Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana. [2017/12221]

(DOGV núm. 8204 de 03.01.2018) Ref. Base de dades 000053/2018
Mitjançant l'Ordre 14/2016, de 5 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'estableixen les bases reguladores de les ajudes que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana. (DOGV 7830/18.07.2016).

En virtut del que exposa i de conformitat amb l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, resolc:Primer. Objecte

Convocar les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana, regulades per l'Ordre 14/2016, de 5 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a l'exercici 2018.Segon. Programes objecte de subvenció

1. Programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que consistiran en la realització d'actuacions per a visibilitzar la dona en aquells àmbits de la societat ocupats tradicionalment per homes.

2. Programes per a fomentar l'associacionisme de dones, amb la finalitat de potenciar i enfortir el teixit associatiu de dones com a via per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries en tots els àmbits de la societat.

3. Els programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes hauran d'expressar amb claredat l'àmbit de la societat sobre el qual volen incidir i justificar la necessitat de visibilitzar a la dona per considerar-los àmbits ocupats tradicionalment per homes.4. En els programes de foment de l'associacionisme serà necessari especificar com l'execució del programa serveix per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries.

5. Queden exclosos d'aquesta convocatòria els programes consistents en la realització de jornades o tallers amb finalitat lúdica o de recreació.Tercer. Requisits de les entitats beneficiàries

1. Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la promoció i foment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

2. Per al cas de programes de «foment de l'associacionisme femení» podran ser beneficiàries, a més, qualsevol associació de dones que acredite que, almenys, el 90 % de les persones associades són dones.3. En el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds hauran d'estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

4. Cada entitat podrà presentar una única sol·licitud per programa.Quart. Finançament

La present convocatòria d'ajudes es realitza pel procediment de tramitació anticipada d'expedients de despesa, previst en l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda. El projecte de la llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018 preveu la línia S5150000 denominada «Foment de la igualtat i de l'associacionisme de dones» en l'aplicació pressupostària 16.02.01.0000.323.10.4, destinada a l'esmentada finalitat i dotada amb un import de 300.000 euros.

No obstant això, l'eficàcia de la present convocatòria queda condicionada a l'existència en els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018 de crèdit adequat i suficient per a atendre les ajudes previstes en aquesta resolució.

A aquest efecte, una vegada aprovats els Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, una resolució en què s'especificarà la línia pressupostària i l'import global que es destina al finançament.Cinqué. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Quan l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.2. De conformitat amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la sol·licitud i la documentació que s'hi adjunten es presentaran exclusivament per via electrònica, mitjançant la firma electrònica de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. Als efectes de participació en la present convocatòria es considera que la mateixa subscripció de la sol·licitud de presentació telemàtica per les entitats sol·licitants o per les persones que les representen implica la capacitat d'obrar necessària per a: sol·licitar l'ajuda, permetre l'accés a la Plataforma autonòmica d'interoperabilitat, designar el compte bancari on es transferirà, si és el cas, la subvenció i assumir les declaracions responsables de no concurrència de causa legal per a obtindre la condició de persona beneficiària (art. 13 de la Llei 38/200, general de subvencions).

3. La sol·licitud de presentació telemàtica i la documentació annexa, estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es (Procediments administratius), i en el següent enllaç de la Guia Prop http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18186&versi%C3 %B3=ampSisé. Sol·licitud i documentació a aportar

1. La sol·licitud d'ajuda es formularà segons el model que s'adjunta com a annex I i haurà d'anar acompanyada amb la documentació següent:

a) Memòria de l'entitat sol·licitant, segons el model que s'adjunta com a annex II.

b) Fitxa descriptiva del programa (dades essencials) per al qual se sol·licita la subvenció, segons el model que s'acompanya com a annex III en el qual haurà de constar:

1r. Objectius generals i específics del programa.

2n. Àmbit territorial del programa i població a qui es dirigeix.

3r. Metodologia que s'utilitzarà en el desenvolupament del programa.

4t. Mitjans tècnics i personals necessaris per a la realització del programa.

5é. Resultats esperats del programa.

6é. Indicadors per a avaluar l'impacte de gènere del programa.

