Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2017, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a la convocatòria de l'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica. [2017/5178]

(DOGV núm. 8060 de 12.06.2017) Ref. Base de dades 005126/2017
Fets

1. El càncer és una de les principals causes de mortalitat i morbiditat a la Comunitat Valenciana a Espanya i en la resta de les societats desenvolupades. Constitueix un problema de salut de primera magnitud per l'impacte personal que provoca en els malalts i els seus acostats, i la repercussió assistencial que té el seu abordatge.

Les prioritats d'acció de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en aquest camp, es resumeixen a disminuir l'impacte del càncer, millorar la qualitat de vida i augmentar els anys viscuts sense incapacitat pels ciutadans de la Comunitat Valenciana, de manera que les persones diagnosticades de càncer visquen més i millor en qualsevol fase de la malaltia.

2. En la Comunitat Valenciana, cada any al voltant de 25.000 persones són diagnosticades d'algun tipus de càncer (font: Sistema d'Informació Oncològica de la Comunitat Valenciana). Les morts per tumor s'han convertit en la segona causa de mortalitat en la nostra Comunitat, a molt curta distància de les produïdes per malalties cardiovasculars.Els tumors són la primera causa de mort en homes i la segona en dones, amb una mortalitat proporcional de 33,6 % i 22,6 % respectivament. L'any 2013 es van produir en la CV 11.432 morts per càncer, de les quals el 61 % eren homes enfront del 39 % de dones.

3. El càncer s'ha d'abordar de forma integral. Junt amb la promoció d'hàbits de vida saludables i la detecció precoç, els avanços aconseguits en el tractament multidisciplinari del càncer han aconseguit augmentar la taxa de curacions fins nivells insospitats fa 20 anys. A més, en els pacients en què no es pot aconseguir la curació, s'augmenta la supervivència i la qualitat de vida de forma molt notable.L'abordatge rigorós i coordinat del càncer inclou l'establir aliances estratègiques amb altres entitats que s'ocupen de la resolució d'aquest problema de salut, amb un acostament interdisciplinari, per a millorar la coordinació de la xarxa de serveis assistencials entre si i amb la comunitat, amb la persona en el centre de la nostra activitat.

4. La recent Llei 7/2017, de 30 de març, de la Generalitat, regula l'establiment d'acords d'acció concertada amb entitats públiques o entitats privades sense ànim de lucre, per a la prestació a les persones de serveis de caràcter sanitari, amb mitjans aliens a la xarxa pròpia del sistema públic sanitari de la Comunitat Valenciana, i permetrà canalitzar aquestes aliances amb aquelles entitats de lluita contra el càncer d'arrelament social i tractament integral de la malaltia.

5. L'informe del director general d'Assistència Sanitària, de data 5 de maig de 2017, justifica la necessitat de convocar l'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica d'acord amb l'article 8.1 de l'Ordre 3/2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.Fonaments de dret

1. Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, en l'article 90.2. Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana.

3. Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, modificada pel Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions.

4. Llei 7/2017, de 30 de març, de la Generalitat sobre acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.6. Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel que determina les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat

7. Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

8. Ordre 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.

9. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

11. Decret 15/2007, de 9 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen mecanismes per a agilitzar l'assistència sanitària a processos oncològics.

12. Ordre de 22 de desembre de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen terminis en els processos assistencials del melanoma.

13. Ordre 2/2015, de 25 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat de teixits i tumors i subcomissions de tumors de la Comunitat Valenciana.

14. Ordre 5/2015, de 5 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen els dispositius organitzatius que realitzen consell genètic en càncer a la Comunitat Valenciana.

15. Ordre de 15 de desembre de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea el Sistema d'Informació sobre Càncer de la Comunitat Valenciana.Vist tot això, resolc:Primer

Convocar l'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica, d'acord amb el que estableix l'annex I d'aquesta resolució.

Segon

Declarar la urgència d'aquesta convocatòria d'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica, d'acord amb l'informe justificatiu emès pel director general d'assistència sanitària previst en l'article 8, apartat 1, de l'Ordre 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Tercer

Aprovar les condicions administratives i tècniques, els requisits aplicables a l'acció concertada objecte de la present convocatòria, així com les condicions econòmiques que figuren en l'annex III.Quart

Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que hi estimen escaient.

València, 31 de maig de 2017.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

ANNEX I

Convocatòria de l'acció concertada per a la prestació

assistencial integral oncològica1. Objecte, àmbit d'aplicació i modalitat de l'acció concertada

L'acció concertada té per objecte la prestació del servei d'assistència sanitària integral dels pacients amb problemes oncològics, en totes o en qualsevol de les seues fases, des de la confirmació diagnòstica fins al final de l'assistència oncològica, a pacients residents assegurats i assimilats a la Comunitat Valenciana amb càrrec a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (CSUSP).

Les modalitats de prestació del servei incloses en l'acord d'acció concertada comprenen:

– La confirmació diagnòstica a partir de sospita clínica fonamentada, detectada en un departament de salut, d'acord amb els criteris establits per al sistema valencià de salut.

– El tractament oncològic hospitalari i ambulatori, complet o per a determinades assistències.

– El seguiment posterior fins que els pacients estiguen en remissió i hagen completat el seu pla individualitzat d'atenció, fins a un màxim de cinc anys des que finalitze el tractament actiu del tumor primari, i de les seues recidives locals i metastàtiques (excepte el tractament hormonal oral). Transcorreguts aquests cinc anys, el seguiment posterior que requerisca el pacient es realitzarà en el seu departament d'origen, excepte autorització expressa del departament per a un termini determinat.L'acció concertada inclou l'assistència integral dels pacients amb problemes oncològics que resideixen i formen part de la població protegida dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana, amb cobertura sanitària pública de conformitat amb el que estableix la Llei 3/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional Salut i normes de desplegament, i el Decret llei 3/2015, de 24 de juliol, del Consell, pel qual es regula l'accés universal a l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana.

El Consorci Hospital General de València s'adhereix al que estableix la present acció concertada, per la qual cosa el procediment per a l'assistència als pacients del departament València – Hospital General en el marc del present acord d'acció concertada serà el mateix que per als pacients de la resta de departaments.

Les entitats gestores dels departaments en règim de concessió administrativa podran adherir-se a l'acord d'acció concertada per a l'atenció oncològica de la població de la seua capita.

Quant a l'atenció a les persones desplaçades, s'actuarà de conformitat amb el que estableix la normativa estatal vigent, els reglaments comunitaris de coordinació de Sistemes de Seguretat Social i els convenis bilaterals subscrits per l'Estat espanyol en matèria d'assistència sanitària.

La modalitat d'acció concertada que es convoca és de caràcter singular per a la Comunitat Valenciana, subscrivint-se exclusivament amb una entitat, a la qual s'atribueix la completa prestació del servei d'assistència sanitària integral oncològica.2. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds de participació

2.1. D'acord amb el que estableix l'article 8 de l'Ordre 3/2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, les sol·licituds per a la participació en la present convocatòria hauran de dirigir-se a la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, mitjançant la presentació de la sol·licitud telemàtica, podent presentar els corresponents impresos d'instància normalitzats en qualsevol dels registres d'entrada dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, sense perjuí del que estableix la legislació vigent sobre procediment administratiu comú. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

Tots els models d'impresos d'instància i de declaracions responsables requerits d'aquesta convocatòria, axí com els apèndixs de les condicions técniques administratives estan disponibles en www.gva.es, accedint a la Guia PROP, «tràmits i serveis», a partir de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2.2. El termini per a la presentació de sol·licituds de participació en l'acció concertada convocada mitjançant la present resolució serà de vint dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Requisits de les entitats

Les entitats públiques o privades sense ànim de lucre entre els fins de les quals estiga l'atenció a pacients amb problemes oncològics que vullguen participar en la present convocatòria, hauran de complir els requisits establits en l'article 6 de l'Ordre 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari.

4. Documentació a presentar

4.1. Junt amb la sol·licitud de participació haurà de presentar-se la documentació que s'especifica a continuació, en compliment del que disposa l'article 6 de l'Ordre 3/2017 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

a) Certificat d'autorització administrativa de l'entitat.

b) Certificat d'inscripció en el registre de centres i serveis sanitaris de la Generalitat Valenciana, o en el registre corresponent de les activitats i serveis objecte de l'acció concertada, quan s'establisca aquest requisit normativament.

c) Declaració responsable d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

d) Declaració responsable del compliment de la normativa que, amb caràcter general o específic, li siga aplicable, tant per la naturalesa jurídica de l'entitat com pel tipus de servei objecte de concertació.

e) Declaració responsable de no estar incurs en causa d'incompatibilitat per a la concertació de serveis sanitaris.

f) Declaració responsable de subscriure assegurança de responsabilitat civil anual que cobrisca els serveis o l'activitat concertada durant el període de vigència d'aquesta acció concertada.

g) Acreditació de solvència financera, d'acord amb el model d'imprès arreplegat en l'annex II de la resolució d'aquesta convocatòria.

h) Acreditació de solvència tècnica d'acord amb el model d'imprès arreplegat en l'annex II de la resolució d'aquesta convocatòria.

i) Acreditació d'experiència en el servei objecte de l'acció concertada, d'acord amb el model d'imprès arreplegat en l'annex II de la resolució d'aquesta convocatòria.

j) Acreditació de la titularitat del servei objecte de l'acció concertada, o de disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al període de vigència d'aquesta acció concertada, d'acord amb el model d'imprès arreplegat en l'annex II de la resolució d'aquesta convocatòria.

k) Declaració responsable sobre el compliment del que estableix la normativa de prevenció de riscos laborals, plans d'autoprotecció, plans o mesures d'emergència.

4.2. A més, les entitats hauran de presentar la documentació següent:a) Oferta econòmica dels serveis oferits per a la prestació assistencial integral oncològica, desglossant, si és el cas, l'IVA tal com s'indica en l'annex II.

b) Relació nominal de la plantilla de personal, especificant el tipus de contracte, durada i antiguitat en l'entitat.

c) Acreditacions i certificacions de qualitat i excel·lència aconseguides en el seu àmbit: certificacions ISO 9001:2008 – transposició a Europa (EN) i a Espanya (UNE) pels organismes oficials corresponents (CEN i AENOR) – l'acreditació JACIE (Joint Accreditation Committee) o altres acreditacions o reconeixements.

d) Relació de bones pràctiques socials i de gestió de personal, en relació amb la creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i les mesures de promoció de la igualtat efectiva d'homes i dones en el mercat de treball.

e) Plans de docència i de formació del personal.

f) Memòria justificativa de l'adequació de les activitats als criteris de bones pràctiques del Sistema Nacional de Salut, i Integració del conjunt d'activitats de l'entitat amb els programes, plans i estratègies de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

g) Relació d'equipament de suport al diagnòstic, tractament i hospitalització.

