Ficha docv

Ficha docv

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 9/2017, de 5 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, en matèria d'estalvi i eficiència energètica. [2017/4416]

(DOGV núm. 8050 de 29.05.2017) Ref. Base de dades 004626/2017
Atés que s'han advertit errors en la publicació de l'ordre indicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8035, de 9 de maig de 2017, es procedeix a l'esmena corresponent en el següent sentit.En el penúltim paràgraf del preàmbul, on diu:

«En el procés d'elaboració d'aquesta orde, ha emés un informe l'Advocacia General de la Generalitat i la Intervenció Delegada, previs tràmits d'audiència pertinents»;Ha de dir:

«En el procés d'elaboració d'aquesta ordre, ha emés un informe l'Advocacia General de la Generalitat i la Intervenció Delegada, previs tràmits d'audiència pertinents. Així mateix, es fa constar que aquesta norma està inclosa com una de les iniciatives reglamentàries a tramitar per aquesta conselleria en el marc del Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat 2017, aprovat per l'Acord del Consell de 17 de febrer de 2017».València, 19 de maig de 2017.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

Mapa web