Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari, Programa de prevenció de càncer de mama. [2017/6977]

(DOGV núm. 8095 de 31.07.2017) Ref. Base de dades 006899/2017


 • Anàlisi documental

  Texto
  texto texto
  Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  Grup temàtic: Contractació administrativa
  Matèries: Sanitat
  Descriptors:
    Temàtics: Acció concertada, Conselleria de Sanitat Universal i Salut PúblicaFets

1. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública des de 1992 incorpora la prestació del Programa de prevenció de càncer de mama seguint les recomanacions d'Europa contra el Càncer i d'altres experts per a la prevenció i el diagnòstic precoç del càncer de mama.

2. Des del començament, el Programa de prevenció de càncer de mama s'ha anat implantant progressivament en els departaments de salut tenint en consideració aquests requisits i les possibilitats pressupostàries.

3. El Programa de prevenció de càncer de mama de la Comunitat Valenciana té un caràcter universal i poblacional i amb l'activitat que realitzen 24 unitats de prevenció de càncer de mama aconsegueix la cobertura de tota la població, aproximadament 740.000 dones d'entre 45 i 69 anys.

4. A hores d'ara, 22 unitats utilitzen recursos propis de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i en dos departaments de salut, el d'Alacant – Hospital General i el de València – Hospital Clínic Malva-rosa, es requereix per a la realització del servei del Programa de prevenció de càncer de mama acudir a mitjans aliens a la xarxa pròpia del sistema valencià de salut de la Comunitat Valenciana, per a garantir la prestació del Programa que figura en la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut. En els últims anys ho ha realitzat l'Associació Espanyola Contra el Càncer.

5. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha regulat l'acció concertada, establint les condicions a què ha de sotmetre's la celebració d'acords amb entitats públiques o entitats privades sense ànim de lucre, per a la prestació a les persones de serveis de caràcter sanitari, amb mitjans aliens a la xarxa pròpia del sistema valencià de salut de la Comunitat Valenciana.

6. La directora general de Salut Pública en data…19 de juny de.2017, ha emés un informe acreditant l'òptima utilització dels recursos propis i la necessitat assistencial, i també la urgència de concertar la prestació sanitària del Programa de prevenció de càncer de mama en el Departament de Salut Alacant – Hospital General i en el Departament de Salut València – Hospital – Clínic-Malva-rosa.Fonaments de dret

1. La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, en l'article 90.2. La Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la generalitat, de salut de la comunitat valenciana.

3. El Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, modificat pel Reial Decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions.

4. Llei 7/2017, de 30 de març, de la Generalitat, sobre acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.5. El Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat

6. El decret 37/2017, de 10 de març, del consell, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal I Salut Pública.

7. Ordre 3/2017, de la Conselleria de Sanitat Universal I Salut Pública per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.

8. Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, que inclou les modificacions del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del consell.

9. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.11. Ordre de 9 febrer de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula el Programa de prevenció de càncer de mama a la comunitat valenciana.

12. Diari oficial de la unió europea. Do l 327 de 16.12.2003. Recomanació del Consell de 2 de desembre de 2003 sobre el cribratge del càncer. 2003/878/ce.

13. Ordre ssi/2065/2014, de 31 d'octubre, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a l'actualització.

14. Resolució de 16 d'abril de 2009, del conseller de sanitat, per la qual s'aprova la modificació del mapa sanitari de la Comunitat Valenciana relativa a la nova denominació dels departaments de salut, i normativa posterior que complementa i afecta el mapa sanitari.15. Decret llei 3/2015, de 24 de juliol, del consell, pel qual es regula l'accés universal a l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana.16. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

17. Reial Decret 1976/1999, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris de qualitat en radiodiagnòstic.

18. Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.

Vist tot això, resolc:Primer

Convocar l'acció concertada per a la prestació sanitària del Programa de prevenció de càncer de mama en el Departament de Salut Alacant – Hospital General (lot 1) i en el Departament de Salut València – Hospital Clínic-Malva-rosa (lot 2) d'acord amb el model que figura com a annex I d'aquesta resolució.Segon

Declarar la urgència d'aquesta convocatòria d'acció concertada d'acord amb l'informe justificatiu emés per la directora general de salut pública previst en l'article 8.1 de l'Ordre 3/2017 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.

Tercer

Aprovar les condicions administratives i tècniques, els requisits aplicables a l'acció concertada; i també les condicions econòmiques, atenent a tarifes màximes o mòduls que figuren com a annex III d'aquesta resolució.Quart

Ordenar la publicació aquesta resolució en el DOGV.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que estimen procedent.

València, 4 de juliol de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

ANNEX I

Convocatòria de l'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari del Programa de prevenció de càncer de mama1. Objecte, àmbit d'aplicació i modalitat de l'acció concertada.

L'acció concertada amb una entitat pública o entitat privada sense ànim de lucre té per objecte la prestació sanitària del Programa de prevenció de càncer de mama en el Departament de Salut Alacant – Hospital General i en el Departament de Salut València – Hospital Clínic-Malva-rosa. L'acció concertada es realitzarà amb mitjans aliens a la xarxa pròpia del sistema valencià de salut de la Comunitat Valenciana, amb la prestació completa del servei basant-se en la metodologia del Programa de prevenció de càncer de mama de la Comunitat Valenciana segons l'Ordre de 9 febrer de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula el Programa de prevenció de càncer de mama a la Comunitat Valenciana.

La modalitat d'acció concertada que es convoca és de caràcter singular per a cada un dels lots, que s'han de subscriure exclusivament amb una entitat per cada un, a la qual s'atribueix la prestació sanitària completa del Programa de prevenció de càncer de mama

2. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds de participació.