4.3. La presentació de la sol·licitud suposa que l'entitat autoritza els funcionaris de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, perquè puguen obtenir directament les dades acreditatives d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària estatal i amb la hisenda autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, així com les dades d'identitat i, si és el cas, residència, d'acord amb el que disposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.5. Formalització de l'acord d'acció concertada

L'acord d'acció concertada que s'establisca a l'empara d'aquesta resolució es formalitzarà mitjançant document administratiu, d'acord amb el que preveu l'article 9 de l'Ordre 3/2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el qual es faran constar els drets i les obligacions recíproques, les característiques concretes del servei a prestar i altres circumstàncies derivades de la present convocatòria, així com les condicions tècniques i administratives de l'acord d'acció concertada.

En el moment de la formalització de l'acord d'acció concertada s'haurà d'acreditar, amb originals o còpies degudament compulsades, el compliment dels requisits exigits per a poder subscriure l'acord d'acció concertada.6. Vigència de l'acord d'acció concertada

L'acord d'acció concertada que se subscriga tindrà una durada inicial de tres anys des de la data de la seua formalització.

Podrà prorrogar-se de forma successiva, anual i de mutu acord, fins una durada màxima de 10 anys.7. Abast i contingut del servei

La previsió del nombre de prestacions d'assistència integral oncològica a concertar s'estima entre 30.000 pacients per any, dels quals al voltant d'un 15 % iniciaran la seua assistència durant l'any amb la confirmació diagnòstica (casos nous de càncer), i la resta seran pacients en tractament o seguiment. Entre el 20 % i el 25 % del total de pacients atesos, requerirà un ingrés hospitalari.

Ha d'entendre's que l'estimació de les prestacions que consta en el document tècnic i administratiu té com a única finalitat facilitar als possibles sol·licitants el disseny de l'estructura, el contingut i el dimensionament de la proposta d'acció concertada.

Els continguts de les prestacions es detallen en les condicions tècniques.8. Pressupost i preu del servei

8.1. L'import màxim total de l'acord d'acció concertada per als tres anys de vigència és de 161.340.000 euros (IVA exempt). Açò és, 53.780.000 € anuals. En tot cas, aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant. La despesa real quedarà limitada a aquella que resulte dels preus oferits per l'entitat concertada i els serveis efectivament requerits per l'Administració i prestats per l'entitat.8.2. Com l'inici de l'acord es demora més enllà del dia 1 de gener de l'any 2017, el pressupost per al present exercici s'ajusta a l'1 de juliol de 2017. En cas, que l'acord s'iniciara més tard, el pressupost s'ajustarà proporcionalment al nombre de dies en vigència de cada exercici, mantenint en tot cas la durada total prevista.La distribució per aplicació pressupostària és la següent:

8.3. El preu del servei és l'establit en els apèndixs 1 al 5 del document tècnic administratiu arreplegat en l'annex 3 de la present convocatòria.

8.4. Als efectes de l'aplicació de les disposicions de l'article 106.2 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la present convocatòria no està sotmesa al règim de notificació d'ajudes de l'Estat.9. Límits a la contractació o cessió de serveis concertats

S'autoritza la col·laboració amb tercers sempre que aquesta recaiga sobre serveis objecte d'aquesta acció concertada. En la memòria a presentar per part de les entitats interessades hauran d'indicar-se els serveis que es volen subcontractar, que no podran ser superiors al 50 % de l'import econòmic anual de l'acord.

10. Criteris de selecció

10.1. En la present convocatòria es constituirà una comissió tècnica per a la valoració de les sol·licituds presentades, de conformitat al que preveu l'article 8.4 Ordre 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'emissió d'informe sobre el compliment de requisits i la idoneïtat de l'entitat pública o privada sense ànim lucratiu, si és el cas, per a realitzar la prestació sanitària objecte de concertació.

10.2. L'informe sobre el compliment de requisits establits per a la concertació de prestació d'un determinat servei, servirà de justificació per a la corresponent proposta d'acord d'acció concertada.10.3. Els criteris de valoració de les sol·licituds tindran una puntuació màxima de 100 punts, que es distribuiran de la manera següent:a) Recursos humans, materials i tècnics del centre: fins a 25 punts.1. Recursos humans: increment en el nombre de facultatius per damunt dels requeriments segons el Document de condicions tècniques administratives (DCTA), fins a un màxim del 10 %, fins a 5 punts.2. Recursos materials i tècnics:

– Increment en cada un dels equips d'alta tecnologia del DCTA: en funció de la intensitat i complexitat: fins a 5 punts.

– Increment dels espais individuals d'hospitalització, accessibilitat, adaptabilitat i flexibilització dels espais de consulta: fins a 15 punts.b) Activitats de l'Entitat: fins a 40 punts.

1. Adequació de les activitats als criteris de bones pràctiques del Sistema Nacional de Salut, en particular a l'evidència científica i acreditacions i certificacions de qualitat i excel·lència aconseguides en el seu àmbit: fins a 20 punts.

2. Alineament i integració del conjunt d'activitats de l'entitat amb els programes, plans i estratègies de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: fins a 20 punts.

Ambdós criteris es valoraran mitjançant la memòria a la qual s'ha fet referència en l'apartat 4.2.f y les acreditacions o reconeixements de l'apartat 4.2.c.

c) Oferta econòmica per a la prestació del servei o serveis oferits, desglossant, si és el cas, l'IVA: fins a 20 punts.

d) Creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % pel 7 % de la plantilla: fins a 5 punts.

e) Mesures de promoció de la igualtat efectiva d'homes i dones en el mercat de treball: fins a 5 punts.

f) Pla de docència i pla de formació del personal: fins a 5 punts.Per a la valoració d'aquests criteris de selecció es tindrà en compte la documentació presentada per les entitats a què es fa referència en l'apartat 4 d'aquesta convocatòria.

10.4. En cas d'empat en la puntuació obtinguda per dues o més entitats a què haguera correspost la màxima puntuació, tindran preferència de selecció les propostes de les entitats que, en la documentació referida en l'apartat 5, presenten un pla d'igualtat prèviament aprovat per qualsevol administració pública o òrgan competent.10.5. Per a la valoració de l'oferta econòmica a què es fa referència en l'apartat c del punt 10.3 anterior s'assignarà una màxim de 20 punts mitjançant una fórmula de proporció inversa, de manera que s'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta econòmica més baixa i la resta d'ofertes es valoraran mitjançant proporcionalitat inversa amb l'anterior, aplicant la formula següent:IOV = 20xIOME/IOVsent:

IOME: import de l'oferta més econòmica.

IOV: import de l'oferta a valorar10.6. La valoració de les ofertes finals de la resta d'apartats es realitzarà mitjançant una fórmula de proporció directa.

11. Sistema de selecció

En cas d'haver d'aplicar la puntuació prevista en el punt 10.3 anterior, la valoració es farà de la manera següent:

11.1. La comissió tècnica de valoració estudiarà i examinarà totes les sol·licituds que prèviament hagen admès a tràmit els serveis tècnics de la Direcció General d'Assistència Sanitària, i emetrà un informe que servirà de base a l'òrgan instructor per a elaborar la proposta de resolució. En aquest informe, la comissió tècnica de valoració establirà la llista de les possibles entitats beneficiàries ordenada per puntuació obtinguda.

11.2. Aquesta comissió tècnica de valoració la integraran:

a) Com a president, el director general d'Assistència Sanitària i president suplent el subdirector general de Planificació i Organització Assistencial.

b) Com a vocals, tres tècnics de la Direcció General d'Assistència Sanitària i un tècnic de la subdirecció general de Recursos Econòmics (titulars i suplents).

c) Com a secretària titular de la comissió, la cap de servei de Gestió de Fundacions, Consorcis i Prestacions Externes, i secretària suplent la cap de Servei de Gestió Pressupostària.

12. Garanties de compliment de l'acord d'acció concertada

1. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública durà a terme de manera periòdica l'avaluació de l'execució del present acord d'acció concertada a través de la comissió de seguiment.

2. Els centres i serveis objecte d'aquesta acció concertada estaran sotmesos a les actuacions de control i inspecció que es duguen a terme des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a assegurar-ne el correcte compliment.

3. Aquelles qüestions litigioses que puguen derivar-se d'aquest acord d'acció concertada seran resoltes per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, sense perjuí que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotmetre's a la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

13. Causes de resolució de l'acord d'acció concertada

Segons el que estableix l'article 14 de l'Ordre 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:

1. Són causes de resolució dels acords d'acció concertada les següents:

a) L'acord mutu de les parts, manifestat amb una antelació de tres mesos per a garantir la continuïtat del servei.

b) L'incompliment greu de les obligacions derivades de l'acord d'acció concertada per part de l'Administració o de qui siga titular del servei, previ requeriment per a exigir el compliment de les obligacions que se'n deriven.

c) El venciment del termini de duració de l'acord d'acció concertada, llevat que se n'acorde la pròrroga o renovació.

d) L'extinció de la persona jurídica a què corresponga la titularitat.e) La revocació de l'acreditació, homologació o autorització administrativa de l'entitat concertada o dels serveis de l'acció concertada.f) El cessament voluntari, degudament autoritzat, de l'entitat concertada en la prestació del servei.

g) La inviabilitat econòmica de la persona titular de l'acord d'acció concertada, constatada pels informes d'auditoria que se sol·liciten.h) La negació a atendre pacients derivats per l'Administració o la prestació de serveis concertats no autoritzats per ella.

i) La sol·licitud d'abonament a persones receptores dels serveis o prestacions complementàries quan no hagen sigut autoritzades per l'Administració.

j) La infracció de les limitacions a la contractació o cessió de serveis concertats.

2. Una vegada declarada l'extinció de l'acord d'acció concertada, per part de l'Administració concertant s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir la continuïtat de la prestació del servei de què es tracte.

