Ficha docv

Ficha docv

RESOLUCIÓ de 27 de desembre del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta, moble i il·luminació, químic, de l'automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. [2017/12147]

(DOGV núm. 8201 de 29.12.2017) Ref. Base de dades 011700/2017


La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix, en l'article 23, que el procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà sempre d'ofici, per mitjà de convocatòria aprovada per l'òrgan competent.

L'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 7906, 28.10.2016) va establir les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per a l'impuls d'actuacions d'industrialització i millora de la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels sectors industrials de la Comunitat Valenciana.Segons estableix l'article 3.5 d'aquestes bases reguladores, les convocatòries poden concretar o prioritzar com a beneficiàries aquelles entitats, agrupacions, classes d'empreses, indústries i associacions pertanyents a sectors, àmbits d'especialització, comarques o municipis que, anualment, s'hagen inclòs expressament en la Llei de pressupostos de la Generalitat.

Els articles 40 i 41 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i l'Ordre de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, estableixen que poden tramitar-se anticipadament els expedients de despesa per subvencions a càrrec dels IV i VII, sempre que aquests estiguen recollits en els annexos de transferències inclosos en el projecte de la llei de pressupostos del pròxim exercici.

En la tramitació anticipada pot arribar-se al moment del procediment anterior al de la resolució de concessió, i ha de constar en tots els tràmits del procediment dels quals tinga coneixement la ciutadania, que aquesta concessió està condicionada a l'existència en els pressupostos de l'exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient.El Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a 2018 inclou, dins de l'annex de transferències i subvencions, la previsió de la línia de subvenció S0360 denominada «1a Fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana (PEIV)», amb una dotació màxima de 17,5 milions d'euros.

Per mitjà d'aquesta resolució es convoquen per a l'exercici 2018, per un import inicial màxim de 16 milions d'euros, ajudes per a donar suport a la realització de projectes d'inversió sostenible que permeten el creixement i/o la consolidació de les pimes industrials dels sectors inclosos en la Llei de pressupostos, tot això a l'empara del capítol II del títol III de les bases reguladores, i en els termes i condicions delimitats en aquesta convocatòria.

Aquesta convocatòria queda, a més, sotmesa, en el que siga procedent, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual se n'aprova el reglament, i a la normativa autonòmica establida en els articles 159 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

A aquest efecte, i en virtut de les facultats que em confereixen l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:

Primer. Objecte i àmbit de la convocatòria

L'objecte d'aquesta resolució és convocar anticipadament en el exercici 2018, ajudes en règim de concurrència competitiva, para a donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als sectors del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta, moble i il·luminació, químic, de l'automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana.Segon. Finançament

1. Per a l'exercici 2018, i de conformitat amb el que s'estableix en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici esmentat, les ajudes convocades es finançaran amb càrrec a la línia S0360 del programa pressupostari 11.02.03.722.20, capítol VII, fins a un import global màxim estimat, atès el caràcter anticipat de la tramitació, de 16.000.000 d'euros, procedents de fons propis de la Generalitat, i queda en tot cas condicionada la concessió d'aquestes a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a 2018.

2. No obstant això, l'import global màxim anterior es podrà incrementar en una quantia addicional sense que calga una nova convocatòria, si concorre alguna de les circumstàncies següents:

a) Que en la convocatòria destinada per a les associacions dels sectors anteriors, i que es finança amb càrrec a la resta de crèdits de la mateixa línia, s'hagen presentat sol·licituds d'ajudes o se n'haja proposat la resolució, per un import inferior a la despesa prevista inicialment; en aquest cas, la quantia addicional en què es puga incrementar l'import global màxim serà d'1,5 milions d'euros.

b) Que s'haja incrementat l'import del crèdit pressupostari disponible com a conseqüència d'una modificació pressupostària, amb una quantia addicional total màxima de 21 milions d'euros.

3. L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit, en un moment anterior a la resolució de la convocatòria de concessió de la subvenció, i a la publicació prèvia per l'òrgan concedent dels crèdits disponibles, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense que aquesta publicació supose l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds.

4. S'estableix la següent distribució per sectors de l'import global màxim d'aquesta convocatòria, sense perjudici que s'atorga a aquesta expressament un caràcter estimatiu:Sectors Import

Calçat 1.600.000 €

Ceràmic 1.600.000 €

Metal·lomecànic 1.600.000 €

Tèxtil 1.600.000 €

Joguet 1.600.000 €

Marbre 1.600.000 €

Fusta, moble i il·luminació 1.600.000 €

Químic 1.600.000 €

Automoció 1.600.000 €

Plàstic 1.600.000 €5. En funció del volum d'inversió sol·licitat en cada sector, i a fi de poder atendre el màxim nombre possible de sol·licituds, la distribució estimativa del punt anterior i, si escau, les quanties addicionals previstes en els apartats 2 i 3 anteriors, poden redistribuir-se proporcionalment entre els sectors que resulten deficitaris, sense que calga una nova convocatòria. No obstant això, aquesta redistribució definitiva serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb caràcter previ a la resolució de concessió, sense que tal publicitat implique l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici d'un nou còmput de termini per a resoldre, ni modificarà el termini de justificació.