2.1. D'acord amb el que estableix l'article 8 de l'Ordre 3/2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari, les sol·licituds per a la participació en la present convocatòria han de dirigir-se a la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, mitjançant la presentació de la sol·licitud telemàtica, i es poden presentar els corresponents impresos d'instància normalitzats en qualsevol dels registres d'entrada dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, sense perjudici del que estableix la legislació vigent sobre procediment administratiu comú. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.Tots els models d'impresos d'instància i de declaracions responsables requerits en aquesta convocatòria estan disponibles en www.gva.es, accedint a la Guia PROP, «tràmits i serveis», a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.2.2. El termini per a la presentació de sol·licituds de participació en l'acció concertada convocada mitjançant la present resolució és de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Requisits de les entitats.

D'acord amb l'article 2 c) de la Llei 7/2017, d'acció concertada, les entitats públiques o privades sense ànim de lucre no vinculades o creades ad hoc per una altra empresa o grup d'empreses amb ànim de lucre, entre els fins de les quals hi haja la prevenció i el diagnòstic precoç del càncer de mama que vulguen participar en la present convocatòria, han de complir els requisits establits en l'article 6 de l'Ordre 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.

4. Documentació que cal presentar.

4.1. Juntament amb la sol·licitud de participació ha de presentar-se la documentació que s'especifica a continuació, en compliment del que disposa l'article 6 de l'Ordre 3/2017 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

a) Certificat d'autorització administrativa a l'entitat.

b) Certificat d'inscripció en el registre de centres i serveis sanitaris de la Generalitat Valenciana, o en el registre corresponent a les activitats i serveis objecte de l'acció concertada quan s'establisca aquest requisit normativament.

c) Declaració responsable d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

d) Declaració responsable del compliment de la normativa que, amb caràcter general o específic, hi siga aplicable, tant per la naturalesa jurídica de l'entitat com pel tipus de servei objecte de concertació.e) Declaració responsable de no estar incurs en causa d'incompatibilitat per a la concertació de serveis sanitaris.

f) Declaració responsable de subscriure assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els serveis o l'activitat concertada anual durant el període de vigència d'aquesta acció concertada.

g) Acreditació de solvència financera, d'acord amb el model del annex II de la resolució d'aquesta convocatòria.

h) Acreditació de solvència tècnica d'acord amb el model del annex II de la resolució d'aquesta convocatòria.

i) Declaració d'experiència en el servei objecte de l'acció concertada, conformement amb l'annex II de la Resolució d'aquesta convocatòria.

j) Acreditació de la titularitat o de disponibilitat dels mitjans materials, per qualsevol títol jurídic vàlid per a la realització de l'objecte de la present convocatòria, per un període no inferior al període de vigència d'aquesta acció concertada, conformement amb l'annex II de la resolució d'aquesta convocatòria.

k) Declaració responsable sobre el compliment del que estableix la normativa de prevenció de riscos laborals, plans d'autoprotecció, plans o mesures d'emergència.

4.2. A més, les entitats han de presentar la documentació següent:a) Memòria tècnica: memòria de la prestació del servei que s'oferta en la gestió i desenvolupament del Programa de prevenció de càncer de mama.

b) Memòria econòmica. oferta econòmica del servei oferit per a la gestió i desenvolupament del programa de prevenció de càncer de mama.

4.3. La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza els funcionaris de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics a poder obtindre directament les dades acreditatives d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Estatal, la hisenda autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, i també les dades d'identitat i, si és el cas, residència, d'acord amb el que disposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.5. Formalització de l'acord d'acció concertada.

L'acord d'acció concertada que s'establisca a l'empara d'aquesta resolució s'ha de formalitzar mitjançant un document administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 9 de l'Ordre 3/2017 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el qual s'ha de fer constar els drets i les obligacions recíproques, les característiques concretes del servei a prestar i altres circumstàncies derivades de la present convocatòria i també les condicions tècniques i administratives de l'acord d'acció concertada.

En el moment de la formalització de l'acord d'acció concertada s'ha d'acreditar, amb originals o còpies compulsades com cal, el compliment dels requisits exigits per a poder subscriure l'acord d'acció concertada.6. Vigència de l'acord d'acció concertada.

L'acord d'acció concertada que se subscriga té una duració inicial d'un any des de la data de la formalització.

Podrà prorrogar-se de forma successiva, anual i per acord mutu, fins una duració màxima de tres anys.

7. Abast i contingut del servei.

La població objecte de la prestació, la constitueixen les dones de 45 a 69 anys d'edat, que resideixen a:

Per al lot 1: Departament de Salut d'Alacant - Hospital General, aproximadament 30.516 dones de 45 a 69 anys (font SIP 2016) que han de ser citades en un interval de dos anys, la qual cosa s'estima en un total de 15.258 dones a l'any.

Per al lot 2: departament de salut de València - Hospital Clínic-Malva-rosa, aproximadament 38.215 dones de 45 a 69 anys (font SIP 2016) que han de ser citades en un interval de dos anys, la qual cosa s'estima en un total de 19.107 dones a l'any.

En ambdós departaments s'ha de prestar el servei del programa de prevenció de càncer de mama a les dones residents en l'àmbit territorial detallat anteriorment, en el qual es realitzaria els processos de:

– Citar les dones per a la realització d'un estudi mamogràfic digital cada dos anys.

– Facilitar el canvi de data i hora inicial proposta i disposar de l'atenció directa i telefònica al matí i a la vesprada.

– Informar del procediment de la prova i del seu resultat. En cas de ser necessària la realització d'una projecció addicional en la mateixa unitat, la dona serà informada del motiu de la prova complementària i del resultat.

– Facilitar una còpia de la prova realitzada i un informe del resultat a la dona que ho sol·licite.

– Aquest servei s'ofereix a les dones de forma gratuïta.

– Si durant el procés de garbellament mamogràfic es requerira la confirmació diagnòstica per a descartar una probable lesió, seria informada i atesa a través de la modalitat d'assegurament sanitari a què pertanga la dona.

A més, en el lot 2 es realitza el procés de la lectura i interpretació de l'estudi mamogràfic.