14. Jurisdicció competent

Aquelles qüestions litigioses que puguen derivar-se de l'acord d'acció concertada establert, seran resoltes per l'òrgan que va autoritzar l'acord d'acció concertada, sense perjuí que, una vegada esgotada la via administrativa, puguen sotmetre's a la jurisdicció contenciosa administrativa.

ANNEX III

Condicions tècniques i administratives que han de regir l'acord d'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològicaÍNDEX

1. Objecte de l'acord

2. Àmbit de cobertura i població inclosa

3. Òrgans proponent i instructor de l'acord d'acció concertada

4. Cartera de serveis

5. Prestació del servei: accés, citació, demora i continuïtat assistencial

6. Estructura, organització i condicions del servei

7. Seguiment, valoració i monitoratge de l'acord

8. Obligacions derivades de l'acord d'acció concertada

9. Confidencialitat de la informació

10. Sancions

11. Facturació: modalitats i procediment

12. Revisió de les condicions econòmiques

13. Garanties

14. Obligació de subscripció d'assegurances de responsabilitat civil

Apèndixs

I. Atenció ambulatòria prestada en els càncers més freqüents: processos i subprocessos definits a l'efecte de facturació i tarifes aplicablesII. Radioteràpia ambulatòria, hospital a domicili i consell genètic: processos i subprocessos definits a l'efecte de facturació i tarifes aplicables

III. Atenció ambulatòria prestada en els càncers més freqüents: detall de les activitats contingudes en cadascun dels processos i subprocessos definits a l'efecte de facturació

IV. Radioteràpia ambulatòria, hospital a domicili i consell genètic: detall de les activitats contingudes en cadascun dels processos i subprocessos definits a l'efecte de facturació

V. Condicions específiques de l'activitat de radioteràpia1. Objecte de l'acord

L'acord té com a objecte la prestació del servei d'assistència sanitària integral dels pacients amb problemes oncològics, en totes o en qualsevol de les fases, des de la confirmació diagnòstica fins al final de l'assistència oncològica, a pacients residents assegurats i assimilats a la Comunitat Valenciana a càrrec de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (CSUSP).

Les modalitats de prestació del servei, recollides en l'acord, comprenen:

– La confirmació diagnòstica a partir de sospita clínica fundada detectada en un departament de salut, d'acord amb els criteris establits per al sistema valencià de salut.

– El tractament oncològic hospitalari i ambulatori, complet o per a determinades assistències.

– El seguiment posterior fins que els pacients estiguen en remissió i hagen completat el seu pla individualitzat d'atenció, fins a un màxim de cinc anys des que finalitze el tractament actiu del tumor primari i de les recidives locals i metastàsiques d'aquest (excepte el tractament hormonal oral). Transcorreguts aquests cinc anys, el seguiment posterior que requerisca el pacient es realitzarà en el departament d'origen, excepte autorització expressa del departament per a un termini determinat.2. Àmbit de cobertura i població inclosa

L'acord inclou l'assistència integral dels pacients amb problemes oncològics que resideixen i formen part de la població protegida dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana, amb cobertura sanitària pública de conformitat amb el que estableix la Llei 3/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del sistema nacional salut i normes de desplegament, i el Decret llei 3/2015, de 24 de juliol, del Consell, pel qual es regula l'accés universal a l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana.

El Consorci Hospital General de València s'adhereix al que estableix aquest acord, per la qual cosa el procediment per a l'assistència als pacients del departament València-Hospital General en el marc de l'acord ha de ser el mateix que per als pacients de la resta de departaments.

Les entitats gestores dels departaments en règim de concessió administrativa poden adherir-se a aquest acord per a l'atenció oncològica de la població de la seua capita.

Quant a l'atenció a les persones desplaçades, s'actuarà de conformitat amb el que estableix la normativa estatal vigent, els reglaments comunitaris de coordinació de sistemes de seguretat social i els convenis bilaterals subscrits per l'Estat espanyol en matèria d'assistència sanitària.3. Òrgans proponent i instructor de l'acord d'acció concertada

L'òrgan proponent de l'acord d'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica és la Direcció General d'Assistència Sanitària, d'acord amb les competències recollides en l'article 8 del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

D'acord amb les competències recollides en l'article 18 d'aquest decret, l'òrgan d'instrucció del procediment de l'acord d'acció concertada és la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics.

4. Cartera de serveis

La cartera de serveis exigible per a la prestació de l'assistència integral a pacients oncològics prevista en l'acord inclou el conjunt de tècniques, tecnologies o procediments, entés aquest conjunt com cadascun dels mètodes, activitats i recursos basats en el coneixement i l'experimentació científica, mitjançant els quals es fan efectives les prestacions sanitàries per a l'assistència protocol·litzada:

– De la cartera de serveis comuns bàsics del Sistema Nacional de Salut (SNS), la confirmació diagnòstica davant d'una sospita fonamentada de càncer, el tractament en règim d'hospitalització o atenció en l'hospital de dia i el seguiment, com també l'assistència d'urgència i les cures pal·liatives.

– De la cartera de serveis comuns suplementaris del SNS, els productes farmacèutics i la prestació farmacèutica ambulatòria dispensable des dels serveis de farmàcia dels hospitals, la prestació amb productes dietètics i les prestacions ortoprotètiques.

Aquestes prestaciones poden facilitar-se a través de distints tipus d'assistència: consultes externes, procediments diagnòstics i terapèutics, hospitalització mèdica i quirúrgica, hospital de dia, radioteràpia, urgències, cures crítiques i hospital a domicili.

Les prestacions ortoprotètiques prescrites a pacients de l'entitat en el marc de l'assistència oncològica prevista en l'acord han d'anar a càrrec de la CSUSP.

Els serveis de transport sanitari per al desplaçament de malalts per causes exclusivament clíniques, la situació dels quals els impedisca desplaçar-se en els mitjans ordinaris de transport, han d'anar a càrrec de la CSUSP, i s'han de respectar les condicions contractuals per a la prestació d'aquests serveis que, en cada cas, puga haver-hi.

S'exclou de la cartera de serveis d'aquest acord la prestació farmacèutica de medicaments subjectes a prescripció mèdica, inclosos en la prestació farmacèutica i de dispensació en oficina de farmàcia.

Quan un pacient, en el curs de la seua atenció i segons les indicacions marcades des de la CSUSP, requerisca l'ús d'una plataforma genòmica per a orientar la decisió terapèutica, l'entitat ho ha de sol·licitar, seguint el procediment establit, a la CSUSP, que es farà càrrec del cost.En el cas que l'entitat dispose d'una unitat de consell genètic designada per la CSUSP, l'entitat ha de proporcionar consell genètic exclusivament als pacients que estiguen rebent atenció en la mateixa entitat, d'acord amb els criteris establits pel Programa de consell genètic en càncer de la Comunitat Valenciana i en l'Ordre 5/2015, de 5 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen els dispositius organitzatius que realitzen consell genètic en càncer a la Comunitat Valenciana, com també els familiars de primer grau d'aquests, independentment del departament de salut d'origen d'aquests últims.El seguiment dels pacients s'ha de realitzar d'acord amb els criteris establits per la CSUSP i els recollits en aquest acord, amb les especificacions addicionals següents:

– Les persones amb història de càncer (llargs supervivents) han de ser ateses en el departament d'origen pels professionals d'atenció primària o especialitzada, d'acord amb els protocols establits per la CSUSP.

– En el cas dels pacients amb càncer dermatològic que no siga melanoma, el seguiment es realitzarà, una vegada acabat el tractament, en els departaments d'origen.

– El seguiment pautat als pacients en què s'identifique risc de càncer hereditari s'ha de realitzar en els departaments d'origen.

Les prestacions recollides en la cartera de serveis poden ser modificades durant la vigència d'aquest acord en funció de l'avanç de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques en oncologia, d'acord amb la valoració de la comissió de seguiment i amb el coneixement i l'autorització previs dels òrgans competents per part de la CSUSP.5. Prestació del servei: accés, citació, demora i continuïtat assistencial

5.1. Accés

L'accés dels pacients a les prestacions assistencials oncològiques objecte d'aquest acord requereix sempre la remissió prèvia, degudament documentada, des dels departaments de salut de la CSUSP. La documentació ha d'incloure una derivació expressa, després de la prescripció prèvia pels facultatius especialistes relacionats amb l'atenció oncològica dels departaments de salut, autoritzada per la direcció del departament corresponent.

El registre i la remissió de les dades del pacient necessàries per a la seua assistència, com també la derivació administrativa necessària per a la prestació del servei objecte d'aquest plec, s'han d'efectuar seguint el procediment i utilitzant els sistemes d'informació corporatius que l'administració sanitària determine.

La sol·licitud de derivació ha de contindre, almenys, les dades següents:

• Identificació del pacient:

– Nom, cognoms, edat, NIF i telèfon de contacte

– Número del SIP.

• Identificació del sol·licitant:

– Departament i centre des del qual sol·licita el tractament

– Unitat o servei

– Nom i cognoms del professional i número de col·legiat

– Telèfon de contacte i adreça electrònica

– Data de la sol·licitud.

• Dades clíniques del pacient:

– Sospita diagnòstica fonamentada o diagnòstic que justifique la proposta (descripció + codi CIE vigent).

– Llista i resultat de les proves, els tractaments realitzats i altres actuacions assistencials prèvies que interessen en el procés actual.

– Prestació assistencial sol·licitada i justificació de la sol·licitud.

Una vegada autoritzada per la CSUSP, el termini de validesa de la derivació és d'un any. Transcorregut aquest termini, l'entitat n'ha de sol·licitar la renovació.

5.2. Citació de nous pacients

L'entitat ha de realitzar la citació del pacient directament, per via telefònica, en un termini no superior a tres dies laborables des de la recepció de la sol·licitud. Si no es pot contactar, després de repetits intents, amb el pacient o amb les persones de contacte, ha de comunicar-ho al servei d'admissió de l'hospital del departament des del qual es va sol·licitar la derivació.

En el cas de pacients hospitalitzats en un centre de la CSUSP, una vegada rebuda la sol·licitud, l'entitat adjudicatària ha de fer la citació per a la realització de la primera consulta oncològica per via telefònica al centre sol·licitant en un termini no superior a dos dies laborables. En el cas de pacients urgents, la citació s'ha de realitzar per via telefònica de forma immediata.