Tercer. Entitats beneficiàries

1. Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les petites i mitjanes empreses privades, que desenvolupen o tinguen intenció de desenvolupar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculades directament als sectors objecte d'aquesta convocatòria.

2. Als efectes d'aquesta convocatòria, es consideraran com a pimes les empreses que ocupen menys de 250 persones i que, a més, o bé tinguen un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros o bé un balanç general no superior a 43.000.000 d'euros. En el cas d'empreses vinculades o associades, s'aplicaran les regles per al càlcul dels efectius i els imports financers establides en l'annex I del Reglament UE número 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.3. Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per empresa privada tota entitat que duga a terme una activitat econòmica independentment de la seua forma jurídica, que no forme part del sector públic, que tinga personalitat jurídica pròpia i diferenciada i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el registre públic corresponent (Registre Mercantil, Registre de Cooperatives, Registre de Societats Laborals) en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda.4. Als efectes d'aquesta convocatòria, es considera que una pime desenvolupa o té la intenció de desenvolupar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva, si disposa o té la intenció de disposar per al seu projecte d'un establiment productiu a la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc on es trobe el domicili social, i el projecte d'inversió per al qual sol·licita finançament es refereix a activitats enquadrades en les seccions B i C de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE 102, 28.04.2007).

5. La vinculació directa de les pimes industrials beneficiàries amb algun dels sectors objecte de la convocatòria haurà de justificar-se en la memòria descriptiva, a més d'acreditar-se documentalment mitjançant la presentació del codi CNAE de la seua activitat principal, o bé acreditant que almenys el 70 % de la seua facturació de l'ultim exercici tancat procedisca d'empreses l'activitat principal de les quals corresponga als sectors convocats. La justificació o acreditació insuficient de la vinculació amb algun sector concret de la convocatòria podrà comportar la inadmissió de la sol·licitud i l'exclusió de la baremació, sense que l'òrgan instructor haja de requerir prèviament a l'empresa sol·licitant l'esmena d'aquest defecte.

6. Cada empresa només pot presentar una sol·licitud d'ajuda, per a un únic projecte d'inversió i per vinculació exclusivament a un dels sectors convocats. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per part de la mateixa empresa, per a més d'un projecte o per a més d'un sector, es considerarà admissible únicament la primera sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat, el primer projecte o el primer sector esmentat en la sol·licitud admesa. Les sol·licituds que no concreten clarament el sector a què es presenten podran ser inadmeses i excloses de la baremació, sense que l'òrgan instructor haja de requerir prèviament a l'entitat sol·licitant l'esmena d'aquest defecte.7. No podran obtindre la condició d'empreses beneficiàries les sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Quart. Obligacions de les empreses beneficiàries

1. Les empreses beneficiàries d'aquestes ajudes han de complir totes les obligacions establides en els articles 4, 5.2, 8 i 14 de l'Ordre 22/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes en matèria d'industrialització.

2. A més, la inversió subvencionada ha de mantindre's a la Comunitat Valenciana almenys durant tres anys, a comptar a partir de la finalització del termini de justificació. Això no impedirà la substitució d'equips que hagen quedat obsolets o s'hagen avariat dins d'aquest període, sempre que l'activitat econòmica es mantinga a la zona de què es tracte durant el període mínim establit.

3. En qualsevol moment de la vigència de l'expedient, les empreses sol·licitants hauran d'actualitzar la documentació presentada que haja patit alguna modificació. Especialment hauran de comunicar els canvis en la representació, raó social o adreça electrònica de l'entitat quan es produïsquen. Es consideraran correctament practicades les notificacions anteriors a la data de comunicació d'aquestes variacions a l'administració, que s'hagen dirigit a la persona representant o adreça electrònica que figure inicialment en l'expedient.

Cinqué. Actuacions subvencionables

1. Només podran subvencionar-se, d'acord amb aquesta convocatòria, els projectes d'inversió industrial desenvolupats entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2018, i que s'enquadren en alguna de les tipologies següents:

a) Creació d'establiments industrials que consistisquen en l'inici d'una nova activitat de producció en qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.

b) Trasllat d'establiments industrials que consistisquen en el canvi de localització d'una activitat de producció prèvia, cap a qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.

c) Ampliacions de la capacitat de producció instal·lada en centres de producció existents a la Comunitat Valenciana, a través de la implantació de noves línies de producció.

d) Millores i/o modificacions de línies de producció prèviament existents al territori de la Comunitat Valenciana.

2. Les inversions industrials de qualsevol de les tipologies anteriors han de ser viables tècnicament segons l'estat o la situació actual de la tecnologia a escala industrial.