8. Pressupost i preu màxim del servei.

8.1. L'import màxim total de l'acord d'acció concertada anual és per al lot 1 de 131.355,00 euros (IVA exempt), i per al lot 2 l'import màxim total anual de l'acord d'acció concertada és de 219.286,67 euros (IVA exempt). El valor estimat de l'acció concertada pròrrogues incloses ascendix per al lot 1 a 394.065 euros i per al lot 2 a 657.860,01 euros.En tot cas, aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant. La despesa real quedarà limitada a aquella que resulte dels preus oferits per les entitats concertades i els serveis efectivament requerits per l'Administració.

8.2. Com que l'inici de l'acord es demora més enllà del dia 1 de gener de l'any 2017, el pressupost per al present exercici s'ajusta al 17 de juliol de 2017. En cas que l'acord s'iniciara més tard, el pressupost s'ajustaria proporcionalment al nombre de dies en vigència de cada exercici, però es mantendria en tot cas la duració total prevista.La distribució per aplicació pressupostària és la següent:Lot 1:APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 2017 IMPORT 2018

10.02.98.0000.413.10.251.07 70.895,71 € 60.459,29 €Lot 2:APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 2017 IMPORT 2018

10.02.98.0000.413.10.251.07 118.354,72 € 100.931,95 €

9. Límits a la contractació o cessió de serveis concertats.

L'entitat adjudicatària de l'acció concertada per a la prestació del servei de garbellament mamogràfic, ha de realitzar les activitats corresponents amb mitjans propis, i no es contempla la possibilitat de la contractació ni de la cessió del servei concertat.

10. Criteris de selecció.

10.1. En la present convocatòria s'ha de constituir una comissió tècnica per a la valoració de les sol·licituds presentades, de conformitat al que estableix l'article 8.4 de l'Ordre 3/2017 d'1 de març de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'emissió d'informe sobre el compliment de requisits i la idoneïtat de l'entitat pública o privada sense ànim de lucre, si és el cas, per a realitzar la prestació sanitària objecte de concertació.

10.2. L'informe sobre el compliment de requisits establits per a la concertació de prestació d'un determinat servei val com a justificació per a la proposta d'acord d'acció concertada corresponent.10.3 Els criteris de valoració de les sol·licituds tenen una puntuació màxima de 100 punts, a distribuir de la manera següent:Criteris de valoració Ponderació

a) Estructura del local i implantació en la localitat objecte de l'acció concertada. 20

b) Característiques de l'equipament objecte de l'acció concertada. 15

c) Plantilla de personal i anys d'experiència en la prestació del servei objecte de l'acció concertada. 15

d) Cartera de serveis objecte de l'acció concertada. 20

e) Oferta econòmica. 20

f) Bones pràctiques socials i gestió de personal, a través de la creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i promoció de la igualtat efectiva d'homes i dones en el mercat de treball.

10

Per a la valoració d'aquests criteris de selecció s'ha de tindre en compte la documentació presentada per les entitats a què es fa referència en l'apartat 4 d'aquesta convocatòria.

10.4 En cas d'empat en la puntuació obtinguda per dues o més entitats a què haguera correspost la màxima puntuació, tindrien preferència de selecció les propostes de les entitats que, en la documentació referida en l'apartat 5, presenten un pla d'igualtat prèviament aprovat per qualsevol administració pública o òrgan competent.11. Sistema de selecció.

11.1. La comissió tècnica de valoració ha d'estudiar i d'examinar totes les sol·licituds que prèviament hagen admés a tràmit els serveis tècnics de la Direcció General de Salut Pública i ha d'emetre un informe que servisca de base al òrgan instructor per a elaborar la proposta de resolució. En aquest informe, la comissió tècnica de valoració ha d'establir la llista de les possibles entitats beneficiàries ordenada per puntuació obtinguda.

11.2. Aquesta comissió tècnica de valoració la integren:

a) Com a presidenta, la directora general de Salut Pública i com a president suplent el subdirector general de Promoció de la Salut i Prevenció en l'Entorn Sanitari.

b) Com a vocals, la cap de Servei de Promoció de la Salut i Prevenció en l'Entorn Sanitari, el director de Salut Pública de València i el director de Salut Pública d'Alacant. Com a vocals suplents, un tècnic del Servei de Promoció de la Salut i Prevenció en l'Entorn Sanitari, un metge del Centre de Salut Pública de València i un metge del Centre de Salut Pública d'Alacant

c) Com a secretària titular de la comissió, la cap de Servei de Gestió de Fundacions, Consorcis i Prestacions Externes i com a secretària suplent la cap de Servei de Gestió Pressupostària.

12. Garanties de compliment de l'acord d'acció concertada.

1. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha de dur a terme de manera periòdica l'avaluació de l'execució del present acord d'acció concertada a través de la comissió de seguiment.

2. Els centres i serveis objecte d'aquesta acció concertada han d'estar sotmesos a les actuacions de control i inspecció que es duguen a terme des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a assegurar-ne el compliment correcte.

3. Aquelles qüestions litigioses que puguen derivar-se d'aquest acord d'acció concertada, les ha de resoldre la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, sense perjudici que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotmetre's a la jurisdicció contenciosa administrativa.

13. Causes de resolució de l'acord d'acció concertada.

Segons el que estableix l'article 14 de l'Ordre 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

1. Són causes de resolució dels acords d'acció concertada les següents:

a) L'acord mutu de les parts, manifestat amb una antelació de tres mesos per garantir la continuïtat del servei.

b) L'incompliment greu de les obligacions derivades de l'acord d'acció concertada per part de l'Administració o de qui siga titular del servei, després del requeriment per a exigir el compliment de les obligacions derivades de l'acord.

c) El venciment del termini de duració de l'acord d'acció concertada, llevat que s'acorde la pròrroga o renovació.

d) L'extinció de la persona jurídica a qui corresponga la titularitat.e) La revocació de l'acreditació, homologació o autorització administrativa de l'entitat concertada o dels serveis d'acció concertada.f) El cessament voluntari, autoritzat com cal, de l'entitat concertada en la prestació del servei.

g) La inviabilitat econòmica de la persona titular de l'acord d'acció concertada, constatada pels informes d'auditoria que se sol·liciten.h) La negació a atendre pacients derivats per l'Administració o la prestació de serveis concertats no autoritzats per aquesta.

i) La sol·licitud d'abonament a persones receptores dels serveis o prestacions complementàries quan no hagen sigut autoritzades per l'Administració.

j) La infracció de les limitacions a la contractació o cessió de serveis concertats.