L'entitat ha de preveure els diferents graus de prioritat clínica i donar-los resposta, i hi han de tindre preferència els pacients preferents sobre els ordinaris, i els hospitalitzats sobre els ambulatoris.

En la primera consulta s'ha d'informar el pacient de les condicions de la prestació assistencial del seu procés oncològic i se li lliurarà, si és el cas, la documentació dels corresponents consentiments informats.5.3. Temps de demora

L'entitat ha de garantir l'atenció durant el procés assistencial en els terminis establits legalment, com també en els terminis que s'especifiquen en aquest document i en els apèndixs.

De forma general:

– La primera consulta no ha de sobrepassar els set dies naturals des de la data de notificació de la sol·licitud en el sistema d'informació corporatiu que l'Administració sanitària determine.

– La data d'iniciació de les actuacions assistencials incloses en el procés assistencial no ha de ser superior a deu dies a partir de la data de la primera consulta.

L'entitat ha d'informar mensualment la Conselleria sobre els temps de demora en la realització de la primera consulta general, com també en l'aplicació del tractament amb radioteràpia quan aquesta siga la primera prestació, segons el que s'ha especificat en l'apartat I.2 de l'apèndix 5 d'aquest document.

5.4. Continuïtat assistencial

Amb l'objecte de garantir la continuïtat assistencial, aquells pacients que abans de l'entrada en vigor de l'acord estiguen sent atesos, si és el cas, a càrrec del sistema sanitari públic valencià en l'entitat objecte de l'acord d'acció concertada per algun dels problemes oncològics inclosos en l'àmbit d'aquest, poden continuar rebent atenció en aquesta entitat sense necessitat de sol·licitar una nova autorització, sempre que l'assistència que hagen de rebre forme part del mateix problema oncològic pel qual estava sent atés.

Les parts firmants de l'acord han d'habilitar els mitjans per a facilitar la comunicació entre els facultatius dels diferents serveis (el que sol·licita la derivació i els que presten el servei en l'entitat), afavorir la coordinació i resoldre els dubtes que puguen sorgir en relació amb l'atenció al pacient.

En el cas que els pacients hospitalitzats en l'entitat requerisquen el trasllat a un hospital d'atenció a crònics i llarga estada, l'entitat s'ha de posar en contacte amb la unitat d'admissió del departament d'origen del pacient perquè aquesta tramite la sol·licitud d'ingrés en l'hospital corresponent.6. Estructura, organització i condicions del servei

6.1. Contingut de l'oferta

Les entitats interessades han de concretar l'oferta d'estructura, dotació i organització, acreditant la seua capacitat i experiència per a l'assistència sanitària integral oncològica objecte d'aquest acord de conformitat amb els requisits establits en la resolució de la convocatòria de l'acció concertada.

L'oferta s'ha d'ajustar a la normativa reguladora dels centres, serveis i establiments sanitaris i ha d'acreditar la disponibilitat, com a mínim, de les especialitats o unitats següents per part de l'entitat:– Aparell digestiu

– Cardiologia

– Cirurgia general i de l'aparell digestiu

– Cirurgia plàstica, estètica i reparadora

– Cirurgia toràcica

– Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia

– Hematologia i hemoteràpia

– Medicina física i rehabilitació

– Medicina interna

– Obstetrícia i ginecologia

– Oncologia mèdica

– Oncologia radioteràpica

– Otorinolaringologia

– Urologia

– Psicologia clínica

– Hospitalització domiciliària

– Urgències

– Anàlisis clíniques

– Anatomia patològica

– Farmàcia hospitalària

– Medicina nuclear

– Anestèsia i reanimació

– Radiodiagnòstic

– Radiofísica hospitalària

– Admissió-documentació mèdica

6.2. Recursos humans

Els recursos humans (personal sanitari facultatiu i no facultatiu, i personal no sanitari) que presten els serveis en totes les àrees de l'entitat han de ser els necessaris i suficients per a fer complir l'objecte d'aquest acord d'acció concertada de conformitat amb l'estructura i l'organització presentada.

L'entitat haurà de seguir els criteris científics actuals i disposar del nombre de facultatius necessaris per a garantir en cada moment l'adequada atenció al pacient amb el mínim risc.

Per especialitats, ha de disposar com a mínim del personal facultatiu que es detalla en la taula següent:Especialitats/unitats Nre. de facultatius

– Aparell digestiu 2

– Cardiologia 2

– Cirurgia general i de l'aparell digestiu 10

– Cirurgia plàstica, estètica i reparadora 2

– Cirurgia toràcica 3

– Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia 4

– Hematologia i hemoteràpia 2

– Medicina física i rehabilitació 1

– Medicina interna 3

– Obstetrícia i ginecologia 3

– Oncologia mèdica 8

– Oncologia radioteràpica 4

– Otorinolaringologia 3

– Urologia 6

– Psicologia clínica 2

– Hospitalització domiciliària 5

– Admissió-documentació mèdica 2

– Anàlisis clíniques 4

– Anatomia patològica 3

– Anestèsia i reanimació 8

– Farmàcia hospitalària 3

– Medicina nuclear 2

– Radiodiagnòstic 6

– Radiofísica hospitalària 3

– Urgències 2

L'entitat ha de garantir que el personal està en possessió de la titulació adequada i legalment requerida per a l'activitat que realitze i ha d'aportar la declaració responsable que el personal no manté cap vinculació amb cap administració pública que vulnere la vigent Llei d'incompatibilitats, com també que el personal coneix i accepta el procediment sancionador establit per al cas d'incompliment de les obligacions previstes en l'acord i les penalitzacions d'aquest.

6.3. Recursos materials i tècnics

L'entitat ha de disposar dels recursos materials, tècnics, d'equipament i infraestructura necessaris i suficients per a complir l'objecte de l'acord d'acció concertada, com també les corresponents autoritzacions per al funcionament.Com a mínim, ha de disposar dels recursos següents:a) Dotació Nre. d'unitats

LLITS 100

LLITS UCI 10

LLITS URPA 12

LOCALS DE CONSULTES EXTERNES 40

QUIRÒFANS 8

QUIRÒFAN BUNKER 1

BOXS URGÈNCIES 4

LLOCS D'HOSPITAL DE DIA 30b) Equips d'alta tecnologia

TAC 3

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA 2

GAMMACAMBRA 2

ANGIOGRAFIA PER SOSTRACCIÓ DIGITAL 1

ACCELERADOR DE PARTÍCULES 3

SPECT 1

PET (tomografia d'emissió de positrons) 1

ECÒGRAFS 5

MAMÒGRAFS 3

DENSITÒMETRES 1

EQUIPS D'HEMODIÀLISI 1

Els recursos indicats es poden modificar en funció de les necessitats que manifeste la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com també substituir-se per un altre equipament derivat dels avanços científics i tecnològics.

La ubicació, el funcionament i la seguretat de tots els equips utilitzats, electromèdics o no, i tot el material fungible ha de respectar la normativa legal local, autonòmica i estatal vigent (incloent-hi criteris internacionals especificats en el Reial decret 414/1996, d'1 de març, i marca CE), i tots aquests han d'estar validats i en correcte estat de funcionament.

6.4. Condicions del servei i normes de qualitat

Partint de les línies d'actuació definides per la CSUSP pel que fa a la qualitat assistencial, l'entitat ha d'assumir i complir els requisits següents:

• En l'àrea d'informació i atenció al pacient:

– Disposar d'un pla de qualitat i seguretat del pacient.

– Disposar de personal de recepció per a realitzar les tasques administratives pròpies de l'ingrés i informar el pacient de tots els dubtes que li sorgisquen, tant en àmbit administratiu com d'infraestructura i hostaleria.

– Disposar d'un pla d'acollida amb lliurament de documentació al pacient en el moment de l'ingrés en què es detalle i s'explique la informació necessària per a facilitar l'estada del pacient en l'entitat.

– Lliurar al pacient el document de la seua epicrisi en el moment de l'alta hospitalària i de l'acabament de l'atenció per part de l'entitat.– Amb caràcter obligatori, cal obtindre el consentiment informat del pacient a través d'un document personalitzat per a cadascun dels actes mèdics que s'ha de realitzar, d'acord amb les directrius de la CSUSP, que ha de ser firmat abans de dur a terme qualsevol tipus de prestació.• En l'àmbit assistencial:

– Complir els terminis de resposta estipulats en la normativa, com també els previstos en l'acord.

– Constituir una comissió de garantia de qualitat de teixits i tumors i les subcomissions de tumors que siguen necessàries en l'àmbit de l'entitat, amb les funcions i l'organització establides en l'Ordre 02/2015, de 25 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat de teixits i tumors i subcomissions de tumors de la Comunitat Valenciana.

– Constituir les comissions de garantia de qualitat establides en el Decret 74/2007 (històries clíniques, mortalitat; infeccions i profilaxi; política antibiòtica, farmàcia i terapèutica; docència i formació, i comités ètics d'investigació clínica) i el Comité de Bioètica Assistencial regulat per l'Ordre 8/2016, per als departaments de salut.

– Els serveis o unitats assistencials respectius han de disposar d'un reglament d'organització i funcionament, actualitzat amb la periodicitat que es determine i validat per la direcció mèdica, en el qual consten els apartats següents: organització i gestió assistencial, recursos de personal, cartera de serveis, protocols d'actuació, estructura i recursos materials i indicadors i objectius de qualitat.

– Mantindre i potenciar la unitat d'hospital a domicili amb la dotació adequada als models i programes desenvolupats en les unitats d'hospital a domicili dels hospitals del sistema valencià de salut, com també altres alternatives a l'hospitalització convencional.

– Utilitzar tècniques quirúrgiques ambulatòries i tècniques radiològiques intervencionistes que acurten les estades i faciliten la recuperació del pacient.

– Disposar d'un servei de psicologia clínica que done suport tant als malalts com als seus familiars en el cas que així siga requerit.• En l'àrea de formació, l'entitat ha d'adquirir el compromís de dur a terme una docència pregrau i postgrau (metges interns residents, entre altres).