7é. Pressupost de despeses derivades de l'execució del programa desglossat per conceptes i les seues fonts de finançament.

c) Còpia compulsada dels estatuts de l'entitat sol·licitant degudament aprovats i registrats.

d) Document que acredite, en funció dels estatuts, la persona que ostente la capacitat de representar l'entitat i d'actuar en nom seu, incloent-hi la capacitat de realitzar les operacions bancàries necessàries per a percebre les ajudes que es reben, si és el cas per compte de l'entitat.e) Model de domiciliació bancària, que s'adjunta com a annex IV, degudament omplit en el qual la persona titular del compte haurà de coincidir amb l'entitat sol·licitant de la subvenció.

f) Autorització a l'òrgan convocant, que es farà constar en l'annex I, perquè aquest, de forma directa i per mitjans telemàtics:

Comprove les dades fiscals identificatives de l'entitat sol·licitant que es troben en l'Agència Estatal d'Administració Tributària i les dades d'identitat de la persona representant legal, mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de les comprovacions efectuades resultara alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud, la persona que instruïsca el procediment queda facultada per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la

Obtinga l'acreditació que l'entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en els articles 18, 19 i 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la dita llei.

Si l'entitat sol·licitant no autoritza, haurà d'aportar: còpia compulsada o autentificada del NIF de l'entitat sol·licitant; còpia compulsada o autentificada del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identificació d'estranger de la persona representant legal, segons siga procedent; i els certificats que acrediten el compliment de les obligacions esmentades o, si no està obligat a presentar les declaracions o documents a què aquelles es refereixen, n'acreditarà el compliment per mitjà d'una declaració responsable.

g) Declaració responsable que l'entitat no està incursa en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques, i que es troba al corrent del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit, inclosa en l'annex I.

h) Declaració responsable de la persona que ostente la representació legal de l'entitat que el 90 % de les persones associades són dones, quan haja d'acreditar-se el dit requisit.

i) Declaració responsable de la persona que ostente la representació legal de l'entitat on conste la relació de persones que integren l'òrgan de govern de l'entitat i el càrrec que ocupen.

j) Aquella altra documentació addicional que la persona sol·licitant considere necessària per a l'oportuna valoració de la seua sol·licitud d'acord amb els criteris de valoració establits en la present convocatòria.Seté. Termini de resolució i notificació.

1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja notificat una resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, als efectes previstos en l'article 25.1a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. Correspon a la directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere la competència per a resoldre, amb un informe previ i proposta de la Comissió d'avaluació.Huité. Mitjans de notificació

1. De conformitat amb el que estableix l'article 45.1b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'òrgan instructor publicarà els requeriments d'esmena en la web de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere: http://www.inclusio.gva.es/ca/web/mujer/ayudas-promocion-igualdad-y-asociacionismo-mujeres2. La resolució del procediment es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de conformitat amb l'article 45.1b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Nové. Recursos

Les resolucions que es dicten d'acord amb el que disposa l'article anterior posaran fi a la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb allò que disposa l''article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Desé. Criteris de valoració de les sol·licituds

1. La valoració de la totalitat de les sol·licituds presentades i admeses que complisquen els requisits establits es realitzarà sobre 100 punts, d'acord amb els criteris establits en els apartats 2 i 3 d'aquest article.2. Criteris de valoració respecte a l'entitat sol·licitant: màxim 35 punts.

a) Antiguitat: es valorarà que l'entitat s'haja constituït almenys amb un any d'anterioritat a la data de publicació de la corresponent convocatòria fins a 5 punts.

– 1 any d'antiguitat: 1 punt

– 2 anys d'antiguitat: 2 punts

– 3 anys d'antiguitat: 3 punts

– 4 anys d'antiguitat: 4 punts

– 5 anys o més d'antiguitat: 5 punts

b) Especialització: es valorarà que l'entitat haja realitzat activitats relacionades amb l'àrea del programa presentat durant l'any anterior a la data de publicació de la corresponent convocatòria fins a 15 punts, i s'atorgarà un punt per cada 5 hores de duració de l'activitat.c) Presència equilibrada en els òrgans de govern: es valorarà la participació de dones en els òrgans de govern de l'entitat fins a 5 punts.– 50 % o més dones: 5 punts

– 45 % de dones: 3 punts

– 40 % de dones: 2 punts

– menys del 40 %: 0 punts

d) Es valorarà que l'entitat tinga contractada alguna dona procedent dels col·lectius següents: víctimes de violència de gènere, amb discapacitat igual o superior al 33 % o en risc d'exclusió social amb 5 punts.El contracte haurà de tindre una duració mínima de 6 mesos i estar vigent durant el termini de presentació de sol·licituds i amb una jornada mínima de 20 hores setmanals.

e) Es valorarà que l'entitat dispose d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, o qualsevol altre anàleg de caràcter oficial amb 5 punts.