3. El pressupost mínim subvencionable del projecte global d'inversió industrial serà de 25.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds que tinguen un pressupost mínim subvencionable total que no arribe a aquest import seran desestimades.Sisé. Despeses subvencionables

1. Tindran la consideració de despeses subvencionables les que satisfacen el que s'estableix en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que hagen sigut efectivament pagades entre l'1 de gener de 2018 i la finalització del període de justificació, i s'enquadren en alguna de les categories:

a) Adquisició de maquinària, aparells i equips vinculats directament a la producció, exclosos els elements de transport exterior. Es consideraran també subvencionables els costos de trasllat, instal·lació o adaptació que s'acredite que corresponen exclusivament als béns d'equip adquirits. En el cas d'arrendament financer, només seran subvencionables les quotes pagades entre l'1 de gener i la data de justificació, sempre que s'acredite amb la documentació presentada que s'ha adquirit la propietat del bé abans de la data de justificació, o bé es presenta amb la sol·licitud un contracte que incloga expressament l'obligació d'adquirir l'actiu al final del contracte d'arrendament.b) Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció per empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim subvencionable de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.2. Són regles aplicables als conceptes de despesa subvencionable les següents:

a) Els costos associats als projectes subvencionats per aquesta convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes públiques d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra administració.

b) Només poden considerar-se subvencionables aquelles despeses que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de la inversió que es pretén subvencionar i resulten estrictament necessàries, d'acord amb la descripció de les actuacions aportada en la memòria de sol·licitud. Els costos han de tindre un nivell de desglossament suficient per a valorar-ne l'adequació a l'activitat a la qual s'associen. Els conceptes amb un desglossament deficient podran ser considerats com no subvencionables.

c) No s'acceptaran operacions amb persones o entitats vinculades a l'empresa beneficiària, i s'entendran com a tals aquelles en les quals concórrega alguna de les circumstàncies relacionades en el punt 2 de l'article 68 del reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

d) Els costos de la compra de maquinària o equips de segona mà només seran subvencionables sempre que complisquen, a més, els requisits següents:

I. Que en fer el sumatori de tots els finançaments públics que haja rebut el bé des de la primera compra no supere el valor de mercat d'aquest bé. En aquest sentit, serà imprescindible presentar a l'empresa auditora juntament amb la justificació, una declaració signada de l'empresa venedora sobre l'origen dels béns i sobre si aquests béns han sigut objecte de finançament públic nacional o comunitari.

II. Que es garantisca que el preu no és superior al valor de mercat en la data d'adquisició i que és inferior al cost de béns nous similars. En aquest sentit, serà imprescindible presentar a l'empresa auditora juntament amb la justificació, un certificat d'una empresa taxadora independent que ho certifique.

Si no es pot acreditar el que s'estableix en els punts b.1. i b.2, els costos de compra de segona mà no es consideraran subvencionables.

3. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.4. La justificació a l'empresa auditora dels costos subvencionables es farà per mitjà de la presentació de les factures o dels documents comptables de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i l'acreditació del pagament d'aquests. L'acreditació del pagament es farà amb la documentació següent:

a) Transferència bancària: còpia del resguard de la transferència en el qual figure el número de factura o, en defecte d'això, el concepte abonat i la còpia del càrrec en compte corresponent.

b) Xecs i pagarés: còpia del xec o pagaré signat i còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent. No s'admeten xecs al portador.

c) Efectes mercantils garantits: còpia compulsada del document i l'acreditació del pagament de l'efecte per l'entitat que l'haja efectuat.d) No s'admetran pagaments en metàl·lic ni pagaments per finestreta d'entitats de crèdit.

5. S'admetran com a costos subvencionables efectivament pagats entre l'1 de gener de 2018 i la finalització del període de justificació, els pagaments a compte, com a reserva o per a fer la comanda de la maquinària, efectuats el 2017, sempre que el lliurament d'aquesta es duga a terme dins de l'exercici 2018.Seté. Quantia de l'ajuda

1. L'ajuda consistirà en una subvenció del 35 % de les despeses subvencionables, si bé l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no podrà ser superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, d'acord amb els límits i les condicions previstos en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

2. S'entendrà com a única empresa totes les societats que tinguen almenys un dels vincles següents entre si:

a) Una empresa té la majoria dels drets de vot de les persones accionistes i sòcies d'una altra empresa.

b) Una empresa té dret a nomenar o revocar a la majoria dels membres de l'òrgan d'administració, direcció o control d'una altra societat.c) Una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut d'un contracte formalitzat amb aquesta o una clàusula estatutària de la segona empresa.

d) Una empresa, associada a una altra, controla sola, en virtut d'un acord formalitzat amb altres persones accionistes o sòcies de la segona, la majoria dels drets de vot dels seus accionistes.

e) Les empreses que mantinguen qualsevol de les relacions contemplades en les lletres a a d del paràgraf primer a través d'una altra o unes altres empreses també es consideraran una única empresa.

3. En el cas de fusions o adquisicions d'empreses, totes les ajudes de minimis concedides anteriorment a qualsevol de les empreses que es fusionen es tindran en compte per a determinar si la concessió d'una nova ajuda de minimis a la nova empresa o a l'empresa adquirent supera el límit màxim pertinent.Huité. Presentació de sol·licituds

1. La presentació de les sol·licituds i la documentació annexa per a l'obtenció de les ajudes es farà obligatòriament de forma electrònica, segons s'estableix per a les persones jurídiques en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, i si, tot i estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna empresa la presenta presencialment, l'administració instructora li requerirà que rectifique aquest defecte a través de la presentació electrònica en el termini de deu dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en la qual es faça la presentació telemàtica, per la qual cosa si la presentació es produeix després del termini establit en el resolc desé, la sol·licitud serà inadmesa per extemporània.