• En els aspectes d'infraestructura, manteniment d'instal·lacions i serveis i hostaleria:

– Disposar d'un pla de manteniment actualitzat, en el qual es preveuen les revisions periòdiques, incidències i qualsevol altra actuació sobre les instal·lacions que es realitzen. Especial menció ha de fer-se sobre el manteniment de les zones classificades com a crítiques (vigilància intensiva, recuperació i adaptació al medi, quiròfans, central d'esterilització, etc.).

– Disposar, almenys, d'un 50 % d'habitacions individuals amb bany incorporat, amb el compromís d'ampliar aquest percentatge progressivament. La resta d'habitacions han d'allotjar, com a màxim, dos pacients, i totes aquestes han de disposar d'un bany incorporat. La majoria de les habitacions han de ser exteriors.

– Totes les habitacions han de disposar de regulació independent de temperatura (fred o calor) televisió, telèfon i sistema de telefonada malalt-infermeres.

– Tots els llits han d'estar dotats amb presa d'oxigenoteràpia i buit.

– Les instal·lacions de l'hospital han d'estar adaptades per a facilitar-ne la utilització per persones amb diversitat funcional (elevadors en escales principals, ascensors i banys preparats ergonòmicament...).– S'ha d'oferir la possibilitat de triar entre diverses opcions de menú els pacients que no estiguen sotmesos a règims especials i s'han d'elaborar dietes especials per a aquells malalts que així ho requerisquen. Totes les dietes han de ser elaborades per dietistes amb titulació oficial.– Disponibilitat de serveis i instal·lacions comunes com ara biblioteca, cafeteries, serveis religiosos multiconfessionals, sales d'espera centrals per a la posada a la disposició dels pacients i acompanyants.

• Des del punt de vista científic i tecnològic, a fi d'oferir la millor qualitat diagnòstica i terapèutica possible, l'entitat concertada ha d'adquirir els compromisos tècnics i assistencials que es descriuen a continuació, com també els de caràcter general que la legislació establisca per a aquest tipus de centres:

– En el camp de l'oncologia mèdica i radioteràpica l'hospital s'ha de comprometre a incorporar als seus protocols les més modernes tècniques de tractament i directrius a mesura que entitats internacionals, nacionals i autonòmiques de reconegut prestigi en la matèria les aproven.

– Així mateix, s'ha d'impulsar i potenciar la incorporació i participació de grups d'investigació per al desenvolupament de la R+D+I en el camp de l'oncologia.

– Pel que fa a la radioteràpia, l'entitat ha de posar a la disposició dels seus facultatius la tecnologia adequada i ha de disposar en el seu catàleg de prestacions de les tècniques físiques i radioteràpiques més avançades. Així mateix, ha de tindre el nombre suficient d'unitats de tractament i ha de dur a terme la seua activitat i complir els requisits de qualitat previstos en la normativa vigent que s'indica en l'apèndix 5 i en els corresponents programes de garantia de qualitat.

– El servei de radiofísica i protecció radiològica ha de disposar dels recursos tecnològics necessaris per a dur a terme la dosimetria clínica i física i el control de qualitat dels equips en radiodiagnòstic, medicina nuclear i radioteràpia, com també la protecció radiològica i formació del personal en la matèria.

– L'entitat ha de tindre implantat un programa de protecció radiològica, en el qual es preveuen les mesures de prevenció, control i vigilància que marque la normativa al respecte, i ha de comunicar al Consell de Seguretat Nuclear, amb la periodicitat establida, els certificats de conformitat d'instal·lació d'aparells de raigs X i verificació dels equips, llocs de treball i àrees limítrofs accessibles al públic.– Les urgències han de ser ateses durant les 24 hores del dia per almenys dos metges de presència física i els facultatius especialistes següents de forma localitzada durant les 24 hores del dia amb una isòcrona de 30 minuts: un anestesista, dos cirurgians, un ginecòleg, un uròleg, un otorinolaringòleg, un radiòleg, un cirurgià toràcic, un metge especialista de laboratori i un oncòleg mèdic. La unitat ha de disposar de boxs individualitzats adequadament dotats (unitats monitorades, preses de gasos medicinals duplicades, capçals tipus cures crítiques…).– En aquells pacients hospitalitzats que presenten situacions clíniques per a l'atenció dels quals l'entitat concertada no dispose de recursos assistencials adequats, aquesta ha de posar-se en contacte amb la unitat d'admissió del departament d'origen del pacient perquè tramite la sol·licitud d'interconsulta o el trasllat per al correcte tractament.

– En l'àrea quirúrgica, l'hospital ha de disposar dels mitjans tècnics i humans necessaris per a dur a terme les més noves tècniques quirúrgiques orientades al diagnòstic i a l'estadificació dels tumors, com també les orientades a l'àmbit terapèutic.

– La unitat de documentació clínica ha de disposar d'un arxiu central d'històries clíniques en format digital o paper, com també un arxiu digital d'imatges i informes pertinents (PAC i RIS).

– En l'àmbit dels sistemes d'informació, l'entitat ha d'utilitzar els sistemes d'informació corporatius (clínics, analítics…) de la CSUSP que aquesta determine o, si és el cas, realitzar les integracions necessàries entre aquests (SIA-Abulcasi, Orió clínic, Registre d'activitat especialitzada RAE-CMBD, Concerts, Compàs, Alumbra o qualsevol altre) i els seus propis sistemes, i l'entitat s'ha de fer càrrec dels costos de manteniment i integració. Amb aquest fi s'han d'establir els terminis d'adaptació corresponents, que en cap cas han de ser superiors a un any.– Així mateix, l'entitat s'ha de comprometre a l'enviament dins del termini i la forma escaient de qualsevol informació estadística requerida pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat o la CSUSP, en les mateixes condicions que qualsevol centre de la xarxa sanitària pública.

– L'entitat ha de realitzar les activitats d'informació sobre el càncer recollides en l'Ordre de 15 de desembre de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es crea el Sistema d'informació sobre el càncer de la Comunitat Valenciana.

– L'entitat ha d'elaborar, amb caràcter periòdic, una memòria d'activitats realitzades en el marc de l'acord. La memòria ha de contindre informació detallada sobre les activitats previstes en cadascuna de les modalitats de prestació, i la informació s'hi ha de desglossar per tipus de prestació i procés o subprocés assistencial.

La memòria ha de ser lliurada a la CSUSP en suport electrònic i format editable en el termini màxim de dos mesos després del tancament de cada any natural o, si és el cas, dos mesos després de la data d'acabament del contracte. Una vegada lliurada, la Conselleria disposarà d'un termini de 30 dies per a requerir a l'entitat que amplie o adapte el contingut en aquells apartats que considere oportuns.7. Seguiment, valoració i monitoratge de l'acord

7.1. Comissió de seguiment de l'acord d'acció concertada

Es constituirà la Comissió de Seguiment de l'Acord d'Acció Concertada prevista en l'article 9.2.m de l'Ordre 3/2017, d'1 de març, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les persones en l'àmbit sanitari, la qual es reunirà amb una periodicitat mínima anual.La composició de la comissió de seguiment ha de ser la següent:

• La persona titular de la Secretaria Autonòmica o persona que delegue.

• La persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'assistència sanitària o persona que delegue.

• La persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'inspecció sanitària o persona que delegue.

• La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de recursos econòmics o persona que delegue.

• La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de recursos humans o persona que delegue.

Les funcions de la Comissió de Seguiment de l'Acord d'Acció Concertada són les següents:

• Seguiment del compliment de l'acord d'acció concertada.

• Conéixer la memòria anual de l'entitat en el marc de l'acord.

• Revisió i, si és el cas, actualització de la cartera de serveis prevista en l'acord en funció dels avanços tecnològics i de la pràctica clínica basada en l'evidència, i proposar, si és el cas, les modificacions oportunes a l'òrgan instructor del procediment de la conselleria amb competències en matèria sanitària.

• Revisió del contingut dels processos recollits en els apèndixs 1, 2 i 4 de forma periòdica o quan la comissió considere que s'han produït modificacions substancials en la pràctica clínica basada en l'evidència.• Conéixer les dades de l'activitat realitzada per l'entitat en el marc de l'acord, com també les corresponents xifres de facturació, demores, etc.

A les reunions de la comissió de seguiment pot invitar-se representants dels departaments de salut, representants dels pacients atesos per l'entitat, com també representants de l'entitat. En tots aquests casos, els convocats hi poden participar amb veu però sense vot.7.2. Grups de treball per al seguiment de l'acord d'acció concertadaPer al seguiment de l'acord d'acció concertada s'han de constituir els grups de treball que es consideren necessaris, en els quals poden participar representants de l'entitat concertada.

7.3. Inspecció i monitoratge

L'entitat ha de posar a la disposició de la CSUSP els mitjans i locals adequats en les seues instal·lacions per a l'exercici, si és el cas, de les competències de l'equip d'inspectors de serveis sanitaris de la CSUSP, i facilitar l'accés als registres assistencials per a la verificació, com també a les eines de gestió per a supervisar-ne l'adequació a les estipulacions de l'acord d'acció concertada.