2. Una vegada declarada l'extinció de l'acord d'acció concertada, l'Administració concertant ha d'adoptar les mesures necessàries per a garantir la continuïtat de la prestació del servei de què es tracte.

14. Jurisdicció competent.

Aquelles qüestions litigioses que puguen derivar-se de l'acord d'acció concertada han de ser resoltes per l'òrgan que va autoritzar l'acord d'acció concertada, sense perjudici que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotmetre's a la jurisdicció contenciosa administrativa.

ANNEX III

Condicions tecnicoadministratives per a l'acord d'acció concertada per a la prestació del servei de caràcter sanitari corresponent al Programa de prevenció del càncer de mama.1. Objecte

Acord d'acció concertada amb una entitat pública o entitat privada sense ànim de lucre per a la prestació sanitària del Programa de prevenció del càncer de mama en el Departament de Salut Alacant – Hospital General (lot 1) i en el Departament de Salut València – Hospital Clínic– Malva-rosa (lot 2). L'acció concertada es realitzarà amb mitjans aliens a la xarxa pròpia del sistema públic sanitari de la Comunitat Valenciana, per mitjà de la modalitat de caràcter singular i amb la completa prestació del servei basant-se en la metodologia del Programa de prevenció del càncer de mama de la Comunitat Valenciana segons l'Ordre de 9 febrer de 1996, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula el Programa de prevenció del càncer de mama a la Comunitat Valenciana.

2. Àmbit d'aplicació

La població objecte de la prestació la constitueixen les dones de 45 a 69 anys, que resideixen en el Departament de Salut d'Alacant-Hospital General i Departament de Salut València-Hospital Clínic-Malva-rosa, basant-se en la Resolució de 16 d'abril de 2009, del conseller de Sanitat, per la qual s'aprova la modificació del Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana relativa a la nova denominació dels departaments de salut, i normativa posterior que complementa i afecta el mapa sanitari:Lot 1: Departament de Salut d'Alacant-Hospital General, i concretament l'àmbit territorial que inclou els districtes censals 2 (seccions censals 10-17, 21, 23, 27-33), 3 (seccions censals 6-16, 35, 36), 4 (seccions censals 1-2, 4-7, 9-11, 23, 24), 5 (seccions censals 1-26, complet), 6 (seccions censals 1-32, complet), 7 (seccions censals 1-27, complet) i 8 (seccions censals 1-28, complet). El nombre total de dones de 45 a 69 anys és aproximadament 30.516 que hauran de ser citades en un interval de dos anys, la qual cosa s'estima en un total de 15.258 dones a l'any.Lot 2: Departament de Salut València-Hospital Clínic-Malva-rosa, i concretament l'àmbit territorial que inclou concretament els districtes censals 6 (seccions censals 1-24, 26-27), 11 (seccions censals 1-24, 26-43, 50-54), 12 (seccions censals 1-45, complet), 13 (seccions censals 1-30, complet), 14 (seccions censals 1-24, complet), i 17 (seccions censals 4-5). El nombre total de dones de 45 a 69 anys és aproximadament de 38.215 que hauran de ser citades en un interval de dos anys, la qual cosa s'estima en un total de 19.107 dones a l'any.

3. Contingut dels serveis

Seguint les recomanacions del Consell de la Unió Europea, de 2 de desembre de 2003 sobre el cribratge del càncer, l'European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis. Fourth edition i a fi de desenvolupar la cartera de serveis basant-se en l'Ordre SSI/2065/2014, de 31 d'octubre, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seua actualització; Recomanació; i l'Ordre SCO/3422/2007, de 21 de novembre, per la qual es desplega el procediment d'actualització de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, la prestació del servei sanitari del Programa de prevenció del càncer de mama, es compon de diversos processos:

3.1. Procés de citació:

a) Les dones que s'incorporen per primera vegada al programa, rebran en el seu domicili postal una carta de presentació del programa.

b) Les dones rebran la citació del programa, per mitjà de carta postal personalitzada, en què es notifica el dia, l'hora i el lloc on ha d'acudir. Junt amb la carta, la dona rebrà un fullet informatiu de la importància de la prevenció del càncer de mama i d'aquells aspectes que ha de conéixer perquè la seua participació siga informada. Aquest fullet està editat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

c) Les dones que no acudisquen a la primera citació, rebran una segona carta en el seu domicili amb les mateixes característiques que la primera citació.

d) L'entitat concertada realitzarà la gestió de les cartes que siguen tornades a fi d'actualitzar les adreces postals de les dones i registrarà aquesta informació en el sistema d'informació del programa.

e) Les dones hauran de ser citades amb un interval de dos anys. Per a això, l'entitat concertada complirà amb la planificació de la citació realitzada pel centre de salut pública del departament de què dependrà funcionalment i atendrà les consideracions que periòdicament s'indiquen per a poder complir l'objectiu de citar la població assignada en el punt 2 d'aquest acord.

f) Es garantirà la citació i atenció a les dones durant el calendari laboral establit en cada localitat i es reserva el mes d'agost per a la no activitat.