2. Les empreses sol·licitants trobaran les instruccions per a omplir electrònicament la sol·licitud general de subvenció, en la web www.indi.gva.es/va/tramitacion-telematica, en l'enllaç «Instruccions».3. L'empresa omplirà i signarà l'imprés de sol·licitud i la documentació annexa que s'exigeix en el resolc nové d'aquesta convocatòria, utilitzant el procediment que estarà disponible en el catàleg de serveis públics interactius de la Generalitat a través de http://sede.gva.es, apartat «Serveis on-line», i accedirà al tràmit de sol·licitud d'ajuda dissenyat a aquest efecte. Tant la sol·licitud com la resta de documents que cal presentar haurà de signar-los electrònicament l'empresa, utilitzant en aquest sentit el certificat de persona jurídica corresponent o, si és el cas, un certificat electrònic de representació de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats admeses pel portal electrònic de la Generalitat. També podrà presentar-se la sol·licitud i signar-se la documentació, amb certificat digital de la persona representant de l'empresa que conste en el Registre de Representants de la Generalitat.Nové. Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

1. Les sol·licituds es formalitzaran electrònicament en model normalitzat, i en s'hi hauran d'omplir expressament les declaracions següents:

a) Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per l'empresa per als mateixos costos subvencionables, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició d'altres ajudes, establida en la lletra a, apartat 2 del resolc sisé d'aquesta convocatòria.

b) Declaració responsable que indique que l'empresa no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.

2. En cas que l'empresa denegue expressament l'autorització a l'administració convocant, perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud, les certificacions que es detallen a continuació:

a) De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'empresa es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.

b) De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que l'empresa es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

c) Dels serveis territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, el certificat acreditatiu que l'empresa no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data s'hagen expedit, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament general de subvencions. La Direcció General d'Indústria i Energia podrà requerir l'empresa si la informació obtinguda presenta alguna incidència.

3. S'han d'adjuntar a la sol·licitud i, si és el cas, a les certificacions anteriors, necessàriament els documents següents:

a) Annex normalitzat de declaració responsable, que ha de contindre degudament omplides les declaracions responsables següents:

I. Declaració responsable que indique que l'empresa compleix amb la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes.

II. Declaració responsable de les circumstàncies recollides en l'annex com a criteris de preferència per als casos d'empat de puntuació, quan concórreguen en l'entitat sol·licitant. La falta d'ompliment d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'empresa sol·licitant no reuneix aquests criteris de desempat, sense que calga cap requeriment d'esmena per part de l'administració concedent.b) Declaració responsable que justifique adequadament la vinculació de l'empresa amb el sector objecte de la convocatòria a l'empara del qual se sol·licita l'ajuda. Haurà d'adjuntar-se en tot cas una còpia escanejada de qualsevol document oficial en el qual conste el codi CNAE de l'activitat principal de l'empresa sol·licitant i, si escau, de l'acreditació documental del fet que almenys el 70 % de la seua facturació de l'ultim exercici tancat procedisca d'empreses l'activitat principal de les quals corresponga al sector pel qual es presenta.

c) Certificat extens del Registre Mercantil o equivalent, expedit amb data no superior a un mes d'antelació a la sol·licitud de la subvenció, respecte de tots els assentaments i totes les dades registrats relatius a l'empresa sol·licitant.

d) Annex normalitzat de dades de l'actuació, en els quals s'haurà d'indicar en tot cas el sector al qual pertany l'empresa, el tipus d'actuació entre les que es preveuen en el resolc cinqué d'aquesta convocatòria, el sumatori de totes les despeses que es consideren subvencionables, una denominació descriptiva del projecte d'inversió, així com la ubicació d'aquest, concretant la província, el municipi i les coordenades UTM.

e) Memòria descriptiva del projecte d'inversió per al qual se sol·licita l'ajuda, que ha de contindre almenys els apartats, les descripcions, les dades i les justificacions establits en l'annex I d'aquesta convocatòria. Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració; per tant, si està redactada de manera deficient o és difícil de comprendre, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense que l'administració concedent haja de requerir-li que la millore o l'òmpliga degudament.f) Dades de domiciliació bancària segons el model facilitat a aquest efecte, excepte si ja s'han presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i no han experimentat cap variació; en aquest cas, serà obligatori indicar en l'annex de dades de l'actuació el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquests efectes.

g) Declaració responsable, segons model normalitzat, de totes les ajudes de minimis concedides com a única empresa per a qualsevol projecte i independentment dels costos subvencionats, en l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors. El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa. Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat l'administració que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a la beneficiària com a única empresa, sobrepasse el límit màxim de 200.000 euros durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

h) Declaració responsable de tindre la condició de pime. En el cas d'empreses associades o vinculades, la declaració anterior ha d'acompanyar-se dels models d'annexos i fitxes suplementàries omplits degudament amb les dades requerides de les empreses amb què tinga relació, segons siga procedent, que estan disponibles en la comunicació de la comissió relativa a la condició de pime d'una empresa (2003/C 118/03), localitzables en l'enllaç següent: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52003XC0520 %2802 %29.