L'equip d'inspector té la facultat de controlar tots els procediments d'actuació de l'entitat, i ha de vetllar, en qualsevol moment, per a ajustar-se als criteris definits en l'acord i a les normes generals establides per la CSUSP, i s'hi poden sol·licitar les modificacions necessàries per a la millora de l'atenció dels usuaris. Pot proposar, igualment, la incoació dels procediments sancionadors que escaiga en cas d'incompliment de les obligacions per part de l'entitat.La CSUSP, en l'exercici de les seues facultats d'inspecció i control, pot ordenar, en qualsevol moment, la visita dels seus representants a les instal·lacions de l'adjudicatari a fi de constatar que, tant les instal·lacions com la dotació del personal i la prestació dels serveis, s'ajusten al que s'ha estipulat i a la normativa en vigor. L'entitat es compromet a facilitar les tasques d'inspecció, i posar a la seua disposició les instal·lacions i totes aquelles dades, informació o documentació que calguen per a la realització d'aquesta tasca. Si, fruit d'aquesta comprovació, cal implantar mesures de seguretat addicionals a les prèviament acordades, l'empresa estarà obligada a la implantació d'aquestes mesures a càrrec seu.8. Obligacions derivades de l'acord d'acció concertada

8.1. Obligacions de l'entitat concertada:

Les obligacions de l'entitat concertada són les següents:

a) Prestar el servei en les condicions que hagen sigut establides.

b) Cuidar del bon ordre del servei. La persona física o jurídica adjudicatària pot dictar les oportunes instruccions de funcionament, sense perjudici de les competències en aquesta matèria per part de l'Administració.

c) Respectar el codi de bones pràctiques o d'ètica professional i exigir coresponsabilitat entre els pacients de manera que els serveis que s'hagen de prestar siguen respectats mentre la seua eficàcia siga perceptible. En cas contrari, ha de finalitzar-se el tractament.

d) Seguir les directrius i normes de les autoritats sanitàries amb vista a la coordinació dels recursos sanitaris i de les activitats assistencials per a l'atenció dels pacients provinents del sector públic.e) Indemnitzar els danys que causen a tercers com a conseqüència de les intervencions que requerisca el desenvolupament del servei concertat.

f) Respectar el principi de no-discriminació per raó de nacionalitat respecte de les empreses d'estats membres de la Unió Europea o signataris de l'acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç en els acords d'acció concertada de subministraments o com a conseqüència del de gestió de serveis públics.

g) Complir el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient, i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.h) Garantir que l'atenció que es preste als ciutadans amb dret a cobertura sanitària pública siga la mateixa per a tots, sense altres diferències que les sanitàries inherents a la naturalesa mateixa de l'assistència.

i) Responsabilitzar-se de la qualitat de la prestació assistencial que faça, com també de les conseqüències que es deduïsquen per a la CSUSP o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució de l'acord d'acció concertada. La CSUSP, en l'exercici de les seues facultats d'inspecció i control, pot ordenar, en qualsevol moment, la visita dels seus representants a les instal·lacions de l'adjudicatari a fi de constatar que tant les instal·lacions d'aquests com la dotació del personal i la prestació dels serveis s'ajusten al que s'ha estipulat i a la normativa en vigor. L'entitat concertada es compromet a facilitar la inspecció, i posar a la seua disposició les instal·lacions i totes aquelles dades, informació o documentació que calguen per a la realització d'aquesta inspecció. Si, fruit d'aquesta comprovació, cal implantar mesures de seguretat addicionals a les prèviament acordades, l'entitat està obligada a la implantació d'aquestes mesures a càrrec seu.

j) Aportar els equips tècnics, com també els mitjans auxiliars, humans i materials previstos en l'oferta en el nombre i grau necessari per a la realització de l'objecte de l'acord d'acció concertada a satisfacció de la CSUSP, com també adaptar aquests a les innovacions que demostren, amb reconeguda evidència científica, un benefici per als pacients. L'equipament tècnic de suport per a diagnòstic, tractament i hospitalització dels pacients ha de renovar-se amb la periodicitat que corresponga per a evitar-ne l'obsolescència tècnica. Els tècnics o especialistes que hi intervinguen han d'estar possessió de la corresponent titulació per a poder, si és el cas, nominar i firmar el treball realitzat.k) Facilitar les dades estadístiques assistencials, de gestió i de comptabilitat que la CSUSP requerisca disposar per als seus sistemes d'informació, per a la gestió, per a la facturació o altres necessitats, com també per a una millor avaluació de la qualitat d'atenció als beneficiaris de la sanitat pública que hagen sigut atesos. Amb aquest fi, l'entitat concertada ha de complir les instruccions que establisca la CSUSP respecte del model de dades, sistema de notificació i altres especificacions.

8.2. Obligacions de la conselleria de sanitat universal i salut públicaL'entitat concertada té dret a l'abonament per part de la Conselleria dels serveis realitzats d'acord amb les condicions de l'acord d'acció concertada subscrit, els preus convinguts i les modificacions aprovades.El pagament de les prestacions s'ha d'efectuar després de la realització, amb una periodicitat mensual, amb la presentació prèvia de la factura o document equivalent i l'expedició de certificats de conformitat pel departament de salut corresponent. El procediment de presentació de la facturació i les característiques d'aquesta s'han d'adaptar, en cada moment, a les indicacions que realitze l'Administració.9. Confidencialitat de la informació

L'entitat concertada ha de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació que per la seua naturalesa haja de ser tractada com a tal a la qual tinga accés durant la vigència de l'acord. Aquest deure s'ha de mantindre, amb caràcter general, durant un termini de cinc anys i indefinidament en el cas que es tracte d'informació clínica o mèdica dels pacients. D'altra banda, les entitats poden assenyalar en la seua oferta aquells aspectes que consideren confidencials.

Tots els resultats derivats de l'aplicació d'aquest acord són de caràcter estrictament confidencial entre l'entitat concertada i la CSUSP, per la qual cosa les persones relacionades amb aquests han d'assumir i garantir aquest principi de confidencialitat.

En qualsevol cas, i no obstant això, cal ajustar-se al que disposa la legislació vigent sobre protecció de dades.10. Sancions

L'entitat concertada és responsable que els serveis es presten dins del termini previst, en el lloc i d'acord amb les característiques i els requisits establits en l'acord. Està exempta de responsabilitat en els casos en què no haja sigut possible realitzar el servei per causes de força major que es puguen justificar.

Per als supòsits d'incompliment d'obligacions per part de l'entitat s'estableix un sistema taxat de sancions que preveu la tipificació de les causes d'incompliment, la graduació en lleus, greus i molt greus, les penalitzacions corresponents i el procediment de tramitació.Les sancions s'han d'imposar per acord del titular de la Direcció General d'Assistència Sanitària, a proposta de la Comissió de Seguiment de l'Acord d'Acció Concertada, de la Direcció General d'Alta Inspecció Sanitària o per denúncia expressa, i es poden fer efectives per mitjà de la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagen de pagar-se a l'entitat concertada. El procediment per a la imposició de penalitats és l'establit en el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Al marge de les reduccions i sancions previstes en aquest apartat, l'Administració té dret a la possible indemnització per danys i perjudicis ocasionats imputables a l'entitat concertada.

10.1. Causes d'incompliment i graduació

Es consideren causes d'incompliment de l'acció concertada per a la prestació assistencial integral oncològica per part de l'entitat les següents:

• Incompliments molt greus:

– No sol·licitar o no obtindre alguna de les autoritzacions necessàries per a l'efectiva posada en servei de les infraestructures sanitàries.

– L'incompliment de les obligacions contingudes en aquestes condicions tècniques i en la resta de normativa aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal i el mal ús o indegut ús d'aquestes dades.

– La resistència, excusa o negativa a les tasques inspectores de l'Administració, o de la persona o entitat que aquesta delegue amb aquest fi.

• Incompliments greus:

– L'incompliment de qualsevol requeriment que li dirigisca l'Administració amb vista a l'esmena de defectes relatius a la qualitat de l'assistència sanitària o a la reducció de terminis de demora en les prestacions assistencials.

– L'incompliment dels requeriments que li dirigisca l'Administració amb vista a l'efectiva prestació dels serveis complementaris no sanitaris que incidisquen directament en l'atenció als usuaris del servei públic.– Els retards en l'esmena dels requeriments formulats per l'Administració, o aquells derivats de les auditories realitzades.

– La comissió de més de dues faltes lleus en el període d'un any.

• Incompliments lleus

Constitueixen infraccions lleus qualsevol incompliment dels requeriments que li dirigisca la Conselleria amb vista a l'adequat compliment de les obligacions fixades en aquestes condicions tècniques i en la resta de normativa aplicable no qualificades com a greus.

10.2. Responsabilitats per incompliment

Sense perjudici de la facultat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de resolució de l'acord per incompliment d'aquest, a continuació s'estableix l'import de la minoració de la liquidació mensual que s'ha d'aplicar en cas d'incompliments per part de l'entitat adjudicatària:

• Per incompliments lleus: se sancionarà amb una penalitat fins a 50.000 euros.

• Per incompliments greus: se sancionarà amb una penalitat fins a l'1 % de la facturació anual.

• Per incompliments molt greus: se sancionarà amb una penalitat fins al 2 % de la facturació anual.

10.3. Tramitació

a) Iniciació:

L'expedient d'incompliment s'ha d'incoar sempre d'ofici, per acord de la Direcció General d'Assistència Sanitària, a proposta d'algun dels òrgans següents:

• La Comissió de Seguiment de l'Acord d'Acció Concertada

• L'Alta Inspecció de Serveis Sanitaris

Les propostes d'actuació d'aquests òrgans també podran iniciar-se d'ofici, després de fer els oportuns esbrinaments sobre aquelles reclamacions o denúncies d'usuaris que fan referència al funcionament de l'acció concertada.

b) Instrucció:

La Direcció General d'Assistència Sanitària, a la vista de les actuacions dutes a terme, ha d'acordar la iniciació de l'expedient o l'arxivament de les actuacions, i ha de designar, amb aquest fi, l'òrgan instructor de l'expedient, en el departament de salut corresponent on s'haja produït el fet causant de l'incompliment.

En l'acord d'iniciació del procediment se'n pot disposar l'acumulació a altres amb què tinga identitat substancial o íntima connexió. Contra l'acord d'acumulació no es pot interposar cap recurs.

L'acord d'iniciació de l'expedient s'ha de comunicar a l'entitat concertada i a l'òrgan instructor designat.

Rebut l'expedient per l'òrgan instructor, aquest ha de realitzar les actuacions que estime oportunes per a l'esclariment dels fets, si calen, com ara la presa de declaracions a testimonis, representants de treballadors o voluntaris de l'entitat concertada, petició de documents, etc.Una vegada realitzats els esbrinaments previs, es formularà a l'entitat concertada un escrit de càrrecs en el qual, per mitjà d'una redacció clara, concisa, s'ha d'incloure, almenys, la informació següent:• Descripció dels fets que se li imputen

• Extractes de les actuacions dutes a terme

• Qualificació provisional dels incompliments presumptament comesos.

A partir de la notificació de l'escrit de càrrecs, l'entitat interessada disposa d'un termini de 10 dies hàbils per al tràmit de vista de l'expedient contradictori, amb dret a l'obtenció de còpies de documents continguts en aquest, i formular totes les al·legacions que considere oportunes en defensa dels seus interessos.

Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini per a la presentació sense que aquestes s'hi hagen presentat, l'òrgan instructor formularà una proposta de resolució en què s'elevarà a definitiva la qualificació provisional de l'incompliment.

c) Resolució

La resolució correspon a la Direcció General d'Assistència Sanitària. L'expedient ha d'estar resolt en el termini màxim de tres mesos des de la incoació.

d) Recursos

Les resolucions adoptades per l'òrgan competent en aplicació del règim de penalitats previstes posen fi a la via administrativa i només es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que haja dictar la resolució.

e) Execució

Les resolucions adoptades en aplicació d'aquest règim d'incompliments i imposició de penalitats són immediatament executives, sense perjudici del que estableix l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'execució de les resolucions l'ha d'efectuar la direcció econòmica del departament de salut corresponent o, si és el cas, la direcció territorial competent, per mitjà de la minoració de la liquidació del mes següent al qual s'haja dictat la resolució en la quantia que s'hi determine, en funció de la gravetat de l'incompliment, segons es preveu en aquest document de condicions tècniques i administratives.

11. Facturació: modalitats i procediment

11.1. Modalitats de facturació

La facturació dels serveis prestats s'ha de realitzar segons les distintes modalitats definides en funció del tipus de prestació i del procés assistencial. Amb aquest fi, s'hi distingeixen les modalitats següents:

I) Atenció hospitalària i ambulatòria prestada en els càncers per als quals es disposa de processos definits: pulmó, pròstata, còlon i recte, mama i melanoma

I.1. En el cas d'hospitalització, la unitat de facturació és l'episodi hospitalari. La tarifa de cada episodi s'assigna partir del corresponent grup relacionat de diagnòstic (GRD):

– El codi GRD és calculat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a partir del conjunt mínim bàsic de dades a l'alta hospitalària (CMBD), i s'hi ha d'aplicar l'agrupador corresponent.

– Les tarifes aplicables a cada GRD correspon a les taxes recollides en el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i les posteriors actualitzacions, reduïdes en un 15 %. Aquestes taxes no inclouen l'import de les pròtesis.

I.2. L'atenció ambulatòria s'ha de facturar aplicant una tarifa única a cadascun dels processos i subprocessos que, amb aquest fi, han sigut definits per la Conselleria:

– Els processos i subprocessos ambulatoris s'han definit basant-se en la pauta d'activitats en l'atenció als pacients descrita en les guies de pràctica clínica, com també el consens entre els experts consultats i recullen tota l'assistència prestada als pacients, incloent-hi la radioteràpia.

– Els processos i subprocessos definits i les corresponents tarifes s'ofereixen en l'apèndix 1. El detall de les activitats recollides en cadascun d'aquests processos s'ofereix en l'apèndix 3.

– Les tarifes dels processos ambulatoris s'han calculat a partir de la suma de l'import de les taxes corresponents a cadascuna de les activitats recollides en cada procés, minorades en un 15 %. S'exclou d'aquestes taxes l'import de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria i dels components sanguinis facilitats o administrats als pacients, que s'han de facturar de forma independent.

– L'entitat ha de facilitar a la Conselleria, amb la periodicitat, el decalatge i a través dels mitjans que aquesta establisca, la relació de processos i, si és el cas, subprocessos atesos durant el període de referència, com també la llista d'activitats realitzades en el marc de cadascun d'aquests processos.

– En el cas que un pacient necessite rebre una prestació o assistència addicional no inclosa en els processos i subprocessos ambulatoris a què es fa referència en aquest apartat i especificats en els apèndixs 1 i 3, s'ha de sol·licitar l'autorització prèvia degudament justificada al departament de remissió del pacient. Si no s'obté aquesta autorització, la prestació serà a càrrec de l'entitat. S'exclou de l'anterior supòsit la facturació de les urgències sense ingrés, que s'han de facturar de forma individual seguint el sistema recollit en l'epígraf II.2. següent.– En aquells casos en què un procés o subprocés no es preste de forma completa al pacient i, en conseqüència, no es realitzen totes les activitats previstes en aquests, la facturació de les assistències prestades s'ha de realitzar de forma individual per activitat seguint el sistema recollit en l'epígraf II.2 següent.

II) Atenció hospitalària i ambulatòria prestada en la resta de càncersII.1. En el cas d'hospitalització, els criteris utilitzats han de ser els mateixos que els descrits en l'apartat I.1 anterior.

II.2. L'atenció ambulatòria s'ha de facturar sobre la base de cadascuna de les activitats realitzades. Aquestes activitats s'han de registrar, codificar i remetre a la Conselleria seguint els criteris establits per aquesta. Una vegada remeses i validades les dades per la Conselleria, s'han d'aplicar les tarifes corresponents a cada activitat basant-se en l'import recollit en el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i les posteriors actualitzacions, minorat en un 15 %.

La ràtio màxima de primeres consultes/successives facturables per pacient és d'1/6 en cada interval de 365 dies transcorreguts després de la primera consulta. Quan, per finalització de l'acord, el rang d'aquest interval no arribe als 365 dies, el còmput d'1/6 s'ha d'aplicar en la part proporcional, i s'han d'arredonir a l'alça i a la unitat els decimals de consultes successives obtinguts.

S'exclou de l'anterior l'activitat de radioteràpia ambulatòria, la qual s'ha de facturar segons els criteris establits en l'apartat III següent.III) Radioteràpia ambulatòria

L'activitat de radioteràpia ambulatòria s'ha de facturar per procés. Amb aquest fi, s'ha d'assignar la tarifa corresponent a cadascun dels processos i subprocessos definits per la Conselleria que es recullen en l'apèndix 2. El detall de les activitats recollides en cadascun d'aquests processos s'ofereix en l'apèndix 4.

Les tarifes dels processos s'han calculat a partir de la suma de l'import de les taxes corresponents a cadascuna de les activitats recollides en cada procés, minorades en un 15 %.

L'entitat ha de facilitar a la Conselleria, amb la periodicitat, el decalatge i a través dels mitjans que aquesta establisca, la llista de processos i, si és el cas, subprocessos de radioteràpia ambulatòria atesos durant el període de referència, i també la llista d'activitats realitzades en el marc de cadascun d'aquests processos.

IV) Hospital a domicili

L'activitat d'hospital a domicili s'ha de facturar per procés o tipus d'episodi. Amb aquest fi, s'ha d'assignar la tarifa corresponent a cadascun dels processos o episodis definits per la Conselleria que es recullen en l'apèndix 2. El detall de les activitats recollides en cadascun d'aquests processos s'ofereix en l'apèndix 4.

Les tarifes dels processos s'han calculat a partir de la suma de l'import de les taxes corresponents a cadascuna de les activitats recollides en cada procés, minorades en un 15 %. La medicació de quimioteràpia i els components sanguinis administrats s'han de facturar a banda.El nombre màxim d'episodis d'hospital a domicili per a la funció d'hospitalització és de 3 episodis en cada interval de 365 dies transcorreguts comptadors des del primer dia del primer episodi. Per a la funció de consulta externa, el nombre màxim és de 6 episodis d'hospital a domicili en el mateix interval. Quan, per finalització de l'acord, el rang de l'interval no arribe als 365 dies, aquests màxims s'han d'aplicar en la part proporcional, i s'han d'arredonir a l'alça i a la unitat els decimals obtinguts.

L'entitat ha de facilitar a la Conselleria, amb la periodicitat, el decalatge i a través dels mitjans que aquesta establisca, la relació d'episodis d'hospital a domicili atesos durant el període de referència, com també la llista d'activitats realitzades en el marc de cadascun d'aquests episodis.

V) Consell genètic

Les activitats i els estudis de consell genètic s'han de facturar per procés. Amb aquest fi, s'han d'assignar les tarifes corresponents a cadascun dels processos definits per la Conselleria que es recullen en l'apèndix 2. El detall de les activitats recollides en cadascun d'aquests processos s'ofereix en l'apèndix 4.

Les tarifes dels processos i estudis s'han calculat a partir de la suma de l'import de les taxes corresponents a cadascuna de les activitats recollides en cada procés, minorades en un 15 %.

L'entitat ha de facilitar a la Conselleria, amb la periodicitat, el decalatge i a través dels mitjans que aquesta establisca, la llista de processos i estudis realitzats durant el període de referència, com també la llista d'activitats realitzades en el marc de cadascun d'aquests processos.VI) Medicació hospitalària dispensada o administrada a pacients ambulatoris

La facturació de la medicació hospitalària dispensada o administrada a pacients ambulatoris s'ha de realitzar de forma independent a la resta de mòduls. L'import ha de correspondre al previst en el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i les posteriors actualitzacions.L'entitat ha de facilitar a la Conselleria les dades de cada dispensació o administració amb la periodicitat i el decalatge que aquesta establisca. A partir d'aquestes dades, la Conselleria ha de calcular la taxa que s'ha d'aplicar i, amb això, l'import que s'ha de facturar.

VII) Components sanguinis administrats a pacients ambulatorisLa facturació dels components sanguinis administrats a pacients ambulatoris s'ha de fer de forma independent a la resta de mòduls. L'import ha de correspondre al previst en el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i les posteriors actualitzacions.L'entitat ha de facilitar a la Conselleria les dades amb el nivell de detall, la periodicitat i el decalatge que aquesta establisca. A partir d'aquestes dades, la Conselleria ha de calcular la taxa que s'ha d'aplicar i, amb això, l'import que s'ha de facturar.

11.2. Procediment per a la validació i facturació

L'entitat ha de fer arribar a la Conselleria amb periodicitat mensual, abans del dia 10 de cada mes i en un únic enviament, totes les dades d'activitat realitzada susceptible de facturació. Les dades s'han de remetre amb caràcter previ a la presentació de la factura i a través del sistema de comunicacions que establisca la Conselleria. Aquestes dades han de ser, com a mínim, les següents:

1) En el cas dels episodis hospitalaris a què es fa referència en els punts I.1 i II.1 de l'apartat 11.1 anterior, l'entitat ha de facilitar a la Conselleria el CMBD dels episodis hospitalaris que haja pogut codificar l'alta dels quals s'haja produït durant el període de referència. El CMBD ha d'estar codificat segons la versió de la classificació internacional de malalties (CIE) vigent en aquest període.A més, s'ha de proporcionar la informació addicional que la Conselleria establisca sobre la sol·licitud de derivació, la modalitat de facturació, les dates de referència, etc. Necessàriament s'hi ha d'incloure l'identificador de la sol·licitud de derivació i el codi de la modalitat de facturació.