3.2. Procés de realització de l'estudi mamogràfic:

a) La dona que assisteix a la cita es registrarà en el sistema d'informació del programa de prevenció del càncer de mama.

b) Es realitzarà una enquesta sobre factors de risc de càncer de mama que serà registrada en el sistema d'informació del programa en presència de la dona.

c) S'informarà i acompanyarà la dona a la cabina on se li explicarà com ha de preparar-se per a la realització de l'estudi mamogràfic.d) A cada dona se li realitzarà un estudi mamogràfic: mamografia digital bilateral amb doble projecció (crani-cabal i obliqua-mitja-lateral).

e) Una vegada acabada la realització de l'estudi mamogràfic, es comprovarà la qualitat de la imatge i si és correcta, s'informarà la dona que rebrà en breu els resultats en el seu domicili.

f) En cas de requerir projeccions d'imatge addicionals serà citada pel professional competent que li explicarà el motiu de la realització de la prova complementària.

g) Tot el procés de citació i tipus de projeccions addicionals seran registrades en el sistema d'informació del programa de prevenció del càncer de mama.

h) Es facilitarà l'accés a l'estudi mamogràfic a tota dona que requerisca mesures adaptades per les seues característiques especials.

3.3. Procés de lectura de la mamografia.

a) Primera lectura dels estudis mamogràfics i registre en el sistema d'informació del programa.

b) Realització del consens amb doble lectura i indicació de la continuïtat assistencial a seguir o/i resultat final de l'estudi que s'ha de seguir.

c) Informació a les dones amb imatge sospitosa i indicació de continuïtat assistencial per a confirmació diagnòstica segons la seua asseguradora.

d) Coordinació amb el responsable del Programa de prevenció del càncer de mama del centre de salut pública, i específicament en el seguiment de les dones amb imatge sospitosa.

3.4. Altres processos del Programa de prevenció del càncer de mama

a) S'emetrà i enviarà per correu postal el resultat de l'estudi mamogràfic negatiu o normal.

b) Es registrarà en el sistema d'informació del programa el resultat final de l'estudi mamogràfic, i en cas de requerir proves complementàries per a confirmació diagnòstica, es registrarà tot el procediment assistencial.

c) L'entitat facilitarà tota la informació que requerisca el centre de salut pública del departament per a garantir el compliment de la metodologia del programa.

e) L'entitat concertada facilitarà tota la informació requerida per la Direcció General de Salut Pública per al seguiment i l'avaluació del desenvolupament del programa com per a aspectes relacionats amb investigació epidemiològica i sanitària.

f) L'entitat no podrà utilitzar la informació per a fins diferents dels anteriorment detallats amb cap excepció.

4. Òrgan proponent de l'acció concertada

La Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

5. Òrgan d'instrucció

Direcció General de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

6. Prestació de l'acció concertada (estructura, organització i condicions).

L'entitat concertada haurà de realitzar la prestació del servei amb els següents recursos personals d'equipament i de material per a garantir el compliment dels estàndards i paràmetres de qualitat europeus i nacionals

6.1. Recursos humans

6.1.1. Per a realitzar el procés de citació i realització de la mamografia del Programa de prevenció del càncer de mama, l'entitat concertada haurà de comptar amb 2 TER (tècnics/tècniques especialistes en Radiodiagnòstic) i 1 auxiliar administratiu/administrativa de gestió. Aquest personal haurà d'atendre les tasques de:

a) Atenció telefònica i directa, recepció de la dona i informació respecte a la citació, prova i recepció de resultats.

b) Gestió de l'agenda de citacions en coordinació i compliment amb les instruccions del centre de salut pública del departament.

c) Realització de l'enquesta de factors de risc de càncer de mama i verificació dades personals.

d) Realització de l'estudi mamogràfic: mamografia digital bilateral amb doble projecció (crani-cabal i obliqua-mitja-lateral), projeccions mamogràfiques addicionals i còpies dels estudis mamogràfics.e) Realització de les tasques relacionades amb el Programa de garantia de qualitat radiològica.

f) Gestió i manteniment del mamògraf segons els criteris que establisca la comissió científica del programa.

g) Registrar tota l'activitat en el sistema d'informació del programa de prevenció del càncer de mama i comprovar que la informació de la dona està completa i és correcta segons els criteris del programa.h) Gestió del registre d'entrades i eixides (trasllats d'història a altres unitats, etc.)

i) Adquirir, mantindre i reposar el material sanitari i d'oficina requerit en l'activitat diària de la unitat, així com l'arxivament d'històries.

j. Col·laborar en totes aquelles activitats que es requerisquen per al funcionament correcte amb l'equip i participar en activitats docents i d'investigació.

6.1.2. Per a realitzar el procés de lectura de la mamografia, l'entitat concertada haurà de comptar amb 1 facultatiu/facultativa especialista en Radiologia per a realitzar la primera lectura amb atenció directa a dones i establirà el resultat final de l'estudi mamogràfic. Aquest personal haurà d'atendre les tasques de:

a) Primera lectura dels estudis mamogràfics i registre en el sistema d'informació del programa.

b) Realització del consens amb doble lectura i indicació de la continuïtat assistencial a seguir o/i resultat final de l'estudi que s'ha de seguir.

c) Informació a les dones amb imatge sospitosa i indicació de continuïtat assistencial de per a confirmació diagnòstica segons la seua asseguradora.

d) Coordinació amb el responsable del Programa de prevenció de càncer de mama del centre de salut pública, i específicament en el seguiment de les dones amb imatge sospitosa.

Qualsevol incidència relacionada amb el personal haurà de resoldre's dins de l'àmbit de l'entitat concertada sense que menyscabe el funcionament del programa objecte de l'acord. L'entitat garantirà la formació en mamografia de cribatge d'aquests professionals.

L'entitat concertada haurà de facilitar la seua assistència a reunions, tallers i cursos, que siguen requerits per la Direcció General de Salut Pública o del centre de salut pública responsable del programa en el departament de salut objecte de l'acció concertada.

6.2. Condicions del local.

– L'entitat disposarà d'un local per al desenvolupament del programa de prevenció del càncer de mama. Aquest local disposarà de sala d'espera, zona per a realitzar les entrevistes a les dones que acudisquen a la citació del programa de prevenció del càncer de mama, sala de mamògraf amb cabines, una d'elles adaptada, sala de consulta amb lavabo, espai administratiu, zona d'arxiu, dos lavabos, mobiliari adequat i magatzem.