Deu. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 25 de gener fins al 26 de febrer de 2018, els dos dies inclosos. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59 hores de l'últim dia del termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).Onze. Esmena de sol·licituds

1. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'hi adjunte la documentació que, d'acord amb aquesta resolució, siga exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà l'empresa perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o adjunte els documents requerits, i s'indica expressament que, si no ho fa així, se la tindrà per desistida de la seua petició, després de la resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'esmentada legislació bàsica.

2. La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics ja que aquesta via és obligatòria per a les persones jurídiques. De conformitat amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 54 del Decret 220/2014, la pràctica de la notificació electrònica es farà, amb caràcter general, per compareixença electrònica, de la manera següent:

a) L'empresa sol·licitant, o la persona representant degudament registrada, accedirà al contingut de l'actuació administrativa corresponent a través de la seu electrònica de la Generalitat. Prèviament, s'enviarà per correu electrònic a l'adreça facilitada en la sol·licitud, un avís de notificació, de caràcter informatiu, que li comunicarà l'existència d'una notificació, així com l'adreça de la pàgina web a la qual ha d'accedir per a obtindre-la.

b)Aquest avís de notificació haurà d'especificar, a més de les dades que permeten la identificació de la notificació, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que transcorreguts deu dies naturals a partir de la data de posada a disposició de la notificació, sense que tinga lloc l'accés a aquesta, equivaldrà al rebuig de la notificació als efectes contemplats en la normativa legal vigent, llevat que d'ofici o a instàncies de l'empresa destinatària es comprove la impossibilitat tècnica o material de l'accés.

c) La notificació contindrà la identificació de l'òrgan administratiu que efectua la notificació, la referència al tipus de document que es notifica, el número d'expedient al qual es refereix, i la data i el registre d'eixida.

d) Si l'empresa accepta la notificació en el termini atorgat, podrà accedir als documents objecte d'aquesta, que també tindran format per a impressió.

e) Es deixarà constància en l'expedient administratiu de l'acceptació o el rebuig de la notificació electrònica en el termini atorgat, produint els efectes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Dotze. Criteris de valoració de les sol·licituds

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, que es durà a terme mitjançant la comparació de totes les sol·licituds admeses, segons els criteris, puntuacions, regles, llindars mínims i criteris de desempat indicats en els annexos I i II d'aquesta resolució, i s'establirà una priorització entre les que hagen obtingut la puntuació mínima de 50 punts, i sense poder superar el llistat prioritzat, en tot cas, els límits pressupostaris assenyalats.2. La comissió tècnica instructora podrà formular una llista de reserva igualment prioritzada, per al cas que valore positivament sol·licituds admeses però que inicialment no puguen ser ateses per falta de disponibilitat pressupostària. Si com a conseqüència de possibles renúncies a les subvencions concedides o d'altres circumstàncies es produeix abans de l'1 d'octubre de 2018 l'alliberament o l'increment de les disponibilitats pressupostàries, es podrà dictar una resolució de concessió addicional, seguint l'ordre de reserva establit i sense superar en tot cas les noves disponibilitats pressupostàries, sense haver d'obrir un nou període de presentació de sol·licituds, atès el caràcter estimatiu de la distribució dels crèdits en aquella convocatòria. La resolució de concessió addicional podrà establir un termini màxim de justificació no superior al 15 de novembre.

3. En cas que el crèdit consignat en la convocatòria siga suficient, atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació, no caldrà fixar ordre de prelació entre les sol·licituds que reunisquen els requisits establits en les convocatòries.4. Quan l'import de la subvenció que puga concedir-se resulte inferior al que figura en la sol·licitud presentada, perquè el crèdit sobrant per a l'última sol·licitud admissible no arriba al 35 % de la inversió admesa, o es considere que la sol·licitud s'ha d'enquadrar en un sector diferent del sol·licitat per l'empresa, l'òrgan instructor podrà proposar a l'empresa reformular la seua sol·licitud per a ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgable. La reformulació haurà de ser acceptada expressament per l'empresa a la qual es propose en el termini màxim de deu dies des de la notificació d'aquesta proposta, i s'entendrà l'absència d'acceptació expressa com a rebuig d'aquesta.Tretze. Comissió tècnica instructora

De conformitat amb el que es disposa en l'article 10 de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, la comissió tècnica instructora elevarà a l'òrgan concedent les propostes corresponents de concessió i denegació d'ajudes i la determinació de les seues quanties. La composició de la comissió i el seu funcionament seran els que s'estableixen en l'esmentat article 10 de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre.Catorze. Resolució de concessió

1. Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les sol·licituds de subvenció que es presenten a l'empara d'aquesta convocatòria d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en l'article 13 de les bases reguladores.2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de la publicació de la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Transcorregut el termini esmentat abans sense que s'haja notificat resolució expressa, les empreses interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

4. La resolució del procediment de concessió es notificarà a les empreses interessades mitjançant la publicació d'aquesta en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Quinze. Resolució d'incidències i supòsits de modificació de la subvenció

1. Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les incidències que es produïsquen amb anterioritat o posterioritat a la concessió, especialment les referides a renúncies i modificacions del projecte subvencionat i de la subvenció concedida.

