals retribuïts i no recuperables, corresponents a l'any 2018, les dates que a continuació s'indiquen:1 de gener (Cap d'any)

19 de març (Sant Josep)

30 de març (Divendres Sant)

2 d'abril (Dilluns de Pasqua)

1 de maig (Festa del Treball)

15 d'agost (Assumpció de la Mare de Déu)

9 d'octubre (Dia de la Comunitat Valenciana)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (Immaculada Concepció)

25 de desembre (Nadal)

I amb caràcter retribuït i recuperable, s'estableix la festa següent:6 de gener (Reis)

DISPOSICIÓ FINALÚnica

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 28 de juliol de 2017El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller d'Economia Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball,

RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Mapa web