– En relació amb l'equipament informàtic, l'entitat concertada posarà en les seues instal·lacions els requisits necessaris per al funcionament correcte del sistema d'informació segons els criteris informàtics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

– El manteniment i reparació de qualsevol avaria anirà a càrrec de l'entitat adjudicatària.

El local, s'ubicarà en la ciutat d'Alacant per al Departament de Salut d'Alacant–Hospital General i en la ciutat de València per al Departament de Salut València–Hospital Clínic–Malva-rosa.

6.3. Equipament.

El local disposarà d'un mamògraf digital d'alta resolució, estació de treball de diagnòstic, ordinadors per a la gestió administrativa i sanitària del programa de prevenció del càncer de mama, impressora, i mobiliari bàsic per al seu funcionament.

En relació a l'equipament radiològic, l'entitat concertada posarà els requisits necessaris per al funcionament correcte del sistema d'informació segons els criteris informàtics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Els equips que l'entitat concertada oferisca tindran una vida mitjana no major de 7 anys

Els equipaments radiològics estaran subjectes a totes aquelles revisions i controls de qualitat que requerisca el Servei de Protecció Radiologia i la Comissió Científica del Programa de prevenció del càncer de mama de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública segons la normativa d'ús d'equipament amb rajos X.

Per a realitzar el procés de citació i realització de la mamografia del Programa de prevenció del càncer de mama, es disposarà de 3 PC i impressora i el programari i sistemes de comunicació adequats per al funcionament correcte del programa afegint un PC, en el cas d'incorporar el procés de lectura de la mamografia

6.4. Material fungible.

L'entitat concertada haurà de disposar del material necessari (paper, sobres, segell) per a la publitramesa també haurà de disposar de sobres-contenidors d'històries, suport per a gravació de mamografies digitals i qualsevol altre tipus de material d'oficina necessari per al seu funcionament correcte. El material de comunicació amb les dones haurà de portar el logotip de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Per a la inclusió de qualsevol altre logotip, l'entitat concertada haurà d'informar prèviament l'òrgan competent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la seua aprovació.

L'entitat haurà de preveure la disponibilitat del dit material en estoc de manera que no es paralitze l'activitat.

7. Delimitació de les prestacions

El servei es prestarà a dones d'edat compresa entre els 45 i els 69 anys, residents en l'àmbit territorial descrit en el punt 2.L'entitat concertada utilitzarà el sistema d'informació i l'aplicació informàtica del Programa de prevenció del càncer de mama de la Comunitat Valenciana per a gestionar l'accés de la població assignada en el punt 2.

L'entitat concertada ha de garantir el compliment de tots els processos i activitats del Programa de prevenció del càncer de mama de la Comunitat Valenciana amb la metodologia del Programa i qualsevol modificació o instrucció que la Direcció General de Salut Pública, així com la Comissió Científica del Programa de prevenció del càncer de mama consideren oportunes.

L'activitat realitzada comptarà amb el suport per al seu control, seguiment i assessorament del Comité Científic del Programa de prevenció del càncer de mama de la Comunitat Valenciana, dependent de la Direcció General de Salut Pública.

L'entitat que preste el servei concertat estarà sotmesa a les actuacions de control i inspecció que es duguen a terme des de la conselleria per a assegurar el correcte compliment dels acords d'acció concertada subscrits.

8. Duració de l'acord i pròrroga

L'acord tindrà vigència d'un any, prorrogable de manera anual i de mutu acord, fins a una duració màxima de tres anys.

9. Tarifes i pressupost

S'estima una tarifa de 14,60 € per dona estudiada per al departament de D.S. Alacant-Hospital General i 17,27 € per al departament de D.S. València-Hospital Clínic– Malva-rosa, per imputar el procés de lectura de l'estudi mamogràfic en la prestació del servei concertat.10. Pressupost per als serveis concertats

En conseqüència, considerant la tarifa estimada de la prestació del servei concertat per dona estudiada, les dones que han de ser estudiades en cada departament objecte de l'acció concertada i considerant les variacions que puguen produir-se de les estimacions realitzades quant al nombre de dones estudiades i que no podrà superar el pressupost assignat.

– Lot 1: 131.355,00 euros per al departament de Salut Alacant-Hospital General i

– Lot 2: 219.286,67 euros per al departament de Salut València–Hospital Clínic–Malva-rosa

11. Aplicació pressupostària a càrrec del pressupost.

L'aplicació pressupostària és: 10.02.98.413.10.251.07

12. Sistema de pagament

La facturació de l'acció concertada s'ajustarà sempre al nombre de dones estudiades i verificades per l'òrgan proponent de l'acció concertada

Les quantitats corresponents a aquesta activitat seran abonades amb una periodicitat mensual.

L'entitat emetrà una factura amb el mes a què es fa referència l'activitat. Quant al termini d'expedició d'aquesta, es realitzara d'acord amb el que estableix l'article 11 del RD 1619/2012 de 30 de novembre pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. Les dades de caràcter personal dels pacients que puguen figurar en la factura hauran de complir les previsions establides a aquest efecte en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Des del sistema d'informació per a la gestió i avaluació del programa de prevenció del càncer de mama, i per la Direcció General de Salut Pública, s'avaluarà l'activitat realitzada per l'entitat concertada i es procedirà a validar i tramitar la factura per a procedir al seu abonament.13. Sistemes d'informació i avaluació de l'acord

Per a garantir que les dones de l'àmbit territorial objecte d'aquest acord puguen ser citades en l'interval de dos anys, mensualment es realitzarà un informe per part de l'entitat concertada amb el nombre de dones citades i el nombre de dones sotmeses a cribatge i la planificació de les dones previstes per a citar i estudiar en el següent mes.

S'adjuntarà la planificació anual de la citació de dones i el nombre de dones pendents de citació després de l'activitat mensual.