2. L'empresa beneficiària haurà de dur a terme el projecte objecte de subvenció en la forma descrita en la sol·licitud i en la memòria corresponent, i de manera que es complisca la finalitat de l'ajuda, respectant els costos indicats en la sol·licitud i pels imports que en s'hi especifiquen. Si durant l'execució del projecte es produeixen circumstàncies excepcionals que en modifiquen el desenvolupament previst, es procedirà per l'empresa beneficiària de la forma següent, d'acord amb la tipologia de la modificació:

a) Modificacions en el projecte que no alteren aspectes essencials d'aquest: S'hauran de comunicar electrònicament a l'administració convocant i motivar adequadament l'absència d'impacte rellevant en el projecte d'inversió.

b) Modificacions en el projecte que alteren aspectes essencials: s'haurà de sol·licitar electrònicament, l'autorització prèvia i expressa de l'administració convocant, que només procedirà si conclou que la valoració del projecte modificat no hauria sigut inferior a la que haja efectuat la comissió tècnica instructora.

3. Les sol·licituds d'autorització de la modificació en cap cas poden suposar un increment en l'import de l'ajuda concedida. No serà admesa cap modificació de l'actuació subvencionada que comprometa el fi per al qual es va concedir l'ajuda o quan, com a resultat d'aquesta modificació, la valoració del projecte haja resultat inferior. En cap cas s'admetrà cap modificació el resultat de la qual reduïsca més del 50 % l'import del pressupost aprovat del projecte inicial.4. L'empresa sol·licitant ha de comunicar igualment l'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics, la qual cosa pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió o, si escau, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.Setze. Justificació de les ajudes

1. Les empreses beneficiàries han de presentar la documentació justificativa fins al 31 d'octubre de 2018 de forma telemàtica en els mateixos termes del resolc huité.

2. La documentació justificativa que ha de presentar-se de conformitat amb el que es disposa en l'article 14 de l'Ordre 22/2016, de 27 octubre, és la següent:

a) Informe d'empresa auditora de comptes inscrita com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, amb el contingut establit en l'article 14, punts 5, 6 i 7, de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, signat electrònicament.

b) Compte justificatiu d'acord amb el model normalitzat, signat per l'empresa beneficiària i avalada per l'informe d'auditoria signat.c) Memòria tecnicoeconòmica i resum de dades bàsiques de les actuacions, segons model normalitzat.

d) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions indicades en l'apartat dos del resolc nové d'aquesta resolució.

3. La direcció general competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.Dèsset. Minoració i reintegrament de les ajudes

1. Serà procedent la minoració o revocació de les ajudes, amb pèrdua parcial o total del dret al cobrament de la subvenció i, si és el cas, el reintegrament de les ajudes concedides, amb reemborsament de les quantitats ja percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament, en els supòsits en què les empreses beneficiàries incomplisquen les obligacions i els requisits que s'estableixen en aquesta convocatòria i en les bases reguladores, especialment en els supòsits següents:

a) Incompliment dels fins per als quals es va concedir la subvenció.b) Incompliment de la realització de la inversió aprovada o de les despeses subvencionables.

c) Justificació nul·la o insuficient de la subvenció.

d) Concessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques per als mateixos costos subvencionables.

e) En els casos en què concórrega alguna de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei general de subvencions.

2. Quan el compliment per part de l'empresa beneficiària s'aproxime significativament al compliment total i aquesta entitat acredite una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos i de les condicions de l'atorgament, la minoració o, si escau, el reintegrament es calcularà proporcionalment a la part del projecte que no compleix els fins, que no s'ha executat o que no s'ha justificat.

3. A l'efecte del que es disposa en els apartats anteriors, es considerarà en tot cas que s'ha produït un incompliment total, que comporta la revocació de la subvenció i, si escau, el reintegrament total de l'ajuda pagada, més els interessos de demora des del pagament de la subvenció, en els casos següents:

a) Modificació no autoritzada d'alguna de les característiques essencials del projecte aprovat.

b) Execució o justificació inferior al 50 % de l'import del projecte aprovat inicial, o del 90 % de l'import del projecte modificat prèvia comunicació o autorització.

c) Alteració substancial dels fins per als quals es va concedir la subvenció.

4. Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria, la resolució per la qual s'acorde la minoració, la revocació o el reintegrament de les ajudes, que haurà d'ajustar-se a les previsions contingudes en la Llei general de subvencions, el reglament de desenvolupament d'aquesta, i el en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Díhuit. Recursos

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà a la publicació. O bé, directament recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 27 de desembre de 2017.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.annex I

Criteris i regles d'avaluació de projectesL'avaluació de les sol·licituds es farà aplicant les regles i els criteris descrits a continuació per a cada un dels apartats obligatoris següents de la memòria descriptiva:

I) Viabilitat tècnica i econòmica (màxim, 15 punts / llindar mínim, 5 punts)

1. Viabilitat tècnica: es valorarà, entre 5 i 10 punts, l'aportació de dades que permeten demostrar la viabilitat tècnica del projecte, i s'hi inclourà, en qualsevol cas, una descripció detallada dels equips per als quals se sol·licita la subvenció (amb l'aportació de pressupostos adjunts, factures, factures proforma, etc.), així com una descripció breu de l'experiència industrial demostrable, de l'empresa o dels socis o accionistes d'aquesta, en l'activitat econòmica objecte de la inversió.

