Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapten els annexos de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. [2017/3306]

(DOGV núm. 8023 de 20.04.2017) Ref. Base de dades 003358/2017
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 04.05.2006), estableix en el títol I, capítol V, article 41, les condicions d'accés a la Formació Professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu, regula en el capítol III del títol IV l'admissió i matrícula en els cicles formatius, i en el capítol VI (Ensenyaments de Formació Professional a distància) estableix que les administracions educatives, en l'àmbit de les seues competències, adoptaran les mesures necessàries per a la posada en marxa i funcionament d'aquesta oferta educativa.

L'Ordre 18/2016, d'1de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, regula l'accés, l'admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyaments concertats i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana.

La disposició addicional tercera de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, faculta la direcció general competent en matèria de Formació Professional per a modificar per resolució els annexos de l'ordre esmentada amb l'objecte d'adaptar-los a noves titulacions i legislació que incidisca en el seu contingut.

Aquesta resolució modifica els annexos per al procés d'admissió en centres sostinguts amb fons públics, i actualitza els que en l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, es van publicar a fi d'adaptar-los a la legislació vigent.

En virtut del que exposa i fent ús de les atribucions conferides per l'article 70 de la Llei del Consell 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i l'article 15 del Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i la resta de legislació general i d'aplicació pertinent, resolc:Article únic. Publicació d'annexos

D'acord amb la disposició addicional tercera de l'Ordre 18/2016, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'accés, l'admissió i matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana, es modifiquen els següents annexos:Annex I. Sol·licitud d'admissió en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial en oferta completa

Annex II. Sol·licitud d'admissió en cicles formatius de grau superior en règim presencial en oferta completa

Annex III. Sol·licitud d'admissió en centres públics per a cursar cicles formatius de grau mitjà i grau superior en règim semipresencial/distància en oferta completa

Annex IV. Sol·licitud d'admissió en centres públics per a cursar ensenyaments en oferta parcial de Formació Professional de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en règim semipresencial/distància i en centres públics i privats concertats en el règim presencialAnnex V-a. Criteris en ordre de prioritat, per a l'admissió d'alumnes d'accés directe a cicles formatius de grau superior

Annex V-b. Criteris per a l'admissió d'alumnes per prova d'accés a cicles formatius de grau superior

Annex V-c. Criteris en ordre de prioritat, per a l'admissió d'alumnes d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà

Annex VI-a. Vacants en règim presencial de cicles formatius de grau mitjà

Annex VI-a.1. Vacants de cicles formatius de grau mitjà en règim presencial en la modalitat d'oferta completa per municipi

Annex VI-a.2. Vacants del cicle formatiu de grau mitjà indicat en el centre de referència i en els altres centres on s'imparteix

Annex VI-b. Vacants en règim presencial i modalitat d'oferta completa de cicles formatius de grau superior

Annex VI-b.1. Vacants de cicles formatius de grau superior en règim presencial en la modalitat d'oferta completa per municipi

Annex VI-b.2. Vacants del cicle formatiu de grau superior indicat en el centre de referència i en els altres centres de la província on s'imparteix

Annex VII-a. Vacants per centre de mòduls professionals en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa

Annex VII-b. Vacants per cicle formatiu de mòduls professionals en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completaAnnex IX-a. Relació provisional d'alumnat admés en règim presencial en cicles formatius de grau mitjà

Annex IX-b. Relació provisional per centre d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau mitjà en règim presencialAnnex IX-c. Relació provisional per cicle formatiu d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial

Annex X-a. Relació definitiva d'alumnat admés en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial en la modalitat d'oferta completaAnnex X-b. Relació definitiva per centre d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial en la modalitat d'oferta completa

Annex X-c. Relació definitiva per cicle formatiu d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial en la modalitat d'oferta completa

Annex XI-a. Relació provisional d'alumnat admés en cicles formatius de grau superior en règim presencial en la modalitat d'oferta completa

Annex XI-b. Relació provisional per centre d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau superior en règim presencial en la modalitat d'oferta completa

Annex XI-c. Relació provisional per cicle formatiu d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau superior en règim presencial en la modalitat d'oferta completa

Annex XII-a. Relació definitiva d'alumnat admés en cicles formatius de grau superior en règim presencial en la modalitat d'oferta completa

Annex XII-b. Relació definitiva per centre d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau superior en règim presencial en la modalitat d'oferta completa

Annex XII-c. Relació definitiva per cicle formatiu d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau superior en règim presencial en la modalitat d'oferta completa

Annex XIII-a. Relació provisional d'alumnat admés en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa

Annex XIII-b. Relació provisional per mòdul professional d'alumnat no admés en la primera opció en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa

Annex XIII-c. Relació provisional per centre d'alumnat no admés en la primera opció en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa

Annex XIV-a. Relació definitiva d'alumnat admés en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa

Annex XIV-b. Relació definitiva per mòdul professional d'alumnat no admés en la primera opció en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa

Annex XIV-c. Relació definitiva per centre d'alumnat no admés en la primera opció en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa

Annex XV-a. Relació provisional d'alumnat admés en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància

Annex XV-b. Relació provisional per mòdul professional d'alumnat no admés en la primera opció en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància

Annex XV-c. Relació provisional per centre d'alumnat no admés en la primera opció en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància

Annex XVI-a. Relació definitiva d'alumnat admés en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distànciaAnnex XVI-b. Relació definitiva per mòdul professional d'alumnat no admés en la primera opció en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància

Annex XVI-c. Relació definitiva per centre d'alumnat no admés en la primera opció en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 4 d'abril de 2017.– La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Marina Sánchez Costas.

Mapa web