La unitat i el servei concertat estaran sotmesos a les actuacions de control i inspecció que es duguen a terme des de l'Administració per a assegurar el correcte compliment dels acords d'acció concertada subscrits.

La Direcció General de Salut Pública, a través del sistema d'informació del Programa de prevenció del càncer de mama verificarà l'avaluació de l'acord.

14. Obligacions derivades de l'acord d'acció concertada

14.1. Obligacions de l'entitat concertada:

L'entitat concertada per a la prestació del servei del programa de prevenció del càncer de mama realitzarà les activitats corresponents amb mitjans propis, no es preveu la possibilitat de la contractació ni cessió del servei concertat.

L'entitat haurà de garantir que:

a) Les dones residents en l'àmbit territorial detallat en el punt 2 tindran dret al servei del programa de prevenció del càncer de mama.b) Les dones rebran citació per a la realització d'un estudi mamogràfic digital cada dos anys.

c) Tindran dret que se'ls facilite el canvi de data i hora inicial proposada i disposar de l'atenció directa i telefònica en període de matí i vesprada.

d) La dona té dret a ser informada de procediment de la prova i del seu resultat. En cas de ser necessària la realització d'una projecció addicional en la mateixa unitat, la dona serà informada del motiu de la prova complementària i del seu resultat.

e) La dona té dret a sol·licitar còpia de la prova realitzada i informe del resultat.

f) En tot cas, la dona tindrà dret a realitzar suggeriments o les reclamacions que considere oportunes per les vies establides en la normativa vigent de drets i obligacions del pacient, basant-se en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.g) Aquest servei s'oferirà a les dones de forma gratuïta.

h) Si durant el procés de cribatge mamogràfic es requereix la confirmació diagnòstica per a descartar una probable lesió, serà informada i atesa a través de la modalitat d'assegurament sanitari a què pertanga la dona.

14.2. Obligacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

L'entitat concertada té dret a l'abonament per part de la conselleria dels serveis realitzats d'acord amb les condicions de l'acord d'acció concertada subscrit, els preus convinguts i les modificacions aprovades.El pagament de les prestacions s'efectuarà després de la seua realització, amb una periodicitat mensual, prèvia presentació de factura o document equivalent i expedició de certificació de conformitat pel departament de salut corresponent. El procediment de presentació de la facturació i les seues característiques s'adaptaran en cada moment a les indicacions que realitze l'administració.

La facturació de l'acció concertada s'ajustarà sempre al nombre de dones estudiades i verificades per l'òrgan proponent de l'acció concertada. La conselleria abonarà el màxim pressupostat en la memòria econòmica, és a dir, 9000 dones estudiades/any per a D.S. Alacant-Hospital General i 12.700 dones estudiades/any per al departament de D.S. València-Hospital Clínic– Malva-rosa.

14.3. Modificació de l'acció concertada.

Les variacions que puguen produir-se en els serveis per circumstàncies derivades de l'augment de la població estudiada o per altres circumstàncies individualitzades, donaran lloc a la modificació de l'acció concertada, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient, i no afecten els requisits que s'estableixen per a la prestació i provisió del servei.L'acció concertada es podrà modificar d'ofici o a instància del titular del servei, sempre que concórreguen motius d'interés públic, serà preceptiva, en cas de modificació d'ofici, l'audiència de la part interessada.

L'òrgan competent per a aprovar la modificació serà, en tot cas l'òrgan competent per a l'aprovació de la resolució de concessió de l'acció concertada.

15. Penalitats

L'incompliment de les obligacions contingudes en les condicions tècniques en relació amb la prestació del programa de prevenció del càncer de mama comportarà la imposició a l'entitat concertada de les penalitats establides en el present apartat, sense perjuí de l'obligació de rescabalament dels danys i perjuís que s'hagen ocasionat.El present règim de penalitats l'aplicarà la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública independentment que els fets que donen lloc a l'incompliment puguen ser causa de resolució de l'acord d'acció concertada i amb independència així mateix dels mecanismes de deduccions previstos.

15.1. Causes d'incompliment i graduació.

Els incompliments de l'entitat concertada als efectes del present règim de penalitats es classifiquen en molt greus, greus i lleus.Es consideren Incompliments molt greus:

a) No sol·licitar o no obtindre alguna de les autoritzacions necessàries per a l'efectiva la posada en servei de les infraestructures sanitàries.

b) La resistència, excusa o negativa a les tasques inspectores de la conselleria, o de la persona o entitat en qui aquesta delegue.

c) La sol·licitud d'abonament a persones receptores dels serveis o prestacions complementàries quan no hagen sigut autoritzades per la conselleria.

d) La negació a atendre la població objecte de l'acció concertada o la prestació de serveis concertats no autoritzats per la conselleria.e) La comissió de més de dues faltes greus en el període d'un any.

Es consideren Incompliments greus:

a) L'incompliment de les obligacions contingudes en les condicions tècniques sobre protecció de dades de caràcter personal i el seu malament o indegut ús.

b) L'incompliment de qualsevol requeriment que li dirigisca la conselleria amb vista a l'esmena de defectes relatius a la qualitat de la prestació del servei o a la reducció de terminis de demora en les prestacions.c) Els retards en l'esmena dels requeriments formulats per la conselleria, o aquells derivats de les auditories realitzades.

d) La comissió de més de tres faltes lleus en el període d'un any.

Es consideren Incompliments lleus:

Constitueixen infracció lleu qualsevol incompliment dels requeriments que li dirigisca la conselleria amb vista a l'adequat compliment de les obligacions fixades en les condicions tècniques i en la resta de normativa aplicable no qualificada de molt greu i/o greu.