2. Viabilitat econòmica: es valorarà, fins a 5 punts, l'aportació de dades que demostren que el projecte és viable financerament i econòmicament, i s'hi inclourà, en qualsevol cas, informació concreta sobre la liquiditat i la solvència de l'empresa (origen dels fons o finançament del projecte, fons propis, deute financer, actius i passius, EBITDA, cash flow, fons de maniobra, etc.), així com sobre la rendibilitat de la inversió (TIR del projecte a deu anys, i explicar l'elaboració d'aquest).No se supera el llindar mínim si no s'aporta la informació anterior que permeta analitzar la viabilitat tècnica o econòmica d'aquesta.

II) Fortalesa de l'enfocament proposat (màxim, 10 punts / llindar mínim, 5 punts)

Es valorarà, fins a 10 punts, l'aportació d'informació general sobre l'empresa i els motius de la decisió d'inversió, però, a més, s'hauran de detallar els aspectes següents:Camp d'informació Contingut

Activitats principal i complementàries. Descripció breu de les activitats i de tots els CNAE

Antecedents Explicar breument l'evolució de l'empresa des que es va constituir, i detallar els projectes principals duts a terme

Productes principals Enumeració dels productes fabricats, amb la indicació dels sectors als quals van dirigits. S'indicarà si disposa de marques pròpies, a més del volum de producció (u/any) i el valor de la producció (€/any)

Centres de producció Enumeració de tots els centres, tant els nacionals com els internacionals, amb l'especificació de la línia de producte de cada centre

Processos de producció Es proporcionarà una descripció breu del procés, i es detallaran els inputs (volum i cost anual) i els residus principals generats

Canals principals de distribució actual Enumeració

No se superarà el llindar mínim si no s'aporta, almenys, la informació anterior.III. Coherència del pla de treball (màxim, 5 punts)

Es valorarà fins a 5 punts l'aportació d'una planificació detallada i proporcionada dels mitjans tècnics i humans disponibles per a dur a terme la inversió durant les fases d'instal·lació, de posada en marxa, d'operació i de manteniment. Haurà d'incloure-hi, a més, un cronograma que concrete, en qualsevol cas, les etapes del pla de treball dins del termini comprés entre l'1 de gener de 2018 i el 31 d'octubre de 2018, establit en la convocatòria.IV. Adequació a les necessitats d'industrialització o les demandes del sector, del mercat o de l'àmbit territorial d'influència (màxim, 25 punts / llindar mínim, 10 punts)

Es valorarà, fins a 25 punts, que s'acredite que les inversions subvencionables estan clarament destinades a satisfer les necessitats d'industrialització o les demandes del sector, del mercat o de l'àmbit territorial d'influència, detallades en algun pla o en alguna estratègia empresarial, sectorial o territorial, que descriga l'encaixament en els instruments estratègics esmentats. S'haurà d'indicar, a més, la informació següent:

Camp d'informació Contingut

Demandes actuals Anàlisi de l'evolució recent dels sectors clients. En qualsevol cas, s'haurà d'incloure, almenys, la demanda previsible per a l'empresa sol·licitant

Evolució de la cartera de comandes Tendència històrica (en volum i en import monetari anual)

Tendència de l'entrada de comandes Tendència prevista (en volum i en import anual)

Mercats en què està present (nacionals i internacionals) Enumeració

Previsions per a entrar en mercats nous i/o fabricar o desenvolupar productes nous. Descripció

Evolució prevista de les exportacions Tendència per productes i/o mercats (en volum i en import monetari anual)

Evolució del nombre d'empleats de l'empresa Tendència. Departaments en què es preveuen variacionsNo se supera el llindar mínim si no s'aporta informació suficient sobre la inversió que s'ha de dur a terme, informació que permeta analitzar la coherència del projecte amb les necessitats concretes d'industrialització.V. Contribució a la millora de la competitivitat (màxim, 20 punts / llindar mínim, 10 punts)

Es valorarà, fins a 20 punts, l'aportació de la informació necessària següent:

1r. Descripció tècnica del projecte d'inversió (característiques del procés productiu que s'ha de subvencionar, les matèries primeres, les línies de producció, els productes en curs i acabats, la distribució en planta o lay-out). Màxim 5 punts.

2n. Justificació de la necessitat i dels beneficis que aquest projecte reportarà. Màxim 5 punts.

3r. Descripció qualitativa i quantitativa dels objectius estratègics del projecte i l'impacte d'aquest sobre la millora de la competitivitat de l'empresa. Es consideraran en qualsevol cas objectius estratègics que milloren la competitivitat de les empreses, els següents:

1. Reduir costos o maximitzar les capacitats de producció.

2. Diversificar la producció, concepte que s'entén com l'inici de la fabricació de productes nous que anteriorment no es produïen en el mateix establiment industrial.

3. Incorporar innovacions a escala industrial en processos o en productes nous. Les innovacions, ho hauran de ser, almenys, en l'àmbit de sector de l'activitat de l'empresa sol·licitant.

4. Adaptació o increment de la producció per a comercialitzar productes en un mercat exterior diferent dels destinataris fins a la data de la sol·licitud, o increment del percentatge de facturació procedent de vendes a l'exterior.