3. Criteris de valoració respecte al projecte o activitat a realitzar: màxim 65 punts.

a) Qualitat: es valorarà l'adequació dels objectius i activitats fins a 40 punts.

– Objectius generals adequats a les àrees definides en l'article 1 de les presents bases fins a 10 punts.

– Adequació dels recursos de l'entitat sol·licitant a les activitats previstes fins a 10 punts.

– Concreció dels resultats previstos amb el desenvolupament del programa fins a 10 punts.

– Establiment d'indicadors per a l'avaluació de l'impacte de gènere del programa fins a 10 punts.

b) Recursos humans: es valorarà la idoneïtat del personal assignat a l'execució del projecte fins a 5 punts.

c) Originalitat del projecte: es valoraran els projectes nous i innovadors fins a 10 punts.

d) Viabilitat del projecte: es valorarà fins a 10 punts.

– Proporcionalitat entre el pressupost i l'objecte del projecte fins a 5 punts.

– Cofinançament del projecte fins a 5 punts. S'atorgarà 1 punt per cada 5 % de pressupost cofinançat.

4. Només podran obtindre ajuda, aquelles sol·licituds que obtinguen un mínim de 55 punts.

5. La dotació pressupostària de la convocatòria es distribuirà entre les entitats sol·licitants atesa la puntuació obtinguda d'acord amb els anteriors criteris, sempre que reunisquen els requisits establits i que aconseguisquen la puntuació mínima establida en l'apartat anterior.Onzé. Règim de lliurament de pagaments

1. El pagament de la subvenció es realitzarà d'acord amb el règim general establit en l'article 171 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i de conformitat amb les bases reguladores en els termes següents:

a) El 30 % es lliurarà immediatament una vegada concedida l'ajuda.

b) La resta es lliurarà després de la justificació per l'entitat de la realització de la totalitat del programa subvencionat.

2. Les entitats beneficiàries que desenvolupen els programes previstos en l'article 171.5 f) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, estaran exemptes de la constitució de garanties.

3. Les entitats beneficiàries que no puguen acollir-se a l'exempció anterior hauran de constituir la corresponent garantia davant de la Tresoreria de la Generalitat. Per a la seua constitució i cancel·lació caldrà ajustar-se a les disposicions del Reial decret 161/1997, de 7 de febrer pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Depòsits.Dotzé. Forma i termini de justificació de les subvencions

1. El compte justificatiu de la despesa total efectuada per l'entitat en el programa subvencionat haurà de contindre la informació següent:

a) Una memòria explicativa de la realització de les actuacions que conformen el programa subvencionat firmada per la persona que ostente la representació de l'entitat.

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les actuacions realitzades per a desenvolupar el programa firmada per la persona que ostente la representació de l'entitat, segons el model que s'adjunta com a annex V, que contindrà:

1r. Una relació classificada de les despeses del programa, amb identificació de la persona creditora i del document, el seu import, data d'emissió i, si és el cas, data de pagament. En el cas que, en la realització de l'actuació haja participat personal pertanyent a la plantilla ordinària de l'entitat s'especificarà el percentatge de dedicació de la seua jornada laboral a aquesta. La imputació dels costos salarials d'aquest personal, no podrà superar el percentatge esmentat.

2n. Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior i, si és el cas, la documentació acreditativa del pagament.

2. El compte justificatiu de la despesa total haurà de presentar-se, com a data màxima, el 14 de novembre de 2018. Transcorregut el termini assenyalat per a la presentació de la documentació sense que aquesta s'haja realitzat, es deixarà sense efecte el dret a l'ajuda concedida, prèvia resolució degudament notificada a l'entitat basada en tal incompliment.Tretzé. Recursos contra la convocatòria

La present resolució posa fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament recurs contenciós administratiu d'acord amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 26 de desembre de 2017.– La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.

Mapa web