15.2 Responsabilitats per incompliment

Sense perjuí de la facultat de l'Administració autonòmica sanitària de resolució de l'acord per incomplir-lo, s'estableix una minoració de la liquidació mensual consistent en:

a) Per incompliments lleus, fins a un màxim d'un 2 % del pressupost total anual de l'acció concertada.

b) Per incompliments greus, fins a un màxim d'un 5 % del pressupost total anual de l'acció concertada.

c) Per incompliments molt greus, fins a un màxim d'un 10 % del pressupost total anual de l'acció concertada i la resolució del contracte.15.3 Tramitació

A) Inici:

L'expedient s'incoarà sempre d'ofici, per acord de l'òrgan proponent de la present acció concertada a proposta d'algun dels òrgans següents:

7. Les comissions de seguiment

8. L'alta inspecció de serveis sanitaris

Les propostes d'actuació d'aquests òrgans també podran iniciar-se d'ofici, després de fer els oportuns esbrinaments sobre aquelles reclamacions o queixes d'usuaris que es referisquen al funcionament de l'acció concertada.

B) Instrucció:

L'òrgan proponent de la present acció concertada a la vista de les actuacions dutes a terme, acordarà l'inici de l'expedient o l'arxivament de les actuacions, a aquest efecte designarà l'òrgan instructor de l'expedient, en el departament de salut corresponent on s'haja produït el fet causant de l'incompliment.

En l'acord d'inici del procediment, es podrà disposar la seua acumulació a altres amb què guarde identitat substancial o íntima connexió. Contra l'acord d'acumulació no procedirà cap recurs.

L'acord d'iniciació de l'expedient serà comunicat a l'entitat concertada i a l'òrgan instructor designat.

Rebut l'expedient per l'òrgan instructor, aquest procedirà a realitzar les actuacions que crega oportunes per a l'esclariment dels fets, si són procedents, com ara preses de declaracions a testimonis, representants de treballadors i/o voluntaris de l'entitat concertada, petició de documents, etc.

Una vegada realitzats els esbrinaments previs, es procedirà a formular a l'entitat concertada un escrit de càrrecs en el qual, per mitjà d'una redacció clara, concisa es continguen, almenys, la informació següent:1. Descripció dels fets que se li imputen.

2. Extractes de les actuacions dutes a terme.

3. Qualificació provisional de l'incompliment o incompliments presumptament comesos.

A partir de la notificació de l'escrit de càrrecs, l'entitat interessada disposarà d'un termini de 10 dies hàbils per al tràmit de vista de l'expedient contradictori, amb dret a obtenció de còpies dels documents que hi conté, i formular les al·legacions que considere oportunes en defensa dels seus interessos.

Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini per a la seua presentació sense que aquestes s'hagen presentat, l'òrgan instructor formularà proposta de resolució en què s'elevarà a definitiva la qualificació provisional de l'incompliment.

C) Resolució:

La resolució correspondrà a la Direcció General de Salut Pública. L'expedient quedarà resolt en el termini màxim de tres mesos des de la seua incoació.

D) Recursos:

Les resolucions adoptades per l'òrgan competent en aplicació del règim de faltes i sancions previstes en aquest document de condicions tècniques i administratives, posen fi a la via administrativa i només es podrà interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar la resolució.E) Execució:

Les resolucions adoptades en aplicació d'aquest règim d'incompliments i imposició de penalitats seran immediatament executives, sense perjuí d'allò que estableix l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'execució de les resolucions la durà a terme el departament econòmic del departament de salut corresponent o, si és el cas, la direcció territorial competent, per mitjà de la minoració de la liquidació del mes següent a aquell en què s'haja dictat la resolució en la quantia que s'hi determine, en funció de la gravetat de l'incompliment, segons el que preveu aquest document de condicions tècniques i administratives.16. Comissió de seguiment

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública avaluarà l'execució de l'acord d'acció concertada per a prestació de garbellament mamogràfic a través de la Comissió de seguiment de l'acord

16.1. Composició de la Comissió de seguiment.

La Comissió de seguiment estarà formada per dos representants designats per l'entitat concertada i dos representants de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, un designat per la Direcció General de Salut Pública, i un altre designat pel centre de salut pública en el territori del qual se subscriga l'acord.

16.2. Funcions de la Comissió de seguiment.

Seran funcions de la Comissió de seguiment les següents:

– Revisar que el cribatge mamogràfic es realitza atenent els estàndards de qualitat i periodicitat nacionals i europeus.

– Supervisar que el cribatge mamogràfic complisca les condicions que establisca la normativa sectorial aplicable.

– Vetlar perquè el nombre de dones citades i estudiades s'ajusta a les exigències de l'acord d'acció concertada.

– Realitzar el seguiment sobre el compliment de les clàusules de l'acord d'acció concertada.

– Analitzar els suggeriments, queixes o agraïments i proposar millores en els sistemes de gestió i control de l'activitat.

– Establir els controls de qualitat addicionals que es consideren necessaris a fi de garantir l'adequada prestació sanitària i qualitat assistencial.

– Proposar la imposició de penalitats

– Les funcions addicionals que determine la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

– La Comissió es reunirà, almenys una vegada a l'any per a realitzar la valoració de l'acció concertada.

17. Informació confidencial i termini de confidencialitat

L'entitat concertada custodiarà la informació del sistema d'informació del programa de prevenció del càncer de mama que es produïsca i en qualsevol suport, amb total garantia de confidencialitat, seguretat i secret professional. L'accés, procés, i tractament de la informació esmentada, ha d'ajustar-se a la normativa vigent respecte d'això, especialment a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

18. Obligació de subscripció d'assegurances de responsabilitat civil

Les entitats hauran d'acreditar amb antelació a la formalització de l'acord haver constituït una assegurança de responsabilitat civil que garantisca la cobertura dels danys ocasionats tant a tercers com a les mateixes institucions sanitàries o el seu personal per la seua gestió.

L'àmbit temporal de la pòlissa haurà de comprendre tots els fets produïts durant la vigència de l'acord, encara que la reclamació es realitze amb posterioritat. El període de descobriment tindrà una duració mínima d'un any a comptar de la finalització de l'acord, incloses les pròrrogues si és el cas.València, 19 de juny de 2017.– La directora general de Salut Pública: Ana María García García.

Mapa web