2) En el cas dels processos d'assistència oncològica ambulatòria corresponents als càncers més freqüents als quals es fa referència en el punt I.2 de l'apartat 11.1 anterior, s'ha de remetre la informació que, en el seu moment, establisca la Conselleria. Aquesta informació ha d'incloure, com a mínim, les dades següents:

– Identificador de la sol·licitud de derivació

– Modalitat de facturació

– Codi i descriptiu del procés/subprocés

– Dates de referència: iniciació del procés/subprocés, fi del procés/subprocés, obertura d'història i realització de la prestació

– Activitats realitzades durant el procés: codi de l'activitat, etc.– Diagnòstic principal (CIE)

– Codi del procediment (CIE)

– Dades del centre/servei: centre derivador, centre realitzador, servei que assisteix el pacient, etc.

3) Per a les assistències ambulatòries a què es fa referència en el punt II.2 de l'apartat 11.1 anterior, s'ha de remetre la informació que, en el seu moment, establisca la Conselleria. Aquesta informació ha d'incloure, com a mínim, les dades següents per a cada activitat:

– Identificador de la sol·licitud de derivació

– Modalitat de facturació

– Codi i descriptiu de l'activitat realitzada

– Dates de referència: obertura de la història i realització de la prestació

– Diagnòstic principal (CIE)

– Codi del procediment (CIE)

– Dades del centre/servei: centre derivador, centre realitzador, servei que assisteix el pacient, etc.

4) En el cas dels tractaments de radioteràpia ambulatòria, hospital a domicili i consell genètic a què es fa referència en els punts III a V de l'apartat 11.1 anterior, s'ha de remetre la informació que, en el seu moment, establisca la Conselleria. Aquesta informació ha d'incloure, com a mínim, les dades següents:

– Identificador de la sol·licitud de derivació

– Modalitat de facturació

– Codi i descriptiu del procés/subprocés

– Dates de referència: iniciació del procés/subprocés, fi del procés/subprocés, obertura de la història i realització de la prestació

– Activitats realitzades durant el procés: codi de l'activitat, etc.– Diagnòstic principal (CIE)

– Codi del procediment (CIE)

– Dades del centre/servei: centre derivador, centre realitzador, servei que assisteix el pacient, etc.

5) La informació que s'ha de remetre sobre la medicació dispensada o administrada en l'hospital a pacients ambulatoris a què es fa referència en el punt VI de l'apartat 11.1 anterior ha de ser, almenys, la següent:– Identificador de la sol·licitud de derivació

– Modalitat de facturació

– Codi identificador únic de la dispensació o administració de la mescla o medicament al pacient en l'entitat en la data de referència– SIP del pacient

– Diagnòstic principal (CIE)

– Dades del centre/servei: centre derivador, centre realitzador, servei prescriptor, servei dispensador i servei administrador

– Dates de prescripció, dispensació i administració

– Altres dates de referència: iniciació del procés/subprocés i obertura de la història

– Codi nacional (CN) del producte amb 6 dígits (eliminant el dígit de control). Per a aquells productes que no disposen de CN s'ha de consignar el codi normalitzat de la Conselleria

– Descripció del producte

– Nombre d'unitats o formes farmacèutiques exactes de contingut del medicament dispensades o administrades al pacient: correspon a la dosi exacta dispensada o administrada al pacient expressada en nombre enter o decimal quan la forma farmacèutica es fraccione (fraccions de vials o ampolles utilitzades en l'elaboració de la mescla, etc.)– Nombre d'unitats o formes farmacèutiques de contingut completes del medicament dispensades o administrades al pacient: correspon al nombre enter de vials, ampolles, comprimits, etc., utilitzats per a elaborar la mescla, arredonit, si és el cas, a l'alça

– Codi del tipus d'unitat o forma farmacèutica (segons la codificació del nomenclàtor de GAIA)

– Descripció del tipus d'unitat o forma farmacèutica

– Preu d'adquisició de la unitat de contingut completa

– Codi de situació del pacient: ambulatori, hospitalitzat en el centre, hospitalitzat en un altre centre o urgència hospitalària

– Diagnòstic CIE associat al medicament dispensat

– Àmbit o destinació funcional de la dispensació: pacients externs, hospital de dia, hemodiàlisi, hospitalització, etc.

– Número de col·legiat del metge prescriptor

– Codi de lesió o situació facturable per l'origen de la lesió.

6) En el cas dels components sanguinis administrats a pacients ambulatoris a què es fa referència en el punt VII de l'apartat 11.1 anterior, la informació que s'ha de remetre és, almenys, la següent:– Identificador de la sol·licitud de derivació

– Modalitat de facturació

– SIP del pacient

– Diagnòstic principal (CIE)

– Dades del centre/servei: centre derivador, centre realitzador, servei prescriptor, servei dispensador i servei administrador

– Dates de prescripció, dispensació i administració

– Altres dates de referència: iniciació del procés/subprocés i obertura de la història

– Codi i descripció de la prestació

– Nombre d'unitats

– Codi de situació del pacient: ambulatori, hospitalitzat en el centre, hospitalitzat en un altre centre o urgència hospitalària

– Diagnòstic CIE

– Àmbit o destinació funcional de la dispensació: pacients externs, hospital de dia, hemodiàlisi, hospitalització, etc.

– Número de col·legiat del metge prescriptor

– Codi de lesió o situació facturable per l'origen de la lesió.

Una vegada rebuda la informació sobre l'activitat susceptible de facturació, la Conselleria disposa d'un termini de 15 dies hàbils per a realitzar els processos de validació, assignació de les tarifes corresponents, generació del fitxer de resposta i la posterior remissió a l'entitat. En aquest fitxer s'han d'identificar les activitats que hagen superat els processos de validació, i també les que no ho hagen fet, i s'hi ha d'especificar per a cadascuna d'aquestes el motiu de la incidència o rebuig.Posteriorment, l'entitat ha d'emetre la factura a la Conselleria de totes les activitats que hagen sigut validades. Respecte de les que no hagen sigut validades, l'entitat pot corregir en origen les incidències detectades i incloure les dades degudament corregides en el fitxer mensual d'activitat següent que haja de remetre a la Conselleria.

11.3. Presentació de les factures

Les factures s'han de presentar després de la validació per part de la Conselleria de les dades d'activitat prèviament aportades per l'entitat.

La destinació de les factures ha de ser la següent:

– Les assistències prestades als pacients que es deriven a l'entitat a partir de l'entrada en vigor d'aquest acord s'han de facturar al departament que haja derivat al pacient.

– Les assistències prestades als pacients als quals fa referència el primer paràgraf de l'apartat 5.4 d'aquest document s'han de facturar al departament d'origen del pacient (aquell del qual constitueix població protegida). En el cas que aquest siga un departament gestionat en règim de concessió administrativa, la factura s'ha de remetre al comissionat respectiu.

S'ha d'elaborar una factura per cada departament de salut, la qual ha d'anar adreçada a la direcció econòmica corresponent.

El contingut i el format de les factures, com també el procediment d'enviament als destinataris, s'ha d'ajustar als criteris establits per la Conselleria en funció de l'estat actual dels sistemes d'informació corporatius. Aquests criteris poden modificar-se en funció de l'evolució futura.

Les dades que s'han de consignar en la factura són, almenys, les següents:

• Número de factura

• Data de factura

• Raó social

• Número d'identificació fiscal

• Domicili de l'entitat

• Destinatari i domicili d'aquest: enllaç d'accés als codis Dir 3 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: http://www.ge-factura.gva.es/web/ge-factura

• Exempció d'impostos, si n'hi ha

• Modalitat facturable

• Descripció i nombre de prestacions realitzades per tipus de prestació; imports unitaris i agregats

• Import total.

Per a facilitar el seguiment econòmic puntual de l'acord d'acció concertada, l'entitat ha de remetre periòdicament al servei de gestió de fundacions, consorcis i prestacions externes de la Subdirecció General de Recursos Econòmics les taules resum de les dades contingudes en les factures mensuals presentades als departaments de salut (en full de càlcul).

L'entitat ha de proporcionar la informació addicional que a aquest respecte puga sol·licitar la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Les factures registrades i no pagades dins dels terminis previstos en l'article 22 de la Llei 1/2015, de la Generalitat Valenciana, generaran interessos de demora des de la reclamació per escrit del compliment de l'obligació, en els termes que preveu l'article 16 de la llei esmentada.12. Revisió de les condicions econòmiques

Durant la vigència de l'acord, com a conseqüència d'un augment o disminució de la demanda per raons assistencials, es pot requerir a l'entitat concertada una reordenació o un reajustament a l'alça o a la baixa dels recursos disponibles, d'acord amb les condicions previstes en aquest acord i sense que això supose una modificació d'aquest.La revisió de les tarifes dels serveis previstos en l'acord s'ha de dur a terme d'acord amb les modificacions que anualment establisca la llei de pressupostos de la Generalitat sobre el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, i les posteriors actualitzacions, i s'hi haurà d'aplicar, posteriorment, la minoració del 15 % en les tarifes en què corresponga.13. Garanties

Prèviament a la formalització de l'acord d'acció concertada per a la prestació del servei d'assistència sanitària integral oncològica, i en el termini de 15 dies hàbils comptadors des de la notificació efectiva de la selecció al titular de l'entitat seleccionada, s'ha de constituir una fiança per un import del 5 % de l'import de l'acord.

Per a la constitució i la tramitació de la garantia cal ajustar-se al que estableix la Llei 1/2015, de la Generalitat Valenciana, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, com també en la normativa autonòmica que regula el procediment de constitució i devolució de fiances.14. Obligació de subscripció d'assegurances de responsabilitat civil

Les entitats han d'acreditar amb antelació a la formalització de l'acord haver constituït una assegurança de responsabilitat civil que garantisca la cobertura dels danys ocasionats tant a tercers com a les institucions sanitàries mateixes o al seu personal per la seua gestió, almenys per l'import de l'acord d'acció concertada subscrit.

L'àmbit temporal de la pòlissa ha d'incloure tots els fets produïts durant la vigència de l'acord, encara que la reclamació es realitze amb posterioritat. El període de descobriment ha de tindre una durada mínima d'un any comptador des de l'acabament de l'acord, incloses les pròrrogues, si és el cas.València, 30 de maig de 2017.– El director general d'Assistència Sanitària: Rafael Sotoca Covaleda.

Mapa web