La consecució d'algun o de diversos d'aquests objectius s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació, junt amb la memòria, de les comandes, els compromisos de compra i els estudis interns, així com xifres o altres informes que es consideren necessaris. Es valorarà, fins a 2,5 punts, la consecució de cada un dels objectius estratègics anteriors.VI. Contribució al desenvolupament industrial sostenible i a la reducció de l'impacte mediambiental (màxim, 15 punts):

1. Es valorarà fins a 5 punts la inversió que, sense ser el seu objectiu principal, supose una reducció en el procés productiu del consum d'energia, aigua o matèries primeres, així com la menor producció de substàncies contaminants o residus; tot això, justificat adequadament amb xifres comparatives (no únicament amb percentatges).

2. Es valorarà, fins a 10 punts, la inversió que tinga com a objectiu principal la reducció en el procés productiu del consum d'energia, aigua, substàncies contaminants, residus etc., justificada amb xifres (no únicament amb percentatges).VII. La contribució a la millora de la qualitat de la vida ciutadana o la utilitat de la solució de problemes socials (màxim, 5 punts)

1. Es considerarà, en qualsevol cas, que un projecte és útil per a la solució de problemes socials quan es justifique que aquest suposa o suposarà la creació d'ocupació neta en l'empresa, i compleix les regles següents:

a) Es valorarà exclusivament l'acreditació de les contractacions fetes amb motiu del projecte que s'ha de subvencionar, o la presentació d'un compromís de contractació d'acord amb el model normalitzat.

b) L'ocupació creada o compromesa haurà de ser de caràcter indefinit, a més de comportar un augment de la plantilla de l'empresa, i s'haurà de mantindre el nivell d'ocupació resultant durant un període mínim d'un any des de la contractació. La contractació s'haurà de produir entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018. Si l'empresa beneficiària incomplira el manteniment de l'ocupació creada o el compromís de creació en el termini indicat, comportaria el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent.

c) Es valorarà amb 1 punt la contractació d'un treballador o treballadora nou; amb 2 punts, la contractació de dos, i així, successivament, fins a un màxim de 5 punts si es contracten cinc treballadors nous o més.VIII. La contractació de persones amb discapacitat o diversitat funcional mes allà del percentatge mínim establit per la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat (màxim 5 punts)1. Es valorarà, exclusivament, l'acreditació de les contractacions de persones amb discapacitat fetes amb motiu del projecte que s'ha de subvencionar, o la presentació d'un compromís de contractació d'acord amb el model normalitzat.

2. L'ocupació creada haurà de suposar un augment de la plantilla de l'empresa, i el nivell d'ocupació resultant s'haurà de mantindre durant un període mínim de 6 mesos des de la contractació. La creació d'ocupació, s'haurà de produir entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.

Si l'empresa beneficiària incomplira el manteniment de l'ocupació creada o el compromís de creació en el termini indicat, comportaria el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent.

3. Es considerarà que l'empresa contracta més enllà del percentatge mínim establit per la normativa d'integració aplicable, quan, com a resultat de les contractacions noves, se superen els llindars següents:1) Empresa amb menys de 50 treballadors: 0 treballadors amb discapacitat o diversitat funcional.

2) Empresa de 50 a 99 treballadors: un treballador amb discapacitat o diversitat funcional.

3) Empresa de 100 a 149 treballadors: dos treballadors amb discapacitat o diversitat funcional, i, així, successivament.

4. Es valorarà amb 1 punt el fet de superar els llindars anteriors amb la quantitat d'un treballador o una treballadora amb discapacitat; amb 2 punts, si se superen amb dos, i així, successivament, fins a un màxim de 5 punts si se superen, amb 5 treballadors amb discapacitat o més, els llindars anteriors.

ANNEX II

Resolució d'empatsD'acord amb el que preveu l'apartat 5 de l'article 11 de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 7906, 28.10.2016), per la qual es van establir les bases reguladores d'aquestes ajudes, en cas d'empat de puntuació després de l'avaluació de les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració anteriors, s'aplicaran, successivament, els criteris de preferència següents per a l'atorgament de l'ajuda:1r. Les sol·licituds de les empreses que, d'acord amb les dades de l'annex de declaració responsable, disposen, amb anterioritat a la publicació d'aquesta convocatòria, d'un percentatge més alt de treballadors amb discapacitat o diversitat funcional en relació amb les respectives plantilles.

2n. Les sol·licituds de les empreses beneficiàries que aporten una còpia escanejada d'un certificat o un distintiu oficial empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, o qualsevol altre document anàleg de caràcter oficial.

3r. Les sol·licituds de les empreses que, d'acord amb les dades de l'annex de declaració responsable, disposen d'un percentatge més alt de treballadors amb un contracte indefinit en relació amb la plantilla pròpia.

4t. Les sol·licituds que hagen tingut entrada abans en el registre electrònic de la Generalitat. Es considerarà com a hora i data d'entrada, als mers efectes de desempat, la d'entrada de la sol·licitud completa, amb tota la documentació exigida en aquesta convocatòria. En cas que s'haja requerit l'empresa per a l'esmena de la sol·licitud, es considerarà com a data per al desempat la data i l'hora de l'entrada de la documentació requerida, sempre que aquesta es considere completa per l'administració convocant.

Mapa web